Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S"

Transkript

1 Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3: /ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst med anmodning om en erklæring efter konkurrencelovens 9 og en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Dankort A/S er stiftet i foråret 2001 med virkning fra den 1. januar Selskabets formål er at eje og administrere rettighederne til Dankortet samt fremme udviklingen af det. Selskabet er udskilt fra PBS-koncernen, men har samme ejerkreds som PBS Holding, der ejer aktier i en række datterselskaber, herunder PBS Danmark, der administrerer gennemførelsen af den danske betalingsformidling for detailbetalinger. 3. Vedtægterne og aktionæroverenskomsten fastlægger regler for aktiebesiddelse, aktieomsætning og aktionærernes indflydelse i selskabet. Det er alene pengeinstitutter, der kan eje aktier i Dankort A/S. 4. Styrelsen finder, at vedtægterne og aktionæroverenskomsten ikke indeholder bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9. Afgørelse 5. Det meddeles Dankort A/S, at Vedtægterne og aktionæroverenskomsten ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der kan meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Sagsfremstilling Sagens baggrund 6. Dankort A/S har den 22. august 2001 anmeldt en række aftaler vedrørende etablering af selskabet, herunder vedtægterne og aktionæroverenskomsten for Dankort A/S. Desuden er anmeldt licensbetingelser for udstedere og indløsere af Dankort og prisliste for licenshavere, som vil blive behandlet efterfølgende. 7. Anmelder har anmodet om en ikke indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9, og en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk Dankort A/S er dannet ved en udspaltning af opgaver og aktiver fra PBS Holding A/S. Den anmeldte aftale er vedtaget i april Baggrunden for dette skridt er beskrevet i pengeinstitutternes plan for Fremtidens kortmarked fra april Planen beskriver hvordan 1/8

2 pengeinstitutterne har tænkt sig at udvikle det danske betalingskortmarked. En vigtig del heraf er, at en række opgaver omkring Dankort, som hidtil har været forbeholdt PBS, flyttes til andre virksomheder. Alle pengeinstitutter skal således i fremtiden kunne udstede Dankort og indløse betalinger med kortet. Derved kan der skabes konkurrence om udstedelse og indløsning af kortbetalinger. Dankort er nemlig i dag det helt dominerende betalingskort i Danmark, og så længe PBS havde monopol på at indløse betalingerne, var der ikke forudsætninger for konkurrence på dette marked. 9. Planen skyldes bl.a. de forudsætninger, som Folketinget har opstillet for at ophæve det eksisterende gebyrforbud i betalingsmiddellovens 14. Denne bestemmelse forbyder kortudsteder/kortindløser at opkræve gebyr af betalingsmodtager, når kortholder betaler med et betalingskort i forretningerne. 10. Folketinget har som betingelse for at ophæve 14 krævet, at forudsætningerne for fuld og reel konkurrence på betalingskortmarkedet skal være til stede. Konkurrencestyrelsen udarbejder årligt en rapport til erhvervsministeren om konkurrenceforholdene på kortmarkedet. Rapporten indeholder en vurdering af konkurrenceforudsætningerne. Rapporten evalueres af et panel af interessenter, der afgiver en udtalelse herom til ministeren Konklusionen i Konkurrencestyrelsens seneste rapport fra juni 2001 var, at forudsætningerne for konkurrence endnu ikke var opfyldt fuldt ud. Styrelsen hæftede sig ved to forhold. For det første manglede man at konstatere, at en ny type Dankortterminaler virkede efter hensigten. De nye terminaler skal kunne kommunikere med flere forskellige kortindløsere, herunder andre end PBS og pengeinstitutterne. Derved skal de skabe mulighed for konkurrence om kortindløsning fra de enkelte terminaler. Desuden er det Finansrådets plan at forberede terminalerne til at tage imod chipkort. Dernæst mangler man en konkurrenceretlig vurdering af aftalerne bag det nye selskab, Dankort A/S. Aftalerne forelå ikke i juni, men er siden anmeldt af selskabet. 12. Betalingskortpanelet var enig i Konkurrencestyrelsens vurdering af dette spørgsmål. Vurderingen afspejlede sig også i det lovforslag, som blev fremsat i Folketinget den 24. oktober Forslaget drejede sig om revision af gebyrforbudet i betalingsmiddellovens 14. Ifølge betalingsmiddellovens 24, stk. 4, skulle der senest 1. november 2001 fremsættes forslag om revision af denne paragraf med henblik på, om den skulle ophæves. Da forudsætningerne for konkurrence endnu ikke var opfyldt, gik forslaget ud på, at fristen for revision af 14 blev udsat 1 år til 1. november I den forbindelse blev det anført, at de konkurrenceretlige aspekter om aftalerne bag Dankort A/S ville blive forelagt Konkurrencerådet omkring årsskiftet 2001/02. Markedsbeskrivelse 13. Dankort er klart det største betalingskort i Danmark, jf. tabel 1. Tabel 1: Markedsandele betalingskort 1999 (Pct.) KORT PCT. Dankort 81 Kort udstedt af benzinselskaber og detailhandel 10 2/8

3 Kort udstedt af pengeinstitutter og finansieringsselskaber 8 Internationale kortselskaber 1 Kilde: Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001, Konkurrencestyrelsen 14. Der var med udgangen af mio. Dankort i omløb i Danmark heraf var 1,6 mio. Visa/Dankort. Der blev foretaget 400 mio. transaktioner med Dankort i Danmark i 2000 og ca. 98 pct. af disse transaktioner foretages elektronisk forretninger tager mod betalinger med Dankort. 15. Dankort udstedes kun af pengeinstitutter. Det hænger sammen med, at Dankortet er et debetkort, og pengeinstitutter har særlige forudsætninger for at udstede debetkort. Debetkort adskiller sig således fra andre betalingskort ved, at betalingen udlignes over for kortholder lige så snart kortudsteder har fået underretning om transaktionen. For at kunne gennemføre denne udligning, må kortholder have en konto hos kortudsteder. Og da pengeinstitutterne ifølge bank- og sparekasselovens 1, stk. 5, har eneret til at markedsføre sig som modtagere af indskud, har de i praksis også monopol på at udstede debetkort. Betalinger og kontanthævninger med debetkort er samtidig en effektiv måde for pengeinstitutterne at gennemføre udbetalinger fra indskudskonti, og næsten alle pengeinstitutter i Danmark udsteder derfor Dankort, som er det eneste danske debetkort. 16. De øvrige betalingskort er kreditkort, hvor kortholder får kredit en vis tid før betalingen skal udlignes. Benzinselskabernes og detailhandelens kort har begrænset anvendelse normalt kun hos de pgl. selskaber og butikker selv. De kort, som pengeinstitutter udsteder derudover, er betalingskort, som udstedes i samarbejde med detailhandelen mv. Dertil kommer fx Acceptcard. 17. De internationale kort udstedes i Danmark også af pengeinstitutterne bortset fra Eurocard, der udstedes af PBS og Diners Club, som selv udsteder sine kort. De vigtigste af de andre internationale kort er MasterCard. Visa udstedes i Danmark næsten kun sammen med Dankort Visa/Dankort. Et Visa/Dankort vil i Danmark blive behandlet som et Dankort, når man bruger det i forretningerne. 18. Modtagerne af betalingskort er først og fremmest forretningerne. Der er som nævnt forretninger, der har aftale om at få indløst dankortbetalinger. De internationale kort kan benyttes steder, herunder forretninger med mange turister. De øvrige kort har en begrænset anvendelse. Anvendelse af et betalingskort i en forretning forudsætter, at betalingsmodtager har en aftale med en kortindløser, som sørger for at betalingen overføres til hans konto fra kortholders konto hos kortudsteder. 19. De transaktioner, der skal kunne gennemføres inden for et kort tidsinterval for at foretage disse betalingsoverførsler, forudsætter et kompleks af aftaler mellem de involverede. Nogle af de vigtigste er aftaler mellem kortudsteder/indløser og kortholder om anvendelse, ansvar mv. mellem kortindløser og betalingsmodtager om ret til at bruge varemærker og derved markedsføre sig som betalingsmodtager for kortet, samt om autorisering af 3/8

4 kortbetalinger mellem betalingsmodtager og kortindløser om overførsel af penge og garanti for betaling (under visse forudsætninger fx at man har sikret sig at kortet er gyldigt, at kortholder er autoriseret og at beløbet ligger inden for aftalte garantigrænser) mellem kortudsteder og kortindløser om autorisering af betalinger og overførsel af midler evt. inkl. bogføring på relevante konti Disse sammenhænge er gennemgået nærmere - senest i styrelsens rapport om Betalingskortmarkedet fra juni Dankort A/S står som ejer af alle rettigheder til Dankort, herunder varemærket. Selskabet udsteder licenser til at indløse og udstede Dankort og fastlægger desuden alle andre regler for kortet, dvs. sikkerhedsstandarder mv. Kortudstedelse og indløsning er overladt til pengeinstitutterne og til PBS. PBS varetager også databehandlingen (processingen) i forbindelse med indløsning af kort. Det hænger sammen med at alle dankortterminaler i Danmark, der bruger PIN, i dag elektronisk er koblet op på PBS. Sikkerheden i disse terminaler forudsætter, at de kun har én opkobling. Da PIN-terminalerne står for langt de fleste transaktioner med Dankort, bliver PBS dermed uundværlig for indløserselskaberne. 21. Denne binding forudsættes afskaffet, når planerne for Fremtidens kortmarked realiseres og der introduceres nye dankortterminaler (herunder terminaler med PIN), der kan kommunikere med flere forskellige selskaber. Virksomhederne 22. Dankort A/S er som nævnt udskilt fra PBS som et selvstændigt selskab. Selskabets aktionærkreds er den samme som for PBS Holding 3. Det betyder, at 140 pengeinstitutter er aktionærer i selskabet. Danske Bank har efter fusionen med BG Bank knap 44 pct. af aktierne, men har forpligtet sig til at sælge BG Banks tidligere andel, så de maksimalt får 25,9 pct. af aktierne. Unibank ejer 27,6 pct. af aktierne. 23. Selskabet er startet sidste år, og der foreligger endnu ikke nogen regnskabstal. Vedtægterne De anmeldte vedtægter 24. De anmeldte vedtægter indeholder bestemmelser om selskabets navn, hjemsted og formål. Selskabet skal således direkte eller gennem datterselskaber eje og administrere rettighederne i Dankortet og derigennem fremme udviklingen og anvendelsen af Dankort samt drive dermed beslægtet virksomhed. 25. Selskabets aktiekapital er på 40,2 mio. kr. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Aktierne er fordelt således: Tabel 2: Aktiefordeling i Dankort A/S PCT Danske Bank 43,7 Unibank/Nordea 27,6 4/8

5 138 pengeinstitutter med hver under 5 pct pengeinstitutter 100,0 26. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 27. Kun pengeinstitutter og selskabet kan besidde aktier i selskabet. Overdragelse af aktier kan kun ske til pengeinstitutter og med bestyrelsens samtykke til selskabet. I tilfælde af overdragelse til et pengeinstitut, som ikke er aktionær i selskabet, skal aktierne først tilbydes de eksisterende aktionærer til den kurs, som pengeinstituttet har tilbudt den udbydende aktionær. 28. Afgørelse i generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra forslag, der går ud på ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning eller fusion, hvor forslag skal gennemføres ved en generalforsamling, hvor 2/3 er repræsenteret, og hvor forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. 29. Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Til valget af bestyrelsesmedlemmer gælder følgende: Enhver aktionær, der besidder aktier svarende til mindst 12½ pct. af det mulige stemmetal i selskabet, har ret og pligt til for hver sådan aktiepost på 12½ pct. at stille med 1 medlem af bestyrelsen og 1 personlig suppleant, dog maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer hver. 30. Aktionærer, der tilsammen råder over 12½ pct. af stemmerne er berettiget til at stille med 1 bestyrelsesmedlem og en suppleant. 31. Ændringer af reglerne om bestyrelsens valg og sammensætning kræver ¾ flertal på generalforsamlingen. 32. Vedtægterne fastlægger ikke i øvrigt regler om stemmeafgivning i bestyrelsen. Aktionæroverenskomsten 33. Ifølge anmelder supplerer aktionæroverenskomsten vedtægterne, og det er en forudsætning for at erhverve aktier i selskabet, at aktionæroverenskomsten tiltrædes. Aktionæroverenskomsten er uopsigelig, sålænge Dankort A/S har mindst 3 aktionærer, og ingen enkelt aktionær ejer over 2/3 af aktiekapitalen. 34. Det fremgår indledningsvis af aktionæroverenskomsten, at i det indbyrdes forhold mellem aktionærerne gælder overenskomstens bestemmelser forud for eventuelle modstående bestemmelser i vedtægterne. 35. Videre hedder det, at parterne er enige om at udmønte Finansrådets plan for det fremtidige kortmarked som vedtaget i april Det fremgår i øvrigt af aktionæroverenskomstens pkt. 1.2, at bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Undtaget er dog iflg. pkt beslutninger om ændring af reglerne om betaling for licens, (jf. den særskilt anmeldte Dankort-prisliste) der kræver tilslutning fra ¾ af bestyrelsesmedlemmerne. Ændring af reglerne om betaling for licens, der 5/8

6 medfører en nedgang i selskabets indtægter, kan dog ikke ske tidligere end den 1. januar Det skyldes selskabslovgivningens krav til værdiansættelse af rettighederne til Dankortet, som er indskudt som apportindskud i Dankort A/S. 37. Beslutninger om ændring af øvrige licensregler og reglerne for anvendelse af Dankort kan iflg. pkt ikke blot vedtages med almindeligt flertal af bestyrelsen, men også som alternativ vedtages ved tilslutning fra bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer aktionærer eller aktionærgrupper, der står for mere end 2/3 af kortomsætningen. Bestemmelsen er ifølge anmelder indføjet for at sikre, at aktionærer med en faldende Dankortomsætning, men med en væsentlig aktiebesiddelse ikke kan blokere for, at mindretalsaktionærer med en høj Dankortomsætning træffer beslutning om udvikling af Dankortet 4. Høring 38. Notatet har i medfør af konkurrencelovens 15a, været forelagt Dankort A/S til høring. Selskabets bemærkninger er indarbejdet i foreliggende notat. Vurdering 39. Dankort A/S og aktionærerne i Dankort A/S driver økonomiske aktivitet. Der er således tale om erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens 2. Aktiviteterne er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. 2, stk. 2, og der gælder ikke undtagelser eller fritagelser i henhold til konkurrencelovens Vedtægterne og aktionæroverenskomsten kan tages til vurdering efter konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, idet der ikke er tale om koncerninterne forhold ( 5) og idet den samlede omsætning blandt de deltagende 140 pengeinstitutter overstiger 1 mia. kr. ( 7). Det relevante marked 41. Anmelder har ikke nærmere defineret det relevante marked, og styrelsen finder det heller ikke i øvrigt nødvendigt for at tage stilling til anmeldelsen at foretage nogen nærmere afgrænsning. Konkurrencelovens 6, stk Der er tale om vedtagelser inden for en sammenslutning af pengeinstitutter, jf. 6, stk. 3, omfattende vedtægter og aktionæroverenskomst. Vedtægterne 43. Bestemmelserne i vedtægterne herunder vedtægternes 7 indebærer, at det alene er godkendte pengeinstitutter, der må eje aktier i Dankort A/S. Alle eksisterende aktionærer er således pengeinstitutter, og i 7, stk. 1 bestemmes: 44. Overdragelse af aktier kan kun ske til pengeinstitutter og med bestyrelsens samtykke eller til selskabet. Kravet om, at aktionærerne skal være pengeinstitutter, begrænser den mulige ejerkreds, men det medfører som udgangspunkt ikke nogen indskrænkninger eller forvridninger af pengeinstitutters eller andre virksomheders erhvervsudfoldelse. Det er således ikke en forudsætning for at drive pengeinstitutvirksomhed eller anden virksomhed herunder at udstede eller indløse Dankort, at man er aktionær i Dankort A/S. 45. Endvidere fremgår af 7, stk.2: I tilfælde af overdragelse til et pengeinstitut, som ikke er aktionær i selskabet, skal 6/8

7 aktierne først tilbydes de eksisterende aktionærer og selskabet til den kurs, som pengeinstituttet har tilbudt den udbydende aktionær. 46. Der kan være konkurrencemæssige fordele ved, at aktierne kan ejes også af andre end pengeinstitutter (eller er fordelt anderledes end svarende til pengeinstitutternes omsætning med Dankort A/S). Med en ejerstruktur hvor ejerne har et antal aktier og stemmer, der svarer til deres omsætning med selskabet, vil der ikke være samme incitament til at presse på for at sikre effektiviteten i form af lave omkostninger og produktudvikling. Høje priser vil være til gavn bl.a. for ejerne, der kan nyde godt af de resulterende overskud gennem højere udbytte. Og en behersket produktudvikling vil ikke forrykke de enkelte deltageres konkurrencemuligheder. 47. Ud fra en konkurrencemæssig vurdering kunne det således være en fordel, hvis aktierne ikke var forbeholdt pengeinstitutter, og hvis pengeinstitutter uden aktier havde nemmere adgang til at erhverve aktier. 48. Bestemmelserne indebærer imidlertid ikke nogen begrænsning af konkurrencen, der falder ind under konkurrencelovens 6, stk.1. Der er således ikke særlige erhvervsmæssige fordele knyttet til at være aktionær i Dankort A/S udover at kunne øve indflydelse og modtage udbytte. 49. Vedtægternes regler om generalforsamling, bestyrelse og direktion rejser ikke spørgsmål i forhold til konkurrencelovens 6, stk.1, idet de ikke indeholder bestemmelser, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 50. Vedtægterne indeholder således ikke efter de forhold, som styrelsen er bekendt med, bestemmelser, der falder ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er derfor ikke grundlag for at meddele påbud efter konkurrencelovens 6, stk. 4. Aktionæroverenskomsten 51. Aktionæroverenskomsten, der går forud for vedtægternes regler, indeholder regler, der bestemmer, at ændringer i reglerne for betaling af licens for indløsning og udstedelse kræver særligt flertal i bestyrelsen. Disse regler om licensbetalinger er der enighed om ikke at indbringe for generalforsamlingen. 52. Dertil kommer bestemmelser om tilslutning til aktionæroverenskomsten og om, at aktionæroverenskomsten er uopsigelig sålænge Dankort A/S har mindst 3 aktionærer og ingen enkelt aktionær har over 2/3 af aktiekapitalen. 53. Disse bestemmelser kan efter styrelsens vurdering ikke anses for omfattet af kl. 6, stk. 1, da de ikke har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 54. Overenskomsten indeholder således ikke efter de forhold, som styrelsen er bekendt med, bestemmelser, der falder ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er derfor ikke grundlag for at meddele påbud efter konkurrencelovens 6, stk. 4. Konklusion på Samlet set falder vedtægterne og aktionæroverenskomsten efter det forhold Konkurrencerådet er bekendt med ikke ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der således meddeles en ikke-erklæring efter konkurrencelovens 9. 1 Se nærmere: 7/8

8 2 Rapporterne for 2000 og 2001 findes på Som bilag til disse er optrykt Betalingskortpanelets udtalelse. 3 Konkurrencerådet meddelte på mødet den 29. august 2001 en 9 erklæring til PBS Holdings vedtægter. 4 Dette kunne fx være tilfældet, når Danske Bank sælger den aktiepost, som selskabet over for rådet har forpligtet sig til. Herefter vil Danske Banks aktiebesiddelse være væsentlig lavere end selskabets andel af omsætningen. 8/8

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Journal nr. 3:1120-0301-139/Fødevarer og Finans/bjs Rådsmødet den 27. februar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Vedtægterne i PBS Holding A/S

Vedtægterne i PBS Holding A/S 1 af 6 03-07-2012 12:34 Vedtægterne i PBS Holding A/S Journal nr. 3:1120-0388-89/bjs/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. PBS Holding A/S har anmeldt sine vedtægter med anmodning

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Betalingsmiddelloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Juni 2001 Indholdsfortegnelse for Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Kapitel 1: Resumé og konklusioner... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Eik Banki P/F

Vedtægter for Eik Banki P/F Forslag til ændring i Vedtægter for Eik Banki P/F Den originale version af disse vedtægter er affattet på færøsk. Dette er en oversættelse til dansk af den originale version. I tilfælde af uoverensstemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 2002 2 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 1 RESUME OG VURDERING....10 1.1 INDLEDNING... 10 1.2 STATUS FOR DE 4 FORUDSÆTNINGER... 10

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Vedtægter Gældende fra 16. juni 2015 Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Navn og formål Selskabets kapital og aktier 1 3 Selskabets navn er Nordea Kredit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Aktiekapitalen er på nominelt DKK Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B- aktier.

Aktiekapitalen er på nominelt DKK Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B- aktier. V E D T Æ G T E R F O R Å R H U S E L I T E A / S 1 Selskabets navn er Århus Elite A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 2 Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr.

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr. Advokat Ulla Fabricius J.nr. 129662 VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S CVR-nr. 9 1 PRÆAMBEL 1.1 Selskabet er stiftet med det formål at erhverve og drive færgeoverfarten mellem Fanø og Esbjerg. 1.2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere