Fra engelsk til dansk men hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra engelsk til dansk men hvordan?"

Transkript

1 ARTIKEL 13 Fra engelsk til dansk men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk Der eksisterer i dansk logopædisk praksis nogle få afasitests, som er udviklet på dansk, samt en hel række afasitests som oprindeligt er udgivet på et andet sprog, og dermed har gennemgået en oversættelse til dansk. Fælles for disse tests er, at der ikke redegøres for, hvordan oversættelsen er foregået dette mener vi er problematisk. Vi var derfor i vores speciale på kandidatuddannelsen i audiologopædi ved Københavns Universitet interesserede i at se nærmere på, hvordan oversættelse af sprogtests kan, og bør, foretages. Da vi yderligere mener, at udbuddet af danske afasitests er begrænset, valgte vi at belyse ovenstående problematik ud fra en tilpasning af den engelsksprogede afasitest Comprehensive Aphasia Test (CAT ), som vi mener, vil udgøre et velkomment supplement i testlandskabet. MAJKEN KAAE FREDERIKSEN Cand. Mag. i audiologopædi fra KUA/SDU. Ansat som logopæd i senhjerneskadeteamet på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Tidligere ansat som logopæd på senhjerneskadeområdet i kommunikationsafdelingen på Center For Specialundervisning i Slagelse. Har desuden arbejdet med undervisning af voksne ordblinde, herunder tosprogede ordblinde. Mail: LISBETH HAABER Socialpædagog og audiologopæd. Ansat på Center for Specialundervisning i Slagelse, kommunikationsafdelingen. Arbejder primært med rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader. Sær ligt indenfor områderne afasi, verbal aprak si, dysartri og kognitive/kommunikative vanskeligheder. Desuden Parkinson og stemmevanskeligheder. Mail: Vi havde tre formål med specialet: 1. At undersøge metodiske retningslinjer for sproglig tilpasning af tests, 2. At foretage en teoretisk og psykometrisk velfunderet tilpasning af udvalgte deltests i CAT til dansk med udgangspunkt i de undersøgte metodiske retningslinjer samt 3. At vurdere testens psykometriske, lingvistiske og praktiske kvalitet. Vi vil herunder beskrive vores fund og overvejelser i forbindelse med specialet og den igangværende udarbejdelse af en dansk version af CAT. Beskrivelse af CAT Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et engelsksproget afasibatteri udviklet af Kate Swinburn, David Howard og Gillian Porter i Første udgave af testen blev udgivet samtidigt i hhv. USA, England og Canada. Testen består af tre dele: en kognitiv screening, et sprogbatteri og et spørgeskema om den afasiramte persons oplevede handicap mht. kommunikation (fig. 1). Sprogbatteriet er egnet til udredning af afatiske vanskeligheder i alle faser af rehabiliteringsforløbet og afdækker alle fire sproglige modaliteter (verbal sprogproduktion, auditiv forståelse, læsning og skrivning). Sprogbatteriet er ud ar - bej det med udgangspunkt i den kognitive neuropsykologiske tilgang til afasi og tager dermed, i lighed med PALPA-testen, højde for relevante lingvistiske variable, såsom målordenes hyppighed, fonologi og semantiske relationer.

2 14 ARTIKEL Kognitiv screening (ICF kropsniveau) 6 deltests Screener for kognitive vanskeligheder såsom neglekt, nedsat semantisk hukommelse m.m. Sprogbatteri (ICF kropsniveau) 21 deltests Afdækker alle sproglige modaliteter på ord-, sætnings- og narrativt niveau med udgangspunkt i kognitiv neuro psykologi Spørgeskema (ICF personlige faktorer/aktivitet og deltagelse) 32 spørgsmål fordelt i 6 emner Afdækker oplevet grad af handicap i kommunikationen, f.eks. i forbindelse med forståelsesevne under samtale Fig. 1: Comprehensive Aphasia Test, CAT (Swinburn, K., Howard, D., Porter, G. 2004) Sprogbatteriet består af 21 deltests fordelt på de sproglige komponenter forståelse, benævnelse, gentagelse og billedbeskrivelse. Komponenterne afdækkes bredt, og hver komponent er repræsenteret i mere end én deltest. Indholdet i sprogbatteriet skitseres i fig. 2 med angivelse af antal items 1 i hver deltest. Sprogbatteriet kan administreres på minutter, og nogle deltests vægter højere end andre, derfor rangerer antallet af items i hver deltest mellem 3-24 items. Nogle deltests fungerer dermed mere som en screening end en afdæk - ning (se fig. 2). Hver deltest indledes desuden med et prøve-item, som sikrer, at testdeltageren forstår instruktionen. Der foreligger udførlige procedurer og retningslinjer for administration, scoring og fortolkning af testpræstationer, og der findes scoringssoftware til registrering af test resultatet. Resultatet af testen giver et kvantitativt overblik over sproglige styrker og svagheder, og dermed hvilke modaliteter der er ramt, samt på hvilke områder. Resultatet afspejler ligeledes, hvorvidt der er tale om afasi, og giver indsigt i sværhedsgraden af de afatiske vanskeligheder. Testresultatet danner derfor grund - lag for yderligere testning eller valg af fokusområder for interventionen. Vurdering af den originale CAT Vi valgte at se nærmere på udformningen, standardiseringen og afprøvningen af testen (den psykometriske kvalitet). Dette gjorde vi for at kunne foretage en grundig vurdering af testens kvalitet og relevans i den danske logopædi, og for at vurdere hvorvidt den var»værd«at oversætte/tilpasse til dansk. Vi foretog indledningsvist en overordnet vurdering af testens psyko - me triske kvalitet, idet vi udarbejdede en systematisk analyse af, hvilke tiltag der blev foretaget for at sikre testens validitet og reliabilitet. Ud fra denne analyse fandt vi, at testen opfylder langt de fleste af vores kriterier til en psykometrisk velfunderet test. Testen har mange styrker inden for validitet, reliabilitet og standardisering/normering, heriblandt kan nævnes, at man har afprøvet og fundet evidens for prædiktiv validitet, test-restest validitet og inter-rater validitet. Derudover er det en fordel for testens reliabilitet, at der foreligger udførlige instruktioner for testprocedure, således at man sikrer, at testprocedure og bedømmelse er ensartet, og resultatet dermed pålideligt. Vi fandt ved analyse af psykometriske kendetegn dog også visse ulemper ved testen. Vi fandt bl.a., at man har fremstillet antallet af testdeltagere i normgruppen vildledende, så det for læseren er uklart, hvor mange deltagere testen er afprøvet på. Man rapporterede dermed 266»sæt«testresultater fra gruppen af afasiramte deltagere, som i alt udgjorde blot 107 testdeltagere. Man kan yderligere indvende, at 107 afasiramte deltagere er relativt få, taget populationens heterogenitet i betragtning. Endelig fandt vi, at det var vanskeligt at vurdere testens føl - somhed ud fra forfatternes fremstilling af normdata, og at man derfor kan være i tvivl om, hvorvidt testen er følsom overfor let afasi. Konklusionen på den psykometriske analyse af materialet er, at CAT, trods mangler, vurderes som psykometrisk velfunderet. Særligt sam - men lignet med andre sprogtests er testen endog grundigt konstrueret og afprøvet, for at sikre testens validitet og reliabilitet.

3 ARTIKEL 15 CAT s berettigelse i dansk logopædi Udover ovenstående betragtninger om materialets psykometriske kvalitet, har vi set nærmere på, hvorvidt CAT vil kunne udgøre et relevant supplement til eksisterende afasitests i Danmark. Vi vurderer, at testen kan bidrage positivt til afasiudredning, bl.a. fordi: Testen udgør et kognitivt neuropsykologisk testbatteri, hvilket endnu ikke eksisterer i Danmark. Der findes endnu ikke en pendant til afasibatterier med udgangspunkt i hhv. Boston - skolen (WAB-testen) og Luria-tilgangen (Villy Nesgaards afasitest). Ifølge»vejledning i udredning af afasi«(villadsen et al. 2006) er der generelt mangel på testmaterialer, som i tilstrækkelig grad er afprøvede og standardiserede. CAT placerer sig praktisk fordelagtigt ift. eksisterende afasitests, idet testen kan»bygge bro«til den mere detaljeorienterede og hypotesedrevne PALPA-test, da man ud fra resultatet af CAT kan danne en hypotese om, hvor i sprogprocesseringen der er forstyrrelser. Testen bidrager med screening af kognitive vanskeligheder af betydning for testdeltagerens præstation i sprogbatteriet, samt en vurdering af testdeltagerens oplevede handicap. Indholdet i sprogbatteriet er kontrolleret og manipuleret ud fra de for den pågældende deltests relevante lingvistiske variable. Testen tager dermed højde for variable, som har dokumenteret indflydelse på den sproglige funktion, der afdækkes i hver deltest (f.eks. har hyppighed betydning for benævnelsesevne). Dette er der ikke redegjort for i andre danske afasibatterier. Metoder til oversættelse af sprogtests I dansk logopædisk praksis møder man ofte testmaterialer, som er blevet underlagt en oversættelse eller tilpasning til dansk (inden for afasiudredning f.eks. WAB, PALPA, BNT, MAST m.fl.). Der er dog ikke præcedens for at beskrive, hvordan sådanne oversættelser er foretaget, på trods af at oversættelse i høj grad kan forandre testens indhold og dermed så tvivl om dens psykometriske kvalitet, og om hvorvidt den er tro mod originaltesten. Vi mener, dette er problematisk, og var derfor i vores speciale interesserede i at se nærmere på, hvordan man kan foretage en hensigtsmæssig oversættelse af sprog tests. Vi ville belyse, hvorvidt der findes metodiske og psykometriske retningslinjer for, hvordan et sådant oversættelsesarbejde bør foretages. Der findes en række retningslinjer for, hvordan man bør agere, når man udvikler en ny test: man forventer f.eks., at testproceduren beskrives tydeligt, og at testen underlægges afprøvning for at sikre reliabilitet og validitet. Som nævnt ville vi undersøge, om der findes lignende metoder til, og retningslinjer for, hvordan man bør oversætte tests. Vi fandt, at der findes tre forskellige tilgange til oversættelse af tests: Application/overførsel (direkte overførsel/oversættelse af indholdet i testen) Del- Opgavetype Antal tests items 7 Forståelse af verbalt præsenterede 15 enkeltord 8 Forståelse af skrevne enkeltord 15 9 Forståelse af verbalt præsenterede 16 sætninger 10 Forståelse af skrevne sætninger Forståelse af verbalt præsenterede 8 narrativer 12 Gentagelse af enkeltord Gentagelse af morfologisk komplekse 3 ord 14 Gentagelse af nonord 5 15 Gentagelse af talrækker 6 (ciffersprændvidde) 16 Gentagelse af sætninger 4 17 Benævnelse af substantiver (objekter) Benævnelse af verber (handlinger) 5 19 Verbal billedbeskrivelse 1 20 Læsning af enkeltord Læsning af morfologisk komplekse 3 ord 22 Læsning af funktionsord 3 23 Læsning af nonord 5 24 Skriftlig kopiering 3 25 Skrevet billedbenævnelse 5 26 Diktat 5 27 Skrevet billedbeskrivelse 1 Fig. 2: Indholdet i sprogbatteriet.

4 16 ARTIKEL Adaptation/tilpasning (oversætter noget indhold og tilpasser andet, så indholdet er lingvistisk og kulturelt afstemt med det sprog, der oversættes til) Assembly/udarbejdelse af nyt materiale (hvis det er vanskeligt at tilpasse til det andet sprog/ kultur, kan det være nødvendigt at udvikle et helt nyt materiale) (Van der Vijver & Poortinga 2005) Det var ikke muligt for os at vælge overførsel/ oversættelse af indholdet i CAT, da kontrol og manipulation af de lingvistiske variable i CAT ville gå tabt. Yderligere er det sjældent tilrådeligt at oversætte en test direkte, da man ikke blot kan forvente, at testen vil fungere på samme måde på et andet sprog og i en ny kultur. Vi valgte derfor metoden adaptation. Inden for adaptation findes der nogle centrale begreber: Ækvivalens: der tilstræbes ækvivalens mellem originaltesten og den adapterede version. Hermed menes, at der er overensstemmelse mellem de to versioner - de skal teste det samme fænomen på samme måde og med samme skala. Der menes dermed ikke nødvendigvis, at indholdet skal være oversat så direkte som muligt. Bias: Man bør i udarbejdelse af den adapterede version af testen tage højde for bias, som er variable, som kan have uønsket indflydelse på testpræstationen, og dermed så tvivl om den adapterede versions validitet. Eksempelvis kan selve oversættelsen af et item gøre det pågældende item biasbehæftet, f.eks. hvis man forsøger at oversætte et kulturspecifikt begreb, som ikke lader sig overføre til en anden kultur. Vi fandt, at der findes en række anerkendte metoder til oversættelse af tests. Fælles for metoderne er, at de forsøger at sikre ækvivalens ved at udarbejde en oversat version, som er så tæt på originalversionen som muligt. Disse metoder er: Forward translation (testen oversættes direkte til målsproget, og de to versioner sammenlignes) Backward translation (testen oversættes til målsproget, hvorefter den oversættes tilbage til målsproget, de to versioner sammenlignes) Independent translation (flere oversættere oversætter uafhængigt af hinanden, de to versioner sammenlignes) Comittee approach (et ekspertpanel samarbejder om oversættelsen) (Hambleton 2005) Endelig fandt vi, at der findes en række psyko - me triske retningslinjer for, hvordan man bør udføre oversættelser af tests, således at den oversatte test bevarer sine psykometriske egenskaber. Der er tale om 22 retningslinjer formuleret af International Test Commission (ITC). Retningslinjerne er udarbejdet mhp. især psykologiske tests og formelle sprogtests. Retningslinjerne anvendes derfor ved udvikling af tværkulturelle tests, som benyttes til at sammenligne præstationer eller sproglig formåen på tværs af kulturer (f.eks. mestring af det engelske sprog på 9. klassetrin i hhv. Danmark og Norge). Det var derfor ikke relevant for os at implementere samtlige retningslinjer, idet vores formål var adaptation af en allerede eksisterende test, og ikke en parallel udvikling af en tværkulturel test. Metodevalg Ved gennemgang af metoder til oversættelse og tilpasning af tests fandt vi, at der ikke findes metoder eller retningslinjer for tests med lingvistisk manipuleret og kontrolleret indhold. Der findes heller ikke specifikke retningslinjer for tests, som skal belyse sproglig formåen, der falder uden for normalområdet. Der er således ikke formuleret metoder eller retningslinjer for tilpasning af tests, som belyser afvigende sprogfunktion, og hvor man har kontrolleret og manipuleret indholdet herefter. Da vi ønskede at foretage en teoretisk velfunderet adaptation af CAT, var det derfor nødvendigt at formulere vores egne retningslinjer for det forestående arbejde, dog med udgangspunkt i udvalgte retningslinjer fra ITC, samt relevante metodeovervejelser forbundet med adaptation (f.eks. at undgå bias). Under vores metodeovervejelser lod vi os inspirere af Gudmundsson (2009), som har formuleret otte kriterier til anvendelse af tests, som er adapterede, men ik-

5 ARTIKEL 17 ke afprøvede; kriterierne er tænkt som et alternativ til ITC s retningslinjer. Vores overordnede tilgang til adaptationen af CAT var dermed følgende: At være grundige og gennemskuelige i adaptationsprocessen. At analysere og adaptere hvert enkelt item, og at beskrive denne proces. At genskabe samme kontrol og manipulation af variable som forefindes i originaltesten, således at hver deltest undersøger det samme fænomen som i originaltesten (construct ækvivalens). At forsøge at forebygge bias ved at forudse og vurdere risisci for lingvistiske, kulturelle og psykometriske bias. At foretage pilotafprøvninger af de adapterede deltests for at undersøge, om der var item bias. At tilføje ekstra målord, i tilfælde af at nogle målord var biasbehæftede, og derfor måtte skiftes ud. Adaptationsprocessen I specialet valgte vi at gennemgå og adaptere fire udvalgte deltests fra CAT, hhv. deltest 7: forståelse af verbalt præsenterede enkeltord, deltest 9: verbalt præsenterede sætninger, deltest 17: benævnelse af substantiver (objekter) samt deltest 18: benævnelse af verber (handlinger). Vi valgte at gennemgå adaptationen af disse deltests, da de umiddelbart krævede mest adaptationsarbejde og samtidig belyste to forskellige sproglige funktioner, som begge er vigtige i vurderingen af afatiske vanskeligheder. Med udgangspunkt i vores overordnede tilgang til adaptationen formulerede vi en fremgangsmetode for selve adaptationen af de valgte deltests i CAT 2 : 1) Undersøgelse af den pågældende modalitet (hvilke sproglige funktioner kræves der, for at man kan løse opgaven, og hvilke processer ligger til grund for den sproglige handling) 2) Undersøgelse af, hvilke variable der er relevante for den pågældende deltest/sproglige funktion (hvilke variable har indflydelse på, hvorvidt man kan løse den sproglige opgave, og hvilke variable kan potentielt have uønsket indflydelse på testpræstationen) 3) Undersøgelse af, hvilke overvejelser forfatterne til CAT har haft om udarbejdelse af den pågældende deltest (og vurdering og efterprøvning af, hvorvidt de oplyste tiltag er udført tilstrækkeligt, kritik af de oplyste overvejelser) 4) Beskrivelse af vores egne overvejelser og prioriteringer under adaptationen (om oversættelses- og tilpasningsproceduren for denne deltest samt argumentation for vores fremgangsmåde og evt. afvigelser fra den originale deltest) 5) Med udgangspunkt i ovenstående foretog vi selve adaptationen med udvalgte redskaber (med udgangspunkt i de indledende overvejelser og prioritering af de variable, vi ville kontrollere og manipulere, fandt vi for hvert enkelt item et lingvistisk og kulturelt tilsvarende dansk item med tilhørende distraktorer og illustrationer. For at sikre ækvivalens anvendte vi f.eks. et dansk hyppighedskorpus, og anerkendte, standardiserede billedbaser) 6) Pilotafprøvninger og yderligere tilpasning (vi foretog to pilotafprøvninger af de adapterede deltests, og foretog yderligere adaptation af indholdet på baggrund af fund (bias) ved pilotafprøvningerne). For at afspejle adaptationsprocessen vil vi redegøre for et eksempel på, hvilke overvejelser der er indgået i udvælgelsen af et nyt item i deltest 7. Nedenstående er derfor et indblik i punkt 5. Målord Fonologisk Antal forskellige Semantisk Urelateret distraktor dist.træk & distraktor distraktor Originalt Ship Lip 2 f In Boat Nose Adapteret Tog Bog 2 f in Bus Avis Fig. 3: De gennemgåede eksempler på målord.

6 18 ARTIKEL 1) I deltest 7 valgte vi at tage udgangspunkt i det originale målord oversat til dansk, i dette eksempel»skib«. På dansk har ordet en initial konsonantklynge /sg/ i stedet for fonemet / /, derfor var det ikke muligt at arbejde videre med det ord, da kun ét fonem måtte variere mellem målord og den fonologiske distraktor. Der findes yderligere ingen andre konsonanter end /s/, som kan stå foran /gi:b/ på dansk. Vi var derfor tvungne til at søge efter et andet ord i samme kategori (»transportmidler til vands«). Da ordet»båd«dog forekommer senere i deltest 7, valgte vi at udvide den originale semantiske kategori til»transportmidler generelt«. 2) Udvidelse af den semantiske kategori ledte os frem til det mulige målord»bus«, da dette har samme ordklasse, billedlighed, ordlængde og omtrentlige hyppighed som ordet»skib«(5.721 forekomster i det valgte danske hyppighedskorpus, KorpusDK 3 ),»bus«har til sammenligning forekomster. En yderligere fordel ved det mulige målord»bus«var, at de fonologiske komponenter minder om dem i det originale målord (CVC-struktur samt forekomst af en frikativ og bilabial, blot i omvendt rækkefølge). Mulige billedlige fonologiske distraktorer til»bus«var hhv.»mus«,»lus«og»hus«, disse ord indeholder dog alle lang vokal med stød, og da»bus«ikke har stød på vokalen, mener vi ikke, at de er relevante fonologiske distraktorer. Vi måtte derfor søge videre. 3) Ordet»bil«er inden for den rigtige semantiske kategori, det er billedligt og kort, hvorfor vi valgte at undersøge det nærmere. Vi så nærmere på ordene»pil«og»fil«, som var tilpas billedlige fonologiske distraktorer.»fil«var umiddelbart brugbart, da der var to distinktive forskelle mellem /b/ og /f/. Da»fil«dog udgør et homonym, fravalgte vi ordet, da vi havde besluttet at vi ville fravælge homonymer, som kunne skævvride kategoriseringen af ordenes hyppighed.»pil«afveg lidt fra vores kriterier, da der kun var én distinktiv forskel. Mulige semantiske distraktorer var»bus«og»lastbil«, sidstnævnte fandt vi mindre velegnet, da målordet»bil«indgår i ordet,»bus«var dermed mere relevant. En mulig urelateret distraktor, som visuelt og semantisk relaterede sig til den mulige fonologiske distraktor, var ordet»skruetrækker«. Ved opslag af det mulige målord»bil«i KorpusDK fandt vi dog, at det var langt hyppigere end det originale målord ( forekomster), hvorfor vi valgte det fra, idet det ville afvige for meget fra det målord, man har valgt til originaltesten. 4) Da vi ledte efter et relevant målord, hvis hyppighed var mere sammenlignelig med det originale målord (5.721 forekomster), fandt vi ordet»tog«, hvis hyppighed var forekomster i KorpusDK. Som fonologisk distraktor valgte vi ordet»bog«, idet /ts/ og /b/ har to distinktive forskelle, og denne distraktor er tilpas billedlig og konkret. Vi valgte ordet»bus«som semantisk distraktor til»tog«, da de har samme visuelle og funktionelle kendetegn, og da de tilhører samme semantiske kategori (transportmidler til lands). Endelig valgte vi ordet»avis«som urelateret distraktor, da det visuelt og semantisk relaterer sig til den fonologiske distraktor»bog«. De eneste ulemper ved det nye item er, at vi har foretaget en mindre versionering af den semantiske kategori, og at der findes regionale forskelle på, hvorvidt ordet»tog«udtales med eller uden stød. 5) I udformningen af illustrationerne til dette item tog vi udgangspunkt i illustrationer fra billedbasen Snodgrass & Vanderwart (1980), deres illustrationer af»bog«og»bus«var grundlaget for vores tegninger. Illustrationer fra billedbasen Picto Selector dannede grundlag for illustration af»avis«og»tog«. Vi foretog dog justeringer af hhv. illustrationerne»tog«og»bus«af hensyn til aktualitet og kultur. Dels var de afbildede køretøjer ikke så moderne, dels lignede hverken toget eller bussen dem, man ser i Danmark. Yderligere justerede vi Picto Selectors»avis«, således at detaljeringsgraden ikke kan distrahere testdeltageren. Vi gjorde illustrationen mere enkel. Overvejelser og konklusion Vi har i vores speciale fundet frem til, at der findes visse metoder og retningslinjer, som er

7 ARTIKEL 19 Fig. 4: Eksempel på illustrationer. værd at overveje, når man skal adaptere en sprogtest. Vi fandt ligeledes ud af, at det var muligt at implementere de grundlæggende retningslinjer for at sikre ækvivalens og undgå bias. Vi fandt under adaptationen ud af, at grundig undersøgelse af de originale målord var nødvendig for at opnå ækvivalens. Vi ville eksempelvis genskabe manipulation af målordenes hyppighed og billedlighed, idet man i den originale test har kategoriseret målordene iflg. disse variable. Vi undersøgte derfor, hvad man betragtede som»hyppige«og»ikke-hyppige«målord, og tilsvarende»billedlige«og»ikke-billedlige«målord. Vi slog de originale målord op i de engelske korpora, som man har brugt ved udarbejdelse af originaltesten, og fandt ved begge variable overlap mellem de to kategorier, hvilket udvisker kategoriseringen. Dette er problematisk for testens validitet, hvorfor vi i den danske version har rettet op på dette problem, og har formået at etablere et skel mellem kategorierne. Vi har dermed bl.a. forbedret manipulationen af disse variable i den danske version. Vi fandt ved pilotafprøvning af de adapterede deltests, at de overordnet fungerede helt efter hensigten, men selvom vi havde foretaget en grundig adaptation og havde forsøgt at tage højde for bias, gav nogle items alligevel anledning til afvigelser hos normale sprogbrugere; disse fund kan man læse mere om i specialet. Pilotafprøvningerne viste dermed, at metoden var velvalgt, og at det var muligt at udarbejde en passende dansk version af de udvalgte deltests, men afprøvningen viste også, at det var nødvendigt at afprøve de adapterede items, for at udpege problematiske items, og dermed udarbejde en endelig dansk version. Adaptationsprocessen har været tidskrævende, idet en ækvivalent og muligvis forbedret version af de fire deltests har krævet en dybdegå - ende analyse, da vi har ønsket indsigt i både adaptationsmetoder, retningslinjer og variable af betydning for de deltests, vi har adapteret. Den største del af adaptationsarbejdet har imidlertid bestået i at udvælge semantisk, fonologisk og syntaktisk ækvivalente målord. I manualer eller artikler om oversatte tests, beskrives yderst sjældent processen, metoden eller overvejelser forbundet med adaptationen. Dette mener vi er problematisk, da adaptationen kan have store konsekvenser for testens validitet og reliabilitet. Vi vil derfor opsummere vores erfaringer og overvejelser i følgende punkter, som kan bruges som inspiration af andre, der ønsker at tilpasse en udenlandsk sprogtest til dansk: Foretag en systematisk og kritisk analyse af det materiale, du vil adaptere Gå den originale test efter i sømmene Foretag et kvalificeret valg af metode, redskaber og retningslinjer i processen Vælg adaptationen til - man kan ikke antage, at en direkte oversat test fungerer som originalen! Samarbejd med andre om adaptationen; fire øjne er bedre end to Tag højde for bias ved at forudse risici, og ved at afprøve materialet Tilføj ekstra items, så du har mulighed for at kassere de items, som giver anledning til bias Afprøv udkastet med normale sprogbrugere; hvis de ikke kan gennemføre testen, hvordan skal afvigende sprogbrugere så kunne? På baggrund af vores arbejde med testen CAT i specialet, konkluderer vi, at testen har mange styrker og få svagheder, som vi har mulighed for at udbedre ved vores udarbejdelse og afprøvning af en dansk version. Vi kan orientere om at vi i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk version af testen, drøfter udgivelse med Dansk Psykologisk Forlag.

8 20 ARTIKEL Noter 1»items«anvendes om målordet/sætningen + tilhørende distraktorer og illustrationer i en given opgave. 2 Den nævnte fremgangsmetode anvendes ligeledes til adaptation af de resterende deltests i CAT. 3 KorpusDK indeholder i alt 56 millioner ord. Referencer Gudmundsson, E. (2009): Guidelines for translating and adapting psychological instruments. Nordic psychology, 61 (2) s Haaber Hansen, L. & Kaae Frederiksen, M. (2013): Analyse og adaptation af Comprehensive Aphasia Test (CAT) en kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsk afasitest til dansk. Speciale ved KUA. Hambleton, R.K. (2005): Issues, designs and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures i bogen Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Erl baum. ITC (2010): International test commission guidelines for translating and adapting tests KorpusDK: Lønnberg, C., Hallas-Møller, G., Kay, J., Lesser, R., Coltheart, M. (2005) - Psykolingvistisk undersøgelse af sproggprocessering hos afasiramte (PALPA). Center for hjerneskade, København. Nesgaard, V. (2003): Afasitest: en kvalitativ test udarbejdet på baggrund af Luria s teori. Nordjyllands Amts Taleinstitut, afasiafdelingen Picto Selector: html Snodgrass, J.G.& Vanderwart, M. (1980): A standardized set of 260 pictures: norms for name agreement, image agreement, familiarity, and visual complexity. Journal of experimental psychology: human learning and memory 6 (29) (s ) Swinburn, K., Howard, D., Porter, G. (2004 ): Comprehensive Aphasia Test (CAT). Psychology Press (Taylor & Francis Group) Van der Vijver, F.J.R. & Poortinga, Y.H. (2005): Conceptual and methological issues in adapting tests i bogen Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Erlbaum. Villadsen, M.H., Myhlendorph, L., Porskjær, T., Lund, V., Rossing, A., Randrup Jensen, L. (2006): Vejledning i udredning af afasi. Hører du ik kke det hele på arbejdet? Helt unødv endigt! Sommetider er høreapparaterne ikke nok. Det synes vi er helt unødvendigt! Det er her høreprodukter kan blive aktuelt. De kobles ganske enkelt til dine høreapparater eller ler streamer, så kan du bedre høre den der taler. Er du nysgerrig på at høre mere? Kontakt os allerede i dag!

DANSK AUDIOLOGOPÆDI. 49. årgang December 2013 Nr. 4

DANSK AUDIOLOGOPÆDI. 49. årgang December 2013 Nr. 4 DANSK AUDIOLOGOPÆDI FAGBLAD FOR AUDIOLOGOPÆDER 49. årgang December 2013 Nr. 4 LEDER 3 Det fine ved at lære noget er, at ingen kan tage det fra dig Årets gang i Audiologopædisk Forening følger i store

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Regionshospitalet Hammel Neurocenter Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Lisbeth Frølund, cand. mag. i audiologopædi Formål med sprog Udtrykke behov Give/modtage information Udveksle holdninger, følelser m.m.

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Bruges i CSF til afdækning af forudsætninger i dansk. Bruges i CSF til afdækning af forudsætninger i matematik

Bruges i CSF til afdækning af forudsætninger i dansk. Bruges i CSF til afdækning af forudsætninger i matematik Testkatalog for ViSP Test Center for Sammensatte Funktionsvanskelighed er (CSF) Danskscreening Alfabetkendskab Fonologisk opmærksomhed Morfologisk opmærksomhed Læsefærdighed og umiddelbar læseforståelse

Læs mere

Center for hjerneskade: Opbygning af fælles database mellem 7 hjerneskadecentre i Danmark

Center for hjerneskade: Opbygning af fælles database mellem 7 hjerneskadecentre i Danmark /tmp/jfile.doc Hjerneskadecentrenes Fælles Neuropsykologiske Testbatteri Manual Rey Complex Figure Test and Recognition Trail Ravens Progressive Matrices Auditory-Verbal Learning Test Sætningsgengivelse

Læs mere

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition Tidlige sproglige tegn Forebyggende indsats Disposition Tidlige sproglige tegn i småbørnsalderen - i den talesproglige udvikling - metoder til at vurdere sprogudviklingen - forebyggende indsats Tegn i

Læs mere

Kognitiv Stimulations Terapi (CST) med logopædi som den røde tråd

Kognitiv Stimulations Terapi (CST) med logopædi som den røde tråd Kognitiv Stimulations Terapi (CST) med logopædi som den røde tråd Annette Johannesen, specialergoterapeut gerontologi, selvstændig Anita Munch Reul, audiologopæd, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Vejledning i udredning af afasi

Vejledning i udredning af afasi Resume Vejledning i udredning af afasi Vejledningen indeholder anbefalinger til hvad der er god praksis i den logopædiske udredning af afasi hos voksne. Anbefalingerne er evidensbaserede (niveau IV) se

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

MPA: Grundmodel og opbygning

MPA: Grundmodel og opbygning MPA: Grundmodel og opbygning Master Person Analysis (MPA) er en struktureret personlighedstest, som afdækker, personens typiske adfærd på jobbet. Det umiddelbare resultat af testen opgøres i en beskrivelse

Læs mere

Talesprog skriftsprog taleprocessering

Talesprog skriftsprog taleprocessering Talesprog skriftsprog taleprocessering Disposition Introduktion til min undersøgelse, 2003 Undersøgelsen og resultater fokus på udvalgte dele Praksis eksempler Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014

Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 29 Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 Denne artikel omhandler den 16. afasirehabiliteringskonference - en konference der afholdes hvert andet år. Artiklen beskriver i udpluk

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede V/Dorthe Bleses og Kasper Østerholdt Jensen Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Sammenligning

Læs mere

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Oplæg i Dansk Evalueringsselskab, d. 16. maj 2017 Chefkonsulent Eva Husum Schmidt, Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Vurdering for læring i klasserummet

Vurdering for læring i klasserummet Vurdering for læring i klasserummet Når man fokuserer på elevernes læringsproces via mål, vurderingskriterier, selvvurdering og kammeratvurdering, styrker det læringen. Eleverne får et godt redskab til

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Vejledninger i udredning. Vol. 1. Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner

Vejledninger i udredning. Vol. 1. Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner Vejledninger i udredning Vol. 1 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2007 Vejledninger i udredning Vol. 1 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2007 ISBN 978-87-89925-11-0 Distribueres af Center for Rehabilitering

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

2010 LO 2010 TA. Informational masking hos normalthørende og

2010 LO 2010 TA. Informational masking hos normalthørende og BA-Titel År Metodevalg ud fra logopædiske stemmediagnoser - 2010 LO En undersøgelse af logopædisk behandling for voksne klienter med unilateral recurrensparese Værdien af brug af videooptagelser som redskab

Læs mere

Kommunikationsbøger i Phrase-it

Kommunikationsbøger i Phrase-it lm 1 Kommunikationsbøger i Phrase-it Hvad skal der til for at afasiramte kan bruge kommunikationsbøger? lone.myhlendorph@rn.dk lm 2 ange har en kommunikationsbog, men få bruger den Årsag: kognitive vanskeligheder

Læs mere

Vejledning i udredning af afasi

Vejledning i udredning af afasi Vejledning i udredning af afasi Resumé Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i den logopædiske udredning af afasi hos voksne. Der lægges vægt på identifikation af afasiens konsekvenser

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt.

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt. Børns morfologi En optælling af Peters ordforråd viser, at han den ordklasse han bruger mest, er substantiver. Det hænger hovedsageligt sammen med, at det er nemmere at forene en fysisk genstand med en

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

Personlig rapport for MX Smith

Personlig rapport for MX Smith Personlig rapport for MX Smith P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.biz Personlig rapport for: Navn MX Smith Testdata: Testdato Jan 19, 2010 Testnummer 365115.601982 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri

Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri Castberggård 23/9 2015 Holger Juul, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Læse- og skrivefærdigheder er

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

PIRLS Kodevejledning. Generelle bestemmelser

PIRLS Kodevejledning. Generelle bestemmelser PIRLS 2011 Kodevejledning Generelle bestemmelser INDHOLD Introduktion... 1 Baggrund... 1 PIRLS Generaliserede bedømmelsesvejledninger... 2 Vejledninger til åbne spørgsmål... 5 Generelle problemstillinger

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Skema En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Sarah W. Blackstone, Ph.D. Mary Hunt Berg, Ph.D. Dansk oversættelse Foto af lærer og elever

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Denne pixibog er et af produkterne

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Læse-skrive-test for personer med høretab

Læse-skrive-test for personer med høretab Læse-skrive-test for personer med høretab Redegørelse for projektet Flemming Wang Jensen og Vibeke Møller Begrundelse Vi manglede beskrivelser og påpegning af udviklingsmuligheder når det gjaldt rådgivning

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

106 Nummer 13 marts 2013. Skrivelyst og tidens pædagogiske udfordringer

106 Nummer 13 marts 2013. Skrivelyst og tidens pædagogiske udfordringer Anmeldelse: krivelyst og læring og krivelyst i et specialpædagogisk perspektiv Lektor Mona Gerstrøm, Udvikling og forskning, UC yddanmark krivelyst og læring, igrid Madsbjerg og Kirstens Friis (red), Dansk

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere