Fra engelsk til dansk men hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra engelsk til dansk men hvordan?"

Transkript

1 ARTIKEL 13 Fra engelsk til dansk men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk Der eksisterer i dansk logopædisk praksis nogle få afasitests, som er udviklet på dansk, samt en hel række afasitests som oprindeligt er udgivet på et andet sprog, og dermed har gennemgået en oversættelse til dansk. Fælles for disse tests er, at der ikke redegøres for, hvordan oversættelsen er foregået dette mener vi er problematisk. Vi var derfor i vores speciale på kandidatuddannelsen i audiologopædi ved Københavns Universitet interesserede i at se nærmere på, hvordan oversættelse af sprogtests kan, og bør, foretages. Da vi yderligere mener, at udbuddet af danske afasitests er begrænset, valgte vi at belyse ovenstående problematik ud fra en tilpasning af den engelsksprogede afasitest Comprehensive Aphasia Test (CAT ), som vi mener, vil udgøre et velkomment supplement i testlandskabet. MAJKEN KAAE FREDERIKSEN Cand. Mag. i audiologopædi fra KUA/SDU. Ansat som logopæd i senhjerneskadeteamet på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Tidligere ansat som logopæd på senhjerneskadeområdet i kommunikationsafdelingen på Center For Specialundervisning i Slagelse. Har desuden arbejdet med undervisning af voksne ordblinde, herunder tosprogede ordblinde. Mail: LISBETH HAABER Socialpædagog og audiologopæd. Ansat på Center for Specialundervisning i Slagelse, kommunikationsafdelingen. Arbejder primært med rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader. Sær ligt indenfor områderne afasi, verbal aprak si, dysartri og kognitive/kommunikative vanskeligheder. Desuden Parkinson og stemmevanskeligheder. Mail: Vi havde tre formål med specialet: 1. At undersøge metodiske retningslinjer for sproglig tilpasning af tests, 2. At foretage en teoretisk og psykometrisk velfunderet tilpasning af udvalgte deltests i CAT til dansk med udgangspunkt i de undersøgte metodiske retningslinjer samt 3. At vurdere testens psykometriske, lingvistiske og praktiske kvalitet. Vi vil herunder beskrive vores fund og overvejelser i forbindelse med specialet og den igangværende udarbejdelse af en dansk version af CAT. Beskrivelse af CAT Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et engelsksproget afasibatteri udviklet af Kate Swinburn, David Howard og Gillian Porter i Første udgave af testen blev udgivet samtidigt i hhv. USA, England og Canada. Testen består af tre dele: en kognitiv screening, et sprogbatteri og et spørgeskema om den afasiramte persons oplevede handicap mht. kommunikation (fig. 1). Sprogbatteriet er egnet til udredning af afatiske vanskeligheder i alle faser af rehabiliteringsforløbet og afdækker alle fire sproglige modaliteter (verbal sprogproduktion, auditiv forståelse, læsning og skrivning). Sprogbatteriet er ud ar - bej det med udgangspunkt i den kognitive neuropsykologiske tilgang til afasi og tager dermed, i lighed med PALPA-testen, højde for relevante lingvistiske variable, såsom målordenes hyppighed, fonologi og semantiske relationer.

2 14 ARTIKEL Kognitiv screening (ICF kropsniveau) 6 deltests Screener for kognitive vanskeligheder såsom neglekt, nedsat semantisk hukommelse m.m. Sprogbatteri (ICF kropsniveau) 21 deltests Afdækker alle sproglige modaliteter på ord-, sætnings- og narrativt niveau med udgangspunkt i kognitiv neuro psykologi Spørgeskema (ICF personlige faktorer/aktivitet og deltagelse) 32 spørgsmål fordelt i 6 emner Afdækker oplevet grad af handicap i kommunikationen, f.eks. i forbindelse med forståelsesevne under samtale Fig. 1: Comprehensive Aphasia Test, CAT (Swinburn, K., Howard, D., Porter, G. 2004) Sprogbatteriet består af 21 deltests fordelt på de sproglige komponenter forståelse, benævnelse, gentagelse og billedbeskrivelse. Komponenterne afdækkes bredt, og hver komponent er repræsenteret i mere end én deltest. Indholdet i sprogbatteriet skitseres i fig. 2 med angivelse af antal items 1 i hver deltest. Sprogbatteriet kan administreres på minutter, og nogle deltests vægter højere end andre, derfor rangerer antallet af items i hver deltest mellem 3-24 items. Nogle deltests fungerer dermed mere som en screening end en afdæk - ning (se fig. 2). Hver deltest indledes desuden med et prøve-item, som sikrer, at testdeltageren forstår instruktionen. Der foreligger udførlige procedurer og retningslinjer for administration, scoring og fortolkning af testpræstationer, og der findes scoringssoftware til registrering af test resultatet. Resultatet af testen giver et kvantitativt overblik over sproglige styrker og svagheder, og dermed hvilke modaliteter der er ramt, samt på hvilke områder. Resultatet afspejler ligeledes, hvorvidt der er tale om afasi, og giver indsigt i sværhedsgraden af de afatiske vanskeligheder. Testresultatet danner derfor grund - lag for yderligere testning eller valg af fokusområder for interventionen. Vurdering af den originale CAT Vi valgte at se nærmere på udformningen, standardiseringen og afprøvningen af testen (den psykometriske kvalitet). Dette gjorde vi for at kunne foretage en grundig vurdering af testens kvalitet og relevans i den danske logopædi, og for at vurdere hvorvidt den var»værd«at oversætte/tilpasse til dansk. Vi foretog indledningsvist en overordnet vurdering af testens psyko - me triske kvalitet, idet vi udarbejdede en systematisk analyse af, hvilke tiltag der blev foretaget for at sikre testens validitet og reliabilitet. Ud fra denne analyse fandt vi, at testen opfylder langt de fleste af vores kriterier til en psykometrisk velfunderet test. Testen har mange styrker inden for validitet, reliabilitet og standardisering/normering, heriblandt kan nævnes, at man har afprøvet og fundet evidens for prædiktiv validitet, test-restest validitet og inter-rater validitet. Derudover er det en fordel for testens reliabilitet, at der foreligger udførlige instruktioner for testprocedure, således at man sikrer, at testprocedure og bedømmelse er ensartet, og resultatet dermed pålideligt. Vi fandt ved analyse af psykometriske kendetegn dog også visse ulemper ved testen. Vi fandt bl.a., at man har fremstillet antallet af testdeltagere i normgruppen vildledende, så det for læseren er uklart, hvor mange deltagere testen er afprøvet på. Man rapporterede dermed 266»sæt«testresultater fra gruppen af afasiramte deltagere, som i alt udgjorde blot 107 testdeltagere. Man kan yderligere indvende, at 107 afasiramte deltagere er relativt få, taget populationens heterogenitet i betragtning. Endelig fandt vi, at det var vanskeligt at vurdere testens føl - somhed ud fra forfatternes fremstilling af normdata, og at man derfor kan være i tvivl om, hvorvidt testen er følsom overfor let afasi. Konklusionen på den psykometriske analyse af materialet er, at CAT, trods mangler, vurderes som psykometrisk velfunderet. Særligt sam - men lignet med andre sprogtests er testen endog grundigt konstrueret og afprøvet, for at sikre testens validitet og reliabilitet.

3 ARTIKEL 15 CAT s berettigelse i dansk logopædi Udover ovenstående betragtninger om materialets psykometriske kvalitet, har vi set nærmere på, hvorvidt CAT vil kunne udgøre et relevant supplement til eksisterende afasitests i Danmark. Vi vurderer, at testen kan bidrage positivt til afasiudredning, bl.a. fordi: Testen udgør et kognitivt neuropsykologisk testbatteri, hvilket endnu ikke eksisterer i Danmark. Der findes endnu ikke en pendant til afasibatterier med udgangspunkt i hhv. Boston - skolen (WAB-testen) og Luria-tilgangen (Villy Nesgaards afasitest). Ifølge»vejledning i udredning af afasi«(villadsen et al. 2006) er der generelt mangel på testmaterialer, som i tilstrækkelig grad er afprøvede og standardiserede. CAT placerer sig praktisk fordelagtigt ift. eksisterende afasitests, idet testen kan»bygge bro«til den mere detaljeorienterede og hypotesedrevne PALPA-test, da man ud fra resultatet af CAT kan danne en hypotese om, hvor i sprogprocesseringen der er forstyrrelser. Testen bidrager med screening af kognitive vanskeligheder af betydning for testdeltagerens præstation i sprogbatteriet, samt en vurdering af testdeltagerens oplevede handicap. Indholdet i sprogbatteriet er kontrolleret og manipuleret ud fra de for den pågældende deltests relevante lingvistiske variable. Testen tager dermed højde for variable, som har dokumenteret indflydelse på den sproglige funktion, der afdækkes i hver deltest (f.eks. har hyppighed betydning for benævnelsesevne). Dette er der ikke redegjort for i andre danske afasibatterier. Metoder til oversættelse af sprogtests I dansk logopædisk praksis møder man ofte testmaterialer, som er blevet underlagt en oversættelse eller tilpasning til dansk (inden for afasiudredning f.eks. WAB, PALPA, BNT, MAST m.fl.). Der er dog ikke præcedens for at beskrive, hvordan sådanne oversættelser er foretaget, på trods af at oversættelse i høj grad kan forandre testens indhold og dermed så tvivl om dens psykometriske kvalitet, og om hvorvidt den er tro mod originaltesten. Vi mener, dette er problematisk, og var derfor i vores speciale interesserede i at se nærmere på, hvordan man kan foretage en hensigtsmæssig oversættelse af sprog tests. Vi ville belyse, hvorvidt der findes metodiske og psykometriske retningslinjer for, hvordan et sådant oversættelsesarbejde bør foretages. Der findes en række retningslinjer for, hvordan man bør agere, når man udvikler en ny test: man forventer f.eks., at testproceduren beskrives tydeligt, og at testen underlægges afprøvning for at sikre reliabilitet og validitet. Som nævnt ville vi undersøge, om der findes lignende metoder til, og retningslinjer for, hvordan man bør oversætte tests. Vi fandt, at der findes tre forskellige tilgange til oversættelse af tests: Application/overførsel (direkte overførsel/oversættelse af indholdet i testen) Del- Opgavetype Antal tests items 7 Forståelse af verbalt præsenterede 15 enkeltord 8 Forståelse af skrevne enkeltord 15 9 Forståelse af verbalt præsenterede 16 sætninger 10 Forståelse af skrevne sætninger Forståelse af verbalt præsenterede 8 narrativer 12 Gentagelse af enkeltord Gentagelse af morfologisk komplekse 3 ord 14 Gentagelse af nonord 5 15 Gentagelse af talrækker 6 (ciffersprændvidde) 16 Gentagelse af sætninger 4 17 Benævnelse af substantiver (objekter) Benævnelse af verber (handlinger) 5 19 Verbal billedbeskrivelse 1 20 Læsning af enkeltord Læsning af morfologisk komplekse 3 ord 22 Læsning af funktionsord 3 23 Læsning af nonord 5 24 Skriftlig kopiering 3 25 Skrevet billedbenævnelse 5 26 Diktat 5 27 Skrevet billedbeskrivelse 1 Fig. 2: Indholdet i sprogbatteriet.

4 16 ARTIKEL Adaptation/tilpasning (oversætter noget indhold og tilpasser andet, så indholdet er lingvistisk og kulturelt afstemt med det sprog, der oversættes til) Assembly/udarbejdelse af nyt materiale (hvis det er vanskeligt at tilpasse til det andet sprog/ kultur, kan det være nødvendigt at udvikle et helt nyt materiale) (Van der Vijver & Poortinga 2005) Det var ikke muligt for os at vælge overførsel/ oversættelse af indholdet i CAT, da kontrol og manipulation af de lingvistiske variable i CAT ville gå tabt. Yderligere er det sjældent tilrådeligt at oversætte en test direkte, da man ikke blot kan forvente, at testen vil fungere på samme måde på et andet sprog og i en ny kultur. Vi valgte derfor metoden adaptation. Inden for adaptation findes der nogle centrale begreber: Ækvivalens: der tilstræbes ækvivalens mellem originaltesten og den adapterede version. Hermed menes, at der er overensstemmelse mellem de to versioner - de skal teste det samme fænomen på samme måde og med samme skala. Der menes dermed ikke nødvendigvis, at indholdet skal være oversat så direkte som muligt. Bias: Man bør i udarbejdelse af den adapterede version af testen tage højde for bias, som er variable, som kan have uønsket indflydelse på testpræstationen, og dermed så tvivl om den adapterede versions validitet. Eksempelvis kan selve oversættelsen af et item gøre det pågældende item biasbehæftet, f.eks. hvis man forsøger at oversætte et kulturspecifikt begreb, som ikke lader sig overføre til en anden kultur. Vi fandt, at der findes en række anerkendte metoder til oversættelse af tests. Fælles for metoderne er, at de forsøger at sikre ækvivalens ved at udarbejde en oversat version, som er så tæt på originalversionen som muligt. Disse metoder er: Forward translation (testen oversættes direkte til målsproget, og de to versioner sammenlignes) Backward translation (testen oversættes til målsproget, hvorefter den oversættes tilbage til målsproget, de to versioner sammenlignes) Independent translation (flere oversættere oversætter uafhængigt af hinanden, de to versioner sammenlignes) Comittee approach (et ekspertpanel samarbejder om oversættelsen) (Hambleton 2005) Endelig fandt vi, at der findes en række psyko - me triske retningslinjer for, hvordan man bør udføre oversættelser af tests, således at den oversatte test bevarer sine psykometriske egenskaber. Der er tale om 22 retningslinjer formuleret af International Test Commission (ITC). Retningslinjerne er udarbejdet mhp. især psykologiske tests og formelle sprogtests. Retningslinjerne anvendes derfor ved udvikling af tværkulturelle tests, som benyttes til at sammenligne præstationer eller sproglig formåen på tværs af kulturer (f.eks. mestring af det engelske sprog på 9. klassetrin i hhv. Danmark og Norge). Det var derfor ikke relevant for os at implementere samtlige retningslinjer, idet vores formål var adaptation af en allerede eksisterende test, og ikke en parallel udvikling af en tværkulturel test. Metodevalg Ved gennemgang af metoder til oversættelse og tilpasning af tests fandt vi, at der ikke findes metoder eller retningslinjer for tests med lingvistisk manipuleret og kontrolleret indhold. Der findes heller ikke specifikke retningslinjer for tests, som skal belyse sproglig formåen, der falder uden for normalområdet. Der er således ikke formuleret metoder eller retningslinjer for tilpasning af tests, som belyser afvigende sprogfunktion, og hvor man har kontrolleret og manipuleret indholdet herefter. Da vi ønskede at foretage en teoretisk velfunderet adaptation af CAT, var det derfor nødvendigt at formulere vores egne retningslinjer for det forestående arbejde, dog med udgangspunkt i udvalgte retningslinjer fra ITC, samt relevante metodeovervejelser forbundet med adaptation (f.eks. at undgå bias). Under vores metodeovervejelser lod vi os inspirere af Gudmundsson (2009), som har formuleret otte kriterier til anvendelse af tests, som er adapterede, men ik-

5 ARTIKEL 17 ke afprøvede; kriterierne er tænkt som et alternativ til ITC s retningslinjer. Vores overordnede tilgang til adaptationen af CAT var dermed følgende: At være grundige og gennemskuelige i adaptationsprocessen. At analysere og adaptere hvert enkelt item, og at beskrive denne proces. At genskabe samme kontrol og manipulation af variable som forefindes i originaltesten, således at hver deltest undersøger det samme fænomen som i originaltesten (construct ækvivalens). At forsøge at forebygge bias ved at forudse og vurdere risisci for lingvistiske, kulturelle og psykometriske bias. At foretage pilotafprøvninger af de adapterede deltests for at undersøge, om der var item bias. At tilføje ekstra målord, i tilfælde af at nogle målord var biasbehæftede, og derfor måtte skiftes ud. Adaptationsprocessen I specialet valgte vi at gennemgå og adaptere fire udvalgte deltests fra CAT, hhv. deltest 7: forståelse af verbalt præsenterede enkeltord, deltest 9: verbalt præsenterede sætninger, deltest 17: benævnelse af substantiver (objekter) samt deltest 18: benævnelse af verber (handlinger). Vi valgte at gennemgå adaptationen af disse deltests, da de umiddelbart krævede mest adaptationsarbejde og samtidig belyste to forskellige sproglige funktioner, som begge er vigtige i vurderingen af afatiske vanskeligheder. Med udgangspunkt i vores overordnede tilgang til adaptationen formulerede vi en fremgangsmetode for selve adaptationen af de valgte deltests i CAT 2 : 1) Undersøgelse af den pågældende modalitet (hvilke sproglige funktioner kræves der, for at man kan løse opgaven, og hvilke processer ligger til grund for den sproglige handling) 2) Undersøgelse af, hvilke variable der er relevante for den pågældende deltest/sproglige funktion (hvilke variable har indflydelse på, hvorvidt man kan løse den sproglige opgave, og hvilke variable kan potentielt have uønsket indflydelse på testpræstationen) 3) Undersøgelse af, hvilke overvejelser forfatterne til CAT har haft om udarbejdelse af den pågældende deltest (og vurdering og efterprøvning af, hvorvidt de oplyste tiltag er udført tilstrækkeligt, kritik af de oplyste overvejelser) 4) Beskrivelse af vores egne overvejelser og prioriteringer under adaptationen (om oversættelses- og tilpasningsproceduren for denne deltest samt argumentation for vores fremgangsmåde og evt. afvigelser fra den originale deltest) 5) Med udgangspunkt i ovenstående foretog vi selve adaptationen med udvalgte redskaber (med udgangspunkt i de indledende overvejelser og prioritering af de variable, vi ville kontrollere og manipulere, fandt vi for hvert enkelt item et lingvistisk og kulturelt tilsvarende dansk item med tilhørende distraktorer og illustrationer. For at sikre ækvivalens anvendte vi f.eks. et dansk hyppighedskorpus, og anerkendte, standardiserede billedbaser) 6) Pilotafprøvninger og yderligere tilpasning (vi foretog to pilotafprøvninger af de adapterede deltests, og foretog yderligere adaptation af indholdet på baggrund af fund (bias) ved pilotafprøvningerne). For at afspejle adaptationsprocessen vil vi redegøre for et eksempel på, hvilke overvejelser der er indgået i udvælgelsen af et nyt item i deltest 7. Nedenstående er derfor et indblik i punkt 5. Målord Fonologisk Antal forskellige Semantisk Urelateret distraktor dist.træk & distraktor distraktor Originalt Ship Lip 2 f In Boat Nose Adapteret Tog Bog 2 f in Bus Avis Fig. 3: De gennemgåede eksempler på målord.

6 18 ARTIKEL 1) I deltest 7 valgte vi at tage udgangspunkt i det originale målord oversat til dansk, i dette eksempel»skib«. På dansk har ordet en initial konsonantklynge /sg/ i stedet for fonemet / /, derfor var det ikke muligt at arbejde videre med det ord, da kun ét fonem måtte variere mellem målord og den fonologiske distraktor. Der findes yderligere ingen andre konsonanter end /s/, som kan stå foran /gi:b/ på dansk. Vi var derfor tvungne til at søge efter et andet ord i samme kategori (»transportmidler til vands«). Da ordet»båd«dog forekommer senere i deltest 7, valgte vi at udvide den originale semantiske kategori til»transportmidler generelt«. 2) Udvidelse af den semantiske kategori ledte os frem til det mulige målord»bus«, da dette har samme ordklasse, billedlighed, ordlængde og omtrentlige hyppighed som ordet»skib«(5.721 forekomster i det valgte danske hyppighedskorpus, KorpusDK 3 ),»bus«har til sammenligning forekomster. En yderligere fordel ved det mulige målord»bus«var, at de fonologiske komponenter minder om dem i det originale målord (CVC-struktur samt forekomst af en frikativ og bilabial, blot i omvendt rækkefølge). Mulige billedlige fonologiske distraktorer til»bus«var hhv.»mus«,»lus«og»hus«, disse ord indeholder dog alle lang vokal med stød, og da»bus«ikke har stød på vokalen, mener vi ikke, at de er relevante fonologiske distraktorer. Vi måtte derfor søge videre. 3) Ordet»bil«er inden for den rigtige semantiske kategori, det er billedligt og kort, hvorfor vi valgte at undersøge det nærmere. Vi så nærmere på ordene»pil«og»fil«, som var tilpas billedlige fonologiske distraktorer.»fil«var umiddelbart brugbart, da der var to distinktive forskelle mellem /b/ og /f/. Da»fil«dog udgør et homonym, fravalgte vi ordet, da vi havde besluttet at vi ville fravælge homonymer, som kunne skævvride kategoriseringen af ordenes hyppighed.»pil«afveg lidt fra vores kriterier, da der kun var én distinktiv forskel. Mulige semantiske distraktorer var»bus«og»lastbil«, sidstnævnte fandt vi mindre velegnet, da målordet»bil«indgår i ordet,»bus«var dermed mere relevant. En mulig urelateret distraktor, som visuelt og semantisk relaterede sig til den mulige fonologiske distraktor, var ordet»skruetrækker«. Ved opslag af det mulige målord»bil«i KorpusDK fandt vi dog, at det var langt hyppigere end det originale målord ( forekomster), hvorfor vi valgte det fra, idet det ville afvige for meget fra det målord, man har valgt til originaltesten. 4) Da vi ledte efter et relevant målord, hvis hyppighed var mere sammenlignelig med det originale målord (5.721 forekomster), fandt vi ordet»tog«, hvis hyppighed var forekomster i KorpusDK. Som fonologisk distraktor valgte vi ordet»bog«, idet /ts/ og /b/ har to distinktive forskelle, og denne distraktor er tilpas billedlig og konkret. Vi valgte ordet»bus«som semantisk distraktor til»tog«, da de har samme visuelle og funktionelle kendetegn, og da de tilhører samme semantiske kategori (transportmidler til lands). Endelig valgte vi ordet»avis«som urelateret distraktor, da det visuelt og semantisk relaterer sig til den fonologiske distraktor»bog«. De eneste ulemper ved det nye item er, at vi har foretaget en mindre versionering af den semantiske kategori, og at der findes regionale forskelle på, hvorvidt ordet»tog«udtales med eller uden stød. 5) I udformningen af illustrationerne til dette item tog vi udgangspunkt i illustrationer fra billedbasen Snodgrass & Vanderwart (1980), deres illustrationer af»bog«og»bus«var grundlaget for vores tegninger. Illustrationer fra billedbasen Picto Selector dannede grundlag for illustration af»avis«og»tog«. Vi foretog dog justeringer af hhv. illustrationerne»tog«og»bus«af hensyn til aktualitet og kultur. Dels var de afbildede køretøjer ikke så moderne, dels lignede hverken toget eller bussen dem, man ser i Danmark. Yderligere justerede vi Picto Selectors»avis«, således at detaljeringsgraden ikke kan distrahere testdeltageren. Vi gjorde illustrationen mere enkel. Overvejelser og konklusion Vi har i vores speciale fundet frem til, at der findes visse metoder og retningslinjer, som er

7 ARTIKEL 19 Fig. 4: Eksempel på illustrationer. værd at overveje, når man skal adaptere en sprogtest. Vi fandt ligeledes ud af, at det var muligt at implementere de grundlæggende retningslinjer for at sikre ækvivalens og undgå bias. Vi fandt under adaptationen ud af, at grundig undersøgelse af de originale målord var nødvendig for at opnå ækvivalens. Vi ville eksempelvis genskabe manipulation af målordenes hyppighed og billedlighed, idet man i den originale test har kategoriseret målordene iflg. disse variable. Vi undersøgte derfor, hvad man betragtede som»hyppige«og»ikke-hyppige«målord, og tilsvarende»billedlige«og»ikke-billedlige«målord. Vi slog de originale målord op i de engelske korpora, som man har brugt ved udarbejdelse af originaltesten, og fandt ved begge variable overlap mellem de to kategorier, hvilket udvisker kategoriseringen. Dette er problematisk for testens validitet, hvorfor vi i den danske version har rettet op på dette problem, og har formået at etablere et skel mellem kategorierne. Vi har dermed bl.a. forbedret manipulationen af disse variable i den danske version. Vi fandt ved pilotafprøvning af de adapterede deltests, at de overordnet fungerede helt efter hensigten, men selvom vi havde foretaget en grundig adaptation og havde forsøgt at tage højde for bias, gav nogle items alligevel anledning til afvigelser hos normale sprogbrugere; disse fund kan man læse mere om i specialet. Pilotafprøvningerne viste dermed, at metoden var velvalgt, og at det var muligt at udarbejde en passende dansk version af de udvalgte deltests, men afprøvningen viste også, at det var nødvendigt at afprøve de adapterede items, for at udpege problematiske items, og dermed udarbejde en endelig dansk version. Adaptationsprocessen har været tidskrævende, idet en ækvivalent og muligvis forbedret version af de fire deltests har krævet en dybdegå - ende analyse, da vi har ønsket indsigt i både adaptationsmetoder, retningslinjer og variable af betydning for de deltests, vi har adapteret. Den største del af adaptationsarbejdet har imidlertid bestået i at udvælge semantisk, fonologisk og syntaktisk ækvivalente målord. I manualer eller artikler om oversatte tests, beskrives yderst sjældent processen, metoden eller overvejelser forbundet med adaptationen. Dette mener vi er problematisk, da adaptationen kan have store konsekvenser for testens validitet og reliabilitet. Vi vil derfor opsummere vores erfaringer og overvejelser i følgende punkter, som kan bruges som inspiration af andre, der ønsker at tilpasse en udenlandsk sprogtest til dansk: Foretag en systematisk og kritisk analyse af det materiale, du vil adaptere Gå den originale test efter i sømmene Foretag et kvalificeret valg af metode, redskaber og retningslinjer i processen Vælg adaptationen til - man kan ikke antage, at en direkte oversat test fungerer som originalen! Samarbejd med andre om adaptationen; fire øjne er bedre end to Tag højde for bias ved at forudse risici, og ved at afprøve materialet Tilføj ekstra items, så du har mulighed for at kassere de items, som giver anledning til bias Afprøv udkastet med normale sprogbrugere; hvis de ikke kan gennemføre testen, hvordan skal afvigende sprogbrugere så kunne? På baggrund af vores arbejde med testen CAT i specialet, konkluderer vi, at testen har mange styrker og få svagheder, som vi har mulighed for at udbedre ved vores udarbejdelse og afprøvning af en dansk version. Vi kan orientere om at vi i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk version af testen, drøfter udgivelse med Dansk Psykologisk Forlag.

8 20 ARTIKEL Noter 1»items«anvendes om målordet/sætningen + tilhørende distraktorer og illustrationer i en given opgave. 2 Den nævnte fremgangsmetode anvendes ligeledes til adaptation af de resterende deltests i CAT. 3 KorpusDK indeholder i alt 56 millioner ord. Referencer Gudmundsson, E. (2009): Guidelines for translating and adapting psychological instruments. Nordic psychology, 61 (2) s Haaber Hansen, L. & Kaae Frederiksen, M. (2013): Analyse og adaptation af Comprehensive Aphasia Test (CAT) en kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsk afasitest til dansk. Speciale ved KUA. Hambleton, R.K. (2005): Issues, designs and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures i bogen Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Erl baum. ITC (2010): International test commission guidelines for translating and adapting tests KorpusDK: Lønnberg, C., Hallas-Møller, G., Kay, J., Lesser, R., Coltheart, M. (2005) - Psykolingvistisk undersøgelse af sproggprocessering hos afasiramte (PALPA). Center for hjerneskade, København. Nesgaard, V. (2003): Afasitest: en kvalitativ test udarbejdet på baggrund af Luria s teori. Nordjyllands Amts Taleinstitut, afasiafdelingen Picto Selector: html Snodgrass, J.G.& Vanderwart, M. (1980): A standardized set of 260 pictures: norms for name agreement, image agreement, familiarity, and visual complexity. Journal of experimental psychology: human learning and memory 6 (29) (s ) Swinburn, K., Howard, D., Porter, G. (2004 ): Comprehensive Aphasia Test (CAT). Psychology Press (Taylor & Francis Group) Van der Vijver, F.J.R. & Poortinga, Y.H. (2005): Conceptual and methological issues in adapting tests i bogen Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Erlbaum. Villadsen, M.H., Myhlendorph, L., Porskjær, T., Lund, V., Rossing, A., Randrup Jensen, L. (2006): Vejledning i udredning af afasi. Hører du ik kke det hele på arbejdet? Helt unødv endigt! Sommetider er høreapparaterne ikke nok. Det synes vi er helt unødvendigt! Det er her høreprodukter kan blive aktuelt. De kobles ganske enkelt til dine høreapparater eller ler streamer, så kan du bedre høre den der taler. Er du nysgerrig på at høre mere? Kontakt os allerede i dag!

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014

Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 29 Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 Denne artikel omhandler den 16. afasirehabiliteringskonference - en konference der afholdes hvert andet år. Artiklen beskriver i udpluk

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Vejledninger i udredning. Vol. 1. Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner

Vejledninger i udredning. Vol. 1. Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner Vejledninger i udredning Vol. 1 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2007 Vejledninger i udredning Vol. 1 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2007 ISBN 978-87-89925-11-0 Distribueres af Center for Rehabilitering

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

Personlig rapport for MX Smith

Personlig rapport for MX Smith Personlig rapport for MX Smith P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.biz Personlig rapport for: Navn MX Smith Testdata: Testdato Jan 19, 2010 Testnummer 365115.601982 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Alle er enige om de store muligheder i it-hjælpemidler til læsning og skrivning og mange

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008 Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008 Karina Forrestal, Dorthe Bleses, Hans Månsson

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Afhandlingens grundlag og formål Empirisk grundlag for afhandlingen Dansk tilpasning og dokumentation af fire amerikanske personlighedstest

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Ved Trine Thyrsted Klinkby Audiologopæd Center for Hjerneskade Hvilke kommunikative forestyrrelser kan forekomme som følge af en hjerneskade?

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere