DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar"

Transkript

1 DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

2 Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er?

3 HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND I DERES STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING? Historisk set har papir været et vigtigt element i vores samfund og økonomiske udvikling. Det fremstilles af træfibre eller fibre fra genbrugspapir, kaldet returfibre, og derfor har bæredygtig forvaltning af denne fornyelige ressource direkte indflydelse på papirproduktion. Selv om der er mange fortalere for fordelene ved en 100 % digital, papirløs verden, er det påvist, at papir giver en sansemæssig oplevelse og et samspil med brugeren, som et immaterielt medium kun vanskeligt kan måle sig med. Digitale medier har naturligvis visse fordele såsom hastighed og interaktivitet, og de mest effektive marketingkampagner målt på brandværdi og rentabilitet er dem, der både benytter digitale og trykte medier. Af alle disse årsager er papir kommet for at blive. Denne realitet afføder en række spørgsmål vedrørende indkøb og brug af papir. Er papir en hovedårsag til skovrydning? Bør virksomheder lægge vægt på ansvarligt indkøb af papirprodukter? Hvilke garantier bør en bruger forlange som bevis på ansvarligt indkøb af papir? Er genbrugspapir lige så godt som papir fremstillet af nye fibre? Såvel økonomiske som politiske interessenter tager i stigende grad hensyn til spørgsmålet om bæredygtig udvikling, når de tilrettelægger deres daglige aktiviteter. Det har medført særlig fokus på skove, primært af to årsager: De er kilde til en lang række ressourcer og services, der betragtes som uundværlige af hensyn til planetens miljømæssige, økonomiske og sociale balance De er truet på grund af for eksempel urbanisering, omlægning af land til græsning eller dyrkning af afgrøder, forurening og naturkatastrofer. Af disse grunde opfordrer ikke-statslige organisationer (NGO er), borgere og videnskabsfolk til, at skove forvaltes bæredygtigt, det vil sige skovforvaltning, der gør det muligt at opfylde aktuelle behov uden at påvirke fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres. Det påvirker adgangen til og forvaltningen af planetens træressourcer og skovbaserede produkters konkurrenceevne. Indkøb af papirprodukter bør derfor være en del af virksomhedens strategi for socialt ansvar. Papirforbruget skal vurderes, og om nødvendigt må der iværksættes foranstaltninger til sikring af en effektiv og ansvarlig papirstrategi. Ved at indføre en ansvarlig indkøbspolitik for papir med fokus på genbrugspapir eller papir fremstillet af bæredygtige nye fibre kan virksomheder demonstrere deres engagement i at drive virksomhed som ansvarlige medlemmer af samfundet og støtte udviklingen af bæredygtig skovdrift. 3

4 PAPIRS PÅVIRKNING AF MILJØET: ET FÆLLES ANSVAR Hvordan påvirker papir miljøet? Ligesom alle andre produkter påvirker papir også miljøet på forskellige måder gennem sin livscyklus (udvinding af råmaterialer, produktion, forarbejdning, distribution, brug og affaldshåndtering). Alle disse faktorer skal tages med i betragtning, når man skal udtænke en ansvarlig indkøbspolitik. Råmaterialer: Selv om risikoen for at købe papir produceret med råmaterialer, der stammer fra ulovlig skovrydning, er faldet betydeligt gennem årene (især i Europa), er det stadig vigtigt at sikre sig, at internationale bestemmelser på området er overholdt. Hvis man køber produkter med et anerkendt miljømærke, eller som er fremstillet af genbrugsmaterialer, ved man, at de er baseret på bæredygtig skovforvaltning, og man er med til at begrænse skovrydning. Det er også vigtigt at skelne mellem lovlig oprindelse og bæredygtig oprindelse. Bestemmelserne fra European Timber Regulations, der blev indført i marts 2013, vil sikre, at træbaserede produkter, der sælges på det europæiske marked, har en lovlig oprindelse, men garanterer ikke bæredygtig forvaltning af ressourcen. Produktion: Papirindustrien har gjort en enorm indsats i de senere år for at begrænse produktionsprocessernes påvirkning af miljøet. Indførelsen af kraftvarmeværker, som på samme tid producerer varme og elektricitet, og brugen af vedvarende energikilder (biomasse) har begge bidraget betydeligt til at reducere påvirkningen af miljøet. Denne indsats fortsætter. Fremover må alle aktører i papirkæden, også forbrugerne, tage ansvarlig forvaltning af denne dyrebare ressource med i betragtning, når de køber papir, bruger det og håndterer affaldet efter det. 4

5 Genbrug: Fordelen ved genbrug af papir er, at det giver mulighed for at fremstille papirmasse af eksisterende papir. Det reducerer efterspørgslen efter skovressourcer, og samtidig øges miligheden for at anvende skoven som energikilde (træ anvendes primært til biomasse). Træ er en fornyelig energikilde, der er på vej frem, og som spiller en rolle i kampen mod udledning af drivhusgasser. Men store mængder papir bliver fortsat deponeret på lossepladser eller brændt af. Det er f.eks. meget udbredt, at husholdningsaffald bortskaffes på disse måder, som er skyld i ødelæggelse af miljøet og udgør en vigtig kilde til udledning af drivhusgasser og metan. Ved at indføre en papirpolitik kan virksomheder deltage aktivt i det økonomiske kredsløb med større respekt for miljøet. Denne proces forudsætter, at de minimerer forbrugsmønstre, der fremmer spild, og i stedet forbruger papir på en forsvarlig måde. PAPIRS LIVSCYKLUS Forest Skov Forbrænding, Incineration Kompostering, Composting Losseplads Landfill Papirmassefabrik Pulp mill Sortering Sorting af brugt used paper papir Afsværtning De-inking Brug Use Papirfabrik Paper mill Forarbejdning Converting (f.eks. (eg til packaging, emballage, periodicals, tidsskrifter, hygiejneprodukter sanitary products...) ) 5

6 HVAD ER MILJØVENLIGT PAPIR? En troværdig definition af et miljøvenligt* papirprodukt skal rumme to hovedelementer råmaterialernes oprindelse og produktionsprocessen og der skal være knyttet tydelige krav til begge vedrørende deres påvirkning af miljøet. Antalis definition sigter mod at være enkel at forstå, nem at have tillid til, baseret på skrappe krav og tage udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder. Definitionskriterium 1: Træfibre De råmaterialer, der bruges til papir, stammer primært fra træ. Hvis produktet skal være miljøvenligt, skal træfibrene opfylde et af følgende krav: De skal stamme fra ansvarlige kilder i henhold til kriterierne i FSC - eller PEFCstandarderne. De omhandler skovfornyelse og bevarelse af træressourcer. Det er også med til at bevare den primære kilde til CO 2 -lagring, biodiversiteten og lokalbefolkningers levegrundlag. De skal bestå af 100 % genbrugsmaterialer eller mindst 50 % genbrugt post-consumer affald, hvor resten af råmaterialerne skal leve op til ovenstående krav. Dette fremmer en reduktion i papirforbruget og genbrug af papiraffald. Definitionskriterium 2: Produktionsprocessen En fornuftig indkøbspolitik er ingen nytte til, hvis produktionsprocessen ikke er tilsvarende fornuftig. I Antalis gruppen definerer man et produkt som miljøvenligt, hvis fabrikken som producerer det har en af nedenstående certificeringer. I de nordiske lande anser man dog kun et produkt som miljøvenligt, hvis det er EU Blomst eller Svanemærket på grund af strengere lovkrav. ISO 14001: Denne standard hører under det internationale sæt af standarder med fællesbetegnelsen ISO og udstikker en ramme for udvikling af et miljøledelsessystem og det understøttende inspektionsprogram, der har til formål at hjælpe med at måle forbruget og reducere affaldsmængderne. EU Blomsten eller Svanemærket: Disse officielle miljømærker tager højde for hele produktets livscyklus og udstikker en række kriterier for reduktion af udledninger til luft og vand reduceret forbrug af ikke-fornyelige energikilder og minimering af deres påvirkning af miljøet integration af klimaaspekter, bæredygtige råstofkilder, minimering af farligt spildevand, emballage og affald. reduktion af risikoen for skader på miljøet og mindre sundhedsfare som følge af brugen af farlige kemiske stoffer 6 * Antalis betragter papir som miløvenligt hvis produktet for det første er FSC /PEFC certificeret eller lavet af genbrugsfibre, og for det andet er enten EU Blomst eller Svanemærket (se side 10).

7 brugen af klor til blegning af papir. Der findes tre processer, der kan reducere miljøpåvirkningen på dette trin af produktionen: - ECF (Elemental Chlorine Free): en teknik, der ikke er bleger med klorgas. I stedet bliver klordioxid anvendt, da dette lettere nedbrydes og derfor ikke påvirker miljøet på samme måde som ved klorblegning. - PCF (Process Chlorine Free): en 100 % klorfri teknik, betyder at fibrene er genbrugsfibre, og at man ikke har bleget fibrene eller at genblegningen blev foretaget uden brug af klorderivater. Selvom der ikke anvendes blegningsstoffer, vil fibrene typisk indeholde rester fra blegning af de originale, nye fibre. - TCF (Totally Chlorine Free): betyder, at den træmasse, der bruges til papiret, er bleget uden brug af klor. Hydrogenperoxid (brintoverilte) bruges ofte i stedet. Det forhindrer dannelse af dioxiner, som er meget kræftfremkaldende, forurenende stoffer. HVORDAN KAN EN ORGANISATION INTEGRERE PAPIR I SIN STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING? Første trin er at foretage en fuldstændig gennemgang af de eksisterende papirstrømme og krav i virksomheden. Virksomheden kan først evaluere sit reelle papirforbrug og træffe kvalificerede beslutninger om, hvor og hvornår der skal indføres ændringer, når den forstår de nuværende forbrugsmønstre. Tjekliste for gennemgang af papirforbruget: Identificér alle papirstrømme, herunder potentielle anvendelser (printerpapir, kommunikation, kuverter, brevpapir, post...) For hver papirtype registreres leverandøren og produktets egenskaber: sporbarhed af træets lovlighed andelen af certificeret papir (FSC eller PEFC) andelen af genbrugspapir ISO certificering EU Blomsten eller Svanemærket. Vurdér den anvendte mængde i forhold til den nødvendige mængde. Bemærk: Det er vigtigt at huske, at miljøvenligt papir, herunder genbrugspapir, er velegnet til alle forretningsmæssige formål (brochurer, post, brevpapir ) og alle trykteknikker (offset, digital ) 7

8 Når det aktuelle forbrug er klarlagt, bør man indføre princippet om de tre R er: Reduce (reducere): Brug den rigtige mængde papir med den rigtige gramvægt til den konkrete anvendelse. I stedet for at skifte til papirløs kommunikation eller den anden yderlighed, hvor man bevidstløst udskriver for store mængder papir, er svaret ofte at udskrive mindre, men på en mere intelligent måde. Reuse (genanvende): Indfør praktiske foranstaltninger såsom at bruge bagsiden af trykte ark, der ikke skal bruges til noget, til f.eks. korrektur og s. Recycle (genbrug): Brug papir fremstillet af returfibre. Brugen af genbrugspapir indebærer ikke længere, at man må finde sig i ringere kvalitet, egenskaber, udseende eller hvidhed, for der er sket enorme fremskridt inden for produktionen af genbrugspapir. Og papir kan genbruges op til syv gange. For at give papir det størst mulige antal livscyklusser bør der indføres et selektivt genbrugsprogram for kontoraffald. I forbindelse med gennemgang og indførsel af en ansvarlig papirstrategi er visse overvejelser nødvendige, mens andre, der ikke er strengt nødvendige, dog demonstrerer viljen til at gå skridtet videre. De nødvendige: Anbefal, at alt det papir, virksomheden benytter, er 100 % sporbart og ikke stammer fra beskyttede kilder, f.eks. Tropisk træ (Mixed Tropical Hardwood). Benyt fortrinsvis miljøvenlige papirtyper, hvor der er garanti for fibrenes oprindelse og for produktionsprocesserne. Angiv udtrykkeligt i tilbud, at enhver papirtype til alle former for intern og ekstern kommunikation brugsanvisninger, årsberetninger, brochurer, kataloger osv. skal være miljøvenlig. Arbejd tæt sammen med jeres produktionschef og pressechef om at sikre, at det er tilfældet. 8

9 Det ekstra skridt: Tilmeld virksomheden en genbrugsordning for at mindske andelen af papiraffald som havner på lossepladsen og øge andelen som genbruges til nye papirprodukter. Vælg papir med lav CO 2 -udledning og klimakompenseret papir, der støtter udviklingen af miljøprojekter i andre regioner ved hjælp af CO 2 -kompensationsordninger. De største virksomheder inden for alle brancher anerkender den centrale rolle, som papir spiller for deres politik om socialt ansvar Carrefour: Tæt på 95 % af vores kataloger og magasiner fremstilles nu af returfibre eller fibre fra certificerede skove. Rapport om bæredygtig udvikling, Nestlé: Vi fremmer brugen af genbrugspapir og -emballage. Årsberetning, Nokia: Til tryksager og emballage er det vores mål at bruge 100 % fornyelige eller genbrugte ressourcer senest i 2015 (FSC eller PEFC). Rapport om bæredygtig udvikling, Unilever: 63 % af vores papir og pap vil stamme fra certificerede, bæredygtigt forvaltede skove eller fra genbrugsmaterialer inden udgangen af Af de 63 % udgør 87 % returfibre og 13 % certificerede nye fibre. Unilevers Sustainable Living-hjemmeside. Tesco: 90 % af det papir, vi bruger til marketing, er enten genbrugspapir eller PEFC- eller FSC -papir. Årsberetning VIRKSOMHEDENS FORDELE VED EN ANSVARLIG PAPIRSTRATEGI Ud over den åbenlyse og vigtige fordel ved at bevare naturressourcer vil indførelsen af en ansvarlig papirpolitik og indsamling af kontorpapir og kommunikationsmaterialer påvirke virksomheden positivt på en række måder. Første fordel er økonomisk. Ved at vælge det rigtige papir i den rette mængde til hvert anvendelsesområde kan en virksomhed reducere udgifterne til printere, forbrugsvarer og vedligeholdelse samt til bortskaffelse af affald. Den interne dynamik, som en ansvarlig papirpolitik kan skabe, skal heller ikke undervurderes. Følelsen af at have et fælles mål kan skabe større samhørighed på alle niveauer i en organisation og skabe opmærksomhed om, hvad det vil sige at være bæredygtig, og skabe grobund for en overordnet miljøpolitik. Og endelig kan en ansvarlig papirpolitik give virksomheden et bedre image hos såvel interne som eksterne interessenter som kunder og investorer. 9

10 FORSKELLIGE GRADER AF MILJØVENLIGHED: GREEN STAR SYSTEM Det er en større udfordring at definere, hvad et miljøvenligt produkt egentlig er. Definitionen skal være enkel nok til at kunne forstås den skal så at sige være selvforklarende men samtidig kunne rumme forskellige grader af miljøvenlighed, og så skal den være uangribelig. Det er for at opfylde alle disse kriterier, at Antalis har udviklet Green Star System. Systemet er baseret på et universelt anerkendt referencepunkt, som er nemt at forstå for ikke-fagfolk, der ikke nødvendigvis besidder den viden, som kræves for at kunne afkode betydningen bag de mange grønne certificeringer, der findes i dag. Green Star System tager vigtige oplysninger om fibrenes oprindelse og produktionsprocessen i betragtning og tildeler hvert papirprodukt fra 0 til 5 stjerner ud fra dets miljømæssige egenskaber. Green Star System afspejler kompleksiteten i, hvad det vil sige at være et miljøvenligt produkt for et publikum med faglig indsigt, men forenkler informationen til et karaktersystem, som alle kan forstå. Derfor er dette umiddelbart forståelige system nemt at bruge for virksomheder, der ønsker at kommunikere om deres indsats for miljøet til forskellige interessenter uden risiko for misforståelser. Råmaterialernes oprindelse GREEN STAR SYSTEM 100 % genbrugsmaterialer eller mindst 50 % genbrugt* postconsumer affald** Certificeret* (FSC - eller PEFCstandarderne) MILJØANSVARLIGE PRODUKTER Ikke-certificeret* Ikke-certificeret produktionsproces ISO EU Blomsten eller Svanen Produktionsprocessen 10 * I henhold til kriterierne i FSC - eller PEFC-standarderne. ** Resten skal opfylde kriterierne i FSC - eller PEFC-standarderne.

11 Spørgsmålet er ikke længere, om man er grøn eller ikke grøn, men om man har 2, 3 eller 5 Green Stars.

12 Denne hvidbog er sponseret af Antalis Trykt på Cocoon Silk 200 g/m 2 Antalis forhandler certificerede produkter. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Antalis A/S

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere