Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene."

Transkript

1 Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning på området, og samtidig indkredse den del af de socialøkonomiske virksomheder som er i fokus i denne undersøgelse. Når Aarhus kommune har valgt at kalde sin strategi for området en strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske iværksættere giver dette referencer både til begrebet om socialt entreprenørskab/iværksætteri, og begreberne socialøkonomi og socialøkonomiske virksomheder. Denne flertydighed er et godt billede på den kompleksitet som karakteriserer området både i et internationalt og et dansk perspektiv. Området er således præget af at der er en række forskellige politiske-, forskningsmæssige- og aktørinteresser og forståelser som i nogle sammenhænge er sammenfaldende; men på andre områder kan ses som divergerende. Socialøkonomi i Europa Når der på EU niveau tales om den sociale økonomiske sektor, ses denne som rammen om en række forskellige virksomhedsformer som har det til fælles, at de adskiller sig fra markedsøkonomien ved at deres primære formål ikke er at skabe profit; men at opfylde nogle sociale og samfundsmæssige behov og samtidig udvise ansvarlighed (accountability) over for interessenterne. 1 EU kommissionen skønner at socialøkonomien i Europa udgør 10% af alle virksomheder og står for 6% af beskæftigelsen. Det hører med til billedet, at de kooperative virksomheder og non-profit organisationer (herunder banker, forsikringsselskaber, detailhandel og selvejende institutioner samt frivillige organisationer) udgør en væsentlig del af virksomhederne. 2 Der er altså på EU niveau en forståelse af den socialøkonomiske sektor som rummer både de kooperative virksomheder, selvejende institutioner, frivillige foreninger og det vi i Danmark forstår som de socialøkonomiske virksomheder, som har et eksplicit socialt formål. De fælles karakteristika der peges på er: - At virksomhederne ikke primært har et økonomisk formål - At virksomhederne opfylder et samfundsmæssigt behov - At de udviser ansvarlighed over for interessenterne GEM undersøgelse af socialt entreprenørskab i Danmark Den seneste undersøgelse af socialt entreprenørskab/iværksætteri som er gennemført i Danmark er det delstudie af socialt entreprenørskab som var en del GEM undersøgelsen i GEM (Global Entrepreneurship Monitor) er en verdensomspændende undersøgelse af entreprenørskab som har løbende studier af entreprenørskab i lande, og som sammenligner og peger på muligheder og barrierer i landene. I den danske GEM undersøgelse af socialt entreprenørskab er 4000 personer blevet spurgt til deres involvering i socialt entreprenørskab. Socialt entreprenørskab defineres i spørgsmålene som: start af, ledelse af, eller deltagelse i aktiviteter, organisationer eller initiativer som har et særligt socialt, miljømæssigt eller lokalsamfundsmæssigt formål. 3 I spørgsmålet specificeres det at: Det kunne for 1 Hulgård, Lars og Andersen, Linda: Socialt Entreprenørskab i Danmark status 2009, CSE Publications 2 Når det er interessant i denne sammenhæng at nævne socialøkonomien i EU er det også fordi der i EU s Social Fond i er fokus på socialøkonomi og fremme af beskæftigelsesindsatsen i de socialøkonomiske virksomheder samt kapacitetsopbygning i lokalsamfundsorganiseringer. 3 Schøtt, Thomas: Social and Commercial Entrepreneurship in Denmark 2009, SDU Danmark 2009 Side 1 af 5

2 eksempel være at yde service til særligt udsatte mennesker, at bruge økonomisk overskud til sociale formål, eller at organisere lokale aktiviteter, selvhjælpsgrupper, eller lignende 4 Undersøgelsens resultater viser at 32%, som må siges at være en relativt stor andel af den voksne danske befolkning, svarer at de i en eller anden form er er involveret i socialt entreprenørskab i den brede definition som er angivet oven for. Heraf 16% som deltagere eller medarbejdere, 10% som ledere og 6% som startere. Andre resultater i undersøgelsen er at de, som er involveret i socialt entreprenørskab overvejende (79%) er det som en frivillig indsats ved siden af deres normale arbejde. Det er primært medarbejdere eller deltagere som er frivillige, mens en større andel af startere og ledere har det sociale entreprenørskab som en del af eller hele deres normale beskæftigelse. Der spørges også til andelen af frivilligt arbejde i de foretagener som svarpersonerne er tilknyttet, her er andelen af foretagener hvor alle er frivillige i Danmark på 66% Det er en betydeligt højere andel end f.eks. England hvor andelen af frivillige er 49%. I undersøgelsen spørges også til det økonomiske grundlag, dvs. hvor stor en del af indtægterne som kommer fra salg af produkter eller betaling for service. Her viser svarene at den gennemsnitlige andel af salg og betaling for alle foretagener udgør 28% af indtægterne. Endelig kan det være interessant at se på motiverne til det sociale entreprenørskab, som de fremgår af undersøgelsen. Her konkluderer undersøgelsen at de involverede primært er motiverede af at være med til at løse et socialt-, miljømæssigt- eller lokalsamfundsproblem, at det giver en professionel tilfredsstillelse og at de er med til at skabe noget nyt. Økonomisk udbytte optræder i meget mindre grad som en motiverende faktor. Samlet kan det konkluderes at når vi ser på feltet for socialt entreprenørskab/iværksætteri er der et stort potentiale, forstået på den måde, at en relativt stor andel af den voksne befolkning på en eller anden måde er involveret i foretagener (virksomheder, foreninger, organisationer) som har som formål at imødekomme sociale-, miljømæssige- eller lokalsamfundsbehov. Sektoren er præget af en høj grad af frivillighed; men der er også en relativt stor del af startere og ledere for hvem det sociale entreprenørskab er en del eller hele deres job. De sociale foretagener financieres delvis ved salg og betaling; men den største del af indtægterne må antages at stamme fra offentlige tilskud og donationer af forskellig art. Socialt Entreprenørskab Som det fremgår af ovenstående arbejdes der i GEM undersøgelsen med en relativt bred definition af socialt entreprenørskab. Ser vi på den danske forskning på området er den forståelse af fænomenet som bringes i spil af forskerne på Center for Socialt Entreprenørskab på RUC en forståelse som rummer de tre faktorer. Social værdi, innovation og økonomisk aktivitet: socialt entreprenørskab er skabelsen af social værdi via innovationer, der ofte indebærer en økonomisk aktivitet 5 Forskerne påpeger at det sociale entreprenørskab i denne forståelse ikke udelukkende kan ses som et initiativ som resulterer i dannelsen af en socialøkonomisk virksomhed. Der kan også være tale om socialt entreprenørskab inden for en eksisterende organisation, det såkaldte intraprenørskab. I forhold til denne forståelse tolker vi Aarhus Kommunes anvendelse af betegnelsen Socialøkonomiske iværksættere som en betegnelse der i højere grad har fokus på den del af det sociale entreprenørskab som kan resultere i dannelsen af en socialøkonomisk virksomhed. 4 Andersen, Linda Lundgaard, Bager, Torben og Hulgård, Lars: Socialt Entreprenørskab, Syddansk Universitetsforlag Hulgård, Lars og Andersen, Linda: Socialt Entreprenørskab i Danmark status 2009, CSE Publications Side 2 af 5

3 EMES forskningsnetværkets definition af en social enterprise socialøkonomisk virksomhed 6 Det europæiske forskernetværk EMES 7 har gennem de seneste årtier arbejdet med at undersøge den social økonomiske sektor i Europa, herunder socialøkonomiske virksomheder og socialt entreprenørskab. EMES forskerne når på baggrund af en stor kvalitativ undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i Europa frem til at en karakteristik af en idealtypisk social enterprise, og peger på en række karakteristika som skal være til stede. 8 For det første er der de økonomiske kriterier, som indebærer at der er et salg af produkter eller services, at der er en økonomisk risiko (det er ikke en offentlig institution), og at der er ansatte som har en lønindkomst. For det andet de sociale kriterier, som indebærer at virksomheden har et mål om at virke til gavn for lokalsamfundet (community), at virksomheden er iværksat af borgerne, og at beslutninger ikke tages på baggrund af økonomisk ejerskab. For det tredje de demokratiske/styringsmæssige kriterier, som indebærer at virksomheden har en høj grad af autonomi, altså ikke er styret af det offentlige eller f.eks. en privat profitorienteret virksomhed. At der er en eller anden form for medindflydelse eller inddragelse i forhold til de mennesker som er involveret. Center for Socialøkonomi s definition Med afsæt i forskningen inden for området har interesseorganisationen Center for Socialøkonomi udarbejdet et sæt af kriterier for en socialøkonomisk virksomhed: Har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål Har et salg af ydelser og / eller produkter Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor har et CVR-nr. Herudover peger Center for Socialøkonomi på yderligere tre karakteristika: Delkonklusion Innovation herunder nye produkter, ydelser eller nye måder at involvere samarbejdspartnere Brugerinvolvering og lokal forankring Partnerskaber på tværs af sektorer 9 Der er når vi ser på begreberne socialøkonomi, socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder en række fælles træk: - mange forskellige organisationsformer, kooperativer, virksomheder, selvejende institutioner, frivillige foreninger, sociale projekter, m.fl. 6 Den korrekte oversættelse af den internationalt anvendte betegnelse Social Enterprise, ville være Social virksomhed, i Danmark har betegnelsen Socialøkonomisk virksomhed imidlertid vundet så stor udbredelse, at vi i dette projekt har valgt ar bruge denne betegnelse Hulgård, Lars (2011) Social economy and social enterprise: an emerging alternative to mainstream market economy?, China Journal of Social Work, November Socialøkonomi, Center for socialøkonomi Side 3 af 5

4 - det sociale eller bredere samfundsmæssige formål, - en økonomisk aktivitet som ikke er profitorienteret, - en eller anden form for medinddragelse eller ansvarlighed i forhold til interessenterne. En kortlægning af de sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder i Aarhus vil således afhængigt af hvor snævert man definerer sektoren rumme et stort antal forskellige foretagener fra frivillige foreninger over kooperative virksomheder til selvejende institutioner 10 og sociale projekter. En sådan kortlægning kunne være meget interessant og ville sandsynligvis, også set i lyset af GEM undersøgelsens resultater, blotlægge et broget og mangfoldigt billede præget at stor foretagsomhed og engagement. En sådan undersøgelse ligger naturligvis uden for dette projekts mulighedsbetingelser. Men det er vigtigt for os inden vi foretager en afgrænsning af vores undersøgelsesfelt at redegøre for de eksisterende definitioner og forståelser af feltet, og hermed også pege på de potentialer som sektoren rummer ud over, at den kan medvirke til at fremme beskæftigelsesmulighederne for udsatte grupper af borgere. Hermed er vi nået til det som er i fokus for denne undersøgelse, nemlig at forsøge at kortlægge de socialøkonomiske virksomheder som har arbejdsmarkedsintegration som et af virksomhedens formål. Socialøkonomiske virksomheder og arbejdsmarkedsintegration En særlig gruppe af socialøkonomiske virksomheder er de virksomheder som har arbejdsmarkedsmarkedsintegration som et af virksomhedens formål. I det såkaldte PERSE 11 forskningsprojekt blev der foretaget kvalitative studier af WISE (Work Integration Social Enterprise) i 12 europæiske lande. I Danmark indgik 13 virksomheder i undersøgelsen 12. Blandt undersøgelsens resultater kan fremhæves, at i Danmark er denne gruppe af socialøkonomiske virksomheder afhængige af deres relation til den offentlige sektor, mere end 50% af ressourcerne kommer via samarbejdet med det offentlige, og en mindre del fra salg af produkter, der er således tale om et mix af ressourcer. Virksomhederne har en flere formål (multiple-goal), arbejdsmarkedsintegration er det primære formål; men også f.eks. at skabe kulturelle aktiviteter, og øge kvaliteten af hverdagslivet. Betydningen af netværk og social kapital fremhæves som en vigtig faktor i forhold til virksomhedernes mulighed for at overleve på længere sigt. Netværkene manifesterer sig f.eks. i bredden af sammensætningen af bestyrelserne. Endelig understreges betydningen af virksomhedernes evne til at skabe muligheder for medinddragelse og medbestemmelse for de borgere som virksomhedernes indsats retter sig imod. Det er bl.a på dette område virksomhederne adskiller sig fra almindelige private virksomheder; og det er dette fokus på medborgerskab som kan være med til at gøre de socialøkonomiske virksomheder til forum for vellykket arbejdsmarkedsintegration af udsatte borgere. 10 De selvejende daginstitutioner i Aarhus definerer således sig selv som non-profit organisationer som påtager sig et socialt ansvar i lokalområdet, og som er styret af brugerne. 11 Defourny Jacques og Nyssens, Marthe (2006): Defining social enterprise in Nyssens, Marthe (ed) : Social Enterprise, Routledge Hulgård, Lars og Bisballe, Thomas (2004): Work Integration Social Enterprises in Denmark Side 4 af 5

5 Aarhus Kommunes forståelse af hvad der kendetegner en socialøkonomisk virksomhed, som det er formuleret i strategien for området adskiller sig ikke fra de forståelser som er refereret ovenfor. 13 Undersøgelsen af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og samarbejdet med jobcentrene Denne undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus som har arbejdsmarkedsintegration som et af virksomhedens formål vil med afsæt i den eksisterende forskning på området som der er redegjort for i det ovenstående have fokus på: - Virksomhedernes formål og forståelse af hvad det vil sige at være en socialøkonomisk virksomhed - Virksomhedernes økonomiske forhold og ansatte i henholdsvis ordinær og støttet beskæftigelse - Virksomhedernes demokratiske struktur; netværk, styring og medinddragelse - Virksomhedernes opfattelse af potentialer og barrierer i samarbejdet med jobcentrene I undersøgelsen af jobcentrene er vi interesserede i - Hvordan fungerer samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder - Hvilken rolle spiller virksomhedernes faglige ressourcer - Hvad karakteriserer særligt de socialøkonomiske virksomheder, styrker? - Evt. forslag til nye samarbejdsformer og fora Maja Juul-Olsen Elof Nellemann Nielsen og Esben Hulgård 13 Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen 2012: Strategi- og handlingsplan for fremme af social-økonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus Side 5 af 5

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå Uden for nummer 25 en Socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet De sårbare har brug for socialøkonomien Socialøkonomiske virksomheder derfor er de vigtige at forstå Social virksomhed velfærdsfornyer?

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitetscenter 1. udgave

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere