Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE"

Transkript

1 Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE ÅBENHED DIALOG Ishøj Kommune 1

2 Vision Ishøjs frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: At frivillige i Ishøj har bedst mulige arbejdsbetingelser til at udføre deres arbejde At samarbejdet mellem frivillige i Ishøj og Ishøj Kommune styrkes og udbygges Vi har i Ishøj mange frivillige, der yder en kæmpe indsats, nogle på egen hånd og andre organiserede i en lang række af foreninger, der udgør et rigt foreningsliv. Det frivillige område i Ishøj er et område, som vi er utrolig stolte af, og som vi med denne frivilligpolitik ønsker at udvikle endnu mere. Ishøj er en ung kommune, og de mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Med denne politik vil Ishøj Byråd sætte fokus på frivilligt arbejde og medborgerskab. Vi ønsker at fremme borgernes deltagelse i lokalsamfundet ved at motivere dem til frivilligt arbejde. Vi vil derfor sørge for, at frivillige i Ishøj har gode arbejdsbetingelser for deres arbejde, når det handler om fx lokaler, økonomi og rådgivning. Vi vil udbygge og styrke samarbejdet med de frivillige og foreningerne i Ishøj, sådan at vi også fremover i fællesskab kan bibeholde og udvikle Ishøj som et godt sted at bo. Ishøj er en kommune, hvor vi løfter i flok, og hvor vi som medborgere alle har et ansvar for hinanden. Det kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe, så vi sammen kan skabe det bedst mulige Ishøj. Vi skaber sammenhængskraft i Ishøj via de mange frivillige tilbud. Unge skoleelever, ældre pensionister og motionslystne borgere alle har mulighed for at finde et frivilligt tilbud i Ishøj. Ishøj er en ung kommune, og vores mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Vi må også i fremtiden i fællesskab løse de udfordringer, som vi står over for i kraft af udviklingen i vores velfærdssamfund. En udvikling hvor økonomi og velfærd må tænkes på nye måder. Vi må se og udvikle nye løsninger på kryds og tværs af vante opdelinger og ikke mindst gennem samarbejde styrke Ishøj som kommune. Vi har mange borgere i Ishøj, både på og uden for arbejdsmarkedet, som har ressourcerne til at yde en frivillig indsats til gavn for andre borgere og til gavn for dem selv. Den, der yder en frivillig indsats, får også gevinst af indsatsen. Det opleves oftest som meget givende at få lov til at hjælpe andre borgere. Og det skal endnu flere borgere have mulighed for med opbakning og synliggørelse af det frivillige Ishøj, og ved at vi skaber de bedst mulige rammer. 2

3 Ishøj Byråd har valgt, at den nye frivilligpolitik skal være en sammenhængende frivilligpolitik, der dækker over områder, hvor frivilligt arbejde er i fokus: Henholdsvis kultur- og fritidsområdet, hvor de folkeoplyste aktivitetsforeninger gør et stort stykke arbejde og det sociale område, hvor de frivillige sociale foreninger arbejder med fx socialt udsatte, ældreforeninger til patientforeninger. Sidst, men ikke mindst miljøområdet, der endnu ikke, som de to andre områder, har en etableret frivilligkultur i Ishøj, men hvor der er stort potentiale for udvikling. Vi ønsker således - med frivilligpolitikken som startskud - at arbejde med en videreudvikling af det frivillige Ishøj til gavn for alle i Ishøj. Vi vil gerne sige tak til de mange frivillige, der hver dag udfører et uvurderligt stykke arbejde i Ishøj. I beriger den enkelte borgers hverdag, I bidrager til velfærden og er med til at udvikle medborgerskabstanken i Ishøj. Tak for det. Med venlig hilsen Borgmester Ole Bjørstorp og Ishøj Byråd 3

4 Politikken Frivilligpolitikken er resultat af et samarbejde mellem det frivillige Ishøj og Ishøj Kommune. Frivilligpolitikken angiver visioner for samarbejdet mellem frivillige og foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune. Ydermere behandler frivilligpolitikken specifikke visioner for det frivillige arbejde inden for de tre områder: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. En gennemgående værdi for denne frivilligpolitik er samarbejde. Vi har derfor, forud for udarbejdelsen af den nye politik, inddraget de lokale foreninger i Ishøj. Foreningerne har haft mulighed for at fremlægge deres holdninger til, hvordan samarbejdet mellem foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune fungerer i det daglige. På samme tid har foreningerne videregivet deres ønsker for det fremtidige samarbejde, samt påpeget de områder, hvor de gerne vil have indflydelse. Foreningerne i Ishøj har haft mulighed for at komme med input til frivilligpolitikken via spørgeskema eller henvendelse pr. mail, telefon eller personligt møde. Samtidigt er der dannet en følgegruppe bestående af aktive frivillige i Ishøj. Følgegruppen har fulgt udarbejdelsen af frivilligpolitikken og haft mulighed for at komme med kommentarer og input undervejs. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. Det omfatter både ledere og formænd af de mange foreninger, der er i Ishøj, og de aktive borgere, der udfører en frivillig indsats både inden- og udenfor foreningsregi. Samtidig retter politikken sig mod alle kommunale medarbejdere, der samarbejder eller kommer i kontakt med det frivillige Ishøj. Sådan læser du politikken Først i frivilligpolitikken finder du en kort beskrivelse af, hvordan vi i Ishøj definerer frivilligt arbejde. Under afsnittet: Overordnede værdier finder du herefter de temaer, som frivilligpolitikken tager udgangspunkt i. Disse er: Dialog, ligeværdigt samarbejde, åbenhed og opbakning og synliggørelse. Så følger et afsnit om samarbejde på tværs af områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Efterfølgende præsenteres visioner separat inden for hvert enkelt område. 4

5 Definition af frivilligt arbejde I Ishøj definerer vi frivilligt arbejde som den indsats, en frivillig person udfører, fordi personen har lyst til at hjælpe og gøre en forskel. Frivilligt arbejde kan betegnes som: En frivillig indsats En ulønnet indsats En indsats på eget initiativ En indsats på baggrund af lyst og motivation En indsats, hvor den frivillige er med til at skabe indholdet En indsats til gavn for andre Overordnede værdier Vi vil nu kort beskrive de temaer, som politikken tager udgangspunkt i. Disse temaer vil også være gennemgående i de følgende afsnit. Dialog I Ishøj ønsker vi en udbytterig dialog mellem frivillige og medarbejdere i kommunen. Ved dialog med den enkelte frivillige og med de frivillige foreninger i Ishøj kan vi arbejde med en afstemning af gensidige forventninger. Og vi kan tage en åben dialog om grænsefladerne mellem det frivillige og det kommunale arbejde. Ligeværdigt samarbejde I Ishøj indgår vi i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle har mulighed for at påvirke det fælles samarbejde. De aktive frivillige er en forudsætning for den frivillige sektor, og derfor vil vi i Ishøj værne om dem. Det skal gøres så let som muligt for de frivillige at udføre deres arbejde. Dette opnås ved at inddrage de frivillige i de relevante beslutninger, der omhandler den frivillige sektor. Åbenhed Ishøj Kommune vil bestræbe sig på, at alle frivillige oplever, at de har god mulighed for at komme i kontakt og dialog med relevante medarbejdere og samarbejdspartnere, og at de ved, hvem de kan kontakte. Samtidig er det vigtigt, at der bliver taget godt imod nye frivillige, sådan at de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet. Opbakning og synliggørelse I Ishøj bakker vi op om det frivillige arbejde, der foregår. Allerede i dag er det tydeligt, at de timer, som de frivillige i Ishøj bruger på fodboldbanen, som besøgsven for ældre eller i den lokale patientforening, spiller en stor rolle for borgerne i Ishøj. Og vi skal i fællesskab motivere flere borgere til at udføre frivilligt arbejde. Det skal være tydeligt for den enkelte borger i Ishøj, at der bag det personlige engagement, som er afgørende for frivilligt arbejde, ligger en gevinst i at udføre frivilligt arbejde. En gevinst der bl.a. bunder i tilfredsstillelsen ved at udføre det frivillige arbejde, da denne indsats giver den enkelte en mulighed for at hjælpe andre. 5

6 Samarbejde på tværs Vi sætter i denne politik fokus på frivilligt arbejde inden for områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Men vi ønsker også at tænke det frivillige Ishøj på tværs af disse områder på tværs af fagskel og kulturer. Derfor opstiller vi i dette afsnit en række målsætninger, som går på tværs. Vi ønsker at etablere samarbejdskontakter på tværs af områderne og at udbygge samarbejdet på tværs med udgangspunkt i det store potentiale, der ligger her. Vi har som medborgere i Ishøj alle et ansvar for hinanden. Vi oplever Ishøj som en kommune, vi skaber i fællesskab. Det betyder, at vi som medborgere i Ishøj alle har et ansvar for hinanden, men det kræver også, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe på tværs af vante og kendte områder og skel. Dialog Vi ønsker i Ishøj en positiv dialog med frivillige borgere og de lokale foreninger om rammer og ansvar i det daglige møde mellem frivillige og kommunale medarbejdere både inden for de enkelte områder og på tværs af områder. Debatten om rammer og ansvar tager vi løbende for at gøre rammerne og ansvaret i det frivillige arbejde klare for alle. I Ishøj vil vi understøtte det frivillige arbejde med vejledning, rådgivning, økonomisk støtte, lokaleleje og formidling af love, regler og bestemmelser for det frivillige område. Ligeværdigt samarbejde Gennem et tæt samarbejde stræber vi i Ishøj efter at skabe relationer mellem frivillige, lokale foreninger og kommunen på tværs af fagområder. Det er lettere at opsøge hinanden i forbindelse med et samarbejdsprojekt, hvis vi i forvejen kender hinanden. Dermed vil vi i Ishøj arbejde for at skabe møder mellem de enkelte frivillige, foreningerne og medarbejdere, således at vi skaber et netværk, der kan sætte skub i udviklingen mod et tættere samarbejde. Vi vil i Ishøj styrke det lokale medborgerskab, hvor den enkelte borger selv er bidragsyder i forhold til lokalsamfundets sammenhængskraft. Det frivillige arbejde vil på denne måde blive en mere naturlig del af hverdagen. Mangfoldighed er et uundgåeligt begreb, når vi skal beskrive borgersammensætningen i Ishøj, og det frivillige arbejde henvender sig til alle borgere i Ishøj. Vi vil i Ishøj bakke op om frivilligt arbejde, der henvender sig til alle borgergrupper. Åbenhed Modtagelse og introduktion af nye frivillige er et vigtigt fokuspunkt. Vi vil i Ishøj arbejde for, at de frivillige får den bedst mulige velkomst på de kommunale arbejdspladser, de kommer i kontakt med og fokusere på, at vi skaber et fællesskab mellem medarbejdere og de frivillige. 6

7 Opbakning og synliggørelse Vi har i dag i Ishøj en god tradition for at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for Ishøjs foreninger. Vi vil også fremover samarbejde med foreningerne, så de har adgang til de lokaler, der er afgørende for deres eksistens. I Ishøj vil vi styrke motivationen for at udføre frivilligt arbejde i kommunen. Det kan vi bl.a. gøre ved at betingelserne for, at de frivillige foreninger kan udføre deres frivillige arbejde i Ishøj, er i orden. Vi vil i Ishøj bidrage til at synliggøre det vigtige arbejde, som foreningerne og den enkelte frivillige udfører, således at deres arbejde værdsættes. Vi vil arbejde for, at de lokale foreninger bliver synlige i dagligdagen på tværs af områderne, hvilket også kan have en positiv betydning for antallet af medlemmer og frivillige i foreningerne. Vi vil bestræbe os på at indgå i et formidlingssamarbejde med de foreninger, der efterspørger et sådant. Kultur og fritid Miljøområdet Det sociale område 7

8 Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Kultur og fritid Frivilligt arbejde er udbredt inden for det folkeoplyste foreningsliv. Som tidligere nævnt er der i Ishøj et rigt foreningsliv og en stor del af dette skyldes bl.a. det frivillige arbejde, der udføres på kultur- og fritidsområdet. Det er her, at mange ishøjborgere udfører et stykke frivilligt arbejde, fx i kraft af at træne sønnens fodboldhold eller agere kasserer i datterens spejderklub. Frivilligpolitikken på kultur- og fritidsområdet henvender sig til alle foreninger, der er aktive inden for kultur og fritid, den enkelte frivillige, samt borgere der er interesseret i området. Samtidig henvender politikken sig til de kommunale medarbejdere, der i deres arbejde har kontaktflader til det frivillige Ishøj. Dialog Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Vi vil imødekomme de frivillige i Ishøj med et åbent, kvalificeret svar, og vi vil i fællesskab angive retningslinjer for det fremtidige samarbejde og tydeliggøre vores forventninger til hinanden. Samtidig vil vi rådgive og vejlede de frivillige og lokale folkeoplyste foreninger ift. love, regler og bestemmelser. Ligeværdigt samarbejde Gennem Folkeoplysningsudvalget (FOLU) vil de frivillige og Ishøj Kommune fortsat indgå i et tæt, formaliseret samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Vi vil vedblive med at nyde godt af muligheden for at hente inspiration fra det formaliserede samarbejde, bl.a. gennem arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til politisk beslutning. Vi vil i Ishøj fremover støtte de folkeoplyste foreninger med økonomiske midler inden for de rammer, som Ishøj Kommunes Byråd udstikker i forlængelse af Folkeoplysningsloven. Åbenhed Vi vil på kultur- og fritidsområdet bevare det tætte samarbejde mellem de frivillige på området, de folkeoplyste foreninger og kommunen. I Ishøj vil vi bestræbe os på fortsat at imødekomme de frivillige og de folkeoplyste foreninger i kommunen, således at deres behov varetages på fornuftig vis. Opbakning og synliggørelse I Ishøj ønsker vi, at det bliver en naturlig del af samarbejdet, at de frivillige, folkeoplyste foreninger og kommunen kan indgå i konkret samarbejde i det omfang, der er brug for. De folkeoplyste foreninger og kommunen indgår i et samarbejde om at få husomdelt informationsmateriale om Ishøjs foreninger. Vi vil fremover optimere vores kommunikation pr. mail og vores formidling via nettet. 8

9 Det sociale område Frivilligt socialt arbejde er udbredt i Ishøj og kan på mange områder bidrage med kreativitet og nytænkning i det sociale arbejde. De frivillige, der udfører socialt arbejde, har ofte personlige kompetencer og erfaringer, der gør det muligt for dem at yde en helt speciel indsats. Socialt arbejde beskæftiger sig bl.a. med økonomiske forhold, kriminalitet, misbrug, ensomhed, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Frivilligt socialt arbejde er en dobbeltsiddet størrelse, da det frivillige engagement kan have en ligeså stor betydning, som det at tage imod et frivilligt tilbud. Gennem frivilligt socialt arbejde får den enkelte frivillige nye sociale forbindelser og en større kontaktflade. Vi vil fremhæve det frivillige sociale arbejdes mulighed for at afhjælpe sociale problemstillinger i Ishøj. Frivilligpolitikken på det sociale område henvender sig til en bred målgruppe. Den enkelte frivillige der yder en social indsats, de foreninger der allerede er etablerede på det sociale område, samt borgere med en interesse for området og en lyst til at gøre en forskel. På samme tid retter politikken sig også mod kommunale medarbejdere. Dialog Vi vil i Ishøj skabe fælles løsninger af sociale problematikker igennem dialog med frivillige og foreninger. Dermed vil den sociale indsats blive et samfundsanliggende og ikke udelukkende påhvile kommunen eller den enkelte borger. I Ishøj vil vi prioritere, at frivillige og kommunale medarbejdere går i dialog om vores indbyrdes forventninger til hinanden, rammer og ansvar i det frivillige sociale arbejde. Ansvar bl.a. i forhold til den enkelte bruger af frivillige sociale tilbud. 9

10 Ligeværdigt samarbejde I Ishøj ønsker vi at imødekomme socialt udsatte borgeres behov ved at øge samarbejdet mellem kommune, borgernes netværk, de frivillige borgere og de sociale frivillige foreninger. Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. Vi vil i Ishøj tilstræbe at skabe et forum for frivillige borgere, foreninger og kommunale medarbejdere. I dette fælles forum skal det være muligt at meningsudveksle, udvikle nye ideer og påfund og skabe relationer på tværs af foreninger og fra foreninger til kommunen. Vi vil i Ishøj arbejde for, at lokale virksomheder bliver præsenteret for CSR-tanken. Corporate Social Responsibility betegner virksomhedernes sociale ansvar. CSR kan bl.a. udbygge sammenhængskraften i lokalsamfundet, skabe værdi for virksomheden og afhjælpe sociale problemer. Vi vil i Ishøj bidrage med faglig ekspertise, råd og vejledning, når de frivillige og foreningerne har behov for dette. Vi vil i Ishøj fortsat støtte de frivillige sociale foreninger på baggrund af 18-midlerne i Lov om Social Service. Åbenhed I Ishøj vil vi sætte fokus på værtskab for de frivillige, der udfører en frivillig social indsats. Dette vil vi gøre ved at synliggøre over for frivillige og kommunale medarbejdere, hvem de kan henvende sig til med en given sag. Frivillige skal integreres i hverdagen i Ishøjs institutioner, og institutionerne skal opfordres til at være opmærksom på det frivillige arbejde, der udføres i det daglige. Der skal skabes fællesskab mellem frivillige og medarbejdere, så der ydes den bedst mulige service til borgerne i Ishøj. Opbakning og synliggørelse Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. I Ishøj er der bl.a. en stor gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet, som kan finde stor glæde og mening i at udføre frivilligt arbejde. Vi vil i Ishøj bidrage til at øge graden af information og formidling af tilbud fra de frivillige sociale foreninger. Det kan ske via kommunale formidlingskanaler, men kan fremover også inkludere andre kanaler. 10

11 Miljøområdet Ishøj er Klimakommune og har dermed forpligtet sig til at nedbringe klimapåvirkningerne. Samtidig ønsker vi i Ishøj at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima. Målgruppen for frivilligpolitikken på miljøområdet er interessenter på miljøområdet og relevante medarbejdere i kommunen. Vi sigter mod, at der fremover skal være flere frivillige aktiviteter på miljøområdet i Ishøj. I Ishøj ønsker vi at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima Dialog Vi ønsker i Ishøj en åben dialog mellem kommunale medarbejdere og organisationer, virksomheder og foreninger med en interesse i miljøområdet. Vi vil desuden bestræbe os på at inkludere de, der har en interesse i miljøområdet i de politiske beslutningsprocesser. Vi vil i Ishøj stå til rådighed med rådgivning og vejledning for de borgere, der ønsker at opstarte frivillige miljøaktiviteter i Ishøj. Ligeværdigt samarbejde Vi vil i Ishøj arbejde for at skærpe opmærksomheden på et bæredygtigt miljø og klima ved at etablere et forum på miljøområdet, der understøtter kommunens mål som Klimakommune. Et forum hvor eksempelvis foreninger, virksomheder, centre/ forvaltninger og organisationer kan mødes. Frivilligt arbejde på miljøområdet vil i dette forum have et godt afsæt. Her kan medlemmerne udveksle ideer og diskutere lokale miljømæssige problematikker. Det vil skabe en platform for nye ideer, løsninger og forslag på miljøområdet. Gennem etablering af forum for klima og miljø vil der blive skabt rammer for faste møder mellem de organisationer, virksomheder, foreninger o.a., der spiller en rolle for og har en interesse i miljøområdet. I Ishøj vil vi samarbejde med nationale foreninger på miljøområdet. Åbenhed Det er Ishøj Kommunes intention, at Klima- og Miljøudvalget skal stå for etableringen af forum for organisationer, virksomheder og foreninger på miljøområdet. Opbakning og synliggørelse Vi vil i Ishøj støtte op om de foreninger, der ønsker at engagere sig i arbejdet på miljøområdet. Vi vil i Ishøj bidrage til at udbrede kendskabet til miljøproblematikker og fremover sætte miljøet på dagsordenen. 11

12 Ishøj Kommunes Frivilligpolitik er vedtaget af Ishøj Byråd 7. februar 2012 Redaktion Nina Fabricius Nana Angell Hald Layout Eva Flinch Gjedde Tryk Ishøj Kommunes kopicentral Ishøj Kommune 12

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet 14

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere