Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE"

Transkript

1 Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE ÅBENHED DIALOG Ishøj Kommune 1

2 Vision Ishøjs frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: At frivillige i Ishøj har bedst mulige arbejdsbetingelser til at udføre deres arbejde At samarbejdet mellem frivillige i Ishøj og Ishøj Kommune styrkes og udbygges Vi har i Ishøj mange frivillige, der yder en kæmpe indsats, nogle på egen hånd og andre organiserede i en lang række af foreninger, der udgør et rigt foreningsliv. Det frivillige område i Ishøj er et område, som vi er utrolig stolte af, og som vi med denne frivilligpolitik ønsker at udvikle endnu mere. Ishøj er en ung kommune, og de mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Med denne politik vil Ishøj Byråd sætte fokus på frivilligt arbejde og medborgerskab. Vi ønsker at fremme borgernes deltagelse i lokalsamfundet ved at motivere dem til frivilligt arbejde. Vi vil derfor sørge for, at frivillige i Ishøj har gode arbejdsbetingelser for deres arbejde, når det handler om fx lokaler, økonomi og rådgivning. Vi vil udbygge og styrke samarbejdet med de frivillige og foreningerne i Ishøj, sådan at vi også fremover i fællesskab kan bibeholde og udvikle Ishøj som et godt sted at bo. Ishøj er en kommune, hvor vi løfter i flok, og hvor vi som medborgere alle har et ansvar for hinanden. Det kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe, så vi sammen kan skabe det bedst mulige Ishøj. Vi skaber sammenhængskraft i Ishøj via de mange frivillige tilbud. Unge skoleelever, ældre pensionister og motionslystne borgere alle har mulighed for at finde et frivilligt tilbud i Ishøj. Ishøj er en ung kommune, og vores mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Vi må også i fremtiden i fællesskab løse de udfordringer, som vi står over for i kraft af udviklingen i vores velfærdssamfund. En udvikling hvor økonomi og velfærd må tænkes på nye måder. Vi må se og udvikle nye løsninger på kryds og tværs af vante opdelinger og ikke mindst gennem samarbejde styrke Ishøj som kommune. Vi har mange borgere i Ishøj, både på og uden for arbejdsmarkedet, som har ressourcerne til at yde en frivillig indsats til gavn for andre borgere og til gavn for dem selv. Den, der yder en frivillig indsats, får også gevinst af indsatsen. Det opleves oftest som meget givende at få lov til at hjælpe andre borgere. Og det skal endnu flere borgere have mulighed for med opbakning og synliggørelse af det frivillige Ishøj, og ved at vi skaber de bedst mulige rammer. 2

3 Ishøj Byråd har valgt, at den nye frivilligpolitik skal være en sammenhængende frivilligpolitik, der dækker over områder, hvor frivilligt arbejde er i fokus: Henholdsvis kultur- og fritidsområdet, hvor de folkeoplyste aktivitetsforeninger gør et stort stykke arbejde og det sociale område, hvor de frivillige sociale foreninger arbejder med fx socialt udsatte, ældreforeninger til patientforeninger. Sidst, men ikke mindst miljøområdet, der endnu ikke, som de to andre områder, har en etableret frivilligkultur i Ishøj, men hvor der er stort potentiale for udvikling. Vi ønsker således - med frivilligpolitikken som startskud - at arbejde med en videreudvikling af det frivillige Ishøj til gavn for alle i Ishøj. Vi vil gerne sige tak til de mange frivillige, der hver dag udfører et uvurderligt stykke arbejde i Ishøj. I beriger den enkelte borgers hverdag, I bidrager til velfærden og er med til at udvikle medborgerskabstanken i Ishøj. Tak for det. Med venlig hilsen Borgmester Ole Bjørstorp og Ishøj Byråd 3

4 Politikken Frivilligpolitikken er resultat af et samarbejde mellem det frivillige Ishøj og Ishøj Kommune. Frivilligpolitikken angiver visioner for samarbejdet mellem frivillige og foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune. Ydermere behandler frivilligpolitikken specifikke visioner for det frivillige arbejde inden for de tre områder: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. En gennemgående værdi for denne frivilligpolitik er samarbejde. Vi har derfor, forud for udarbejdelsen af den nye politik, inddraget de lokale foreninger i Ishøj. Foreningerne har haft mulighed for at fremlægge deres holdninger til, hvordan samarbejdet mellem foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune fungerer i det daglige. På samme tid har foreningerne videregivet deres ønsker for det fremtidige samarbejde, samt påpeget de områder, hvor de gerne vil have indflydelse. Foreningerne i Ishøj har haft mulighed for at komme med input til frivilligpolitikken via spørgeskema eller henvendelse pr. mail, telefon eller personligt møde. Samtidigt er der dannet en følgegruppe bestående af aktive frivillige i Ishøj. Følgegruppen har fulgt udarbejdelsen af frivilligpolitikken og haft mulighed for at komme med kommentarer og input undervejs. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. Det omfatter både ledere og formænd af de mange foreninger, der er i Ishøj, og de aktive borgere, der udfører en frivillig indsats både inden- og udenfor foreningsregi. Samtidig retter politikken sig mod alle kommunale medarbejdere, der samarbejder eller kommer i kontakt med det frivillige Ishøj. Sådan læser du politikken Først i frivilligpolitikken finder du en kort beskrivelse af, hvordan vi i Ishøj definerer frivilligt arbejde. Under afsnittet: Overordnede værdier finder du herefter de temaer, som frivilligpolitikken tager udgangspunkt i. Disse er: Dialog, ligeværdigt samarbejde, åbenhed og opbakning og synliggørelse. Så følger et afsnit om samarbejde på tværs af områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Efterfølgende præsenteres visioner separat inden for hvert enkelt område. 4

5 Definition af frivilligt arbejde I Ishøj definerer vi frivilligt arbejde som den indsats, en frivillig person udfører, fordi personen har lyst til at hjælpe og gøre en forskel. Frivilligt arbejde kan betegnes som: En frivillig indsats En ulønnet indsats En indsats på eget initiativ En indsats på baggrund af lyst og motivation En indsats, hvor den frivillige er med til at skabe indholdet En indsats til gavn for andre Overordnede værdier Vi vil nu kort beskrive de temaer, som politikken tager udgangspunkt i. Disse temaer vil også være gennemgående i de følgende afsnit. Dialog I Ishøj ønsker vi en udbytterig dialog mellem frivillige og medarbejdere i kommunen. Ved dialog med den enkelte frivillige og med de frivillige foreninger i Ishøj kan vi arbejde med en afstemning af gensidige forventninger. Og vi kan tage en åben dialog om grænsefladerne mellem det frivillige og det kommunale arbejde. Ligeværdigt samarbejde I Ishøj indgår vi i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle har mulighed for at påvirke det fælles samarbejde. De aktive frivillige er en forudsætning for den frivillige sektor, og derfor vil vi i Ishøj værne om dem. Det skal gøres så let som muligt for de frivillige at udføre deres arbejde. Dette opnås ved at inddrage de frivillige i de relevante beslutninger, der omhandler den frivillige sektor. Åbenhed Ishøj Kommune vil bestræbe sig på, at alle frivillige oplever, at de har god mulighed for at komme i kontakt og dialog med relevante medarbejdere og samarbejdspartnere, og at de ved, hvem de kan kontakte. Samtidig er det vigtigt, at der bliver taget godt imod nye frivillige, sådan at de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet. Opbakning og synliggørelse I Ishøj bakker vi op om det frivillige arbejde, der foregår. Allerede i dag er det tydeligt, at de timer, som de frivillige i Ishøj bruger på fodboldbanen, som besøgsven for ældre eller i den lokale patientforening, spiller en stor rolle for borgerne i Ishøj. Og vi skal i fællesskab motivere flere borgere til at udføre frivilligt arbejde. Det skal være tydeligt for den enkelte borger i Ishøj, at der bag det personlige engagement, som er afgørende for frivilligt arbejde, ligger en gevinst i at udføre frivilligt arbejde. En gevinst der bl.a. bunder i tilfredsstillelsen ved at udføre det frivillige arbejde, da denne indsats giver den enkelte en mulighed for at hjælpe andre. 5

6 Samarbejde på tværs Vi sætter i denne politik fokus på frivilligt arbejde inden for områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Men vi ønsker også at tænke det frivillige Ishøj på tværs af disse områder på tværs af fagskel og kulturer. Derfor opstiller vi i dette afsnit en række målsætninger, som går på tværs. Vi ønsker at etablere samarbejdskontakter på tværs af områderne og at udbygge samarbejdet på tværs med udgangspunkt i det store potentiale, der ligger her. Vi har som medborgere i Ishøj alle et ansvar for hinanden. Vi oplever Ishøj som en kommune, vi skaber i fællesskab. Det betyder, at vi som medborgere i Ishøj alle har et ansvar for hinanden, men det kræver også, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe på tværs af vante og kendte områder og skel. Dialog Vi ønsker i Ishøj en positiv dialog med frivillige borgere og de lokale foreninger om rammer og ansvar i det daglige møde mellem frivillige og kommunale medarbejdere både inden for de enkelte områder og på tværs af områder. Debatten om rammer og ansvar tager vi løbende for at gøre rammerne og ansvaret i det frivillige arbejde klare for alle. I Ishøj vil vi understøtte det frivillige arbejde med vejledning, rådgivning, økonomisk støtte, lokaleleje og formidling af love, regler og bestemmelser for det frivillige område. Ligeværdigt samarbejde Gennem et tæt samarbejde stræber vi i Ishøj efter at skabe relationer mellem frivillige, lokale foreninger og kommunen på tværs af fagområder. Det er lettere at opsøge hinanden i forbindelse med et samarbejdsprojekt, hvis vi i forvejen kender hinanden. Dermed vil vi i Ishøj arbejde for at skabe møder mellem de enkelte frivillige, foreningerne og medarbejdere, således at vi skaber et netværk, der kan sætte skub i udviklingen mod et tættere samarbejde. Vi vil i Ishøj styrke det lokale medborgerskab, hvor den enkelte borger selv er bidragsyder i forhold til lokalsamfundets sammenhængskraft. Det frivillige arbejde vil på denne måde blive en mere naturlig del af hverdagen. Mangfoldighed er et uundgåeligt begreb, når vi skal beskrive borgersammensætningen i Ishøj, og det frivillige arbejde henvender sig til alle borgere i Ishøj. Vi vil i Ishøj bakke op om frivilligt arbejde, der henvender sig til alle borgergrupper. Åbenhed Modtagelse og introduktion af nye frivillige er et vigtigt fokuspunkt. Vi vil i Ishøj arbejde for, at de frivillige får den bedst mulige velkomst på de kommunale arbejdspladser, de kommer i kontakt med og fokusere på, at vi skaber et fællesskab mellem medarbejdere og de frivillige. 6

7 Opbakning og synliggørelse Vi har i dag i Ishøj en god tradition for at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for Ishøjs foreninger. Vi vil også fremover samarbejde med foreningerne, så de har adgang til de lokaler, der er afgørende for deres eksistens. I Ishøj vil vi styrke motivationen for at udføre frivilligt arbejde i kommunen. Det kan vi bl.a. gøre ved at betingelserne for, at de frivillige foreninger kan udføre deres frivillige arbejde i Ishøj, er i orden. Vi vil i Ishøj bidrage til at synliggøre det vigtige arbejde, som foreningerne og den enkelte frivillige udfører, således at deres arbejde værdsættes. Vi vil arbejde for, at de lokale foreninger bliver synlige i dagligdagen på tværs af områderne, hvilket også kan have en positiv betydning for antallet af medlemmer og frivillige i foreningerne. Vi vil bestræbe os på at indgå i et formidlingssamarbejde med de foreninger, der efterspørger et sådant. Kultur og fritid Miljøområdet Det sociale område 7

8 Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Kultur og fritid Frivilligt arbejde er udbredt inden for det folkeoplyste foreningsliv. Som tidligere nævnt er der i Ishøj et rigt foreningsliv og en stor del af dette skyldes bl.a. det frivillige arbejde, der udføres på kultur- og fritidsområdet. Det er her, at mange ishøjborgere udfører et stykke frivilligt arbejde, fx i kraft af at træne sønnens fodboldhold eller agere kasserer i datterens spejderklub. Frivilligpolitikken på kultur- og fritidsområdet henvender sig til alle foreninger, der er aktive inden for kultur og fritid, den enkelte frivillige, samt borgere der er interesseret i området. Samtidig henvender politikken sig til de kommunale medarbejdere, der i deres arbejde har kontaktflader til det frivillige Ishøj. Dialog Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Vi vil imødekomme de frivillige i Ishøj med et åbent, kvalificeret svar, og vi vil i fællesskab angive retningslinjer for det fremtidige samarbejde og tydeliggøre vores forventninger til hinanden. Samtidig vil vi rådgive og vejlede de frivillige og lokale folkeoplyste foreninger ift. love, regler og bestemmelser. Ligeværdigt samarbejde Gennem Folkeoplysningsudvalget (FOLU) vil de frivillige og Ishøj Kommune fortsat indgå i et tæt, formaliseret samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Vi vil vedblive med at nyde godt af muligheden for at hente inspiration fra det formaliserede samarbejde, bl.a. gennem arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til politisk beslutning. Vi vil i Ishøj fremover støtte de folkeoplyste foreninger med økonomiske midler inden for de rammer, som Ishøj Kommunes Byråd udstikker i forlængelse af Folkeoplysningsloven. Åbenhed Vi vil på kultur- og fritidsområdet bevare det tætte samarbejde mellem de frivillige på området, de folkeoplyste foreninger og kommunen. I Ishøj vil vi bestræbe os på fortsat at imødekomme de frivillige og de folkeoplyste foreninger i kommunen, således at deres behov varetages på fornuftig vis. Opbakning og synliggørelse I Ishøj ønsker vi, at det bliver en naturlig del af samarbejdet, at de frivillige, folkeoplyste foreninger og kommunen kan indgå i konkret samarbejde i det omfang, der er brug for. De folkeoplyste foreninger og kommunen indgår i et samarbejde om at få husomdelt informationsmateriale om Ishøjs foreninger. Vi vil fremover optimere vores kommunikation pr. mail og vores formidling via nettet. 8

9 Det sociale område Frivilligt socialt arbejde er udbredt i Ishøj og kan på mange områder bidrage med kreativitet og nytænkning i det sociale arbejde. De frivillige, der udfører socialt arbejde, har ofte personlige kompetencer og erfaringer, der gør det muligt for dem at yde en helt speciel indsats. Socialt arbejde beskæftiger sig bl.a. med økonomiske forhold, kriminalitet, misbrug, ensomhed, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Frivilligt socialt arbejde er en dobbeltsiddet størrelse, da det frivillige engagement kan have en ligeså stor betydning, som det at tage imod et frivilligt tilbud. Gennem frivilligt socialt arbejde får den enkelte frivillige nye sociale forbindelser og en større kontaktflade. Vi vil fremhæve det frivillige sociale arbejdes mulighed for at afhjælpe sociale problemstillinger i Ishøj. Frivilligpolitikken på det sociale område henvender sig til en bred målgruppe. Den enkelte frivillige der yder en social indsats, de foreninger der allerede er etablerede på det sociale område, samt borgere med en interesse for området og en lyst til at gøre en forskel. På samme tid retter politikken sig også mod kommunale medarbejdere. Dialog Vi vil i Ishøj skabe fælles løsninger af sociale problematikker igennem dialog med frivillige og foreninger. Dermed vil den sociale indsats blive et samfundsanliggende og ikke udelukkende påhvile kommunen eller den enkelte borger. I Ishøj vil vi prioritere, at frivillige og kommunale medarbejdere går i dialog om vores indbyrdes forventninger til hinanden, rammer og ansvar i det frivillige sociale arbejde. Ansvar bl.a. i forhold til den enkelte bruger af frivillige sociale tilbud. 9

10 Ligeværdigt samarbejde I Ishøj ønsker vi at imødekomme socialt udsatte borgeres behov ved at øge samarbejdet mellem kommune, borgernes netværk, de frivillige borgere og de sociale frivillige foreninger. Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. Vi vil i Ishøj tilstræbe at skabe et forum for frivillige borgere, foreninger og kommunale medarbejdere. I dette fælles forum skal det være muligt at meningsudveksle, udvikle nye ideer og påfund og skabe relationer på tværs af foreninger og fra foreninger til kommunen. Vi vil i Ishøj arbejde for, at lokale virksomheder bliver præsenteret for CSR-tanken. Corporate Social Responsibility betegner virksomhedernes sociale ansvar. CSR kan bl.a. udbygge sammenhængskraften i lokalsamfundet, skabe værdi for virksomheden og afhjælpe sociale problemer. Vi vil i Ishøj bidrage med faglig ekspertise, råd og vejledning, når de frivillige og foreningerne har behov for dette. Vi vil i Ishøj fortsat støtte de frivillige sociale foreninger på baggrund af 18-midlerne i Lov om Social Service. Åbenhed I Ishøj vil vi sætte fokus på værtskab for de frivillige, der udfører en frivillig social indsats. Dette vil vi gøre ved at synliggøre over for frivillige og kommunale medarbejdere, hvem de kan henvende sig til med en given sag. Frivillige skal integreres i hverdagen i Ishøjs institutioner, og institutionerne skal opfordres til at være opmærksom på det frivillige arbejde, der udføres i det daglige. Der skal skabes fællesskab mellem frivillige og medarbejdere, så der ydes den bedst mulige service til borgerne i Ishøj. Opbakning og synliggørelse Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. I Ishøj er der bl.a. en stor gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet, som kan finde stor glæde og mening i at udføre frivilligt arbejde. Vi vil i Ishøj bidrage til at øge graden af information og formidling af tilbud fra de frivillige sociale foreninger. Det kan ske via kommunale formidlingskanaler, men kan fremover også inkludere andre kanaler. 10

11 Miljøområdet Ishøj er Klimakommune og har dermed forpligtet sig til at nedbringe klimapåvirkningerne. Samtidig ønsker vi i Ishøj at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima. Målgruppen for frivilligpolitikken på miljøområdet er interessenter på miljøområdet og relevante medarbejdere i kommunen. Vi sigter mod, at der fremover skal være flere frivillige aktiviteter på miljøområdet i Ishøj. I Ishøj ønsker vi at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima Dialog Vi ønsker i Ishøj en åben dialog mellem kommunale medarbejdere og organisationer, virksomheder og foreninger med en interesse i miljøområdet. Vi vil desuden bestræbe os på at inkludere de, der har en interesse i miljøområdet i de politiske beslutningsprocesser. Vi vil i Ishøj stå til rådighed med rådgivning og vejledning for de borgere, der ønsker at opstarte frivillige miljøaktiviteter i Ishøj. Ligeværdigt samarbejde Vi vil i Ishøj arbejde for at skærpe opmærksomheden på et bæredygtigt miljø og klima ved at etablere et forum på miljøområdet, der understøtter kommunens mål som Klimakommune. Et forum hvor eksempelvis foreninger, virksomheder, centre/ forvaltninger og organisationer kan mødes. Frivilligt arbejde på miljøområdet vil i dette forum have et godt afsæt. Her kan medlemmerne udveksle ideer og diskutere lokale miljømæssige problematikker. Det vil skabe en platform for nye ideer, løsninger og forslag på miljøområdet. Gennem etablering af forum for klima og miljø vil der blive skabt rammer for faste møder mellem de organisationer, virksomheder, foreninger o.a., der spiller en rolle for og har en interesse i miljøområdet. I Ishøj vil vi samarbejde med nationale foreninger på miljøområdet. Åbenhed Det er Ishøj Kommunes intention, at Klima- og Miljøudvalget skal stå for etableringen af forum for organisationer, virksomheder og foreninger på miljøområdet. Opbakning og synliggørelse Vi vil i Ishøj støtte op om de foreninger, der ønsker at engagere sig i arbejdet på miljøområdet. Vi vil i Ishøj bidrage til at udbrede kendskabet til miljøproblematikker og fremover sætte miljøet på dagsordenen. 11

12 Ishøj Kommunes Frivilligpolitik er vedtaget af Ishøj Byråd 7. februar 2012 Redaktion Nina Fabricius Nana Angell Hald Layout Eva Flinch Gjedde Tryk Ishøj Kommunes kopicentral Ishøj Kommune 12

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere