DDA Sundhed ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA Sundhed ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DDA Sundhed ÅRSBERETNING

2 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende om bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af data til sundhedsvidenskabelige forskningsformål. I samarbejde med forskere bidrager enheden ved at bevare og til at kvalificere sundhedsvidenskabernes datagrundlag. DDA Sundheds vision er at: DDA Sundhed i de danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer er anerkendt som en central medspiller, når det gælder bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet DDA Sundheds etablering Fra blev DDA Sundhed etableret med en fireårig bevillig fra Forskningsministeriet til SA/DDA. I etableringsfasen blev indsatsen for øget synlighed i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer prioriteret højt, idet der blev sendt informationsmateriale om datadokumentation og arkivering til de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, og DDA Sundheds medarbejdere holdt flere foredrag om datadokumentation og arkivering i forskningsmiljøer mv., ligesom DDA Sundheds tilstedeværelse og deltagelse i videnskabelige selskabers årsmøder og konferencer i den periode gør enhedens service synlig for sundhedsvidenskabelige forskere og studerende. Enhedens opsøgende indsats i denne periode medvirkede til, at 279 bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer blev registreret, hvoraf 161 blev arkiveret. DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering I 2008 iværksatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) en ekstern evaluering af DDA Sundhed gennemført af et evalueringspanel bestående af professor Olof Nyren, Karolinska Instituttet i Sverige, som formand, professor Mika Gissler, Det Nationale Forsknings- og Udviklingscenter for Velfærd og Sundhed i Finland samt professor Berit Lilenthal Heitmann, Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning i Danmark. Det konkluderes, at tilbud om vejledning i datadokumentation og arkivering er til gavn for sundhedsforskningen i Danmark, og at DDA/DDA Sundhed som nationalt dataarkiv har udfyldt funktionen godt. De anbefaler, at DDA Sundhed videreføres samt evalueres fx hvert femte år. Især skal indsatsen for udleveringen af datamaterialer fra DDA Sundhed justeres, så flere datamaterialer bliver genanvendt i forskningsprojekter og i uddannelsen af unge forskere og studerende. De metoder, DDA Sundhed har anvendt til at fremme datadokumentation og arkivering i de epidemiologiske og folkesundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, bliver positivt vurderet. I den forbindelse bør de kliniske forskningsmiljøer i højere grad tilbydes støtte til datadokumentation og arkivering. Fremadrettet anbefales det, at aktiviteter, der inddrager forskere og studerende i datadokumentation prioriteres højt, samt at aktiviteter til fremme af udlevering af datamaterialer styrkes. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) besluttede i 2009, at bevillingen til SA/DDA skal fortsætte, så DDA Sundhed kan videreføres i DDA. Som aftalt med FI i forbindelse med overførsel af økonomiske midler jf. Finanslov 2012, konto , fremsender DDA Sundheds regnskab for 2012 sammen med årsberetning 2012 for DDA Sundhed. Årsberetningen beskriver enhedens aktiviteter og resultater i 2012 set i forhold til DDA Sundheds Årsplan

3 I DDA Sundheds Årsplan er enhedens forventede produktionsmål fastsat ligesom de udviklingstiltag, der skal implementeres, er udpeget. Fireårsplanen blev indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar Planen blev udarbejdet på baggrund af anbefalinger i den eksterne evaluering samt i samarbejde med DDA Sundhedsfaglige konsulent i 2009, professor, overlæge Merete Osler. Årets kort fortalt DDA Sundhed har i 2012 godt og vel opfyldt produktionsmålet for lokalisering ved at registrere 72 sundhedsvidenskabelige datamaterialer, herunder taget kontakt til den ansvarlige primærforsker/forskningsinstitution vedrørende arkivering af data. Ligeledes er produktionsmålet for arkivering af datamaterialer opfyldt, idet 68 datamaterialer, dvs. 8 flere end produktionsmålet for 2012, er arkiveret. DDA Sundhed kan således ved udgangen af 2012 stille 650 sundhedsvidenskabelige datamaterialer til rådighed for genbrug. Udviklingen i lokalisering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer skal ses i sammenhæng med, at DDA Sundhed efter intern aftale i Statens Arkiver modtager datamaterialer til arkivering fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SIF) samt fra forskere, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom (FSS), men også de opsøgende aktiviteter ved universiteternes forskningsmiljøer har betydning for den positive udvikling. I 2012 overgik DDA til at anvende DDI-L og DDI-Editoren i den interne oparbejdning af datamaterialer. Omstilling til nye værktøjer og arbejdsmetoder samt datadokumentationsstandard har i 2012 betydet en forsinkelse i den planlagte interne oparbejdning af datamaterialer i DDA jf. afsnit 4. Det forventes, at denne forsinkelse indhentes i de kommende år, da nye arbejdsmetoder vil gøre det muligt at tilgængeliggøre flere datamaterialer hurtigere. Anvendelsen af DDI-L giver en række gevinster som bedre kvalitet af metadata, bedre publiceringsmuligheder og et bedre søgekatalog på DDA s hjemmeside. Det er i det nye søgekatalog muligt at finde variabler om samme emne, fx rygning, motion, kost eller vægt og højde etc., på tværs af undersøgelser. Datamaterialerne vil også blive nemmere at referere i artikler og forskningspublikationer samt at finde via fx en Google søgning. Datamaterialer fra DDA/DDA Sundhed bliver derved synlige for langt flere potentielle brugere. I 2012 har DDA Sundhed udleveret 17 sundhedsvidenskabelige datamaterialer, og produktionsmålet på 25 udleveringer blev således to tredjedele opfyldt. De 17 datamaterialer blev udleveret til 13 studerende og til to forskere. De to forskere skulle henholdsvis anvende data til et klinisk forskningsprojekt og et kohortestudie inden for arbejdsmiljø.. Antal datamaterialer udleveret, Antal DDA Sundhed har planlagt en informationskampagne ved sundhedsvidenskabelige uddannelser og ønsker på den måde at skabe større interesse blandt studerende for at anvende eksisterende og tilgængelige datamaterialer til sekundær analyse. 3

4 I første halvår af 2013 er der udleveret 66 datamaterialer til 7 forskere og 5 studerende, hvilket tyder på, at interessen for at bruge datamaterialer fra DDA Sundhed igen er stigende 1. Organisation Bemanding og planlægning Den løbende planlægning af enhedens indsats sker ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder samt ved møder i enheden og med det sundhedsfaglige team. Enhedens personale ressourcer har i 2012 fordelt sig på: En projektleder en akademisk medarbejder En akademisk medarbejder i syv måneder En systemudvikler i ni måneder En systemudvikler på deltid i to måneder To dataassistenter To studentermedhjælpere Det har været vanskeligt for DDA Sundhed at fastholde yngre akademiske medarbejdere, som desværre har søgt udfordringer eksternt relativt hurtigt, efter de er blevet ansat. Det er derfor besluttet at styrke kompetenceudviklingen af alle medarbejdere, herunder også af nyansatte medarbejdere. DDA Sundheds systemudvikler overgik til en stilling i DDA. Det skete efter en medarbejder (en systemudvikler) i DDA overgik til efterløn. Denne medarbejder blev ansat i DDA Sundhed på deltid. Sundhedsfagligt team Et sundhedsfagligt team, udpeget blandt ledende sundhedsvidenskabelige forskere med interesse for surveydata og datadokumentation, rådgiver og vejleder DDA Sundhed. Teamet har i 2012 bestået af: 1. Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen ved Aarhus Universitet, Klinisk Epidemiologi, Skejby Science Center 2. Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen ved SDU, Forskningsenheden for Miljømedicin 3. Professor, dr. med. Merete Osler ved Glostrup Hospital, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Det sundhedsfaglige team har udpeget forskningsdata fra epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning som de mest centrale for DDA Sundheds lokalisering og arkivering. Datamaterialer fra disse områder bør være landsdækkende og repræsentative for en befolkningsgruppe, fordi der så er størst mulighed for, at de kan anvendes i nye forskningsprojekter. 4

5 I 2012 blev der afholdt to møder som planlagt med teamet, og derudover bliver konsulenterne inddraget efter behov i lokaliseringen og dokumentationen af datamaterialer. Den rådgivning, DDA Sundhed modtager i konkrete sager, er værdifuld og giver DDA Sundhed et bedre beslutningsgrundlag. Planlægning af aktiviteter og årsplanprojekter DDA evaluerer og planlægger efter et årshjul og afholder bl.a. planlægningsseminar i september måned, hvor næste års årsplanprojekter udpeges. DDA Sundhed deltager på lige fod med andre ansatte i DDA s evaluering, planlægning og implementering af aktiviteter og årsplanprojekter. Årsplanprojekter har fokus på udvikling af DDA s metoder, systemer og IT-værktøjer. Herunder beskrives de årsplanprojekter, som DDA Sundhed har bidraget til eller har medfinansieret. Det drejer sig om: 1. DDI-Editor Indekseringsplatform tilpasset DDI-L 3. Publiceringsplatform tilpasset DDI-L 4. Vejledning i management af forskningsdata i praksis 5. EpiData og DDI-L 6. Nordisk samarbejde om formidling af sundhedsvidenskabelige data Ad. 1. DDI-Editor 2.0 Den systemudvikler, der har været finansieret af DDA Sundhed, har haft til opgave at udvikle et nyt værktøj til oparbejdning efter DDI-L. Det nye værktøj DDIEditoren er baseret på XML-skema og den internationale DDI-L. I foråret 2012 blev den anden version af DDI-Editor frigivet, og en arbejdsgruppe i DDA testede denne version til oparbejdning af datamaterialer i DDA. I efteråret overgik DDA officielt til at anvende DDI-L og DDIEditoren som værktøj til oparbejdning af datamaterialer. Det har været en udviklingsproces, som stadig kræver opmærksomhed og omstillingsparathed fra personale i DDA. Ad. 2 Indekseringsplatform tilpasse DDI-L DDA Sundhed har deltaget i og medfinansieret et udviklingsprojekt, der bygger på den indekserings-platform, der blev udviklet i 2011 af en ekstern IT-konsulent. indekseringsplatformen giver mulighed for at søge i DDA s studiedatabasen ud fra dokumentationselementer som spørgsmål, variabler og kategorier på tværs af studier. Den funktionalitet er i 2012 tilpasset DDA s behov, og efter en test er indekseringsplatformen overdraget til DDA. Når DDA s studier og metadata er konverteret til DDI-L, hvilket forventes at ske 2013, vil det give stærkt forbedrede muligheder for at søge i DDA s samlede studiedatabase. Ad. 3 Publiceringsplatform tilpasset DDI-L Med en Publiceringsplatform tilpasset DDI-L vil arkiverede datamaterialer blive publiceret på platformen, så de er findbare og delbare i forhold til best practices på Internettet. Derved sikres en bedre synliggørelse og placering af DDA's materialer fra søgninger på Google og lignende søgemaskiner. Udviklingen af publiceringsplatformen blev medfinansieret af DDA Sundhed og gennemført af DDA s systemudvikler og en ekstern IT-konsulent. Ad 4. Vejledning i management af forskningsdata i praksis 5

6 I samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har DDA Sundheds projektleder og IT-arkivar planlagt kursus i ansvarlig datamanagement i forskningsprojekter, der blev udbudt under SDU s sundhedsvidenskabelige Ph.d. skole. Kurset blev gennemført af 10 ph.d. studerende i Kursets formål var at give kursisterne værktøjer til datamanagement i forskningsprojekter samt give dem indsigt i metoder til datadokumentation og kontrol. Kurset fik en god evaluering fra deltagerne og udbydes igen til efteråret For DDA Sundhed er kurset en mulighed, for at få kontakt til unge sundhedsvidenskabelige forskere og gøre dem bevidste om god datadokumentation og datamanagement i forskningsprocessen. Ad. 5 EpiData og DDI-L Samarbejdet med klinisk lektor ved SDU Jens M. Lauritsen, tilknyttet Ulykke Analyse Gruppen og Forskningsenheden for Biostatistik, om EpiData er i 2012 knyttet sammen med ekstern oparbejdning af skadestuedata fra Odense Universitetshospital (se afsnit 3), herunder en konvertering af et skadestuedatasæt fra EpiData til DDI-L. En ny version af EpiData blev frigivet i juni 2012, og den nye version af EpiData er baseret på XML- teknologi, og den gør det muligt at integrere information om primærforsker og rettigheder til data ved oprettelsen af datamaterialet, hvilket gør det nemmere at bevare, arkivere og genbruge data fra EpiData. Information om den nye version af EpiData kan læses her. EpiData har brugere blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere i Danmark og Internationalt. Datamaterialer fra EpiData kan nu konverteres til DDI 3.1, hvilket vil gøre det nemmere at arkivere datamaterialer fra forskningsprojekter, der anvender EpiData i DDA. Ad. 6 Nordisk samarbejde DDA Sundhed inviterede og arrangerede i december 2012 et arbejdsmøde mellem de fire nordiske datatjenester i Odense. Under arbejdsmødet blev persondatalovgivning og øvrige rammer for indsamling og formidling af sundhedsvidenskabelige data drøftet. Samarbejdet fortsættes med en præsentation ved IASSIST 2013 med titlen: A Nordic Collaboration on Data Archiving and Preservation of Data on Medicine and Health. Sammen med det svenske dataarkiv (SND) har DDA Sundhed taget initiativ til at arrangere en informationsstand om god databehandling samt en præsentation af de nordiske datatjenester ved EU- ROEPI 2013 i Aarhus. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2012 samarbejdet med sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. DDA Sundhed samarbejder med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. Et samarbejde, der løbende giver resultater, hvorved DDA s samling af datamaterialer vokser og bliver mere interessant for brugerne. DDA Sundhed har en kontaktperson i NFA og SIF, hvilket har smidiggjort arkiverings- og udleveringsproceduren til gavn for brugerne. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Arkivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed i det proprietære format, de er skabt i. 6

7 DDA Sundhed har med Danmarks Statistiks Forskerservice drøftet, hvordan enhederne kan skabe bedre rammer for survey- og registerforskning i Danmark. De muligheder, der blev skitseret, vil DDA Sundhed følge op på i DDA Sundheds Årsplan for 2014 til Der er nu også påbegyndt et samarbejde mellem DDA s systemudvikler Jannik V. Jensen og Danmarks Statistiks IT-konsulent Mogens G. Nielsen om DDI-L standarden og anvendelsen af denne i statistikproduktion og i forskningssammenhænge. I marts mødtes DDA Sundhed med Syddansk Forskerstøtte, en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved SDU, som bl.a. tilbyder forskerne støtte til fundraising og projektansøgninger. Dette samarbejde kan være med til at gøre flere forskere opmærksom på DDA Sundheds service i Region Syddanmark. I juni 2012 mødtes DDA Sundhed med forskningsledelsen af og medarbejdere ved OPEN (Odense patient data Exploratoty Network), en forskningsinfrastruktur for klinisk forskning og registerforskning ved SDU og OUH. Der var enighed om at udvikle et praktisk samarbejde mellem DDA Sundhed og OPEN om dataarkivering. I december planlages procedure for overførsel af forskningsdata fra OPEN til DDA/DDA Sundhed i Opsøgende indsats DDA Sundheds IT-arkivarer vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt søgning og formidling af data til sekundær analyse. Dette betragtes som opsøgende indsats til fremme af arkivering af datamaterialer samt til fremme af udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2012 har DDA Sundhed besøgt fem danske forskningsmiljøer, hvor der blev holdt foredrag og vejledning i datadokumentation og arkivering samt genanvendelse af data: To af disse besøg omfattede foredrag om datadokumentation og arkivering for forskere ved: Steno Diabetes Center, Epidemiologisk Forskningsafdeling Kliniske Epidemiologisk afdeling, AAU, Tre af disse besøg var undervisnings- og forberedelsesmøder med primærforskere i datadokumentation og arkivering af specifikke projektdata ved: Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Ulykkes Annalyse Gruppen, OUH Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling et kompetencecenter med deltagere af forskere fra AAU og SDU Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdes kurser i God datadokumentation og statistik. På disse kurser deltager ca unge forskere på hvert kursus. Vi sender såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. Andre opsøgende indsatser DDA Sundhed har deltaget i fire faglige arrangementer. Det var alle arrangementer for forskere, og deltagelse i disse har styrket DDA Sundheds synlighed og faglighed blandt en bred kreds af potentielle brugere. 7

8 De fire faglige arrangementer, DDA Sundhed har deltaget i, er: Årsmøde i Selskab for Folesundhedsvidenskab Åben Forskerdag i Region Syddanmark Symposium i Anvendt Statistik Det nationale samarbejdsforum for Sundhedsforsknings årsmøde DDA Sundhed/DDA har bidraget med præsentationer ved følgende tre internationale konferencer: IASSIST konference for dataprofessionelle Eddi konference for DDI-brugergrupper CESSDA Expert Seminar en samarbejdsorganisation mellem europæiske arkiver DDA Sundhed har deltaget i to sociale og faglige arrangementer med sundhedsvidenskabelige samarbejdspartnere: 25-års jubilæum for professor, overlæge Torben Jørgensen, FCSR Afskedssymposium for Forskningsleder Yrsa Andersen, FCSR Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere, som udgør et meget vigtigt netværk for DDA Sundhed i forhold til de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. DDA Sundhed har i 2012 sendt seks orienteringsbreve til deltagerne med informationer om projektets fremdrift, herunder en prækvalifikation vedr. midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket modtager DDA s nyhedsbrev DDAInfo, som udkommer to gange årligt. Deltagerne i netværket er informeret om DDA Sundhed og kender en eller flere af de akademiske medarbejdere, hvilket også betyder, at de ved, hvor de kan henvende sig om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontrakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for, at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes, modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. I 2012 blev der indgået kontrakter om ekstern oparbejdning for følgende fire projekter: - Ballerup/Tårnby-projektet (CoSCIS) III - European Youth Hearth Study (EYHS), 3. Runde - Skadestuedata fra Odense Universitetshospital og tidligere sygehuse i det nedlagte Fyns Amt - Ungdom og idræt 8

9 Syv undersøgelser blev i 2012 eksternt færdigoparbejdet og efterfølgende konverteret til arkivformat. Disse er: - Ballerup/Tårnby-projektet III (CoSCIS III), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.), Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2012 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2012 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning 10 0 Ekstern oparbejdning 5 7 Udleveringssager Lokalisering. Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Produktionsmålet for 2012 blev opfyldt. Arkivering. Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsernes læsbarhed samt overførsel af undersøgelserne til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2012 blev opfyldt. En liste over de modtagne undersøgelser kan ses i bilag 1. Intern oparbejdning. Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev ikke nået. Ekstern oparbejdning. Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udleveringssager: Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2012 lå noget under produktionsmålet. Da denne tendens blev opdaget, blev der iværksat et årsplanprojekt for 2013 til sikring af forsat fremgang inden for området. 9

10 Generelt kan der om enhedens målopfyldelse i 2012 siges følgende: Enheden har nået sine planlagte produktionsmål angående lokalisering og modtagelse af data samt for ekstern oparbejdning. Den interne oparbejdning har været ramt af skifte til nyt arkiveringsformat, hvorfor der ikke i 2012 er færdigoparbejdet undersøgelser. En del undersøgelser er dog i proces, dvs. ved at blive oparbejdet efter DDI-L standarden med DDA s nye værktøj DDI-Editoren. Mht. til udlevering af data har der været et fald i forhold til året før. Til imødegåelse af dette er der formuleret et årsplansprojekt for 2013 til sikring af frekvensen af udlevering af data. 10

11 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser i Arbejdsmiljø og helbred inden for social- og sundhedssektoren (FOR-SOSU-kohorten 1, 2, 3) koblet med DREAM, Ballerup/Tårnby-projektet I (CoSCIS I), Ballerup/Tårnby-projektet II (CoSCIS II), Ballerup/Tårnby-projektet III (CoSCIS III), Barnløshed og graviditet med kunstig befrugtning: betydningen af psykosociale faktorer, Bedre Sundhed for Mor og Barn, 7-års opfølgning, Børneliv - ifølge danskerne, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Effekt af deltagelse i rehabiliteringskursus for kvinder opereret for lokaliserede stadier af underlivskræft, Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni, Evaluering af tilbagevenden til arbejde blandt personer med bevægeapparatbesvær eller psykiske helbredsproblemer (EVA), follow up Evaluering af tilbagevenden til arbejde blandt personer med bevægeapparatbesvær eller psykiske helbredsproblemer (EVA), base-line Forebyggelse - ifølge danskerne, Fremstilling af T1-4 blærecancer tissue microarray (TMA) og test af markører for metastasering, Fremtidens alkoholpolitik - ifølge danskerne, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - interview, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - register, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - spørgeskema, Hvorfor er plasma cobalamin øget hos patienter, hvor der forventes mangel på cobalamin, Inflammationscellers betydning ved primær og metastatisk malignt melanom, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, afsluttende målinger, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, intervention, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, basismålinger, Kinesiotapes effekt på lymfødem i underekstremiteterne efter operation for livmoderhalskræft, Kort intervention over for alkoholstorforbrug I, Kort intervention over for alkoholstorforbrug II, Kort intervention over for alkoholstorforbrug III, Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner, Køn og mortalitet hos patienter med infektiøs endocarditis, Medfødt hjertesygdom: Børn, forældre og livskvalitet, Palonosetron til forebyggelse af kvalme og opkastning ved høj dosis methotrexatbehandling 5g/m2 hos børn med lymfoblastær leukæmi, Prostatakræft: aspekter af diagnose, velbefindende og prognose, depression 6 (PRISME), 2009 depression 5 (PRISME), 2009 depression 4 (PRISME), 2009 depression 3 (PRISME),

12 depression 2 (PRISME), 2009 depression 1 (PRISME), 2009 depression 8 (PRISME), 2007 depression 7 (PRISME), 2007 depression 6 (PRISME), 2007 depression 5, (PRISME), Screening for kræft i tyktarm og endetarm - cancerregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - dødsregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - kontrolgrupperegister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - polypregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - positivregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - undersøgelsesregister, Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Sundhed for millioner, Trafikdata - Skadestuen OUH Trafiksikkerhed ifølge danskerne - 5 paradokser om sprit og fart i trafikken, Undersøgelse af kombinationsbehandling med Pegvisomant og en Somatostatin Analog (SA) hos SA-følsomme akromegale patienter, Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (baselineinterview), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (falddagbog), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, opfølgning 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, opfølgning 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, baseline), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (interventionsdata), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (mødedata), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (opfølgningsinterview, 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (opfølgningsinterview, 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, opfølgning 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, opfølgning 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, baseline), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (risikofaktorer), Universitetsstuderendes livsstil og interesse for sundhedsfremme, Ændringer i kardiametre efter central laserbehandling af patienter med diabetisk makulært ødem,

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver

Læs mere

Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder

Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Af kommissoriet fremgår, at Styregruppen skal levere et udkast til en National strategi med handlingsplaner og

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere