DDA Sundhed ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA Sundhed ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DDA Sundhed ÅRSBERETNING

2 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende om bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af data til sundhedsvidenskabelige forskningsformål. I samarbejde med forskere bidrager enheden ved at bevare og til at kvalificere sundhedsvidenskabernes datagrundlag. DDA Sundheds vision er at: DDA Sundhed i de danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer er anerkendt som en central medspiller, når det gælder bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet DDA Sundheds etablering Fra blev DDA Sundhed etableret med en fireårig bevillig fra Forskningsministeriet til SA/DDA. I etableringsfasen blev indsatsen for øget synlighed i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer prioriteret højt, idet der blev sendt informationsmateriale om datadokumentation og arkivering til de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, og DDA Sundheds medarbejdere holdt flere foredrag om datadokumentation og arkivering i forskningsmiljøer mv., ligesom DDA Sundheds tilstedeværelse og deltagelse i videnskabelige selskabers årsmøder og konferencer i den periode gør enhedens service synlig for sundhedsvidenskabelige forskere og studerende. Enhedens opsøgende indsats i denne periode medvirkede til, at 279 bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer blev registreret, hvoraf 161 blev arkiveret. DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering I 2008 iværksatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) en ekstern evaluering af DDA Sundhed gennemført af et evalueringspanel bestående af professor Olof Nyren, Karolinska Instituttet i Sverige, som formand, professor Mika Gissler, Det Nationale Forsknings- og Udviklingscenter for Velfærd og Sundhed i Finland samt professor Berit Lilenthal Heitmann, Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning i Danmark. Det konkluderes, at tilbud om vejledning i datadokumentation og arkivering er til gavn for sundhedsforskningen i Danmark, og at DDA/DDA Sundhed som nationalt dataarkiv har udfyldt funktionen godt. De anbefaler, at DDA Sundhed videreføres samt evalueres fx hvert femte år. Især skal indsatsen for udleveringen af datamaterialer fra DDA Sundhed justeres, så flere datamaterialer bliver genanvendt i forskningsprojekter og i uddannelsen af unge forskere og studerende. De metoder, DDA Sundhed har anvendt til at fremme datadokumentation og arkivering i de epidemiologiske og folkesundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, bliver positivt vurderet. I den forbindelse bør de kliniske forskningsmiljøer i højere grad tilbydes støtte til datadokumentation og arkivering. Fremadrettet anbefales det, at aktiviteter, der inddrager forskere og studerende i datadokumentation prioriteres højt, samt at aktiviteter til fremme af udlevering af datamaterialer styrkes. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) besluttede i 2009, at bevillingen til SA/DDA skal fortsætte, så DDA Sundhed kan videreføres i DDA. Som aftalt med FI i forbindelse med overførsel af økonomiske midler jf. Finanslov 2012, konto , fremsender DDA Sundheds regnskab for 2012 sammen med årsberetning 2012 for DDA Sundhed. Årsberetningen beskriver enhedens aktiviteter og resultater i 2012 set i forhold til DDA Sundheds Årsplan

3 I DDA Sundheds Årsplan er enhedens forventede produktionsmål fastsat ligesom de udviklingstiltag, der skal implementeres, er udpeget. Fireårsplanen blev indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar Planen blev udarbejdet på baggrund af anbefalinger i den eksterne evaluering samt i samarbejde med DDA Sundhedsfaglige konsulent i 2009, professor, overlæge Merete Osler. Årets kort fortalt DDA Sundhed har i 2012 godt og vel opfyldt produktionsmålet for lokalisering ved at registrere 72 sundhedsvidenskabelige datamaterialer, herunder taget kontakt til den ansvarlige primærforsker/forskningsinstitution vedrørende arkivering af data. Ligeledes er produktionsmålet for arkivering af datamaterialer opfyldt, idet 68 datamaterialer, dvs. 8 flere end produktionsmålet for 2012, er arkiveret. DDA Sundhed kan således ved udgangen af 2012 stille 650 sundhedsvidenskabelige datamaterialer til rådighed for genbrug. Udviklingen i lokalisering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer skal ses i sammenhæng med, at DDA Sundhed efter intern aftale i Statens Arkiver modtager datamaterialer til arkivering fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SIF) samt fra forskere, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom (FSS), men også de opsøgende aktiviteter ved universiteternes forskningsmiljøer har betydning for den positive udvikling. I 2012 overgik DDA til at anvende DDI-L og DDI-Editoren i den interne oparbejdning af datamaterialer. Omstilling til nye værktøjer og arbejdsmetoder samt datadokumentationsstandard har i 2012 betydet en forsinkelse i den planlagte interne oparbejdning af datamaterialer i DDA jf. afsnit 4. Det forventes, at denne forsinkelse indhentes i de kommende år, da nye arbejdsmetoder vil gøre det muligt at tilgængeliggøre flere datamaterialer hurtigere. Anvendelsen af DDI-L giver en række gevinster som bedre kvalitet af metadata, bedre publiceringsmuligheder og et bedre søgekatalog på DDA s hjemmeside. Det er i det nye søgekatalog muligt at finde variabler om samme emne, fx rygning, motion, kost eller vægt og højde etc., på tværs af undersøgelser. Datamaterialerne vil også blive nemmere at referere i artikler og forskningspublikationer samt at finde via fx en Google søgning. Datamaterialer fra DDA/DDA Sundhed bliver derved synlige for langt flere potentielle brugere. I 2012 har DDA Sundhed udleveret 17 sundhedsvidenskabelige datamaterialer, og produktionsmålet på 25 udleveringer blev således to tredjedele opfyldt. De 17 datamaterialer blev udleveret til 13 studerende og til to forskere. De to forskere skulle henholdsvis anvende data til et klinisk forskningsprojekt og et kohortestudie inden for arbejdsmiljø.. Antal datamaterialer udleveret, Antal DDA Sundhed har planlagt en informationskampagne ved sundhedsvidenskabelige uddannelser og ønsker på den måde at skabe større interesse blandt studerende for at anvende eksisterende og tilgængelige datamaterialer til sekundær analyse. 3

4 I første halvår af 2013 er der udleveret 66 datamaterialer til 7 forskere og 5 studerende, hvilket tyder på, at interessen for at bruge datamaterialer fra DDA Sundhed igen er stigende 1. Organisation Bemanding og planlægning Den løbende planlægning af enhedens indsats sker ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder samt ved møder i enheden og med det sundhedsfaglige team. Enhedens personale ressourcer har i 2012 fordelt sig på: En projektleder en akademisk medarbejder En akademisk medarbejder i syv måneder En systemudvikler i ni måneder En systemudvikler på deltid i to måneder To dataassistenter To studentermedhjælpere Det har været vanskeligt for DDA Sundhed at fastholde yngre akademiske medarbejdere, som desværre har søgt udfordringer eksternt relativt hurtigt, efter de er blevet ansat. Det er derfor besluttet at styrke kompetenceudviklingen af alle medarbejdere, herunder også af nyansatte medarbejdere. DDA Sundheds systemudvikler overgik til en stilling i DDA. Det skete efter en medarbejder (en systemudvikler) i DDA overgik til efterløn. Denne medarbejder blev ansat i DDA Sundhed på deltid. Sundhedsfagligt team Et sundhedsfagligt team, udpeget blandt ledende sundhedsvidenskabelige forskere med interesse for surveydata og datadokumentation, rådgiver og vejleder DDA Sundhed. Teamet har i 2012 bestået af: 1. Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen ved Aarhus Universitet, Klinisk Epidemiologi, Skejby Science Center 2. Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen ved SDU, Forskningsenheden for Miljømedicin 3. Professor, dr. med. Merete Osler ved Glostrup Hospital, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Det sundhedsfaglige team har udpeget forskningsdata fra epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning som de mest centrale for DDA Sundheds lokalisering og arkivering. Datamaterialer fra disse områder bør være landsdækkende og repræsentative for en befolkningsgruppe, fordi der så er størst mulighed for, at de kan anvendes i nye forskningsprojekter. 4

5 I 2012 blev der afholdt to møder som planlagt med teamet, og derudover bliver konsulenterne inddraget efter behov i lokaliseringen og dokumentationen af datamaterialer. Den rådgivning, DDA Sundhed modtager i konkrete sager, er værdifuld og giver DDA Sundhed et bedre beslutningsgrundlag. Planlægning af aktiviteter og årsplanprojekter DDA evaluerer og planlægger efter et årshjul og afholder bl.a. planlægningsseminar i september måned, hvor næste års årsplanprojekter udpeges. DDA Sundhed deltager på lige fod med andre ansatte i DDA s evaluering, planlægning og implementering af aktiviteter og årsplanprojekter. Årsplanprojekter har fokus på udvikling af DDA s metoder, systemer og IT-værktøjer. Herunder beskrives de årsplanprojekter, som DDA Sundhed har bidraget til eller har medfinansieret. Det drejer sig om: 1. DDI-Editor Indekseringsplatform tilpasset DDI-L 3. Publiceringsplatform tilpasset DDI-L 4. Vejledning i management af forskningsdata i praksis 5. EpiData og DDI-L 6. Nordisk samarbejde om formidling af sundhedsvidenskabelige data Ad. 1. DDI-Editor 2.0 Den systemudvikler, der har været finansieret af DDA Sundhed, har haft til opgave at udvikle et nyt værktøj til oparbejdning efter DDI-L. Det nye værktøj DDIEditoren er baseret på XML-skema og den internationale DDI-L. I foråret 2012 blev den anden version af DDI-Editor frigivet, og en arbejdsgruppe i DDA testede denne version til oparbejdning af datamaterialer i DDA. I efteråret overgik DDA officielt til at anvende DDI-L og DDIEditoren som værktøj til oparbejdning af datamaterialer. Det har været en udviklingsproces, som stadig kræver opmærksomhed og omstillingsparathed fra personale i DDA. Ad. 2 Indekseringsplatform tilpasse DDI-L DDA Sundhed har deltaget i og medfinansieret et udviklingsprojekt, der bygger på den indekserings-platform, der blev udviklet i 2011 af en ekstern IT-konsulent. indekseringsplatformen giver mulighed for at søge i DDA s studiedatabasen ud fra dokumentationselementer som spørgsmål, variabler og kategorier på tværs af studier. Den funktionalitet er i 2012 tilpasset DDA s behov, og efter en test er indekseringsplatformen overdraget til DDA. Når DDA s studier og metadata er konverteret til DDI-L, hvilket forventes at ske 2013, vil det give stærkt forbedrede muligheder for at søge i DDA s samlede studiedatabase. Ad. 3 Publiceringsplatform tilpasset DDI-L Med en Publiceringsplatform tilpasset DDI-L vil arkiverede datamaterialer blive publiceret på platformen, så de er findbare og delbare i forhold til best practices på Internettet. Derved sikres en bedre synliggørelse og placering af DDA's materialer fra søgninger på Google og lignende søgemaskiner. Udviklingen af publiceringsplatformen blev medfinansieret af DDA Sundhed og gennemført af DDA s systemudvikler og en ekstern IT-konsulent. Ad 4. Vejledning i management af forskningsdata i praksis 5

6 I samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har DDA Sundheds projektleder og IT-arkivar planlagt kursus i ansvarlig datamanagement i forskningsprojekter, der blev udbudt under SDU s sundhedsvidenskabelige Ph.d. skole. Kurset blev gennemført af 10 ph.d. studerende i Kursets formål var at give kursisterne værktøjer til datamanagement i forskningsprojekter samt give dem indsigt i metoder til datadokumentation og kontrol. Kurset fik en god evaluering fra deltagerne og udbydes igen til efteråret For DDA Sundhed er kurset en mulighed, for at få kontakt til unge sundhedsvidenskabelige forskere og gøre dem bevidste om god datadokumentation og datamanagement i forskningsprocessen. Ad. 5 EpiData og DDI-L Samarbejdet med klinisk lektor ved SDU Jens M. Lauritsen, tilknyttet Ulykke Analyse Gruppen og Forskningsenheden for Biostatistik, om EpiData er i 2012 knyttet sammen med ekstern oparbejdning af skadestuedata fra Odense Universitetshospital (se afsnit 3), herunder en konvertering af et skadestuedatasæt fra EpiData til DDI-L. En ny version af EpiData blev frigivet i juni 2012, og den nye version af EpiData er baseret på XML- teknologi, og den gør det muligt at integrere information om primærforsker og rettigheder til data ved oprettelsen af datamaterialet, hvilket gør det nemmere at bevare, arkivere og genbruge data fra EpiData. Information om den nye version af EpiData kan læses her. EpiData har brugere blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere i Danmark og Internationalt. Datamaterialer fra EpiData kan nu konverteres til DDI 3.1, hvilket vil gøre det nemmere at arkivere datamaterialer fra forskningsprojekter, der anvender EpiData i DDA. Ad. 6 Nordisk samarbejde DDA Sundhed inviterede og arrangerede i december 2012 et arbejdsmøde mellem de fire nordiske datatjenester i Odense. Under arbejdsmødet blev persondatalovgivning og øvrige rammer for indsamling og formidling af sundhedsvidenskabelige data drøftet. Samarbejdet fortsættes med en præsentation ved IASSIST 2013 med titlen: A Nordic Collaboration on Data Archiving and Preservation of Data on Medicine and Health. Sammen med det svenske dataarkiv (SND) har DDA Sundhed taget initiativ til at arrangere en informationsstand om god databehandling samt en præsentation af de nordiske datatjenester ved EU- ROEPI 2013 i Aarhus. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2012 samarbejdet med sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. DDA Sundhed samarbejder med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. Et samarbejde, der løbende giver resultater, hvorved DDA s samling af datamaterialer vokser og bliver mere interessant for brugerne. DDA Sundhed har en kontaktperson i NFA og SIF, hvilket har smidiggjort arkiverings- og udleveringsproceduren til gavn for brugerne. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Arkivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed i det proprietære format, de er skabt i. 6

7 DDA Sundhed har med Danmarks Statistiks Forskerservice drøftet, hvordan enhederne kan skabe bedre rammer for survey- og registerforskning i Danmark. De muligheder, der blev skitseret, vil DDA Sundhed følge op på i DDA Sundheds Årsplan for 2014 til Der er nu også påbegyndt et samarbejde mellem DDA s systemudvikler Jannik V. Jensen og Danmarks Statistiks IT-konsulent Mogens G. Nielsen om DDI-L standarden og anvendelsen af denne i statistikproduktion og i forskningssammenhænge. I marts mødtes DDA Sundhed med Syddansk Forskerstøtte, en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved SDU, som bl.a. tilbyder forskerne støtte til fundraising og projektansøgninger. Dette samarbejde kan være med til at gøre flere forskere opmærksom på DDA Sundheds service i Region Syddanmark. I juni 2012 mødtes DDA Sundhed med forskningsledelsen af og medarbejdere ved OPEN (Odense patient data Exploratoty Network), en forskningsinfrastruktur for klinisk forskning og registerforskning ved SDU og OUH. Der var enighed om at udvikle et praktisk samarbejde mellem DDA Sundhed og OPEN om dataarkivering. I december planlages procedure for overførsel af forskningsdata fra OPEN til DDA/DDA Sundhed i Opsøgende indsats DDA Sundheds IT-arkivarer vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt søgning og formidling af data til sekundær analyse. Dette betragtes som opsøgende indsats til fremme af arkivering af datamaterialer samt til fremme af udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2012 har DDA Sundhed besøgt fem danske forskningsmiljøer, hvor der blev holdt foredrag og vejledning i datadokumentation og arkivering samt genanvendelse af data: To af disse besøg omfattede foredrag om datadokumentation og arkivering for forskere ved: Steno Diabetes Center, Epidemiologisk Forskningsafdeling Kliniske Epidemiologisk afdeling, AAU, Tre af disse besøg var undervisnings- og forberedelsesmøder med primærforskere i datadokumentation og arkivering af specifikke projektdata ved: Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Ulykkes Annalyse Gruppen, OUH Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling et kompetencecenter med deltagere af forskere fra AAU og SDU Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdes kurser i God datadokumentation og statistik. På disse kurser deltager ca unge forskere på hvert kursus. Vi sender såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. Andre opsøgende indsatser DDA Sundhed har deltaget i fire faglige arrangementer. Det var alle arrangementer for forskere, og deltagelse i disse har styrket DDA Sundheds synlighed og faglighed blandt en bred kreds af potentielle brugere. 7

8 De fire faglige arrangementer, DDA Sundhed har deltaget i, er: Årsmøde i Selskab for Folesundhedsvidenskab Åben Forskerdag i Region Syddanmark Symposium i Anvendt Statistik Det nationale samarbejdsforum for Sundhedsforsknings årsmøde DDA Sundhed/DDA har bidraget med præsentationer ved følgende tre internationale konferencer: IASSIST konference for dataprofessionelle Eddi konference for DDI-brugergrupper CESSDA Expert Seminar en samarbejdsorganisation mellem europæiske arkiver DDA Sundhed har deltaget i to sociale og faglige arrangementer med sundhedsvidenskabelige samarbejdspartnere: 25-års jubilæum for professor, overlæge Torben Jørgensen, FCSR Afskedssymposium for Forskningsleder Yrsa Andersen, FCSR Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere, som udgør et meget vigtigt netværk for DDA Sundhed i forhold til de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. DDA Sundhed har i 2012 sendt seks orienteringsbreve til deltagerne med informationer om projektets fremdrift, herunder en prækvalifikation vedr. midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket modtager DDA s nyhedsbrev DDAInfo, som udkommer to gange årligt. Deltagerne i netværket er informeret om DDA Sundhed og kender en eller flere af de akademiske medarbejdere, hvilket også betyder, at de ved, hvor de kan henvende sig om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontrakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for, at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes, modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. I 2012 blev der indgået kontrakter om ekstern oparbejdning for følgende fire projekter: - Ballerup/Tårnby-projektet (CoSCIS) III - European Youth Hearth Study (EYHS), 3. Runde - Skadestuedata fra Odense Universitetshospital og tidligere sygehuse i det nedlagte Fyns Amt - Ungdom og idræt 8

9 Syv undersøgelser blev i 2012 eksternt færdigoparbejdet og efterfølgende konverteret til arkivformat. Disse er: - Ballerup/Tårnby-projektet III (CoSCIS III), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) Antropometri og blodtryk (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.), Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2012 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2012 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning 10 0 Ekstern oparbejdning 5 7 Udleveringssager Lokalisering. Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Produktionsmålet for 2012 blev opfyldt. Arkivering. Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsernes læsbarhed samt overførsel af undersøgelserne til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2012 blev opfyldt. En liste over de modtagne undersøgelser kan ses i bilag 1. Intern oparbejdning. Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev ikke nået. Ekstern oparbejdning. Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udleveringssager: Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2012 lå noget under produktionsmålet. Da denne tendens blev opdaget, blev der iværksat et årsplanprojekt for 2013 til sikring af forsat fremgang inden for området. 9

10 Generelt kan der om enhedens målopfyldelse i 2012 siges følgende: Enheden har nået sine planlagte produktionsmål angående lokalisering og modtagelse af data samt for ekstern oparbejdning. Den interne oparbejdning har været ramt af skifte til nyt arkiveringsformat, hvorfor der ikke i 2012 er færdigoparbejdet undersøgelser. En del undersøgelser er dog i proces, dvs. ved at blive oparbejdet efter DDI-L standarden med DDA s nye værktøj DDI-Editoren. Mht. til udlevering af data har der været et fald i forhold til året før. Til imødegåelse af dette er der formuleret et årsplansprojekt for 2013 til sikring af frekvensen af udlevering af data. 10

11 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser i Arbejdsmiljø og helbred inden for social- og sundhedssektoren (FOR-SOSU-kohorten 1, 2, 3) koblet med DREAM, Ballerup/Tårnby-projektet I (CoSCIS I), Ballerup/Tårnby-projektet II (CoSCIS II), Ballerup/Tårnby-projektet III (CoSCIS III), Barnløshed og graviditet med kunstig befrugtning: betydningen af psykosociale faktorer, Bedre Sundhed for Mor og Barn, 7-års opfølgning, Børneliv - ifølge danskerne, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Effekt af deltagelse i rehabiliteringskursus for kvinder opereret for lokaliserede stadier af underlivskræft, Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni, Evaluering af tilbagevenden til arbejde blandt personer med bevægeapparatbesvær eller psykiske helbredsproblemer (EVA), follow up Evaluering af tilbagevenden til arbejde blandt personer med bevægeapparatbesvær eller psykiske helbredsproblemer (EVA), base-line Forebyggelse - ifølge danskerne, Fremstilling af T1-4 blærecancer tissue microarray (TMA) og test af markører for metastasering, Fremtidens alkoholpolitik - ifølge danskerne, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - interview, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - register, Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer - spørgeskema, Hvorfor er plasma cobalamin øget hos patienter, hvor der forventes mangel på cobalamin, Inflammationscellers betydning ved primær og metastatisk malignt melanom, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, afsluttende målinger, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, intervention, Intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær og sygefravær, basismålinger, Kinesiotapes effekt på lymfødem i underekstremiteterne efter operation for livmoderhalskræft, Kort intervention over for alkoholstorforbrug I, Kort intervention over for alkoholstorforbrug II, Kort intervention over for alkoholstorforbrug III, Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner, Køn og mortalitet hos patienter med infektiøs endocarditis, Medfødt hjertesygdom: Børn, forældre og livskvalitet, Palonosetron til forebyggelse af kvalme og opkastning ved høj dosis methotrexatbehandling 5g/m2 hos børn med lymfoblastær leukæmi, Prostatakræft: aspekter af diagnose, velbefindende og prognose, depression 6 (PRISME), 2009 depression 5 (PRISME), 2009 depression 4 (PRISME), 2009 depression 3 (PRISME),

12 depression 2 (PRISME), 2009 depression 1 (PRISME), 2009 depression 8 (PRISME), 2007 depression 7 (PRISME), 2007 depression 6 (PRISME), 2007 depression 5, (PRISME), Screening for kræft i tyktarm og endetarm - cancerregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - dødsregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - kontrolgrupperegister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - polypregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - positivregister, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - undersøgelsesregister, Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Sundhed for millioner, Trafikdata - Skadestuen OUH Trafiksikkerhed ifølge danskerne - 5 paradokser om sprit og fart i trafikken, Undersøgelse af kombinationsbehandling med Pegvisomant og en Somatostatin Analog (SA) hos SA-følsomme akromegale patienter, Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (baselineinterview), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (falddagbog), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, opfølgning 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, opfølgning 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (helbredsrelateret livskvalitet, baseline), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (interventionsdata), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (mødedata), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (opfølgningsinterview, 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (opfølgningsinterview, 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, opfølgning 12 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, opfølgning 6 mdr.), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (psykisk velbefindende, baseline), Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde (risikofaktorer), Universitetsstuderendes livsstil og interesse for sundhedsfremme, Ændringer i kardiametre efter central laserbehandling af patienter med diabetisk makulært ødem,

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2007

Årsberetning for DDA Sundhed 2007 Årsberetning for DDA Sundhed 2007 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev oprettet i 2005 på basis af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2006

Årsberetning for DDA Sundhed 2006 Årsberetning for DDA Sundhed 2006 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev etableret i 2005 på grundlag af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2017 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds indsatser og rammer 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2015 OPENs mission, vision og motto OPENs mission: At styrke og øge den kliniske forskning på Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Dette gøres blandt

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2014 OPENs formål og vision OPENs formål er at fremme den kliniske forskning på OUH og derved bidrage til, at forskningsstrategiens øvrige mål bliver realiseret. Dette gøres blandt andet ved

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich www.sdu.dk/rich . RICH er et forskningscenter hvis mission er at forske i børn og unges sundhed med særligt fokus på fysisk aktivitet og kost generere viden, der kan bruges i konkrete sundhedstiltag på

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2013 STATENS ARKIVER som leverandør af data, service og vejledning

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 En præsentation af Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS) Syddansk Universitet, Esbjerg Jørgen Riis Jepsen jriis@cmss.sdu.dk Opgaver

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Pernille Heyckendorff Lilholt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, AAU 18.11.2015, Afslutningskonference Navn Pernille Heyckendorff Lilholt Uddannelser

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH Dato 9. februar 2011, Initialer JUFO, revideret 03.10.13 (TRLA) Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard MØDEREFERAT 17. JUNI 2015 Forum Studienævnet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

Svendborgprojektet. Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge

Svendborgprojektet. Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge Svendborgprojektet Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge Et interventionsstudie over 3 år på folkeskoler i Svendborg Kommune Syddansk Universitet 1 Projektleder:

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter - Præsentation og samarbejde med kommunerne Niels Peter Mortensen, projektleder, videnskabelig assistent Tlf.: 35 32 64 33, e-mail: nimo@si-folkesundhed.dk

Læs mere