EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring"

Transkript

1 EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring 1. Indledning I sine konklusioner af 25. juni 2001 udtalte Rådet tilfredshed med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001 om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande, som er et værdifuldt bidrag til at styrke sammenhængen og konsekvensen i EU's politik med hensyn menneskerettighederne og demokratiseringsprocessen. Rådet bekræftede heri sin tilslutning til principperne om sammenhæng og konsekvens, om integrering af menneskerettighederne i alle EU-aktioner, om åbenhed i EU's politik og om fastlæggelse af prioriterede emner. Som led i gennemførelsen af ovennævnte konklusioner fra Rådet har Menneskerettighedsgruppen (COHOM) lovet at udarbejde retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder i samarbejde med de geografiske arbejdsgrupper, Udviklingssamarbejdsgruppen (CODEV) og komitéen med ansvar for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

2 2. Status EU fører en dialog om menneskerettighedsspørgsmål med en række lande. Disse dialoger udgør et selvstændigt instrument inden for EU's udenrigspolitik. De indgår som et af flere af de instrumenter, EU råder over til gennemførelse af sin menneskerettighedspolitik. Dette instrument udgør et væsentligt element i Den Europæiske Unions globale strategi, der sigter på at fremme bæredygtig udvikling, fred og stabilitet, der er indbyrdes afhængige elementer med respekt for menneskerettighederne, og som styrker hinanden, sådan som det er understreget i den erklæring fra verdenstopmødet i 2005, der blev godkendt med konsensus og på højeste plan af De Forenede Nationers Generalforsamling. Det er Rådet for Den Europæiske Union, der skal beslutte at etablere en sådan dialog i overensstemmelse med retningslinjerne for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande, der blev vedtaget i Imidlertid må det erkendes, at den strategi, som EU anvender i forbindelse med disse dialoger, godt kunne være mere sammenhængende. Man er således vidne til, at antallet af disse dialoger øges, og disse dialoger afvikles desuden på meget forskellige niveauer (f. eks. mellem eksperter i hovedstæderne eller på missionschefniveau) og i meget forskellige fora. Beslutningen om at etablere nye dialoger skal derfor træffes under hensyntagen til den forventede merværdi og de ressourcer, der er til rådighed for at iværksætte dem. Der findes således forskellige former for dialoger som f. eks.: 2.1. Dialoger eller drøftelser af mere generel karakter, i henhold til regionale eller bilaterale traktater, aftaler eller konventioner eller strategiske partnerskaber, hvor menneskerettighedsspørgsmålet drøftes systematisk. Disse drøftelser finder bl.a. sted inden for rammerne af: forbindelserne med ansøgerlandene Cotonouaftalen med AVS-landene forbindelserne mellem EU og Latinamerika

3 Barcelonaprocessen (Middelhavslandene) og naboskabspolitikken (navnlig landene i Kaukasus) den politiske dialog med de asiatiske lande inden for rammerne af ASEAN og ASEM forbindelserne med det vestlige Balkan de bilaterale forbindelser inden for rammerne af associerings- og samarbejdsaftalerne Dialoger, der udelukkende vedrører menneskerettighederne. Der føres for øjeblikket flere regelmæssige og institutionaliserede dialoger, der udelukkende vedrører menneskerettigheder, mellem Den Europæiske Union og et tredjeland eller en regional organisation (f. eks. dialog med Kina, konsultationer med Rusland, dialog med de fem stater i Centralasien og dialog med Den Afrikanske Union. Disse dialoger og konsultationer er meget strukturerede og føres mellem menneskerettighedseksperter i hovedstæderne. Tidligere førte EU ligeledes en menneskerettighedsdialog med Den Islamiske Republik Iran. Andre finder sted på missionschefniveau (f. eks. Indien, Pakistan og Vietnam). Det forhold, at der føres en sådan dialog må ikke føre til, at menneskerettighedsspørgsmålet ikke også drøftes som led i den politiske dialog på alle niveauer. Inden for rammerne af forskellige samarbejds- eller associeringsaftaler med tredjelande findes der i øvrigt specifikke underudvalg eller grupper vedrørende menneskerettigheder. Dette gælder navnlig forskellige lande på den sydlige side af Middelhavet som Marokko, Tunesien, Libanon, Jordan, Egypten, Israel og Den Palæstinensiske Myndighed Specifikke dialoger, hvori der indgår aspekter, der henhører under FUSP, herunder menneskerettigheder. For tiden fører EU sådanne dialoger med f.eks. Sudan via sine missionschefer på stedet.

4 2.4. Dialoger inden for rammerne af de privilegerede forbindelser med visse tredjelande på grundlag af vidtgående enighed. Sådanne dialoger finder i de fleste tilfælde sted i form af halvårlige møder på ekspertplan mellem EU, repræsenteret af trojkaen, og f. eks. USA, Canada, New Zealand, Japan og de associerede lande forud for møderne i Menneskerettighedsrådet og de årlige sessioner i FN's Generalforsamling. Der er ligeledes planlagt konsultationer med Den Afrikanske Union forud for møderne i Menneskerettighedsrådet og i 3. Udvalg under FN's Generalforsamling. Disse dialoger tager primært sigte på at drøfte spørgsmål af fælles interesse samt mulighederne for samarbejde inden for multilaterale fora på menneskerettighedsområdet. Ud over disse dialoger på EU-plan fører visse medlemsstater ligeledes dialoger med visse lande på bilateralt plan. Fastlæggelsen af retningslinjer for menneskerettighedsdialogerne skal opfylde flere formål: - at definere den rolle, som dette instrument spiller som led i EU's samlede politik på FUSP- og menneskerettighedsområdet - at styrke sammenhængen og konsekvensen i EU's strategi for menneskerettighedsdialogerne samtidig med at fordelene ved indledningen af en menneskerettighedsdialog og den arbejdsbyrde, som det medfører for COHOM, analyseres - at lette anvendelsen af dette instrument gennem fastlæggelse af betingelserne for åbningen af en sådan dialog og en vurdering af dens effektivitet - at holde tredjeparter (navnlig internationale organisationer, ikke-statslige organisationer, civilsamfundet, medierne, Europa-Parlamentet, tredjelande) underrettet om denne strategi.

5 De politiske dialoger med AVS-landene, der finder sted i henhold til Cotonouaftalen, har deres egne retningslinjer og procedurer, der er fastlagt i aftalens artikel 8. Af hensyn til sammenhængen skal der dog jævnligt udveksles synspunkter og erfaringer inden for rammerne af Menneskerettighedsgruppen (COHOM). 3. Generelle principper 3.1. EU bestræber sig på at styrke integreringen af målene for så vidt angår menneskerettigheder og demokratisering på alle områder af sin udenrigspolitik ("mainstreaming"). Med henblik herpå sørger EU for at inddrage spørgsmålene om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten på alle møder og i alle drøftelser med tredjelande, på alle niveauer, uanset om der er tale om drøftelser på ministerplan, i blandede udvalg, eller formelle dialoger, der føres af formandskabet for Rådet, af Trojkaen, missionscheferne eller af Kommissionen. EU sørger endvidere for at inddrage spørgsmålene om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten i drøftelserne om programmering og for at integrere disse spørgsmål i landestrategipapirerne Med henblik på en mere indgående drøftelse af menneskerettighedsspørgsmålet vil EU dog kunne beslutte at indlede en dialog, der specifikt vedrører menneskerettighederne, med et tredjeland. En sådan beslutning vil skulle træffes under overholdelse af visse kriterier, samtidig med at man bevarer den pragmatisme og fleksibilitet, der er nødvendig for gennemførelsen af en sådan dialog. EU kan selv tage initiativ til at foreslå, at der indledes en dialog med et tredjeland, eller reagere på en anmodning herom, som fremsættes af et tredjeland. 4. Målene for menneskerettighedsdialogerne Målene for menneskerettighedsdialogerne vil variere afhængigt af, hvilke lande der er tale om, og vil skulle fastlægges i hvert enkelt konkrete tilfælde. Målene kan være: a) at drøfte spørgsmål af fælles interesse og styrke samarbejdet på menneskerettighedsområdet, bl.a. inden for multilaterale fora som FN

6 b) at give udtryk for EU's bekymring over situationen med hensyn til menneskerettigheder i det pågældende land, indsamle oplysninger om og arbejde på at forbedre menneskerettighedssituationen i dette land. Endvidere vil menneskerettighedsdialogerne kunne gøre det muligt på et tidligt stadium at opdage problemer, der i fremtiden vil kunne føre til konflikter. 5. Emner, der drøftes som led menneskerettighedsdialogerne De emner, der skal drøftes i forbindelse med menneskerettighedsdialogerne, vil blive fastlagt i hvert enkelt konkrete tilfælde. EU vil imidlertid bestræbe sig på at behandle prioriterede emner, som bør sættes på dagsordenen for alle sådanne dialoger. Deriblandt kan nævnes undertegnelse, ratifikation og gennemførelse af internationale instrumenter på menneskerettighedsområdet, bekæmpelse af dødsstraf, bekæmpelse af tortur, bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling, børns rettigheder, navnlig rettigheder for børn i væbnede konflikter, kvinders rettigheder, ytringsfriheden, civilsamfundets rolle, beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, samarbejde om retlige anliggender af international karakter, navnlig med Den Internationale Straffedomstol, fremme af demokratiseringsprocessen og god regeringsførelse, retssikkerhed samt konfliktforebyggelse. Dialoger med sigte på en styrkelse af samarbejdet på menneskerettighedsområdet vil, alt efter omstændighederne, kunne omfatte visse af de ovennævnte prioriterede områder, især anvendelse af de vigtigste internationale menneskerettighedsinstrumenter, som den anden part har ratificeret, samt forberedelse og opfølgning af møderne i Menneskerettighedsrådet i Genève, forberedelse og opfølgning af møderne i 3. Udvalg under FN's Generalforsamling i New York samt forberedelse og opfølgning af konferencer på globalt og/eller regionalt plan. De føres på et gensidigt grundlag, hvilket betyder, at tredjelandet kan komme ind på menneskerettighedssituationen i EU.

7 6. Den procedure, der skal følges, inden der indledes en menneskerettighedsdialog 6.1. Før der træffes beslutning om at indlede en menneskerettighedsdialog, skal der foretages en evaluering af menneskerettighedssituationen i det pågældende land. Beslutningen om at foretage en indledende evaluering træffes efter behov af Menneskerettighedsgruppen (COHOM) under inddragelse af de geografiske arbejdsgrupper, Udviklingssamarbejdsgruppen (CODEV) og komitéen med ansvar for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Selve evalueringen vil blive foretaget af Menneskerettighedsgruppen (COHOM) i samråd med de andre grupper. Denne evaluering skal bl.a. omfatte udviklingen i menneskerettighedssituationen, regeringens vilje til at forbedre situationen, regeringens tilsagn om overholdelse af internationale konventioner for så vidt angår menneskerettigheder, regeringens vilje til samarbejde under anvendelse af FN's procedurer og mekanismer på menneskerettighedsområdet, regeringens holdning til civilsamfundet. Evalueringen vil bl.a. blive foretaget på grundlag af følgende kilder: missionschefernes rapporter, rapporter fra FN og andre internationale eller regionale organisationer, Europa-Parlamentets betænkninger, rapporter fra forskellige ikkestatslige organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettighedsspørgsmål, og de landestrategidokumenter, Kommissionen udarbejder Inden EU træffer beslutning om at etablere en menneskerettighedsdialog, fastlægger den de konkrete mål, den ønsker opfyldt, ved at indlede en dialog med det pågældende land og foretager en vurdering af nytteværdien af en dialog med landet. EU fastlægger ligeledes på mellemlang sigt i hvert enkelt konkrete tilfælde kriterier til vurdering af de fremskridt, der gøres hen imod de fastlagte mål ("benchmarks"), samt kriterier med henblik på en eventuel strategi for afslutning, uden at dette dog er en betingelse for iværksættelsen af en menneskerettighedsdialog.

8 6.3. Inden der træffes beslutning om at lancere en menneskerettighedsdialog, føres der sonderende drøftelser med det pågældende land. Formålet er at fastslå, hvilke mål det pågældende land ønsker at nå ved at acceptere eller anmode EU om en menneskerettighedsdialog, og hvilke fremskridt det pågældende land vil kunne gøre i form af tilsagn om overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, anvendelse af procedurer og mekanismer på menneskerettighedsområdet samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og demokratisering i almindelighed, og således få ajourført oplysninger i de rapporter, som er modtaget i forbindelse med en indledende evaluering. De sonderende drøftelser vil ligeledes give EU lejlighed til at forelægge det pågældende land en redegørelse for de principper, der ligger til grund for EU's indsats, og for de mål, som EU ønsker at nå ved at foreslå eller at acceptere en anmodning om en menneskerettighedsdialog. De sonderende drøftelser føres fortrinsvis af EU-trojkaen, der består af repræsentanter for hovedstæderne, som er eksperter i menneskerettigheder, i nært samråd med de missionschefer, der er akkrediteret det pågældende land. Der vil derefter blive foretaget en evaluering af de sonderende drøftelser. På grundlag af denne evaluering vil Unionen tage stilling til, om den ønsker at fortsætte dialogen på et mere struktureret og mere institutionaliseret grundlag Der kan først træffes beslutning om at indlede en menneskerettighedsdialog, når spørgsmålet har været drøftet i Menneskerettighedsgruppen (COHOM), og gruppen har givet sin tilslutning hertil. Den endelige beslutning om at indlede en menneskerettighedsdialog og fastlæggelsen af de nærmere retningslinjer, uanset om det er mellem eksperter i hovedstæderne eller på lokalt niveau mellem missionscheferne, træffes af Rådet for Den Europæiske Union De geografiske arbejdsgrupper og efter behov Udviklingssamarbejdsgruppen (CODEV) og komitéen med ansvaret for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder vil ligeledes skulle inddrages i denne beslutningsproces.

9 6.6. Hvis evalueringen viser sig at være negativ eller EU beslutter ikke at indlede en menneskerettighedsdialog, overvejer EU, om der med fordel kan anvendes andre fremgangsmåder som f.eks. styrkelse af menneskerettighedsaspektet i den politiske dialog med det pågældende land, bl.a. under inddragelse af en særlig menneskerettighedsekspertise Opfølgningen af dialogen og udarbejdelsen af dagsordenen vil i alle tilfælde blive varetaget af Menneskerettighedsgruppen (COHOM), efter behov under inddragelse af de andre berørte instanser, dvs. de geografiske arbejdsgrupper, missionscheferne, CODEV-Gruppen og komitéen med ansvar for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. 7. De nærmere retningslinjer for menneskerettighedsdialogerne For så vidt angår de nærmere retningslinjer for menneskerettighedsdialogerne, er det nødvendigt at udvise fleksibilitet og pragmatisme. Retningslinjerne vil derfor skulle fastlægges i hvert enkelt konkrete tilfælde og efter aftale med det pågældende land. Det skal bl.a. fremgå af retningslinjerne, hvor dialogen skal foregå, på hvilket niveau parterne skal være repræsenteret, og hvor hyppigt møderne skal finde sted.

10 Alle dialoger bør principielt vare mindst en hel dag, dog med undtagelse af dem, der finder sted med stater, hvis synspunkter ligger tæt på EU's, og så vidt muligt med simultantolkning for at udnytte den tid, der er til rådighed til drøftelserne, bedst muligt. EU bør desuden, når det etablerer en dialog, gøre det klart over for tredjelandet, at det forbeholder sig mulighed for at fremføre enkeltsager og ved hvert møde at overrække tredjelandet en liste over enkeltsager, som der forventes redegjort for. Denne liste kan ledsages af en anmodning om løsladelse af de personer, hvis sag er fremført, og disse enkeltsager kan efter behov tages op i forbindelse med de politiske dialoger. Som afslutning på dialogen vil EU efter behov offentliggøre en pressemeddelelse, som bliver lagt ud på Generalsekretariatet for Rådets og Kommissionens relevante delegations internetsted. Efter hvert møde inden for rammerne af en dialog vil man desuden i hvert enkelt tilfælde overveje, om der skal afholdes en fælles pressekonference og samtaler med pressen. For at sikre, at drøftelserne bliver så frugtbare som muligt, skal dialogen i videst muligt omfang finde sted mellem regeringsrepræsentanter med ansvar for menneskerettighedsspørgsmål. Af hensyn til kontinuiteten vil EU fortrinsvis blive repræsenteret af trojkaen, enten ved repræsentanterne fra hovedstæderne eller ved missionscheferne. EU vil sørge for, at møderne inden for rammerne af dialogen jævnligt finder sted i det pågældende land. Denne fremgangsmåde vil give EU's delegation bedre mulighed for at danne sig et indtryk af situationen på stedet, og - såfremt landets myndigheder er indforstået hermed - for at etablere kontakter med personer og institutioner, der måtte have dens interesse. Der er tradition for, at dialoger, der primært tager sigte på drøftelse af spørgsmål af fælles interesse og styrkelse af samarbejdet på menneskerettighedsområdet, finder sted i Bruxelles. Denne tradition bør videreføres.

11 EU opfordrer myndighederne i det land, som det fører menneskerettighedsdialog med, til så vidt muligt at lade deres delegation omfatte repræsentanter for de forskellige institutioner og ministerier med kompetence på menneskerettighedsområdet, bl.a. landets justitsministerium, indenrigsministerium, politi, fængselsvæsen osv. Ligeledes vil civilsamfundet på den måde, der er mest hensigtsmæssig, kunne inddrages i den indledende evaluering af menneskerettighedssituationen, i gennemførelsen af selve dialogen (især ved afholdelse i visse tilfælde af seminarer med repræsentanter for tredjelandets civilsamfund og for EU for på indgående vis at drøfte visse tematiske spørgsmål i tilknytning til den formelle dialog) samt i opfølgningen og evalueringen af dialogen. EU vil således kunne markere sin støtte til menneskerettighedsforkæmperne i de lande, som det har denne form for udveksling med. EU vil så vidt muligt bestræbe sig på at give menneskerettighedsdialogerne en reel grad af gennemsigtighed i forhold til civilsamfundet. 8. Sammenhængen mellem medlemsstaternes bilaterale dialoger og de dialoger, der føres af EU Det er helt nødvendigt, at der finder en udveksling af oplysninger sted med henblik på at sikre den størst mulige sammenhæng mellem de dialoger, som medlemsstaterne fører på bilateralt plan, og de dialoger, der føres af EU. En sådan udveksling af oplysninger, især om de emner, der drøftes, og om resultatet af drøftelserne, kunne foregå via Coreu eller i Menneskerettighedsgruppen (COHOM). Endvidere vil EU-formandskabets diplomatiske mission i det pågældende land kunne indsamle relevante oplysninger på stedet. Det kunne eventuelt overvejes at afholde uformelle ad hoc-møder mellem medlemmerne af Menneskerettighedsgruppen (COHOM) og de relevante geografiske arbejdsgrupper og Europa-Parlamentet. Endvidere vil det kunne overvejes at afholde uformelle ad hoc-møder med andre lande, der fører en menneskerettighedsdialog med det pågældende land (i lighed med hvad der er praksis i forbindelse med dialogen med Kina). Menneskerettighedsgruppen (COHOM) samt de geografiske arbejdsgrupper eller temaarbejdsgrupperne vil kunne inddrages i disse møder.

12 Der skal i den bistand, EU yder på menneskerettighedsområdet og inden for demokratisering i de lande, som den fører en dialog med, tages hensyn til udviklingen i og resultaterne af ovennævnte dialog. Med henblik herpå holder Europa-Kommissionen regelmæssigt COHOM underrettet om anvendelsen af midlerne under Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) for at give mulighed for en udveksling af synspunkter om disse bistandsforanstaltningers sammenhæng med de prioriteter, som COHOM har opstillet, idet der ligeledes tages hensyn til den hjælp, medlemsstaterne yder på dette område. 9. Sammenhængen mellem menneskerettighedsdialogerne og de forslag til resolutioner, som EU fremsætter på F 's Generalforsamling og i F 's Menneskerettighedskommission Menneskerettighedsdialogerne og de resolutioner, som EU forelægger på FN's Generalforsamling eller i Menneskerettighedsrådet vedrørende menneskerettighedssituationen i visse lande, udgør to forskellige aktionsformer, der er indbyrdes uafhængige af hinanden. Den omstændighed, at EU fører en menneskerettighedsdialog med et tredjeland, er derfor ikke til hinder for, at EU forelægger en resolution om menneskerettighedssituationen i det pågældende land, eller at EU støtter et initiativ fra et tredjeland. Endvidere er den omstændighed, at EU fører en menneskerettighedsdialog med et tredjeland, ikke til hinder for, at EU i relevante internationale fora kritiserer krænkelserne af menneskerettighederne i dette land eller tager spørgsmålet op på møder på alle niveauer med de pågældende lande.

13 10. Evaluering af menneskerettighedsdialogerne COHOM evaluerer regelmæssigt, sammen med den relevante geografiske gruppe, hver enkelt menneskerettighedsdialog, helst og så vidt muligt hvert andet år. Evalueringen kan foretages af EU-formandskabet med bistand fra Rådssekretariatet eller i det enkelte tilfælde under inddragelse af en ekstern konsulent. Den forelægges til drøftelse og afgørelse for Menneskerettighedsgruppen (COHOM) i samarbejde med de geografiske arbejdsgrupper, CODEV-Gruppen og komitéen med ansvar for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Civilsamfundet vil blive inddraget i denne evaluering. Under evalueringen skal der foretages en vurdering af situationen i landet i forhold til de mål, EU har kunnet opstille forud for påbegyndelsen af dialogen, og der skal gøres status over nytteværdien af denne dialog. Som led i analysen vil det bl.a. blive undersøgt, hvilke fremskridt der er gjort på de prioriterede områder, der er omfattet af dialogen. Hvis der er gjort fremskridt, skal det i forbindelse med evalueringen om muligt analyseres, i hvilket omfang EU's aktiviteter har bidraget til fremskridtene. Hvis dette ikke er tilfældet, skal EU enten justere de mål, det har sat sig, eller overveje, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte menneskerettighedsdialogen med det pågældende land. Evalueringen af en dialog skal således kunne føre til en beslutning om at standse den, hvis kravene i de nævnte retningslinjer ikke længere opfyldes, hvis vilkårene for gennemførelsen af dialogen ikke er tilfredsstillende, eller hvis resultaterne ikke i tilstrækkelig grad synes at indfri EU's forventninger. Der vil ligeledes kunne træffes beslutning om at suspendere en dialog, hvis mål er nået, og som følgelig har mistet sin eksistensberettigelse. Disse spørgsmål behandles som et prioriteret spørgsmål i Menneskerettighedsgruppen (COHOM). For så vidt angår de dialoger, der tager sigte på en styrkelse af samarbejdet på menneskerettighedsområdet, og som bl.a. foregår i internationale og regionale fora, vil evalueringen hovedsagelig vedrøre områder, hvor samarbejdet vil kunne forbedres yderligere.

14 11. Forvaltning af menneskerettighedsdialogerne Da der er udsigt til en forøgelse af antallet af dialoger, skal Menneskerettighedsgruppen (COHOM) se nærmere på spørgsmålet om forvaltningen heraf. Kontinuiteten er en meget vigtig faktor, ligesom styrkelse af de strukturer, der bistår formandskabet for Rådet ved forberedelsen og opfølgningen af dialogerne. For at dialogerne kan blive forberedt så godt som muligt, er der behov for substantielle bidrag fra de geografiske arbejdsgrupper samt eventuelt fra Udviklingssamarbejdsgruppen (CODEV) og komitéen med ansvar for foranstaltninger med henblik på udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten samt overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Bistand fra Rådssekretariatet med henblik på at centralisere alle oplysninger er af afgørende betydning for forberedelsen - såvel i logistisk som i indholdsmæssig henseende - og for opfølgningen af dialogerne. EU kunne i de enkelte konkrete tilfælde ligeledes overveje at inddrage private institutter eller organisationer, der er specialiserede i menneskerettighedsspørgsmål, i en eller flere dialoger. 12. Menneskerettighedsspørgsmålet i forbindelse med de politiske dialoger Som anført i punkt 3 sørger EU for at inddrage spørgsmålene om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten på alle møder og i alle drøftelser med tredjelande, på alle niveauer, herunder i de politiske dialoger og efter behov på allerhøjeste niveau. EU forpligter sig til at lade EU-delegationerne omfatte en ekspertise på menneskerettighedsområdet. Det vil i hvert enkelt konkrete til fælde blive besluttet, hvem der skal levere denne ekspertise, under behørig hensyntagen til kontinuiteten. Selv om denne type drøftelser ikke giver mulighed for at behandle menneskerettighedsspørgsmålet særlig indgående, vil EU bestræbe sig på at tage de prioriterede emner, der er nævnt i punkt 5, op over for det pågældende land.

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG MENNESKERETTIGHEDER Den Europæiske Union er engageret i at støtte demokrati og menneskerettigheder i sine udenrigsanliggender i overensstemmelse med EU's grundprincipper om frihed, demokrati, respekt for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udenrigsudvalget 23.8.2005. om klausulen om menneskerettigheder og demokrati i EU-aftaler.

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udenrigsudvalget 23.8.2005. om klausulen om menneskerettigheder og demokrati i EU-aftaler. EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 23.8.2005 ARBEJDSDOKUMENT om klausulen om menneskerettigheder og demokrati i EU-aftaler Udenrigsudvalget Ordfører: Vittorio Agnoletto DT\577923.doc

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PUBLIC PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEtilstøteforFN'sKontorfor

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE. Strategi for regeringens tilgang

DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE. Strategi for regeringens tilgang DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE Strategi for regeringens tilgang INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er Danmarks tilgang til det internationale menneskerettighedsarbejde?... 4 Hvorfor en international

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder

EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder I Indledning 1. Konventionen om barnets rettigheder (CRC) er historiens mest ratificerede menneskerettighedstraktat. Sammen med dens to

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PUBLIC PESC865 COSDP648 COWEB148 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEomudnævnelseafDenEuropæiskeUnions

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne EU's prioriteter for samarbejdet med Europarådet i som vedtaget af Rådet den 18. januar 2016.

Vedlagt følger til delegationerne EU's prioriteter for samarbejdet med Europarådet i som vedtaget af Rådet den 18. januar 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. januar 2016 (OR. en) 5339/16 COSCE 1 CFSP/PESC 38 COHOM 1 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0444 Tilfældet Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere