CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet"

Transkript

1 CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet

2 finansforbundet august 2009

3 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR Introduktion til inspirationskataloget Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR som tillidsvalgt? 7 Kapitel 2: Fem centrale CSR områder i fokus Medarbejderaktiviteter CSR og leverandørkæden Samfundsaktiviteter Miljø og klima i et CSR-perspektiv CSR i kerneforretningen 18 Kapitel 3: global compact - et godt sted at starte 20 Kapitel 4: I gang med CSR hvordan? 23 Kapitel 5: Hvis du vil vide mere 26 3 / csr i den finansielle sektor

4 4 / csr i den finansielle sektor

5 Forord CSR handler dybest set om, at virksomhederne har et ansvar for det samfund, de er en del af. Og det er en god idé for alle parter. Arbejdet med samfundsmæssige hensyn og social ansvarlighed i virksomhedens værdier og handlinger kan være med til at sikre og forbedre den enkelte virksomheds konkurrencedygtighed. Samtidig kan et målrettet CSR-arbejde skabe arbejdsglæde hos medarbejderne, hvis de involveres i aktiviteterne. Og så kan CSR bidrage til at løse nogle samfundsmæssige opgaver, der kommer os alle til gode. Som faglig organisation er vi opmærksomme på, at der kan være flere og forskellige veje til at arbejde med social ansvarlighed. Det traditionelle overenskomstmæssige og faglige arbejde prioriterer vi naturligvis stadig højt, men CSR kan være en supplerende vej til at udbrede og udbygge arbejdet for social og samfundsmæssig udvikling og ansvarlighed. Fokus på virksomhedens sociale ansvar er ikke kun noget, der er råd eller overskud til i opgangstider. Tværtimod er ansvarlig vækst mere end nogensinde et nøgleord for den finansielle sektor. Det ligger også i direkte forlængelse af Regeringens handlingsplan for samfundsansvar. Og fra 2009 er det et krav for børsnoterede finansielle virksomheder at redegøre for virksomhedens samfundsansvar i ledelsesberetningen i forbindelse med årsregnskabet. Mange af virksomhederne i vores sektor opererer til daglig i et globalt og tæt integreret samspil med partnere og leverandører på tværs af landegrænser. Vi oplever til stadighed, at nationalt afgrænsede aftaler om medarbejderforhold og social ansvarlighed bliver sat under pres. CSR kan her være et middel til at styrke arbejdet med socialt ansvarlige standarder på tværs af virksomheder og over landegrænser inden for områder som f.eks. medarbejderforhold, miljø, klima og investeringer. Derfor: Læs kataloget og tag de gode ideer med videre. Det er nemlig til gavn for både medarbejdere, virksomheder og samfundet, at CSR kommer på dagsordenen. God læselyst! Næstformand i Finansforbundet, Kent Petersen csr i den finansielle sektor / 5

6 Kapitel 1 Introduktion til CSR 1.1. Introduktion til inspirationskataloget Dette inspirationskatalog er tænkt som en appetitvækker og introduktion til virksomhedernes sociale ansvar, som også er kendt som Corporate Social Responsibility og forkortet CSR. På de kommende sider vil du kunne finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med CSR som tillidsvalgt i samarbejdsudvalg, i virksomhedens bestyrelse og som tillidsmand. Du vil også kunne læse mere om de emneområder og aktiviteter, man kan tage fat på. Inspirationskataloget er kortfattet og en let tilgængelig introduktion til CSR. Fokus ligger på de vinkler, der har særlig relevans for Finansforbundets medlemmer og tillidsvalgte. I dette kapitel kan du læse mere om, hvorfor det er et relevant emne at have kendskab til som tillidsvalgt. Kapitel 2 sætter fokus på fem udvalgte områder inden for CSR, som har særlig relevans for tillidsvalgte i finanssektoren. Kapitel 3 giver en kort introduktion til internationale konvektioner på området, mens du i kapitel 4 kan læse mere om, hvordan man som tillidsvalgt kan gå i gang med sætte fokus på CSR i egen virksomhed. Vil du vide mere, kan du i kapitel 5 finde en kommenteret litteraturliste og links til mere viden Hvad er CSR? CSR handler om virksomheder og organisationers integration af etiske, sociale og miljømæssige hensyn i deres måde at drive forretning på. CSR kan således betegnes som et bredt paraplybegreb, der indeholder mange emner. I finanssektoren arbejder de fleste virksomheder allerede i dag med forskellige former for social ansvarlighed. Det kan være sponsorater, miljørigtig affaldshåndtering, ansættelse af medarbejdere i fleksjob eller noget helt fjerde. En lang række af de aktiviteter, man udfører som tillidsvalgt i Finansforbundet, vil typisk også kunne beskrives som aktiviteter, der har forbindelse til CSR. Det kan f.eks. være at bidrage til udarbejdelse af misbrugspolitik eller forbedring af barselsregler, som både har en samfundsmæssig betydning og samtidig knytter sig til aftaler og vilkår for medarbejdernes ansættelsesforhold. Kært barn har mange navne Der findes ikke kun én definition på virksomhedens sociale ansvar. Eksempelvis benytter Erhvervs og selskabsstyrelsen både begrebet CSR og betegnelsen virksomhedernes strategiske samfundsansvar. LO kalder det ASA arbejdspladsens samfundsansvar og Danske Bank har valgt at benytte betegnelsen Corporate Responsibility (CR). Den mest gængse betegnelse er CSR, som også bruges her i kataloget. 6 / csr i den finansielle sektor

7 1.3. Hvorfor arbejde med CSR som tillidsvalgt? Som tillidsvalgt, som medlem af samarbejdsudvalget eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem vil du måske stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man nu skal forholde sige til CSR. Vi arbejder jo allerede med medarbejderaktiviteter og andre samfundsrelaterede emner så hvorfor skal vi nu også bruge tid på CSR? CSR er relevant for tillidsvalgte af flere grunde: En aktiv CSR-politik i virksomhederne kan medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. CSR kan betragtes som et nyt redskab, man som tillidsvalgt kan bruge som et supplement til det øvrige faglige arbejde. CSR giver nogle nye muligheder for at forpligte virksomhedsledelsen til ansvarlig ageren. CSR kan medvirke til at løse samfundsmæssige udfordringer CSR kan være en af vejene til at håndtere store samfundsmæssige udfordringer som bl.a. globalisering, klimaforandringer og ændringer i befolkningsudviklingen. Her kan CSR være et middel til at sætte socialt ansvarlige standarder på tværs af den globalt opsplittede værdikæde i virksomheder og over landegrænser f.eks. inden for områder som medarbejderforhold, miljø, klima, underleverandører og ansvarlige investeringer. Det handler om ansvarlig vækst, hvilket Regeringen i sin handlingsplan for samfundsansvar også har sat sig som mål, at Danmark og danske virksomheder skal blive internationalt kendt for. At sætte fokus på virksomhedens socilae ansvar må derfor ikke kun blive noget, der er råd eller overskud til i gode perioder med positive tal på bundlinien. Tværtimod kan samfundsmæssige hensyn i virksomhedens værdier og handlinger være med til at sikre eller forbedre virksomhedens konkurrencedygtighed og fremtidige position i sektoren. CSR er et nyt middel du kan tage i brug som tillidsvalgt CSR er et middel til at skabe godt samspil og sammenhængskraft mellem virksomheder, borgere, interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Samtidig kan arbejdet med CSR også være en af vejene til at sikre bedre forhold for medarbejderne, skabe ansvarlig vækst og udvikling af attraktive arbejdspladser i den finansielle sektor. csr er alle vegne! Hvis man søger på Corporate Social Responsibility på internettet, får man over 25 mio. hits. Der arbejdes med CSR over hele verden i mange virksomheder, og det er et arbejde, der understøttes af stater, organisationer, etc. Mange virksomheder i finanssektoren arbejder med CSR og samfundsansvar bl.a.: Danske Bank, Nordea og Middelfart Sparekasse har tilgængelige hjemmesider, der uddyber virksomhedens arbejde på området. csr i den finansielle sektor / 7

8 Systematisk CSR-arbejde Systematisk og forpligtende arbejde med samfundsaktiviteter indebærer bl.a. at: Man arbejder strategisk med CSR-aktiviteter ved kontinuerligt at sætte sig mål for arbejdet og ved at arbejde systematisk for forbedring og udvikling af disse aktiviteter. Man inddrager virksomhedens centrale interessenter og samarbejdspartnere i arbejdet. Man udarbejder offentlig tilgængelig dokumentation for de aktiviteter, man bidrager til f.eks. som en fortløbende rapportering eller som et supplement til den regnskabsmæssige rapportering for virksomheden, samt at Man systematisk udvikler sin kommunikation af virksomhedens samfundsaktiviteter. Som faglig organisation og som tillidsvalgt er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at der er flere og forskellige veje til målet om social ansvarlighed. Overenskomstarbejdet og lobbyarbejdet, som vi kender, er vigtige indsatsområder, men CSR kan være en supplerende vinkel, som også bør afdækkes. Det kan f.eks. indebære, at initiativer inden for medarbejderområdet kan starte som ideer i en CSR-strategi, men ende med at blive forankret i lokale eller måske i centrale overenskomstmæssige aftaler. Eller det kan vise sig ved, at beslutningen om en stresspolitik i én virksomhed kan være en del af en CSR-politik, mens det i en anden virksomhed er en del af en virksomhedsoverenskomst. Det vil afhænge af mulighederne og afvejningen af fordele og ulemper ved forankringen af initiativet. Det er derfor ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at arbejde med en meget skarpt afgrænset definition af, hvad der er CSR-politik, og hvad der ikke er CSR-politik. Det centrale er, at virksomheden arbejder med at udvikle sin sociale ansvarlighed, og at medarbejdere og tillidsvalgte er seriøst inddraget i dette arbejde. CSR kan forpligte ledelsen på en ny måde Forpligtelse af ledelsen har altid været en kerneopgave for Finansforbundet via overenskomstarbejdet. Her kan CSR være en ny metode og et vigtigt suppleringsværktøj. CSR handler om at arbejde systematisk og forpligtende med samfundsaktiviteter. Dermed er CSR skridtet videre fra de uforpligtende samfundsaktiviteter, som virksomhederne indgår i, men som også kan ændres eller droppes, uden det har konsekvenser for virksomheden. Det systematiske CSR-arbejde betyder, at det skal integreres i og supplere virksomhedens kerneforretning. Erfaringen viser, at det skaber mest værdi for virksomheden, medarbejderne, og det omgivende samfund, når der vælges CSR-aktiviteter, der passer til virksomhedens værdier, fokusområder og arbejdsmåder. Forpligtelsen ligger i, at virksomheden arbejder kontinuerligt, åbent og aktivt med at udvikle og fundere arbejdet med samfundsaktiviteter. Virksomheders omdømme og troværdighed bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter, og offentlige markeringer til omgivelserne kan derfor forpligte virksomheden, selvom det ikke bunder i jura og overenskomster. virksomhedens arbejde med social ansvarlighed CSR Overenskomster national lovgivning eu-lovgivning internationale konventioner CSR er kendetegnet ved, at der normalt er tale om virksomhedens frivillige arbejde med at integrere etiske, sociale, miljømæssige hensyn, som udbygger eller bygger ovenpå de aktiviteter, der er reguleret af love, aftaler, omkostninger og lign. 8 / csr i den finansielle sektor

9 Kapitel 2 Fem centrale CSR områder i fokus Som nævnt i kapitel 1 kan man betragte CSR som et paraplybegreb, der favner virksomheder og organisationers integration af etiske, sociale og miljømæssige hensyn i deres måde at drive forretning på. Det indebærer, at der kan arbejdes med forskellige delområder indenfor emneområderne etik, samfund, miljø, mv. I dette katalog ligger fokus på fem udvalgte områder, som er relevante for tillidsvalgte i de finansielle virksomheder. De fem områder beskrives kort i nedenstående skema og uddybes i de efterfølgende afsnit. 5 centrale CSR-områder 1. Medarbejderaktiviteter En mangfoldighed af aktiviteter, der udspiller sig mellem virksomheden og medarbejderne i relation til arbejdsmæssige og sociale forhold 2. CSR i leverandørkæden Dialog og samarbejde med leverandører i virksomhedens værdikæde i forhold til samfundsmæssigt ansvar 3. Samfundsaktiviteter En samlet betegnelse for en bred mængde af aktiviteter, hvor finansielle virksomheder er involveret i relationer med det omkringliggende samfund 4. Miljø & Klima i et CSR perspektiv Virksomhedens beslutninger og handlinger i forhold til hvordan produktion, arbejdsmåder, produkter og serviceydelser påvirker miljøet 5. CSR i kerneforretningen Samfundsmæssigt ansvar i den finansielle kerneforretning handler om ansvarlige investeringer (SRI) og social ansvarlighed i forhold til udlån til privatkunder og erhvervskunder csr i den finansielle sektor / 9

10 2.1 Medarbejderaktiviteter I et CSR-perspektiv udspiller medarbejderaktiviteter sig mellem virksomheden og medarbejderne i relation til arbejdsmæssige og sociale forhold. Her er medarbejderaktiviteter principielt de aktiviteter, som ikke er reguleret af love, internationale konventioner eller overenskomstmæssige aftaler. I praksis vil grænserne dog være flydende. I én virksomhed kan f.eks. en stresspolitik være en del af CSR-politikken, og i en anden kan det være en del af den aftalte virksomhedsoverenskomst. På samme måde vil nogle medarbejderaktiviteter i et land være en del af overenskomstaftaler eller love som f.eks. barselsregler, hvor det i andre lande kan være en del af en virksomheds CSR-politik. Alle virksomheder i den finansielle sektor har indgående viden om og tradition for at arbejde med emner inden for medarbejderaktiviteter, og det er en helt central del af arbejdet som tillidsmand og som kreds. CSR-eksempler - Medarbejderaktiviteter: Kompetenceudvikling livslang læring Uddannelse og løbende udvikling af faglige og personlige kompetencer er en forudsætning for at kunne understøtte virksomhedernes forretningsmæssige udvikling såvel som sikring af den enkelte medarbejders jobmuligheder på kort og langt sigt. Mangfoldighed etnisk, alder, køn, handicap Det kan f.eks. omfatte fokus på rekruttering og særlige introduktionsforløb, så der skabes gode vilkår for ansættelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Målsætninger og særlige karriereforløb med sigte på at få flere kvindelige ledere samt ansættelse af personer med handicap f.eks. blinde og svagtseende i telefonomstilling eller udviklingshæmmede i rengøringen. Sikkerhed og sundhed Stresspolitik med forskellige værktøjer som stresshotline og psykologhjælp, misbrugspolitikker, sund kost og motionstilbud, udvikling af godt psykisk arbejdsmiljø, gode procedurer i forbindelse med sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Balance mellem arbejde og fritid Aftaler om brug af mobiltelefon, mail og bærbare computere for at skabe balance mellem arbejde og fritid. Desuden rådgivning og hjælp i livskrisesituationer som dødsfald, skilsmisse eller alvorlig sygdom, som i perioder kan forskyde balancen mellem arbejde og fritid. Ansvarlighed f.eks. i forbindelse med outsourcing, personalereduktioner eller virksomhedsfusioner Gunstige aftrædelsesmuligheder, muligheder for hjælp til efteruddannelse eller jobsøgning. Respektere ansættelse på overenskomstmæssige vilkår, fair belønning og frynsegoder Gennemskuelige principper i aflønningssystemer, lønstatistikker, mv. Respektere og aktivt støtte op om rettigheder til faglig organisering og kollektiv forhandling Aftaler om støtte til og rammer for samarbejdet mellem virksomhed og personalekreds, gode vilkår og tidsmæssige rammer for arbejdet som tillidsvalgt. Hvorfor CSR og medarbejderaktiviteter? Medarbejderaktiviteter inden for rammen af CSR kan give nye veje og måder til at udvikle virksomhedernes arbejde og produkter. Det kan også bidrage til at forbedre og udvikle samspillet mellem medarbejdere og ledelse i virksomhederne og andre aktører med relationer til virksomheden. Fokus på medarbejderaktiviteter gennem CSR kan bidrage til at sætte fornyet fokus på f.eks. ligestilling eller mangfoldighed i virksomheden. Der kan eksempelvis 10 / csr i den finansielle sektor

11 ligge et potentiale i at få flere kvinder i ledelsesfunktioner, og medarbejdere med anden erfaringsbaggrund eller anden etnisk herkomst end kolleger i virksomheden. Samarbejdet i virksomheden kan få nye impulser og samtidigt afspejle det omgivende samfund. Det kan sætte nye kompetencer i spil og måske tiltrække andre typer medarbejdere og kunder til virksomheden. CSRaktiviter vil på den måde kunne virke som supplement til overenskomsten. Arbejdet med CSR kan bruges til at få overblik over de enkelte initiativer og få et samlet syn på, hvilken rolle medarbejderaktiviteter spiller for virksomhedens udvikling, image som attraktiv arbejdsplads, medarbejdertilfredshed, m.v. Hvad gør man i praksis? Arbejdet med forskellige elementer af medarbejderaktiviteter foregår løbende i alle virksomheder, og en stor del af disse aktiviteter falder ind under samarbejdsaftalerne på finansområdet. Det er Samarbejdsudvalgets overordnede opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden, så det bliver til gavn både for virksomheden og den enkelte medarbejder. Derfor vil det også være det naturlige sted at behandle CSR-aktiviteter, som har en medarbejdervinkel. Der skal oprettes samarbejdsudvalg, hvis der er beskæftiget 35 ansatte eller derover. Sikkerhedsorganisation kan også bruges i forhold til medarbejderaktiviteter vedrørende sundhed og trivsel, der kan være en del af en CSR-politik. I tværnationale virksomheder eller koncerner, der har medarbejdere i flere lande vil det være naturligt at bringe CSR på dagsordenen i et europæisk samarbejdsudvalg (EWC) eller lignende tværnationalt organ for medarbejderinformation og -høring. Medarbejderne kan stille krav om etablering af et EWC, hvis den tværnationale koncern beskæftiger mere end 1000 ansatte i EU med mindst 150 ansatte i hver af mindst 2 EU lande. Den tillidsvalgtes rolle og opgaver Opgaverne under medarbejderaktiviteter hører til den tillidsvalgtes kernearbejdsområder. Det er indenfor dette område, at den tillidsvalgte samarbejder med virksomhedens ledelse om at skabe udviklende arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og sikre og sunde arbejdsvilkår. Den tillidsvalgtes rolle kan være at skabe dialog mellem medarbejdere og ledelse om ideer og forslag til udvikling af virksomheden som en attraktiv arbejdsplads. I det arbejde kan den tillidsvalgte være en nøgleperson i arbejdet med at afdække mangler eller ønsker, der kan være med til at udvikle virksomheden. Den tillidsvalgte kan også bidrage til at skabe overblik over hvilke initiativer og aktiviteter, der allerede er dækket ind af lovgivning eller aftaler samt fungere som idéskaber og brobygger mellem forskellig interesser i virksomheden. Eksempler: BRF kredit har bl.a. fokus på at skabe en rummelig arbejdsplads, hvorfor de bl.a. har ansat blinde og svagtseende i telefonomstillingen, og udviklingshæmmede tager sig af rengøringen. Nykredit har bl.a. arbejdet med netværk for nydanskere, kønsbarrierer i lederrekrutteringen og personaleudviklingsværktøj til brug ved dialog mellem leder og medarbejder, som vender tilbage til jobbet efter længere tids fravær ved f.eks. barsel eller sygdom. csr i den finansielle sektor / 11

12 2.2 CSR og leverandørkæden I en globaliseret verden kan virksomheder ikke længere nøjes med at bekymre sig om, hvordan de selv opfører sig. En stigende interesse og opmærksomhed fra offentligheden betyder, at flere virksomheder bliver mødt med et krav om, at også samarbejdspartnere og leverandører kan dokumentere, at de overholder lovgivningen, opfører sig forsvarligt og lever op til visse standarder og konventioner. Det er CSR i leverandørkæden. De leverandører, der samarbejder med virksomheden, er af meget forskellig karakter. Det kan både være offentlige forsyningsvirksomheder (vand, el, varme), faste leverandører (alt lige fra kantine til kontorartikler og IT-ydelser) eller ad-hoc leverandører (håndværkere og andre som leverer en engangs-ydelse ). CSR-eksempler - Leverandørkæden: Ansættelsesvilkår At aftale med leverandøren, at alle ansatte modtager en ansættelseskontrakt. Det bør ligeledes sikres, at medarbejdernes løn og sociale vilkår overholder eller er bedre end gældende lokale forhold. Arbejdsmiljø At virksomheden opstiller krav til arbejdsmiljøet og løbende kontrollerer, at leverandøren overholder det aftalte. Især i udviklingslandene er der mange medarbejdere, som ikke er beskyttet forsvarligt mod arbejdsulykker og langvarig påvirkning af et usundt arbejdsmiljø. Miljø At sikre at leverandørens faktiske og potentielle miljøpåvirkninger er kendte. Dette gælder både under produktets produktion og ved brugen af produktet. Foreningsfrihed At leverandøren respekterer, at de ansatte har ret til at forene sig og forhandle kollektivt. Korruption og bestikkelse At virksomheden løbende følger op på, at ingen leverandører har forbindelse til bestikkelse eller korruption. Ikke-diskrimination At sikre at leverandøren ikke udøver forskelsbehandling i forhold til sine ansatte på grund af etnisk oprindelse, køn, religion, alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse mm.. Der er eksempler på virksomheder, der direkte stiller krav om, at leverandøren feks. beskæftiger fysisk eller psykisk handicappede og / eller har en vis andel af sine ansatte beskæftigede i flex-job. Tvangsarbejde og børnearbejde At sikre at leverandøren ikke gør brug af slaveri, tvungent overarbejde, tvungent fængselsarbejde og børnearbejde. Det er typisk i forhold til en leverandør fra et udviklingsland, at disse krav er relevante. Hvorfor CSR i leverandørkæden? Leverandørerne hænger sammen med virksomheden. Derfor har virksomheden også et ansvar for, at leverandøren lever op til nogle grundlæggende krav inden for eksempelvis miljø og arbejdsforhold. Desuden må det anses som et helt naturligt krav, at virksomhedens samarbejdspartner agerer ansvarligt. Pointen er, at man som virksomhed ikke bare lukker øjnene for kritisable forhold, blot fordi de finder sted i en anden virksomhed. Som aftager af et produkt er man i en position hvor man kan stille krav, og den bør man benytte sig af. Arbejdet med CSR har også en imagestyr- 12 / csr i den finansielle sektor

13 kende funktion, og derfor kan det ofte være i virksomhedens interesse at medvirke til at sætte nye standarder for CSR i leverandørkæden. Her kan det f.eks. være en god idé, at leverandører ikke blot overholder gældende miljømæssige grænseværdier, men går foran og overholder en aftalt lavere værdi. Hvad gør man i praksis? At stille CSR-krav til leverandørerne kræver i princippet, at virksomheden skal have et overblik over samtlige af sine leverandører og eventuelt disses underleverandører. Det kan være en omfattende opgave. Derfor anbefales det, at virksomheden starter med at afdække de leverandører, som kan betegnes som virksomhedens primær-leverandører, dvs. leverandører som efter hyppighed og volumen har den største betydning for virksomheden. Leverandørerne kan herefter kategoriseres efter hvor ansvarlige de er, ud fra nogle parametre som I som virksomhed finder relevante. Efter kategoriseringen i er det naturligvis vigtigt, at I for de enkelte grupper overvejer, om leverandørsamarbejdet bør fortsætte. Den tillidsvalgtes rolle og opgaver Den tillidsvalgte kan vanskeligt på egen hånd danne sig et overblik over virksomhedens leverandører og herunder foretage en egentlig ansvarlighedsvurdering. Ligeledes kan det være vanskeligt for en tillidsvalgt at have den fornødne faglige indsigt til eksempelvis at vurdere relevante miljøkrav til en leverandør. Som tillidsvalgt kan du dog altid anbefale at der etableres en CSR-politik, som også omhandler leverandørerne. På tilsvarende vis kan den tillidsvalgte også deltage i krav- og etikformulering over for virksomhedens leverandører. Eksempelvis vil det være naturligt, at den tillidsvalgt er med til at sætte fokus på, at virksomheden kun indgår aftaler med leverandører, som har overenskomst med deres medarbejdere. Eksempel: I Danske Bank-koncernen tillægger miljøhensyn en positiv betydning ved leverandør- og produktvalg. Da miljøpåvirkningerne fra forskellige leverandører og produkttyper varierer, har koncernen opdelt sine indkøb i en række produktgrupper, som der stilles specifikke miljøkrav til. Det gælder eksempelvis ved køb af hardware, inventar, kontorartikler, tryksager, merchandise m.m. Kilde: csr i den finansielle sektor / 13

14 2.3 Samfundsaktiviteter Inden for CSR er samfundsaktiviteter en samlet betegnelse for virksomhedens involvering i forskellige former for partnerskaber, sponsorater og andre relationer med det omkringliggende samfund. Fællesnævneren er, at aktiviteterne i en alle anden forstand bidrager til den kulturelle, sportslige og almennyttige samfundsudvikling. Samfundsaktiviteter vil oftest have en lokal karakter, men i praksis kan samfundsaktiviteter både være lokale, nationale og internationale. CSR-eksempler - samfundsaktiviteter: Der kan hele tiden opfindes nye kreative muligheder for at engagere sig i det omkringliggende samfund, men for overskuelighedens skyld giver det mening at opdele aktiviteterne under følgende tre hovedoverskrifter: Støtte til sport & kultur Sportssponsorater, årlige kulturpriser, litteraturpriser, sangbøger, musikfestivaler og koncerter m.m. Skoler, viden & innovation Udvikling af skolemateriale, støtte til forskningsprojekter og programmer, sponsorater af temadage, legater til studerende, praktikantophold for skoleelever, finansdage i folkeskolerne, udvikling af interaktive computerspil m.m. Almen social samfundsudvikling Indsamling til U-landsprojekter, deltagelse i integrationsprojekter, engagement i byudviklingsprojekter, partnerskaber med velgørende organisationer, indgå i lokale netværksgrupper, stille lokaler til rådighed efter arbejdstid, udlåne udstyr, give brugte ting væk m.m. Hvorfor CSR og samfundsaktiviteter? Samfundsaktiviteter handler i høj grad om markedsføring og synlighed. Oftest vil denne type aktiviteter medføre en lokal/national synlighed, der giver troværdighed, når der skal tiltrækkes eller fastholdes kunder og medarbejdere. At tænke i CSR og samfundsaktiviteter handler om at bidrage til at skabe et aktivt og dynamisk omliggende samfund, som udgør fundamentet for virksomheden. Derfor kan engagement i lokalsamfundet ses som langsigtede investeringer til gavn for den finansielle virksomhed. For medarbejderne er samfundsaktiviteter også med til at skabe stolthed over sin egen arbejdsplads. Medarbejdernes følelse af at bidrage til at skabe et bedre samfund er vigtigt for medarbejdertilfredsheden og arbejdsglæden og bidrager derved til virksomhedens rekrutteringsgrundlag. Samfundsaktiviteter og alliancer kan være med til at udvikle virksomheden og virksomhedens ansatte. Eksempelvis kan alliancer med kulturelle institutioner inspirere til nye organisations- og arbejdsformer i de finansielle virksomheder. Samtidig kan medarbejderne også udvikle sig som følge af samarbejdsrelationer med andre organisationer. Hvad gør man i praksis? Virksomheden har sandsynligvis allerede en bred vifte af samfundsaktiviteter, og et godt sted at starte kunne være en kortlægning af de eksisterende aktiviteter. Samtidig er der brug for et godt overblik over de utallige andre former for samfundsaktiviteter, man kan forestille sig. Her må man lade sig inspirere af andre virksomheder og andre lokalsamfund. På den måde kan man i samarbejdsudvalget vurdere, om virksomheden burde involvere sig mere i det omkringliggende samfund. 14 / csr i den finansielle sektor

15 Den tillidsvalgtes rolle Initiativet til at arbejde med CSR og samfundsaktiviteter i virksomheden kan både komme fra ledelsen og fra medarbejderne. Det er medarbejderne, som har den bredeste kontaktflade i lokalområderne, og medarbejderne er derfor vigtige, når virksomhederne skal engagere sig i samfundet omkring sig. Den tillidsvalgte kan have en rolle som brobygger mellem medarbejdernes lokale kontaktnet og ledelsen i bestræbelserne på at udvide virksomhedens engagement i det omkringliggende samfund. Eksempelvis kan den tillidsvalgte sørge for, at ledelsen forstår og bakker op om medarbejdernes kontakt til lokale aktører og interessenter. Det kunne være en oplagt opgave i samarbejdsudvalget at sætte fokus på, hvordan virksomheden engagerer sig i det omkringliggende samfund, og specielt hvordan ledelsen og medarbejderne samarbejder på området. Eksempel: Frøs Herreds Sparekasse er et godt eksempel på, hvordan engagement i lokalsamfundet kan betale sig, hvis det integreres med virksomhedens strategi. Sparekassen har en klar holdning til, at de penge, de tjener skal arbejde i lokalområdet. Derfor laver de en lang række arrangementer, som er ganske utraditionelle for et pengeinstitut. Eksempelvis en globaliseringskonference med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen som hovedtaler og et foredrag om et mere sundt liv i balance. Sparekassen sponsorerer desuden 157 lokale sports og kulturforeninger. Men kan det betale sig? Vi kan mærke, at kunderne har en form for sympati for os som bank, fordi vi engagerer os. Vi giver lidt igen, vi tager ikke bare. Og det giver en samhørighed og en loyalitet, der går begge veje, siger pengeinstituttets udviklingschef Flemming Simested. Kilde: Overskud med Omtanke csr i den finansielle sektor / 15

16 2.4 Miljø og klima i et CSR-perspektiv Miljø og klima er en helt central del af CSR-begrebet, som i løbet af de senere år har fået øget fokus i forbindelse med klimaforandringerne og den generelle klimadebat. For virksomhederne giver det god mening at fokusere på området, da det er forholdsvis let at opnå markante miljømæssige gevinster som både er synlige og målbare. Finansielle virksomheder påvirker miljøet fra to vinkler. Dels direkte gennem den daglige drift og dels indirekte gennem udlånsgivning og investeringsbeslutninger. Den direkte påvirkning er på mange måder et internt anliggende, hvor nøglebegrebet i forhold til CSR er at gennemføre ressourcebesparende foranstaltninger. I forhold til den indirekte påvirkning af miljøet er den finansielle sektor placeret i en helt unik position, hvor sektoren reelt har mulighed for at påvirke miljøforhold langt udover sektoren i forbindelse med udlån og investeringer. CSR-eksempler Miljø og klima: Den direkte ressourcemæssige indsats består af konkrete tiltag, som kan være med til at reducere ressourceforbruget. Det kan eksempelvis være: Energi & vand El-, varme- og vandforbruget er områder, hvor der i de fleste virksomheder kan findes besparelser eksempelvis gennem vandsparertoiletter, nye elektroniske installationer der automatisk slukker lyset, pc er, grøn it m.m. Transportforhold Omlægning til mere CO2-neutrale transportforhold og nedbringelse af rejseaktiviteter ved afholdelse af færre fysiske møder og flere telefon- eller videomøder. Hermed kan opnås en økonomisk gevinst samtidigt med at CO2-udledningen nedbringes. Reduktion af affald Reduktion af affald kan ske gennem minimering af spild og øget genanvendelse. Grønne indkøb Indkøb af miljøvenlige produkter eksempelvis produkter som er Svanemærket eller mærket med Blomsten. Der kan desuden miljømæssigt og økonomiske være fordele ved at udvikle en grøn indkøbspolitik eksempelvis er grønt IT-udstyr ofte energibesparende. Den indirekte indsats sker gennem at stille krav om miljømæssig vurdering af udlån og investeringer. Dette er nærmere beskrevet i det næste afsnit om CSR i kerneforretningen. Hvorfor CSR i forhold til miljø og klima? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på miljøet. Helt overordnet er det et spørgsmål om at skabe ordentlige rammer for fremtidige generationer. Men for den enkelte virksomhed er der også en række åbenlyse fordele, som er lette at udnytte. For det første er der økonomi i at agere miljøvenligt, da det er muligt at opnå besparelser ved at nedbringe eksempelvis transport-, el-, varme- og vandforbrug. Samtidigt giver et øget fokus på miljø virksomhedernes mulighed for at komme på forkant med de stadigt skærpede miljøkrav fra såvel lovgivning som kunder. Mange kunder lægger i dag vægt på miljøhensyn i deres valg af finansielt institut, og derfor er der også et vigtigt imageelement i at agere miljøvenligt. Hvad gør man i praksis? I forhold til klimaet er et oplagt sted at starte er at udarbejde en klimastrategi, hvor ambitionsniveauet 16 / csr i den finansielle sektor

17 fastlægges. Det vil i den forbindelse være naturligt at kortlægge nuværende ressourceforbrug samt udledningen af CO 2. Med disse værdier som udgangspunkt vil det være lettere at fastsætte konkrete målbare mål for miljøindsatsen. Når de konkrete ressourcemæssige besparelser skal findes, kan det være en ide at gennemføre en kampagne i dialog med medarbejderne med fokus på, hvordan man kan spare energi på arbejdspladsen og i dagligdagen. Overskriften er således i første omgang at synliggøre og så efterfølgende at realisere besparelsesmuligheder. Ønsker man at gå et skridt videre, findes der forskellige former for miljøcertificeringsordninger, som man kan arbejde målrettet mod at opnå. I forhold til at inddrage miljørisici ved udlånsgivning og investeringsbeslutninger er der i høj grad tale om en ledelsesmæssig beslutning i forhold til, hvor stærk virksomhedens miljøprofil skal være. Ved at virksomheden stiller krav om en miljømæssig vurdering af udlån og investeringer, vil det være muligt at undgå miljømæssige problematiske investeringer. Dog kan det generelt siges, at det er vanskeligt at stille krav, som man ikke selv lever op til. En anden vinkel på den indirekte indsats kan være, at den finansielle virksomhed tilbyder kunderne produktporteføljer, der kan betegnes som miljøvenlige. Den tillidsvalgtes rolle I forhold til den direkte miljøpåvirkning er det ofte medarbejderne, som sidder med nøglen til reduktion af ressourceforbruget. Det skyldes, at medarbejderne har stor ekspertise inden for deres arbejdsområde og bedst ved, hvordan man i det daglige kan ændre arbejdsprocesser og rutiner til gavn for ressourceforbruget. Desuden opnås den bedste forankring ved at øge medarbejdernes miljøbevidsthed og -kompetencer. Det er derfor oplagt, at indsatsen på miljøområdet sker som et samarbejde mellem ledelse og medarbejderne. Her har den tillidsvalgte en naturlig rolle som bindeled mellem medarbejder og ledelsen. Den indirekte indsats er i højere grad et anliggende for virksomhedens ledelse, men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at den tillidsvalgte ikke kan gøre opmærksom på fordele ved at agere miljørigtigt også i forhold til udlånsgivning og investeringsbeslutninger. Eksempel: Danske Bank arbejder med en lang række initiativer på miljøområdet gældende for hele koncernen. Blandt andet en målsætning om implementering af et miljøledelsessystem i hele koncernen, en række målsætninger i forhold til en reduktion af ressourceforbruget, forbedret affaldshåndtering, øget miljøbevidsthed blandt medarbejderne samt en målsætning om CO 2 -neutralitet i I forhold til målsætningen omkring CO 2 -neutralitet er der eksempelvis udarbejdet en decideret klimastrategi, indeholdende en række konkrete tiltag omkring driften, transport, indkøb og køb af CO 2 -kreditter. Kilde: csr i den finansielle sektor / 17

18 2.5 CSR i kerneforretningen CSR i kerneforretningen omhandler en række nøgleaktiviteter for virksomheder i den finansielle sektor. Det dækker over ansvarlighed i de udlån og investeringer, som virksomheden foretager (Socially Responsible Investment (SRI)), samt over etik i rådgivningen. Ansvarlige investeringer kombinerer intentionerne om at maksimere finansielt afkast med social ansvarlighed. Det kan ske ved, at der kun investeres i virksomheder, som lever op til nogle specifikke kriterier inden for sociale, etiske, miljø- og ledelsesmæssige forhold, der ligger ud over de rent lovgivningsmæssige krav. Etik i rådgivningen handler om at sikre at den rådgivning som ydes over for kunderne udover at leve op til lovgivningen også lever op til den finansielle branches etiske standarder, der naturligvis også skal respekteres i de lokale retningslinjer, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at yde kunderådgivning på et etisk og redeligt grundlag. CSR-eksempler Kerneforretningen: Respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder At virksomheder, der investeres i, overholder generelle bestemmelser om menneske- og arbejdstagerrettigheder. Det gælder forhold så som ikke-diskrimination, foreningsfrihed m.m. Miljøhensyn At stille krav til at udlån og investeringer kun foretages i virksomheder, som har en tilfredsstillende miljøprofil eksempelvis i forhold til f.eks. udledning og materialevalg. Antikorruption At sikre at investeringer ikke direkte eller indirekte går til korruption. Fravalg af specifikke industrier At fravælge investeringer i industrier ud fra etiske overvejelser. Det kan eksempelvis være militærindustrien. Fravalg af specifikke lande At fravælge virksomheder, som er placeret i eller som samarbejder med lande, der eksempelvis er underlagt diktatur. Etik i rådgivningen Al rådgivning bør overholde den gældende lovgivning. Det betyder blandt andet overholdelse af bekendtgørelsen om god skik. Det drejer sig om at sikre, at den enkelte medarbejder yder kunderådgivning på et etisk og redeligt grundlag. Hvorfor arbejde med CSR i kerneforretningen? I forhold til nationale såvel som internationale forhold er den finansielle sektor i en helt unik position i forhold til at sikre social ansvarlighed. Det skyldes, at sektoren ved at sætte fokus på ansvarlige investeringer har mulighed for at sikre social ansvarlighed lagt ud over virksomhedens egen leverandørkæde. Argumenterne for at arbejde med ansvarlige investeringer er mange. Dels mindskes risikoen for dårlig omtale som følge af kritiske investeringer, og dels er der en oplagt imagemæssig gevinst ved at fremstå ansvarlig. Derfor kan der også være god økonomi i at agere ansvarligt i investeringssammenhæng. Etiske investeringspuljer er vundet frem de senere år, hvilket blandt andet skyldes at flere og flere investorer gerne ser, at virksomheder udviser ansvarlighed. Medarbejdertilfredsheden ved at være ansat i en virksomhed som agerer socialt ansvarligt, skal heller ikke undervurderes. Men rådgivning om investeringer og rådgivning i al almindelighed bør finde sted på en måde, så medarbejderen ikke placeres i et etisk dilemma eksempelvis i forhold til sælger-/rådgiverrollen. Gennemsigtighed i 18 / csr i den finansielle sektor

19 forhold til medarbejderens rolle er derfor ikke blot et spørgsmål om at sikre kunden, men også et spørgsmål om at skabe gode arbejdsforhold blandt medarbejderne. Hvad gør man i praksis? Det er afgørende, at bekendtgørelsen om god skik overholdes. Det kræver imidlertid en løbende dialog omkring hvordan rådgiverrollen håndteres, og en fuldstændig gennemsigtighed omkring rådgiverens rolle. Derfor bør emnet løbende diskuteres i virksomheden. I forhold til virksomhedens udlåns- og investeringspolitiker er det afgørende at få tænkt ansvarligheden ind i beslutningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at virksomheden gør sig klart hvilke forhold, som vægtes, når der tales om ansvarlige investeringer, og hvor stor vægt de forskellige parametre skal have. Ved udlånspolitik er det et spørgsmål om at stille krav til kunden. For erhvervskunder vil det eksempelvis være at vurdere regnskabsmæssige nøgletal eller stille specifikke krav til oplysninger om miljøforhold, eller hvilke brancher og lande kunden opererer i. Man skal ikke undervurdere den magt, som den finansielle virksomhed besidder som långiver. En magt som reelt kan anvendes til at få kunden til at agere mere socialt ansvarligt. På tilsvarende vis kan CSR tænkes ind i forretningsgangene ved investeringer i aktier. Det gælder både virksomhedens egne investeringer og investeringer foretaget for kunderne. Her er gennemsigtighed i forhold til de valgte kriterier for de ansvarlige investeringer afgørende, så kunden fuldt ud forstår de valg, som træffes. I forhold til den konkrete udvælgelse af en ansvarlig portefølje af investeringer vil det være naturligt at foretage en screening med fokus på de sociale og/eller miljømæssige kriterier, man har sat op. Som finansiel virksomhed kan man med fordel tilslutte sig FN s principper for ansvarlige investeringer - UNPRI (Principles for Responsible Investments). Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3. Den tillidsvalgtes rolle Etik i rådgivningen er helt essentielt i relation til at varetage medarbejdernes interesser. Derfor har den tillidsvalgt også en nøglerolle i forhold til at få sat emnet på dagsordnen og understøtte den løbende dialog. Det gælder om at sikre, at medarbejderne forstår og føler sig trygge ved retningslinjerne på området. Det gælder om at italesætte problematikken. Den tillidsvalgtes rolle i forhold til ansvarlige investeringer er først og fremmest at presse på og skabe fokus omkring emnet. Det handler om at skabe forståelse for den unikke position, som finansielle virksomheder indtager i relation til at skabe sociale ansvarlighed. Eksempel: Nordea ser en forretningsmæssig fordel i at inddrage miljø- og sociale forhold, samt aktivt ejerskab i investeringsbeslutninger. De har valgt at integrere Unpri principperne i deres investeringspolitik på følgende måde: Aktieporteføljen gennemgås løbende med det formål at identificere selskaber, der ikke lever op til FN Global Compact og internationale normer for CSR. Nordea udøver aktivt ejerskab ved at gå i dialog med selskaberne, hvis normerne overtrædes. I den sammenhæng har Nordea nedsat en komité, der drøfter screening resultater. Såfremt der ikke kan opnås en adfærdsændring i selskabet via dialog, sælger Nordea aktierne. Kilde: csr i den finansielle sektor / 19

20 Kapitel 3 global compact - et godt sted at starte Social ansvarlighed kender ikke til landegrænser, og derfor er CSR ikke bare et spørgsmål om at agere socialt ansvarligt inden for afgrænset lokalområde. CSR kan i den sammenhæng ses som et middel til at sætte socialt ansvarlige standarder på tværs af landegrænser f.eks. indenfor områder som medarbejderforhold, miljø og klima, underleverandører, ansvarlige investeringer m.v. Som tidligere omtalt er det vigtigt at gøre CSR forpligtigende, og her er forskellige former for certificeringer en del af løsningen. I et internationalt perspektiv giver det derfor mening at binde sig op på FN s principper for sociale ansvarlighed Global Compact. Dette er også en tilgang som Regeringen bakker aktivt op omkring gennem deres handlingsplan fra 2008 om virksomhedernes samfundsansvar. En handlingsplan som har udmøntet sig i, at alle virksomheder, som er underlagt Årsregnskabsloven, fra regnskabet 2009 skal supplere den årlige ledelsesberetning med en redegørelse om hvordan de håndterer deres samfundsansvar. Dette er også et krav, som alle børsnoterede finansielle virksomheder er underlagt. I bemærkningerne til selve lovforslaget var det anført, at når Danmark skal gøres kendt for ansvarlig vækst, er det nødvendigt, at danske virksomheders samfundsansvar tager udgangspunkt i en internationalt kendt og anerkendt referenceramme. Det anbefales direkte, at det vil være en fordel at tage udgangspunkt i FN s principper for samfundsansvar Global Compact. Alt i alt et stærkt argument for at tilslutte sig Global Compact som finansiel virksomhed. Krav til børsnoterede finansielle virksomheders afrapportering om CSR Følgende skal fremgå af ledelsesberetningen i forbindelse med Årsregnskabetårsregnskabet: Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover Hvis virksomheden ikke har formuleret politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses. 20 / csr i den finansielle sektor

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere