Udbudsstrategi Udbudspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013"

Transkript

1 Udbudsstrategi Udbudspolitik Vejen Kommune 1

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Lay out og tryk: Udvikling & Erhver, Vejen Kommune Udgivet: Juni 2011 Ordrenr.:

3 Indhold Udbudsstrategi for Vejen Kommune Baggrund for udbudsstrategien Konkurrenceudsættelse i Vejen Kommune i funktionsperioden Mål for konkurrenceudsættelse Initiativer - strategi for at nå fastsat mål Udbudspolitik Centrale begreber Udbud Licitation Udbuds-/licitationsformer Bygge- og anlægsopgaver Udlicitering Eget bud Kontrolberegning Sociale klausuler Socialt ansvar Indledning Beslutningsprocedure i forbindelse med udbud Principper for valg af opgaveområder til udbud Kontrolberegning eller eget bud Inddragelse og sikring af personalet Principper for valg af leverandør, kravspecifikationer og betingelser ved udbud Kvalitetsopfølgning Anvendelse af sociale klausuler i forhold til socialt ansvar (CSR)

4 4 Udbudspolitik 2010/2013

5 Udbudsstrategi for Vejen Kommune Baggrund for udbudsstrategien Udbudsstrategien erstatter (sammen med lov om kvalitetskontrakter) reglerne om servicestrategi og udbudspolitik (jf. Den kommunale styrelseslov 62). Udbudsstrategien: Skal offentliggøres Er knyttet til Byrådets funktionsperiode Skal besluttes af Byrådet og kan ikke delegeres til udvalg eller forvaltning Formålet med udbudsstrategien er (jf. lov bemærkningerne); at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommuner. Udbudsstrategien skal give kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte konkurrenceudsættelse højt på den politiske dagsorden på en mere tydelig og systematisk måde Udbudsstrategiens afgrænsning Udbudsstrategien skal omfatte alle kommunale driftsopgaver. Udtrykket driftsopgaver skal forstås i overensstemmelse med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i Budget- og regnskabssystemet for Kommuner og omfatter ikke varekøb og anlægsopgaver. 1.2 Udbudsstrategiens indhold Udbudsstrategien skal indeholde tre hovedelementer: En oversigt over driftsopgaver, som kommunen påtænker at udbyde Mål for konkurrenceudsættelse Initiativer til at opnå de givne mål 1 Praktisk vejledning til implementering af udbudsstrategi, s.4 Vejen Kommune 5

6 Der er med lovændringen ikke længere et krav om, at der skal udarbejdes en selvstændig udbudspolitik. Dog anbefaler KL, at kommunalbestyrelserne som minimum tager stilling til en række af de emner, der tidligere skulle behandles i udbudspolitikken. Vejen Kommune viderefører derfor udbudspolitikken, som er udarbejdet i henhold til kravene i lov om servicestrategi og udbudspolitik. Byrådet skal som opfølgning på strategien inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der er valg redegøre for, hvordan kommunen følger op på udbudsstrategien (jf. Den kommunale styrelseslov ( 62, stk. 1). 2. Konkurrenceudsættelse i Vejen Kommune i funktionsperioden Oversigt over konkurrenceudsættelse i Vejen Kommune Politisk udvalg Økonomiudvalget Områder, der påtænkes konkurrenceudsat i funktionsperioden Rengøring (hele kommunen, undtaget Assersbølgård kostskole) Revision Bankforretninger Forventet effektiviseringsgevinst Genudbud Genudbud Genudbud Udvalget for teknik og miljø Rammeaftale/partnering på: Udskiftning af rendestensbrønde Asfaltvedligeholdelse i 3-4 årig periode Rabatrenoveringer - rabatafhøvling og opfyldning Reparationsydelser/serviceaftaler (maskiner og materiel) 6 Udbudspolitik 2010/2013

7 Udvalget for Skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for Hjælpemidler (forlænget til 2012) social og ældre Beskæftigelsesudvalget Listen udbygges i løbet af 2011 Genudbud 3. Mål for konkurrenceudsættelse 3.1 Overordnede mål for konkurrenceudsættelse Målet for konkurrenceudsættelse er at sikre, at opgaverne løses mest effektivt og hensigtsmæssigt ud fra til en helhedsbetragtning. Vejen Kommune anvender udbud og konkurrenceudsættelse som et blandt flere midler til fortsat at sikre effektivitet i den kommunale service. Vejen Kommune vil leve op til gældende aftale mellem regeringen og KL. 3.2 Indikator for konkurrenceudsættelse Den nuværende målsætning for kommunernes IKU er en samlet IKU på 26,5% i Den sidste opgjorte IKU fra 2009 viser, at Vejen Kommunes IKU er 27,3% Indikator for konkurrenceudsættelse Vejen Kommune 24,5 27,6 27,3 Hele landet 23,7 24,8 25,0 (Kilde: De kommunale nøgletal) Vejen Kommune 7

8 4. Initiativer - strategi for at nå fastsat mål Konkurrenceudsættelse tænkes sammen effektiviseringsstrategien. Det betyder at tiltag, der knyttes til effektivisering koordineres af Intern service, men arbejdet med konkrete udbud planlægges som fastsat i Vejen Kommunes udbudspolitik. 8 Udbudspolitik 2010/2013

9 Udbudspolitik Centrale begreber som de forstås i Vejen Kommune. Udbud Ved udbud forstås, at kommunen opfordrer leverandører eksternt og kommunens egne enheder, til i konkurrence at afgive tilbud på kommunale driftsopgaver. Anvendes udbud overfor interne enheder sker det efter de samme regler, som gælder for eksterne leverandører. Licitation Ved licitation forstås udbud på bygge- og anlægsområdet. Udbuds-/licitationsformer De mest udbredte udbuds-/licitationsformer er: Offentligt udbud: Det offentlige udbud er i princippet åbent for alle. Det vil sige, at alle interesserede firmaer kan rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud. Det offentlige udbud har en tidsramme fra tidspunktet, hvor udbudsbekendtgørelsen fremsendes til tilbudsfristen på mellem 40 dage og 52 dage afhængigt af, om udbudet offentliggøres elektronisk og om udbudsmaterialet gøres tilgængeligt elektronisk. Fristerne er minimumsfrister, det vil sige, at kommunen kan give længere frister. Vejen Kommune 9

10 Begrænset udbud (indbudt licitation): Det begrænsede udbud indeholder en prækvalifikation, hvor kommunen først vælger et mindre antal firmaer ud, som derefter opfordres til at afgive tilbud. Det begrænsede udbud består af to faser. Den første fase er prækvalifikationen, hvor det ønskede antal firmaer udvælges. Udbudsdirektivet fastslår, at der minimum skal udvælges 5 firmaer. Prækvalifikation kan ved udbud, der følger tilbudsloven (typisk bygge og anlæg), undlades. Den anden fase er tilbudsfasen, hvor de udvalgte firmaer afgiver tilbud. Det begrænsede udbud har en tidsramme fra tidspunktet hvor udbudsbekendtgørelsen fremsendes til tilbudsfristen på mellem 55 dage og 77 dage, afhængigt af, om udbudet offentliggøres elektronisk og om udbudsmaterialet gøres tilgængeligt elektronisk. Hertil skal dog lægges et antal dage til udvælgelse af prækvalificerede firmaer, hvilket erfaringsmæssigt tager ca. 7 dage. Udvælgelsen er tidligere typisk sket administrativt i kommuner og amter, men kan i særlige tilfælde kræve en politisk forelæggelse. I givet fald skal, der påregnes en længere sagsbehandlingstid end de 7 dage. Fristerne er minimumsfrister, det vil sige, at kommunen kan give længere frister. Mens det altid står udbyder frit for at vælge offentligt eller begrænset udbud/ licitation, gælder for de fleste bygge- og anlægsarbejder, som er omfattet af tilbudsreglerne, nogle begrænsninger i anvendelsen af underhåndsbud. Underhåndsbud adskiller sig fra offentligt og begrænset udbud/licitation bl.a. derved, at kravet om offentliggørelse af priser og evt. forbehold ikke gælder for underhåndsbud, at forhandlingsretten er fri og ubegrænset, og at udbyder ved brug af kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud ikke er forpligtiget til at give oplysning om underkriterier eller disses prioritering. Udbyder kan maksimalt indhente 4 underhåndsbud. Bygge- og anlægsopgaver Bygge- og anlægsopgaver er som navnet antyder typisk forbundet med byggemodning, nybyggeri, ombygning og vedligehold. Disse opgaver kan bedst karakteriseres som særlige tjenesteydelser i form af arkitekt- og ingeniørydelser samt entreprenør- og håndværkerydelser. Med andre ord ydelser hvor kommunen ikke selv har ansat personale til at løse denne opgave. 10 Udbudspolitik 2010/2013

11 Udlicitering Ved udlicitering forstås, at en ekstern leverandør efter en udbudsproces får overdraget en drifts- eller anlægsopgave på kommunens vegne. Eget bud Ved eget bud forstås, at en intern del af en institution der skal være organisatorisk klart afgrænset fra de personer, der står for udbudet afgiver tilbud på at udføre en udbudt opgave på lige fod med andre tilbudsgivere. Kontrolberegning Kommunens egen kontrolberegning af, hvad det koster kommunen selv at udføre opgaven. En sikring af, at man får den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen. Sociale klausuler Sociale klausuler er krav om, at den, der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere social forpligtigelse. Socialt ansvar Også kaldet corporate social responsibility (CSR) er bredere end sociale klausuler. CSR er et diffust begreb, men forstås ofte som et ansvar ud over det virksomhedsøkonomiske ansvar i form af et øget socialt og etisk ansvar. Socialt ansvar ses ofte i forhold til det rummelige arbejdsmarked, men kan være bredere i forhold til miljø og andre samfundsmæssige forhold. Vejen Kommune 11

12 2. Indledning Som følge af ændring af den kommunale styrelseslov skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi, som afløser kravet om udbudspolitik (jf. Vejledning om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse) Som en del af Vejen Kommunes udbudsstrategi bibeholdes udbudspolitikken som et teknisk dokument, der kan anvendes internt i udbudsforretninger og eksternt til en vurdering af, hvad Vejen Kommune lægger vægt på i udbud. Udbudspolitikken er alene gældende i forhold til udbud af driftsopgaver, som Vejen Kommune selv udfører eller selv har udført (her kaldet øvrige opgaver), samt bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken er ikke gældende i forhold til varekøb og udbud af tjenesteydelser, Vejen Kommune ikke selv kan udføre eller ikke selv har udført. Disse områder er indeholdt i Vejen Kommunes indkøbspolitik. Der er udarbejdet særskilte retningslinier for kontrahering med virksomheder i forbindelse med bygningsdriftsopgaver på eksisterende kommunale ejendomme i Vejen Kommune. Se nærmere nedenfor. I udbudspolitikken skal Byrådet på forhånd afklare de overordnede og principielle spørgsmål om, hvordan udbud og udlicitering skal inddrages i kommunens opgavevaretagelse af driftsopgaver. Udbudspolitikken er således de overordnede spilleregler for, hvordan Vejen Kommune skal agere i tilfælde af, at en driftsopgave overvejes udbudt og eventuelt udliciteret, udover de lovgivne regler. 12 Udbudspolitik 2010/2013

13 3. Beslutningsprocedure i forbindelse med udbud Vejen Kommune har det fulde ansvar for løsningen af kommunens driftsopgaver, uanset om opgavevaretagelsen sker med egne medarbejdere eller ved udlicitering eller andre former for samarbejde. Udbud er ikke et mål i sig selv i Vejen kommune, men ét af mange midler til at søge at sikre kvalitet, effektivitet og omkostningsminimering. Sikring heraf kan ske på mange forskellige økonomiske og organisatoriske måder, f.eks. mål- og rammestyring, intern kontraktstyring (drifts- og udviklingsaftaler), virksomhedsplaner, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, indførelse af ny teknologi, specifikke analyser (brugerundersøgelser, budgetanalyser osv.), offentligt privat partnerskab (OPP), fælleskommunalt samarbejde, samt udbud og udlicitering. Specielt ved udlicitering af driftsopgaver er Vejen Kommune opmærksom på, at det ofte vil være naturligt at indgå flerårige kontrakter, typisk 4 år, hvorved Byrådet bindes økonomisk ud over indeværende budgetår og valgperiode. Derfor er det alene Byrådet, der i Vejen Kommune kan træffe beslutning om udbud og om der på baggrund af udbuddet skal vælges en leverandør, dvs. indgås en kontrakt. Hovedprincipper for beslutningsprocedure i forbindelse med udbud er: 1. Beslutning om udbud kan for aa bygge- og anlægsopgaver tages af økonomiudvalget. 1*) bb øvrige driftsopgaver kun tages af Byrådet. Inden beslutning tages skal der være udarbejdet et administrativt oplæg jf. afsnit 4 samt vurderes om der er behov for ekstern bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Vejen Kommune 13

14 2. Beslutning om, hvorvidt der skal være mulighed for at udarbejde eget bud, skal tages samtidig med beslutning om udbud. Hvis udarbejdelse af eget bud besluttes som en mulighed, skal der samtidig afsættes ressourcer til bistand. 3. Beslutning om, hvorvidt der udarbejdes eget bud, skal tages inden arbejdet med udbudsmaterialet påbegyndes for at kunne overholde habilitetsreglerne. 4. Beslutning om valg af udbudsform tages af økonomiudvalget. For bygningsdriftsopgaver på eksisterende kommunale ejendomme henvises dog til delegering af kompetencen i de særlige retningslinier for kontrahering med virksomheder i forbindelse med bygningsdriftsopgaver på eksisterende kommunale ejendomme 5. Godkendelse af grundlag for udbud, herunder de konkrete udvælgelses- og tildelingskriterier, da disse er afgørende for hvilken leverandør, der kan vælges på baggrund af udbuddet aa Bygge- og anlægsopgaver: Økonomiudvalget skal godkende grundlaget for udbuddet. (jvf. punkt 4). bb Øvrige opgaver: Byrådet skal godkende grundlaget for udbuddet. Det totale udbudsmateriale med kravspecifikation for øvrige opgaver udarbejdes herefter administrativt. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Som udgangspunkt er Intern service (ofte indkøbskonsulenten) tovholder for arbejdsgruppen. Det kan administrativt besluttes, at Intern service i stedet får en konsulentrolle. Derudover består arbejdsgruppen af repræsentant fra de(t) berørte direktørområde(r) og institution(er). Arbejdsgruppen suppleres med deltagelse af medarbejderrepræsentant på de områder, hvor loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Ligeledes kan arbejdsgruppen suppleres med en juridisk medarbejder og evt. ekstern konsulentbistand. 6. Offentliggørelse af udbud sker som minimum ved annoncering som krævet i følge gældende regler. Desuden anvendes Vejen Kommunes hjemmeside til offentliggørelse af udbud. 14 Udbudspolitik 2010/2013

15 7. Åbning af tilbud sker som udgangspunkt ikke ved oplæsning af priser eller anden offentlighed, når det drejer sig om offentlige tjenesteydelser/øvrige driftsopgaver. Når det drejer sig om bygge- og anlægsopgaver sker åbning af tilbud som udgangspunkt ved en form for offentlighed. 8. Vurdering af tilbud og valg eller fravalg (annullation)af den indstillede leverandør skal i henhold til lovgivningen alene ske på baggrund af de formulerede udvælgelses- og tildelingskriterier i udbudsmaterialet. I fht. øvrige opgaver: Arbejdsgruppen som har udarbejdet udbudsmaterialet med kravspecifikation udarbejder en begrundet indstilling om, hvorvidt det anbefales at udlicitere opgaven på baggrund af det gennemførte udbud og i bekræftende fald med hvilken leverandør. Indstillingen videresendes til et forum bestående af direktøren for området, involveret afdelingschef(er) og institution(er) og indkøbskonsulenten i Intern service samt eventuelt en medarbejderrepræsentant, jurist ligeledes fra Intern service og eventuel ekstern konsulent. Dette forum laver en indstilling til Byrådet, som træffer den endelige afgørelse om valg af leverandør efter forelæggelse for fagudvalg og Økonomiudvalg. 9. Indgåelse af kontrakt Det følger af udbudsreglerne og praksis, at Byrådet kan godkende indgåelse af kontrakt, men det er ikke et lovkrav. I Vejen Kommune er valgt følgende: aa ved bygge- og anlægsopgaver godkender og underskrives kontrakten af borgmester og direktør. bb ved øvrige opgaver godkender Byrådet kontrakterne, hvorefter kontrakten underskrives af borgmester og direktør Valget af leverandør kan jf. ovenstående ikke være en politisk beslutning, da valget alene sker som følge af de tidligere fastsatte tildelingskriterier. Beslutter byrådet ikke at godkende indstillingen, vil det være reglerne om annullation af udbudet, der skal anvendes, dvs. der skal være en saglig grund til annullation. Vejen Kommune 15

16 10. I god tid inden kontrakten udløber, skal der ved øvrige opgaver tages stilling til genudbud eller hjemtagning af opgaven. 11. Gevinst/tab ved udlicitering og genudbud af øvrige opgaver tilfalder beslutningstageren, dvs. Byrådet. 16 Udbudspolitik 2010/2013

17 4. Principper for valg af opgaveområder til udbud Kommunens driftsopgaver kan deles op i tre hovedgrupper: ÂÂ Myndighedsopgaver, f.eks. diverse tilsyn ÂÂ Egentlige drifts-/kerneområder, f.eks. børnepasning, hjemmepleje, folkeskoler m.m. ÂÂ Hjælpeydelser, f.eks. rengøring, pedeltjeneste, pasning af grønne arealer m.m. Myndighedsopgaver kan ikke udliciteres. Udlicitering er mest udbredt i forhold til hjælpeydelser, og overvejelser om udbud af egentlige drifts-/kerneområder vil kræve nøjere overvejelser herunder overvejelser om inddragelse af eksterne interessenter i vurderingen af om driftsopgaven er egnet til udbud. Men for både hjælpeydelser og egentlige drifts-/kerneydelser gælder, at kommunen som udbyder inden beslutning om udbud, skal vurdere hensigtsmæssigheden af at udbyde driftsopgaven. Hovedprincipperne for vurderingen er: Hvilke opgaver er eventuelt omfattet af udbudspligt? Herunder ordrer som overstiger tærskelværdien i EU s tjenesteydelsesdirektiv. Gælder der særlige udbudsregler for den pågældende opgave? Er der særlige hensyn i opgavevaretagelsen som vanskeliggør udbud og udlicitering, f.eks. pædagogiske hensyn? En vurdering af kommunens opgaveløsning og omkostningsniveau. Er kommunen gearet til at stille en bestillerorganisation til rådighed for opgaven, herunder om kommunen kan opretholde den fornødne ekspertise og kapacitet efter en udlicitering? (Det skal sikres, at der ikke blot sker en monopoloverflyt ning, som på lang sigt kan gøre opgaven dyrere.) Findes der et marked for udbuddet, er det konkurrencedygtigt og leveringssikkert? Kan udbuddet eventuelt ske i et fælles udbud sammen med andre i kommunen? (F.eks. rengøring for flere institutioner i et geografisk område.) Vejen Kommune 17

18 5. Kontrolberegning eller eget bud I udbudsforretninger, der ikke er bygge- og anlægsopgaver, foretages en kontrolberegning. Formålet er at vise, hvad det vil koste at beholde opgaveudførelsen i kommunen. Der udarbejdes eventuelt også eget bud. Hovedprincipperne for kontrolberegning og eget bud er: a. Beslutning om, hvorvidt der skal være mulighed for at udarbejde eget bud, skal tages samtidig med beslutning om udbud. Hvis udarbejdelse af eget bud besluttes som en mulighed, skal der samtidig afsættes ressourcer til bistand, jf. afsnit 3. b. Organisering med henblik på overholdelse af habiliteten: Ved udarbejdelse af eget bud skal der etableres en fuldstændig adskillelse mellem de medarbejdere, som deltager i udarbejdelsen af eget bud (udførerenhed), og de medarbejdere som udarbejder udbudsmateriale, afholder udbudsforretningen og vurderer indkomne bud (bestillerenhed). Dette for at de, som udarbejder eget bud, ikke kan påvirke kravene i udbudsmaterialet. Der er ikke altid en eksisterende opdeling mellem udførerenhed og bestillerenhed, og det er den enkelte afdelingschefs ansvar at denne etableres ved udarbejdelse af eget bud for at undgå habilitetsproblemer. c. Ved genudbud af en opgave, som allerede udføres af en ekstern leverandør, udarbejdes så vidt muligt en kontrolberegning. Dette sker for at sikre, at kommunen kan overtage opgaven, såfremt kommunen selv ud fra egne, objektive kalkulationer kan udføre opgaven bedst og billigst. Det skal i kravspecifikationen sikres, at kommunen har adgang til relevant information om opgaveudførelsen til brug ved kontrolberegning i forbindelse med genudbud. 18 Udbudspolitik 2010/2013

19 d. Ved udarbejdelse af eget bud og ved kontrolberegning følges som udgangspunkt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Vejledning om omkostningskalkulationer, kapitel 9 i Budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner. Det er den enkelte afdelingschefs ansvar, at der udarbejdes en kontrolberegning. Det er forudsat, at der ved udarbejdelsen af kontrolberegningen foretages en aktiv vurdering af ressourceindsatsen på området. Kontrolberegningen er ikke nødvendigvis identisk med budgettet eller regnskabet, da udbuddet ikke nødvendigvis er identisk med den aktuelle opgaveløsning. e. Følgeomkostninger medtages så vidt muligt kun i ét år eventuelt to år. Undtagelse herfra er eventuelle omkostninger vedrørende tjenestemænd, som typisk vil løbe over flere år. Vejen Kommune 19

20 6. Inddragelse og sikring af personalet Ved udbud af opgaver, hvor kommunen allerede har ansat personale til at udføre opgaven, skal udbud og udlicitering gennemføres med inddragelse af kommunens personale Hovedprincipperne er, at medarbejderinddragelsen skal ske via MED-systemet, som i relevant omfang: I god tid forud for beslutning om at iværksætte førstegangsudbud af driftsopgaver orienteres og gives mulighed for at fremkomme med bemærkninger i forhold til de arbejds- og personalemæssige konsekvenser. Formålet er at sikre, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. (Bemærk, at MED-udvalget i henhold til nedenfor nævnte protokollat har mulighed for at bede om sagkyndig vejledning/bistand.) Drøfter relevansen af, at der afgives eget bud, Udtaler sig om personalemæssige konsekvenser og de i udbudsmaterialet indarbejdede krav med henblik på sikring af personalets rettigheder inden udbudsmaterialet endeligt godkendes. I den konkrete udbudsproces orienteres løbende om status i udbudsprocessen, og der laves i forbindelse med udbuddet en konkret tidsplan for denne orientering. Derudover skal afdelingschefen af det udbudsberørte område: Løbende orientere de berørte medarbejdere og i videst muligt omfang inddrage medarbejderne ud fra den holdning, at det er bedre at give for megen information end for lidt i en udbudssituation. Give oplysning om konsekvenser i løn - og ansættelsesforhold ved en udlicitering. 20 Udbudspolitik 2010/2013

21 Give relevante medarbejdere mulighed for at deltage i udarbejdelse af eget bud, hvis et sådan udarbejdes. Ved udlicitering af opgaver, som indebærer overdragelse af personale, skal personalets rettigheder sikres. Hovedprincipperne er: Udgangspunktet er virksomhedsoverdragelsesloven. Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer medarbejdernes rettigheder i den relevante, indeværende overenskomstperiode. Ved udlicitering er udgangspunktet virksomhedsoverdragelsesloven også i grænsetilfælde, hvor der ikke er tale om overdragelse af en samlet økonomisk enhed. (Virksomhedsoverdragelsesloven omfatter ikke tjenestemænd, for hvem overgang til ansættelse hos en privat arbejdsgiver er frivillig.) Dog således, at der ved hvert udbud sker en vurdering af muligheden for udvidet sikring på grundlag af kontraktens varighed samt resterende længde af overenskomstperioden. I tilfælde, hvor det overvejes, skal de økonomiske konsekvenser fremgå af den konkrete vurdering. Beregning af denne sikring af medarbejdernes rettigheder: Sikringen af medarbejdernes rettigheder i forhold til løn m.v. som følge af virksomhedsoverdragelsesloven skal laves som en beregning konkret på de medarbejdere der virksomhedsoverdrages. Det skal således fremgå af udbudsmaterialet, at leverandørerne skal afgive tilbud ud fra markedsmæssige vilkår, og overenskomsterne gældende på deres områder. En særskilt beregning på merudgiften op til sikring af medarbejdernes rettigheder som følge af virksomhedsoverdragelsesloven beregnes internt i samarbejde med tilbudsgiver. Denne ekstraudgift er i forhold til den enkelte virksomhedsoverdragede medarbejder. Denne tilbudsmodel anvendes for at undgå kommunen kommer til at betale for medarbejdere, der ikke ønsker at blive virksomhedsoverdraget. Vejen Kommune 21

22 Administrationen skal i forbindelse med udbud vurdere, om der er behov for særlige krav vedrørende sikring af de rettigheder, der følger af lokalaftaler og kutymer. Der henvises i øvrigt til: Vejen Kommunes MED-aftale, Â Â Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, som er underskrevet af hovedorganisationerne den 24. maj I henhold hertil skal medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg) inddrages i forbindelse med større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder påtænkt udbud/udlicitering/privatisering. ÂÂ Virksomhedsoverdragelsesloven ÂÂ Som minimum skal ovennævnte bestemmelser om medarbejderinddragelse følges. Det er den afdelingschef, der har ansvar for udarbejdelse af udbudsmaterialet, der også har ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af medarbejderinddragelse og for sikring af personalets rettigheder ved udlicitering. 22 Udbudsstrategi 2011/2013

23 7. Principper for valg af leverandør, kravspecifikationer og betingelser ved udbud Kravspecifikation/udbudsmaterialet: Vejen Kommune har det fulde ansvar for løsningen af kommunens driftsopgaver uanset om opgavevaretagelsen sker med egne medarbejdere eller ved udlicitering eller andre former for samarbejde. Kravspecifikationen er et vigtigt element i forbindelse med kommunens varetagelse af dette ansvar ved udliciteringer. Det er derfor vigtigt, at kravspecifikationen til det konkrete udbud er formuleret, så det er et fleksibelt redskab, der kan tage højde for ændringer, f.eks. i lovgivningen. Samtidig er kravspecifikationen det naturlige udgangspunkt for dialogen mellem kommunen og den private leverandør. Opgaverne skal derfor være dækkende beskrevet i udbudsmaterialet, og der skal stilles relevante krav til serviceniveau, ydelser og kvalitet, men så vidt mulig ikke leverandørens arbejdsmetoder, så nytænkning og udvikling forhindres. Der skal ligeledes foretages kvalitetsopfølgning. Udbudsmaterialet bør indeholde et udkast til kontrakt. Som bilag til kontraktudkastet vedlægges den konkrete opgavebeskrivelse/kravspecifikation. Udbudsbetingelserne skal fremgå klart af udbudsmaterialet, dvs. tilbudsgivernes vilkår for afgivelse af tilbud med tydelig markering af den valgte udbudsform, kontraktlængde, udvælgelses- og tildelingskriterier. Desuden skal det fremgå hvilke forventninger, der er til samarbejdet. Dvs. hvilke forventninger leverandøren skal leve op til. Der er i Vejen Kommune ikke vedtaget konkrete generelle udbudsbetingelser og forventninger til samarbejdet med leverandøren, bortset fra i forhold til sociale klausuler og overdragelse af medarbejdere. Se afsnit 9. Udarbejdelse af udbudsmateriale: Se i afsnit 3. Valg af leverandør: Vejen Kommune 23

24 Byrådet i Vejen Kommune har ikke vedtaget særlige udvælgelses- og tildelingskriterier eller andre generelle regler. Der vælges de relevante i forhold til det udbudte område, og dette godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af grundlaget for udbudet. Ved valg af leverandør baserer Vejen Kommune sig på følgende hovedprincipper: Som hovedregel vælges tilbuddet fra den virksomhed (herunder eventuelt eget bud), som vurderes at levere den bedste ydelse til den mest økonomisk fordelagtige pris for kommunen samlet set. Dette er ikke nødvendigvis det prismæssigt billigste tilbud. Vurdering af tilbud og valg eller fravalg (annullation) af den indstillede leverandør sker på baggrund af de formulerede kriterier i udbudsmaterialet. I fht. øvrige opgaver: Jf. afsnit 3 udarbejder arbejdsgruppen, som har udarbejdet udbudsmaterialet med kravspecifikation, en begrundet indstilling om, hvorvidt det anbefales at udlicitere opgaven på baggrund af det gennemførte udbud og i bekræftende fald med hvilken leverandør. Indstillingen videresendes til et forum bestående af direktøren for området, involveret afdelingschef(er) og institution(er) og indkøbskonsulent i Intern service samt eventuelt en medarbejderrepræsentant, jurist ligeledes fra Intern service og eventuel ekstern konsulent. Dette forum laver en indstilling til Byrådet, som træffer den endelige afgørelse om valg af leverandør efter forelæggelse for fagudvalg og Økonomiudvalg. Indgåelse af kontrakt Det følger af udbudsreglerne og praksis, at Byrådet kan godkende indgåelse af kontrakt, men det er ikke et lovkrav. I Vejen Kommune er valgt følgende: a. ved bygge- og anlægsopgaver godkender og underskrives kontrakten af borgmester og direktør. b. ved øvrige opgaver godkender Byrådet kontrakterne, hvorefter kontrakten underskrives af borgmester og direktør. 24 Udbudsstrategi 2010/2013

25 Valget af leverandør kan jf. ovenstående ikke være en politisk beslutning, da valget alene sker som følge af de tidligere fastsatte tildelingskriterier. Beslutter byrådet ikke at godkende indstillingen, vil det være reglerne om annullation af udbudet, der skal anvendes, dvs. der skal være en saglig grund til annullation. Hvis eget bud vinder, skal afdelingschefen på opfordring kunne dokumentere, at eget bud lever op til sit bud. Bygningsvedligehold: Der er, som nævnt i indledningen, udarbejdet særskilte retningslinier for kontrahering med virksomheder i forbindelse med bygningsdriftsopgaver på eksisterende kommunale ejendomme i Vejen Kommune. 8. Kvalitetsopfølgning I kravspecifikationen skal stilles konkrete, relevante krav om kvalitetsopfølgning. Byrådet ønsker som en hovedregel, at det i udbudsmaterialet indføres, at klager i forbindelse med ydelsen skal indbringes til kommunen, der behandler klagen med inddragelse af leverandøren. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal der i det konkrete udbud tages stilling til, hvor eventuelle klager over opgaveudførelsen skal behandles. Hvis klagesagsbehandlingen lægges hos leverandøren, skal der som minimum gives en orientering om klagerne og deres løsning til kommunen. Vejen Kommune 25

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06

Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06 Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06 Indledning Denne servicestrategi er udarbejdet i henhold til 62 i den kommunale styrelseslov samt 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 881 af 24/10-2002 om

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbudspolitik for. Region Midtjylland. Region Midtjylland

Udbudspolitik for. Region Midtjylland. Region Midtjylland Udbudspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Fotos: JS Danmark A/S side 1 tv / Henrik Brøns side 1 mf, 2 tv, 2 mf, 7, 9, 16 / Troels Witter side 1 th, 19 / Niels Aage Skovbo side 8, 10 / Nicky

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 VEJLEDNING I UDBUD OG UDLICITERING INDLEDNING... 4 1. 1 Sammenhæng mellem udbudspolitik og vejledning...4 1.2 Definitioner...4 1.3 Formålet med at sende

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere