Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk"

Transkript

1 Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal kulegrave den danske deltagelse i bl.a. Irak, er blevet kritiseret af såvel politiske modstandere som akademiske eksperter. Mens nogle kritikere stiller spørgsmålstegn ved selve formålet med at belyse især forløbet op til beslutningen om at gå i krig i Irak, har andre rettet deres kritik mod indholdet af det kommissorium, som kommissionen skal arbejde efter, eller mod den faglige profil på kommissionens medlemmer. Den største anke mod den forestående kommission har været, at den ifølge kritikerne blot er at anse som en fortsættelse af den politiske kamp på Christiansborg, blot med andre midler. Det er en kritik, der især genfindes i visse akademiske kredse, herunder især i politologiske, hvor det hedder sig, at regeringens primære formål med at undersøge forløbet omkring Irak-krigen er at kaste smuds på den tidligere regering. Der er ingen grund til at betvivle politologernes analyse al den stund, at enhver, der har fulgt debatten om den danske krigsdeltagelse i 00 erne, eller som har blot marginalt kendskab til det politiske maskinrum i Danmark, ved, at politikerne formentlig vil bruge og undertiden sågar misbruge krigskommissionen til at score politiske point. Det hører da også med til historien, at den nuværende regering er løbet fra et oprindeligt løfte fra tiden i opposition om at ændre lovgivningen og give et mindretal i Folketinget på 40 % mulighed for at nedsætte uvildige undersøgelser. Og det taler vist for sig selv. Pointen i dette bidrag er imidlertid, at dette ikke også bør være ensbetydende med, at krigskommissionen ikke bør nedsættes. Dertil spiller kommissioner en for vigtig rolle i et demokrati som det danske, og vi skal tænke os grundigt om, før vi lader politikernes eventuelle manglende evner til at forholde sig demokratisk ansvarligt og reflekteret til en given problemstilling være styrende for, om vi som demokrati skal indlede en uvildig undersøgelse af et hændelsesforløb af stor samfundsmæssig og demokratisk betydning. Den demokratiske proces bør ikke reduceres til et spørgsmål om, hvordan politikerne agerer, og vores politikere er ikke de eneste, der har en aktie i, hvordan vi som et demokratisk samfund håndterer betydningsfulde beslutninger. Sunde demokratier kigger med mellemrum tilbage og stiller skarpt på de hændelsesforløb, der er af størst samfundsmæssig betydning, såsom beslutninger om at gå i krig, og kun usunde demokratier undlader sådanne undersøgelser på grund af politikernes eventuelle demokratiske umodenhed. Der er i hvert fald to grunde til, at undersøgelseskommissioner giver særlig god mening i et demokrati som det danske. For det første kan en kommission være et udmærket værktøj i forhold til at få en mere principiel og langsigtet debat om indholdet af politikken på et givent område, og sådanne diskussioner er der ganske enkelt for få af i Danmark. Med undtagelse af den årlige

2 diskussion af finansloven har vi i Danmark ikke nogen særlig veludviklet praksis for periodevise evalueringer af den eksisterende politik, og i modsætning til mange andre stater har vi eksempelvis ikke nogen national sikkerhedsstrategi, der skal opdateres med års mellemrum, og som derfor også løbende ville skulle diskuteres politisk i Folketinget. Og vi har heller ikke som flere stater nogen praksis for at tidsbegrænse de dele af vores lovgivning, såsom antiterrorlovgivning, der er politisk kontroversielle, og som derfor med fordel kan gøres til genstand for periodevise politiske diskussioner. 1 Endelig afholder det danske Folketing også meget få høringer om aktuelle emner sammenlignet med andre parlamenter. Så jo flere anledninger til at evaluere den førte politik, jo bedre. En undersøgelseskommission er for det andet en anledning til, at Folketinget kan forsøge at agere som en ganske tiltrængt modvægt til regeringen. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at det danske demokrati, som andre demokratier, er baseret på magtens tredeling og dermed også på den præmis, at den lovgivende magt i Folketinget skal kunne fungere som en form for modpol til bl.a. den udøvende magt hos regeringen. 2 De historiske erfaringer viser imidlertid, at Folketinget i praksis er ganske svagt og kun i begrænset omfang udfylder sin demokratiske rolle som modvægt til regeringen. 3 Dansk Institut for Militære Studier skrev i 2008 en rapport om kvaliteten og processerne for sikkerhedspolitisk debat i Danmark, og opgaven var at undersøge, hvorfor der stort set ikke er nogen overordnet sikkerhedspolitisk debat i Danmark, og hvorfor Folketinget er så ringe til at koordinere de mange elementer af den moderne sikkerhedspolitik, som det er tilfældet. 4 En af de ting, som de mange interviews med politiske ordførere på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område viste, var, at der ikke er en særlig veludviklet Folketingskultur i Folketinget. Der er kun en ringe forståelse blandt vores politikere for, at Folketinget spiller en helt central og uundværlig rolle i vores demokratiske system, og politikerne opfatter først og fremmest sig selv som medlemmer af et politisk parti i enten regering eller opposition og ikke som medlemmer af et parlament med demokratiske pligter. Vores politikere er kort sagt mere partisoldater end parlamentarikere, og flere folketingspolitikere sagde ligeud, at de undertiden havde lyst til at stemme mod partilinjen, men afstod af frygt for repressalier fra partiledelsen. Den strenge partidisciplin på Christiansborg er uheldig for vores parlamentariske system, fordi Folketinget kun kan udfylde sin rolle som modvægt til regeringen, hvis de menige folketingspolitikere føler, at deres forpligtelser som medlemmer af Folketinget går videre end til partiet. Og den strenge partidisciplin er selvfølgelig særlig uheldig, hvis den er udtalt hos de folketingspolitikere, der er menige medlemmer i regeringsbærende partier. Den strenge partidisciplin og den manglende selvstændige Folketingskultur er ikke kun med til at forklare, hvorfor Folketinget er så ringe til at forestå løbende evalueringer af den førte politik, men også, hvorfor kommissioner som den forestående krigskommission er så politisk ømtålelige, som de er, og derfor også, hvorfor det er så forholdsvis sjældent, de nedsættes. Den til enhver tid siddende opposition og regering ved nemlig, at der som regel altid ligger partipolitiske og ikke mere grundlæggende parlamentariske og samfundsmæssige motiver bag iværksættelsen af uvildige undersøgelser. Oppositionen er groft sagt kun interesseret i at indlede de undersøgelser, der kan 1 Se hertil bl.a. Anders Henriksen, Antiterroren, Retsstaten og demokratiet, Jurist- og Økonomforbundets forlag, Principperne om magtens tredeling genfindes i Grundlovens 3. 3 Anders Henriksen, Folketinget er for svagt i forhold til regeringen, Kronik, Dagbladet Politiken, 24. august Vibeke Schou Tjalve & Anders Henriksen, Vi diskuterer jo ikke politik på den måde : Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken, 2008, Dansk Institut for Militære Studier, København.

3 give dem politisk skyts i den evige politiske kampe med regeringen, og det ved regeringen, der derfor vil gøre alt for at undgå dem. Så mens man i andre lande, såsom i USA og Storbritannien, også iværksætter uvildige undersøgelser for at lære af sine erfaringer og gøre processerne og politikken bedre, så nedsætter Folketinget som regel kun uvildige undersøgelser for at kunne placere et politisk ansvar. Konsekvensen er, at vi som samfund har for få tilbundsgående undersøgelser af sagsforløb, der er en vigtig del af vores samtidshistorie, og at de få undersøgelser, der trods alt iværksættes, ikke har som sit primære formål at gøre os klogere på vores demokrati og vores fremtid. En anden kritik af den forestående krigskommission er, at den udelukkende består af jurister, hvoraf den ene er en dommer, og de øvrige medlemmer henholdsvis en advokat og en universitetsprofessor. Denne sammensætning af kommissionen er blevet kritiseret for i unødig grad at begrænse undersøgelsen og dermed i høj grad også debatten om krigsdeltagelsen og for at være endnu et eksempel på en tendens til overdreven retliggørelse af spørgsmål om den danske krigsdeltagelse. Der har ganske rigtigt været en tendens til, at debatterne om den danske krigsdeltagelse i for høj grad har været centreret om retlige spørgsmål, 5 men kritikken mod den megen fokusering på jura må ikke forveksles med en principiel modstand mod retlige undersøgelser som sådan. Velfungerende demokratiske samfund iværksætter uvildige retlige undersøgelser af forløb omkring krigsdeltagelse, hvis der kan være en mistanke om brud på de retlige regler. Der er en grund til, at reglerne findes, og hvis vi skal kunne stole på politikere, når de siger, at det ligger dem meget på sinde, at loven overholdes, er der også en demokratisk pointe i at kontrollere, om de taler sandt. Der er da også flere elementer i den danske krigsdeltagelse, der uden de store problemer kan gøres til genstand for en retlig undersøgelse. Formanden for Dommerforeningen har ganske vist kritiseret dele af kommissoriet om forløbet op til Irak-krigen for at være meget politisk formuleret, 6 men det gælder jo langt fra det hele, og kommissionen bør eksempelvis godt kunne give et kvalificeret bud på, om krigen havde støtte i folkeretten eller ej (selvom det ikke er helt ligetil), ligesom den kan vurdere, om den daværende regering gav retvisende eller vildledende oplysninger til Folketinget i tiden op til krigen. Det er med andre ord ikke umuligt at lave en retlig undersøgelse af i hvert fald dele af hændelsesforløbet op til Irak-krigen, men man skal selvfølgelig ikke kun være klar over, hvad man får, når man beder tre jurister vurdere den danske krigsdeltagelse, men i ligeså høj grad også, hvad man ikke får. Og heri ligger en anden central pointe i dette bidrag. Krigskommissionen vil levere retlige svar, og ikke andet og mere, og det betyder selvfølgelig bl.a., at svarene på alle de strategiske, politiske, etiske og moralske spørgsmål skal leveres andetsteds fra. Og det betyder også, at krigskommissionens betoning af jura udfordrer vores evner til som demokrati at anlægge alle de nødvendige ikke-juridiske betragtninger og vinkler, som kommissionen ikke anlægger. Så hvis vi skal tro på vores udenrigsminister, når han udtaler, at det er vigtigt for ham, at vi som land kan diskutere mål og midler, hensigter og interesser, åbent, 7 kommer vi derfor heller ikke udenom, at 5 Se bl.a. Anders Henriksen, Ret og uret om fangeoverdragelser, Kronik i Dagbladet Politiken, 2. januar 2012, og Anders Henriksen, Jura som strategi og Danmark i krig, i Kristian Søby Kristensen, Danmark i Krig, Juristog Økonomforbundets forlag (udkommer 2013). For en tilsvarende opfattelse, se Sten Rynning, Den politiske debat om Danmarks krige drukner i jura, Kronik i Dagbladet Information, 29. januar Morten Skærbæk og Jacob Svendsen, Dommerforening kalder kommission for politisk, Dagbladet Politiken, 12. april Villy Søvndal, Nu skal vi have sandheden om Irakkrigen frem, Kronik i Dagbladet Politiken, 16. maj 2012.

4 hans regerings beslutning om at begrænse Irak-undersøgelsen til en retlig undersøgelse i høj grad også udfordrer hans egen demokratiske evne til at brede diskussionen ud og undertiden væk fra en ensidig fokusering på spørgsmål om lovlighed. Så ved at bede jurister om at forestå undersøgelsen har udenrigsministeren og hans regering herved også i vidt omfang gjort den demokratiske opgave sværere for dem selv. På samme måde, som den har været hurtig til at erklære, at beslutningen om at nedsætte krigskommissionen er en sejr for vores demokrati, kan den herved også i sidste ende komme til at blive det modsatte. Kommissionen vil nemlig ikke blot udstille den forhenværende men også den nuværende regerings demokratiske evner. Eller mangel på samme.

5 ccc

6

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Kronologisk fortegnelse over betænkninger. 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. 1427 Reform af den civile retspleje II

Kronologisk fortegnelse over betænkninger. 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. 1427 Reform af den civile retspleje II Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Sander vil belønne de bedste forskere

Sander vil belønne de bedste forskere Sander vil belønne de bedste forskere Rangordning af de danske universiteter indgår som en del af Videnskabsministeriets nye finansieringsmodel for universiteterne. En god placering på rangordningslisten

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere