Årsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. www.kompan.com"

Transkript

1 Årsrapport

2 DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN SPANIEN AUSTRALIEN EGEN SALGSORGANISATION DISTRIBUTØRER / AGENTER SALGSKONTORER 40 ÅRS LEG MED BARNET I CENTRUM For 40 år siden overværede en ung kunstner ved navn Tom Lindhardt Wils noget, som fik afgørende betydning for børns leg. En af hans store farvestrålende skulpturer var blevet placeret i et nyt boligområde som kontrast til de grå og ensformige bygninger. Han opdagede dog snart, at børn var mere interesserede i at lege på dem end at beundre dem. På den baggrund grundlagde han KOMPAN - en engageret virksomhed, der fremstiller legeredskaber med barnet i centrum. 2

3 PLAY THE KOMPAN WAY Attraktive legepladser som fremmer børns udvikling INDHOLD 2011 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 KOMPAN I PERSPEKTIV...8 BERETNING REGNSKABSBERETNING GLOBAL MARKEDSLEDER GLOBAL SUPPLY CHAIN PRODUKTUDVIKLING OG KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMMERCIELLE RISICI...26 KOMPANS SOCIALE ANSVAR (CSR) - OG PERSONALEFORHOLD CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER MODERSELSKABSREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...75 BALANCE...76 PENGESTRØMSOPGØRELSE...77 EGENKAPITALOPGØRELSE...78 NOTER BESTYRELSE, DIREKTION OG KONCERNLEDELSE NØGLETALSDEFINITIONER ADRESSER FORSIDEFOTO: ICON FORAN NYT HOVEDKONTOR I ODENSE, DANMARK 3

4 2011 I KORTE TRÆK (Tal for 2010 i parentes) KOMPAN opnåede et tilfredsstillende resultat i 2011 trods svære markedsvilkår. KOMPAN har øget sin markedsandel og indtjening i et vigende marked. KOMPAN nåede en koncernomsætning på mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2%. Den organiske udvikling omsætningen normaliseret for tilkøb og frasalg af selskaber og udsving i valutakurser var flad i et vigende marked. Hovedmarkedet Europa blev i andet halvår ramt af gældskrisens opblussen. Dog varierede påvirkningen fra land til land, og der var vækst i flere lande, som viste sig mere robuste overfor den økonomiske krise. Det er ledelsens opfattelse, at KOMPAN vandt markedsandele i et vigende marked. EBITA blev 172 mio. kr. (166 mio. kr.). EBITA marginen steg bl.a. som følge af lavere afskrivninger i Afskrivningerne udgjorde 26 mio. kr. i 2011 (41 mio. kr.). Årets normaliserede resultat efter skat blev 120 mio. kr. (117 mio. kr.) en stigning på 3%. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende i et svært marked. Koncernen havde et frit cash flow på 79 mio. kr. (140 mio. kr.) eksklusive investeringer i nyt hovedsæde, mens cash-conversion (frit cash flow før skat i forhold til EBITA) var 55% (92%). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapital mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt øgede skattebetalinger. Netto rentebærende gæld ultimo 2011 var 328 mio. kr. (333 mio. kr.). Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA var 1,7 ultimo 2011 (1,6). KOMPAN har siden 2005 haft en global ekspansionsstrategi, som er baseret på både organisk vækst samt opkøb. I 2011 har KOMPAN opkøbt aktiviteterne i Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) i juni 2011 samt aktiviteterne i Natura Norge AS (Norge) i oktober Begge indgår i regnskabet fra overtagelsesdagen. KOMPAN har også i 2011 haft stor fokus på uddannelse af salgsstyrken i salgsmetoder og CRM værktøjer igennem Sales Excellence projektet. Resultatet er en langt mere fokuseret salgsstyrke, som bruger mere tid med kunderne. Sales Excellence projektet stiler mod best practice på tværs af organisationen og er en væsentlig grundsten under væksten i markedsandelene. KOMPAN flyttede i sommeren 2011 ind i et nyopført hovedsæde i Odense (Danmark). Den nye bygning binder i højere grad produktudvikling, produktion og salg sammen, hvilket skaber stærke rammer for fortsat videreudvikling af KOMPAN som den globale markedsleder. I Brno (Tjekkiet) tog KOMPAN et nybygget distributionscenter på m 2 i brug. Tre hidtidige bygninger i Brno og en i Holland konsoliderede deres aktiviteter i den nye bygning, som samtidigt rummer et væsentligt udvidelsespotentiale. KOMPAN har fortsat investeret i produktudvikling. Der er en solid pipeline af nye produkter og løsninger, som vil blive lanceret i de kommende år. 4

5 5

6 HOVEDTAL OG NØGLETAL Mio. DKK Resultatopgørelse Omsætning 1.087, , , , ,7 EBITDA 1) 152,2 147,5 168,9 207,0 198,4 EBITA 1) 127,3 114,4 125,2 166,0 172,1 Amortiseringer 2) -8,2-52,5-13,3-14,5-33,2 Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter 3) 11,7-14,1-8,7-32,8 13,4 Resultat af primær drift (EBIT) 130,8 47,7 103,2 118,7 152,3 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,1 0,0-2,9 0,0 0,0 Finansielle poster, netto -37,3-50,0-9,3-4,3-14,2 Skat -32,6-11,2-24,0-30,7-36,7 Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Normaliseringer Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Valutakursreguleringer 0,3 12,7-3,6-3,6 4,4 Amortiseringer 2) 8,2 52,5 13,3 14,5 33,2 Restruktureringsomkostninger mv. - 14,1 14,5 32,8 11,7 Andre driftsindtægter -15,0 - -5, ,1 Effekt fra reduktion i selskabsskat 1, Skat af normaliseringer 1,6-11,8-4,6-10,9-6,1 Normaliseret resultat efter skat 57,5 54,1 80,8 116,5 119,5 1) EBITDA og EBITA er præsenteret før restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter. 2) Indeholdende afskrivninger af tilkøbte immaterielle aktiver samt nedskrivning af goodwill. 3) Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter omfatter poster, der i kraft af deres karakter ikke skønnes at være en del af den ordinære drift, som f.eks. avance ved salg af virksomheder, regulering af betinget købesum i forbindelse med virksomhedsopkøb, omkostninger i forbindelse med nedlukning af produktionsenheder, transaktionsomkostninger vedrørende virksomhedssammenslutninger (fra og med 2010) mv. Omsætning og vækst Mio. DKK % EBITA og margin 1) Mio. DKK % Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) Mio. DKK % Omsætning Vækst EBITA EBITA margin Resultat efter skat ROE 6

7 Mio. DKK Balance Aktiver i alt 1.193, , , , ,4 Aktiekapital 106,1 106,3 112,4 113,0 113,0 Egenkapital 364,7 285,4 400,1 532,1 622,9 Investeret kapital 349,8 287,1 264,8 268,1 332,8 Netto arbejdskapital 209,5 123,5 125,8 137,2 189,6 Rentebærende gæld, netto 4) 538,5 500,7 380,3 332,9 328,1 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 79,0 189,3 155,0 150,0 122,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12,3-82,6-36,2-100,3-55,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -82,0-81,3-28,7-143,4-65,1 Årets pengestrøm -15,3 25,4 90,2-93,7 1,4 Frit cash flow 34,3 154,3 137,2 122,1 55,3 Investeringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 5) 33,0 49,2 26,5 39,6 53,2 Afskrivninger (ekskl. amortisering af tilkøbte varemærker) 24,9 33,1 43,6 41,0 26,4 Nøgletal Vækst i omsætning 11,4% 6,9% -4,2% 24,7% 2,0% EBITDA 1) margin 14,0% 12,7% 15,2% 14,9% 14,0% EBITA 1) margin 11,7% 9,8% 11,2% 12,0% 12,2% Afkast på investeret kapital (ROIC) 39,3% 35,9% 45,4% 62,3% 57,3% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 17,2% 16,7% 23,6% 25,0% 20,7% Egenkapital andel 30,6% 25,5% 32,7% 38,8% 45,9% Netto rentebærende gæld/ebitda 1) 3,5 3,4 2,3 1,6 1,7 Resultat (normaliseret) pr. aktie, DKK 5,4 5,1 7,2 10,3 10,6 Gennemsnitligt antal ansatte ) Rentebærende gæld er i 2009, 2010 og 2011 henholdsvis tillagt (2009: 60 mio. kr.) og fratrukket (2010: 50 mio. kr. og 2011: 4 mio. kr.) negativ/positiv værdi af valutaterminsforretninger på kreditinstitutter. 5) Investeringer er ekskl. virksomhedskøb. I investeringer indgår i 2010 og 2011 henholdsvis 18,1 mio. kr. og 24,1 mio. kr. vedr. ny domicilbygning. Definitioner: Regnskabstal, der kan udledes direkte fra det officielle regnskab for , er udarbejdet i overensstem melse med IFRS. Øvrige hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med definitioner side 88. Normaliserede resultater er baseret på KOMPANs identifikation og vurdering af særlige resultatposter og medtaget for at give et sammenligneligt grundlag for opgjort normaliseret indtjening. Mio. DKK 60 Investeringer og afskrivninger % 70 Afkast af investeret kapital Mio. DKK 600 Netto rentebærende gæld og netto rentebærende gæld/ebitda 1) Investeringer Afskrivninger Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld/ebitda 7

8 Connie Astrup-Larsen, CEO KOMPAN I PERSPEKTIV 2011 blev et begivenhedsrigt år for KOMPAN. De vanskelige økonomiske vilkår, særligt i Sydeuropa, påvirkede fortsat de offentlige myndigheder i form af kommuner og institutioner, hvilket er KOMPANs største kundegrupper. Internt var 2011 et stort forandringsår, hvor vi fysisk flyttede vores to største enheder hovedkontoret i Danmark og vores primære produktionsenhed i Tjekkiet til nybyggede lokaler. KOMPAN opnåede i 2011 et salgsmæssigt resultat på niveau med året før. Indtjeningsmæssigt gik det fortsat fremad med en stigning på 28% i resultat af primær drift (EBIT). Givet de turbulente markeder især i andet halvår, hvor usikkerheden vedrørende den europæiske gældssituation bredte sig, synes vi, at det er et tilfredsstillende resultat, der viser robustheden i KOMPANs forretningsmodel. KOMPANs medarbejdere har ydet en stor indsats, og deres indsats påskønnes i høj grad var også et år, hvor KOMPAN investerede massivt i en bedre infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. Når vi ser fremad, så forventer vi også, at der i de kommende år skal kæmpes for at styrke markedspositionen. Der er ingen tvivl om, at kunderne - ligesom ved andre offentlige investeringer - fortsat vil fokusere på at få værdi for de penge, som investeres i legepladser. Det er 8

9 Unique 2011 var et år, hvor KOMPAN investerede massivt i infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. en naturlig udvikling, som vi skal søge at placere KOMPAN bedst muligt i. Vi har industriens stærkeste fundament og er derfor sikre på, at vi evner at tilpasse os de forandringer, der bliver nødvendige. Efter en række opkøb over de seneste år besluttede vi i 2011 primært at konsolidere de allerede opkøbte selskaber frem for at foretage nye akkvisitioner. Vi købte dog aktiviteterne i to mindre virksomheder Ovaal Speelconcepten V.O.F. i Holland og Natura Norge AS i Norge. Begge selskaber har opbygget specialviden i salg af unikke legepladser fremstillet af afbarket Robinia træ; et delmarked, som er i vækst, og hvor KOMPAN har valgt at styrke sin position. Begge aktiviteter er fuldt integrerede i de lokale KOMPAN salgsenheder. KOMPAN har i hele sin levetid udviklet innovative produkter med en tydelig designprofil og med børnene i centrum. I 2011 investerede vi fortsat i produktinnovation og lancerede bl.a. KOMPLAY Black Line samt nye løsninger til den interaktive ICON serie. KOMPANs fokus på produktinnovation betyder, at vi har en solid pipeline af nye produkter og løsninger i de kommende år. Vores primære fokus i 2012 vil fortsat være at vinde markedsandele i hovedmarkederne. Nogle enkelte af markederne er ramt af offentlige besparelser, hvilket vi især ser i Spanien og Italien. Samtidigt stagnerer en række af de nordeuropæiske markeder. Vi vil afsøge de vækstområder, som vi ser, og sikre at vores ressourceforbrug prioriteres nøje. Vi vil fortsat udvikle vores egen salgsstyrke, da vi kan se, at vi generelt har en stærkere salgsfokusering, når sælgerne er ansat i KOMPAN og har en stærk værktøjskasse til udvikling af salget. KOMPANS STRATEGI En af de store opgaver, som 2011 bød på, var udarbejdelsen af en opdateret strategiplan. Vi valgte at lave et stort forberedelsesarbejde i form af et markedsstudie, hvor vi fik detaljeret viden om det globale marked for Sundhed Læring Legepladser forbedrer sundheden gennem fysisk aktivitet Legepladser fremmer den motoriske udvikling Legepladser forebygger overvægt og fedme Playground Legepladser forbedrer indlæringsevnen Solutions Velindrettede legepladser begejstrer børn og teenagere Legepladser reducerer vandalisme Alle kan være med Social integration 9

10 KOMPAN i Danmark flyttede i sommeren 2011 ind i et nybygget hovedkontor med et markant design, fremstillet af bæredygtige materialer legeredskaber. Analyserne viste som forventet at vi har vundet markedsandele i de senere år. Samtidig blev det også understreget, at vores hidtidige strategiplan har haft en række rigtige elementer, som har ført til solid, lønsom vækst. Arbejdet med strategiplanen involverede hele ledelsesgruppen både i Danmark og i datterselskaberne. Vi har således gennem 2011 fået en endnu mere sammentømret ledergruppe. Vi har i fællesskab identificeret en række vækstområder primært i vores eksisterende hovedmarkeder, hvor industrien og kundesiden er mest udviklet. Vi har i slutningen af 2011 og starten af 2012 kommunikeret strategiplanen til hele den globale organisation, så alle medarbejderne trækker i samme retning. FREMTIDENS KOMPAN En af de ting, der igen og igen bliver trukket frem, når vi taler med vores kunder, er, at KOMPAN har et overordentlig stærkt renommé for at levere kvalitetsprodukter med stor holdbarhed, legeværdi og sikkerhed. Det er blandt andet disse karakteristika, der har bragt KOMPAN i en position som global markedsleder. Det er i væsentligt omfang sammenkoblingen af KOMPAN Play Institute, en erfaren produktudviklingsafdeling, en solid supply chain samt kompetent salgsrådgivning, der har været fundamentet for denne position. Vi vil også fremadrettet styrke dette område, så vi fortsat udvikler os. KOMPAN Play Institute er en unik enhed, der kombinerer egen forskning og produktudvikling med de dygtigste forskere på uddannelsesinstitutioner over hele verden. Vi er sikre på, at KOMPAN skal blive endnu mere kundefokuseret i de kommende år og derved styrke konkurrencekraften. Kunderne vil stille stadig større krav til deres leverandører; krav der, udover den basale produktleverance, også involverer rådgivning og vidensdeling med kobling til pædagogik og fysiske studier. Gode legepladser er vigtige både for børns læring, helbred og sociale integration. Vi skal forstå at knytte vores viden endnu bedre sammen med den fysiske leverance, så vores kunder og børnene kontinuerligt får bedre løsninger. Vi tror fast på, at KOMPAN har alle muligheder for også at blive fremtidens vinder i vores industri. Vi skal være forberedt på konstant forandring samt skabe grundlaget for at kunne træffe vanskelige beslutninger rettidigt. Hvis vi sætter tempoet ned, vil konkurrenterne forsøge at indhente os. Fra ledelsens side vil vi sikre, at organisationen har grundlaget og opbakningen til at træffe de nødvendige beslutninger og sikre stærk eksekvering af vores strategi. Connie Astrup-Larsen Administrerende direktør 10

11 LEG ER TRÆNING TIL LIVET Det er afgørende, at børn får tid til at lege. Leg er ikke en luksus det er en nødvendighed! * FAKTA FRA KOMPAN PLAY INSTITUTE 39% MERE AKTIVITET AKTIVE I EN PÅ BØRNE- HAVE EN KOMPAN MED KOMPAN LEGEPLADS* LEGEREDSKABER* Leg står vores virksomhed meget nært, men for os handler leg ikke kun om at have det sjovt. Vi ved, at det er en kendsgerning, at førskolebørn, som leger frit på en KOMPAN legeplads, er 39% mere aktive end førskolebørns gennemsnitlige aktivitetsniveau. Hos KOMPAN er alle vores legeredskaber bevidst designet til at fremme børns sundhed og indlæring, samtidigt med at de tilbyder uendelige timer af sjov. 11

12 BERETNING 2011 REGNSKABSBERETNING 2011 RESULTATOPGØRELSE KOMPAN nåede i 2011 en samlet omsætning på 1.415,7 mio. kr., svarende til en stigning på 2%. På trods af svære markedsvilkår især i andet halvår 2011 lykkedes det KOMPAN at fastholde omsætningsniveauet for rekordåret 2010 og nå en omsætning på niveau med det oprindeligt forventede. Den organiske vækst var flad i forhold til Påvirkningen af valutakursudsving var 1% på grund af positiv udvikling i SEK, NOK og AUD samt negativ udvikling i USD. Legepladsindustrien udviklede sig i 2011 forskelligt i de enkelte markeder, men generelt var 2011 på grund af den økonomiske krises genopblussen ikke et år, hvor legepladsindustrien voksede. I lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Belgien og Frankrig er det vurderingen, at markedsudviklingen var stagnerende, mens eksempelvis Spanien var ramt af kraftige offentlige besparelsestiltag, der også påvirkede legepladsindustrien. Danmark, Storbritannien, USA og Australien er nogle af de markeder, hvor det vurderes, at der var en tilbagegang i det samlede marked. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i 2011 i et vigende globalt marked. OMSÆTNING FRA TILKØBTE VIRKSOMHEDER Utimo juni 2011 købte KOMPAN aktiviteterne i det hollandske selskab Ovaal Speelconcepten V.O.F. og primo oktober 2011 aktiviteterne i det norske selskab Natura Norge AS. Begge indgår i resultatopgørelse og balance fra overtagelsesdagen. KOMPAN købte primo marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen i Danmark. Den 15. juli 2010 blev aktiemajoriteten i KOMPANs eksisterende distributionspartnere i Irland, Go Play Ltd. og Nordirland, Unique Playgrounds Ltd. erhvervet. De overtagne selskaber indgår i resultatopgørelsen og balancen for 2010 fra overtagelsesdagen, mens de har fuld regnskabseffekt i BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet steg til 613,9 mio. kr. (599,5 mio. kr.). Bruttomarginen udgjorde 43,4% (43,2%). Forbedringen i bruttomarginen skyldes hovedsageligt, at KOMPAN konstant arbejder på at effektivisere produktionsprocesser og supply chain funktionen. OMKOSTNINGER Omkostningerne (eksklusive produktionsomkostninger og afskrivninger) udgjorde 423,9 mio. kr. (403,6 mio. kr.). Omkostningernes andel af omsætningen lå på 29,9% (29,1%). Stigningen i omkostningsandelen skyldtes hovedsageligt stigende distributionsomkostninger pr. omsætningskrone, mens administrationsomkostningernes andel af omsætningen stort set var uændret. Omkostningsudviklingen afspejler, at KOMPAN fortsat har fokus på at styrke distributionsleddet og samtidig strømline de administrative funktioner. RESULTAT EBITDA blev 198,4 mio. kr. (207,0 mio.kr.). EBITDA marginen blev 14,0% (14,9%), hvor en del af faldet kan forklares med KOMPANs fokus på at styrke distributionsleddet. Herud- Global omsætningsudvikling 2011 (indekseret) Region 2010 Organisk vækst Tilkøb/frasalg Valutakurspåvirkninger 2011 Norden Vesteuropa Syd- & Østeuropa Asia/Pacific Nord- og Sydamerika Special segmenter Omsætning fra alle andre driftssegmenter Koncern

13 MOMENTS Story Makers Saltvik, Sverige over var enkelte tilkøbte virksomheder hårdere ramt af den økonomiske udvikling end den oprindelige KOMPAN forretning. Afskrivninger blev 26,4 mio. kr. (41,0 mio. kr.). Det lavere afskrivningsniveau i 2011 skyldtes, at aktiverede produktudviklingsomkostninger vedrørende elektroniske legeredskaber blev fuldt afskrevet medio EBITA blev 172,1 mio. kr. (166,0 mio kr.) svarende til en EBITA-margin på 12,2% (12,0%). Amortiseringer på tilkøbte immaterielle aktiver udgjorde 33,2 mio. kr. (14,5 mio. kr.). Stigningen skyldtes hovedsageligt nedskrivning af goodwill i datterselskaberne Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Austalien) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien), i alt 23,0 mio. kr. Andre driftsindtægter udgjorde 25,1 mio. kr. (0,0 mio. kr.). Indtægterne vedrører regulering af betinget købesum af tidligere års virksomhedsopkøb, i alt 23,8 mio. kr. samt avance ved salg af associeret virksomhed i Japan, KOMPAN Playscape Inc., 1,3 mio. kr. Restruktureringsomkostninger mv. udgjorde 11,7 mio. kr. (32,8 mio. kr.). Omkostningerne vedrørte hovedsageligt det gennemførte strategiprojekt samt restruktureringsomkostninger i DICA A/S (Danmark) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien). Finansielle udgifter netto blev 14,2 mio. kr. (4,3 mio. kr.). Stigningen skyldtes valutakursregulering, som påvirkede finansposterne negativt. Resultatet før skat blev på 138,1 mio. kr. (114,4 mio. kr.). 13

14 BERETNING 2011 Skat af årets resultat steg til 36,7 mio. kr. (30,7 mio. kr.). Den effektive skatteprocent var 26,5% (26,8%). Resultat efter skat for 2011 blev 101,4 mio. kr. (83,7 mio. kr.). Reguleres for kursreguleringer, amortiseringer af tilkøbte varemærker/goodwill, andre driftsindtægter og restruktureringsomkostninger mv. blev det normaliserede resultat efter skat 119,5 mio. kr. (116,5 mio. kr.). CASH FLOW Pengestrømme fra driftsaktivitet var 122,0 mio. kr. (150,0 mio. kr.). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapitalen mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt stigende skattebetaling. Arbejdskapitalen udgjorde ultimo året 13% (10%) af omsætningen. Frit cash flow udgjorde 79,4 mio. kr. (140,3 mio. kr.) eksklusive afholdte investeringer i nyt hovedsæde på 24,1 mio. kr. Faldet i frit cash flow kan hovedsageligt forklares med stigningen i arbejdskapitalen. Frit cash flow før skat udgjorde 55% af EBITA (92%). FINANSIERING KOMPANs netto rentebærende gæld udgjorde ultimo 2011 i alt 328,1 mio. kr. (332,9 mio. kr.). Gearingen (netto rentebærende gæld / EBITDA) var 1,7 (1,6). Gælden består af committede faciliteter, der er underlagt almindelige covenants, som alle er opfyldt. Gælden er struktureret med et term loan, der har en stigende afdragsprofil. I 2011 blev der afdraget 107 mio. kr. Dertil kommer et revolverende lån. DISPONERING AF OVERSKUD Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte vedrørende regnskabsåret BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning etableret nye committede kreditfaciliteter med selskabets kreditinstitut til erstatning for tidligere låneaftale, der udløb ultimo marts De samlede faciliteter har en trækningsret på 460 mio. kr. Faciliteterne løber i 3 år med udløb i marts Der er ikke aftalt afdrag i perioden. Der er herudover ikke indtruffet andre begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet FORVENTNINGER KOMPAN forventer, at markedsvilkårene i 2012 stadig vil være vanskelige og påvirket af besparelsestiltag hos kunderne. Der forventes på den baggrund en omsætning og et resultat på niveau med Dry, Frankrig 14

15 MOMENTS Story Makers Paris, Frankrig 15

16 BERETNING 2011 GLOBAL MARKEDSLEDER KOMPAN er den globale markedsleder indenfor udvikling, fremstilling og markedsføring af udendørs legeredskaber og legepladser. KOMPAN markedsfører sine produkter og løsninger globalt. I de væsentligste markeder gennem egne salgsselskaber, mens mindre markeder betjenes gennem distributører eller agenter. KOMPAN har gennem de senere år tilkøbt en række nichevirksomheder, der falder indenfor 3 grupper: 1. Selskaber, der supplerer KOMPANs eksisterende globale produktportefølje (Corocord, Tyskland). 2. Selskaber, der styrker KOMPANs eksisterende distributionskraft på geografiske markeder; Go Play Ltd. (Irland), Unique Playgrounds Ltd. (Nordirland), The Play Practice Ltd. (Skotland), OY Piresma AB (Finland), DICA Gruppen (Danmark), Lek & Sikkerhet AS (Norge) og Lek & Säkerhet AB (Sverige), som alle i dag sælger KOMPAN produkter. Derudover erhvervede KOMPAN i 2011 aktiviteterne i hhv. Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) og Natura Norge AS (Norge), som begge sælger legepladsløsninger i Robinia træ. Salgsorganisationerne er fuldt integreret i KOMPANs eksisterende salgsorganisation på de to markeder. 3. Selskaber, der opererer særskilt indenfor geografisk afgrænsede områder; Slottsbro AB (Sverige) og Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Australien), eller kundemæssigt afgrænsede områder; KOMPAN Commercial Systems SA (Belgien). Alle har selvudviklede designlinjer og dedikerede salgsstyrker, der bearbejder deres respektive specialmarked. BALANCERET OMSÆTNING KOMPAN har salg i 59 lande, hvoraf intet land bidrager med mere end 12% af omsætningen. Det europæiske marked er KOMPANs hovedmarked. Her har KOMPAN sikret sig en position som vesteuropæisk markedsleder, mens KOMPAN er high-end leder i Østeuropa. KOMPAN er endvidere markedsleder i Australien. I Asien er KOMPAN den væsentligste aktør blandt de globale virksomheder og dermed high-end markedsleder, men flere af markederne domineres af nationale selskaber. I USA domineres markedet af fire amerikanske selskaber, mens KOMPAN har en førende og lønsom high-end nicheposition. KOMPAN har en balanceret omsætning fordelt på de respektive lande. Det skaber mulighed for at opbygge stærke, ligeværdige lokale salgsorganisationer, samtidig med at systemer og forretningsgange udvikles på tværs og dækker alle behov. Omsætning fordelt på lande Omsætning fordelt på produkter Nord- og Sydamerika Australien Rusland Italien CEE Spanien MEA Asien Frankrig Andre UK Danmark Norge Sverige Finland Tyskland Holland Belgien MOMENTS ELEMENTS GALAXY COROCORD NATURE KOMPLAY Reservedele KCS MEGATOY SLOTTSBRO FREEGAME BLOQX X-ERCISE ICON LEK & SIKKERHET Andre (3. parts produkter, installation, service & fragt) 16

17 Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Den balancerede omsætningsfordeling giver også en væsentlig robusthed overfor udviklingen i enkeltmarkeder, hvilket er en stor styrke under de herskende økonomiske forhold, hvor enkeltmarkeder inden for samme region er hårdere ramt af den økonomiske krise end andre. Selvom KOMPAN har haft tilbagegang på visse markeder i 2011, er omsætningen på niveau med I kraft af KOMPANs brede og dybe produktplatform kan sælgerne reagere hurtigt på markedstrends, da de har et produktudbud, der kan matche kundernes behov. I 2011 var der et mindre fald i salget af KOMPANs egne produkter, mens tredjepartsprodukter havde omsætningsvækst. Salget af tredjepartsprodukter er steget i flere lande, da KOMPAN har valgt i stigende omfang at være totalleverandør. Herudover bidrager opkøbet af DICA Gruppen i Danmark, samt aktiviteterne af hollandske Ovaal Speelconcepten V.O.F. og norske Natura Norge AS til denne vækst, idet disse tilkøbte enheder primært sælger tredjepartsprodukter. Omsætningsudviklingen var i 2011 positiv i markedssegmenterne Vesteuropa og special segmenter, mens Nord- og Sydamerika oplevede et fald i omsætningen, hvilket både skyldes aktivitetsnedgang og valutakurseffekter. De øvrige segmenter har stagnerende omsætningsudvikling. KOMPAN NORDEN KOMPANs hjemmemarked udgøres af den nordiske region Danmark, Sverige, Norge og Finland. KOMPAN har egne sælgere i alle landene. Herudover distribueres KOMPANs produkter via en række partnere og agenter, Omsætningsudvikling produkter Omsætningsudvikling segmenter Egenproducerede produkter Andre 0 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asia/Pacific og Mellemøsten Nordog Sydamerika Special segmenter 17

18 ROBINIA - Parkour Rønnede, Danmark der særligt retter sig mod sektoren for skoler og børnehaver. Omsætningsudviklingen i regionen var på niveau med året før. I Danmark købte KOMPAN i marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen (DICA A/S, Albert Knudsen ApS og uniq nordic systems ApS). Som en del af integrationsprocessen blev Albert Knudsen ApS i 2011 fusioneret ind i DICA A/S. DICAs kerneforretning er salg til skoler og børnehaver. KOMPAN Danmark A/S sælger også direkte til danske kunder med primært fokus på større projekter i parker, men har også salg til uddannelsesområdet. DICA Gruppen og KOMPAN Danmark A/S er samlet under fælles ledelse. I Sverige og Norge fortsattes en multibrand strategi med KOMPAN og Lek & Sikkerhet i begge lande samt yderligere et mærke; Slottsbro i Sverige. I oktober 2011 købte KOMPAN Norge AS aktiviteterne i et mindre norsk salgsselskab, Natura Norge AS, der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Natura Norge opererer udelukkende på det norske marked med speciale i børnehavesegmentet og er nu en fuldt ud integreret del af KOMPAN Norge AS. De norske selskaber, KOMPAN Norge AS og Lek & Sikkerhet AS, er samlet under en fælles salgsledelse, og i september tiltrådte en ny salgsdirektør. Den hidtidige produktion af Lek & Sikkerhet i Norge og Sverige er blevet konsolideret med Slottsbro AB i Karlstad, Sverige. I Sverige er alle tre selskaber samlet under en fælles national salgsledelse. I Finland fortsatte den positive udvikling i KOMPAN VESTEUROPA KOMPAN Vesteuropa omfatter Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien og Irland. KOMPAN vurderer, at koncernen vandt markedsandele i området. I Tyskland viste branchetallene, at markedet stagnerede efter fald fra 2008 frem til KOMPAN formåede at fastholde sin position efter i flere år at have vundet markedsandele. I Holland og Belgien fortsatte den positive udvikling, og KOMPAN var i stand til at levere fortsat stærk vækst. I Holland erhvervede KOMPAN i juni 2011 aktiviteterne i det mindre salgsselskab Ovaal Speelconcepten V.O.F., der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Ovaal Speelconcepten er fuldt integreret i den hollandske salgsorganisation. I Storbritannien bortfaldt en midlertidig, offentlig finansieringsløsning, hvilket resulterede i et faldende marked. KOMPANs omsætningsudvikling i Storbritannien var svagt vigende, men det vurderes, at KOMPAN har vundet markedsandele. 18

19 KOMPAN SYD- OG ØSTEUROPA Syd- og Østeuropa var påvirket af den europæiske gældskrise i Det væsentligste marked for KOMPAN i regionen er Frankrig, hvor gældskrisen også har medført offentlige besparelser. Her fastholdt KOMPAN omsætningsniveauet i et faldende marked. Spanien er påvirket af den økonomiske krise med kraftige offentlige besparelsestiltag, hvilket resulterede i et væsentligt fald i omsætningen. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i det svære marked. Efter etableringen af KOMPAN Italia S.r.l. har KOMPAN fået et solidt fodfæste i Italien med positiv omsætningsvækst. I Østeuropa havde KOMPAN fortsat god vækst drevet af den succesfulde etablering af eget datterselskab i Rusland, hvor omsætningsvæksten blev mere end fordoblet. Østeuropa er præget af store udsving mellem de enkelte lande fra år til år, og en del lande er også påvirket af den europæiske gældskrise, men KOMPAN har samlet set haft en positiv udvikling i regionen. KOMPAN ASIA/PACIFIC OG MELLEMØSTEN I Mellemøsten faldt omsætningen tilbage i forhold til 2010, mens ordreindgangen var på niveau med året før. Den australske legepladsindustri blev negativt påvirket af de massive oversvømmelser i Østaustralien i starten af 2011, hvor myndighederne efterfølgende har prioriteret genopbygning af infrastruktur og bygninger. På trods af et faldende marked oplevede KOMPAN omsætningsvækst i den oprindelige forretningsenhed KOMPAN Playscape Pty. Ltd. Væksten blev forstærket af positiv valutakursudvikling. Megatoy Play Systems Pty. Ltd. har haft en tilbagegang i omsætningen, hvilket især skyldes reduktion i antallet af projekter i mid-markedet. af markedet. Salget af produkter på det amerikanske marked sker via egne sælgere i nogle af de større byområder samt en række geografisk spredte agenter, som supporteres fra KOMPANs datterselskab i Tacoma i staten Washington. Markedet oplevede en fortsat tilbagegang i 2011 blandt andet på grund af offentlige besparelsestiltag. KOMPAN oplevede også et mindre omsætningsfald i lokalvaluta og en ugunstig valutakursudvikling forstærkede dette fald. Ledelsens vurdering er dog, at KOMPAN har udviklet sig lidt bedre end markedet. SPECIAL SEGMENTER I december 2009 erhvervede KOMPAN 100% af aktierne i Play Mart Benelux SA i Belgien, som i 2011 skiftede navn til KOMPAN Commercial Systems SA. Selskabet sælger primært legepladser til fastfood kæder som McDonald s, Kentucky Fried Chicken og Burger King i Europa og er europæisk markedsleder. KOMPAN Commercial Systems SA havde en tilfredsstillende udvikling i 2011, og i løbet af sommeren startede selskabet salgs- og markedsføringsaktiviteter op i Mellemøsten efter udløb af en konkurrenceklausul, der begrænsede salget til Europa. Det tyske selskab Corocord Raumnetz GmbH har stadig en del af salget gennem agenter. Denne andel af salget indgår under special segmenter og udviste et mindre fald i I Asien har en række lande haft en fortsat sund økonomisk udvikling. Det har medført en stigende efterspørgsel efter legeredskaber på grund af solide offentlige investeringer i parker og i uddannelsessektoren. Den samlede omsætning er steget tilfredsstillende i dette område, og på flere markeder ses styrkede markedsandele. KOMPAN er samlet markedsleder i Australien, New Zealand og Singapore. Endvidere er KOMPAN førende i high-end segmentet (primært med importerede produkter fra Europa og USA) i Kina, Japan, Vietnam og Thailand. KOMPAN NORD- OG SYDAMERIKA I Nord- og Sydamerika fastholder KOMPAN en nichestrategi, som placerer virksomheden i den øverste del Magna Center, England 19

20 BERETNING 2011 GLOBAL SUPPLY CHAIN KOMPANs globale supply chain funktion er ansvarlig for koncernens samlede indkøbs-, produktions- og logistikfunktioner. Som et vigtigt led i den globale forsyningsstrategi er der gennem 2011 sket en konsolidering og effektivisering af forsyningsstrukturen. Tre geografisk adskilte faciliteter i Brno (Tjekkiet) samt en hollandsk produktionsfacilitet er blevet konsolideret i et nybygget distributionscenter på m 2 i Brno. Det nye center, der fuldt ud blev taget i brug ved årsskiftet til 2012, er fremtidssikret, idet der er plads til en aktivitetsstigning på 40% samt fortrinsret til at udvide med yderligere m 2 i tilstødende lagerfaciliteter. Enheden i Brno, der er koncernens primære produktions- og distributionsfacilitet, varetager omkring 75% af koncernens volumen. Herudover er der en række mindre produktionsenheder i Tyskland, Sverige, Belgien, Australien og Danmark, som sammen med enheden i Brno udgør den interne forsyningsstruktur i KOMPAN. Produktionsenhederne uden for Tjekkiet er alle tilkøbte enheder. Ved tilkøb opsplittes enhederne så indkøb, produktion og logistik integreres i supply chain funktionen, mens KOMPANs salgsorganisation bliver ansvarlig for de kommercielle aktiviteter. Hver enkelt produktionsenhed vurderes og tilpasses i forhold til KOMPANs globale forsyningsstrategi. PRODUKTIONSPROCESSER OG SOURCING KOMPAN har opbygget en omkostningseffektiv og skalerbar supply chain platform, der understøtter industriens bredeste og dybeste produktprogram med løsninger til alle aldersgrupper. For at mindske leverandørafhængigheden fokuserer KOMPAN på en flerstrenget sourcing strategi og har i dag en leverandørplatform, hvor ingen enkeltleverandør udgør mere end 8% af gruppens direkte materialeomkostninger. Legepladsindustrien er kendetegnet ved, at kunderne fokuserer ganske meget på materialerne i de valgte løsninger. For eksempel er der mange områder i Europa, hvor kunderne ønsker, at stolper mv. er lavet af træ, mens mange kommuner i USA modsat har en non-wood policy på grund af et ønske om lave vedligeholdelsesomkostninger. Kravet til en global leverandør i industrien er derfor, at man er fleksibel med hensyn til materialevalget. I kraft af den fleksible produktionsplatform står KOMPAN stærkt i forhold til at kunne imødekomme dette krav. Geografisk fordeling af komponentleverandører i % af køb Leverandørfordeling i % af køb Asien 5% Australien 6% Top 10 13% Nordamerika 16% Andre top 20 6% Østeuropa 56% Vesteuropa 17% Resterende 81% 20

ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM 2012 ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM INDHOLD 2012 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE...8 BERETNING 2012... 12 REGNSKABSBERETNING 2012... 12 GLOBAL MARKEDSLEDER... 16 GLOBAL SUPPLY

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere