Årsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. www.kompan.com"

Transkript

1 Årsrapport

2 DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN SPANIEN AUSTRALIEN EGEN SALGSORGANISATION DISTRIBUTØRER / AGENTER SALGSKONTORER 40 ÅRS LEG MED BARNET I CENTRUM For 40 år siden overværede en ung kunstner ved navn Tom Lindhardt Wils noget, som fik afgørende betydning for børns leg. En af hans store farvestrålende skulpturer var blevet placeret i et nyt boligområde som kontrast til de grå og ensformige bygninger. Han opdagede dog snart, at børn var mere interesserede i at lege på dem end at beundre dem. På den baggrund grundlagde han KOMPAN - en engageret virksomhed, der fremstiller legeredskaber med barnet i centrum. 2

3 PLAY THE KOMPAN WAY Attraktive legepladser som fremmer børns udvikling INDHOLD 2011 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 KOMPAN I PERSPEKTIV...8 BERETNING REGNSKABSBERETNING GLOBAL MARKEDSLEDER GLOBAL SUPPLY CHAIN PRODUKTUDVIKLING OG KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMMERCIELLE RISICI...26 KOMPANS SOCIALE ANSVAR (CSR) - OG PERSONALEFORHOLD CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER MODERSELSKABSREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...75 BALANCE...76 PENGESTRØMSOPGØRELSE...77 EGENKAPITALOPGØRELSE...78 NOTER BESTYRELSE, DIREKTION OG KONCERNLEDELSE NØGLETALSDEFINITIONER ADRESSER FORSIDEFOTO: ICON FORAN NYT HOVEDKONTOR I ODENSE, DANMARK 3

4 2011 I KORTE TRÆK (Tal for 2010 i parentes) KOMPAN opnåede et tilfredsstillende resultat i 2011 trods svære markedsvilkår. KOMPAN har øget sin markedsandel og indtjening i et vigende marked. KOMPAN nåede en koncernomsætning på mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2%. Den organiske udvikling omsætningen normaliseret for tilkøb og frasalg af selskaber og udsving i valutakurser var flad i et vigende marked. Hovedmarkedet Europa blev i andet halvår ramt af gældskrisens opblussen. Dog varierede påvirkningen fra land til land, og der var vækst i flere lande, som viste sig mere robuste overfor den økonomiske krise. Det er ledelsens opfattelse, at KOMPAN vandt markedsandele i et vigende marked. EBITA blev 172 mio. kr. (166 mio. kr.). EBITA marginen steg bl.a. som følge af lavere afskrivninger i Afskrivningerne udgjorde 26 mio. kr. i 2011 (41 mio. kr.). Årets normaliserede resultat efter skat blev 120 mio. kr. (117 mio. kr.) en stigning på 3%. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende i et svært marked. Koncernen havde et frit cash flow på 79 mio. kr. (140 mio. kr.) eksklusive investeringer i nyt hovedsæde, mens cash-conversion (frit cash flow før skat i forhold til EBITA) var 55% (92%). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapital mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt øgede skattebetalinger. Netto rentebærende gæld ultimo 2011 var 328 mio. kr. (333 mio. kr.). Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA var 1,7 ultimo 2011 (1,6). KOMPAN har siden 2005 haft en global ekspansionsstrategi, som er baseret på både organisk vækst samt opkøb. I 2011 har KOMPAN opkøbt aktiviteterne i Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) i juni 2011 samt aktiviteterne i Natura Norge AS (Norge) i oktober Begge indgår i regnskabet fra overtagelsesdagen. KOMPAN har også i 2011 haft stor fokus på uddannelse af salgsstyrken i salgsmetoder og CRM værktøjer igennem Sales Excellence projektet. Resultatet er en langt mere fokuseret salgsstyrke, som bruger mere tid med kunderne. Sales Excellence projektet stiler mod best practice på tværs af organisationen og er en væsentlig grundsten under væksten i markedsandelene. KOMPAN flyttede i sommeren 2011 ind i et nyopført hovedsæde i Odense (Danmark). Den nye bygning binder i højere grad produktudvikling, produktion og salg sammen, hvilket skaber stærke rammer for fortsat videreudvikling af KOMPAN som den globale markedsleder. I Brno (Tjekkiet) tog KOMPAN et nybygget distributionscenter på m 2 i brug. Tre hidtidige bygninger i Brno og en i Holland konsoliderede deres aktiviteter i den nye bygning, som samtidigt rummer et væsentligt udvidelsespotentiale. KOMPAN har fortsat investeret i produktudvikling. Der er en solid pipeline af nye produkter og løsninger, som vil blive lanceret i de kommende år. 4

5 5

6 HOVEDTAL OG NØGLETAL Mio. DKK Resultatopgørelse Omsætning 1.087, , , , ,7 EBITDA 1) 152,2 147,5 168,9 207,0 198,4 EBITA 1) 127,3 114,4 125,2 166,0 172,1 Amortiseringer 2) -8,2-52,5-13,3-14,5-33,2 Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter 3) 11,7-14,1-8,7-32,8 13,4 Resultat af primær drift (EBIT) 130,8 47,7 103,2 118,7 152,3 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,1 0,0-2,9 0,0 0,0 Finansielle poster, netto -37,3-50,0-9,3-4,3-14,2 Skat -32,6-11,2-24,0-30,7-36,7 Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Normaliseringer Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Valutakursreguleringer 0,3 12,7-3,6-3,6 4,4 Amortiseringer 2) 8,2 52,5 13,3 14,5 33,2 Restruktureringsomkostninger mv. - 14,1 14,5 32,8 11,7 Andre driftsindtægter -15,0 - -5, ,1 Effekt fra reduktion i selskabsskat 1, Skat af normaliseringer 1,6-11,8-4,6-10,9-6,1 Normaliseret resultat efter skat 57,5 54,1 80,8 116,5 119,5 1) EBITDA og EBITA er præsenteret før restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter. 2) Indeholdende afskrivninger af tilkøbte immaterielle aktiver samt nedskrivning af goodwill. 3) Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter omfatter poster, der i kraft af deres karakter ikke skønnes at være en del af den ordinære drift, som f.eks. avance ved salg af virksomheder, regulering af betinget købesum i forbindelse med virksomhedsopkøb, omkostninger i forbindelse med nedlukning af produktionsenheder, transaktionsomkostninger vedrørende virksomhedssammenslutninger (fra og med 2010) mv. Omsætning og vækst Mio. DKK % EBITA og margin 1) Mio. DKK % Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) Mio. DKK % Omsætning Vækst EBITA EBITA margin Resultat efter skat ROE 6

7 Mio. DKK Balance Aktiver i alt 1.193, , , , ,4 Aktiekapital 106,1 106,3 112,4 113,0 113,0 Egenkapital 364,7 285,4 400,1 532,1 622,9 Investeret kapital 349,8 287,1 264,8 268,1 332,8 Netto arbejdskapital 209,5 123,5 125,8 137,2 189,6 Rentebærende gæld, netto 4) 538,5 500,7 380,3 332,9 328,1 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 79,0 189,3 155,0 150,0 122,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12,3-82,6-36,2-100,3-55,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -82,0-81,3-28,7-143,4-65,1 Årets pengestrøm -15,3 25,4 90,2-93,7 1,4 Frit cash flow 34,3 154,3 137,2 122,1 55,3 Investeringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 5) 33,0 49,2 26,5 39,6 53,2 Afskrivninger (ekskl. amortisering af tilkøbte varemærker) 24,9 33,1 43,6 41,0 26,4 Nøgletal Vækst i omsætning 11,4% 6,9% -4,2% 24,7% 2,0% EBITDA 1) margin 14,0% 12,7% 15,2% 14,9% 14,0% EBITA 1) margin 11,7% 9,8% 11,2% 12,0% 12,2% Afkast på investeret kapital (ROIC) 39,3% 35,9% 45,4% 62,3% 57,3% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 17,2% 16,7% 23,6% 25,0% 20,7% Egenkapital andel 30,6% 25,5% 32,7% 38,8% 45,9% Netto rentebærende gæld/ebitda 1) 3,5 3,4 2,3 1,6 1,7 Resultat (normaliseret) pr. aktie, DKK 5,4 5,1 7,2 10,3 10,6 Gennemsnitligt antal ansatte ) Rentebærende gæld er i 2009, 2010 og 2011 henholdsvis tillagt (2009: 60 mio. kr.) og fratrukket (2010: 50 mio. kr. og 2011: 4 mio. kr.) negativ/positiv værdi af valutaterminsforretninger på kreditinstitutter. 5) Investeringer er ekskl. virksomhedskøb. I investeringer indgår i 2010 og 2011 henholdsvis 18,1 mio. kr. og 24,1 mio. kr. vedr. ny domicilbygning. Definitioner: Regnskabstal, der kan udledes direkte fra det officielle regnskab for , er udarbejdet i overensstem melse med IFRS. Øvrige hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med definitioner side 88. Normaliserede resultater er baseret på KOMPANs identifikation og vurdering af særlige resultatposter og medtaget for at give et sammenligneligt grundlag for opgjort normaliseret indtjening. Mio. DKK 60 Investeringer og afskrivninger % 70 Afkast af investeret kapital Mio. DKK 600 Netto rentebærende gæld og netto rentebærende gæld/ebitda 1) Investeringer Afskrivninger Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld/ebitda 7

8 Connie Astrup-Larsen, CEO KOMPAN I PERSPEKTIV 2011 blev et begivenhedsrigt år for KOMPAN. De vanskelige økonomiske vilkår, særligt i Sydeuropa, påvirkede fortsat de offentlige myndigheder i form af kommuner og institutioner, hvilket er KOMPANs største kundegrupper. Internt var 2011 et stort forandringsår, hvor vi fysisk flyttede vores to største enheder hovedkontoret i Danmark og vores primære produktionsenhed i Tjekkiet til nybyggede lokaler. KOMPAN opnåede i 2011 et salgsmæssigt resultat på niveau med året før. Indtjeningsmæssigt gik det fortsat fremad med en stigning på 28% i resultat af primær drift (EBIT). Givet de turbulente markeder især i andet halvår, hvor usikkerheden vedrørende den europæiske gældssituation bredte sig, synes vi, at det er et tilfredsstillende resultat, der viser robustheden i KOMPANs forretningsmodel. KOMPANs medarbejdere har ydet en stor indsats, og deres indsats påskønnes i høj grad var også et år, hvor KOMPAN investerede massivt i en bedre infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. Når vi ser fremad, så forventer vi også, at der i de kommende år skal kæmpes for at styrke markedspositionen. Der er ingen tvivl om, at kunderne - ligesom ved andre offentlige investeringer - fortsat vil fokusere på at få værdi for de penge, som investeres i legepladser. Det er 8

9 Unique 2011 var et år, hvor KOMPAN investerede massivt i infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. en naturlig udvikling, som vi skal søge at placere KOMPAN bedst muligt i. Vi har industriens stærkeste fundament og er derfor sikre på, at vi evner at tilpasse os de forandringer, der bliver nødvendige. Efter en række opkøb over de seneste år besluttede vi i 2011 primært at konsolidere de allerede opkøbte selskaber frem for at foretage nye akkvisitioner. Vi købte dog aktiviteterne i to mindre virksomheder Ovaal Speelconcepten V.O.F. i Holland og Natura Norge AS i Norge. Begge selskaber har opbygget specialviden i salg af unikke legepladser fremstillet af afbarket Robinia træ; et delmarked, som er i vækst, og hvor KOMPAN har valgt at styrke sin position. Begge aktiviteter er fuldt integrerede i de lokale KOMPAN salgsenheder. KOMPAN har i hele sin levetid udviklet innovative produkter med en tydelig designprofil og med børnene i centrum. I 2011 investerede vi fortsat i produktinnovation og lancerede bl.a. KOMPLAY Black Line samt nye løsninger til den interaktive ICON serie. KOMPANs fokus på produktinnovation betyder, at vi har en solid pipeline af nye produkter og løsninger i de kommende år. Vores primære fokus i 2012 vil fortsat være at vinde markedsandele i hovedmarkederne. Nogle enkelte af markederne er ramt af offentlige besparelser, hvilket vi især ser i Spanien og Italien. Samtidigt stagnerer en række af de nordeuropæiske markeder. Vi vil afsøge de vækstområder, som vi ser, og sikre at vores ressourceforbrug prioriteres nøje. Vi vil fortsat udvikle vores egen salgsstyrke, da vi kan se, at vi generelt har en stærkere salgsfokusering, når sælgerne er ansat i KOMPAN og har en stærk værktøjskasse til udvikling af salget. KOMPANS STRATEGI En af de store opgaver, som 2011 bød på, var udarbejdelsen af en opdateret strategiplan. Vi valgte at lave et stort forberedelsesarbejde i form af et markedsstudie, hvor vi fik detaljeret viden om det globale marked for Sundhed Læring Legepladser forbedrer sundheden gennem fysisk aktivitet Legepladser fremmer den motoriske udvikling Legepladser forebygger overvægt og fedme Playground Legepladser forbedrer indlæringsevnen Solutions Velindrettede legepladser begejstrer børn og teenagere Legepladser reducerer vandalisme Alle kan være med Social integration 9

10 KOMPAN i Danmark flyttede i sommeren 2011 ind i et nybygget hovedkontor med et markant design, fremstillet af bæredygtige materialer legeredskaber. Analyserne viste som forventet at vi har vundet markedsandele i de senere år. Samtidig blev det også understreget, at vores hidtidige strategiplan har haft en række rigtige elementer, som har ført til solid, lønsom vækst. Arbejdet med strategiplanen involverede hele ledelsesgruppen både i Danmark og i datterselskaberne. Vi har således gennem 2011 fået en endnu mere sammentømret ledergruppe. Vi har i fællesskab identificeret en række vækstområder primært i vores eksisterende hovedmarkeder, hvor industrien og kundesiden er mest udviklet. Vi har i slutningen af 2011 og starten af 2012 kommunikeret strategiplanen til hele den globale organisation, så alle medarbejderne trækker i samme retning. FREMTIDENS KOMPAN En af de ting, der igen og igen bliver trukket frem, når vi taler med vores kunder, er, at KOMPAN har et overordentlig stærkt renommé for at levere kvalitetsprodukter med stor holdbarhed, legeværdi og sikkerhed. Det er blandt andet disse karakteristika, der har bragt KOMPAN i en position som global markedsleder. Det er i væsentligt omfang sammenkoblingen af KOMPAN Play Institute, en erfaren produktudviklingsafdeling, en solid supply chain samt kompetent salgsrådgivning, der har været fundamentet for denne position. Vi vil også fremadrettet styrke dette område, så vi fortsat udvikler os. KOMPAN Play Institute er en unik enhed, der kombinerer egen forskning og produktudvikling med de dygtigste forskere på uddannelsesinstitutioner over hele verden. Vi er sikre på, at KOMPAN skal blive endnu mere kundefokuseret i de kommende år og derved styrke konkurrencekraften. Kunderne vil stille stadig større krav til deres leverandører; krav der, udover den basale produktleverance, også involverer rådgivning og vidensdeling med kobling til pædagogik og fysiske studier. Gode legepladser er vigtige både for børns læring, helbred og sociale integration. Vi skal forstå at knytte vores viden endnu bedre sammen med den fysiske leverance, så vores kunder og børnene kontinuerligt får bedre løsninger. Vi tror fast på, at KOMPAN har alle muligheder for også at blive fremtidens vinder i vores industri. Vi skal være forberedt på konstant forandring samt skabe grundlaget for at kunne træffe vanskelige beslutninger rettidigt. Hvis vi sætter tempoet ned, vil konkurrenterne forsøge at indhente os. Fra ledelsens side vil vi sikre, at organisationen har grundlaget og opbakningen til at træffe de nødvendige beslutninger og sikre stærk eksekvering af vores strategi. Connie Astrup-Larsen Administrerende direktør 10

11 LEG ER TRÆNING TIL LIVET Det er afgørende, at børn får tid til at lege. Leg er ikke en luksus det er en nødvendighed! * FAKTA FRA KOMPAN PLAY INSTITUTE 39% MERE AKTIVITET AKTIVE I EN PÅ BØRNE- HAVE EN KOMPAN MED KOMPAN LEGEPLADS* LEGEREDSKABER* Leg står vores virksomhed meget nært, men for os handler leg ikke kun om at have det sjovt. Vi ved, at det er en kendsgerning, at førskolebørn, som leger frit på en KOMPAN legeplads, er 39% mere aktive end førskolebørns gennemsnitlige aktivitetsniveau. Hos KOMPAN er alle vores legeredskaber bevidst designet til at fremme børns sundhed og indlæring, samtidigt med at de tilbyder uendelige timer af sjov. 11

12 BERETNING 2011 REGNSKABSBERETNING 2011 RESULTATOPGØRELSE KOMPAN nåede i 2011 en samlet omsætning på 1.415,7 mio. kr., svarende til en stigning på 2%. På trods af svære markedsvilkår især i andet halvår 2011 lykkedes det KOMPAN at fastholde omsætningsniveauet for rekordåret 2010 og nå en omsætning på niveau med det oprindeligt forventede. Den organiske vækst var flad i forhold til Påvirkningen af valutakursudsving var 1% på grund af positiv udvikling i SEK, NOK og AUD samt negativ udvikling i USD. Legepladsindustrien udviklede sig i 2011 forskelligt i de enkelte markeder, men generelt var 2011 på grund af den økonomiske krises genopblussen ikke et år, hvor legepladsindustrien voksede. I lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Belgien og Frankrig er det vurderingen, at markedsudviklingen var stagnerende, mens eksempelvis Spanien var ramt af kraftige offentlige besparelsestiltag, der også påvirkede legepladsindustrien. Danmark, Storbritannien, USA og Australien er nogle af de markeder, hvor det vurderes, at der var en tilbagegang i det samlede marked. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i 2011 i et vigende globalt marked. OMSÆTNING FRA TILKØBTE VIRKSOMHEDER Utimo juni 2011 købte KOMPAN aktiviteterne i det hollandske selskab Ovaal Speelconcepten V.O.F. og primo oktober 2011 aktiviteterne i det norske selskab Natura Norge AS. Begge indgår i resultatopgørelse og balance fra overtagelsesdagen. KOMPAN købte primo marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen i Danmark. Den 15. juli 2010 blev aktiemajoriteten i KOMPANs eksisterende distributionspartnere i Irland, Go Play Ltd. og Nordirland, Unique Playgrounds Ltd. erhvervet. De overtagne selskaber indgår i resultatopgørelsen og balancen for 2010 fra overtagelsesdagen, mens de har fuld regnskabseffekt i BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet steg til 613,9 mio. kr. (599,5 mio. kr.). Bruttomarginen udgjorde 43,4% (43,2%). Forbedringen i bruttomarginen skyldes hovedsageligt, at KOMPAN konstant arbejder på at effektivisere produktionsprocesser og supply chain funktionen. OMKOSTNINGER Omkostningerne (eksklusive produktionsomkostninger og afskrivninger) udgjorde 423,9 mio. kr. (403,6 mio. kr.). Omkostningernes andel af omsætningen lå på 29,9% (29,1%). Stigningen i omkostningsandelen skyldtes hovedsageligt stigende distributionsomkostninger pr. omsætningskrone, mens administrationsomkostningernes andel af omsætningen stort set var uændret. Omkostningsudviklingen afspejler, at KOMPAN fortsat har fokus på at styrke distributionsleddet og samtidig strømline de administrative funktioner. RESULTAT EBITDA blev 198,4 mio. kr. (207,0 mio.kr.). EBITDA marginen blev 14,0% (14,9%), hvor en del af faldet kan forklares med KOMPANs fokus på at styrke distributionsleddet. Herud- Global omsætningsudvikling 2011 (indekseret) Region 2010 Organisk vækst Tilkøb/frasalg Valutakurspåvirkninger 2011 Norden Vesteuropa Syd- & Østeuropa Asia/Pacific Nord- og Sydamerika Special segmenter Omsætning fra alle andre driftssegmenter Koncern

13 MOMENTS Story Makers Saltvik, Sverige over var enkelte tilkøbte virksomheder hårdere ramt af den økonomiske udvikling end den oprindelige KOMPAN forretning. Afskrivninger blev 26,4 mio. kr. (41,0 mio. kr.). Det lavere afskrivningsniveau i 2011 skyldtes, at aktiverede produktudviklingsomkostninger vedrørende elektroniske legeredskaber blev fuldt afskrevet medio EBITA blev 172,1 mio. kr. (166,0 mio kr.) svarende til en EBITA-margin på 12,2% (12,0%). Amortiseringer på tilkøbte immaterielle aktiver udgjorde 33,2 mio. kr. (14,5 mio. kr.). Stigningen skyldtes hovedsageligt nedskrivning af goodwill i datterselskaberne Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Austalien) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien), i alt 23,0 mio. kr. Andre driftsindtægter udgjorde 25,1 mio. kr. (0,0 mio. kr.). Indtægterne vedrører regulering af betinget købesum af tidligere års virksomhedsopkøb, i alt 23,8 mio. kr. samt avance ved salg af associeret virksomhed i Japan, KOMPAN Playscape Inc., 1,3 mio. kr. Restruktureringsomkostninger mv. udgjorde 11,7 mio. kr. (32,8 mio. kr.). Omkostningerne vedrørte hovedsageligt det gennemførte strategiprojekt samt restruktureringsomkostninger i DICA A/S (Danmark) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien). Finansielle udgifter netto blev 14,2 mio. kr. (4,3 mio. kr.). Stigningen skyldtes valutakursregulering, som påvirkede finansposterne negativt. Resultatet før skat blev på 138,1 mio. kr. (114,4 mio. kr.). 13

14 BERETNING 2011 Skat af årets resultat steg til 36,7 mio. kr. (30,7 mio. kr.). Den effektive skatteprocent var 26,5% (26,8%). Resultat efter skat for 2011 blev 101,4 mio. kr. (83,7 mio. kr.). Reguleres for kursreguleringer, amortiseringer af tilkøbte varemærker/goodwill, andre driftsindtægter og restruktureringsomkostninger mv. blev det normaliserede resultat efter skat 119,5 mio. kr. (116,5 mio. kr.). CASH FLOW Pengestrømme fra driftsaktivitet var 122,0 mio. kr. (150,0 mio. kr.). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapitalen mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt stigende skattebetaling. Arbejdskapitalen udgjorde ultimo året 13% (10%) af omsætningen. Frit cash flow udgjorde 79,4 mio. kr. (140,3 mio. kr.) eksklusive afholdte investeringer i nyt hovedsæde på 24,1 mio. kr. Faldet i frit cash flow kan hovedsageligt forklares med stigningen i arbejdskapitalen. Frit cash flow før skat udgjorde 55% af EBITA (92%). FINANSIERING KOMPANs netto rentebærende gæld udgjorde ultimo 2011 i alt 328,1 mio. kr. (332,9 mio. kr.). Gearingen (netto rentebærende gæld / EBITDA) var 1,7 (1,6). Gælden består af committede faciliteter, der er underlagt almindelige covenants, som alle er opfyldt. Gælden er struktureret med et term loan, der har en stigende afdragsprofil. I 2011 blev der afdraget 107 mio. kr. Dertil kommer et revolverende lån. DISPONERING AF OVERSKUD Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte vedrørende regnskabsåret BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning etableret nye committede kreditfaciliteter med selskabets kreditinstitut til erstatning for tidligere låneaftale, der udløb ultimo marts De samlede faciliteter har en trækningsret på 460 mio. kr. Faciliteterne løber i 3 år med udløb i marts Der er ikke aftalt afdrag i perioden. Der er herudover ikke indtruffet andre begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet FORVENTNINGER KOMPAN forventer, at markedsvilkårene i 2012 stadig vil være vanskelige og påvirket af besparelsestiltag hos kunderne. Der forventes på den baggrund en omsætning og et resultat på niveau med Dry, Frankrig 14

15 MOMENTS Story Makers Paris, Frankrig 15

16 BERETNING 2011 GLOBAL MARKEDSLEDER KOMPAN er den globale markedsleder indenfor udvikling, fremstilling og markedsføring af udendørs legeredskaber og legepladser. KOMPAN markedsfører sine produkter og løsninger globalt. I de væsentligste markeder gennem egne salgsselskaber, mens mindre markeder betjenes gennem distributører eller agenter. KOMPAN har gennem de senere år tilkøbt en række nichevirksomheder, der falder indenfor 3 grupper: 1. Selskaber, der supplerer KOMPANs eksisterende globale produktportefølje (Corocord, Tyskland). 2. Selskaber, der styrker KOMPANs eksisterende distributionskraft på geografiske markeder; Go Play Ltd. (Irland), Unique Playgrounds Ltd. (Nordirland), The Play Practice Ltd. (Skotland), OY Piresma AB (Finland), DICA Gruppen (Danmark), Lek & Sikkerhet AS (Norge) og Lek & Säkerhet AB (Sverige), som alle i dag sælger KOMPAN produkter. Derudover erhvervede KOMPAN i 2011 aktiviteterne i hhv. Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) og Natura Norge AS (Norge), som begge sælger legepladsløsninger i Robinia træ. Salgsorganisationerne er fuldt integreret i KOMPANs eksisterende salgsorganisation på de to markeder. 3. Selskaber, der opererer særskilt indenfor geografisk afgrænsede områder; Slottsbro AB (Sverige) og Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Australien), eller kundemæssigt afgrænsede områder; KOMPAN Commercial Systems SA (Belgien). Alle har selvudviklede designlinjer og dedikerede salgsstyrker, der bearbejder deres respektive specialmarked. BALANCERET OMSÆTNING KOMPAN har salg i 59 lande, hvoraf intet land bidrager med mere end 12% af omsætningen. Det europæiske marked er KOMPANs hovedmarked. Her har KOMPAN sikret sig en position som vesteuropæisk markedsleder, mens KOMPAN er high-end leder i Østeuropa. KOMPAN er endvidere markedsleder i Australien. I Asien er KOMPAN den væsentligste aktør blandt de globale virksomheder og dermed high-end markedsleder, men flere af markederne domineres af nationale selskaber. I USA domineres markedet af fire amerikanske selskaber, mens KOMPAN har en førende og lønsom high-end nicheposition. KOMPAN har en balanceret omsætning fordelt på de respektive lande. Det skaber mulighed for at opbygge stærke, ligeværdige lokale salgsorganisationer, samtidig med at systemer og forretningsgange udvikles på tværs og dækker alle behov. Omsætning fordelt på lande Omsætning fordelt på produkter Nord- og Sydamerika Australien Rusland Italien CEE Spanien MEA Asien Frankrig Andre UK Danmark Norge Sverige Finland Tyskland Holland Belgien MOMENTS ELEMENTS GALAXY COROCORD NATURE KOMPLAY Reservedele KCS MEGATOY SLOTTSBRO FREEGAME BLOQX X-ERCISE ICON LEK & SIKKERHET Andre (3. parts produkter, installation, service & fragt) 16

17 Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Den balancerede omsætningsfordeling giver også en væsentlig robusthed overfor udviklingen i enkeltmarkeder, hvilket er en stor styrke under de herskende økonomiske forhold, hvor enkeltmarkeder inden for samme region er hårdere ramt af den økonomiske krise end andre. Selvom KOMPAN har haft tilbagegang på visse markeder i 2011, er omsætningen på niveau med I kraft af KOMPANs brede og dybe produktplatform kan sælgerne reagere hurtigt på markedstrends, da de har et produktudbud, der kan matche kundernes behov. I 2011 var der et mindre fald i salget af KOMPANs egne produkter, mens tredjepartsprodukter havde omsætningsvækst. Salget af tredjepartsprodukter er steget i flere lande, da KOMPAN har valgt i stigende omfang at være totalleverandør. Herudover bidrager opkøbet af DICA Gruppen i Danmark, samt aktiviteterne af hollandske Ovaal Speelconcepten V.O.F. og norske Natura Norge AS til denne vækst, idet disse tilkøbte enheder primært sælger tredjepartsprodukter. Omsætningsudviklingen var i 2011 positiv i markedssegmenterne Vesteuropa og special segmenter, mens Nord- og Sydamerika oplevede et fald i omsætningen, hvilket både skyldes aktivitetsnedgang og valutakurseffekter. De øvrige segmenter har stagnerende omsætningsudvikling. KOMPAN NORDEN KOMPANs hjemmemarked udgøres af den nordiske region Danmark, Sverige, Norge og Finland. KOMPAN har egne sælgere i alle landene. Herudover distribueres KOMPANs produkter via en række partnere og agenter, Omsætningsudvikling produkter Omsætningsudvikling segmenter Egenproducerede produkter Andre 0 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asia/Pacific og Mellemøsten Nordog Sydamerika Special segmenter 17

18 ROBINIA - Parkour Rønnede, Danmark der særligt retter sig mod sektoren for skoler og børnehaver. Omsætningsudviklingen i regionen var på niveau med året før. I Danmark købte KOMPAN i marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen (DICA A/S, Albert Knudsen ApS og uniq nordic systems ApS). Som en del af integrationsprocessen blev Albert Knudsen ApS i 2011 fusioneret ind i DICA A/S. DICAs kerneforretning er salg til skoler og børnehaver. KOMPAN Danmark A/S sælger også direkte til danske kunder med primært fokus på større projekter i parker, men har også salg til uddannelsesområdet. DICA Gruppen og KOMPAN Danmark A/S er samlet under fælles ledelse. I Sverige og Norge fortsattes en multibrand strategi med KOMPAN og Lek & Sikkerhet i begge lande samt yderligere et mærke; Slottsbro i Sverige. I oktober 2011 købte KOMPAN Norge AS aktiviteterne i et mindre norsk salgsselskab, Natura Norge AS, der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Natura Norge opererer udelukkende på det norske marked med speciale i børnehavesegmentet og er nu en fuldt ud integreret del af KOMPAN Norge AS. De norske selskaber, KOMPAN Norge AS og Lek & Sikkerhet AS, er samlet under en fælles salgsledelse, og i september tiltrådte en ny salgsdirektør. Den hidtidige produktion af Lek & Sikkerhet i Norge og Sverige er blevet konsolideret med Slottsbro AB i Karlstad, Sverige. I Sverige er alle tre selskaber samlet under en fælles national salgsledelse. I Finland fortsatte den positive udvikling i KOMPAN VESTEUROPA KOMPAN Vesteuropa omfatter Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien og Irland. KOMPAN vurderer, at koncernen vandt markedsandele i området. I Tyskland viste branchetallene, at markedet stagnerede efter fald fra 2008 frem til KOMPAN formåede at fastholde sin position efter i flere år at have vundet markedsandele. I Holland og Belgien fortsatte den positive udvikling, og KOMPAN var i stand til at levere fortsat stærk vækst. I Holland erhvervede KOMPAN i juni 2011 aktiviteterne i det mindre salgsselskab Ovaal Speelconcepten V.O.F., der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Ovaal Speelconcepten er fuldt integreret i den hollandske salgsorganisation. I Storbritannien bortfaldt en midlertidig, offentlig finansieringsløsning, hvilket resulterede i et faldende marked. KOMPANs omsætningsudvikling i Storbritannien var svagt vigende, men det vurderes, at KOMPAN har vundet markedsandele. 18

19 KOMPAN SYD- OG ØSTEUROPA Syd- og Østeuropa var påvirket af den europæiske gældskrise i Det væsentligste marked for KOMPAN i regionen er Frankrig, hvor gældskrisen også har medført offentlige besparelser. Her fastholdt KOMPAN omsætningsniveauet i et faldende marked. Spanien er påvirket af den økonomiske krise med kraftige offentlige besparelsestiltag, hvilket resulterede i et væsentligt fald i omsætningen. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i det svære marked. Efter etableringen af KOMPAN Italia S.r.l. har KOMPAN fået et solidt fodfæste i Italien med positiv omsætningsvækst. I Østeuropa havde KOMPAN fortsat god vækst drevet af den succesfulde etablering af eget datterselskab i Rusland, hvor omsætningsvæksten blev mere end fordoblet. Østeuropa er præget af store udsving mellem de enkelte lande fra år til år, og en del lande er også påvirket af den europæiske gældskrise, men KOMPAN har samlet set haft en positiv udvikling i regionen. KOMPAN ASIA/PACIFIC OG MELLEMØSTEN I Mellemøsten faldt omsætningen tilbage i forhold til 2010, mens ordreindgangen var på niveau med året før. Den australske legepladsindustri blev negativt påvirket af de massive oversvømmelser i Østaustralien i starten af 2011, hvor myndighederne efterfølgende har prioriteret genopbygning af infrastruktur og bygninger. På trods af et faldende marked oplevede KOMPAN omsætningsvækst i den oprindelige forretningsenhed KOMPAN Playscape Pty. Ltd. Væksten blev forstærket af positiv valutakursudvikling. Megatoy Play Systems Pty. Ltd. har haft en tilbagegang i omsætningen, hvilket især skyldes reduktion i antallet af projekter i mid-markedet. af markedet. Salget af produkter på det amerikanske marked sker via egne sælgere i nogle af de større byområder samt en række geografisk spredte agenter, som supporteres fra KOMPANs datterselskab i Tacoma i staten Washington. Markedet oplevede en fortsat tilbagegang i 2011 blandt andet på grund af offentlige besparelsestiltag. KOMPAN oplevede også et mindre omsætningsfald i lokalvaluta og en ugunstig valutakursudvikling forstærkede dette fald. Ledelsens vurdering er dog, at KOMPAN har udviklet sig lidt bedre end markedet. SPECIAL SEGMENTER I december 2009 erhvervede KOMPAN 100% af aktierne i Play Mart Benelux SA i Belgien, som i 2011 skiftede navn til KOMPAN Commercial Systems SA. Selskabet sælger primært legepladser til fastfood kæder som McDonald s, Kentucky Fried Chicken og Burger King i Europa og er europæisk markedsleder. KOMPAN Commercial Systems SA havde en tilfredsstillende udvikling i 2011, og i løbet af sommeren startede selskabet salgs- og markedsføringsaktiviteter op i Mellemøsten efter udløb af en konkurrenceklausul, der begrænsede salget til Europa. Det tyske selskab Corocord Raumnetz GmbH har stadig en del af salget gennem agenter. Denne andel af salget indgår under special segmenter og udviste et mindre fald i I Asien har en række lande haft en fortsat sund økonomisk udvikling. Det har medført en stigende efterspørgsel efter legeredskaber på grund af solide offentlige investeringer i parker og i uddannelsessektoren. Den samlede omsætning er steget tilfredsstillende i dette område, og på flere markeder ses styrkede markedsandele. KOMPAN er samlet markedsleder i Australien, New Zealand og Singapore. Endvidere er KOMPAN førende i high-end segmentet (primært med importerede produkter fra Europa og USA) i Kina, Japan, Vietnam og Thailand. KOMPAN NORD- OG SYDAMERIKA I Nord- og Sydamerika fastholder KOMPAN en nichestrategi, som placerer virksomheden i den øverste del Magna Center, England 19

20 BERETNING 2011 GLOBAL SUPPLY CHAIN KOMPANs globale supply chain funktion er ansvarlig for koncernens samlede indkøbs-, produktions- og logistikfunktioner. Som et vigtigt led i den globale forsyningsstrategi er der gennem 2011 sket en konsolidering og effektivisering af forsyningsstrukturen. Tre geografisk adskilte faciliteter i Brno (Tjekkiet) samt en hollandsk produktionsfacilitet er blevet konsolideret i et nybygget distributionscenter på m 2 i Brno. Det nye center, der fuldt ud blev taget i brug ved årsskiftet til 2012, er fremtidssikret, idet der er plads til en aktivitetsstigning på 40% samt fortrinsret til at udvide med yderligere m 2 i tilstødende lagerfaciliteter. Enheden i Brno, der er koncernens primære produktions- og distributionsfacilitet, varetager omkring 75% af koncernens volumen. Herudover er der en række mindre produktionsenheder i Tyskland, Sverige, Belgien, Australien og Danmark, som sammen med enheden i Brno udgør den interne forsyningsstruktur i KOMPAN. Produktionsenhederne uden for Tjekkiet er alle tilkøbte enheder. Ved tilkøb opsplittes enhederne så indkøb, produktion og logistik integreres i supply chain funktionen, mens KOMPANs salgsorganisation bliver ansvarlig for de kommercielle aktiviteter. Hver enkelt produktionsenhed vurderes og tilpasses i forhold til KOMPANs globale forsyningsstrategi. PRODUKTIONSPROCESSER OG SOURCING KOMPAN har opbygget en omkostningseffektiv og skalerbar supply chain platform, der understøtter industriens bredeste og dybeste produktprogram med løsninger til alle aldersgrupper. For at mindske leverandørafhængigheden fokuserer KOMPAN på en flerstrenget sourcing strategi og har i dag en leverandørplatform, hvor ingen enkeltleverandør udgør mere end 8% af gruppens direkte materialeomkostninger. Legepladsindustrien er kendetegnet ved, at kunderne fokuserer ganske meget på materialerne i de valgte løsninger. For eksempel er der mange områder i Europa, hvor kunderne ønsker, at stolper mv. er lavet af træ, mens mange kommuner i USA modsat har en non-wood policy på grund af et ønske om lave vedligeholdelsesomkostninger. Kravet til en global leverandør i industrien er derfor, at man er fleksibel med hensyn til materialevalget. I kraft af den fleksible produktionsplatform står KOMPAN stærkt i forhold til at kunne imødekomme dette krav. Geografisk fordeling af komponentleverandører i % af køb Leverandørfordeling i % af køb Asien 5% Australien 6% Top 10 13% Nordamerika 16% Andre top 20 6% Østeuropa 56% Vesteuropa 17% Resterende 81% 20

ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM 2012 ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM INDHOLD 2012 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE...8 BERETNING 2012... 12 REGNSKABSBERETNING 2012... 12 GLOBAL MARKEDSLEDER... 16 GLOBAL SUPPLY

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere