Årsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. www.kompan.com"

Transkript

1 Årsrapport

2 DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN SPANIEN AUSTRALIEN EGEN SALGSORGANISATION DISTRIBUTØRER / AGENTER SALGSKONTORER 40 ÅRS LEG MED BARNET I CENTRUM For 40 år siden overværede en ung kunstner ved navn Tom Lindhardt Wils noget, som fik afgørende betydning for børns leg. En af hans store farvestrålende skulpturer var blevet placeret i et nyt boligområde som kontrast til de grå og ensformige bygninger. Han opdagede dog snart, at børn var mere interesserede i at lege på dem end at beundre dem. På den baggrund grundlagde han KOMPAN - en engageret virksomhed, der fremstiller legeredskaber med barnet i centrum. 2

3 PLAY THE KOMPAN WAY Attraktive legepladser som fremmer børns udvikling INDHOLD 2011 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 KOMPAN I PERSPEKTIV...8 BERETNING REGNSKABSBERETNING GLOBAL MARKEDSLEDER GLOBAL SUPPLY CHAIN PRODUKTUDVIKLING OG KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMMERCIELLE RISICI...26 KOMPANS SOCIALE ANSVAR (CSR) - OG PERSONALEFORHOLD CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER MODERSELSKABSREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...75 BALANCE...76 PENGESTRØMSOPGØRELSE...77 EGENKAPITALOPGØRELSE...78 NOTER BESTYRELSE, DIREKTION OG KONCERNLEDELSE NØGLETALSDEFINITIONER ADRESSER FORSIDEFOTO: ICON FORAN NYT HOVEDKONTOR I ODENSE, DANMARK 3

4 2011 I KORTE TRÆK (Tal for 2010 i parentes) KOMPAN opnåede et tilfredsstillende resultat i 2011 trods svære markedsvilkår. KOMPAN har øget sin markedsandel og indtjening i et vigende marked. KOMPAN nåede en koncernomsætning på mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2%. Den organiske udvikling omsætningen normaliseret for tilkøb og frasalg af selskaber og udsving i valutakurser var flad i et vigende marked. Hovedmarkedet Europa blev i andet halvår ramt af gældskrisens opblussen. Dog varierede påvirkningen fra land til land, og der var vækst i flere lande, som viste sig mere robuste overfor den økonomiske krise. Det er ledelsens opfattelse, at KOMPAN vandt markedsandele i et vigende marked. EBITA blev 172 mio. kr. (166 mio. kr.). EBITA marginen steg bl.a. som følge af lavere afskrivninger i Afskrivningerne udgjorde 26 mio. kr. i 2011 (41 mio. kr.). Årets normaliserede resultat efter skat blev 120 mio. kr. (117 mio. kr.) en stigning på 3%. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende i et svært marked. Koncernen havde et frit cash flow på 79 mio. kr. (140 mio. kr.) eksklusive investeringer i nyt hovedsæde, mens cash-conversion (frit cash flow før skat i forhold til EBITA) var 55% (92%). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapital mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt øgede skattebetalinger. Netto rentebærende gæld ultimo 2011 var 328 mio. kr. (333 mio. kr.). Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA var 1,7 ultimo 2011 (1,6). KOMPAN har siden 2005 haft en global ekspansionsstrategi, som er baseret på både organisk vækst samt opkøb. I 2011 har KOMPAN opkøbt aktiviteterne i Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) i juni 2011 samt aktiviteterne i Natura Norge AS (Norge) i oktober Begge indgår i regnskabet fra overtagelsesdagen. KOMPAN har også i 2011 haft stor fokus på uddannelse af salgsstyrken i salgsmetoder og CRM værktøjer igennem Sales Excellence projektet. Resultatet er en langt mere fokuseret salgsstyrke, som bruger mere tid med kunderne. Sales Excellence projektet stiler mod best practice på tværs af organisationen og er en væsentlig grundsten under væksten i markedsandelene. KOMPAN flyttede i sommeren 2011 ind i et nyopført hovedsæde i Odense (Danmark). Den nye bygning binder i højere grad produktudvikling, produktion og salg sammen, hvilket skaber stærke rammer for fortsat videreudvikling af KOMPAN som den globale markedsleder. I Brno (Tjekkiet) tog KOMPAN et nybygget distributionscenter på m 2 i brug. Tre hidtidige bygninger i Brno og en i Holland konsoliderede deres aktiviteter i den nye bygning, som samtidigt rummer et væsentligt udvidelsespotentiale. KOMPAN har fortsat investeret i produktudvikling. Der er en solid pipeline af nye produkter og løsninger, som vil blive lanceret i de kommende år. 4

5 5

6 HOVEDTAL OG NØGLETAL Mio. DKK Resultatopgørelse Omsætning 1.087, , , , ,7 EBITDA 1) 152,2 147,5 168,9 207,0 198,4 EBITA 1) 127,3 114,4 125,2 166,0 172,1 Amortiseringer 2) -8,2-52,5-13,3-14,5-33,2 Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter 3) 11,7-14,1-8,7-32,8 13,4 Resultat af primær drift (EBIT) 130,8 47,7 103,2 118,7 152,3 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,1 0,0-2,9 0,0 0,0 Finansielle poster, netto -37,3-50,0-9,3-4,3-14,2 Skat -32,6-11,2-24,0-30,7-36,7 Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Normaliseringer Årets resultat 61,0-13,4 67,0 83,7 101,4 Valutakursreguleringer 0,3 12,7-3,6-3,6 4,4 Amortiseringer 2) 8,2 52,5 13,3 14,5 33,2 Restruktureringsomkostninger mv. - 14,1 14,5 32,8 11,7 Andre driftsindtægter -15,0 - -5, ,1 Effekt fra reduktion i selskabsskat 1, Skat af normaliseringer 1,6-11,8-4,6-10,9-6,1 Normaliseret resultat efter skat 57,5 54,1 80,8 116,5 119,5 1) EBITDA og EBITA er præsenteret før restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter. 2) Indeholdende afskrivninger af tilkøbte immaterielle aktiver samt nedskrivning af goodwill. 3) Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter omfatter poster, der i kraft af deres karakter ikke skønnes at være en del af den ordinære drift, som f.eks. avance ved salg af virksomheder, regulering af betinget købesum i forbindelse med virksomhedsopkøb, omkostninger i forbindelse med nedlukning af produktionsenheder, transaktionsomkostninger vedrørende virksomhedssammenslutninger (fra og med 2010) mv. Omsætning og vækst Mio. DKK % EBITA og margin 1) Mio. DKK % Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) Mio. DKK % Omsætning Vækst EBITA EBITA margin Resultat efter skat ROE 6

7 Mio. DKK Balance Aktiver i alt 1.193, , , , ,4 Aktiekapital 106,1 106,3 112,4 113,0 113,0 Egenkapital 364,7 285,4 400,1 532,1 622,9 Investeret kapital 349,8 287,1 264,8 268,1 332,8 Netto arbejdskapital 209,5 123,5 125,8 137,2 189,6 Rentebærende gæld, netto 4) 538,5 500,7 380,3 332,9 328,1 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 79,0 189,3 155,0 150,0 122,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12,3-82,6-36,2-100,3-55,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -82,0-81,3-28,7-143,4-65,1 Årets pengestrøm -15,3 25,4 90,2-93,7 1,4 Frit cash flow 34,3 154,3 137,2 122,1 55,3 Investeringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 5) 33,0 49,2 26,5 39,6 53,2 Afskrivninger (ekskl. amortisering af tilkøbte varemærker) 24,9 33,1 43,6 41,0 26,4 Nøgletal Vækst i omsætning 11,4% 6,9% -4,2% 24,7% 2,0% EBITDA 1) margin 14,0% 12,7% 15,2% 14,9% 14,0% EBITA 1) margin 11,7% 9,8% 11,2% 12,0% 12,2% Afkast på investeret kapital (ROIC) 39,3% 35,9% 45,4% 62,3% 57,3% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 17,2% 16,7% 23,6% 25,0% 20,7% Egenkapital andel 30,6% 25,5% 32,7% 38,8% 45,9% Netto rentebærende gæld/ebitda 1) 3,5 3,4 2,3 1,6 1,7 Resultat (normaliseret) pr. aktie, DKK 5,4 5,1 7,2 10,3 10,6 Gennemsnitligt antal ansatte ) Rentebærende gæld er i 2009, 2010 og 2011 henholdsvis tillagt (2009: 60 mio. kr.) og fratrukket (2010: 50 mio. kr. og 2011: 4 mio. kr.) negativ/positiv værdi af valutaterminsforretninger på kreditinstitutter. 5) Investeringer er ekskl. virksomhedskøb. I investeringer indgår i 2010 og 2011 henholdsvis 18,1 mio. kr. og 24,1 mio. kr. vedr. ny domicilbygning. Definitioner: Regnskabstal, der kan udledes direkte fra det officielle regnskab for , er udarbejdet i overensstem melse med IFRS. Øvrige hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med definitioner side 88. Normaliserede resultater er baseret på KOMPANs identifikation og vurdering af særlige resultatposter og medtaget for at give et sammenligneligt grundlag for opgjort normaliseret indtjening. Mio. DKK 60 Investeringer og afskrivninger % 70 Afkast af investeret kapital Mio. DKK 600 Netto rentebærende gæld og netto rentebærende gæld/ebitda 1) Investeringer Afskrivninger Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld/ebitda 7

8 Connie Astrup-Larsen, CEO KOMPAN I PERSPEKTIV 2011 blev et begivenhedsrigt år for KOMPAN. De vanskelige økonomiske vilkår, særligt i Sydeuropa, påvirkede fortsat de offentlige myndigheder i form af kommuner og institutioner, hvilket er KOMPANs største kundegrupper. Internt var 2011 et stort forandringsår, hvor vi fysisk flyttede vores to største enheder hovedkontoret i Danmark og vores primære produktionsenhed i Tjekkiet til nybyggede lokaler. KOMPAN opnåede i 2011 et salgsmæssigt resultat på niveau med året før. Indtjeningsmæssigt gik det fortsat fremad med en stigning på 28% i resultat af primær drift (EBIT). Givet de turbulente markeder især i andet halvår, hvor usikkerheden vedrørende den europæiske gældssituation bredte sig, synes vi, at det er et tilfredsstillende resultat, der viser robustheden i KOMPANs forretningsmodel. KOMPANs medarbejdere har ydet en stor indsats, og deres indsats påskønnes i høj grad var også et år, hvor KOMPAN investerede massivt i en bedre infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. Når vi ser fremad, så forventer vi også, at der i de kommende år skal kæmpes for at styrke markedspositionen. Der er ingen tvivl om, at kunderne - ligesom ved andre offentlige investeringer - fortsat vil fokusere på at få værdi for de penge, som investeres i legepladser. Det er 8

9 Unique 2011 var et år, hvor KOMPAN investerede massivt i infrastruktur, der vil gøre os endnu bedre i stand til at møde fremtidens vækstkrav og tiltrække kvalificerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. en naturlig udvikling, som vi skal søge at placere KOMPAN bedst muligt i. Vi har industriens stærkeste fundament og er derfor sikre på, at vi evner at tilpasse os de forandringer, der bliver nødvendige. Efter en række opkøb over de seneste år besluttede vi i 2011 primært at konsolidere de allerede opkøbte selskaber frem for at foretage nye akkvisitioner. Vi købte dog aktiviteterne i to mindre virksomheder Ovaal Speelconcepten V.O.F. i Holland og Natura Norge AS i Norge. Begge selskaber har opbygget specialviden i salg af unikke legepladser fremstillet af afbarket Robinia træ; et delmarked, som er i vækst, og hvor KOMPAN har valgt at styrke sin position. Begge aktiviteter er fuldt integrerede i de lokale KOMPAN salgsenheder. KOMPAN har i hele sin levetid udviklet innovative produkter med en tydelig designprofil og med børnene i centrum. I 2011 investerede vi fortsat i produktinnovation og lancerede bl.a. KOMPLAY Black Line samt nye løsninger til den interaktive ICON serie. KOMPANs fokus på produktinnovation betyder, at vi har en solid pipeline af nye produkter og løsninger i de kommende år. Vores primære fokus i 2012 vil fortsat være at vinde markedsandele i hovedmarkederne. Nogle enkelte af markederne er ramt af offentlige besparelser, hvilket vi især ser i Spanien og Italien. Samtidigt stagnerer en række af de nordeuropæiske markeder. Vi vil afsøge de vækstområder, som vi ser, og sikre at vores ressourceforbrug prioriteres nøje. Vi vil fortsat udvikle vores egen salgsstyrke, da vi kan se, at vi generelt har en stærkere salgsfokusering, når sælgerne er ansat i KOMPAN og har en stærk værktøjskasse til udvikling af salget. KOMPANS STRATEGI En af de store opgaver, som 2011 bød på, var udarbejdelsen af en opdateret strategiplan. Vi valgte at lave et stort forberedelsesarbejde i form af et markedsstudie, hvor vi fik detaljeret viden om det globale marked for Sundhed Læring Legepladser forbedrer sundheden gennem fysisk aktivitet Legepladser fremmer den motoriske udvikling Legepladser forebygger overvægt og fedme Playground Legepladser forbedrer indlæringsevnen Solutions Velindrettede legepladser begejstrer børn og teenagere Legepladser reducerer vandalisme Alle kan være med Social integration 9

10 KOMPAN i Danmark flyttede i sommeren 2011 ind i et nybygget hovedkontor med et markant design, fremstillet af bæredygtige materialer legeredskaber. Analyserne viste som forventet at vi har vundet markedsandele i de senere år. Samtidig blev det også understreget, at vores hidtidige strategiplan har haft en række rigtige elementer, som har ført til solid, lønsom vækst. Arbejdet med strategiplanen involverede hele ledelsesgruppen både i Danmark og i datterselskaberne. Vi har således gennem 2011 fået en endnu mere sammentømret ledergruppe. Vi har i fællesskab identificeret en række vækstområder primært i vores eksisterende hovedmarkeder, hvor industrien og kundesiden er mest udviklet. Vi har i slutningen af 2011 og starten af 2012 kommunikeret strategiplanen til hele den globale organisation, så alle medarbejderne trækker i samme retning. FREMTIDENS KOMPAN En af de ting, der igen og igen bliver trukket frem, når vi taler med vores kunder, er, at KOMPAN har et overordentlig stærkt renommé for at levere kvalitetsprodukter med stor holdbarhed, legeværdi og sikkerhed. Det er blandt andet disse karakteristika, der har bragt KOMPAN i en position som global markedsleder. Det er i væsentligt omfang sammenkoblingen af KOMPAN Play Institute, en erfaren produktudviklingsafdeling, en solid supply chain samt kompetent salgsrådgivning, der har været fundamentet for denne position. Vi vil også fremadrettet styrke dette område, så vi fortsat udvikler os. KOMPAN Play Institute er en unik enhed, der kombinerer egen forskning og produktudvikling med de dygtigste forskere på uddannelsesinstitutioner over hele verden. Vi er sikre på, at KOMPAN skal blive endnu mere kundefokuseret i de kommende år og derved styrke konkurrencekraften. Kunderne vil stille stadig større krav til deres leverandører; krav der, udover den basale produktleverance, også involverer rådgivning og vidensdeling med kobling til pædagogik og fysiske studier. Gode legepladser er vigtige både for børns læring, helbred og sociale integration. Vi skal forstå at knytte vores viden endnu bedre sammen med den fysiske leverance, så vores kunder og børnene kontinuerligt får bedre løsninger. Vi tror fast på, at KOMPAN har alle muligheder for også at blive fremtidens vinder i vores industri. Vi skal være forberedt på konstant forandring samt skabe grundlaget for at kunne træffe vanskelige beslutninger rettidigt. Hvis vi sætter tempoet ned, vil konkurrenterne forsøge at indhente os. Fra ledelsens side vil vi sikre, at organisationen har grundlaget og opbakningen til at træffe de nødvendige beslutninger og sikre stærk eksekvering af vores strategi. Connie Astrup-Larsen Administrerende direktør 10

11 LEG ER TRÆNING TIL LIVET Det er afgørende, at børn får tid til at lege. Leg er ikke en luksus det er en nødvendighed! * FAKTA FRA KOMPAN PLAY INSTITUTE 39% MERE AKTIVITET AKTIVE I EN PÅ BØRNE- HAVE EN KOMPAN MED KOMPAN LEGEPLADS* LEGEREDSKABER* Leg står vores virksomhed meget nært, men for os handler leg ikke kun om at have det sjovt. Vi ved, at det er en kendsgerning, at førskolebørn, som leger frit på en KOMPAN legeplads, er 39% mere aktive end førskolebørns gennemsnitlige aktivitetsniveau. Hos KOMPAN er alle vores legeredskaber bevidst designet til at fremme børns sundhed og indlæring, samtidigt med at de tilbyder uendelige timer af sjov. 11

12 BERETNING 2011 REGNSKABSBERETNING 2011 RESULTATOPGØRELSE KOMPAN nåede i 2011 en samlet omsætning på 1.415,7 mio. kr., svarende til en stigning på 2%. På trods af svære markedsvilkår især i andet halvår 2011 lykkedes det KOMPAN at fastholde omsætningsniveauet for rekordåret 2010 og nå en omsætning på niveau med det oprindeligt forventede. Den organiske vækst var flad i forhold til Påvirkningen af valutakursudsving var 1% på grund af positiv udvikling i SEK, NOK og AUD samt negativ udvikling i USD. Legepladsindustrien udviklede sig i 2011 forskelligt i de enkelte markeder, men generelt var 2011 på grund af den økonomiske krises genopblussen ikke et år, hvor legepladsindustrien voksede. I lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Belgien og Frankrig er det vurderingen, at markedsudviklingen var stagnerende, mens eksempelvis Spanien var ramt af kraftige offentlige besparelsestiltag, der også påvirkede legepladsindustrien. Danmark, Storbritannien, USA og Australien er nogle af de markeder, hvor det vurderes, at der var en tilbagegang i det samlede marked. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i 2011 i et vigende globalt marked. OMSÆTNING FRA TILKØBTE VIRKSOMHEDER Utimo juni 2011 købte KOMPAN aktiviteterne i det hollandske selskab Ovaal Speelconcepten V.O.F. og primo oktober 2011 aktiviteterne i det norske selskab Natura Norge AS. Begge indgår i resultatopgørelse og balance fra overtagelsesdagen. KOMPAN købte primo marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen i Danmark. Den 15. juli 2010 blev aktiemajoriteten i KOMPANs eksisterende distributionspartnere i Irland, Go Play Ltd. og Nordirland, Unique Playgrounds Ltd. erhvervet. De overtagne selskaber indgår i resultatopgørelsen og balancen for 2010 fra overtagelsesdagen, mens de har fuld regnskabseffekt i BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet steg til 613,9 mio. kr. (599,5 mio. kr.). Bruttomarginen udgjorde 43,4% (43,2%). Forbedringen i bruttomarginen skyldes hovedsageligt, at KOMPAN konstant arbejder på at effektivisere produktionsprocesser og supply chain funktionen. OMKOSTNINGER Omkostningerne (eksklusive produktionsomkostninger og afskrivninger) udgjorde 423,9 mio. kr. (403,6 mio. kr.). Omkostningernes andel af omsætningen lå på 29,9% (29,1%). Stigningen i omkostningsandelen skyldtes hovedsageligt stigende distributionsomkostninger pr. omsætningskrone, mens administrationsomkostningernes andel af omsætningen stort set var uændret. Omkostningsudviklingen afspejler, at KOMPAN fortsat har fokus på at styrke distributionsleddet og samtidig strømline de administrative funktioner. RESULTAT EBITDA blev 198,4 mio. kr. (207,0 mio.kr.). EBITDA marginen blev 14,0% (14,9%), hvor en del af faldet kan forklares med KOMPANs fokus på at styrke distributionsleddet. Herud- Global omsætningsudvikling 2011 (indekseret) Region 2010 Organisk vækst Tilkøb/frasalg Valutakurspåvirkninger 2011 Norden Vesteuropa Syd- & Østeuropa Asia/Pacific Nord- og Sydamerika Special segmenter Omsætning fra alle andre driftssegmenter Koncern

13 MOMENTS Story Makers Saltvik, Sverige over var enkelte tilkøbte virksomheder hårdere ramt af den økonomiske udvikling end den oprindelige KOMPAN forretning. Afskrivninger blev 26,4 mio. kr. (41,0 mio. kr.). Det lavere afskrivningsniveau i 2011 skyldtes, at aktiverede produktudviklingsomkostninger vedrørende elektroniske legeredskaber blev fuldt afskrevet medio EBITA blev 172,1 mio. kr. (166,0 mio kr.) svarende til en EBITA-margin på 12,2% (12,0%). Amortiseringer på tilkøbte immaterielle aktiver udgjorde 33,2 mio. kr. (14,5 mio. kr.). Stigningen skyldtes hovedsageligt nedskrivning af goodwill i datterselskaberne Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Austalien) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien), i alt 23,0 mio. kr. Andre driftsindtægter udgjorde 25,1 mio. kr. (0,0 mio. kr.). Indtægterne vedrører regulering af betinget købesum af tidligere års virksomhedsopkøb, i alt 23,8 mio. kr. samt avance ved salg af associeret virksomhed i Japan, KOMPAN Playscape Inc., 1,3 mio. kr. Restruktureringsomkostninger mv. udgjorde 11,7 mio. kr. (32,8 mio. kr.). Omkostningerne vedrørte hovedsageligt det gennemførte strategiprojekt samt restruktureringsomkostninger i DICA A/S (Danmark) og KOMPAN Italia S.r.l. (Italien). Finansielle udgifter netto blev 14,2 mio. kr. (4,3 mio. kr.). Stigningen skyldtes valutakursregulering, som påvirkede finansposterne negativt. Resultatet før skat blev på 138,1 mio. kr. (114,4 mio. kr.). 13

14 BERETNING 2011 Skat af årets resultat steg til 36,7 mio. kr. (30,7 mio. kr.). Den effektive skatteprocent var 26,5% (26,8%). Resultat efter skat for 2011 blev 101,4 mio. kr. (83,7 mio. kr.). Reguleres for kursreguleringer, amortiseringer af tilkøbte varemærker/goodwill, andre driftsindtægter og restruktureringsomkostninger mv. blev det normaliserede resultat efter skat 119,5 mio. kr. (116,5 mio. kr.). CASH FLOW Pengestrømme fra driftsaktivitet var 122,0 mio. kr. (150,0 mio. kr.). Faldet skyldtes en stigning i arbejdskapitalen mod årets slutning bl.a. i form af øget pengebinding i kundefordringer samt stigende skattebetaling. Arbejdskapitalen udgjorde ultimo året 13% (10%) af omsætningen. Frit cash flow udgjorde 79,4 mio. kr. (140,3 mio. kr.) eksklusive afholdte investeringer i nyt hovedsæde på 24,1 mio. kr. Faldet i frit cash flow kan hovedsageligt forklares med stigningen i arbejdskapitalen. Frit cash flow før skat udgjorde 55% af EBITA (92%). FINANSIERING KOMPANs netto rentebærende gæld udgjorde ultimo 2011 i alt 328,1 mio. kr. (332,9 mio. kr.). Gearingen (netto rentebærende gæld / EBITDA) var 1,7 (1,6). Gælden består af committede faciliteter, der er underlagt almindelige covenants, som alle er opfyldt. Gælden er struktureret med et term loan, der har en stigende afdragsprofil. I 2011 blev der afdraget 107 mio. kr. Dertil kommer et revolverende lån. DISPONERING AF OVERSKUD Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte vedrørende regnskabsåret BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning etableret nye committede kreditfaciliteter med selskabets kreditinstitut til erstatning for tidligere låneaftale, der udløb ultimo marts De samlede faciliteter har en trækningsret på 460 mio. kr. Faciliteterne løber i 3 år med udløb i marts Der er ikke aftalt afdrag i perioden. Der er herudover ikke indtruffet andre begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet FORVENTNINGER KOMPAN forventer, at markedsvilkårene i 2012 stadig vil være vanskelige og påvirket af besparelsestiltag hos kunderne. Der forventes på den baggrund en omsætning og et resultat på niveau med Dry, Frankrig 14

15 MOMENTS Story Makers Paris, Frankrig 15

16 BERETNING 2011 GLOBAL MARKEDSLEDER KOMPAN er den globale markedsleder indenfor udvikling, fremstilling og markedsføring af udendørs legeredskaber og legepladser. KOMPAN markedsfører sine produkter og løsninger globalt. I de væsentligste markeder gennem egne salgsselskaber, mens mindre markeder betjenes gennem distributører eller agenter. KOMPAN har gennem de senere år tilkøbt en række nichevirksomheder, der falder indenfor 3 grupper: 1. Selskaber, der supplerer KOMPANs eksisterende globale produktportefølje (Corocord, Tyskland). 2. Selskaber, der styrker KOMPANs eksisterende distributionskraft på geografiske markeder; Go Play Ltd. (Irland), Unique Playgrounds Ltd. (Nordirland), The Play Practice Ltd. (Skotland), OY Piresma AB (Finland), DICA Gruppen (Danmark), Lek & Sikkerhet AS (Norge) og Lek & Säkerhet AB (Sverige), som alle i dag sælger KOMPAN produkter. Derudover erhvervede KOMPAN i 2011 aktiviteterne i hhv. Ovaal Speelconcepten V.O.F. (Holland) og Natura Norge AS (Norge), som begge sælger legepladsløsninger i Robinia træ. Salgsorganisationerne er fuldt integreret i KOMPANs eksisterende salgsorganisation på de to markeder. 3. Selskaber, der opererer særskilt indenfor geografisk afgrænsede områder; Slottsbro AB (Sverige) og Megatoy Play Systems Pty. Ltd. (Australien), eller kundemæssigt afgrænsede områder; KOMPAN Commercial Systems SA (Belgien). Alle har selvudviklede designlinjer og dedikerede salgsstyrker, der bearbejder deres respektive specialmarked. BALANCERET OMSÆTNING KOMPAN har salg i 59 lande, hvoraf intet land bidrager med mere end 12% af omsætningen. Det europæiske marked er KOMPANs hovedmarked. Her har KOMPAN sikret sig en position som vesteuropæisk markedsleder, mens KOMPAN er high-end leder i Østeuropa. KOMPAN er endvidere markedsleder i Australien. I Asien er KOMPAN den væsentligste aktør blandt de globale virksomheder og dermed high-end markedsleder, men flere af markederne domineres af nationale selskaber. I USA domineres markedet af fire amerikanske selskaber, mens KOMPAN har en førende og lønsom high-end nicheposition. KOMPAN har en balanceret omsætning fordelt på de respektive lande. Det skaber mulighed for at opbygge stærke, ligeværdige lokale salgsorganisationer, samtidig med at systemer og forretningsgange udvikles på tværs og dækker alle behov. Omsætning fordelt på lande Omsætning fordelt på produkter Nord- og Sydamerika Australien Rusland Italien CEE Spanien MEA Asien Frankrig Andre UK Danmark Norge Sverige Finland Tyskland Holland Belgien MOMENTS ELEMENTS GALAXY COROCORD NATURE KOMPLAY Reservedele KCS MEGATOY SLOTTSBRO FREEGAME BLOQX X-ERCISE ICON LEK & SIKKERHET Andre (3. parts produkter, installation, service & fragt) 16

17 Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Den balancerede omsætningsfordeling giver også en væsentlig robusthed overfor udviklingen i enkeltmarkeder, hvilket er en stor styrke under de herskende økonomiske forhold, hvor enkeltmarkeder inden for samme region er hårdere ramt af den økonomiske krise end andre. Selvom KOMPAN har haft tilbagegang på visse markeder i 2011, er omsætningen på niveau med I kraft af KOMPANs brede og dybe produktplatform kan sælgerne reagere hurtigt på markedstrends, da de har et produktudbud, der kan matche kundernes behov. I 2011 var der et mindre fald i salget af KOMPANs egne produkter, mens tredjepartsprodukter havde omsætningsvækst. Salget af tredjepartsprodukter er steget i flere lande, da KOMPAN har valgt i stigende omfang at være totalleverandør. Herudover bidrager opkøbet af DICA Gruppen i Danmark, samt aktiviteterne af hollandske Ovaal Speelconcepten V.O.F. og norske Natura Norge AS til denne vækst, idet disse tilkøbte enheder primært sælger tredjepartsprodukter. Omsætningsudviklingen var i 2011 positiv i markedssegmenterne Vesteuropa og special segmenter, mens Nord- og Sydamerika oplevede et fald i omsætningen, hvilket både skyldes aktivitetsnedgang og valutakurseffekter. De øvrige segmenter har stagnerende omsætningsudvikling. KOMPAN NORDEN KOMPANs hjemmemarked udgøres af den nordiske region Danmark, Sverige, Norge og Finland. KOMPAN har egne sælgere i alle landene. Herudover distribueres KOMPANs produkter via en række partnere og agenter, Omsætningsudvikling produkter Omsætningsudvikling segmenter Egenproducerede produkter Andre 0 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asia/Pacific og Mellemøsten Nordog Sydamerika Special segmenter 17

18 ROBINIA - Parkour Rønnede, Danmark der særligt retter sig mod sektoren for skoler og børnehaver. Omsætningsudviklingen i regionen var på niveau med året før. I Danmark købte KOMPAN i marts 2010 aktiemajoriteten i DICA Gruppen (DICA A/S, Albert Knudsen ApS og uniq nordic systems ApS). Som en del af integrationsprocessen blev Albert Knudsen ApS i 2011 fusioneret ind i DICA A/S. DICAs kerneforretning er salg til skoler og børnehaver. KOMPAN Danmark A/S sælger også direkte til danske kunder med primært fokus på større projekter i parker, men har også salg til uddannelsesområdet. DICA Gruppen og KOMPAN Danmark A/S er samlet under fælles ledelse. I Sverige og Norge fortsattes en multibrand strategi med KOMPAN og Lek & Sikkerhet i begge lande samt yderligere et mærke; Slottsbro i Sverige. I oktober 2011 købte KOMPAN Norge AS aktiviteterne i et mindre norsk salgsselskab, Natura Norge AS, der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Natura Norge opererer udelukkende på det norske marked med speciale i børnehavesegmentet og er nu en fuldt ud integreret del af KOMPAN Norge AS. De norske selskaber, KOMPAN Norge AS og Lek & Sikkerhet AS, er samlet under en fælles salgsledelse, og i september tiltrådte en ny salgsdirektør. Den hidtidige produktion af Lek & Sikkerhet i Norge og Sverige er blevet konsolideret med Slottsbro AB i Karlstad, Sverige. I Sverige er alle tre selskaber samlet under en fælles national salgsledelse. I Finland fortsatte den positive udvikling i KOMPAN VESTEUROPA KOMPAN Vesteuropa omfatter Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien og Irland. KOMPAN vurderer, at koncernen vandt markedsandele i området. I Tyskland viste branchetallene, at markedet stagnerede efter fald fra 2008 frem til KOMPAN formåede at fastholde sin position efter i flere år at have vundet markedsandele. I Holland og Belgien fortsatte den positive udvikling, og KOMPAN var i stand til at levere fortsat stærk vækst. I Holland erhvervede KOMPAN i juni 2011 aktiviteterne i det mindre salgsselskab Ovaal Speelconcepten V.O.F., der leverer naturligt udseende legepladser i Robinia træ. Ovaal Speelconcepten er fuldt integreret i den hollandske salgsorganisation. I Storbritannien bortfaldt en midlertidig, offentlig finansieringsløsning, hvilket resulterede i et faldende marked. KOMPANs omsætningsudvikling i Storbritannien var svagt vigende, men det vurderes, at KOMPAN har vundet markedsandele. 18

19 KOMPAN SYD- OG ØSTEUROPA Syd- og Østeuropa var påvirket af den europæiske gældskrise i Det væsentligste marked for KOMPAN i regionen er Frankrig, hvor gældskrisen også har medført offentlige besparelser. Her fastholdt KOMPAN omsætningsniveauet i et faldende marked. Spanien er påvirket af den økonomiske krise med kraftige offentlige besparelsestiltag, hvilket resulterede i et væsentligt fald i omsætningen. Det er ledelsens vurdering, at KOMPAN vandt markedsandele i det svære marked. Efter etableringen af KOMPAN Italia S.r.l. har KOMPAN fået et solidt fodfæste i Italien med positiv omsætningsvækst. I Østeuropa havde KOMPAN fortsat god vækst drevet af den succesfulde etablering af eget datterselskab i Rusland, hvor omsætningsvæksten blev mere end fordoblet. Østeuropa er præget af store udsving mellem de enkelte lande fra år til år, og en del lande er også påvirket af den europæiske gældskrise, men KOMPAN har samlet set haft en positiv udvikling i regionen. KOMPAN ASIA/PACIFIC OG MELLEMØSTEN I Mellemøsten faldt omsætningen tilbage i forhold til 2010, mens ordreindgangen var på niveau med året før. Den australske legepladsindustri blev negativt påvirket af de massive oversvømmelser i Østaustralien i starten af 2011, hvor myndighederne efterfølgende har prioriteret genopbygning af infrastruktur og bygninger. På trods af et faldende marked oplevede KOMPAN omsætningsvækst i den oprindelige forretningsenhed KOMPAN Playscape Pty. Ltd. Væksten blev forstærket af positiv valutakursudvikling. Megatoy Play Systems Pty. Ltd. har haft en tilbagegang i omsætningen, hvilket især skyldes reduktion i antallet af projekter i mid-markedet. af markedet. Salget af produkter på det amerikanske marked sker via egne sælgere i nogle af de større byområder samt en række geografisk spredte agenter, som supporteres fra KOMPANs datterselskab i Tacoma i staten Washington. Markedet oplevede en fortsat tilbagegang i 2011 blandt andet på grund af offentlige besparelsestiltag. KOMPAN oplevede også et mindre omsætningsfald i lokalvaluta og en ugunstig valutakursudvikling forstærkede dette fald. Ledelsens vurdering er dog, at KOMPAN har udviklet sig lidt bedre end markedet. SPECIAL SEGMENTER I december 2009 erhvervede KOMPAN 100% af aktierne i Play Mart Benelux SA i Belgien, som i 2011 skiftede navn til KOMPAN Commercial Systems SA. Selskabet sælger primært legepladser til fastfood kæder som McDonald s, Kentucky Fried Chicken og Burger King i Europa og er europæisk markedsleder. KOMPAN Commercial Systems SA havde en tilfredsstillende udvikling i 2011, og i løbet af sommeren startede selskabet salgs- og markedsføringsaktiviteter op i Mellemøsten efter udløb af en konkurrenceklausul, der begrænsede salget til Europa. Det tyske selskab Corocord Raumnetz GmbH har stadig en del af salget gennem agenter. Denne andel af salget indgår under special segmenter og udviste et mindre fald i I Asien har en række lande haft en fortsat sund økonomisk udvikling. Det har medført en stigende efterspørgsel efter legeredskaber på grund af solide offentlige investeringer i parker og i uddannelsessektoren. Den samlede omsætning er steget tilfredsstillende i dette område, og på flere markeder ses styrkede markedsandele. KOMPAN er samlet markedsleder i Australien, New Zealand og Singapore. Endvidere er KOMPAN førende i high-end segmentet (primært med importerede produkter fra Europa og USA) i Kina, Japan, Vietnam og Thailand. KOMPAN NORD- OG SYDAMERIKA I Nord- og Sydamerika fastholder KOMPAN en nichestrategi, som placerer virksomheden i den øverste del Magna Center, England 19

20 BERETNING 2011 GLOBAL SUPPLY CHAIN KOMPANs globale supply chain funktion er ansvarlig for koncernens samlede indkøbs-, produktions- og logistikfunktioner. Som et vigtigt led i den globale forsyningsstrategi er der gennem 2011 sket en konsolidering og effektivisering af forsyningsstrukturen. Tre geografisk adskilte faciliteter i Brno (Tjekkiet) samt en hollandsk produktionsfacilitet er blevet konsolideret i et nybygget distributionscenter på m 2 i Brno. Det nye center, der fuldt ud blev taget i brug ved årsskiftet til 2012, er fremtidssikret, idet der er plads til en aktivitetsstigning på 40% samt fortrinsret til at udvide med yderligere m 2 i tilstødende lagerfaciliteter. Enheden i Brno, der er koncernens primære produktions- og distributionsfacilitet, varetager omkring 75% af koncernens volumen. Herudover er der en række mindre produktionsenheder i Tyskland, Sverige, Belgien, Australien og Danmark, som sammen med enheden i Brno udgør den interne forsyningsstruktur i KOMPAN. Produktionsenhederne uden for Tjekkiet er alle tilkøbte enheder. Ved tilkøb opsplittes enhederne så indkøb, produktion og logistik integreres i supply chain funktionen, mens KOMPANs salgsorganisation bliver ansvarlig for de kommercielle aktiviteter. Hver enkelt produktionsenhed vurderes og tilpasses i forhold til KOMPANs globale forsyningsstrategi. PRODUKTIONSPROCESSER OG SOURCING KOMPAN har opbygget en omkostningseffektiv og skalerbar supply chain platform, der understøtter industriens bredeste og dybeste produktprogram med løsninger til alle aldersgrupper. For at mindske leverandørafhængigheden fokuserer KOMPAN på en flerstrenget sourcing strategi og har i dag en leverandørplatform, hvor ingen enkeltleverandør udgør mere end 8% af gruppens direkte materialeomkostninger. Legepladsindustrien er kendetegnet ved, at kunderne fokuserer ganske meget på materialerne i de valgte løsninger. For eksempel er der mange områder i Europa, hvor kunderne ønsker, at stolper mv. er lavet af træ, mens mange kommuner i USA modsat har en non-wood policy på grund af et ønske om lave vedligeholdelsesomkostninger. Kravet til en global leverandør i industrien er derfor, at man er fleksibel med hensyn til materialevalget. I kraft af den fleksible produktionsplatform står KOMPAN stærkt i forhold til at kunne imødekomme dette krav. Geografisk fordeling af komponentleverandører i % af køb Leverandørfordeling i % af køb Asien 5% Australien 6% Top 10 13% Nordamerika 16% Andre top 20 6% Østeuropa 56% Vesteuropa 17% Resterende 81% 20

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere