Vores bæredygtighedsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores bæredygtighedsarbejde"

Transkript

1 Vores bæredygtighedsarbejde

2 Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket være os kan virksomheder og private hver dag gøre forretninger og kommunikere med hinanden. Hermed følger dog også et stort ansvar. For kunder og modtagere har kvaliteten af vores tjenesteydelser stor betydning. Det er et krav, at afsenderen når den rigtige modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenesteydelser fortsætter med at ligge på et højt kvalitativt niveau. Vores virksomhed er baseret på transport af breve, pakker og gods. Vi er samtidig blevet betroet opgaven at udføre de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. Miljøpåvirkning er en uundgåelig følge af vores aktiviteter, og vi arbejder løbende på at reducere denne påvirkning. Vi har et ambitiøst mål om at nedsætte koncernens CO 2 -udledning med 40% mellem 2009 og Vi skaber værdi for vores kunder og ejere og sikrer gode og konkurrencedygtige befordringspligtige posttjenester i både Sverige og Danmark. Vi er overbeviste om, at en god forretningsetik, socialt ansvar, engagerede og sunde medarbejdere samt en målrettet miljøindsats er en forudsætning for at skabe en langsigtet, bæredygtig og forretningsmæssig succesfuld udvikling for PostNord. For at vi kan nå vores mål skal vi have vores kunders og andre interessenters tillid. Det er en tillid, som vi skal gøre os fortjente til hver dag! Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef Om PostNords bæredygtighedsarbejde PostNord har siden 2009 rapporteret virksomhedens bæredygtighedsarbejde i overensstemmelse med Global Reporting Initiative s (GRI) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, version 3.0, niveau C+. PostNord anvender med virkning fra 2014 GRI G4. Du finder mere information om vores bæredygtighedsarbejde i PostNords års- og bæredygtighedsrapport og på postnord.com/da/baeredygtighed PostNords Code of Conduct findes på adressen postnord.com/da/om-os/vores-vardier/code-of-conduct/ 2

3 PostNord i overblik PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på SEK 40 mia., og der var medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernhovedsæde i Solna uden for Stockholm. PostNord har mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer og spiller dermed en vigtig rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. PostNord leverede i ,9 mia. breve og andre forsendelser, 110 mio. pakker og 2,5 mia. kg. gods til Nordens 25 mio. indbyggere. Indtægter 2013 Land Gennemsnitligt antal ansatte 2013 Land Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Andre lande, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Andre lande, 2% Samlet antal brev- og pakkemængder CO 2 -udledninger Millioner breve Millioner pakker 120 ktons * Breve Pakker * pro forma 12 2) CO 2 -udledninger

4 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Bæredygtig PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. Ansvarlig virksomhed For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multi nationale virksomheder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores Code of Conduct stiller krav til, hvordan vi som koncern skal handle på de områder, der er vigtigst for os som bæredygtig virksomhed dvs. menneskerettigheder, arbejds- og ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbe kæmpelse. Vores kodeks omfatter samtlige medarbejdere i alle lande, hvor PostNord har aktiviteter. Kodeksen skal desuden i relevant udstrækning integreres i aftaler med vores forretningspartnere, det være sig både leverandører, postbutikker og andre eksterne partnere. Store dele af koncernen har allerede i dag modtaget certificering inden for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Det er vores målsætning at opnå et fælles koncerncertifikat, der dækker disse fagområder. 4

5 Vi lytter til vores interessenter Ved at forstå PostNords interessenter og handle i forhold til de spørgsmål, som er relevante for dem, kan vi udvikle koncernen i den rigtige retning. Og for at vi kan optræde som en konkurrencedygtig virksomhed, er det samtidig en forudsætning, at vi har en viden om de forhold, der har størst betydning for vores interessenter. De grupper, som i størst udstrækning påvirker os eller er mest afhængige af vores virksomhed, er følgende grupper: Kapitalmarked PostNord finansierer aktiviteterne gennem bl.a. obligationslån. Kapitalmarkedets tillid er derfor vigtig for koncernen. Kunder PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Vores kunder skal nå deres modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Ejere PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. Forretningspartnere Vores forretningspartnere udgør samlet PostNords relationer til partnere uden for koncernen, f.eks. leverandører og postbutikker. Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner og har mere end udleveringssteder. Medarbejdere Med ca medarbejdere er PostNord en af Nordens største arbejdsgivere, hvilket medfører et stort socialt ansvar. PostNord ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Samfund PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. En langsigtet, stabil og lønsom forretning giver mulighed for at opfylde og overgå kravene om miljøtilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning vores konkurrenceevne. 5

6 Bæredygtighed i PostNord Vores rolle PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi har bl.a. den vigtige samfundsopgave at tilbyde posttjenesterne i Sverige og Danmark. Vi er også den førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden og hører til de største logistikaktører i regionen. Vores ansvar PostNords virksomhed kræver transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Forbruger vi mindre brændstof, reducerer vi vores omkostninger og styrker dermed vores konkurrenceevne samtidigt med at vi reducerer vores miljøpåvirkning. PostNords aktive indsats for kvalitetsspørgsmål skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter. Et godt lederskab og engagerede medarbejdere er afgørende for vores muligheder for at skabe nye forretninger, og det forbedrer vores forudsætninger for fortsat at kunne levere kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksom heder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores mål PostNords aktiviteter udføres med udgangspunkt i finansielle og ikke-finansielle mål. Målene omfatter vores økonomiske ansvar, vores miljøansvar og vores sociale ansvar. Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes. 6

7 Vores økonomiske ansvar En langsigtet, stabil og lønsom forretning skaber forudsætningerne for, at vi kan leve op til og overgå kravene om miljømæssig tilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning PostNords konkurrenceevne. Økonomisk lønsomhed skaber desuden grundlaget for, at vi kan udbetale udbytte til vores ejere (den danske og den svenske stat), og bidrager til investeringer i samfundet, løn og pensioner til medarbejdere og endelig skat. Vores virksomhed påvirkes af de strukturelle markedsforandringer, som den øgede digitalisering og de faldende brevmængder fører med sig. Det er vores strategi at ompositionere PostNord til at være en mere balanceret logistikvirksomhed, og vi ønsker at gennemføre omstillinger på en effektiv og ansvarlig måde i forhold til vores medarbejdere, samtidig med at tilbyder vores kunder en uændret kvalitet. Finansielle mål Den operative kapitals forrentning Mål: 10,5% Resultat 2013: 6% Nettogældsætningsgrad Mål: 10 50% Resultat 2013: 15% Udbyttepolitik Mål: 40 60% Resultat 2013: 40% Disse mål blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2014 og er gældende fra

8 Vores miljøansvar PostNords aktiviteter indebærer transporter af forskellig art. Vi arbejder målbevidst på at mindske vores egen og dermed også vores kunders miljøbelastning. Når vi hjælper til med at reducere miljøbelastningen, er det ikke alene et positivt bidrag til samfundet - det er samtidig en konkurrenceparameter for både koncernen og vores kunder. PostNord skaber værdi ved effektivt at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når modtagerne på en effektiv måde. Den største del af PostNords opgaver består således af transport af breve, varer og gods fra et punkt til et andet. CO 2 -udledningen fra transporter repræsenterer den største del af koncernens miljøpåvirkning. 91 % af koncernens samlede CO 2 -udledning er knyttet til transporter. Reduceret forbrug af fossile brændstoffer hører derfor til PostNords højst prioriterede initiativer for at nå det langsigtede udledningsmål. Koncernens langsigtede miljømål er at reducere CO 2 -udledningen med 40% i perioden Udledningen er hidtil reduceret med 16%, hvilket især skyldes effektiviseringer i transportleddet og investeringer i mere brændstofeffektive køretøjer. Øget tilsætning af biobrændstoffer i diesel i Sverige har også bidraget til at reducere CO 2 -udledningen. Miljømål Reducering af koncernens klimapåvirkning Mål: Reducering af CO 2 -udledningen med 40% i perioden Resultat 2013: Et fald på 16% siden 2009 CO 2 -udledning i alt, ktons CO 2 -udledning pr. kategori Vejtransporter, 87% Fly og færge, 4% Tjenesterejser, 2% El, 3% Varme, 4% CO 2 -udledninger i alt

9 Miljøtilpassede produkter og ydelser For at opfylde efterspørgslen tilbyder vi som et led i miljøarbejdet vores kunder en række miljøtilpassede ydelser: Vi rapporterer kunde- og ydelsesspecifikke miljødata til de kunder, der beder om det. Til vores svenske kunder tilbyder vi Klimatekonomiskt Varubrev, Klimatekonomisk Posttidning, Klimatekonomisk direktreklam og Klimatekonomiskt ebrev. Sammen med produkterne påtager kunderne sig et ansvar for at miljøtilpasse produktionen ud fra fastlagte kriterier, samtidig med at vi klimakompenserer for distributionen og garanterer transport uden anvendelse af fly. Til vores danske kunder tilbyder vi Pakker med omtanke og Brev med omtanke, hvor klimakompensation indgår som et element. Højere tempo med Miljøfond PostNord har siden 2009 haft en Miljøfond, som har til formål at øge tempoet i miljøarbejdet. Koncernen øremærker hvert år midler til miljøforbedrende tiltag - og skaber dermed forandringer i koncernens virksomhed. Miljøfonden har en størrelse, som svarer til, hvad det ville koste at klimakompensere koncernens CO 2 -udledning. Fonden har siden starten skabt mulighed for ca. 90 miljø- og klimaforbedrende tiltag, som alle er baseret på forslag fra dem, der kender virksomheden allerbedst vores egne medarbejdere. 9

10 Sådan reducerer vi vores miljøpåvirkning Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringsterminalerne. I Norge transporteres størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. I 2013 blev brev terminalen i Hallsberg taget i brug. Terminalen ligger tæt på den svenske hovedjernbane med to spor, som løber direkte ind i bygningen, hvilket letter håndtering af breve transporteret med tog. Det kræver bl.a. flere afgange for godstog for at muliggøre togtransport af logistikprodukter som paller og pakker i Sverige. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransporter. Flytransporter står for 4% af koncernens samlede CO2udledning. Nyt radioudstyr og uddannelse for piloter i eco-flying har medvirket til at reducere CO2-udledningen fra svenske indenrigstransporter med 10% mellem juli 2012 og juli Vi opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive løsninger. Vi fortsætter med at investere i mere brændstofbesparende køretøjer, bl.a. 50 elbiler til den danske virksomhed. I 2014 skal logistikvirksomheden teste to større elkøretøjer til distribution af pakker. Vi anvender nye brændstoffer og ny teknik. Vejtransporter står for 87% af PostNords samlede CO2-udledning. Vores logistikvirksomhed fortsatte i 2013 med at teste elhybridlastbiler. Testene viser, at de mindre elhybrider på markedet primært er egnede til distribution i tætbefolkede områder. Test af lastbiler, som anvender biodrivmidlet bio-dme1), fortsatte også. I 2013 blev der også udført test af lastbiler, som kører på flydende metan i kombination med diesel. Denne kombination egner sig primært til tunge og lange transporter, hvor lastbilen automatisk bruger mest gas. PostNord følger med interesse udviklingen af elektrificerede veje, som vil kunne supplere jernbanen for PostNords tunge transporter. 10 Vi fylder bilerne og optimerer ruterne. Vi reducerer omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse ved konstant at stræbe efter en høj fyldningsgrad og køre så smarte ruter som muligt. PostNord følger f.eks. op på gram CO2/brev og gram CO2/pakke.

11 Vi energieffektiviserer og indkøber grøn el. Energiforbruget i PostNords lokaler og ejendomme står for 7% af koncernens samlede CO2-udledning. I 2013 blev det besluttet at udvide satsningen på Grøn Adfærd, en omfattende kampagne i PostNords danske virksomhed med det formål at spare energi. Kampagnen blev indledt i 2012 og involverede med arbejdere. Energiforbruget blev reduceret i i alt 270 bygninger med omkring 20%, hvoraf man har kunnet opretholde en effekt på 10%. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører. Koncernen har f.eks. udviklet kundespecifikke oplæg, som gør det muligt at reducere transportkilometer, bl.a. som følge af en effektiv koordinering mellem PostNords forskellige logistikaktiviteter. Vi har en stor flåde af elbiler. PostNords flåde af elbiler vokser konstant. Elkøretøjer er billigere i drift og vedligeholdelse, og lydniveauet er lavere sammenlignet med konventionelle køretøjer. Forbedret batteriydelse og konkurrencedygtige priser er faktorer, som kan øge anvendelsen af elbiler yderligere. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert. PostNord følger op på brændstofforbruget pr. køretøj og chauffør. I 2013 deltog koncernen bl.a. i brancheorganisationen International Post Corporation s (IPC) konkurrence IPS Drivers Challenge i Dublin. Konkurrencens formål er at belønne postbude, som kører miljørigtigt og sikkert. 1) DME står for dimetylæter, og når brændstoffer fremstilles af biomasse, er betegnelsen bio-dme. DME kan også fremstilles af naturgas. DME, som PostNord tester, er fremstillet af sortlud, et energiholdigt, tyktflydende biprodukt fra træmassefremstilling. 11

12 Vores sociale ansvar Med mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer spiller PostNord dermed en stor rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. Det er vores samfundsopgave at levere post og forsendelser til alle virksomheder og private i Sverige og Danmark. En velfungerende dialog med politikere, andre beslutningstagere og meningsdannere er en forudsætning for PostNords virksomhed. Ved større forandringer, som har betydning for vigtige interessenter, tilstræber PostNord at føre en åben dialog med alle involverede parter. Et sådant eksempel er terminalinvesteringerne, som gennemføres i Sverige et arbejde der betyder nyetableringer på nogle lokaliteter og afviklinger på andre. PostNord spiller en vigtig rolle i tyndtbefolkede områder. Vores tætte tilstedeværelse i Norden giver mulighed for handel mellem virksomheder og private, uanset lokalitet. Adresser, som bliver betjent med brevombæring i tyndt befolkede områder, kan f.eks. få pakker leveret uden beregning. Det er til gavn for bl.a. e-handelsvirksomheder i de tyndtbefolkede områder, og det bidrager til at øge adgangen til distancehandel. Leveringskvaliteten er en af de vigtigste faktorer for, at koncernens erhvervs- og privatkunder kan være tilfredse. For at kunne håndtere alle enkeltopgaver pågår der et løbende kvalitetsarbejde i koncernens forretningsvirksomheder. Arbejdet har afgørende betydning for vores troværdighed og mulighed for at drive forretning. 12

13 Kvalitet Kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet Mål: Leveringskvalitet A-breve (dag til dag): 95% Resultat 2013: Sverige 94,9%, Danmark 93,2% Mål: Leveringskvalitet pakker: 97,7% Resultat 2013: Sverige 97,0%, Danmark 97,4% PostNord opfyldte i 2013 den svenske og den danske stats krav til leveringskvalitet: 85% A-breve skal leveres fra dag til dag og 97% inden for tre arbejdsdage (Sverige) 93% leveringskvalitet for breve og pakker (Danmark) Kunder Kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder Mål: Forbedret kundeværdiindeks Resultat 2013: 71 (2012: 71) Mål: Forbedret indeks for Corporate Image Resultat 2013: 37 (2012: 35) 13

14 Ansvarlige indkøb Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner fra en lang række leverandører. Størstedelen af indkøbene er knyttet til vores transporter og tjenester. Vi stiller krav til miljø- og arbejdsforhold i hele værdikæden. Vores leverandører forpligter sig til at følge PostNords kodeks for leverandører, som stiller krav til menneskerettigheder, arbejdsog ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. I den udstrækning det ligger inden for leverandørernes kontrol, skal også eventuelle underleverandører opfylde kravet. Vores ansvar som arbejdsgiver Evnen hos PostNords chefer til at lede under forandring, kombineret med medarbejdernes engagement, er et afgørende succeskriterium, både i den igangværende omstilling og på længere sigt. Som en af Nordens største arbejdsgivere har vi et stort socialt ansvar for at udvikle medarbejdernes engagement og beskytte deres sundhed. Lederskab er en forudsætning for succes PostNord gennemfører omfattende forandringer af virksomheden for at leve op til den aktuelle markedsudvikling, som er præget af faldende brevmængder. Et godt lederskab har afgørende betydning for den igangværende omstilling og for PostNords fortsatte udvikling og langsigtede succes. Vores chefers kompetencer inden for forandringsledelse er en kritisk faktor. For at kunne udvikle lederskabet har vi defineret den adfærd, som skal præge den enkelte leders daglige lederskab - chefer i PostNord skal være tydelige, involvere andre, tage ansvar og levere værdi. Langsigtet ligestillingsmål PostNords medarbejderstab består af 34% kvinder og 66% mænd. For at øge ligestillingen besluttede PostNord i 2010, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere i 2015 skal være kvinder. Som et eksempel på, hvordan målet skal nås, kan nævnes både intern og ekstern annoncering af alle chef-, leder- og projektlederstillinger, ligesom der ved rekruttering altid skal være både kvinder og mænd blandt slutkandidaterne. Sundhed og arbejdsmiljø Mange stillinger i PostNord er fysisk krævende, eksempelvis i koncernens terminaler. Stress er yderligere en udfordring for mange medarbejdere, især i en tid, hvor koncernen gennemfører store omstillinger. PostNord har i lang tid arbejdet effektivt med at øge medarbejdernes sundhed og trivsel. Et eksempel herpå er anvendelsen af ny teknik, som kan nedsætte forekomsten af manuelle løft. 14

15 Ansvarlig omstilling PostNord tilpasser virksomheden, så den bliver mere effektiv og lønsom. Branchens forudsætninger er under hastig forandring, og omstillingen af koncernen påvirker koncernens personalebehov. Vi får f.eks. behov for flere lastbilchauffører, som kan håndtere stigende mængder pakker, og samtidig må personalestyrken inden for brevomdeling vurderes på grund af de faldende brevmængder. PostNord har en ambition om at handle både effektivt og ansvarligt ved enhver form for omstilling. De programmer, vi tilbyder i forbindelse med overskydende personale, omfatter eksempelvis støtte til omrokering og coaching. Medarbejdere En attraktiv og udviklende arbejdsplads Mål: Forbedring af medarbejder- og lederskabsindeks Resultat 2013: Medarbejderindeks: 64 (2012: 63). Lederskabsindeks 66 (2012: 65) Ligestilling Mål: 40% kvinder i chefstillinger i 2015 Resultat 2013: 29% Sundhed og arbejdsmiljø Mål: Nedbringelse af sygefraværet Resultat 2013: 5,0% (2012: 4,9%) 15

16 PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna, Sverige Tlf.: Tietgensgade 37 DK-1556 København V, Danmark Tlf.: Investor Relations og bæredygtighedskommunikation Tlf.:

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Postnord Omsætning 39.400mio. DKK Ebit 1.571 mio. DKK BESTYRELSE Antal ansatte 40.000 INTERN REVISION Antal m2 1.650.000 KONCERNCHEF FINANS / ØKONOMI BIS KOMMUNIKATION

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVE LOGISTIKLØSNINGER GENNEM SAMARBEJDE I FORSYNINGSKÆDEN

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVE LOGISTIKLØSNINGER GENNEM SAMARBEJDE I FORSYNINGSKÆDEN RDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVE LOGISTIKLØSNINGER GENNEM SAMARBEJDE I FORSYNINGSKÆDEN Forord Norden er et meget interessant område i forhold til at afdække, hvilke trends, markedskræfter og kundebehov

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere