Vores bæredygtighedsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores bæredygtighedsarbejde"

Transkript

1 Vores bæredygtighedsarbejde

2 Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket være os kan virksomheder og private hver dag gøre forretninger og kommunikere med hinanden. Hermed følger dog også et stort ansvar. For kunder og modtagere har kvaliteten af vores tjenesteydelser stor betydning. Det er et krav, at afsenderen når den rigtige modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenesteydelser fortsætter med at ligge på et højt kvalitativt niveau. Vores virksomhed er baseret på transport af breve, pakker og gods. Vi er samtidig blevet betroet opgaven at udføre de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. Miljøpåvirkning er en uundgåelig følge af vores aktiviteter, og vi arbejder løbende på at reducere denne påvirkning. Vi har et ambitiøst mål om at nedsætte koncernens CO 2 -udledning med 40% mellem 2009 og Vi skaber værdi for vores kunder og ejere og sikrer gode og konkurrencedygtige befordringspligtige posttjenester i både Sverige og Danmark. Vi er overbeviste om, at en god forretningsetik, socialt ansvar, engagerede og sunde medarbejdere samt en målrettet miljøindsats er en forudsætning for at skabe en langsigtet, bæredygtig og forretningsmæssig succesfuld udvikling for PostNord. For at vi kan nå vores mål skal vi have vores kunders og andre interessenters tillid. Det er en tillid, som vi skal gøre os fortjente til hver dag! Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef Om PostNords bæredygtighedsarbejde PostNord har siden 2009 rapporteret virksomhedens bæredygtighedsarbejde i overensstemmelse med Global Reporting Initiative s (GRI) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, version 3.0, niveau C+. PostNord anvender med virkning fra 2014 GRI G4. Du finder mere information om vores bæredygtighedsarbejde i PostNords års- og bæredygtighedsrapport og på postnord.com/da/baeredygtighed PostNords Code of Conduct findes på adressen postnord.com/da/om-os/vores-vardier/code-of-conduct/ 2

3 PostNord i overblik PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på SEK 40 mia., og der var medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernhovedsæde i Solna uden for Stockholm. PostNord har mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer og spiller dermed en vigtig rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. PostNord leverede i ,9 mia. breve og andre forsendelser, 110 mio. pakker og 2,5 mia. kg. gods til Nordens 25 mio. indbyggere. Indtægter 2013 Land Gennemsnitligt antal ansatte 2013 Land Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Andre lande, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Andre lande, 2% Samlet antal brev- og pakkemængder CO 2 -udledninger Millioner breve Millioner pakker 120 ktons * Breve Pakker * pro forma 12 2) CO 2 -udledninger

4 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Bæredygtig PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. Ansvarlig virksomhed For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multi nationale virksomheder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores Code of Conduct stiller krav til, hvordan vi som koncern skal handle på de områder, der er vigtigst for os som bæredygtig virksomhed dvs. menneskerettigheder, arbejds- og ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbe kæmpelse. Vores kodeks omfatter samtlige medarbejdere i alle lande, hvor PostNord har aktiviteter. Kodeksen skal desuden i relevant udstrækning integreres i aftaler med vores forretningspartnere, det være sig både leverandører, postbutikker og andre eksterne partnere. Store dele af koncernen har allerede i dag modtaget certificering inden for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Det er vores målsætning at opnå et fælles koncerncertifikat, der dækker disse fagområder. 4

5 Vi lytter til vores interessenter Ved at forstå PostNords interessenter og handle i forhold til de spørgsmål, som er relevante for dem, kan vi udvikle koncernen i den rigtige retning. Og for at vi kan optræde som en konkurrencedygtig virksomhed, er det samtidig en forudsætning, at vi har en viden om de forhold, der har størst betydning for vores interessenter. De grupper, som i størst udstrækning påvirker os eller er mest afhængige af vores virksomhed, er følgende grupper: Kapitalmarked PostNord finansierer aktiviteterne gennem bl.a. obligationslån. Kapitalmarkedets tillid er derfor vigtig for koncernen. Kunder PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Vores kunder skal nå deres modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Ejere PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. Forretningspartnere Vores forretningspartnere udgør samlet PostNords relationer til partnere uden for koncernen, f.eks. leverandører og postbutikker. Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner og har mere end udleveringssteder. Medarbejdere Med ca medarbejdere er PostNord en af Nordens største arbejdsgivere, hvilket medfører et stort socialt ansvar. PostNord ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Samfund PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. En langsigtet, stabil og lønsom forretning giver mulighed for at opfylde og overgå kravene om miljøtilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning vores konkurrenceevne. 5

6 Bæredygtighed i PostNord Vores rolle PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi har bl.a. den vigtige samfundsopgave at tilbyde posttjenesterne i Sverige og Danmark. Vi er også den førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden og hører til de største logistikaktører i regionen. Vores ansvar PostNords virksomhed kræver transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Forbruger vi mindre brændstof, reducerer vi vores omkostninger og styrker dermed vores konkurrenceevne samtidigt med at vi reducerer vores miljøpåvirkning. PostNords aktive indsats for kvalitetsspørgsmål skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter. Et godt lederskab og engagerede medarbejdere er afgørende for vores muligheder for at skabe nye forretninger, og det forbedrer vores forudsætninger for fortsat at kunne levere kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksom heder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores mål PostNords aktiviteter udføres med udgangspunkt i finansielle og ikke-finansielle mål. Målene omfatter vores økonomiske ansvar, vores miljøansvar og vores sociale ansvar. Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes. 6

7 Vores økonomiske ansvar En langsigtet, stabil og lønsom forretning skaber forudsætningerne for, at vi kan leve op til og overgå kravene om miljømæssig tilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning PostNords konkurrenceevne. Økonomisk lønsomhed skaber desuden grundlaget for, at vi kan udbetale udbytte til vores ejere (den danske og den svenske stat), og bidrager til investeringer i samfundet, løn og pensioner til medarbejdere og endelig skat. Vores virksomhed påvirkes af de strukturelle markedsforandringer, som den øgede digitalisering og de faldende brevmængder fører med sig. Det er vores strategi at ompositionere PostNord til at være en mere balanceret logistikvirksomhed, og vi ønsker at gennemføre omstillinger på en effektiv og ansvarlig måde i forhold til vores medarbejdere, samtidig med at tilbyder vores kunder en uændret kvalitet. Finansielle mål Den operative kapitals forrentning Mål: 10,5% Resultat 2013: 6% Nettogældsætningsgrad Mål: 10 50% Resultat 2013: 15% Udbyttepolitik Mål: 40 60% Resultat 2013: 40% Disse mål blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2014 og er gældende fra

8 Vores miljøansvar PostNords aktiviteter indebærer transporter af forskellig art. Vi arbejder målbevidst på at mindske vores egen og dermed også vores kunders miljøbelastning. Når vi hjælper til med at reducere miljøbelastningen, er det ikke alene et positivt bidrag til samfundet - det er samtidig en konkurrenceparameter for både koncernen og vores kunder. PostNord skaber værdi ved effektivt at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når modtagerne på en effektiv måde. Den største del af PostNords opgaver består således af transport af breve, varer og gods fra et punkt til et andet. CO 2 -udledningen fra transporter repræsenterer den største del af koncernens miljøpåvirkning. 91 % af koncernens samlede CO 2 -udledning er knyttet til transporter. Reduceret forbrug af fossile brændstoffer hører derfor til PostNords højst prioriterede initiativer for at nå det langsigtede udledningsmål. Koncernens langsigtede miljømål er at reducere CO 2 -udledningen med 40% i perioden Udledningen er hidtil reduceret med 16%, hvilket især skyldes effektiviseringer i transportleddet og investeringer i mere brændstofeffektive køretøjer. Øget tilsætning af biobrændstoffer i diesel i Sverige har også bidraget til at reducere CO 2 -udledningen. Miljømål Reducering af koncernens klimapåvirkning Mål: Reducering af CO 2 -udledningen med 40% i perioden Resultat 2013: Et fald på 16% siden 2009 CO 2 -udledning i alt, ktons CO 2 -udledning pr. kategori Vejtransporter, 87% Fly og færge, 4% Tjenesterejser, 2% El, 3% Varme, 4% CO 2 -udledninger i alt

9 Miljøtilpassede produkter og ydelser For at opfylde efterspørgslen tilbyder vi som et led i miljøarbejdet vores kunder en række miljøtilpassede ydelser: Vi rapporterer kunde- og ydelsesspecifikke miljødata til de kunder, der beder om det. Til vores svenske kunder tilbyder vi Klimatekonomiskt Varubrev, Klimatekonomisk Posttidning, Klimatekonomisk direktreklam og Klimatekonomiskt ebrev. Sammen med produkterne påtager kunderne sig et ansvar for at miljøtilpasse produktionen ud fra fastlagte kriterier, samtidig med at vi klimakompenserer for distributionen og garanterer transport uden anvendelse af fly. Til vores danske kunder tilbyder vi Pakker med omtanke og Brev med omtanke, hvor klimakompensation indgår som et element. Højere tempo med Miljøfond PostNord har siden 2009 haft en Miljøfond, som har til formål at øge tempoet i miljøarbejdet. Koncernen øremærker hvert år midler til miljøforbedrende tiltag - og skaber dermed forandringer i koncernens virksomhed. Miljøfonden har en størrelse, som svarer til, hvad det ville koste at klimakompensere koncernens CO 2 -udledning. Fonden har siden starten skabt mulighed for ca. 90 miljø- og klimaforbedrende tiltag, som alle er baseret på forslag fra dem, der kender virksomheden allerbedst vores egne medarbejdere. 9

10 Sådan reducerer vi vores miljøpåvirkning Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringsterminalerne. I Norge transporteres størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. I 2013 blev brev terminalen i Hallsberg taget i brug. Terminalen ligger tæt på den svenske hovedjernbane med to spor, som løber direkte ind i bygningen, hvilket letter håndtering af breve transporteret med tog. Det kræver bl.a. flere afgange for godstog for at muliggøre togtransport af logistikprodukter som paller og pakker i Sverige. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransporter. Flytransporter står for 4% af koncernens samlede CO2udledning. Nyt radioudstyr og uddannelse for piloter i eco-flying har medvirket til at reducere CO2-udledningen fra svenske indenrigstransporter med 10% mellem juli 2012 og juli Vi opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive løsninger. Vi fortsætter med at investere i mere brændstofbesparende køretøjer, bl.a. 50 elbiler til den danske virksomhed. I 2014 skal logistikvirksomheden teste to større elkøretøjer til distribution af pakker. Vi anvender nye brændstoffer og ny teknik. Vejtransporter står for 87% af PostNords samlede CO2-udledning. Vores logistikvirksomhed fortsatte i 2013 med at teste elhybridlastbiler. Testene viser, at de mindre elhybrider på markedet primært er egnede til distribution i tætbefolkede områder. Test af lastbiler, som anvender biodrivmidlet bio-dme1), fortsatte også. I 2013 blev der også udført test af lastbiler, som kører på flydende metan i kombination med diesel. Denne kombination egner sig primært til tunge og lange transporter, hvor lastbilen automatisk bruger mest gas. PostNord følger med interesse udviklingen af elektrificerede veje, som vil kunne supplere jernbanen for PostNords tunge transporter. 10 Vi fylder bilerne og optimerer ruterne. Vi reducerer omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse ved konstant at stræbe efter en høj fyldningsgrad og køre så smarte ruter som muligt. PostNord følger f.eks. op på gram CO2/brev og gram CO2/pakke.

11 Vi energieffektiviserer og indkøber grøn el. Energiforbruget i PostNords lokaler og ejendomme står for 7% af koncernens samlede CO2-udledning. I 2013 blev det besluttet at udvide satsningen på Grøn Adfærd, en omfattende kampagne i PostNords danske virksomhed med det formål at spare energi. Kampagnen blev indledt i 2012 og involverede med arbejdere. Energiforbruget blev reduceret i i alt 270 bygninger med omkring 20%, hvoraf man har kunnet opretholde en effekt på 10%. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører. Koncernen har f.eks. udviklet kundespecifikke oplæg, som gør det muligt at reducere transportkilometer, bl.a. som følge af en effektiv koordinering mellem PostNords forskellige logistikaktiviteter. Vi har en stor flåde af elbiler. PostNords flåde af elbiler vokser konstant. Elkøretøjer er billigere i drift og vedligeholdelse, og lydniveauet er lavere sammenlignet med konventionelle køretøjer. Forbedret batteriydelse og konkurrencedygtige priser er faktorer, som kan øge anvendelsen af elbiler yderligere. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert. PostNord følger op på brændstofforbruget pr. køretøj og chauffør. I 2013 deltog koncernen bl.a. i brancheorganisationen International Post Corporation s (IPC) konkurrence IPS Drivers Challenge i Dublin. Konkurrencens formål er at belønne postbude, som kører miljørigtigt og sikkert. 1) DME står for dimetylæter, og når brændstoffer fremstilles af biomasse, er betegnelsen bio-dme. DME kan også fremstilles af naturgas. DME, som PostNord tester, er fremstillet af sortlud, et energiholdigt, tyktflydende biprodukt fra træmassefremstilling. 11

12 Vores sociale ansvar Med mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer spiller PostNord dermed en stor rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. Det er vores samfundsopgave at levere post og forsendelser til alle virksomheder og private i Sverige og Danmark. En velfungerende dialog med politikere, andre beslutningstagere og meningsdannere er en forudsætning for PostNords virksomhed. Ved større forandringer, som har betydning for vigtige interessenter, tilstræber PostNord at føre en åben dialog med alle involverede parter. Et sådant eksempel er terminalinvesteringerne, som gennemføres i Sverige et arbejde der betyder nyetableringer på nogle lokaliteter og afviklinger på andre. PostNord spiller en vigtig rolle i tyndtbefolkede områder. Vores tætte tilstedeværelse i Norden giver mulighed for handel mellem virksomheder og private, uanset lokalitet. Adresser, som bliver betjent med brevombæring i tyndt befolkede områder, kan f.eks. få pakker leveret uden beregning. Det er til gavn for bl.a. e-handelsvirksomheder i de tyndtbefolkede områder, og det bidrager til at øge adgangen til distancehandel. Leveringskvaliteten er en af de vigtigste faktorer for, at koncernens erhvervs- og privatkunder kan være tilfredse. For at kunne håndtere alle enkeltopgaver pågår der et løbende kvalitetsarbejde i koncernens forretningsvirksomheder. Arbejdet har afgørende betydning for vores troværdighed og mulighed for at drive forretning. 12

13 Kvalitet Kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet Mål: Leveringskvalitet A-breve (dag til dag): 95% Resultat 2013: Sverige 94,9%, Danmark 93,2% Mål: Leveringskvalitet pakker: 97,7% Resultat 2013: Sverige 97,0%, Danmark 97,4% PostNord opfyldte i 2013 den svenske og den danske stats krav til leveringskvalitet: 85% A-breve skal leveres fra dag til dag og 97% inden for tre arbejdsdage (Sverige) 93% leveringskvalitet for breve og pakker (Danmark) Kunder Kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder Mål: Forbedret kundeværdiindeks Resultat 2013: 71 (2012: 71) Mål: Forbedret indeks for Corporate Image Resultat 2013: 37 (2012: 35) 13

14 Ansvarlige indkøb Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner fra en lang række leverandører. Størstedelen af indkøbene er knyttet til vores transporter og tjenester. Vi stiller krav til miljø- og arbejdsforhold i hele værdikæden. Vores leverandører forpligter sig til at følge PostNords kodeks for leverandører, som stiller krav til menneskerettigheder, arbejdsog ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. I den udstrækning det ligger inden for leverandørernes kontrol, skal også eventuelle underleverandører opfylde kravet. Vores ansvar som arbejdsgiver Evnen hos PostNords chefer til at lede under forandring, kombineret med medarbejdernes engagement, er et afgørende succeskriterium, både i den igangværende omstilling og på længere sigt. Som en af Nordens største arbejdsgivere har vi et stort socialt ansvar for at udvikle medarbejdernes engagement og beskytte deres sundhed. Lederskab er en forudsætning for succes PostNord gennemfører omfattende forandringer af virksomheden for at leve op til den aktuelle markedsudvikling, som er præget af faldende brevmængder. Et godt lederskab har afgørende betydning for den igangværende omstilling og for PostNords fortsatte udvikling og langsigtede succes. Vores chefers kompetencer inden for forandringsledelse er en kritisk faktor. For at kunne udvikle lederskabet har vi defineret den adfærd, som skal præge den enkelte leders daglige lederskab - chefer i PostNord skal være tydelige, involvere andre, tage ansvar og levere værdi. Langsigtet ligestillingsmål PostNords medarbejderstab består af 34% kvinder og 66% mænd. For at øge ligestillingen besluttede PostNord i 2010, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere i 2015 skal være kvinder. Som et eksempel på, hvordan målet skal nås, kan nævnes både intern og ekstern annoncering af alle chef-, leder- og projektlederstillinger, ligesom der ved rekruttering altid skal være både kvinder og mænd blandt slutkandidaterne. Sundhed og arbejdsmiljø Mange stillinger i PostNord er fysisk krævende, eksempelvis i koncernens terminaler. Stress er yderligere en udfordring for mange medarbejdere, især i en tid, hvor koncernen gennemfører store omstillinger. PostNord har i lang tid arbejdet effektivt med at øge medarbejdernes sundhed og trivsel. Et eksempel herpå er anvendelsen af ny teknik, som kan nedsætte forekomsten af manuelle løft. 14

15 Ansvarlig omstilling PostNord tilpasser virksomheden, så den bliver mere effektiv og lønsom. Branchens forudsætninger er under hastig forandring, og omstillingen af koncernen påvirker koncernens personalebehov. Vi får f.eks. behov for flere lastbilchauffører, som kan håndtere stigende mængder pakker, og samtidig må personalestyrken inden for brevomdeling vurderes på grund af de faldende brevmængder. PostNord har en ambition om at handle både effektivt og ansvarligt ved enhver form for omstilling. De programmer, vi tilbyder i forbindelse med overskydende personale, omfatter eksempelvis støtte til omrokering og coaching. Medarbejdere En attraktiv og udviklende arbejdsplads Mål: Forbedring af medarbejder- og lederskabsindeks Resultat 2013: Medarbejderindeks: 64 (2012: 63). Lederskabsindeks 66 (2012: 65) Ligestilling Mål: 40% kvinder i chefstillinger i 2015 Resultat 2013: 29% Sundhed og arbejdsmiljø Mål: Nedbringelse af sygefraværet Resultat 2013: 5,0% (2012: 4,9%) 15

16 PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna, Sverige Tlf.: Tietgensgade 37 DK-1556 København V, Danmark Tlf.: Investor Relations og bæredygtighedskommunikation Tlf.:

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Samfundsansvar (CR) I DFDS

Samfundsansvar (CR) I DFDS CR beretning 2011 Samfundsansvar (CR) I DFDS DFDS har taget de første skridt til at forene samfundsansvar og drift for at skabe værdi for vores interessenter og vores virksomhed Vi har et ansvar DFDS er

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere