Vores bæredygtighedsarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores bæredygtighedsarbejde"

Transkript

1 Vores bæredygtighedsarbejde

2 Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket være os kan virksomheder og private hver dag gøre forretninger og kommunikere med hinanden. Hermed følger dog også et stort ansvar. For kunder og modtagere har kvaliteten af vores tjenesteydelser stor betydning. Det er et krav, at afsenderen når den rigtige modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenesteydelser fortsætter med at ligge på et højt kvalitativt niveau. Vores virksomhed er baseret på transport af breve, pakker og gods. Vi er samtidig blevet betroet opgaven at udføre de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. Miljøpåvirkning er en uundgåelig følge af vores aktiviteter, og vi arbejder løbende på at reducere denne påvirkning. Vi har et ambitiøst mål om at nedsætte koncernens CO 2 -udledning med 40% mellem 2009 og Vi skaber værdi for vores kunder og ejere og sikrer gode og konkurrencedygtige befordringspligtige posttjenester i både Sverige og Danmark. Vi er overbeviste om, at en god forretningsetik, socialt ansvar, engagerede og sunde medarbejdere samt en målrettet miljøindsats er en forudsætning for at skabe en langsigtet, bæredygtig og forretningsmæssig succesfuld udvikling for PostNord. For at vi kan nå vores mål skal vi have vores kunders og andre interessenters tillid. Det er en tillid, som vi skal gøre os fortjente til hver dag! Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef Om PostNords bæredygtighedsarbejde PostNord har siden 2009 rapporteret virksomhedens bæredygtighedsarbejde i overensstemmelse med Global Reporting Initiative s (GRI) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, version 3.0, niveau C+. PostNord anvender med virkning fra 2014 GRI G4. Du finder mere information om vores bæredygtighedsarbejde i PostNords års- og bæredygtighedsrapport og på postnord.com/da/baeredygtighed PostNords Code of Conduct findes på adressen postnord.com/da/om-os/vores-vardier/code-of-conduct/ 2

3 PostNord i overblik PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på SEK 40 mia., og der var medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernhovedsæde i Solna uden for Stockholm. PostNord har mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer og spiller dermed en vigtig rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. PostNord leverede i ,9 mia. breve og andre forsendelser, 110 mio. pakker og 2,5 mia. kg. gods til Nordens 25 mio. indbyggere. Indtægter 2013 Land Gennemsnitligt antal ansatte 2013 Land Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Andre lande, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Andre lande, 2% Samlet antal brev- og pakkemængder CO 2 -udledninger Millioner breve Millioner pakker 120 ktons * Breve Pakker * pro forma 12 2) CO 2 -udledninger

4 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Bæredygtig PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. Ansvarlig virksomhed For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multi nationale virksomheder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores Code of Conduct stiller krav til, hvordan vi som koncern skal handle på de områder, der er vigtigst for os som bæredygtig virksomhed dvs. menneskerettigheder, arbejds- og ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbe kæmpelse. Vores kodeks omfatter samtlige medarbejdere i alle lande, hvor PostNord har aktiviteter. Kodeksen skal desuden i relevant udstrækning integreres i aftaler med vores forretningspartnere, det være sig både leverandører, postbutikker og andre eksterne partnere. Store dele af koncernen har allerede i dag modtaget certificering inden for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Det er vores målsætning at opnå et fælles koncerncertifikat, der dækker disse fagområder. 4

5 Vi lytter til vores interessenter Ved at forstå PostNords interessenter og handle i forhold til de spørgsmål, som er relevante for dem, kan vi udvikle koncernen i den rigtige retning. Og for at vi kan optræde som en konkurrencedygtig virksomhed, er det samtidig en forudsætning, at vi har en viden om de forhold, der har størst betydning for vores interessenter. De grupper, som i størst udstrækning påvirker os eller er mest afhængige af vores virksomhed, er følgende grupper: Kapitalmarked PostNord finansierer aktiviteterne gennem bl.a. obligationslån. Kapitalmarkedets tillid er derfor vigtig for koncernen. Kunder PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Vores kunder skal nå deres modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Ejere PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. Forretningspartnere Vores forretningspartnere udgør samlet PostNords relationer til partnere uden for koncernen, f.eks. leverandører og postbutikker. Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner og har mere end udleveringssteder. Medarbejdere Med ca medarbejdere er PostNord en af Nordens største arbejdsgivere, hvilket medfører et stort socialt ansvar. PostNord ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Samfund PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. En langsigtet, stabil og lønsom forretning giver mulighed for at opfylde og overgå kravene om miljøtilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning vores konkurrenceevne. 5

6 Bæredygtighed i PostNord Vores rolle PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi har bl.a. den vigtige samfundsopgave at tilbyde posttjenesterne i Sverige og Danmark. Vi er også den førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden og hører til de største logistikaktører i regionen. Vores ansvar PostNords virksomhed kræver transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Forbruger vi mindre brændstof, reducerer vi vores omkostninger og styrker dermed vores konkurrenceevne samtidigt med at vi reducerer vores miljøpåvirkning. PostNords aktive indsats for kvalitetsspørgsmål skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter. Et godt lederskab og engagerede medarbejdere er afgørende for vores muligheder for at skabe nye forretninger, og det forbedrer vores forudsætninger for fortsat at kunne levere kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksom heder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores mål PostNords aktiviteter udføres med udgangspunkt i finansielle og ikke-finansielle mål. Målene omfatter vores økonomiske ansvar, vores miljøansvar og vores sociale ansvar. Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes. 6

7 Vores økonomiske ansvar En langsigtet, stabil og lønsom forretning skaber forudsætningerne for, at vi kan leve op til og overgå kravene om miljømæssig tilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning PostNords konkurrenceevne. Økonomisk lønsomhed skaber desuden grundlaget for, at vi kan udbetale udbytte til vores ejere (den danske og den svenske stat), og bidrager til investeringer i samfundet, løn og pensioner til medarbejdere og endelig skat. Vores virksomhed påvirkes af de strukturelle markedsforandringer, som den øgede digitalisering og de faldende brevmængder fører med sig. Det er vores strategi at ompositionere PostNord til at være en mere balanceret logistikvirksomhed, og vi ønsker at gennemføre omstillinger på en effektiv og ansvarlig måde i forhold til vores medarbejdere, samtidig med at tilbyder vores kunder en uændret kvalitet. Finansielle mål Den operative kapitals forrentning Mål: 10,5% Resultat 2013: 6% Nettogældsætningsgrad Mål: 10 50% Resultat 2013: 15% Udbyttepolitik Mål: 40 60% Resultat 2013: 40% Disse mål blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2014 og er gældende fra

8 Vores miljøansvar PostNords aktiviteter indebærer transporter af forskellig art. Vi arbejder målbevidst på at mindske vores egen og dermed også vores kunders miljøbelastning. Når vi hjælper til med at reducere miljøbelastningen, er det ikke alene et positivt bidrag til samfundet - det er samtidig en konkurrenceparameter for både koncernen og vores kunder. PostNord skaber værdi ved effektivt at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når modtagerne på en effektiv måde. Den største del af PostNords opgaver består således af transport af breve, varer og gods fra et punkt til et andet. CO 2 -udledningen fra transporter repræsenterer den største del af koncernens miljøpåvirkning. 91 % af koncernens samlede CO 2 -udledning er knyttet til transporter. Reduceret forbrug af fossile brændstoffer hører derfor til PostNords højst prioriterede initiativer for at nå det langsigtede udledningsmål. Koncernens langsigtede miljømål er at reducere CO 2 -udledningen med 40% i perioden Udledningen er hidtil reduceret med 16%, hvilket især skyldes effektiviseringer i transportleddet og investeringer i mere brændstofeffektive køretøjer. Øget tilsætning af biobrændstoffer i diesel i Sverige har også bidraget til at reducere CO 2 -udledningen. Miljømål Reducering af koncernens klimapåvirkning Mål: Reducering af CO 2 -udledningen med 40% i perioden Resultat 2013: Et fald på 16% siden 2009 CO 2 -udledning i alt, ktons CO 2 -udledning pr. kategori Vejtransporter, 87% Fly og færge, 4% Tjenesterejser, 2% El, 3% Varme, 4% CO 2 -udledninger i alt

9 Miljøtilpassede produkter og ydelser For at opfylde efterspørgslen tilbyder vi som et led i miljøarbejdet vores kunder en række miljøtilpassede ydelser: Vi rapporterer kunde- og ydelsesspecifikke miljødata til de kunder, der beder om det. Til vores svenske kunder tilbyder vi Klimatekonomiskt Varubrev, Klimatekonomisk Posttidning, Klimatekonomisk direktreklam og Klimatekonomiskt ebrev. Sammen med produkterne påtager kunderne sig et ansvar for at miljøtilpasse produktionen ud fra fastlagte kriterier, samtidig med at vi klimakompenserer for distributionen og garanterer transport uden anvendelse af fly. Til vores danske kunder tilbyder vi Pakker med omtanke og Brev med omtanke, hvor klimakompensation indgår som et element. Højere tempo med Miljøfond PostNord har siden 2009 haft en Miljøfond, som har til formål at øge tempoet i miljøarbejdet. Koncernen øremærker hvert år midler til miljøforbedrende tiltag - og skaber dermed forandringer i koncernens virksomhed. Miljøfonden har en størrelse, som svarer til, hvad det ville koste at klimakompensere koncernens CO 2 -udledning. Fonden har siden starten skabt mulighed for ca. 90 miljø- og klimaforbedrende tiltag, som alle er baseret på forslag fra dem, der kender virksomheden allerbedst vores egne medarbejdere. 9

10 Sådan reducerer vi vores miljøpåvirkning Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringsterminalerne. I Norge transporteres størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. I 2013 blev brev terminalen i Hallsberg taget i brug. Terminalen ligger tæt på den svenske hovedjernbane med to spor, som løber direkte ind i bygningen, hvilket letter håndtering af breve transporteret med tog. Det kræver bl.a. flere afgange for godstog for at muliggøre togtransport af logistikprodukter som paller og pakker i Sverige. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransporter. Flytransporter står for 4% af koncernens samlede CO2udledning. Nyt radioudstyr og uddannelse for piloter i eco-flying har medvirket til at reducere CO2-udledningen fra svenske indenrigstransporter med 10% mellem juli 2012 og juli Vi opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive løsninger. Vi fortsætter med at investere i mere brændstofbesparende køretøjer, bl.a. 50 elbiler til den danske virksomhed. I 2014 skal logistikvirksomheden teste to større elkøretøjer til distribution af pakker. Vi anvender nye brændstoffer og ny teknik. Vejtransporter står for 87% af PostNords samlede CO2-udledning. Vores logistikvirksomhed fortsatte i 2013 med at teste elhybridlastbiler. Testene viser, at de mindre elhybrider på markedet primært er egnede til distribution i tætbefolkede områder. Test af lastbiler, som anvender biodrivmidlet bio-dme1), fortsatte også. I 2013 blev der også udført test af lastbiler, som kører på flydende metan i kombination med diesel. Denne kombination egner sig primært til tunge og lange transporter, hvor lastbilen automatisk bruger mest gas. PostNord følger med interesse udviklingen af elektrificerede veje, som vil kunne supplere jernbanen for PostNords tunge transporter. 10 Vi fylder bilerne og optimerer ruterne. Vi reducerer omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse ved konstant at stræbe efter en høj fyldningsgrad og køre så smarte ruter som muligt. PostNord følger f.eks. op på gram CO2/brev og gram CO2/pakke.

11 Vi energieffektiviserer og indkøber grøn el. Energiforbruget i PostNords lokaler og ejendomme står for 7% af koncernens samlede CO2-udledning. I 2013 blev det besluttet at udvide satsningen på Grøn Adfærd, en omfattende kampagne i PostNords danske virksomhed med det formål at spare energi. Kampagnen blev indledt i 2012 og involverede med arbejdere. Energiforbruget blev reduceret i i alt 270 bygninger med omkring 20%, hvoraf man har kunnet opretholde en effekt på 10%. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører. Koncernen har f.eks. udviklet kundespecifikke oplæg, som gør det muligt at reducere transportkilometer, bl.a. som følge af en effektiv koordinering mellem PostNords forskellige logistikaktiviteter. Vi har en stor flåde af elbiler. PostNords flåde af elbiler vokser konstant. Elkøretøjer er billigere i drift og vedligeholdelse, og lydniveauet er lavere sammenlignet med konventionelle køretøjer. Forbedret batteriydelse og konkurrencedygtige priser er faktorer, som kan øge anvendelsen af elbiler yderligere. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert. PostNord følger op på brændstofforbruget pr. køretøj og chauffør. I 2013 deltog koncernen bl.a. i brancheorganisationen International Post Corporation s (IPC) konkurrence IPS Drivers Challenge i Dublin. Konkurrencens formål er at belønne postbude, som kører miljørigtigt og sikkert. 1) DME står for dimetylæter, og når brændstoffer fremstilles af biomasse, er betegnelsen bio-dme. DME kan også fremstilles af naturgas. DME, som PostNord tester, er fremstillet af sortlud, et energiholdigt, tyktflydende biprodukt fra træmassefremstilling. 11

12 Vores sociale ansvar Med mere end udleveringssteder, over postbude og en flåde på godt køretøjer spiller PostNord dermed en stor rolle for vigtige samfundsfunktioner i Norden. Det er vores samfundsopgave at levere post og forsendelser til alle virksomheder og private i Sverige og Danmark. En velfungerende dialog med politikere, andre beslutningstagere og meningsdannere er en forudsætning for PostNords virksomhed. Ved større forandringer, som har betydning for vigtige interessenter, tilstræber PostNord at føre en åben dialog med alle involverede parter. Et sådant eksempel er terminalinvesteringerne, som gennemføres i Sverige et arbejde der betyder nyetableringer på nogle lokaliteter og afviklinger på andre. PostNord spiller en vigtig rolle i tyndtbefolkede områder. Vores tætte tilstedeværelse i Norden giver mulighed for handel mellem virksomheder og private, uanset lokalitet. Adresser, som bliver betjent med brevombæring i tyndt befolkede områder, kan f.eks. få pakker leveret uden beregning. Det er til gavn for bl.a. e-handelsvirksomheder i de tyndtbefolkede områder, og det bidrager til at øge adgangen til distancehandel. Leveringskvaliteten er en af de vigtigste faktorer for, at koncernens erhvervs- og privatkunder kan være tilfredse. For at kunne håndtere alle enkeltopgaver pågår der et løbende kvalitetsarbejde i koncernens forretningsvirksomheder. Arbejdet har afgørende betydning for vores troværdighed og mulighed for at drive forretning. 12

13 Kvalitet Kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet Mål: Leveringskvalitet A-breve (dag til dag): 95% Resultat 2013: Sverige 94,9%, Danmark 93,2% Mål: Leveringskvalitet pakker: 97,7% Resultat 2013: Sverige 97,0%, Danmark 97,4% PostNord opfyldte i 2013 den svenske og den danske stats krav til leveringskvalitet: 85% A-breve skal leveres fra dag til dag og 97% inden for tre arbejdsdage (Sverige) 93% leveringskvalitet for breve og pakker (Danmark) Kunder Kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder Mål: Forbedret kundeværdiindeks Resultat 2013: 71 (2012: 71) Mål: Forbedret indeks for Corporate Image Resultat 2013: 37 (2012: 35) 13

14 Ansvarlige indkøb Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner fra en lang række leverandører. Størstedelen af indkøbene er knyttet til vores transporter og tjenester. Vi stiller krav til miljø- og arbejdsforhold i hele værdikæden. Vores leverandører forpligter sig til at følge PostNords kodeks for leverandører, som stiller krav til menneskerettigheder, arbejdsog ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. I den udstrækning det ligger inden for leverandørernes kontrol, skal også eventuelle underleverandører opfylde kravet. Vores ansvar som arbejdsgiver Evnen hos PostNords chefer til at lede under forandring, kombineret med medarbejdernes engagement, er et afgørende succeskriterium, både i den igangværende omstilling og på længere sigt. Som en af Nordens største arbejdsgivere har vi et stort socialt ansvar for at udvikle medarbejdernes engagement og beskytte deres sundhed. Lederskab er en forudsætning for succes PostNord gennemfører omfattende forandringer af virksomheden for at leve op til den aktuelle markedsudvikling, som er præget af faldende brevmængder. Et godt lederskab har afgørende betydning for den igangværende omstilling og for PostNords fortsatte udvikling og langsigtede succes. Vores chefers kompetencer inden for forandringsledelse er en kritisk faktor. For at kunne udvikle lederskabet har vi defineret den adfærd, som skal præge den enkelte leders daglige lederskab - chefer i PostNord skal være tydelige, involvere andre, tage ansvar og levere værdi. Langsigtet ligestillingsmål PostNords medarbejderstab består af 34% kvinder og 66% mænd. For at øge ligestillingen besluttede PostNord i 2010, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere i 2015 skal være kvinder. Som et eksempel på, hvordan målet skal nås, kan nævnes både intern og ekstern annoncering af alle chef-, leder- og projektlederstillinger, ligesom der ved rekruttering altid skal være både kvinder og mænd blandt slutkandidaterne. Sundhed og arbejdsmiljø Mange stillinger i PostNord er fysisk krævende, eksempelvis i koncernens terminaler. Stress er yderligere en udfordring for mange medarbejdere, især i en tid, hvor koncernen gennemfører store omstillinger. PostNord har i lang tid arbejdet effektivt med at øge medarbejdernes sundhed og trivsel. Et eksempel herpå er anvendelsen af ny teknik, som kan nedsætte forekomsten af manuelle løft. 14

15 Ansvarlig omstilling PostNord tilpasser virksomheden, så den bliver mere effektiv og lønsom. Branchens forudsætninger er under hastig forandring, og omstillingen af koncernen påvirker koncernens personalebehov. Vi får f.eks. behov for flere lastbilchauffører, som kan håndtere stigende mængder pakker, og samtidig må personalestyrken inden for brevomdeling vurderes på grund af de faldende brevmængder. PostNord har en ambition om at handle både effektivt og ansvarligt ved enhver form for omstilling. De programmer, vi tilbyder i forbindelse med overskydende personale, omfatter eksempelvis støtte til omrokering og coaching. Medarbejdere En attraktiv og udviklende arbejdsplads Mål: Forbedring af medarbejder- og lederskabsindeks Resultat 2013: Medarbejderindeks: 64 (2012: 63). Lederskabsindeks 66 (2012: 65) Ligestilling Mål: 40% kvinder i chefstillinger i 2015 Resultat 2013: 29% Sundhed og arbejdsmiljø Mål: Nedbringelse af sygefraværet Resultat 2013: 5,0% (2012: 4,9%) 15

16 PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna, Sverige Tlf.: Tietgensgade 37 DK-1556 København V, Danmark Tlf.: Investor Relations og bæredygtighedskommunikation Tlf.:

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtighedsrapport 2015 Indhold 1 PostNord kort fortalt 2 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 4 Marked 8 Strategi 14 Vores tilbud Virksomheden 16 PostNord Sverige 18 PostNord

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Code of Conduct PostNord. Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct PostNord. Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord 1 FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord ejes af den danske og den svenske stat. Koncernen styres inden for rammerne af gældende love, tilladelser, staternes ejerskabspolitik og de

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Vi ønsker at kunne kombinere stærk og vedvarende tilvækst med god lønsomhed. På denne måde skaber vi værditilvækst

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Logistikbarometeret på to minutter

Logistikbarometeret på to minutter Nordisk Logistikbarometer 213 Logistikbarometeret på to minutter Finske logistikkøbere indtager en særstilling Finske logistikkøbere skiller sig klart ud fra kollegerne i Sverige, Danmark og Norge. De

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

PostNords adfærdskodeks for leverandører af transporttjenester

PostNords adfærdskodeks for leverandører af transporttjenester PostNords adfærdskodeks for leverandører af transporttjenester 1.0 Baggrund og formål Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2012

Bæredygtighedsrapport 2012 Bæredygtighedsrapport 2012 Indhold 2 Forord ved den administrerende direktør 4 PostNords arena 5 Interessentdialog og væsentlighedsanalyse 6 Styring og mål 9 Ejere 10 Samfund 11 Kapitalmarked 12 Kunder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Posten Norden. Bæredygtighedsrapport 2009. Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang

Posten Norden. Bæredygtighedsrapport 2009. Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang Posten Norden Bæredygtighedsrapport 2009 Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang INDHOLD Vigtige begivenheder i 2009 Koncernoversigt s.i s.ii Vigtige begivenheder

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere