vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkript

1 vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden bliver værdsat og opnår økonomisk succes.

3 indhold FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 FØDEVARESIKKERHED 10 ERNÆRING OG SUNDHED 12 MILJØ OG KLIMA 14 LANDBRUG 16 INDKØB 18 ARBEJDSPLADSEN 20 MARKEDSADFÆRD 22 SAMFUNDSRELATIONER 24 MENNESKERETTIGHEDER 26 Arla Foods amba, december 2010, 2. udgave Projektkoordinering: Arla Foods Produktion: Anna Michélsen Grafisk form: Waldton Design AB Foto: Getty Images (omslag og side 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (side 14, 26) Papper: Arctic Paper, Munken Polar Tryk: Scanprint, 2010

4 Forord Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med social ansvarlighed, at tage aktivt del i samfundet og skabe tryghed og sikkerhed på langt sigt. Vi ser os selv som en aktiv medspiller i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret. Det betyder, at vi ikke kun skal formidle vores grundlæggende værdier til vores medarbejdere og andelshavere, men også til vores kunder og forbrugere. Det er af stor betydning for os, at omverdenen forstår vores synspunkter og ved, hvad den kan forvente sig af os. Arla Foods er repræsenteret over hele verden, og vi påtager os et medansvar for samfundet, miljøet og de mennesker, der har en berøringsflade med vores produkter og vores produktion. Vores opgave er at udvikle en forretning, der er baseret på langsigtede perspektiver, og som viser respekt over for og er i harmoni med sine omgivelser. Som medarbejdere i Arla Foods har vi et fælles værdisæt, og det betyder, at vi har en fælles kultur, uanset hvor i Arla Foods-koncernen vi arbejder. Arla Foods Code of Conduct er et værktøj, som fortæller vores medarbejdere over hele verden, hvordan de skal optræde, når de står i et dilemma. En virksomheds etiske, sociale og miljømæssige ansvar bliver konstant udfordret. Vi ser derfor dette dokument som et dynamisk redskab, der udvikler sig, efterhånden som vi og verden omkring os indsamler mere viden. Vi vil gerne opfordre vores læsere til at sende os deres mening på Peder Tuborgh, administrerende direktør og Ove Møberg, bestyrelsesformand 5

5 forretningsprincipper Hvad indebærer det at være en ansvarlig virksomhed? Vi følger loven i alle de lande, hvor vi driver forretning, og på alle niveauer i vores organisation. Vi aflægger regnskab for alle økonomiske transaktioner i henhold til national lovgivning, og vi hverken modtager eller betaler bestikkelse. Det betyder, at vi kan optræde med troværdighed og integritet over for alle vores interessenter. 6

6 Vi optræder troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter. LOVGIVNING Arla Foods har forpligtet sig til som minimum at opfylde kravene i alle gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. Vores ledelse er forpligtet til at gribe ind over for enhver overtrædelse. REGNSKABSAFLÆGGELSE Vi aflægger regnskab i henhold til national lovgivning. BESTIKKELSE Vi modtager aldrig, hverken direkte eller indirekte, bestikkelse eller anden upassende betaling for at fremme vores aktiviteter og/eller opnå økonomisk vinding. Vi hverken tilbyder eller giver gaver eller betalinger, som er eller kunne opfattes som værende bestikkelse. Vi afviser straks ethvert krav eller tilbud om bestikkelse og rapporterer det til ledelsen. 7

7 virksomhedsprincipper Hvordan tilgodeser vi vores andelshaveres interesser? Da vi er en international virksomhed, som samtidig er et andelsselskab, stilles der særlige krav til ledelsen af virksomheden. Alle andelshavere skal have de oplysninger, der er nødvendige for at de kan påvirke væsentlige beslutninger i virksomheden. Samtidig har de folkevalgte repræsentanter fået til opgave at formulere generelle strategier og sikre, at virksomheden drives på den måde, der tjener andelshaverne bedst. 8

8 Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med andelstanken, der fremmer andelshavernes økonomiske interesser. RESSOURCER Vi driver virksomheden på en effektiv måde ved løbende at optimere brugen af råmaterialer, kapital og medarbejderressourcer med det formål at skabe værdi for andelshaverne. LEDELSE Virksomhedens ledelse har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen modtager de oplysninger, der er nødvendige for at beslutte forretningsstrategien og følge op på ledelsens aktiviteter. Vi gør det let for andelshaverne at deltage i vigtige beslutninger såsom opstilling og valg af medlemmer til bestyrelsen. Vi gør det muligt for andelshaverne at stille spørgsmål til bestyrelsen og få deres relevante spørgsmål og beslutningsforslag medtaget på dagsordenen til repræsentantskabsmøder. Vi stiller relevante oplysninger til rådighed for andelshaverne i god tid før møderne. MEDLEMSKAB Vi har ens og retfærdige betingelser for ind- og udmeldelse af andelsselskabet. Vi beskytter og tydeliggør andelshavernes medlemsrettigheder. GENNEMSIGTIGHED Vi giver andelshaverne de nødvendige oplysninger om beslutninger, der vedrører grundlæggende ændringer i virksomheden. Vi giver straks andelshaverne alle de oplysninger, de har brug for om virksomheden, f.eks. markedsudvikling, økonomiske forhold, ejerskab og ledelse. Vi gør det let for andelshaverne at få adgang til vores vedtægter og komme i kontakt med folkevalgte medlemmer og relevante medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmerne og virksomhedens ledelse er forpligtet til at informere bestyrelsen, hvis de direkte, indirekte eller gennem tredjemand har væsentlige interesser i en transaktion eller et spørgsmål, der direkte påvirker virksomheden. 9

9 fødevaresikkerhed Er det sikkert at drikke mælk? Forbrugerne skal kunne have tillid til vores produkter. Vi har strenge sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som hjælper os med at opretholde produktsikkerheden igennem hele produktionskæden. Hvis der skulle ske en fejl, har vi systemer, som kan spore produkter og ingredienser, så vi kan gribe ind med det samme. 10

10 Vi imødekommer forbrugernes krav om sikre mejeriprodukter. HELHEDSSYN Vi har fastsat meget detaljerede standarder for fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden, og det betyder, at vi inddrager alle lige fra mælkeleverandører til forbrugere i vores arbejde med fødevaresikkerhed. VIDEN Vi holder os ajour med udviklingen og sikrer, at vi har den nødvendige information og viden til at yde en forebyggende indsats. PRODUKTKVALITET Vi leverer produkter og ingredienser, som overholder de relevante standarder og specifikationer. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Vi fører løbende kontrol med risici i fremstillingsprocessen ved hjælp af et velfungerende HACCP-system og ved at have kompetente medarbejdere. FREMMEDLEGEMER Vi beskytter forbrugerne og forhindrer, at de kommer til skade på grund af fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i vores produkter. HYGIEJNE Vi tilbyder sikre produkter ved at anvende hygiejniske processer og produktionsanlæg og ved at følge klare rutiner, når det gælder personlig hygiejne. PRODUKTIONSANLÆG Vi opfylder eller går videre end de relevante standarder, når det gælder vedligeholdelse og rengøring af bygninger og udstyr, så vi sikrer fødevaresikkerheden i hele forsyningskæden. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Vi holder vores anlæg fri for skadedyr ved hjælp af et proaktivt program. SPORBARHED Vi har systemer til sporing af råmaterialer, ingredienser og slutprodukter. TILBAGEKALDELSE AF PRODUKTER Hvis vi opdager, at der er et problem med vores produkter, beskytter vi forbrugerne ved at tilbagekalde produkter, der vurderes at være sundhedsfarlige. ALLERGI For at sikre, at forbrugerne kan foretage et aktivt valg, deklarerer vi ingredienserne i alle vores produkter. Vi holder os ajour med den nyeste viden på allergiområdet og anvender sikre indkøbs- og produktionsmetoder, som forhindrer kontaminering. 11

11 ernæring og sundhed Skal vi bestemme, hvad folk skal spise? Vi informerer forbrugerne om ingredienserne i vores produkter, så de kan vælge de produkter, som bedst passer til deres smag og behov. Målet er, at vores produkter og de oplysninger, vi stiller til rådighed, skal inspirere og stimulere forbrugerne til at interessere sig mere for sammenhængen mellem ernæring og sundhed. Vi støtter forskning på dette område, fordi vi gerne selv vil vide mere om en afbalanceret kost og formidle denne viden til andre. 12

12 Vi imødekommer forbrugernes krav til sunde produkter og ernæringsoplysninger om produkterne. INFORMATION Vi giver forbrugerne ernæringsoplysninger, som giver dem tryghed, og som inspirerer dem til at vælge de produkter, der opfylder deres behov. INSPIRATION Vi opfylder forbrugernes krav til oplysninger om sammenhængen mellem mejeriprodukter og sundhed, så de bliver inspireret til at vælge produkter, som opfylder deres individuelle behov. TRYGHED Vi giver forbrugerne relevante produktoplysninger, så de føler sig velinformerede og trygge ved at vælge vores produkter. VELVÆRE Vi opfylder forbrugernes behov for sunde og sikre produkter, der giver velvære for både krop og sjæl. KOST Gennem omfattende og ærlig produktinformation hjælper vi forbrugerne med at forstå den rolle, mejeriprodukter spiller i en afbalanceret kost. FORSKNING Vi støtter forskning, som undersøger sammenhængen mellem mejeriprodukter, velvære og en række sundhedsspørgsmål, for at styrke vores viden om den rolle, mejeriprodukter spiller i en sund og afbalanceret kost. Som en seriøs og pålidelig producent af fødevarer og ingredienser baserer vi alle vores sundhedsmæssige tiltag på forskningsresultater. kommunikation Vi lover kun, at vores produkter har sundhedsmæssige fordele, hvis vi har veldokumenterede, forskningsbaserede beviser for dette. DIALOG Vi baserer vores kommunikation om ernæring på åbenhed, dialog og samarbejde med myndigheder, eksperter, sundhedsinformatører og forbrugergrupper. 13

13 miljø og klima Hvad er en acceptabel miljøpåvirkning? Vores ønske om at minimere vores aktiviteters miljøpåvirkning ligger til grund for alt, hvad vi gør. Samtidig kan det ikke undgås, at produktionen på vores gårde og mejerier samt vores transportaktiviteter påvirker miljøet. Vi undersøger på alle niveauer, om vi på nogen måde kan ændre vores arbejdsmetoder, så vi kan reducere vores miljøpåvirkning. 14

14 Vi forbedrer løbende vores standard på miljøområdet ved at arbejde ud fra gode og bæredygtige principper fra jord til bord. PRODUKTER Vi søger løbende at reducere vores produkters miljøpåvirkning. UDSTYR Vi indretter nye produktionsanlæg og indkøber udstyr, der opfylder eller går videre end kravene i de relevante miljøstandarder. RESSOURCER Vi sparer energi og reducerer materialeforbruget ved løbende at overvåge og optimere vores drift. GENBRUG Vi reducerer spild i forbindelse med vores drift ved at genanvende, genbruge og genindvinde affaldsmaterialer i størst mulig grad. LEVERANDØRER Vi udfordrer og opfordrer vores leverandører til at udvikle og levere produkter og tjenesteydelser, der går videre end vores miljøkrav. INTERESSENTER Vi opfylder vores interessenters og myndighedernes ønsker ved at påtage os et medansvar for miljøet. KLIMAFORANDRINGER Vi bidrager til at reducere den globale opvarmning ved løbende at arbejde på at reducere udledningen af drivhusgasser. 15

15 landbrug Hvad er et bæredygtigt landbrug? I samarbejde med vores danske og svenske andels havere har vi opstillet ambitiøse mål for landbrugsmetoder, dyrevelfærd og foderkvalitet. Kvalitetsprogrammet Arlagården, som er indført i Danmark og Sverige, samt forskellige andre lokale initiativer sikrer, at vi opfylder alle gældende krav til mælkekvalitet, miljøtiltag på de enkelte gårde samt dyrevelfærd. Det er vores måde at påtage os et medansvar for et bæredygtigt landbrug. 16

16 Vi støtter et bæredygtigt landbrug. SAMARBEJDE Vi har et tæt samarbejde med vores mælkeleverandører, og vi støtter landbrugsmetoder, som sikrer et bæredygtigt landbrug på både kort og langt sigt. KVALITETSPROGRAM Vi sikrer, at alle mælkeleverandører indfører og opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer under hensyntagen til lokale forhold. MILJØ Vi opfordrer alle vores mælkeleverandører til at værne om miljøet. DYREVELFÆRD Vi tilskynder og støtter vores mælkeleverandørers indsats for at anvende de nyeste landbrugsmetoder, særligt når det gælder dyrevelfærd, for fortsat at forbedre dyrenes livskvalitet og fysiske rammer. FODER Vi sikrer, at produktion og/eller brug af foder og andre råmaterialer på gårdene opfylder bestemte krav til kvalitet og sikkerhed. AFREGNING Vi sikrer, at vores leverandører modtager en rimelig betaling for mælk ved at anvende betalingsprincipper, der er baseret på indhold, kvalitet og markedsværdi. OPFØLGNING Vi har et indarbejdet program for regelmæssige besøg hos vores mælkeleverandører i Danmark, Sverige og Storbritannien for at sikre, at de opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer. 17

17 indkøb Hvad kan vi forvente af vores leverandører? Vi samarbejder med leverandører fra hele verden, og de har stor indflydelse på vores kvalitet og etiske forpligtelser. Vi forventer, at vores leverandører påtager sig et socialt og miljømæssigt medansvar, så vi kan nå vores målsætning om at indkøbe varer og tjenesteydelser på en bæredygtig måde. 18

18 Vi udfordrer og tilskynder vores leverandører til at støtte os i vores arbejde med at efterleve vores Code of Conduct. LEVERANDØRERNES ANSVAR Vi stræber efter at sikre, at vores leverandører overholder de krav, der er opstillet i vores Code of Conduct. Vores nøgleleverandører er kontraktligt forpligtet til at opfylde vores krav. Vi evaluerer og følger op på deres evne til at opfylde disse. ETIK Vi kræver, at alle vores medarbejdere kender til og følger vores retningslinjer for indkøb og forstår behovet for etisk korrekt adfærd. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER Vi udvælger vores leverandører på et professionelt, systematisk og retfærdigt grundlag. Vores forhandlinger med leverandørerne er ærlige og retfærdige til enhver tid. FORTROLIGHED Vi anerkender vigtigheden af fortrolighed, og vi sikrer, at fortrolige oplysninger fra vores leverandører ikke videregives til uautoriserede personer eller virksomheder. LEVERANDØRRELATIONER Vi agerer ikke blot på en effektiv, men også på en retfærdig, bæredygtig og fornuftig måde i samarbejdet med vores leverandører. Samtidig efterstræber vi til enhver tid integritet, ærlighed og ansvarlighed. 19

19 arbejdspladsen Hvad er en god arbejdsplads? Vi lægger stor vægt på at sikre, at alle medarbejdere har gode arbejdsforhold og er engagerede i deres arbejde. Vi har mange forskellige arbejdsprocesser, og derfor varierer betingelserne for at skabe et sikkert, sundt og stimulerende arbejdsmiljø. Det er dog vores holdning, at en arbejdsplads altid kan forbedres. 20

20 Vi har kompetente og engagerede medarbejdere og giver dem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. ARBEJDSMILJØ Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedrer det løbende for at undgå, at medarbejderne kommer til skade eller bliver syge. Vi opfylder eller går videre end kravene i gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. VELVÆRE Vi skaber en stimulerende arbejdsplads, der er præget af gensidig respekt og tillid blandt medarbejderne, og vi opfordrer medarbejderne til at skabe balance mellem privatliv og arbejde. OMSORG Vi skaber en arbejdsplads, som modvirker chikane, og vi søger at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der er tilpasset til den enkeltes evner, også hvis disse er begrænsede. KOMPETENCER Vi tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere og investerer i deres personlige og faglige udvikling for at fremme vores forretningsmæssige mål. LØN OG ANERKENDELSE Vi tilbyder en retfærdig og konkurrencedygtig løn og anerkender og belønner præstationer ud over det sædvanlige. LEDERSKAB Vi søger konstant at sikre, at vores ledere er gode til at»envision the future, engage people and deliver performance«. MANGFOLDIGHED Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, som afspejler samfundets mangfoldighed, hvor alle medarbejdere behandles lige, og hvor deres arbejdes indsats bedømmes lige uanset deres køn, etniske, sociale og nationale baggrund, race, hudfarve, religion og tro, seksuelle orientering, politiske anskuelse, alder, handicap og civilstatus. Vi arbejder proaktivt med at sikre lige muligheder for både ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelsesforholdet. 21

21 markedsadfærd Har kunden altid ret? Vi har et ærligt forhold til forbrugere, kunder, kon kurrenter og leverandører. Det skaber vi ved at kommunikere åbent og opretholde en løbende dialog. På markeder, hvor vi er en stor aktør, har vi et særligt ansvar for, at vi ikke misbruger vores position. 22

22 Vi har et godt, ærligt forhold til alle vores interessenter. FORBRUGERE OG KUNDER Vi har effektive procedurer for håndtering af klager fra forbrugere og kunder, og vores mål er at løse tvister på retfærdig vis inden for rimelig tid. Vi gør det muligt for forbrugerne at træffe velbegrundede beslutninger om vores produkter på baggrund af relevant produktinformation. Vi har effektive procedurer til at sikre, at persondata og oplysninger om forbrugerne respekteres og beskyttes. Vi giver vores kunder tilstrækkelig og relevant information om vores virksomhed og vores produkter. LEVERANDØRER Vi indgår kun kontrakter med leverandører, som overholder de gældende love i de lande, hvor de driver forretning, og som støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder. KONKURRENTER Vi støtter konkurrence på lige vilkår og overholder og respekterer konkurrencelovgivningen i alle de lande, hvor vi driver forretning. 23

23 samfundsrelationer Kan Arla Foods gøre verden til et bedre sted? Vi er ofte en stor arbejdsgiver de steder, hvor vi driver forretning. For at bidrage til lokalsamfundets udvikling opbygger vi langsigtede relationer med mennesker, virksomheder og organisationer. Vi kan ikke egenhændigt ændre verden, men vi tror på, at vi kan gøre en forskel i lokalsamfundene. 24

24 Vi opretholder et godt, respektfuldt og konstruktivt forhold til lokalsamfundet. SAMARBEJDE Vi samarbejder respektfuldt og ansvarligt med lokalsamfundene med udgangspunkt i vores værdier. RELATIONER Vi optræder hensynsfuldt i de samfund, hvor vi driver forretning og udvikler langsigtede relationer gennem dialog. BIDRAG Vi interagerer med lokalsamfundene og bidrager positivt til deres udvikling. NETVÆRK Ledere hos Arla Foods deltager i både lokale og internationale netværk med det formål at opbygge stærke partnerskaber og sikre en global tilgangsvinkel. 25

25 menneskerettigheder Kan vi påtage os et ansvar for menneskers levevilkår? Vi har produktionsanlæg i mange lande, og vores produkter sælges over hele verden. Vi leverer ikke blot fødevarer, men repræsenterer også en virksomhedskultur, der værner om de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Det betyder, at uanset hvor vi driver forretning, repræsenterer vi Arla Foods faste overbevisning om, at alle menneskers rettigheder altid skal respekteres. 26

26 Vi respekterer og støtter de internationalt anerkendte menneskerettigheder. ANSVARLIGHED Vi driver forretning som ansvarlige borgere, og vi støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder. TVANGSARBEJDE Vi accepterer ikke tvangsarbejde. Vi mener heller ikke, at medarbejdere skal betale et depositum eller aflevere deres identifikationspapirer, når vi ansætter dem. BØRNEARBEJDE Vi accepterer ikke børnearbejde, hvilket defineres som arbejde, der udføres af personer under 15 år. Dog kan aldersgrænsen være højere, hvis der i henhold til den lokale lovgivning gælder en højere aldersgrænse og/eller længere obligatorisk skolegang. FAGFORENINGER Vi respekterer medarbejdernes ret til at danne og melde sig ind i en fagforening efter eget valg og til at deltage i overenskomstforhandlinger. LØNNINGER Vi sikrer, at lønninger og andre former for godtgørelse opfylder eller går videre end det niveau, der er angivet i love eller branchestandarder i de lande, hvor vi driver forretning. ARBEJDSTID Vi overholder gældende lov- og branchebestemte standarder vedrørende arbejdstid i de lande, hvor vi driver forretning. 27

27 Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Tel E-post

Arla Foods Code of Conduct

Arla Foods Code of Conduct Vores Ansvar Arla Foods Code of Conduct Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi driver forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde for at beskytte virksomhedens omdømme og lønsomhed, samtidig med at vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere