vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkript

1 vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden bliver værdsat og opnår økonomisk succes.

3 indhold FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 FØDEVARESIKKERHED 10 ERNÆRING OG SUNDHED 12 MILJØ OG KLIMA 14 LANDBRUG 16 INDKØB 18 ARBEJDSPLADSEN 20 MARKEDSADFÆRD 22 SAMFUNDSRELATIONER 24 MENNESKERETTIGHEDER 26 Arla Foods amba, december 2010, 2. udgave Projektkoordinering: Arla Foods Produktion: Anna Michélsen Grafisk form: Waldton Design AB Foto: Getty Images (omslag og side 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (side 14, 26) Papper: Arctic Paper, Munken Polar Tryk: Scanprint, 2010

4 Forord Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med social ansvarlighed, at tage aktivt del i samfundet og skabe tryghed og sikkerhed på langt sigt. Vi ser os selv som en aktiv medspiller i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret. Det betyder, at vi ikke kun skal formidle vores grundlæggende værdier til vores medarbejdere og andelshavere, men også til vores kunder og forbrugere. Det er af stor betydning for os, at omverdenen forstår vores synspunkter og ved, hvad den kan forvente sig af os. Arla Foods er repræsenteret over hele verden, og vi påtager os et medansvar for samfundet, miljøet og de mennesker, der har en berøringsflade med vores produkter og vores produktion. Vores opgave er at udvikle en forretning, der er baseret på langsigtede perspektiver, og som viser respekt over for og er i harmoni med sine omgivelser. Som medarbejdere i Arla Foods har vi et fælles værdisæt, og det betyder, at vi har en fælles kultur, uanset hvor i Arla Foods-koncernen vi arbejder. Arla Foods Code of Conduct er et værktøj, som fortæller vores medarbejdere over hele verden, hvordan de skal optræde, når de står i et dilemma. En virksomheds etiske, sociale og miljømæssige ansvar bliver konstant udfordret. Vi ser derfor dette dokument som et dynamisk redskab, der udvikler sig, efterhånden som vi og verden omkring os indsamler mere viden. Vi vil gerne opfordre vores læsere til at sende os deres mening på Peder Tuborgh, administrerende direktør og Ove Møberg, bestyrelsesformand 5

5 forretningsprincipper Hvad indebærer det at være en ansvarlig virksomhed? Vi følger loven i alle de lande, hvor vi driver forretning, og på alle niveauer i vores organisation. Vi aflægger regnskab for alle økonomiske transaktioner i henhold til national lovgivning, og vi hverken modtager eller betaler bestikkelse. Det betyder, at vi kan optræde med troværdighed og integritet over for alle vores interessenter. 6

6 Vi optræder troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter. LOVGIVNING Arla Foods har forpligtet sig til som minimum at opfylde kravene i alle gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. Vores ledelse er forpligtet til at gribe ind over for enhver overtrædelse. REGNSKABSAFLÆGGELSE Vi aflægger regnskab i henhold til national lovgivning. BESTIKKELSE Vi modtager aldrig, hverken direkte eller indirekte, bestikkelse eller anden upassende betaling for at fremme vores aktiviteter og/eller opnå økonomisk vinding. Vi hverken tilbyder eller giver gaver eller betalinger, som er eller kunne opfattes som værende bestikkelse. Vi afviser straks ethvert krav eller tilbud om bestikkelse og rapporterer det til ledelsen. 7

7 virksomhedsprincipper Hvordan tilgodeser vi vores andelshaveres interesser? Da vi er en international virksomhed, som samtidig er et andelsselskab, stilles der særlige krav til ledelsen af virksomheden. Alle andelshavere skal have de oplysninger, der er nødvendige for at de kan påvirke væsentlige beslutninger i virksomheden. Samtidig har de folkevalgte repræsentanter fået til opgave at formulere generelle strategier og sikre, at virksomheden drives på den måde, der tjener andelshaverne bedst. 8

8 Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med andelstanken, der fremmer andelshavernes økonomiske interesser. RESSOURCER Vi driver virksomheden på en effektiv måde ved løbende at optimere brugen af råmaterialer, kapital og medarbejderressourcer med det formål at skabe værdi for andelshaverne. LEDELSE Virksomhedens ledelse har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen modtager de oplysninger, der er nødvendige for at beslutte forretningsstrategien og følge op på ledelsens aktiviteter. Vi gør det let for andelshaverne at deltage i vigtige beslutninger såsom opstilling og valg af medlemmer til bestyrelsen. Vi gør det muligt for andelshaverne at stille spørgsmål til bestyrelsen og få deres relevante spørgsmål og beslutningsforslag medtaget på dagsordenen til repræsentantskabsmøder. Vi stiller relevante oplysninger til rådighed for andelshaverne i god tid før møderne. MEDLEMSKAB Vi har ens og retfærdige betingelser for ind- og udmeldelse af andelsselskabet. Vi beskytter og tydeliggør andelshavernes medlemsrettigheder. GENNEMSIGTIGHED Vi giver andelshaverne de nødvendige oplysninger om beslutninger, der vedrører grundlæggende ændringer i virksomheden. Vi giver straks andelshaverne alle de oplysninger, de har brug for om virksomheden, f.eks. markedsudvikling, økonomiske forhold, ejerskab og ledelse. Vi gør det let for andelshaverne at få adgang til vores vedtægter og komme i kontakt med folkevalgte medlemmer og relevante medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmerne og virksomhedens ledelse er forpligtet til at informere bestyrelsen, hvis de direkte, indirekte eller gennem tredjemand har væsentlige interesser i en transaktion eller et spørgsmål, der direkte påvirker virksomheden. 9

9 fødevaresikkerhed Er det sikkert at drikke mælk? Forbrugerne skal kunne have tillid til vores produkter. Vi har strenge sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som hjælper os med at opretholde produktsikkerheden igennem hele produktionskæden. Hvis der skulle ske en fejl, har vi systemer, som kan spore produkter og ingredienser, så vi kan gribe ind med det samme. 10

10 Vi imødekommer forbrugernes krav om sikre mejeriprodukter. HELHEDSSYN Vi har fastsat meget detaljerede standarder for fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden, og det betyder, at vi inddrager alle lige fra mælkeleverandører til forbrugere i vores arbejde med fødevaresikkerhed. VIDEN Vi holder os ajour med udviklingen og sikrer, at vi har den nødvendige information og viden til at yde en forebyggende indsats. PRODUKTKVALITET Vi leverer produkter og ingredienser, som overholder de relevante standarder og specifikationer. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Vi fører løbende kontrol med risici i fremstillingsprocessen ved hjælp af et velfungerende HACCP-system og ved at have kompetente medarbejdere. FREMMEDLEGEMER Vi beskytter forbrugerne og forhindrer, at de kommer til skade på grund af fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i vores produkter. HYGIEJNE Vi tilbyder sikre produkter ved at anvende hygiejniske processer og produktionsanlæg og ved at følge klare rutiner, når det gælder personlig hygiejne. PRODUKTIONSANLÆG Vi opfylder eller går videre end de relevante standarder, når det gælder vedligeholdelse og rengøring af bygninger og udstyr, så vi sikrer fødevaresikkerheden i hele forsyningskæden. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Vi holder vores anlæg fri for skadedyr ved hjælp af et proaktivt program. SPORBARHED Vi har systemer til sporing af råmaterialer, ingredienser og slutprodukter. TILBAGEKALDELSE AF PRODUKTER Hvis vi opdager, at der er et problem med vores produkter, beskytter vi forbrugerne ved at tilbagekalde produkter, der vurderes at være sundhedsfarlige. ALLERGI For at sikre, at forbrugerne kan foretage et aktivt valg, deklarerer vi ingredienserne i alle vores produkter. Vi holder os ajour med den nyeste viden på allergiområdet og anvender sikre indkøbs- og produktionsmetoder, som forhindrer kontaminering. 11

11 ernæring og sundhed Skal vi bestemme, hvad folk skal spise? Vi informerer forbrugerne om ingredienserne i vores produkter, så de kan vælge de produkter, som bedst passer til deres smag og behov. Målet er, at vores produkter og de oplysninger, vi stiller til rådighed, skal inspirere og stimulere forbrugerne til at interessere sig mere for sammenhængen mellem ernæring og sundhed. Vi støtter forskning på dette område, fordi vi gerne selv vil vide mere om en afbalanceret kost og formidle denne viden til andre. 12

12 Vi imødekommer forbrugernes krav til sunde produkter og ernæringsoplysninger om produkterne. INFORMATION Vi giver forbrugerne ernæringsoplysninger, som giver dem tryghed, og som inspirerer dem til at vælge de produkter, der opfylder deres behov. INSPIRATION Vi opfylder forbrugernes krav til oplysninger om sammenhængen mellem mejeriprodukter og sundhed, så de bliver inspireret til at vælge produkter, som opfylder deres individuelle behov. TRYGHED Vi giver forbrugerne relevante produktoplysninger, så de føler sig velinformerede og trygge ved at vælge vores produkter. VELVÆRE Vi opfylder forbrugernes behov for sunde og sikre produkter, der giver velvære for både krop og sjæl. KOST Gennem omfattende og ærlig produktinformation hjælper vi forbrugerne med at forstå den rolle, mejeriprodukter spiller i en afbalanceret kost. FORSKNING Vi støtter forskning, som undersøger sammenhængen mellem mejeriprodukter, velvære og en række sundhedsspørgsmål, for at styrke vores viden om den rolle, mejeriprodukter spiller i en sund og afbalanceret kost. Som en seriøs og pålidelig producent af fødevarer og ingredienser baserer vi alle vores sundhedsmæssige tiltag på forskningsresultater. kommunikation Vi lover kun, at vores produkter har sundhedsmæssige fordele, hvis vi har veldokumenterede, forskningsbaserede beviser for dette. DIALOG Vi baserer vores kommunikation om ernæring på åbenhed, dialog og samarbejde med myndigheder, eksperter, sundhedsinformatører og forbrugergrupper. 13

13 miljø og klima Hvad er en acceptabel miljøpåvirkning? Vores ønske om at minimere vores aktiviteters miljøpåvirkning ligger til grund for alt, hvad vi gør. Samtidig kan det ikke undgås, at produktionen på vores gårde og mejerier samt vores transportaktiviteter påvirker miljøet. Vi undersøger på alle niveauer, om vi på nogen måde kan ændre vores arbejdsmetoder, så vi kan reducere vores miljøpåvirkning. 14

14 Vi forbedrer løbende vores standard på miljøområdet ved at arbejde ud fra gode og bæredygtige principper fra jord til bord. PRODUKTER Vi søger løbende at reducere vores produkters miljøpåvirkning. UDSTYR Vi indretter nye produktionsanlæg og indkøber udstyr, der opfylder eller går videre end kravene i de relevante miljøstandarder. RESSOURCER Vi sparer energi og reducerer materialeforbruget ved løbende at overvåge og optimere vores drift. GENBRUG Vi reducerer spild i forbindelse med vores drift ved at genanvende, genbruge og genindvinde affaldsmaterialer i størst mulig grad. LEVERANDØRER Vi udfordrer og opfordrer vores leverandører til at udvikle og levere produkter og tjenesteydelser, der går videre end vores miljøkrav. INTERESSENTER Vi opfylder vores interessenters og myndighedernes ønsker ved at påtage os et medansvar for miljøet. KLIMAFORANDRINGER Vi bidrager til at reducere den globale opvarmning ved løbende at arbejde på at reducere udledningen af drivhusgasser. 15

15 landbrug Hvad er et bæredygtigt landbrug? I samarbejde med vores danske og svenske andels havere har vi opstillet ambitiøse mål for landbrugsmetoder, dyrevelfærd og foderkvalitet. Kvalitetsprogrammet Arlagården, som er indført i Danmark og Sverige, samt forskellige andre lokale initiativer sikrer, at vi opfylder alle gældende krav til mælkekvalitet, miljøtiltag på de enkelte gårde samt dyrevelfærd. Det er vores måde at påtage os et medansvar for et bæredygtigt landbrug. 16

16 Vi støtter et bæredygtigt landbrug. SAMARBEJDE Vi har et tæt samarbejde med vores mælkeleverandører, og vi støtter landbrugsmetoder, som sikrer et bæredygtigt landbrug på både kort og langt sigt. KVALITETSPROGRAM Vi sikrer, at alle mælkeleverandører indfører og opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer under hensyntagen til lokale forhold. MILJØ Vi opfordrer alle vores mælkeleverandører til at værne om miljøet. DYREVELFÆRD Vi tilskynder og støtter vores mælkeleverandørers indsats for at anvende de nyeste landbrugsmetoder, særligt når det gælder dyrevelfærd, for fortsat at forbedre dyrenes livskvalitet og fysiske rammer. FODER Vi sikrer, at produktion og/eller brug af foder og andre råmaterialer på gårdene opfylder bestemte krav til kvalitet og sikkerhed. AFREGNING Vi sikrer, at vores leverandører modtager en rimelig betaling for mælk ved at anvende betalingsprincipper, der er baseret på indhold, kvalitet og markedsværdi. OPFØLGNING Vi har et indarbejdet program for regelmæssige besøg hos vores mælkeleverandører i Danmark, Sverige og Storbritannien for at sikre, at de opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer. 17

17 indkøb Hvad kan vi forvente af vores leverandører? Vi samarbejder med leverandører fra hele verden, og de har stor indflydelse på vores kvalitet og etiske forpligtelser. Vi forventer, at vores leverandører påtager sig et socialt og miljømæssigt medansvar, så vi kan nå vores målsætning om at indkøbe varer og tjenesteydelser på en bæredygtig måde. 18

18 Vi udfordrer og tilskynder vores leverandører til at støtte os i vores arbejde med at efterleve vores Code of Conduct. LEVERANDØRERNES ANSVAR Vi stræber efter at sikre, at vores leverandører overholder de krav, der er opstillet i vores Code of Conduct. Vores nøgleleverandører er kontraktligt forpligtet til at opfylde vores krav. Vi evaluerer og følger op på deres evne til at opfylde disse. ETIK Vi kræver, at alle vores medarbejdere kender til og følger vores retningslinjer for indkøb og forstår behovet for etisk korrekt adfærd. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER Vi udvælger vores leverandører på et professionelt, systematisk og retfærdigt grundlag. Vores forhandlinger med leverandørerne er ærlige og retfærdige til enhver tid. FORTROLIGHED Vi anerkender vigtigheden af fortrolighed, og vi sikrer, at fortrolige oplysninger fra vores leverandører ikke videregives til uautoriserede personer eller virksomheder. LEVERANDØRRELATIONER Vi agerer ikke blot på en effektiv, men også på en retfærdig, bæredygtig og fornuftig måde i samarbejdet med vores leverandører. Samtidig efterstræber vi til enhver tid integritet, ærlighed og ansvarlighed. 19

19 arbejdspladsen Hvad er en god arbejdsplads? Vi lægger stor vægt på at sikre, at alle medarbejdere har gode arbejdsforhold og er engagerede i deres arbejde. Vi har mange forskellige arbejdsprocesser, og derfor varierer betingelserne for at skabe et sikkert, sundt og stimulerende arbejdsmiljø. Det er dog vores holdning, at en arbejdsplads altid kan forbedres. 20

20 Vi har kompetente og engagerede medarbejdere og giver dem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. ARBEJDSMILJØ Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedrer det løbende for at undgå, at medarbejderne kommer til skade eller bliver syge. Vi opfylder eller går videre end kravene i gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. VELVÆRE Vi skaber en stimulerende arbejdsplads, der er præget af gensidig respekt og tillid blandt medarbejderne, og vi opfordrer medarbejderne til at skabe balance mellem privatliv og arbejde. OMSORG Vi skaber en arbejdsplads, som modvirker chikane, og vi søger at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der er tilpasset til den enkeltes evner, også hvis disse er begrænsede. KOMPETENCER Vi tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere og investerer i deres personlige og faglige udvikling for at fremme vores forretningsmæssige mål. LØN OG ANERKENDELSE Vi tilbyder en retfærdig og konkurrencedygtig løn og anerkender og belønner præstationer ud over det sædvanlige. LEDERSKAB Vi søger konstant at sikre, at vores ledere er gode til at»envision the future, engage people and deliver performance«. MANGFOLDIGHED Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, som afspejler samfundets mangfoldighed, hvor alle medarbejdere behandles lige, og hvor deres arbejdes indsats bedømmes lige uanset deres køn, etniske, sociale og nationale baggrund, race, hudfarve, religion og tro, seksuelle orientering, politiske anskuelse, alder, handicap og civilstatus. Vi arbejder proaktivt med at sikre lige muligheder for både ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelsesforholdet. 21

21 markedsadfærd Har kunden altid ret? Vi har et ærligt forhold til forbrugere, kunder, kon kurrenter og leverandører. Det skaber vi ved at kommunikere åbent og opretholde en løbende dialog. På markeder, hvor vi er en stor aktør, har vi et særligt ansvar for, at vi ikke misbruger vores position. 22

22 Vi har et godt, ærligt forhold til alle vores interessenter. FORBRUGERE OG KUNDER Vi har effektive procedurer for håndtering af klager fra forbrugere og kunder, og vores mål er at løse tvister på retfærdig vis inden for rimelig tid. Vi gør det muligt for forbrugerne at træffe velbegrundede beslutninger om vores produkter på baggrund af relevant produktinformation. Vi har effektive procedurer til at sikre, at persondata og oplysninger om forbrugerne respekteres og beskyttes. Vi giver vores kunder tilstrækkelig og relevant information om vores virksomhed og vores produkter. LEVERANDØRER Vi indgår kun kontrakter med leverandører, som overholder de gældende love i de lande, hvor de driver forretning, og som støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder. KONKURRENTER Vi støtter konkurrence på lige vilkår og overholder og respekterer konkurrencelovgivningen i alle de lande, hvor vi driver forretning. 23

23 samfundsrelationer Kan Arla Foods gøre verden til et bedre sted? Vi er ofte en stor arbejdsgiver de steder, hvor vi driver forretning. For at bidrage til lokalsamfundets udvikling opbygger vi langsigtede relationer med mennesker, virksomheder og organisationer. Vi kan ikke egenhændigt ændre verden, men vi tror på, at vi kan gøre en forskel i lokalsamfundene. 24

24 Vi opretholder et godt, respektfuldt og konstruktivt forhold til lokalsamfundet. SAMARBEJDE Vi samarbejder respektfuldt og ansvarligt med lokalsamfundene med udgangspunkt i vores værdier. RELATIONER Vi optræder hensynsfuldt i de samfund, hvor vi driver forretning og udvikler langsigtede relationer gennem dialog. BIDRAG Vi interagerer med lokalsamfundene og bidrager positivt til deres udvikling. NETVÆRK Ledere hos Arla Foods deltager i både lokale og internationale netværk med det formål at opbygge stærke partnerskaber og sikre en global tilgangsvinkel. 25

25 menneskerettigheder Kan vi påtage os et ansvar for menneskers levevilkår? Vi har produktionsanlæg i mange lande, og vores produkter sælges over hele verden. Vi leverer ikke blot fødevarer, men repræsenterer også en virksomhedskultur, der værner om de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Det betyder, at uanset hvor vi driver forretning, repræsenterer vi Arla Foods faste overbevisning om, at alle menneskers rettigheder altid skal respekteres. 26

26 Vi respekterer og støtter de internationalt anerkendte menneskerettigheder. ANSVARLIGHED Vi driver forretning som ansvarlige borgere, og vi støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder. TVANGSARBEJDE Vi accepterer ikke tvangsarbejde. Vi mener heller ikke, at medarbejdere skal betale et depositum eller aflevere deres identifikationspapirer, når vi ansætter dem. BØRNEARBEJDE Vi accepterer ikke børnearbejde, hvilket defineres som arbejde, der udføres af personer under 15 år. Dog kan aldersgrænsen være højere, hvis der i henhold til den lokale lovgivning gælder en højere aldersgrænse og/eller længere obligatorisk skolegang. FAGFORENINGER Vi respekterer medarbejdernes ret til at danne og melde sig ind i en fagforening efter eget valg og til at deltage i overenskomstforhandlinger. LØNNINGER Vi sikrer, at lønninger og andre former for godtgørelse opfylder eller går videre end det niveau, der er angivet i love eller branchestandarder i de lande, hvor vi driver forretning. ARBEJDSTID Vi overholder gældende lov- og branchebestemte standarder vedrørende arbejdstid i de lande, hvor vi driver forretning. 27

27 Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Tel E-post

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Arla Foods Code of Conduct

Arla Foods Code of Conduct Vores Ansvar Arla Foods Code of Conduct Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi driver forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde for at beskytte virksomhedens omdømme og lønsomhed, samtidig med at vi

Læs mere

Arla Foods Code of Conduct

Arla Foods Code of Conduct Vores Ansvar Arla Foods Code of Conduct Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi driver forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde for at beskytte virksomhedens omdømme og lønsomhed, samtidig med at vi

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere