vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkript

1 vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden bliver værdsat og opnår økonomisk succes.

3 indhold FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 FØDEVARESIKKERHED 10 ERNÆRING OG SUNDHED 12 MILJØ OG KLIMA 14 LANDBRUG 16 INDKØB 18 ARBEJDSPLADSEN 20 MARKEDSADFÆRD 22 SAMFUNDSRELATIONER 24 MENNESKERETTIGHEDER 26 Arla Foods amba, december 2010, 2. udgave Projektkoordinering: Arla Foods Produktion: Anna Michélsen Grafisk form: Waldton Design AB Foto: Getty Images (omslag og side 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (side 14, 26) Papper: Arctic Paper, Munken Polar Tryk: Scanprint, 2010

4 Forord Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med social ansvarlighed, at tage aktivt del i samfundet og skabe tryghed og sikkerhed på langt sigt. Vi ser os selv som en aktiv medspiller i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret. Det betyder, at vi ikke kun skal formidle vores grundlæggende værdier til vores medarbejdere og andelshavere, men også til vores kunder og forbrugere. Det er af stor betydning for os, at omverdenen forstår vores synspunkter og ved, hvad den kan forvente sig af os. Arla Foods er repræsenteret over hele verden, og vi påtager os et medansvar for samfundet, miljøet og de mennesker, der har en berøringsflade med vores produkter og vores produktion. Vores opgave er at udvikle en forretning, der er baseret på langsigtede perspektiver, og som viser respekt over for og er i harmoni med sine omgivelser. Som medarbejdere i Arla Foods har vi et fælles værdisæt, og det betyder, at vi har en fælles kultur, uanset hvor i Arla Foods-koncernen vi arbejder. Arla Foods Code of Conduct er et værktøj, som fortæller vores medarbejdere over hele verden, hvordan de skal optræde, når de står i et dilemma. En virksomheds etiske, sociale og miljømæssige ansvar bliver konstant udfordret. Vi ser derfor dette dokument som et dynamisk redskab, der udvikler sig, efterhånden som vi og verden omkring os indsamler mere viden. Vi vil gerne opfordre vores læsere til at sende os deres mening på Peder Tuborgh, administrerende direktør og Ove Møberg, bestyrelsesformand 5

5 forretningsprincipper Hvad indebærer det at være en ansvarlig virksomhed? Vi følger loven i alle de lande, hvor vi driver forretning, og på alle niveauer i vores organisation. Vi aflægger regnskab for alle økonomiske transaktioner i henhold til national lovgivning, og vi hverken modtager eller betaler bestikkelse. Det betyder, at vi kan optræde med troværdighed og integritet over for alle vores interessenter. 6

6 Vi optræder troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter. LOVGIVNING Arla Foods har forpligtet sig til som minimum at opfylde kravene i alle gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. Vores ledelse er forpligtet til at gribe ind over for enhver overtrædelse. REGNSKABSAFLÆGGELSE Vi aflægger regnskab i henhold til national lovgivning. BESTIKKELSE Vi modtager aldrig, hverken direkte eller indirekte, bestikkelse eller anden upassende betaling for at fremme vores aktiviteter og/eller opnå økonomisk vinding. Vi hverken tilbyder eller giver gaver eller betalinger, som er eller kunne opfattes som værende bestikkelse. Vi afviser straks ethvert krav eller tilbud om bestikkelse og rapporterer det til ledelsen. 7

7 virksomhedsprincipper Hvordan tilgodeser vi vores andelshaveres interesser? Da vi er en international virksomhed, som samtidig er et andelsselskab, stilles der særlige krav til ledelsen af virksomheden. Alle andelshavere skal have de oplysninger, der er nødvendige for at de kan påvirke væsentlige beslutninger i virksomheden. Samtidig har de folkevalgte repræsentanter fået til opgave at formulere generelle strategier og sikre, at virksomheden drives på den måde, der tjener andelshaverne bedst. 8

8 Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med andelstanken, der fremmer andelshavernes økonomiske interesser. RESSOURCER Vi driver virksomheden på en effektiv måde ved løbende at optimere brugen af råmaterialer, kapital og medarbejderressourcer med det formål at skabe værdi for andelshaverne. LEDELSE Virksomhedens ledelse har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen modtager de oplysninger, der er nødvendige for at beslutte forretningsstrategien og følge op på ledelsens aktiviteter. Vi gør det let for andelshaverne at deltage i vigtige beslutninger såsom opstilling og valg af medlemmer til bestyrelsen. Vi gør det muligt for andelshaverne at stille spørgsmål til bestyrelsen og få deres relevante spørgsmål og beslutningsforslag medtaget på dagsordenen til repræsentantskabsmøder. Vi stiller relevante oplysninger til rådighed for andelshaverne i god tid før møderne. MEDLEMSKAB Vi har ens og retfærdige betingelser for ind- og udmeldelse af andelsselskabet. Vi beskytter og tydeliggør andelshavernes medlemsrettigheder. GENNEMSIGTIGHED Vi giver andelshaverne de nødvendige oplysninger om beslutninger, der vedrører grundlæggende ændringer i virksomheden. Vi giver straks andelshaverne alle de oplysninger, de har brug for om virksomheden, f.eks. markedsudvikling, økonomiske forhold, ejerskab og ledelse. Vi gør det let for andelshaverne at få adgang til vores vedtægter og komme i kontakt med folkevalgte medlemmer og relevante medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmerne og virksomhedens ledelse er forpligtet til at informere bestyrelsen, hvis de direkte, indirekte eller gennem tredjemand har væsentlige interesser i en transaktion eller et spørgsmål, der direkte påvirker virksomheden. 9

9 fødevaresikkerhed Er det sikkert at drikke mælk? Forbrugerne skal kunne have tillid til vores produkter. Vi har strenge sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som hjælper os med at opretholde produktsikkerheden igennem hele produktionskæden. Hvis der skulle ske en fejl, har vi systemer, som kan spore produkter og ingredienser, så vi kan gribe ind med det samme. 10

10 Vi imødekommer forbrugernes krav om sikre mejeriprodukter. HELHEDSSYN Vi har fastsat meget detaljerede standarder for fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden, og det betyder, at vi inddrager alle lige fra mælkeleverandører til forbrugere i vores arbejde med fødevaresikkerhed. VIDEN Vi holder os ajour med udviklingen og sikrer, at vi har den nødvendige information og viden til at yde en forebyggende indsats. PRODUKTKVALITET Vi leverer produkter og ingredienser, som overholder de relevante standarder og specifikationer. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Vi fører løbende kontrol med risici i fremstillingsprocessen ved hjælp af et velfungerende HACCP-system og ved at have kompetente medarbejdere. FREMMEDLEGEMER Vi beskytter forbrugerne og forhindrer, at de kommer til skade på grund af fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i vores produkter. HYGIEJNE Vi tilbyder sikre produkter ved at anvende hygiejniske processer og produktionsanlæg og ved at følge klare rutiner, når det gælder personlig hygiejne. PRODUKTIONSANLÆG Vi opfylder eller går videre end de relevante standarder, når det gælder vedligeholdelse og rengøring af bygninger og udstyr, så vi sikrer fødevaresikkerheden i hele forsyningskæden. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Vi holder vores anlæg fri for skadedyr ved hjælp af et proaktivt program. SPORBARHED Vi har systemer til sporing af råmaterialer, ingredienser og slutprodukter. TILBAGEKALDELSE AF PRODUKTER Hvis vi opdager, at der er et problem med vores produkter, beskytter vi forbrugerne ved at tilbagekalde produkter, der vurderes at være sundhedsfarlige. ALLERGI For at sikre, at forbrugerne kan foretage et aktivt valg, deklarerer vi ingredienserne i alle vores produkter. Vi holder os ajour med den nyeste viden på allergiområdet og anvender sikre indkøbs- og produktionsmetoder, som forhindrer kontaminering. 11

11 ernæring og sundhed Skal vi bestemme, hvad folk skal spise? Vi informerer forbrugerne om ingredienserne i vores produkter, så de kan vælge de produkter, som bedst passer til deres smag og behov. Målet er, at vores produkter og de oplysninger, vi stiller til rådighed, skal inspirere og stimulere forbrugerne til at interessere sig mere for sammenhængen mellem ernæring og sundhed. Vi støtter forskning på dette område, fordi vi gerne selv vil vide mere om en afbalanceret kost og formidle denne viden til andre. 12

12 Vi imødekommer forbrugernes krav til sunde produkter og ernæringsoplysninger om produkterne. INFORMATION Vi giver forbrugerne ernæringsoplysninger, som giver dem tryghed, og som inspirerer dem til at vælge de produkter, der opfylder deres behov. INSPIRATION Vi opfylder forbrugernes krav til oplysninger om sammenhængen mellem mejeriprodukter og sundhed, så de bliver inspireret til at vælge produkter, som opfylder deres individuelle behov. TRYGHED Vi giver forbrugerne relevante produktoplysninger, så de føler sig velinformerede og trygge ved at vælge vores produkter. VELVÆRE Vi opfylder forbrugernes behov for sunde og sikre produkter, der giver velvære for både krop og sjæl. KOST Gennem omfattende og ærlig produktinformation hjælper vi forbrugerne med at forstå den rolle, mejeriprodukter spiller i en afbalanceret kost. FORSKNING Vi støtter forskning, som undersøger sammenhængen mellem mejeriprodukter, velvære og en række sundhedsspørgsmål, for at styrke vores viden om den rolle, mejeriprodukter spiller i en sund og afbalanceret kost. Som en seriøs og pålidelig producent af fødevarer og ingredienser baserer vi alle vores sundhedsmæssige tiltag på forskningsresultater. kommunikation Vi lover kun, at vores produkter har sundhedsmæssige fordele, hvis vi har veldokumenterede, forskningsbaserede beviser for dette. DIALOG Vi baserer vores kommunikation om ernæring på åbenhed, dialog og samarbejde med myndigheder, eksperter, sundhedsinformatører og forbrugergrupper. 13

13 miljø og klima Hvad er en acceptabel miljøpåvirkning? Vores ønske om at minimere vores aktiviteters miljøpåvirkning ligger til grund for alt, hvad vi gør. Samtidig kan det ikke undgås, at produktionen på vores gårde og mejerier samt vores transportaktiviteter påvirker miljøet. Vi undersøger på alle niveauer, om vi på nogen måde kan ændre vores arbejdsmetoder, så vi kan reducere vores miljøpåvirkning. 14

14 Vi forbedrer løbende vores standard på miljøområdet ved at arbejde ud fra gode og bæredygtige principper fra jord til bord. PRODUKTER Vi søger løbende at reducere vores produkters miljøpåvirkning. UDSTYR Vi indretter nye produktionsanlæg og indkøber udstyr, der opfylder eller går videre end kravene i de relevante miljøstandarder. RESSOURCER Vi sparer energi og reducerer materialeforbruget ved løbende at overvåge og optimere vores drift. GENBRUG Vi reducerer spild i forbindelse med vores drift ved at genanvende, genbruge og genindvinde affaldsmaterialer i størst mulig grad. LEVERANDØRER Vi udfordrer og opfordrer vores leverandører til at udvikle og levere produkter og tjenesteydelser, der går videre end vores miljøkrav. INTERESSENTER Vi opfylder vores interessenters og myndighedernes ønsker ved at påtage os et medansvar for miljøet. KLIMAFORANDRINGER Vi bidrager til at reducere den globale opvarmning ved løbende at arbejde på at reducere udledningen af drivhusgasser. 15

15 landbrug Hvad er et bæredygtigt landbrug? I samarbejde med vores danske og svenske andels havere har vi opstillet ambitiøse mål for landbrugsmetoder, dyrevelfærd og foderkvalitet. Kvalitetsprogrammet Arlagården, som er indført i Danmark og Sverige, samt forskellige andre lokale initiativer sikrer, at vi opfylder alle gældende krav til mælkekvalitet, miljøtiltag på de enkelte gårde samt dyrevelfærd. Det er vores måde at påtage os et medansvar for et bæredygtigt landbrug. 16

16 Vi støtter et bæredygtigt landbrug. SAMARBEJDE Vi har et tæt samarbejde med vores mælkeleverandører, og vi støtter landbrugsmetoder, som sikrer et bæredygtigt landbrug på både kort og langt sigt. KVALITETSPROGRAM Vi sikrer, at alle mælkeleverandører indfører og opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer under hensyntagen til lokale forhold. MILJØ Vi opfordrer alle vores mælkeleverandører til at værne om miljøet. DYREVELFÆRD Vi tilskynder og støtter vores mælkeleverandørers indsats for at anvende de nyeste landbrugsmetoder, særligt når det gælder dyrevelfærd, for fortsat at forbedre dyrenes livskvalitet og fysiske rammer. FODER Vi sikrer, at produktion og/eller brug af foder og andre råmaterialer på gårdene opfylder bestemte krav til kvalitet og sikkerhed. AFREGNING Vi sikrer, at vores leverandører modtager en rimelig betaling for mælk ved at anvende betalingsprincipper, der er baseret på indhold, kvalitet og markedsværdi. OPFØLGNING Vi har et indarbejdet program for regelmæssige besøg hos vores mælkeleverandører i Danmark, Sverige og Storbritannien for at sikre, at de opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer. 17

17 indkøb Hvad kan vi forvente af vores leverandører? Vi samarbejder med leverandører fra hele verden, og de har stor indflydelse på vores kvalitet og etiske forpligtelser. Vi forventer, at vores leverandører påtager sig et socialt og miljømæssigt medansvar, så vi kan nå vores målsætning om at indkøbe varer og tjenesteydelser på en bæredygtig måde. 18

18 Vi udfordrer og tilskynder vores leverandører til at støtte os i vores arbejde med at efterleve vores Code of Conduct. LEVERANDØRERNES ANSVAR Vi stræber efter at sikre, at vores leverandører overholder de krav, der er opstillet i vores Code of Conduct. Vores nøgleleverandører er kontraktligt forpligtet til at opfylde vores krav. Vi evaluerer og følger op på deres evne til at opfylde disse. ETIK Vi kræver, at alle vores medarbejdere kender til og følger vores retningslinjer for indkøb og forstår behovet for etisk korrekt adfærd. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER Vi udvælger vores leverandører på et professionelt, systematisk og retfærdigt grundlag. Vores forhandlinger med leverandørerne er ærlige og retfærdige til enhver tid. FORTROLIGHED Vi anerkender vigtigheden af fortrolighed, og vi sikrer, at fortrolige oplysninger fra vores leverandører ikke videregives til uautoriserede personer eller virksomheder. LEVERANDØRRELATIONER Vi agerer ikke blot på en effektiv, men også på en retfærdig, bæredygtig og fornuftig måde i samarbejdet med vores leverandører. Samtidig efterstræber vi til enhver tid integritet, ærlighed og ansvarlighed. 19

19 arbejdspladsen Hvad er en god arbejdsplads? Vi lægger stor vægt på at sikre, at alle medarbejdere har gode arbejdsforhold og er engagerede i deres arbejde. Vi har mange forskellige arbejdsprocesser, og derfor varierer betingelserne for at skabe et sikkert, sundt og stimulerende arbejdsmiljø. Det er dog vores holdning, at en arbejdsplads altid kan forbedres. 20

20 Vi har kompetente og engagerede medarbejdere og giver dem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. ARBEJDSMILJØ Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedrer det løbende for at undgå, at medarbejderne kommer til skade eller bliver syge. Vi opfylder eller går videre end kravene i gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning. VELVÆRE Vi skaber en stimulerende arbejdsplads, der er præget af gensidig respekt og tillid blandt medarbejderne, og vi opfordrer medarbejderne til at skabe balance mellem privatliv og arbejde. OMSORG Vi skaber en arbejdsplads, som modvirker chikane, og vi søger at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der er tilpasset til den enkeltes evner, også hvis disse er begrænsede. KOMPETENCER Vi tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere og investerer i deres personlige og faglige udvikling for at fremme vores forretningsmæssige mål. LØN OG ANERKENDELSE Vi tilbyder en retfærdig og konkurrencedygtig løn og anerkender og belønner præstationer ud over det sædvanlige. LEDERSKAB Vi søger konstant at sikre, at vores ledere er gode til at»envision the future, engage people and deliver performance«. MANGFOLDIGHED Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, som afspejler samfundets mangfoldighed, hvor alle medarbejdere behandles lige, og hvor deres arbejdes indsats bedømmes lige uanset deres køn, etniske, sociale og nationale baggrund, race, hudfarve, religion og tro, seksuelle orientering, politiske anskuelse, alder, handicap og civilstatus. Vi arbejder proaktivt med at sikre lige muligheder for både ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelsesforholdet. 21

21 markedsadfærd Har kunden altid ret? Vi har et ærligt forhold til forbrugere, kunder, kon kurrenter og leverandører. Det skaber vi ved at kommunikere åbent og opretholde en løbende dialog. På markeder, hvor vi er en stor aktør, har vi et særligt ansvar for, at vi ikke misbruger vores position. 22

22 Vi har et godt, ærligt forhold til alle vores interessenter. FORBRUGERE OG KUNDER Vi har effektive procedurer for håndtering af klager fra forbrugere og kunder, og vores mål er at løse tvister på retfærdig vis inden for rimelig tid. Vi gør det muligt for forbrugerne at træffe velbegrundede beslutninger om vores produkter på baggrund af relevant produktinformation. Vi har effektive procedurer til at sikre, at persondata og oplysninger om forbrugerne respekteres og beskyttes. Vi giver vores kunder tilstrækkelig og relevant information om vores virksomhed og vores produkter. LEVERANDØRER Vi indgår kun kontrakter med leverandører, som overholder de gældende love i de lande, hvor de driver forretning, og som støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder. KONKURRENTER Vi støtter konkurrence på lige vilkår og overholder og respekterer konkurrencelovgivningen i alle de lande, hvor vi driver forretning. 23

23 samfundsrelationer Kan Arla Foods gøre verden til et bedre sted? Vi er ofte en stor arbejdsgiver de steder, hvor vi driver forretning. For at bidrage til lokalsamfundets udvikling opbygger vi langsigtede relationer med mennesker, virksomheder og organisationer. Vi kan ikke egenhændigt ændre verden, men vi tror på, at vi kan gøre en forskel i lokalsamfundene. 24

24 Vi opretholder et godt, respektfuldt og konstruktivt forhold til lokalsamfundet. SAMARBEJDE Vi samarbejder respektfuldt og ansvarligt med lokalsamfundene med udgangspunkt i vores værdier. RELATIONER Vi optræder hensynsfuldt i de samfund, hvor vi driver forretning og udvikler langsigtede relationer gennem dialog. BIDRAG Vi interagerer med lokalsamfundene og bidrager positivt til deres udvikling. NETVÆRK Ledere hos Arla Foods deltager i både lokale og internationale netværk med det formål at opbygge stærke partnerskaber og sikre en global tilgangsvinkel. 25

25 menneskerettigheder Kan vi påtage os et ansvar for menneskers levevilkår? Vi har produktionsanlæg i mange lande, og vores produkter sælges over hele verden. Vi leverer ikke blot fødevarer, men repræsenterer også en virksomhedskultur, der værner om de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Det betyder, at uanset hvor vi driver forretning, repræsenterer vi Arla Foods faste overbevisning om, at alle menneskers rettigheder altid skal respekteres. 26

26 Vi respekterer og støtter de internationalt anerkendte menneskerettigheder. ANSVARLIGHED Vi driver forretning som ansvarlige borgere, og vi støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder. TVANGSARBEJDE Vi accepterer ikke tvangsarbejde. Vi mener heller ikke, at medarbejdere skal betale et depositum eller aflevere deres identifikationspapirer, når vi ansætter dem. BØRNEARBEJDE Vi accepterer ikke børnearbejde, hvilket defineres som arbejde, der udføres af personer under 15 år. Dog kan aldersgrænsen være højere, hvis der i henhold til den lokale lovgivning gælder en højere aldersgrænse og/eller længere obligatorisk skolegang. FAGFORENINGER Vi respekterer medarbejdernes ret til at danne og melde sig ind i en fagforening efter eget valg og til at deltage i overenskomstforhandlinger. LØNNINGER Vi sikrer, at lønninger og andre former for godtgørelse opfylder eller går videre end det niveau, der er angivet i love eller branchestandarder i de lande, hvor vi driver forretning. ARBEJDSTID Vi overholder gældende lov- og branchebestemte standarder vedrørende arbejdstid i de lande, hvor vi driver forretning. 27

27 Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Tel E-post

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere