Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014"

Transkript

1 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen

2 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne. Skolens værdier Faglighed - Rummelighed Ansvarlighed Anerkendelse danner fundamentet for skolens strategi og målsætninger. Strategiplanen samler alle målsætninger fra kommunale politiske mål, APV er, evalueringer, test og prøver og sætter dem i relation til børnenes læring og udvikling. Strategiplanen viser sammenhænge mellem strategimål, resultatmål og handleplaner. Handleplaner er her af overblikshensyn gengivet i overskriftsform, og de er ikke et udtømmende billede af de mange aktiviteter og projekter, der foregår på Holmegaardskolen. Detaljerede handleplaner udfyldes og laves i forhold til konkrete projekter og indgår således i den daglige praksis og evaluering.

3 Strategimål Resultatmål Handleplaner Hvad er den overordnede målsætning? Hvad vil vi opnå for at nå den overordnede målsætning? Hvordan vil vi planlægge og organisere undervisning/ aktiviteter, fysiske rammer og evalueringen?

4 Ledelse Kvalitet i kerneydelsen/ faglighed og bedre resultater Elevernes fremmøde i skolen Skolen har strategier for følgende områder. Skolens værdigrundlag danner centrum for vores strategier. Økonomi Attraktiv arbejdsplads X Faglighed Ansvarlighed Rummelighed Anerkendelse Energi Trivsel Personalets fremmøde Kost og bevægelse Rummelighed/ inklusion Skolens sociale ansvar

5 Det faglige niveau og de sociale og personlige kompetencer skal højnes Resultater i de nationale test ligger over det nationale gennemsnit korrigeret for socioøkonomisk faktor Resultater ved afgangsprøver ligger over det kommunale gennemsnit Der er tydelig klasseledelse, relationsog fagdidaktisk kompetence Linjefagskompetencer prioriteres i arbejdsfordelingen I perioden juni 2011-juni 2014 forbedres den enkelte skoles læseresultater ved de nationale test At børnene systematisk udfordres på de udviklingsområder der er beskrevet i læreplaner/mål og Folkeskolens afgangsprøve med 0,5 karakterpoint og de standardiserede læsetest i 1. og 3. kl. viser en fremgang på 2 procentpoint Støtte børn med problemer med sproglig opmærksomhed med udgangspunkt i sprogscreeninger fra børnehaverne En generel fokus på alle børns sproglige udvikling Gøre eleverne fortrolige med nationale test og de skal anvende dem aktivt fra 0. kl. Sætte målene højt og synliggøre dem og samtidigt møde børnene på deres niveau Målrettet indsats for at elever med særlige udfodringer og særlige forudsætninger kan lære så meget som muligt igennem partnerskaber med ZBC, UCSJ og Kalbyrisskolen Skabe en struktur, hvor sparring og fælles planlægning af undervisningen og aktiviteterne foregår i en systematisk mødekultur i team for at udnytte den sociale kapital Gøre målsætningerne for undervisningen synlige i års- og elevplaner Prioritere de faglige kvalifikationer i arbejdsfordelingen med udgangspunkt i MUS og lærernes og pædagogernes udviklingsplaner Indrette skolens læsepolitik med mål for læseresultater for alle årgange og førskolen og klare strategier for hvordan målene nås Alle lærere får kompetencer indenfor faglig læsning Udvikle specifikke evalueringsmetoder. Gøre målene gøres synlige for børn og forældre med fokus på hvad børnene skal lære. Gøre afgangsprøverne for et tydeligt mål for arbejdet i kl. Gøre skolebiblioteket til en gennemgående ugentlig del af undervisningen Sikre at skolebiblioteket og ressourcepersoner arbejder for at udvikle og understøtte arbejdet med den sproglige udvikling Udarbejde strategier for sproglig udvikling i førskole og SFO Skabe fælles mål med forældres for barnets sproglige udvikilng Skabe en struktur, hvor skolens vejledere og Pædagogisk servicecenter arbejder sammen Internationale samarbejdsprojekter under Comenius, der understøtter den sproglige udvikling i forhold til fremmedsprog Have fokus på HVAD børnene skal lære Overlevere resultater fra sprogscreening og gøre skiftet fra institution fra bh-førskole-undervisning systematisk

6 Alle børn har som udgangspunkt krav på et kvalificeret læringstilbud i lokal- og normalmiljøet, og de har krav på at være en del fællesskabet Børnene oplever inkluderende læringsformer, herunder IT og øvrige kompenserende hjælpemidler En større andel af børnene i skoledistriktet vælger og/eller placeres på Holmegaardskolen som det naturlige skolevalg Skolens børn oplever, at personalet har relevante kompetencer IT anvendes aktivt til at understøtte inkluderende læringsformer i special- og normalklasser Der er fokus på undervisning, der giver særligt dygtige elever de rette udfordringer igennem niveaudeling og holddannelse PPR og det tværfaglige team får en mere synlig og konsultativ rolle og fast tilstedeværelse på skolen Ressourcer til inklusion prioriteres timemæssigt og økonomisk i undervisningen og fritidsaktiviterne Skolen tilrettelægger undervisningen og strukturen og fritidsaktiviterne, så der er plads til flere elever med særlige udfordringer Personalets kompetencer udvikles løbende i forhold til skolens samlede behov

7 Elevernes fremmøde øges Antallet af elever med ulovligt fravær reduceres med 10 %, hvilket skal fremgå af kvalitetsrapporten 2012 Tydeliggørelse af, hvad der er lovligt og ulovligt fravær for elever, forældre og lærere. Fast mundtlig samtale mellem forældre, klasselærer og ledelse ved 15 dages fravær ligegyldig grund Fokus på dryp-fravær med forældreinddragelse Fremmødepatrulje Gør det attraktivt at komme i skole

8 Et sundt og godt arbejdsmiljø, der sikrer medarbejderne de bedste rammer for at udføre kerneydelsen Medarbejderne har kompetenceudvikling og mulighed for at sætte relevante kvalifikationer i spil Udnyttelse af arbejdstidsaftalernes råderum Medarbejderne samarbejder og deler viden, kompetencer og erfaring Der opleves en sammenhæng mellem APV, PSP og trivselsundersøgelser og de konkrete initiativer og handlinger Skolens pædagogiske udvalg drøfter efter- og videreuddannelsesbehov Forventninger og mål for arbejdet drøftes og synliggøres Personalet arbejder i team, der sikrer sparring og deling af viden og metoder i en professionel og åben dialog Resultater og undersøgelser indgår aktivt i udviklingsprocesser og sammenhænge og handleplaner synliggøres og drøftes løbende Skolen har overblik over hvilke kompetencer, der samlet set og for den enkelte er brug for her og nu og på langt sigt

9 Medvirker aktivt til at implementere energiledelse At reducere energiforbruget med 2 % eller derover Gøre skolen til Grøn flag / Grøn skole og dermed inddrage alle skolens aktiviteter i energibevidstheden

10 Personalets fremmøde er på mindst 95,5 % At fremmødet stiger til 95,5% Stressrelateret fravær. Ledelsen er lydhør overfor medarbejdernes bekymringer/frustrationer og handler på det Udarbejde en trivselsprofil Honorere langtidsfriske Ledelsen holder øje med den enkeltes fravær og tager ledelse/ansvar

11 Have sunde og fysisk aktive børn Børnene har adgang til og lærer om sund kost Bevægelse er en naturlig del af undervisningen og aktiviteterne Skolens kantine og SFO tilbyder sund og nærende kost Skolens udeområde inddrages i undervisnings- og fritidsaktiviteter Børnene er aktive i skolens kostpolitik og -tilbud Skolen prioriterer ekstra timer til bevægelse på skemaet

12 Skolen tager et socialt ansvar over for de borgere, der på den ene eller anden måde ikke har opnået ordinær beskæftigelse Skolen har løbende et antal personer (minimum 5) i virksomhedspraktik, job med løntilskud og fleksjob eller lignende Skolen vurderer løbende alle henvendelser om mulige ansættelser indenfor alle personalegrupper

13 Børn skal trives 95 % af børnene skal ved trivselsmålinger udtrykke, at de trives godt eller rigtigt godt Elevernes trivsel indgår som et fast indsatsområde for arbejdet i undervisningsteam Trivsel og læring skal ses som to sider af samme sag for alle aktiviteter

14 Skolens økonomi skal sikre plads til udvikling og anvendes strategisk At skolens budget afspejler de strategiske mål At skolens økonomi balancerer inden for 3 % af det samlede budget Budgetlægningen drøftes og prioriteres i pædagogisk udvalg, MED-udvalget og skolebestyrelsen med vægt på de strategiske prioriteringer Budgetlægningen foretages i fuld åbenhed om muligheder og begrænsninger i økonomien Uforudsete ændrede økonomiske rammer imødegåes med de hurtigst virkende midler Skolens budget lægges med reserver svarende til mindst 3 % af det samlede budget Skolens samlede økonomi analyseres og revideres hver måned

15 X - at tilgodese nye initiativer og innovative projekter At der skabes innovative projekter, der viser nye veje til bedre resultater Skabe rammer for innovation igennem økonomiske prioriteringer igennem projektpulje Ved at være åbne for og synliggøre alle medarbejderes forslag til udvikling

16 Ledelsens kompetencer og samarbejdsformer bidrager til øget læring og udvikling for børn og voksne At personalet og børnene vurderer ledelsens arbejde som afgørende for børnenes læring og udvikling Ledelsens samarbejde har børnenes læring og udvikling som synligt mål

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere