Høj organisering øger velstand og lighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høj organisering øger velstand og lighed"

Transkript

1 Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser en ny analyse, at lande som Danmark med en høj organiseringsgrad også har større vækst målt i BNP og lavere ulighed målt på Gini-koefficient. Fagbevægelsen er dermed afgørende for Danmarks velstand nu og i fremtiden. Fagforeningerne har spillet en historisk rolle i at sikre danske lønmodtagere en høj velstand og bidraget til at skabe den lighed, som kendetegner vores samfund i dag. Den danske model og vores flexicurity system har i årevis givet Danmark stærke konkurrencefordele. Men fagforeningerne har, ifølge OECD, støt mistet medlemmer siden de toppede i begyndelsen af 1980erne. Den udvikling er risikabel for Danmarks fremtid. For der er en klar sammenhæng mellem organiseringsgrad, velstand og lighed. FIGUR 1: BRUTTONATIONALPRODUKT OG ORGANISERINGSGRAD (2008) 10,6 10,4 10,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 Holland Irland Østrig Danmark Sverige Tyskland Belgien UK Finland Spanien Italien Cypern Grækenland Slovenien Portugal Malta Tjekkiet Slovakiet Estland Polen Ungarn Lithauen Letland Rumænien Bulgarien 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Andel fagforeningsmedlemmer ud af den samlede befolkning Kilde: Eurostat og OECD Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Tobias Johan Sørensen Analytiker Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Gini Velstand og organiseringsgrad Figur 1 sammenholder andelen af befolkningen, der er medlem af en fagforening, med BNP per indbygger i EU. Den viser en klar tendens til, jo flere, der er fagforeningsmedlemmer, desto højere er velstanden i et land. Man kan ud fra grafen sige, at en stigning i organiseringsgraden på ét procentpoint hænger sammen med en 1,8 pct. stigning i BNP per indbygger, selvom der ikke kan påstås at være en direkte årsagssammenhæng. Blandt de mest velstående lande findes bl.a. de skandinaviske lande, Benelux-landende, samt Tyskland og Storbritannien med et BNP per indbygger mellem kr. og kr.. Her har klyngen af skandinaviske lande alle en organiseringsgrad på minimum 33 pct. af befolkningen. Andre rige lande som Holland, Tyskland og Storbritannien har derimod en lavere organiseringsgrad på mellem 10 og 12 pct. af befolkningen. Lighed og organiseringsgrad Men en ting er velstand. Lighed er mindst lige så vigtigt for at skabe et godt samfund, det viser masser af forskning. Så selvom land som Storbritannien og Tyskland trods lav organiseringsgrad har høje bruttonationalprodukter, så har de til gengæld større ulighed end de mere organiserede skandinaviske lande, målt på Gini-koefficienten. Den sammenhæng mellem organiseringsgrad og lighed ses i figur 2. Figuren viser, at de mest lige lande er de skandinaviske efterfulgt af bl.a. Tjekkiet og Slovakiet. De to sidstnævnte har en lav organiseringsgrad. Forskellen er dog, at de skandinaviske lande både har højere velstand og et højere velstandsniveau. Isoleres de mest velstående lande er det bemærkelsesværdigt, at specielt Danmark (Gini: 24,7) og Sverige (25), men også Finland (26,9) har betydelig mere lighed end Tyskland (28,3), Holland (30,9) og udtalt mere end Storbritannien (36), og samtidig langt højere organiseringsgrad, mellem pct. i de skandinaviske mod 9-12 pct. i de andre. FIGUR 2: GINI-KOEFFICIENT OG ORGANISERINGSGRAD (2008) Portugal Letland Lithauen Estland UK Polen Spanien Grækenland Irland Rumænien Holland Italien Bulgarien Østrig Tyskland Slovenien Ungarn Slovakiet Tjekkiet Belgien Sverige Danmark Finland ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Andel fagforeningsmedlemmer ud af den samlede befolkning Kilde: Eurostat og OECD 2

3 Der er altså en positiv sammenhæng mellem organiseringsgrad og lighed (figur 2) samt organiseringsgrad og velstand (figur 1). Samtidig viser ovenstående, at landene med højest organiseringsgrad både er blandt de mest velstillede og de mest lige i Europa. Fagbevægelsens historiske rolle under pres Velstand og lighed er ikke kommet ud af det blå, men gennem hårdt arbejde og mange års kamp for en retfærdig fordeling af goderne. Den høje organisering af arbejdskraften i fagforeninger har givet lønmodtagere i de skandinaviske lande en stærk, forenet stemme gennem årtier. Det har været grobund for den højtbesungne flexicurity, hvor høje kompensationsgrader og gode muligheder for videre- og efteruddannelse kombineres med arbejdsgivernes mulighed for let at fyre medarbejderne. Samtidig har fagbevægelserne og danske arbejdere kæmpet for et samfund hvor alle har mulighed for at uddanne sig, gå i skole, få passet børn, komme til lægen eller på sygehuset når dette måtte byde sig, til gavn for medarbejderne såvel som for arbejdsgiverne. Men de rettigheder og kompensationer, som lønmodtagere har tilkæmpet sig over tid, er under pres. Det faldende medlemstal hos fagforeningerne og en stor stigning blandt medlemmer i de såkaldte gule fagforeninger udfordrer den danske model, som vi lige nu ser det i konflikten på Restaurant Vejlegården i Vejle. De fungerer mere som forsikringsselskaber end som fagforeninger og lukrerer på de rigtige fagforeningers overenskomster. Og de undergraver den danske model, hvor alle lønmodtagere står sammen om bedre forhold, i stedet for at konkurrere med hinanden. Det er svært at vurdere, hvordan det danske arbejdsmarked ville se ud uden kollektive overenskomster. Men man kan komme med et bud ved at sammenligne forholdende for en overenskomstdækket dansk lønmodtager med forholdene for en dansk medarbejder uden overenskomst og med arbejdsforholdene for lønmodtagere i andre lande. Det er beskrevet nærmere i bilag 1, hvor man ser tydelige forskelle til f.eks. en land, som Storbritannien, hvor der ikke bare store individuelle forskelle, men f.eks. også langt flere arbejdende fattige, dvs. folk der, selvom de har fultidsbeskæftigelse, lever under fattigdomsgrænsen eller må modtage offentlige ydelser for at kunne betale regningerne. Ansvarlighed når det gælder Den høje organiseringsgrad i Danmark, har ikke kun givet retfærdige lønninger og mange rettigheder for danske lønmodtagere. Når lavkonjunkturen har præget det økonomiske landskab og den danske økonomi har været under pres, har fagforeningerne gennem trepartsforhandlingerne taget sin del af ansvaret for at bringe Danmark på fode igen. Fælleserklæringen fra 1987 er et godt eksempel. Her lovede fagforeningerne løntilbageholdenhed for at forbedre den danske konkurrenceevne i en presset tid. Til gengæld for løntilbageholdenheden igangsattes arbejdsmarkedspensionsindbetalinger for grupper af lønmodtagere, der hidtil kun havde været dækket af ATP og folkepension. I 1990 erne, efter anbefalinger fra Zeuthen-udvalget, nedsat af arbejdsmarkedets parter i 1992, blev dagpengereglerne strammet, og som kompensation blev aktiveringen og mulighederne for arbejdsløse forbedret. Fagforeningerne har altså også bidraget til at stramme skruen når det virkelig gjaldt. Fagforeningerne og aftalesystemerne i de skandinaviske lande har hjulpet til at skabe velstående og lige samfund, viser figurerne. Samtidig har Danmark, Sverige og Finland nogle af de mest stabile og fleksible arbejdsmarkeder og økonomier, som har kunnet tilpasse sig en verden i forandring. Det er der stadig brug for nu og i fremtiden, og derfor er det vigtigt at holde fast i et stærkt og effektivt aftalesystem. Men ansvaret er fælles og det er også i arbejdsgiveres interesse at få bedre arbejdskraft og inkludere så meget af samfundet 3

4 som muligt. Der er derfor brug for en oplivning af samarbejdet på tværs af fronterne og en oplivning af trepartsforhandlingerne. Bilag: BILAG 1: SIGNIFIKANSNIVEAU Regression for Figur 1: I gruppen af OECD-lande eksisterer der en signifikant positiv sammenhæng mellem fagforeningernes udbredelse og velstandsniveauet. Kører man en regression på disse to variable, finder man, at en forøgelse af organiseringsgraden på 1 procentpoint synes at øge BNP/capita med 1,8 procent. Estimatets standardafvigelse er 0,53, og det er således signifikant på et 1%-siginfikantsniveau. Regression for Figur 2: Under antagelse af, at kausaliteten går fra organiseringsgraden til gini-koefficienten, kan vi således konkludere, at når organiseringsgraden stiger med 1 procentpoint, falder gini-koefficienten med 1,9 procent point. Estimatet har en standardafvigelse på 0,78 og det er således signifikant på et 5 procent signifikansniveau. I regressionen indgår ingen kontrolvariable. Data omfatter alle EU-lande med undtagelse af Frankrig og Luxemburg, grundet usikkerhed i målingerne. BILAG 2: EN PRIVATANSAT METALARBEJDER under sygdom Børn 206 i timen (gennemsnit i hovedstaden) Har opsparet i alt kr. siden pensionen blev fuldt implementeret i Det er blevet til kr. 1 Ret til indbetaling fra han er 18 år. Arbejder 34 timer om ugen på nattearbejde. 5 uger ferie, 5 dages feriefridage, samt fri juelaften, 1. maj og Grundlovsdag. Fuld løn i 9 uger efter 6 måneders ansættelse. Kvinden får 4 uger før og 14 uger efter fødslen med fuld løn, manden 2 uger. Derudover har de ret til 11 uger med op til 135 kr. i timen, hvor de vær har ret til 4 uger. på barns første sygedag og én uges fri, hvis barnet hospitalsindlægges. Har siden 1987 indbetalt ,36 kr. til uddannelses- og kompetencefondene. Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse og 2 ugers uddannelse hvis han opsiges. 1 Indbetalt til Industriens med en årlig forretning på 5 pct., hvilket svarer til deres gennemsnit siden Disse tal er også lagt til grund for resten af pensionsberegningerne. 4

5 Fratrædelse Seniorordning Særlig opsparing Andet Ret til en fratrædelsesgodtgørelse på ,66 kr. efter 8 års ansættelse. Ret til at gå ned i tid mens lønniveauet opretholdes ved at indbetalinger til pension i stedet udbetales som løn fra 5 år inden pensionsalderen. Siden 2007 opsparet ,95 kr. til den særlige opsparing. Ved overarbejde kan man få det, der ellers skal opspares (pension, ferie, særlig opsparing) blive udbetalt, så lønnen derfor bliver endnu højere end kollegaen uden overenskomst. Natarbejdere har ret til helbredskontrol. BILAG 3: KONTORFUNKTIONÆR I STATEN PÅ HK STAT-OVERENSKOMST under sygdom Børn Fratrædelse Seniorordning En gennemsnitsløn ligger på kr. om måneden Er man over 25 og har været ansat i mere end fire år indbetales der 15 pct. Fra 20 år får man ved ni måneders anciennitet får 10,65 pct.. 37 timer. Er der merarbejdstid, som ikke kan afspadseres inden for tidsrammen kan det enten udbetales ellers konverteres til fridage. 5 ugers ferie, 5 feriefridage og plus to dag, herunder som regel juleaftensdag. Fuld løn. Staten er forpligtet til at vise social ansvarlighed og forsøge at fastholde sygemeldte medarbejdere eller genansætte dem, der er fyret og med forventning bliver raske igen. Under barsel er der i alt ret til 40 uger med løn. De 26 er forbeholdt kvinden, de 8 manden, de sidste 6 kan frit deles mellem dem. Der kan gives fri på barnets første og anden sygedag. Derudover er der ret til to omsorgsdage per barn indtil barnet fylder syv og til frihed i en uge ved hospitalsindlæggelse af, begge dele med løn. Ikke ret til at bestemt antal timer, men der skal fokuseres på kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder og staten har afsæt 120 mio. kr. til efteruddannelse og opkvalificering. Derudover gives der et tillæg, hvis man tager en relevant videreuddannelse. Første år er det kr., andet år er det kr.. Efter hhv. 12, 15 og 18 års ansættelse gives 1, 2 eller 3 måneders løn efter fratrædelse. Fra 60 år kan men trappe ned i tid og fra 62 år kan man få fri en dag om 5

6 måneden med løn. Hvis man bliver til man er over 62 år kan der gives en fastholdelsesbonus. Andet Der indbetales 1,5 pct. feriegodtgørelse i stedet for 1 pct.. Et jubilæumsgratiale på kr., kr. eller kr. gives ved hhv. 25, 40 og 50 års ansættelse. BILAG 4: EN OVERENSKOMSTLØS DANSK LØNMODTAGER under sygdom Børn Fratrædelse Seniorordning Særlig opsparing kr. er mindstelønnen i mange andre europæiske, f.eks. Holland, som på mange måder kan sammenlignes med Danmark. I Danmark lægger industriens mindstlønnen er 107,53 kr. svarende til kr. om måneden. Intet ud over folkepensionen og kr. om måneden i ATP før skat. 48 timer om ugen, som EU's krav er. 5 ugers ferie. Sygedagpenge, der udgør kr. om måneden (som formentlig være udgøre radikal mindre uden organiserede lønmodtagere til at kræve sikkerhedsdelen af vores flexicurity system) Kun ret til sygedagpenge ( kr.) i hele perioden. Ingen ret til at pleje sine børn. Ingen rettigheder. Kan fyres uden varsel. Ingen seniorordning. Ingen. TABEL 5: EN BRITISK LØNMODTAGER kr. om måneden er gennemsnittet for privatansatte, kr. for offentligt ansatte. Alle arbejdsgivere skal ved lov betale 3 pct. af lønnen, medarbejderne 8 pct. Kun EU s maksimumgrænse på 48 timer om ugen gælder og den kan hvis lønmodtageren ønsker det fraviges. 28 dage med fuld løn, heraf 8 helligdage. 6

7 under sygdom Ikke ret til fuld løn. Sygedagpenge ligger mellem 2113 og 4020 kr. om måneden. Kvinder 52 uger, heraf 39 betalt. De første 6 uger betales med 90 pct. af lønnen, herfra betales kr. per måned, dog har nogle forhandlet mere i deres ansættelseskontrakt. Mænd har 1 eller 2 ugers barsel uden løn, samt den del af de 52 uger, som kvinden ikke har taget. Herudover ret til 13 ugers betalt orlov indtil barnets 5. år efter et års ansættelse. Ingen ret til uddannelse, men medarbejderen har ret til at spørge. Virksomheder op til 250 medarbejdere bruger årligt kr. på uddannelse per medarbejder, mens dem med mere end 5000 bruger kr. 7

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere