INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR"

Transkript

1 INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt ansvarlige handlings- og adfærdsprincipper i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret og inden for alle dens forskellige aktivitetssektorer. Da PSA PEUGEOT CITROËN den 9. april 2003 tilsluttede sig FN's Global Compact, forpligtede virksomheden sig til at støtte og respektere pagtens 10 principper, som er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen om miljø samt FN's Konvention mod korruption. Dette engagement er endvidere indført i koncernens etiske charter, som blev udarbejdet og sendt ud til alle koncernens medarbejdere i marts Dette charter omfatter en række fælles grundlæggende referencer, som alle både ledelsen og medarbejderne under alle omstændigheder skal henvise til og rette sig efter. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker gennem denne internationale rammeaftale at formalisere sit engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder ved at involvere de faglige organisationer såsom Den Internationale Metalføderation (IMF) og Den Europæiske Metalføderation (EMF). [0] Denne aftale indgår som en del af den sociale politik, som er et vigtigt aktiv for en holdbar økonomisk vækst og ydeevne for koncernen. Iværksættelsen af denne politik sker via en konstant social dialog med arbejdsmarkedets partnere. Denne politik har i mange år ført til innovative resultater i alle lande, især inden for områderne fundamentale menneskerettigheder, lige muligheder, diversitet, udvikling af kvinders beskæftigelse, integrering af handicappede osv. Fremskridtene ledsages hver gang af en klar tilkendegivelse af den førte politik med målbare målsætninger, handlinger og resultater. De underskrivende parter af nærværende aftale erkender i øvrigt, at bil-, finans-, transport- og logistikbrancherne udvikler sig i et meget globaliseret og konkurrencepræget miljø, som tvinger dem til at forblive konkurrencedygtige på deres respektive markeder. Inden for rammerne af den sociale dialog medfører denne kontekst en konstant søgning efter løsninger, hvis målsætning er at kombinere de menneskelige fremskridt med koncernens holdbare økonomiske ydeevne.

2 2 Denne aftale, som giver mulighed for at føre målsætningerne ud i livet, forventes at danne en referenceramme for alle lederne samt for alle de faglige organisationer, som har underskrevet aftalen. Den er en konkretisering af et fælles ønske om at støtte respekten for de fundamentale menneskerettigheder (kapitel 2), styringen og udviklingen af arbejdskraften (kapitel 3), de sociale krav til leverandører (kapitel 4), konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret (kapitel 5), anvendelsen af disse principper i alle lande (kapitel 6) og en fremtidig udvidelse af koncernens europæiske udvalg til et internationalt udvalg (kapitel 7). Nærværende aftale, som støtter den sociale udvikling, bør endvidere omfatte forholdet til de berørte parter, dvs. de offentlige myndigheder, de industrielle partnere, leverandører, kunder, aktionærer, ngo er. De underskrivende parter er nemlig af den overbevisning, at iværksættelsen af dette engagement kræver, at de nationale eller lokale aktører inden for disse områder bliver involveret, for at kunne gennemføre holdbare sociale fremskridt. Kapital 1 : Anvendelsesområde Denne internationale rammeaftale gælder direkte for hele koncernens bildivision (dvs. områderne forskning og udvikling, fremstilling, handel og supportfunktioner), samt for finans-, transport- og logistikdivisionerne, for de nuværende og fremtidige datterselskaber, på hvilke koncernen udøver en dominerende indflydelse, hvad enten det måtte være i form at aktiemajoritet eller, hvis aktieandelen er begrænset 50%, i forbindelse med det ansvar virksomheden har med hensyn til den sociale styring i dette datterselskab. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne internationale rammeaftale til Faurecia-koncernen, som for øvrigt har deres egne europæiske dialogsystemer, således at denne kan indlede en diskussion med arbejdsmarkedets partnere om disse emner. Visse anordninger (kapitel 4) er desuden rettet mod leverandører, underleverandører, industrielle partnere og distributionsnetværker. Kapitel 2 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN, de faglige sammenslutninger og organisationer bekræfter deres tilslutning til aftalen og forpligter sig til at overholde principperne og de grundlæggende arbejdsrettigheder fastlagt af den internationale arbejderorganisation (ILO). PSA PEUGEOT CITROËN bekræfter for sit vedkommende sin forpligtelse til at overholde Global Compactaftalen, lanceret af De Forenede Nationer (FN).

3 3 Artikel 2.1 Støtte og respekt af de internationalt erklærede menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN respekterer de gældende love og bestemmelser i de lande og inden for alle de aktivitetsområder, hvor virksomheden udøver sin aktivitet. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker med denne internationale rammeaftale om socialt ansvar at gå endnu længere end til blot at overholde de nationale normer, ved at implementere en referenceramme for de fundamentale menneskerettigheder. PSA PEUGEOT CITROËN støtter respekten for menneskerettigheder i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret, herunder i de områder, hvor menneskerettighederne endnu ikke helt har vundet hævd. Artikel 2.2 Ikke-krænkelse af menneskerettighederne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at deltage i situationer eller handlinger, som krænker de fundamentale menneskerettigheder. Koncernen er af den opfattelse, at denne udfordring er et samfundsmæssigt ansvar. PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer manglende respekt, som krænker menneskers rettigheder og værdighed, verbal eller fysisk mishandling og chikane. Sådanne handlinger kan føre til sanktioner, som vil blive anvendt til at indføre forebyggende foranstaltninger i alle lande. Artikel 2. 3 Medarbejdernes ret til at organisere sig og til at føre kollektive forhandlinger PSA PEUGEOT CITROËN accepter enhver fagforeningsaktivitet, anerkender fagforeningstanken og arbejdernes ret til at slutte sig til faglige organisationer efter eget valg overalt i verden, samt retten til at slutte sig til faglige forbund eller sammenslutninger af forbund (ILO-konvention nr. 87). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at beskytte fagforeningsrepræsentanterne og - medlemmerne, samt ikke at foretage nogen diskriminerende handlinger mod fagforeninger (ILO-konvention nr. 135). PSA PEUGEOT CITROËN anerkender medarbejderrepræsentanternes ret til at blive underrettet og spurgt til råds i forbindelse med vigtige beslutninger, som berører virksomhedens drift. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte de kollektive forhandlinger, som er et centralt element i den sociale dialog (ILO-konvention nr. 98). Artikel 2.4 Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde PSA PEUGEOT CITROËN garanterer for, frit valg af beskæftigelse og fordømmer tvangsarbejde, det vil sige arbejde, der gennemtvinges ved trussel om straf (f.eks. forbud om at indtage føde, konfiskering af jord, tilbageholdelse af løn, fysisk vold, seksuelle overgreb, ufrivilligt straffearbejde osv.) (ILO-konvention nr. 29 og 105).

4 4 Artikel 2.5 Effektiv afskaffelse af børnearbejde PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer og forbyder børnearbejde. Den generelle minimumsalder for adgang til beskæftigelse i koncernen er fastsat til 18 år, i stedet for 15 år, som er den generelle minimumsalder, der er fastslået af internationale standarder for adgang til beskæftigelse (ILO-konvention nr. 138). I de lande eller regioner, hvor økonomien eller uddannelsessystemet ikke er tilstrækkeligt udviklet, kan minimumsalderen for adgang til beskæftigelse sættes ned til 16 år, under forbehold af at de unges helbred sikres, og at deres sikkerhed garanteres. I så tilfælde vil virksomheden indføre et specifikt uddannelsessystem for de berørte ansatte, for at hjælpe dem med at opnå et generelt højere uddannelsesniveau og bedre faglige kompetencer. Forskellige typer kontrakter vil kunne blive tilbudt, som skal ledsage de unge under deres uddannelse og senere hen hjælpe dem med at komme ud på arbejdsmarkedet (via lærlingekontrakter mm.). Artikel 2.6 Afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at foretage diskriminerende handlinger på grund af kultur, nationalitet, køn, religion, politisk anskuelse, fagforeningsaktivitet, erfaringsniveau, fysiske egenskaber, karriereforløb, alder, helbredstilstand og seksuel orientering i forbindelse med ansættelse og karriereudvikling (ILO-konvention nr. 111). PSA PEUGEOT CITROËN vil, udover de lovpligtige regler, anvende og støtte de bedste praksisser og bekæmpe racisme, kønsdiskrimination, fremmedhad og homofobi samt i almindelighed bekæmpe intolerance over for forskelle og garantere for, at privatlivets ret bliver respekteret. Artikel 2.7 Bekæmpelse af alle former for korruption og håndtering af interessekonflikter PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at bekæmpe alle former for korruption. Koncernen vil sensibilisere medarbejderne omkring dette emne via forskellige kommunikations- og/eller uddannelsesformer. Koncernens medarbejdere bør undgå enhver konfliktfyldt situation mellem koncernens interesser og deres egne personlige interesser, i overensstemmelse med bestemmelserne i koncernens etiske charter. Det er således forbudt for enhver medarbejder at blive økonomisk interesseret i en leverandør eller en kunde, med mindre dette sker gennem køb af aktier noteret på en børs inden for rammerne af forvaltning af en værdipapirportefølje og under overholdelse af reglerne, som forbyder anvendelse af privilegerede oplysninger.

5 5 Kapitel 3 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til styring og udvikling af arbejdskraften Artikel 3.1 Styring af beskæftigelsen og kompetencerne Ansættelser baseret på diversitet og lige muligheder PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at intet trin i ansættelsesproceduren er diskriminerende. Integrering af forskellige profiler er ensbetydende med komplementaritet, social balance og økonomisk effektivitet. I den forbindelse er der stillet procedurer og midler til rådighed for at forhindre enhver diskrimination og for at fremme lige mulighed for alle. Udvikling af fremtidens kompetencer via efteruddannelse PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at forberede og udvikle de kompetencer, der er opnået igennem efteruddannelse. PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at alle medarbejdere får tilbud om efteruddannelse, særligt de uddannelser, som vil bidrage til at forhøje kompetenceniveauet med henblik på en bedre beherskelse af nye teknologier, udstyr, systemer og processer. De underskrivende parter er af den overbevisning, at en faglig uddannelse er grundlæggende for at sikre en bedre lighed blandt medarbejderne, uanset køn, oprindelse, grunduddannelse, helbredstilstand, arbejdsbetingelser eller -tid. PSA har derfor indført en målrettet politik på dette område. Fremme af karriereudvikling PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre lige muligheder for alle i forbindelse med medarbejdernes erhvervs- og jobmæssige udvikling. De praksisser, der anvendes i forbindelse med medarbejderevaluering, lever op til kriterierne for objektivitet og gennemsigtighed, i overensstemmelse med ånden i virksomhedens aftale om diversitet og social kohæsion, underskrevet af arbejdsmarkedets partnere i Frankrig i september Procedurer og indikatorer er indført for at sikre, at denne ligebehandling bliver overholdt. PSA PEUGEOT CITROËN opfordrer alle medarbejdere til at tage aktiv del i deres egen professionelle udvikling. Mulighed for deltagelse af medarbejderne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til regelmæssigt at informere medarbejderne om virksomhedens drift og om de elementer, som både direkte og indirekte måtte have en indvirkning på deres arbejds- og beskæftigelsesforhold, bl.a. gennem lokale medarbejderrepræsentanter og fagforeningsrepræsentanter. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte og hjælpe medarbejderinitiativer.

6 6 En social forpligtelse hvis virksomhedens aktiviteter ændres PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at medarbejderrepræsentanterne informeres og spørges til råds i god tid, hvis virksomhedens aktiviteter ændres. PSA PEUGEOT CITROËN vil ledsage medarbejderne i forbindelse med enhver ændring af aktiviteter og beskæftigelse. Artikel 3.2 Attraktive arbejdsforhold Løn PSA PEUGEOT CITROËNS lønpolitik svarer til de praksisser, der anvendes inden for alle virksomhedens aktivitetsområder (bil-, finans-, transport- og logistikbranchen), og PSA forpligter sig til at garantere, at alle lønninger er højere end eller mindst svarer til de betingelser, som er gældende ved lov eller ved kollektive overenskomster i de enkelte lande. Den løn, der udbetales for et fuldtidsarbejde svarer således mindst til den lovpligtige mindsteløn og/eller til den overenskomstmæssige mindsteløn, og skal derved sikre medarbejderne et menneskeværdigt liv. PSA PEUGEOT CITROËN anerkender princippet om ligeløn, særligt mellem mænd og kvinder, for arbejde af samme værdi (ILO-konvention nr. 100). Koncernens lønpolitik har til hensigt at sikre, at reglerne for fastsættelse af lønninger er objektive, retfærdige og gennemsigtige. Derudover vil en overskudsdeling, som følge af virksomhedens drift, blive uddelt til alt personale, således at de også kan drage fordel af den vækst og værdiforøgelse, som de har været med til at skabe. Social beskyttelse PSA PEUGEOT CITROËN indfører en pensionsordning i alle lande, der går til sikring ved invaliditet, alvorlig sygdom og dødsfald. Derudover indfører PSA PEUGEOT CITROËN gradvist en supplerende pensionsordning med faste bidrag, for at kompensere for faldet i dækningsgraden af de obligatoriske pensionsordninger, samt en supplerende sygesikringsordning afhængig af udviklingen i den obligatoriske sygesikring. Artikel 3.3 Arbejdsforhold i overensstemmelse med de bedste internationale standarder Forhandlede arbejdsbetingelser PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at arbejdstiden altid svarer til eller er mindre end, hvad der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land.

7 7 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at respektere medarbejdernes ret til hvileperioder samt til periodisk ferie med løn, svarende mindst til de bestemmelser der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land. Den varierende efterspørgsel og bilmarkedets diversitet nødvendiggør en tilpasning af arbejdstiden og -organisationen, som defineres og indføres inden for rammerne af den sociale dialog med medarbejderne, og i overensstemmelse med de kutymer og de forhandlede regler, der er gældende i det enkelte land. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Det eneste acceptable mål for PSA PEUGEOT CITROËN er en arbejdsplads uden ulykker. Koncernen forpligter sig til at indføre en effektiv sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen, baseret på forebyggelse, i alle virksomhederne i form af konkrete handlingsplaner, som involverer den enkelte person afhængigt af ansvarsniveauet, herunder arbejdsmarkedets partnere (ILO-konvention nr. 155). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til gradvist at forbedre ergonomien på arbejdspladsen og at finde arbejdsopgaver til hver medarbejder, som passer til dennes evner og kunnen uden diskrimination. PSA PEUGEOT CITROËN fører en aktiv sundhedspolitik, der hovedsageligt er rettet mod forebyggelse af sygdomme, som kunne opstå eller udvikle sig i forbindelse med udøvelsen af medarbejderens arbejde. Derudover støtter koncernen de tiltag, som de berørte sundhedsaktører foretager for at fremme initiativer, som har til hensigt at forebygge sygdomme og informere medarbejderne om emner såsom rygning, alkoholisme, narkomisbrug, AIDS og kønssygdomme. Artikel 3.4 Overførsel af virksomhedens engagement og forhandlinger i datterselskaberne Ud over de sædvanlig nationale forhandlinger (f.eks.: løn, arbejdstid og organisation osv.), forpligter hvert datterselskab sig til at gennemføre forhandlinger med de faglige organisationer og at iværksætte aktioner i overensstemmelse med dette kapitels principper og engagement, særligt hvad angår uddannelse, faglig udvikling og sikkerhed på arbejdspladsen. Kapitel 4 : Sociale krav til leverandører, underleverandører, industripartnere og distributionsnetværk PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne aftale til sine virksomheder og anmode disse om at overholde de førnævnte internationale overenskomster fra ILO, uden at dette dog skal erstatte leverandørerne, underleverandørerne, industripartnerne og distributionsnetværkets juridiske ansvar.

8 8 PSA PEUGEOT CITROËN beder sine leverandører om at vise det samme engagement over for deres egne leverandører og underleverandører. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at respekten for menneskerettigheder, som er defineret i kapitel 2, ved indhentning af tilbud, er et afgørende kriterium i forbindelse med valget af leverandører til virksomhedens leverandørpanel. Manglende respekt for menneskerettighederne bør føre til korrigerende handlingsplaner efter advarsel fra PSA PEUGEOT CITROËN. Overholdes disse rettigheder ikke, medfører dette sanktioner, som på sigt kan føre til udelukkelse af dette panel. En specifik procedure vil endvidere blive iværksat i forhold til leverandørerne og underleverandørernes små virksomheder, således at de progressivt kan indføre de førnævnte ILO-standarder. Kapitel 5 : Konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte beskæftigelsen og uddannelsen af den lokale, aktive befolkning, og derved deltage i den økonomiske og sociale udvikling overalt, hvor koncernen er etableret. I alle de lande, hvor PSA PEUGEOT CITROËN er repræsenteret, vil den lokale arbejdskraft således blive begunstiget for at besætte de ledige stillinger og for at udvikle den lokale integration, i den udstrækning dette er muligt. Hvis virksomhedens aktiviteter ændres, forpligter PSA PEUGEOT CITROËN sig til at informere de nationale myndigheder og at samarbejde med disse med henblik på at varetage de lokale interesser på bedst mulige måde. Kapitel 6: Indførsel af det fundamentale sociale engagement Den internationale rammeaftale, som er underskrevet af PSA PEUGEOT CITROËN, IMF, EMF, de faglige organisationer i de vigtigste lande som er medlemmer af disse organisationer samt de uafhængige fagforeninger, skal anvendes i alle de lande, hvor de enheder, som er omfattet af aftalens anvendelsesområde (kapitel 1), er repræsenteret. De underskrivende parter forpligter sig til via den sociale dialog, at definere aktioner for de 4 foregående kapitler, som skal iværksættes med henblik på at iværksætte denne rammeaftale. Der vil blive taget hensyn til bil-, finans-, transport og logistikområdernes særlige karakter og deres konkurrenceevne på de forskellige markeder. Dette tiltag vil føre til oprettelsen af et arbejdsprogram i de vigtigste lande.

9 9 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til i vidt omfang at informere koncernens medarbejdere om indholdet af denne aftale. Denne tekst vil således blive oversat til alle sprog og sendt ud til hele koncernen via interne kommunikationsmidler. Hvis en medarbejder har problemer med at forstå denne aftale eller er i tvivl om, hvordan den skal anvendes, kan denne henvende sig til sin nærmeste overordnede, til personaleafdelingen og/eller til en fagforeningsrepræsentant, uden at dette på nogen måde kan være til skade for medarbejderen. Kapitel 7 : Opfølgning af aftalen og oprettelse af et internationalt udvalg Opfølgningen af denne rammeaftale kommer til at foregå på to niveauer. Der vil blive oprettet lokale sociale observatorier i alle de vigtigste lande, som vil bestå af personer fra personaleafdelingerne og repræsentanter fra de faglige organisationer. Disse sociale observatorier vil udføre en årlig opfølgning af anvendelsen af denne internationale rammeaftale igennem et fælles dokument, som udarbejdes sammen med de underskrivende parter af denne aftale. På koncernniveau vil der blive gjort status over anvendelsen af aftalen om PSA PEUGEOT CITROËNS sociale ansvar i alle de berørte lande, som hvert år vil blive præsenteret for det udvidede europæiske udvalg. Af hensyn til udviklingen af koncernens internationale aktiviteter er de underskrivende parter enige om, at det på sigt vil blive nødvendigt at oprette et internationalt udvalg. PSA PEUGEOT CITROËN-koncernens nuværende europæiske udvalg vil i første omgang blive udvidet med fagforeningsrepræsentanter fra de lande, der lever op til de beskæftigelseskriterier, som er defineret i det europæiske udvalgs aftale (f.eks.: Argentina, Brasilien osv.). Disse repræsentanter vil blive inviteret med til plenarmøderne som observatører. De underskrivende parter har aftalt at gøre status efter 3 år for eventuelt at beslutte, om det europæiske udvalg skal omdannes til et internationalt udvalg, velvidende at de europæiske direktiver finder anvendelse på de europæiske datterselskaber og på det udvidede europæiske udvalg. Der vil blive afholdt forberedende møder for repræsentanterne sammen med repræsentanter fra IMF og EMF forud for alle plenarmøder i udvalget.

10 10 Kapitel 8 : Afsluttende bestemmelser Når alle de faglige organisationer har påført deres underskrift, vil nærværende aftale finde direkte anvendelse for en ubestemt tidsperiode. Parterne har aftalt at mødes hvert 3. år for at udarbejde en samlet opgørelse over de aktioner, der er iværksat og for at planlægge eventuelle nødvendige tilpasninger, i form af tillægsaftaler, og særligt med hensyn til udviklingen i love og bestemmelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de oversatte udgaver er det den franske udgave, der er gældende. Denne internationale rammeaftale vil officielt blive præsenteret for de statslige og administrative organer i hvert land.

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere