INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR"

Transkript

1 INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt ansvarlige handlings- og adfærdsprincipper i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret og inden for alle dens forskellige aktivitetssektorer. Da PSA PEUGEOT CITROËN den 9. april 2003 tilsluttede sig FN's Global Compact, forpligtede virksomheden sig til at støtte og respektere pagtens 10 principper, som er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen om miljø samt FN's Konvention mod korruption. Dette engagement er endvidere indført i koncernens etiske charter, som blev udarbejdet og sendt ud til alle koncernens medarbejdere i marts Dette charter omfatter en række fælles grundlæggende referencer, som alle både ledelsen og medarbejderne under alle omstændigheder skal henvise til og rette sig efter. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker gennem denne internationale rammeaftale at formalisere sit engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder ved at involvere de faglige organisationer såsom Den Internationale Metalføderation (IMF) og Den Europæiske Metalføderation (EMF). [0] Denne aftale indgår som en del af den sociale politik, som er et vigtigt aktiv for en holdbar økonomisk vækst og ydeevne for koncernen. Iværksættelsen af denne politik sker via en konstant social dialog med arbejdsmarkedets partnere. Denne politik har i mange år ført til innovative resultater i alle lande, især inden for områderne fundamentale menneskerettigheder, lige muligheder, diversitet, udvikling af kvinders beskæftigelse, integrering af handicappede osv. Fremskridtene ledsages hver gang af en klar tilkendegivelse af den førte politik med målbare målsætninger, handlinger og resultater. De underskrivende parter af nærværende aftale erkender i øvrigt, at bil-, finans-, transport- og logistikbrancherne udvikler sig i et meget globaliseret og konkurrencepræget miljø, som tvinger dem til at forblive konkurrencedygtige på deres respektive markeder. Inden for rammerne af den sociale dialog medfører denne kontekst en konstant søgning efter løsninger, hvis målsætning er at kombinere de menneskelige fremskridt med koncernens holdbare økonomiske ydeevne.

2 2 Denne aftale, som giver mulighed for at føre målsætningerne ud i livet, forventes at danne en referenceramme for alle lederne samt for alle de faglige organisationer, som har underskrevet aftalen. Den er en konkretisering af et fælles ønske om at støtte respekten for de fundamentale menneskerettigheder (kapitel 2), styringen og udviklingen af arbejdskraften (kapitel 3), de sociale krav til leverandører (kapitel 4), konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret (kapitel 5), anvendelsen af disse principper i alle lande (kapitel 6) og en fremtidig udvidelse af koncernens europæiske udvalg til et internationalt udvalg (kapitel 7). Nærværende aftale, som støtter den sociale udvikling, bør endvidere omfatte forholdet til de berørte parter, dvs. de offentlige myndigheder, de industrielle partnere, leverandører, kunder, aktionærer, ngo er. De underskrivende parter er nemlig af den overbevisning, at iværksættelsen af dette engagement kræver, at de nationale eller lokale aktører inden for disse områder bliver involveret, for at kunne gennemføre holdbare sociale fremskridt. Kapital 1 : Anvendelsesområde Denne internationale rammeaftale gælder direkte for hele koncernens bildivision (dvs. områderne forskning og udvikling, fremstilling, handel og supportfunktioner), samt for finans-, transport- og logistikdivisionerne, for de nuværende og fremtidige datterselskaber, på hvilke koncernen udøver en dominerende indflydelse, hvad enten det måtte være i form at aktiemajoritet eller, hvis aktieandelen er begrænset 50%, i forbindelse med det ansvar virksomheden har med hensyn til den sociale styring i dette datterselskab. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne internationale rammeaftale til Faurecia-koncernen, som for øvrigt har deres egne europæiske dialogsystemer, således at denne kan indlede en diskussion med arbejdsmarkedets partnere om disse emner. Visse anordninger (kapitel 4) er desuden rettet mod leverandører, underleverandører, industrielle partnere og distributionsnetværker. Kapitel 2 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN, de faglige sammenslutninger og organisationer bekræfter deres tilslutning til aftalen og forpligter sig til at overholde principperne og de grundlæggende arbejdsrettigheder fastlagt af den internationale arbejderorganisation (ILO). PSA PEUGEOT CITROËN bekræfter for sit vedkommende sin forpligtelse til at overholde Global Compactaftalen, lanceret af De Forenede Nationer (FN).

3 3 Artikel 2.1 Støtte og respekt af de internationalt erklærede menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN respekterer de gældende love og bestemmelser i de lande og inden for alle de aktivitetsområder, hvor virksomheden udøver sin aktivitet. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker med denne internationale rammeaftale om socialt ansvar at gå endnu længere end til blot at overholde de nationale normer, ved at implementere en referenceramme for de fundamentale menneskerettigheder. PSA PEUGEOT CITROËN støtter respekten for menneskerettigheder i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret, herunder i de områder, hvor menneskerettighederne endnu ikke helt har vundet hævd. Artikel 2.2 Ikke-krænkelse af menneskerettighederne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at deltage i situationer eller handlinger, som krænker de fundamentale menneskerettigheder. Koncernen er af den opfattelse, at denne udfordring er et samfundsmæssigt ansvar. PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer manglende respekt, som krænker menneskers rettigheder og værdighed, verbal eller fysisk mishandling og chikane. Sådanne handlinger kan føre til sanktioner, som vil blive anvendt til at indføre forebyggende foranstaltninger i alle lande. Artikel 2. 3 Medarbejdernes ret til at organisere sig og til at føre kollektive forhandlinger PSA PEUGEOT CITROËN accepter enhver fagforeningsaktivitet, anerkender fagforeningstanken og arbejdernes ret til at slutte sig til faglige organisationer efter eget valg overalt i verden, samt retten til at slutte sig til faglige forbund eller sammenslutninger af forbund (ILO-konvention nr. 87). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at beskytte fagforeningsrepræsentanterne og - medlemmerne, samt ikke at foretage nogen diskriminerende handlinger mod fagforeninger (ILO-konvention nr. 135). PSA PEUGEOT CITROËN anerkender medarbejderrepræsentanternes ret til at blive underrettet og spurgt til råds i forbindelse med vigtige beslutninger, som berører virksomhedens drift. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte de kollektive forhandlinger, som er et centralt element i den sociale dialog (ILO-konvention nr. 98). Artikel 2.4 Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde PSA PEUGEOT CITROËN garanterer for, frit valg af beskæftigelse og fordømmer tvangsarbejde, det vil sige arbejde, der gennemtvinges ved trussel om straf (f.eks. forbud om at indtage føde, konfiskering af jord, tilbageholdelse af løn, fysisk vold, seksuelle overgreb, ufrivilligt straffearbejde osv.) (ILO-konvention nr. 29 og 105).

4 4 Artikel 2.5 Effektiv afskaffelse af børnearbejde PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer og forbyder børnearbejde. Den generelle minimumsalder for adgang til beskæftigelse i koncernen er fastsat til 18 år, i stedet for 15 år, som er den generelle minimumsalder, der er fastslået af internationale standarder for adgang til beskæftigelse (ILO-konvention nr. 138). I de lande eller regioner, hvor økonomien eller uddannelsessystemet ikke er tilstrækkeligt udviklet, kan minimumsalderen for adgang til beskæftigelse sættes ned til 16 år, under forbehold af at de unges helbred sikres, og at deres sikkerhed garanteres. I så tilfælde vil virksomheden indføre et specifikt uddannelsessystem for de berørte ansatte, for at hjælpe dem med at opnå et generelt højere uddannelsesniveau og bedre faglige kompetencer. Forskellige typer kontrakter vil kunne blive tilbudt, som skal ledsage de unge under deres uddannelse og senere hen hjælpe dem med at komme ud på arbejdsmarkedet (via lærlingekontrakter mm.). Artikel 2.6 Afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at foretage diskriminerende handlinger på grund af kultur, nationalitet, køn, religion, politisk anskuelse, fagforeningsaktivitet, erfaringsniveau, fysiske egenskaber, karriereforløb, alder, helbredstilstand og seksuel orientering i forbindelse med ansættelse og karriereudvikling (ILO-konvention nr. 111). PSA PEUGEOT CITROËN vil, udover de lovpligtige regler, anvende og støtte de bedste praksisser og bekæmpe racisme, kønsdiskrimination, fremmedhad og homofobi samt i almindelighed bekæmpe intolerance over for forskelle og garantere for, at privatlivets ret bliver respekteret. Artikel 2.7 Bekæmpelse af alle former for korruption og håndtering af interessekonflikter PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at bekæmpe alle former for korruption. Koncernen vil sensibilisere medarbejderne omkring dette emne via forskellige kommunikations- og/eller uddannelsesformer. Koncernens medarbejdere bør undgå enhver konfliktfyldt situation mellem koncernens interesser og deres egne personlige interesser, i overensstemmelse med bestemmelserne i koncernens etiske charter. Det er således forbudt for enhver medarbejder at blive økonomisk interesseret i en leverandør eller en kunde, med mindre dette sker gennem køb af aktier noteret på en børs inden for rammerne af forvaltning af en værdipapirportefølje og under overholdelse af reglerne, som forbyder anvendelse af privilegerede oplysninger.

5 5 Kapitel 3 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til styring og udvikling af arbejdskraften Artikel 3.1 Styring af beskæftigelsen og kompetencerne Ansættelser baseret på diversitet og lige muligheder PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at intet trin i ansættelsesproceduren er diskriminerende. Integrering af forskellige profiler er ensbetydende med komplementaritet, social balance og økonomisk effektivitet. I den forbindelse er der stillet procedurer og midler til rådighed for at forhindre enhver diskrimination og for at fremme lige mulighed for alle. Udvikling af fremtidens kompetencer via efteruddannelse PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at forberede og udvikle de kompetencer, der er opnået igennem efteruddannelse. PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at alle medarbejdere får tilbud om efteruddannelse, særligt de uddannelser, som vil bidrage til at forhøje kompetenceniveauet med henblik på en bedre beherskelse af nye teknologier, udstyr, systemer og processer. De underskrivende parter er af den overbevisning, at en faglig uddannelse er grundlæggende for at sikre en bedre lighed blandt medarbejderne, uanset køn, oprindelse, grunduddannelse, helbredstilstand, arbejdsbetingelser eller -tid. PSA har derfor indført en målrettet politik på dette område. Fremme af karriereudvikling PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre lige muligheder for alle i forbindelse med medarbejdernes erhvervs- og jobmæssige udvikling. De praksisser, der anvendes i forbindelse med medarbejderevaluering, lever op til kriterierne for objektivitet og gennemsigtighed, i overensstemmelse med ånden i virksomhedens aftale om diversitet og social kohæsion, underskrevet af arbejdsmarkedets partnere i Frankrig i september Procedurer og indikatorer er indført for at sikre, at denne ligebehandling bliver overholdt. PSA PEUGEOT CITROËN opfordrer alle medarbejdere til at tage aktiv del i deres egen professionelle udvikling. Mulighed for deltagelse af medarbejderne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til regelmæssigt at informere medarbejderne om virksomhedens drift og om de elementer, som både direkte og indirekte måtte have en indvirkning på deres arbejds- og beskæftigelsesforhold, bl.a. gennem lokale medarbejderrepræsentanter og fagforeningsrepræsentanter. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte og hjælpe medarbejderinitiativer.

6 6 En social forpligtelse hvis virksomhedens aktiviteter ændres PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at medarbejderrepræsentanterne informeres og spørges til råds i god tid, hvis virksomhedens aktiviteter ændres. PSA PEUGEOT CITROËN vil ledsage medarbejderne i forbindelse med enhver ændring af aktiviteter og beskæftigelse. Artikel 3.2 Attraktive arbejdsforhold Løn PSA PEUGEOT CITROËNS lønpolitik svarer til de praksisser, der anvendes inden for alle virksomhedens aktivitetsområder (bil-, finans-, transport- og logistikbranchen), og PSA forpligter sig til at garantere, at alle lønninger er højere end eller mindst svarer til de betingelser, som er gældende ved lov eller ved kollektive overenskomster i de enkelte lande. Den løn, der udbetales for et fuldtidsarbejde svarer således mindst til den lovpligtige mindsteløn og/eller til den overenskomstmæssige mindsteløn, og skal derved sikre medarbejderne et menneskeværdigt liv. PSA PEUGEOT CITROËN anerkender princippet om ligeløn, særligt mellem mænd og kvinder, for arbejde af samme værdi (ILO-konvention nr. 100). Koncernens lønpolitik har til hensigt at sikre, at reglerne for fastsættelse af lønninger er objektive, retfærdige og gennemsigtige. Derudover vil en overskudsdeling, som følge af virksomhedens drift, blive uddelt til alt personale, således at de også kan drage fordel af den vækst og værdiforøgelse, som de har været med til at skabe. Social beskyttelse PSA PEUGEOT CITROËN indfører en pensionsordning i alle lande, der går til sikring ved invaliditet, alvorlig sygdom og dødsfald. Derudover indfører PSA PEUGEOT CITROËN gradvist en supplerende pensionsordning med faste bidrag, for at kompensere for faldet i dækningsgraden af de obligatoriske pensionsordninger, samt en supplerende sygesikringsordning afhængig af udviklingen i den obligatoriske sygesikring. Artikel 3.3 Arbejdsforhold i overensstemmelse med de bedste internationale standarder Forhandlede arbejdsbetingelser PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at arbejdstiden altid svarer til eller er mindre end, hvad der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land.

7 7 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at respektere medarbejdernes ret til hvileperioder samt til periodisk ferie med løn, svarende mindst til de bestemmelser der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land. Den varierende efterspørgsel og bilmarkedets diversitet nødvendiggør en tilpasning af arbejdstiden og -organisationen, som defineres og indføres inden for rammerne af den sociale dialog med medarbejderne, og i overensstemmelse med de kutymer og de forhandlede regler, der er gældende i det enkelte land. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Det eneste acceptable mål for PSA PEUGEOT CITROËN er en arbejdsplads uden ulykker. Koncernen forpligter sig til at indføre en effektiv sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen, baseret på forebyggelse, i alle virksomhederne i form af konkrete handlingsplaner, som involverer den enkelte person afhængigt af ansvarsniveauet, herunder arbejdsmarkedets partnere (ILO-konvention nr. 155). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til gradvist at forbedre ergonomien på arbejdspladsen og at finde arbejdsopgaver til hver medarbejder, som passer til dennes evner og kunnen uden diskrimination. PSA PEUGEOT CITROËN fører en aktiv sundhedspolitik, der hovedsageligt er rettet mod forebyggelse af sygdomme, som kunne opstå eller udvikle sig i forbindelse med udøvelsen af medarbejderens arbejde. Derudover støtter koncernen de tiltag, som de berørte sundhedsaktører foretager for at fremme initiativer, som har til hensigt at forebygge sygdomme og informere medarbejderne om emner såsom rygning, alkoholisme, narkomisbrug, AIDS og kønssygdomme. Artikel 3.4 Overførsel af virksomhedens engagement og forhandlinger i datterselskaberne Ud over de sædvanlig nationale forhandlinger (f.eks.: løn, arbejdstid og organisation osv.), forpligter hvert datterselskab sig til at gennemføre forhandlinger med de faglige organisationer og at iværksætte aktioner i overensstemmelse med dette kapitels principper og engagement, særligt hvad angår uddannelse, faglig udvikling og sikkerhed på arbejdspladsen. Kapitel 4 : Sociale krav til leverandører, underleverandører, industripartnere og distributionsnetværk PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne aftale til sine virksomheder og anmode disse om at overholde de førnævnte internationale overenskomster fra ILO, uden at dette dog skal erstatte leverandørerne, underleverandørerne, industripartnerne og distributionsnetværkets juridiske ansvar.

8 8 PSA PEUGEOT CITROËN beder sine leverandører om at vise det samme engagement over for deres egne leverandører og underleverandører. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at respekten for menneskerettigheder, som er defineret i kapitel 2, ved indhentning af tilbud, er et afgørende kriterium i forbindelse med valget af leverandører til virksomhedens leverandørpanel. Manglende respekt for menneskerettighederne bør føre til korrigerende handlingsplaner efter advarsel fra PSA PEUGEOT CITROËN. Overholdes disse rettigheder ikke, medfører dette sanktioner, som på sigt kan føre til udelukkelse af dette panel. En specifik procedure vil endvidere blive iværksat i forhold til leverandørerne og underleverandørernes små virksomheder, således at de progressivt kan indføre de førnævnte ILO-standarder. Kapitel 5 : Konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte beskæftigelsen og uddannelsen af den lokale, aktive befolkning, og derved deltage i den økonomiske og sociale udvikling overalt, hvor koncernen er etableret. I alle de lande, hvor PSA PEUGEOT CITROËN er repræsenteret, vil den lokale arbejdskraft således blive begunstiget for at besætte de ledige stillinger og for at udvikle den lokale integration, i den udstrækning dette er muligt. Hvis virksomhedens aktiviteter ændres, forpligter PSA PEUGEOT CITROËN sig til at informere de nationale myndigheder og at samarbejde med disse med henblik på at varetage de lokale interesser på bedst mulige måde. Kapitel 6: Indførsel af det fundamentale sociale engagement Den internationale rammeaftale, som er underskrevet af PSA PEUGEOT CITROËN, IMF, EMF, de faglige organisationer i de vigtigste lande som er medlemmer af disse organisationer samt de uafhængige fagforeninger, skal anvendes i alle de lande, hvor de enheder, som er omfattet af aftalens anvendelsesområde (kapitel 1), er repræsenteret. De underskrivende parter forpligter sig til via den sociale dialog, at definere aktioner for de 4 foregående kapitler, som skal iværksættes med henblik på at iværksætte denne rammeaftale. Der vil blive taget hensyn til bil-, finans-, transport og logistikområdernes særlige karakter og deres konkurrenceevne på de forskellige markeder. Dette tiltag vil føre til oprettelsen af et arbejdsprogram i de vigtigste lande.

9 9 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til i vidt omfang at informere koncernens medarbejdere om indholdet af denne aftale. Denne tekst vil således blive oversat til alle sprog og sendt ud til hele koncernen via interne kommunikationsmidler. Hvis en medarbejder har problemer med at forstå denne aftale eller er i tvivl om, hvordan den skal anvendes, kan denne henvende sig til sin nærmeste overordnede, til personaleafdelingen og/eller til en fagforeningsrepræsentant, uden at dette på nogen måde kan være til skade for medarbejderen. Kapitel 7 : Opfølgning af aftalen og oprettelse af et internationalt udvalg Opfølgningen af denne rammeaftale kommer til at foregå på to niveauer. Der vil blive oprettet lokale sociale observatorier i alle de vigtigste lande, som vil bestå af personer fra personaleafdelingerne og repræsentanter fra de faglige organisationer. Disse sociale observatorier vil udføre en årlig opfølgning af anvendelsen af denne internationale rammeaftale igennem et fælles dokument, som udarbejdes sammen med de underskrivende parter af denne aftale. På koncernniveau vil der blive gjort status over anvendelsen af aftalen om PSA PEUGEOT CITROËNS sociale ansvar i alle de berørte lande, som hvert år vil blive præsenteret for det udvidede europæiske udvalg. Af hensyn til udviklingen af koncernens internationale aktiviteter er de underskrivende parter enige om, at det på sigt vil blive nødvendigt at oprette et internationalt udvalg. PSA PEUGEOT CITROËN-koncernens nuværende europæiske udvalg vil i første omgang blive udvidet med fagforeningsrepræsentanter fra de lande, der lever op til de beskæftigelseskriterier, som er defineret i det europæiske udvalgs aftale (f.eks.: Argentina, Brasilien osv.). Disse repræsentanter vil blive inviteret med til plenarmøderne som observatører. De underskrivende parter har aftalt at gøre status efter 3 år for eventuelt at beslutte, om det europæiske udvalg skal omdannes til et internationalt udvalg, velvidende at de europæiske direktiver finder anvendelse på de europæiske datterselskaber og på det udvidede europæiske udvalg. Der vil blive afholdt forberedende møder for repræsentanterne sammen med repræsentanter fra IMF og EMF forud for alle plenarmøder i udvalget.

10 10 Kapitel 8 : Afsluttende bestemmelser Når alle de faglige organisationer har påført deres underskrift, vil nærværende aftale finde direkte anvendelse for en ubestemt tidsperiode. Parterne har aftalt at mødes hvert 3. år for at udarbejde en samlet opgørelse over de aktioner, der er iværksat og for at planlægge eventuelle nødvendige tilpasninger, i form af tillægsaftaler, og særligt med hensyn til udviklingen i love og bestemmelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de oversatte udgaver er det den franske udgave, der er gældende. Denne internationale rammeaftale vil officielt blive præsenteret for de statslige og administrative organer i hvert land.

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere