INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR"

Transkript

1 INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt ansvarlige handlings- og adfærdsprincipper i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret og inden for alle dens forskellige aktivitetssektorer. Da PSA PEUGEOT CITROËN den 9. april 2003 tilsluttede sig FN's Global Compact, forpligtede virksomheden sig til at støtte og respektere pagtens 10 principper, som er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen om miljø samt FN's Konvention mod korruption. Dette engagement er endvidere indført i koncernens etiske charter, som blev udarbejdet og sendt ud til alle koncernens medarbejdere i marts Dette charter omfatter en række fælles grundlæggende referencer, som alle både ledelsen og medarbejderne under alle omstændigheder skal henvise til og rette sig efter. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker gennem denne internationale rammeaftale at formalisere sit engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder ved at involvere de faglige organisationer såsom Den Internationale Metalføderation (IMF) og Den Europæiske Metalføderation (EMF). [0] Denne aftale indgår som en del af den sociale politik, som er et vigtigt aktiv for en holdbar økonomisk vækst og ydeevne for koncernen. Iværksættelsen af denne politik sker via en konstant social dialog med arbejdsmarkedets partnere. Denne politik har i mange år ført til innovative resultater i alle lande, især inden for områderne fundamentale menneskerettigheder, lige muligheder, diversitet, udvikling af kvinders beskæftigelse, integrering af handicappede osv. Fremskridtene ledsages hver gang af en klar tilkendegivelse af den førte politik med målbare målsætninger, handlinger og resultater. De underskrivende parter af nærværende aftale erkender i øvrigt, at bil-, finans-, transport- og logistikbrancherne udvikler sig i et meget globaliseret og konkurrencepræget miljø, som tvinger dem til at forblive konkurrencedygtige på deres respektive markeder. Inden for rammerne af den sociale dialog medfører denne kontekst en konstant søgning efter løsninger, hvis målsætning er at kombinere de menneskelige fremskridt med koncernens holdbare økonomiske ydeevne.

2 2 Denne aftale, som giver mulighed for at føre målsætningerne ud i livet, forventes at danne en referenceramme for alle lederne samt for alle de faglige organisationer, som har underskrevet aftalen. Den er en konkretisering af et fælles ønske om at støtte respekten for de fundamentale menneskerettigheder (kapitel 2), styringen og udviklingen af arbejdskraften (kapitel 3), de sociale krav til leverandører (kapitel 4), konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret (kapitel 5), anvendelsen af disse principper i alle lande (kapitel 6) og en fremtidig udvidelse af koncernens europæiske udvalg til et internationalt udvalg (kapitel 7). Nærværende aftale, som støtter den sociale udvikling, bør endvidere omfatte forholdet til de berørte parter, dvs. de offentlige myndigheder, de industrielle partnere, leverandører, kunder, aktionærer, ngo er. De underskrivende parter er nemlig af den overbevisning, at iværksættelsen af dette engagement kræver, at de nationale eller lokale aktører inden for disse områder bliver involveret, for at kunne gennemføre holdbare sociale fremskridt. Kapital 1 : Anvendelsesområde Denne internationale rammeaftale gælder direkte for hele koncernens bildivision (dvs. områderne forskning og udvikling, fremstilling, handel og supportfunktioner), samt for finans-, transport- og logistikdivisionerne, for de nuværende og fremtidige datterselskaber, på hvilke koncernen udøver en dominerende indflydelse, hvad enten det måtte være i form at aktiemajoritet eller, hvis aktieandelen er begrænset 50%, i forbindelse med det ansvar virksomheden har med hensyn til den sociale styring i dette datterselskab. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne internationale rammeaftale til Faurecia-koncernen, som for øvrigt har deres egne europæiske dialogsystemer, således at denne kan indlede en diskussion med arbejdsmarkedets partnere om disse emner. Visse anordninger (kapitel 4) er desuden rettet mod leverandører, underleverandører, industrielle partnere og distributionsnetværker. Kapitel 2 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til de fundamentale menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN, de faglige sammenslutninger og organisationer bekræfter deres tilslutning til aftalen og forpligter sig til at overholde principperne og de grundlæggende arbejdsrettigheder fastlagt af den internationale arbejderorganisation (ILO). PSA PEUGEOT CITROËN bekræfter for sit vedkommende sin forpligtelse til at overholde Global Compactaftalen, lanceret af De Forenede Nationer (FN).

3 3 Artikel 2.1 Støtte og respekt af de internationalt erklærede menneskerettigheder PSA PEUGEOT CITROËN respekterer de gældende love og bestemmelser i de lande og inden for alle de aktivitetsområder, hvor virksomheden udøver sin aktivitet. PSA PEUGEOT CITROËN ønsker med denne internationale rammeaftale om socialt ansvar at gå endnu længere end til blot at overholde de nationale normer, ved at implementere en referenceramme for de fundamentale menneskerettigheder. PSA PEUGEOT CITROËN støtter respekten for menneskerettigheder i alle de lande, hvor virksomheden er repræsenteret, herunder i de områder, hvor menneskerettighederne endnu ikke helt har vundet hævd. Artikel 2.2 Ikke-krænkelse af menneskerettighederne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at deltage i situationer eller handlinger, som krænker de fundamentale menneskerettigheder. Koncernen er af den opfattelse, at denne udfordring er et samfundsmæssigt ansvar. PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer manglende respekt, som krænker menneskers rettigheder og værdighed, verbal eller fysisk mishandling og chikane. Sådanne handlinger kan føre til sanktioner, som vil blive anvendt til at indføre forebyggende foranstaltninger i alle lande. Artikel 2. 3 Medarbejdernes ret til at organisere sig og til at føre kollektive forhandlinger PSA PEUGEOT CITROËN accepter enhver fagforeningsaktivitet, anerkender fagforeningstanken og arbejdernes ret til at slutte sig til faglige organisationer efter eget valg overalt i verden, samt retten til at slutte sig til faglige forbund eller sammenslutninger af forbund (ILO-konvention nr. 87). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at beskytte fagforeningsrepræsentanterne og - medlemmerne, samt ikke at foretage nogen diskriminerende handlinger mod fagforeninger (ILO-konvention nr. 135). PSA PEUGEOT CITROËN anerkender medarbejderrepræsentanternes ret til at blive underrettet og spurgt til råds i forbindelse med vigtige beslutninger, som berører virksomhedens drift. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte de kollektive forhandlinger, som er et centralt element i den sociale dialog (ILO-konvention nr. 98). Artikel 2.4 Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde PSA PEUGEOT CITROËN garanterer for, frit valg af beskæftigelse og fordømmer tvangsarbejde, det vil sige arbejde, der gennemtvinges ved trussel om straf (f.eks. forbud om at indtage føde, konfiskering af jord, tilbageholdelse af løn, fysisk vold, seksuelle overgreb, ufrivilligt straffearbejde osv.) (ILO-konvention nr. 29 og 105).

4 4 Artikel 2.5 Effektiv afskaffelse af børnearbejde PSA PEUGEOT CITROËN fordømmer og forbyder børnearbejde. Den generelle minimumsalder for adgang til beskæftigelse i koncernen er fastsat til 18 år, i stedet for 15 år, som er den generelle minimumsalder, der er fastslået af internationale standarder for adgang til beskæftigelse (ILO-konvention nr. 138). I de lande eller regioner, hvor økonomien eller uddannelsessystemet ikke er tilstrækkeligt udviklet, kan minimumsalderen for adgang til beskæftigelse sættes ned til 16 år, under forbehold af at de unges helbred sikres, og at deres sikkerhed garanteres. I så tilfælde vil virksomheden indføre et specifikt uddannelsessystem for de berørte ansatte, for at hjælpe dem med at opnå et generelt højere uddannelsesniveau og bedre faglige kompetencer. Forskellige typer kontrakter vil kunne blive tilbudt, som skal ledsage de unge under deres uddannelse og senere hen hjælpe dem med at komme ud på arbejdsmarkedet (via lærlingekontrakter mm.). Artikel 2.6 Afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til ikke at foretage diskriminerende handlinger på grund af kultur, nationalitet, køn, religion, politisk anskuelse, fagforeningsaktivitet, erfaringsniveau, fysiske egenskaber, karriereforløb, alder, helbredstilstand og seksuel orientering i forbindelse med ansættelse og karriereudvikling (ILO-konvention nr. 111). PSA PEUGEOT CITROËN vil, udover de lovpligtige regler, anvende og støtte de bedste praksisser og bekæmpe racisme, kønsdiskrimination, fremmedhad og homofobi samt i almindelighed bekæmpe intolerance over for forskelle og garantere for, at privatlivets ret bliver respekteret. Artikel 2.7 Bekæmpelse af alle former for korruption og håndtering af interessekonflikter PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at bekæmpe alle former for korruption. Koncernen vil sensibilisere medarbejderne omkring dette emne via forskellige kommunikations- og/eller uddannelsesformer. Koncernens medarbejdere bør undgå enhver konfliktfyldt situation mellem koncernens interesser og deres egne personlige interesser, i overensstemmelse med bestemmelserne i koncernens etiske charter. Det er således forbudt for enhver medarbejder at blive økonomisk interesseret i en leverandør eller en kunde, med mindre dette sker gennem køb af aktier noteret på en børs inden for rammerne af forvaltning af en værdipapirportefølje og under overholdelse af reglerne, som forbyder anvendelse af privilegerede oplysninger.

5 5 Kapitel 3 : PSA PEUGEOT CITROËNS engagement i forhold til styring og udvikling af arbejdskraften Artikel 3.1 Styring af beskæftigelsen og kompetencerne Ansættelser baseret på diversitet og lige muligheder PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at intet trin i ansættelsesproceduren er diskriminerende. Integrering af forskellige profiler er ensbetydende med komplementaritet, social balance og økonomisk effektivitet. I den forbindelse er der stillet procedurer og midler til rådighed for at forhindre enhver diskrimination og for at fremme lige mulighed for alle. Udvikling af fremtidens kompetencer via efteruddannelse PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at forberede og udvikle de kompetencer, der er opnået igennem efteruddannelse. PSA PEUGEOT CITROËN garanterer, at alle medarbejdere får tilbud om efteruddannelse, særligt de uddannelser, som vil bidrage til at forhøje kompetenceniveauet med henblik på en bedre beherskelse af nye teknologier, udstyr, systemer og processer. De underskrivende parter er af den overbevisning, at en faglig uddannelse er grundlæggende for at sikre en bedre lighed blandt medarbejderne, uanset køn, oprindelse, grunduddannelse, helbredstilstand, arbejdsbetingelser eller -tid. PSA har derfor indført en målrettet politik på dette område. Fremme af karriereudvikling PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre lige muligheder for alle i forbindelse med medarbejdernes erhvervs- og jobmæssige udvikling. De praksisser, der anvendes i forbindelse med medarbejderevaluering, lever op til kriterierne for objektivitet og gennemsigtighed, i overensstemmelse med ånden i virksomhedens aftale om diversitet og social kohæsion, underskrevet af arbejdsmarkedets partnere i Frankrig i september Procedurer og indikatorer er indført for at sikre, at denne ligebehandling bliver overholdt. PSA PEUGEOT CITROËN opfordrer alle medarbejdere til at tage aktiv del i deres egen professionelle udvikling. Mulighed for deltagelse af medarbejderne PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til regelmæssigt at informere medarbejderne om virksomhedens drift og om de elementer, som både direkte og indirekte måtte have en indvirkning på deres arbejds- og beskæftigelsesforhold, bl.a. gennem lokale medarbejderrepræsentanter og fagforeningsrepræsentanter. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte og hjælpe medarbejderinitiativer.

6 6 En social forpligtelse hvis virksomhedens aktiviteter ændres PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at medarbejderrepræsentanterne informeres og spørges til råds i god tid, hvis virksomhedens aktiviteter ændres. PSA PEUGEOT CITROËN vil ledsage medarbejderne i forbindelse med enhver ændring af aktiviteter og beskæftigelse. Artikel 3.2 Attraktive arbejdsforhold Løn PSA PEUGEOT CITROËNS lønpolitik svarer til de praksisser, der anvendes inden for alle virksomhedens aktivitetsområder (bil-, finans-, transport- og logistikbranchen), og PSA forpligter sig til at garantere, at alle lønninger er højere end eller mindst svarer til de betingelser, som er gældende ved lov eller ved kollektive overenskomster i de enkelte lande. Den løn, der udbetales for et fuldtidsarbejde svarer således mindst til den lovpligtige mindsteløn og/eller til den overenskomstmæssige mindsteløn, og skal derved sikre medarbejderne et menneskeværdigt liv. PSA PEUGEOT CITROËN anerkender princippet om ligeløn, særligt mellem mænd og kvinder, for arbejde af samme værdi (ILO-konvention nr. 100). Koncernens lønpolitik har til hensigt at sikre, at reglerne for fastsættelse af lønninger er objektive, retfærdige og gennemsigtige. Derudover vil en overskudsdeling, som følge af virksomhedens drift, blive uddelt til alt personale, således at de også kan drage fordel af den vækst og værdiforøgelse, som de har været med til at skabe. Social beskyttelse PSA PEUGEOT CITROËN indfører en pensionsordning i alle lande, der går til sikring ved invaliditet, alvorlig sygdom og dødsfald. Derudover indfører PSA PEUGEOT CITROËN gradvist en supplerende pensionsordning med faste bidrag, for at kompensere for faldet i dækningsgraden af de obligatoriske pensionsordninger, samt en supplerende sygesikringsordning afhængig af udviklingen i den obligatoriske sygesikring. Artikel 3.3 Arbejdsforhold i overensstemmelse med de bedste internationale standarder Forhandlede arbejdsbetingelser PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at arbejdstiden altid svarer til eller er mindre end, hvad der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land.

7 7 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at respektere medarbejdernes ret til hvileperioder samt til periodisk ferie med løn, svarende mindst til de bestemmelser der er fastsat i den nationale lovgivning eller i de kollektive overenskomster, som er indgået i det pågældende land. Den varierende efterspørgsel og bilmarkedets diversitet nødvendiggør en tilpasning af arbejdstiden og -organisationen, som defineres og indføres inden for rammerne af den sociale dialog med medarbejderne, og i overensstemmelse med de kutymer og de forhandlede regler, der er gældende i det enkelte land. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Det eneste acceptable mål for PSA PEUGEOT CITROËN er en arbejdsplads uden ulykker. Koncernen forpligter sig til at indføre en effektiv sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen, baseret på forebyggelse, i alle virksomhederne i form af konkrete handlingsplaner, som involverer den enkelte person afhængigt af ansvarsniveauet, herunder arbejdsmarkedets partnere (ILO-konvention nr. 155). PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til gradvist at forbedre ergonomien på arbejdspladsen og at finde arbejdsopgaver til hver medarbejder, som passer til dennes evner og kunnen uden diskrimination. PSA PEUGEOT CITROËN fører en aktiv sundhedspolitik, der hovedsageligt er rettet mod forebyggelse af sygdomme, som kunne opstå eller udvikle sig i forbindelse med udøvelsen af medarbejderens arbejde. Derudover støtter koncernen de tiltag, som de berørte sundhedsaktører foretager for at fremme initiativer, som har til hensigt at forebygge sygdomme og informere medarbejderne om emner såsom rygning, alkoholisme, narkomisbrug, AIDS og kønssygdomme. Artikel 3.4 Overførsel af virksomhedens engagement og forhandlinger i datterselskaberne Ud over de sædvanlig nationale forhandlinger (f.eks.: løn, arbejdstid og organisation osv.), forpligter hvert datterselskab sig til at gennemføre forhandlinger med de faglige organisationer og at iværksætte aktioner i overensstemmelse med dette kapitels principper og engagement, særligt hvad angår uddannelse, faglig udvikling og sikkerhed på arbejdspladsen. Kapitel 4 : Sociale krav til leverandører, underleverandører, industripartnere og distributionsnetværk PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at kommunikere denne aftale til sine virksomheder og anmode disse om at overholde de førnævnte internationale overenskomster fra ILO, uden at dette dog skal erstatte leverandørerne, underleverandørerne, industripartnerne og distributionsnetværkets juridiske ansvar.

8 8 PSA PEUGEOT CITROËN beder sine leverandører om at vise det samme engagement over for deres egne leverandører og underleverandører. PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at sikre, at respekten for menneskerettigheder, som er defineret i kapitel 2, ved indhentning af tilbud, er et afgørende kriterium i forbindelse med valget af leverandører til virksomhedens leverandørpanel. Manglende respekt for menneskerettighederne bør føre til korrigerende handlingsplaner efter advarsel fra PSA PEUGEOT CITROËN. Overholdes disse rettigheder ikke, medfører dette sanktioner, som på sigt kan føre til udelukkelse af dette panel. En specifik procedure vil endvidere blive iværksat i forhold til leverandørerne og underleverandørernes små virksomheder, således at de progressivt kan indføre de førnævnte ILO-standarder. Kapitel 5 : Konsekvensen af virksomhedens aktivitet på de steder, hvor den er repræsenteret PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til at støtte beskæftigelsen og uddannelsen af den lokale, aktive befolkning, og derved deltage i den økonomiske og sociale udvikling overalt, hvor koncernen er etableret. I alle de lande, hvor PSA PEUGEOT CITROËN er repræsenteret, vil den lokale arbejdskraft således blive begunstiget for at besætte de ledige stillinger og for at udvikle den lokale integration, i den udstrækning dette er muligt. Hvis virksomhedens aktiviteter ændres, forpligter PSA PEUGEOT CITROËN sig til at informere de nationale myndigheder og at samarbejde med disse med henblik på at varetage de lokale interesser på bedst mulige måde. Kapitel 6: Indførsel af det fundamentale sociale engagement Den internationale rammeaftale, som er underskrevet af PSA PEUGEOT CITROËN, IMF, EMF, de faglige organisationer i de vigtigste lande som er medlemmer af disse organisationer samt de uafhængige fagforeninger, skal anvendes i alle de lande, hvor de enheder, som er omfattet af aftalens anvendelsesområde (kapitel 1), er repræsenteret. De underskrivende parter forpligter sig til via den sociale dialog, at definere aktioner for de 4 foregående kapitler, som skal iværksættes med henblik på at iværksætte denne rammeaftale. Der vil blive taget hensyn til bil-, finans-, transport og logistikområdernes særlige karakter og deres konkurrenceevne på de forskellige markeder. Dette tiltag vil føre til oprettelsen af et arbejdsprogram i de vigtigste lande.

9 9 PSA PEUGEOT CITROËN forpligter sig til i vidt omfang at informere koncernens medarbejdere om indholdet af denne aftale. Denne tekst vil således blive oversat til alle sprog og sendt ud til hele koncernen via interne kommunikationsmidler. Hvis en medarbejder har problemer med at forstå denne aftale eller er i tvivl om, hvordan den skal anvendes, kan denne henvende sig til sin nærmeste overordnede, til personaleafdelingen og/eller til en fagforeningsrepræsentant, uden at dette på nogen måde kan være til skade for medarbejderen. Kapitel 7 : Opfølgning af aftalen og oprettelse af et internationalt udvalg Opfølgningen af denne rammeaftale kommer til at foregå på to niveauer. Der vil blive oprettet lokale sociale observatorier i alle de vigtigste lande, som vil bestå af personer fra personaleafdelingerne og repræsentanter fra de faglige organisationer. Disse sociale observatorier vil udføre en årlig opfølgning af anvendelsen af denne internationale rammeaftale igennem et fælles dokument, som udarbejdes sammen med de underskrivende parter af denne aftale. På koncernniveau vil der blive gjort status over anvendelsen af aftalen om PSA PEUGEOT CITROËNS sociale ansvar i alle de berørte lande, som hvert år vil blive præsenteret for det udvidede europæiske udvalg. Af hensyn til udviklingen af koncernens internationale aktiviteter er de underskrivende parter enige om, at det på sigt vil blive nødvendigt at oprette et internationalt udvalg. PSA PEUGEOT CITROËN-koncernens nuværende europæiske udvalg vil i første omgang blive udvidet med fagforeningsrepræsentanter fra de lande, der lever op til de beskæftigelseskriterier, som er defineret i det europæiske udvalgs aftale (f.eks.: Argentina, Brasilien osv.). Disse repræsentanter vil blive inviteret med til plenarmøderne som observatører. De underskrivende parter har aftalt at gøre status efter 3 år for eventuelt at beslutte, om det europæiske udvalg skal omdannes til et internationalt udvalg, velvidende at de europæiske direktiver finder anvendelse på de europæiske datterselskaber og på det udvidede europæiske udvalg. Der vil blive afholdt forberedende møder for repræsentanterne sammen med repræsentanter fra IMF og EMF forud for alle plenarmøder i udvalget.

10 10 Kapitel 8 : Afsluttende bestemmelser Når alle de faglige organisationer har påført deres underskrift, vil nærværende aftale finde direkte anvendelse for en ubestemt tidsperiode. Parterne har aftalt at mødes hvert 3. år for at udarbejde en samlet opgørelse over de aktioner, der er iværksat og for at planlægge eventuelle nødvendige tilpasninger, i form af tillægsaftaler, og særligt med hensyn til udviklingen i love og bestemmelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de oversatte udgaver er det den franske udgave, der er gældende. Denne internationale rammeaftale vil officielt blive præsenteret for de statslige og administrative organer i hvert land.

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere