Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet"

Transkript

1 Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

2 Side 2 af 67

3 Indholdsfortegnelse Aftale om satspuljen på det social-, børne- og integrationspolitiske område Oversigtstabel: Aftale om satspuljen på det social-, børne- og integrationspolitiske område I. Ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge Ny indsats mod asocial adfærd Ansvar og Konsekvens Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne Børneforløbsundersøgelse En skærpet indsats for bortførte børn PAS - adoptionsrådgivning...20 II. Handicap Helhed og sammenhæng på handicapområdet RoboBraille - overgangsstøtte Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap...29 III. Udsatte voksne En styrket indsats mod hjemløshed Anonym stofmisbrugsbehandling Aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte Styrket koordinering i udsatte almene boligområder Det Kriminalpræventive Kort Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel...48 IV. Private ansøgere mv Privat proces Uddannelsespuljen Hanne Mariehjemmet Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlændere Sommerferiepulje Bisidderordning Sommercamp på højskole for unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb Julehjælp...65 V. Øvrige bindinger, videreførelser mv National koordinationsstruktur...66 Side 3 af 67

4 25. oktober 2013 Aftale om satspuljen på det social-, børne- og integrationspolitiske område Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 25. oktober 2013 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2014 på det social-, børne- og integrationspolitiske område. Aftalen i hovedtræk: Ny indsats mod asocial adfærd Ansvar og Konsekvens Der skal sikres en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Indsatsen skal ske tidligt og konsekvent, og forældre og fagpersoner skal inddrages med det samme. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte 32,9 mio. kr. over fire år til en styrket indsats mod asocial adfærd. Indsatsen består dels af, at der fremsættes lovforslag om, at der senest 7 dage efter, at kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung har begået alvorlig kriminalitet, skal indkaldes til netværkssamråd, hvor der sammen med forældre, fagpersoner og den unge selv udarbejdes en plan for indsatsen, der skal hjælpe den unge videre. Lovforslaget følges op med implementeringsaktiviteter. For unge, der endnu ikke har begået alvorlig eller egentlig kriminalitet, men som har udvist asocial adfærd, igangsættes desuden et forsøgsprojekt, hvor kommuner og politi i SSP-regi kan indkalde den unge til et møde. Den unges forældre og en repræsentant for skolen indkaldes også. På mødet udarbejdes der i fællesskab en skriftlig Aftale om god opførsel. Helhed og sammenhæng på handicapområdet Satspuljepartierne er enige om at afsætte 91 mio. kr. til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap i samfundets fællesskaber. Formålet med indsatserne er at fremme mangfoldighed, medborgerskab og deltagelse i civilsamfundet, herunder understøtte det enkelte menneske med handicap i at få et aktivt og selvstændigt liv samt sætte øget fokus på den fysiske tilgængelighed. Aftalen består af en række initiativer, der bl.a. skal gøre op med fordomme, styrke det frivillige arbejde, etablere mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning og mestringsstøtte til familier med handicappede børn, styrke den rehabiliterende indsats i botilbud samt afprøve nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder. Der afsættes desuden midler til videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Støtte til frivillige organisationer mv. Satspuljepartierne er enige om at styrke den frivillige sociale indsats og det integrationsarbejde, som foregår i frivillige organisationer. Derfor afsætter partierne i alt 120,7 mio. kr. over fire år til drifts- og overgangsstøtte til frivillige organisationer samt til tre udviklingspuljer: Udviklingspulje målrettet projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter, Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende samt til Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet. Puljerne kan søges til en bred vifte af projekter målrettet særligt udsatte grupper fx hjemløse eller misbrugere eller til projekter målrettet særlige indsatser fx antistalking. En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi Der er behov for et fortsat fokus på at nedbringe antallet af hjemløse, og satspuljepartierne afsætter derfor 72,5 mio. kr. over fire år til en styrket indsats på området. I den fremadrettede indsats på hjemløseområdet vil der være to hovedspor, hvor det ene spor sikrer fortsat udvikling, forankring og udbredelse Side 4 af 67

5 af de metoder, der er udviklet i forbindelse med hjemløsestrategien, og som har vist en god effekt i forhold til at hjælpe den enkelte borger ud af hjemløshed. Det andet spor sætter særligt fokus på unge, og her prioriteres forebyggelse af hjemløshed i kombination med en målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats til unge hjemløse. Nedbringelse af hjemløshed forudsætter et øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Den boligrettede indsats skal ske i tæt sammenhæng med, at borgernes øvrige sociale og sundhedsmæssige problemer søges afhjulpet. Kommunerne kan med fordel benytte sig af mulighederne i almenboligloven med etablering af startboliger og skæve boliger. Satspuljepartierne er enige om at have et fortsat fokus på udviklingen i hjemløsheden i Danmark. Lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling I aftalen om satspuljen for 2010 blev der afsat midler til et forsøg med anonym stofmisbrugsbehandling. Der er etableret to forsøgsprojekter i henholdsvis Københavns og Odense kommune. Erfaringerne fra forsøgsprojekterne er positive, så satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til finansiering af et lovforslag, der forpligter kommunerne til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til personer med et behandlingskrævende stofmisbrug som primære sociale problem, og som ellers ikke ville have opsøgt behandlingssystemet. Lovforslaget skal træde i kraft 1. januar 2015, og der afsættes 9,2 mio. kr. årligt fra 2015 i permanente midler. Satspuljepartierne er ligeledes enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2014 til finansiering af de midlertidige forsøgsprojekter i Københavns og Odense kommuner, således at de kan fortsætte uændret frem til, at lovforslaget træder i kraft. Post Adoption Service (PAS) adoptionsrådgivning Forskning viser, at adopterede som gruppe har en øget risiko for psykisk sygdom og andre problemer i voksenlivet. Undersøgelser viser desuden, at det kan kræve særlige kompetencer hos, og støtte til, forældrene for at sikre, at adoptivbørn får en god og tryg opvækst. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte 6 mio. kr. årligt i en permanent og udvidet driftsbevilling til PAS-rådgivning, der skal sikre, at forældrene får den fornødne rådgivning og støtte samt sikre etableringen af børnegrupper for adopterede. Med PAS-rådgivningen opfylder Danmark i øvrigt sin konventionsretlige forpligtelse til at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen. En skærpet indsats for bortførte børn Etablering af en koordinationsenhed Satspuljepartierne er enige om at etablere en koordinationsenhed, der skal sikre, at den efterladte forælder til et bortført barn mødes af én dansk myndighed, der vil sørge for at få sagen rigtigt og hurtigt i proces og samtidig koordinere samarbejdet med andre relevante danske myndigheder fra start til slut. Koordinationsenheden skal desuden sikre en opkvalificering af indsatsen. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. fra 2015 og frem. Bevillingen er permanent. Permanent bevilling til Børns Vilkårs bisidderordning Satspuljepartierne er enige om at afsætte en årlig bevilling på 4,5 mio. kr. i perioden og 5,5 mio. kr. fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning. Bevillingen på 5,5 mio. kr. er permanent. Formålet med bisidderordningen er at sikre, at børn, der ønsker at få en bisidder i deres børnesag, får mulighed for en professionel bisidder. Styrket koordinering i udsatte almene boligområder Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen i udsatte boligområder ved at etablere partnerskaber mellem staten, kommuner og boligorganisationer. Der afsættes 38 mio. kr. over fire år til initiativet. Indsatsen i de enkelte boligområder skal målrettes de konkrete udfordringer lokalt til gavn for beboerne og områdernes udvikling i en positiv retning mod tryggere miljø, mindre kriminalitet, øget beskæftigelses-/uddannelsesgrad og en styrket beboersammensætning. Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne I forbindelse med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser, lov nr. 495 af 21/05/2013) blev følgende tre initiativer forlænget i tre år: Krav om, at kommunerne udarbejder en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børnepolitik. Side 5 af 67

6 Ankestyrelsens sagsgennemgang af sager, hvor politiet har underrettet kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Satspuljepartierne er enige om at finansiere forlængelsen med i alt 12,5 mio. kr. i Uddannelsespulje til kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde (Uddannelsespuljen) Satspuljepartierne er enige om at afsætte 32 mio. kr. i perioden til finansiering af uddannelsespuljen til kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde. Uddannelsespuljens formål er at styrke, løfte og fremme det frivillige sociale arbejde med fokus på brugerne på det sociale område og styrke støttefunktionerne i forhold til udmøntning af det brugerrettede frivillige sociale arbejde. Satspuljepartierne er enige om at målrette Uddannelsespuljen i den nye bevillingsperiode, så puljen understøtter aktuelle dagsordner på det frivillige sociale område. Uddannelsespuljen vil derfor fremover udmøntes inden for udvalgte temaer, som besluttes af satspuljekredsen. Sommerferiepulje Satspuljepartierne er enige om at forlænge sommerferiepuljen i Sommerferiepuljen giver udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag. Der afsættes 5 mio. kr. til initiativet. Rådet for Socialt Udsatte Satspuljepartierne er enige om at forlænge den midlertidige bevilling, som Rådet for Socialt Udsatte har til af egen drift at iværksætte forskning, analyser, undersøgelser og øvrige aktiviteter, der bidrager til Rådets arbejde. Der afsættes 2 mio. kr. i Hanne Mariehjemmet Satspuljepartierne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. årligt i perioden til Hanne Mariehjemmet. Hanne Mariehjemmet er et landsdækkende specialiseret døgntilbud til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. Den midlertidige bevilling skal sikre driften af Hanne Mariehjemmet, imens der udarbejdes en konkret model for en fremtidig kommunal forankring og finansiering af driften. Udsatte grønlændere De Grønlandske Huse driver en række sociale tilbud til udsatte grønlændere, som yder et godt og vigtigt bidrag til at løse udsatte grønlænderes sociale problemer. Døgnværestedet for udsatte grønlændere i København yder ligeledes en vigtig social indsats for målgruppen. Den udvidede åbningstid er finansieret af en midlertidig satspuljebevilling. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4,4 mio. kr. årligt som en permanent bevilling for at sikre den sociale indsats i De Grønlandske Huse og for at sikre den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for Udsatte Grønlændere. RoboBraille Satspuljepartierne er enige om at afsætte 1,6 mio. kr. i 2014 i overgangsstøtte til RoboBraille med henblik på, at RoboBraille får mulighed for at søge finansiel forankring uden for satspuljen. Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap Der er i dag begrænset viden om gode tværfaglige træningstilbud over for børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser og med behov for behandling og træning. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i perioden med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, systematiske, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud. Side 6 af 67

7 Børneforløbsundersøgelse Børneforløbsundersøgelsen har fulgt et repræsentativt udsnit af danske børn, der blev født i efteråret 1995 samt et mindre udsnit af børn med etnisk minoritetsbaggrund. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til at klargøre og registrere data fra den 6. dataindsamling, der muliggør at koble dem op på dataindsamlingerne fra 1996, 1999, 2003, 2007 og 2011, således at man netop kan følge det enkelte barn fra fødsel til 18-års alderen. Klargøringen og registreringen af data vil gøre datasættet klart til efterfølgende analyser. Satspuljepartierne er enige om at drøfte finansieringen af disse analyser i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for Sommercamp for unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb Satspuljepartierne er enige om at give unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb støtte til at komme på sommercamp på højskole. Der afsættes 3,2 mio. kr. over fire år til initiativet. Det Kriminalpræventive Kort Satspuljepartierne er enige om at afsætte 7,3 mio. kr. over fire år til udviklingen af Det Kriminalpræventive Kort. Det Kriminalpræventive Kort skal give det lokale kriminalpræventive arbejde et bedre grundlag baseret på øget viden om de lokale udfordringer. Pulje til uddeling af julehjælp Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2014 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp. National koordinationsstruktur Folketingets partier har indgået en rammeaftale om justering af kommunalreformen. Et centralt element heri er etablering af en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt til finansiering af den nationale koordinationsstruktur. Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10,9 mio. kr. i 2015 med henblik på at sikre indsatsen til udgangen af 2014, hvor bevillingen til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel udløber. Bevillingen forudsættes anvendt i første halvår af 2015 og vil sikre, at den nuværende indsats ikke påbegyndes afviklet medio Satspuljepartierne er enige om at drøfte den fortsatte indsats mod menneskehandel ved forhandlingerne om satspuljen for Statusmøde i juni 2014 Satspuljepartierne mødes i juni 2014 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for Side 7 af 67

8 Oversigtstabel: Aftale om satspuljen på det social-, børneog integrationspolitiske område Nr. Mio. kr., 2014-pl I alt Ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge 1 Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens 5,3 10,2 9,7 7,7 32,9 2 Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO 5,0 5,0 2,5 12,5 og kommunerne 3 Børneforløbsundersøgelse 0,5 0,5 4 En skærpet indsats for bortførte børn 3,1 2,9 2,9 2,9 11,8 5 PAS - adoptionsrådgivning 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 I alt ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge 19,9 24,1 21,1 16,6 81,7 Handicap 6 Helhed og sammenhæng på handicapområdet 14,8 23,5 25,9 26,8 91,0 7 RoboBraille - overgangsstøtte 1,6 1,6 8 Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap 1,0 0,5 1,5 I alt handicappede 17,4 24,0 25,9 26,8 94,1 Udsatte voksne 9 En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi 18,6 19,7 19,7 14,5 72,5 10 Anonym stofmisbrugsbehandling 5,0 9,2 9,2 9,2 32,6 11 Aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte 2,0 2,0 12 Styrket koordinering i udsatte almene boligområder 8,0 10,0 10,0 10,0 38,0 13 Det Kriminalpræventive Kort 1,0 3,0 2,7 0,6 7,3 14 Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel 10,9 10,9 I alt udsatte voksne 34,6 52,8 41,6 34,3 163,3 Private ansøgere mv. 15 Privat proces 28,8 43,3 26,2 22,4 120,7 - Udviklingspulje 8,7 36,9 24,4 22,2 92,2 - Heraf pulje til mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt 3,5 28,6 20,3 22,2 74,6 integration - Heraf pulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres 3,1 5,2 4,1 12,4 pårørende - Heraf pulje til fremme af mentorer til unge som er på vej ud i kriminalitet 2,1 3,1 5,2 16 Uddannelsespuljen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 17 Hanne Mariehjemmet 6,5 6,5 13,0 18 Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnværestedet for 4,4 4,4 4,4 4,4 17,6 udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlændere 19 Sommerferiepulje 5,0 5,0 20 Bisidderordning 4,5 4,5 5,5 5,5 20,0 21 Sommercamp på højskole for unge med behov for et uddannelsesforberedende 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 forløb 22 Pulje til uddeling af julehjælp 4,0 4,0 I alt private ansøgere mv. 62,0 67,5 44,9 41,1 215,5 Øvrige bindinger, videreførelser mv. 23 National koordinationsstruktur 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Efterreguleringer (børnehuse og integration) 10,7 10,7 10,7 10,8 42,9 I alt øvrige bindinger, videreførelser mv. 20,7 20,7 20,7 20,8 82,9 Ramme til forhandling i Social-, Børne- og Integrationsministeriet 154,6 189,1 154,2 139,6 637,5 Aftale i alt 154,6 189,1 154,2 139,6 637,5 Side 8 af 67

9 I. Ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge 1. Ny indsats mod asocial adfærd Ansvar og Konsekvens 1 Titel Ny indsats mod asocial adfærd Ansvar og Konsekvens 2 Forslagsstiller Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet 3 Tilskudsmodtager Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og kommunerne 4 Forslagets formål Ungdomskriminalitet er et problem, der skal håndteres tidligt og konsekvent i det sociale system, enten alene eller i samspil med retsvæsenet. Formålet er at undgå, at unge, der er i risikozonen for at blive kriminelle, eller som er i begyndelsen af en kriminel løbebane, ender som voksne kriminelle. Der foreslås derfor et samlet udspil bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Indsatsen skal ske tidligt og konsekvent, og forældre og netværk skal inddrages med det samme. Udspillet retter fokus på nødvendigheden af at ansvarliggøre den unge og dennes forældre, så den unge forstår og tager ansvar for konsekvenserne af sin adfærd, og så forældre og netværk bakker op om indsatsen, som skal hjælpe den unge tilbage på ret kurs. Indsatsen skal baseres på: Hurtig og konsekvent social reaktion over for unge, der har begået kriminalitet Ansvar og inddragelse af den unge, forældrene og netværket Tværfagligt samarbejde mellem politi og kommune Udspillet består af følgende elementer: Aftale om god opførsel (forsøgsprojekt) Lovforslag om oprettelse af netværkssamråd Understøttelse af lovforslag om netværkssamråd (implementeringsinitiativ) 5 Forslagets målgruppe Den primære målgruppe omfatter følgende børn og unge: Unge i alderen år, som ikke er kriminelle, men som er i farezonen herfor, og som optræder på politiets bekymringsliste pga. bekymrende asocial adfærd. Kriminelle unge under 18 år, hvor der er behov for en målrettet indsats i det sociale system. Den sekundære målgruppe er de 98 kommuner, som modtager støtte og rådgivning mv. til at kvalificere indsatsen. Side 9 af 67

10 6 Forslagets konkrete mål 1) Aftale om god opførsel (forsøgsprojekt) Som et forsøgsprojekt indføres der en ny reaktion, der har til formål at få den unge til at tage ansvar for egen fremtidig adfærd. Reaktionen vil indgå i de reaktionsmuligheder, som er til rådighed i SSP-regi, og skal anvendes, hvor den konkret findes relevant, dvs. hvor netop denne reaktion vurderes at kunne få den unge til at ændre adfærd i en positiv retning. Reaktionen vil samtidig medføre, at den unges forældre bliver bevidst om den unges asociale adfærd. Forsøgsprojektet skal efterfølgende evalueres (bl.a. i forhold til antallet af unge, der har gennemført en Aftale om god opførsel, men som alligevel på ny optræder på politiets bekymringslister). Der vil på baggrund af evalueringen blive taget stilling til, om ordningen skal gøres permanent. 2) Lovforslag om oprettelse af netværkssamråd Lovforslaget har til formål at understøtte kommunernes hurtige og konsekvente indsats over for kriminelle unge ved at indføre et nyt lovkrav om anvendelse af netværkssamråd. Den langsigtede effekt forventes at være en reduktion i antallet af unge, som begår alvorlig kriminalitet. 3) Understøttelse af lovforslag om netværkssamråd (implementeringsinitiativ) Initiativet skal understøtte og kvalificere kommunernes implementering af det foreslåede lovforslag for at sikre bedst mulig effekt over for målgruppen. Den langsigtede effekt forventes således dels at vise sig i forhold til øget kvalitet i kommunernes indsats over for børn og unge, der har begået alvorlig kriminalitet, og dels i forhold til et fald i antallet af kriminelle unge. 7 Hvordan nås resultaterne Ad 1) Aftale om god opførsel (forsøgsprojekt) Målgruppe: Unge med bekymrende asocial adfærd, som endnu ikke er kriminelle. Der iværksættes et forsøgsprojekt i 2-4 kommuner og tilhørende politikredse, der skal opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet. Initiativet tager afsæt i de unge, der optræder på politiets ugentlige bekymringslister. Bekymringslisterne sendes til kommunerne, hvorefter det i SSP-regi vurderes (på de såkaldte mandagsmøder ), om der er behov for en indsats over for de enkelte unge. I de tilfælde, hvor en Aftale om god opførsel findes relevant, indkaldes den unge sammen med sine forældre til et møde med henblik på, at der udarbejdes en skriftlig aftale om god opførsel /ændret adfærd. På mødet deltager både socialforvaltningen, skole/uddannelsessted, politiet, den unge og den unges forældre. Formålet er at sikre, at den unge bliver bevidst om og efterfølgende lover, at han eller hun ikke udviser en given asocial adfærd igen. Side 10 af 67

11 Ad 2) Lovforslag om oprettelse af netværkssamråd Målgruppe: unge i alderen år, som har begået alvorlig kriminalitet. En ny kortlægning fra SFI viser, at forebyggelse af kriminalitet blandt unge har god effekt, hvis indsatsen er helhedsorienteret og herunder omfatter den unges familie og netværk (Systematic Review of Youth Crime Prevention Interventions, SFI 13:11). Det foreslås på den baggrund, at der indføres et nyt krav om netværkssamråd, der indebærer, at kommunerne systematisk skal indkalde den unges familie og relevante fagpersoner til et møde senest 7 dage efter, at kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung har begået alvorlig kriminalitet. På netværkssamrådet aftales en plan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan hjælpe den unge på ret kurs igen. F.eks. kan der være behov for en mentorordning, en langsigtet plan om praktik eller uddannelse eller et kursus i vredeshåndtering. Styrken ved netværkssamrådet er, at de relevante personer i den unges omgangskreds kan bidrage med viden og kendskab til den unge. Samtidig stilles den unge til regnskab for hans/hendes adfærd. Eksisterende krav om handleplaner ophæves Servicelovens 57 c, stk. 1-2 indeholder i dag en forpligtigelse til at udarbejde handleplaner for unge, som har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Denne bestemmelse erstattes med indførelsen af den nye bestemmelse om netværkssamråd, der også skal munde ud i en plan om konkrete initiativer og handlepligter over for den unge. 3. Implementeringsinitiativ om netværkssamråd Målgruppe: Kommunerne Oprettelsen af netværkssamråd introducerer nye metoder i indsatsen over for unge kriminelle. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til et implementeringsinitiativ, som skal understøtte kommunernes anvendelse af netværkssamråd. Initiativet vil endvidere omfatte en evaluering af tiltagene. 8 Evaluering og opfølgning Der afsættes i alt 2 mio. kr. til en evaluering af både lovforslaget om netværkssamråd og forsøgsprojektet om Aftale om god opførsel. Den konkrete evaluering foretages af Justitsministeriets Forskningskontor. 9 Varighed og forankring Lovforslaget om netværkssamråd fremsættes af Social-, Børneog Integrationsministeriet. Lovforslaget forventes at træde i kraft ultimo 2014, og midlerne hertil er varige. Forsøgsprojektet Aftale om god opførsel forankres i Social-, Børne- og Integrationsministeriet i samarbejde med Justitsministeriet. Forsøgsprojektet igangsættes primo 2014 og varer 3 år. Side 11 af 67

12 Implementeringsinitiativ til understøttelse af lovforslag om netværkssamråd gennemføres af Socialstyrelsen. Implementeringsinitiativet igangsættes primo 2014 og varer 4 år. Initiativet evalueres ikke. 10 Evt. administrationsomkostninger og efterregulering De økonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Der kan derfor blive tale om regulering af trækket på satspuljen. For udviklingsinitiativerne kan der reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktiske afholdte administrationsudgifter. Mio. kr. i 2014-pl Bevilling 5,3 10,2 9,7 7,7 Side 12 af 67

13 2. Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne 1 Titel Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne 2 Forslagsstiller Social-, Børne- og Integrationsministeriet 3 Tilskudsmodtager Social-, Børne- og Integrationsministeriet og kommunerne 4 Forslagets formål I forbindelse med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser, lov nr. 495 af 21/05/2013) blev følgende tre initiativer forlænget i tre år: Krav om at kommunerne udarbejder en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børnepolitik Ankestyrelsens sagsgennemgang af sager, hvor politiet har underrettet kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Forlængelsen indebærer omkostninger på 12,5 mio. kr. årligt i Det blev i den forbindelse aftalt på et møde i satspuljekredsen i december 2012 at finansiere initiativet via satspuljen for Forslagets målgruppe Kommunale sagsbehandlere og ledere samt relevante fagpersoner i SSP mv. 6 Forslagets konkrete mål Initiativet forventes at understøtte og kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge med henblik på at sikre bedst mulig effekt over for målgruppen/de unge i alderen år. Den langsigtede effekt forventes således dels at vise sig i forhold til øget kvalitet i kommunernes indsats over for unge, der begår kriminalitet, og dels ved et fald i antallet af kriminelle unge. 7 Hvordan nås resultaterne VISO yder gratis rådgivning til kommunerne. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, og Ankestyrelsen følger løbende kommunernes indsats over for børn eller unge, der mistænkes for eller har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, bl.a. gennem konkret sagsgennemgang. 8 Evaluering og opfølgning Ingen 9 Varighed og forankring Bevillingen har tre års varighed ( ) og forankres hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne. 10 Evt. administrationsomkostninger og efterregulering Nej Mio. kr. i 2014-pl Bevilling 5,0 5,0 2,5 - Side 13 af 67

14 3. Børneforløbsundersøgelse 1 Titel Børneforløbsundersøgelse 2 Forslagsstiller Social-, Børne- og Integrationsministeriet 3 Tilskudsmodtager SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 4 Forslagets formål Forskning viser tydeligt, at børn fra udsatte familier er i markant højere risiko for selv at blive udsatte og for at klare sig dårligere gennem hele livet end andre børn. Samtidig har anbragte børn ofte en opvækst i familier med lavt uddannelsesniveau og med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for at målrette indsatsen over for udsatte familier, hvis antallet af børnesager skal nedbringes. Viden om effekten af de fleste af indsatserne på det sociale område er imidlertid begrænset, og det gør det svært for kommunerne at iværksætte de fagligt bedste løsninger over for de udsatte børn og unge. I aftalen for satspuljen i november 2011 blev der afsat 9 mio. kr. til at gennemføre en forløbsundersøgelse på det tidspunkt, hvor de unge overgår til voksenlivet, og hvor resultaterne af den indsats, der er givet i løbet af deres barndom, begynder at kunne ses herunder hvilken betydning de forskellige indsatser har haft for børnene, og hvad der karakteriserer de børn, som trods dårlige forudsætninger har klaret sig godt i overgangen til voksenlivet. Det fremgår videre af satspuljeaftalen for 2011, at Delrapportens 6. dataindsamling påbegyndes ultimo 2012 og færdiggøres ultimo 2015 under forudsætning af, at der opnås yderligere finansiering til at fuldende undersøgelsen. I aftalen om satspuljen for 2014 afsættes der 0,5 mio. kr. til at klargøre og registrere data fra den 6. dataindsamling. Det vil sige at rense dem for fejl, lægge dem i en fælles database og koble dem op på dataindsamlingerne fra 1996, 1999, 2003, 2007 og 2011, således at man netop kan følge det enkelte barn fra fødsel til 18-års alderen. Desuden vil SFI opdatere deres registerdatabase ved at købe adgang til data om alle unge født i 1995 og deres søskende og forældre etc. hos Danmarks Statistik. Det giver børneforløbsundersøgelserne helt unikke analysemuligheder, idet der er mulighed for at koble interviewdata - herunder mere bløde oplysninger om livstilfredshed, relationer til venner og familie, følelsen af at trives godt eller skidt med mere hårde oplysninger fra registrene om indlæggelser, diagnoser, arbejdsperioder, overførselsindkomster, domme og fængslinger, registreringer i hhv. psykiatri- og misbrugsregistrene mv., som afspejler den unges levevilkår og kan sættes i relation til de opvækstbetingelser, det enkelte barn har haft. Det vil kunne sikre viden om, hvilke levevilkår, foranstaltningstyper og registrerbare indsatser der ser ud til at have størst positiv betydning for de udsatte børn og unges problemer og behov, samt hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn, kommunerne skal være opmærksomme på i det forebyggende arbejde. Og Side 14 af 67

15 det vil ligeledes være muligt at analysere, hvad der karakteriserer de børn, som trods dårlige forudsætninger har klaret sig godt i overgangen til voksenlivet. Midlerne anvendes således til at klargøre og registrere data fra 6. dataindsamling. Analyser på baggrund af børneforløbsundersøgelserne forudsætter særskilt finansiering og er således ikke indeholdt i dette initiativ. Satspuljepartierne er enige om at drøfte finansieringen af disse analyser i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for Forslagets målgruppe Målgruppen for undersøgelsen er udsatte børn og unge, der har behov for særlig støtte med udgangspunkt i det repræsentative udsnit af 6000 danske børn, der blev født i efteråret 1995 samt et mindre udsnit af børn med etnisk minoritetsbaggrund, som indgår i undersøgelsen. De unge er ved dataindsamlingen i ½ år. Målgruppen for anvendelsen af den viden, der kommer ud af undersøgelsen, er de fagfolk på området, der arbejder med de udsatte børn, herunder socialrådgivere, udviklingskonsulenter og familiechefer i kommunerne. 6 Forslagets konkrete mål Med den yderligere viden, som Børneforløbsundersøgelsen vil give, kan sociale indsatser i højere grad målrettes til at hjælpe udsatte børn og unge bedst muligt. Effekten af Børneforløbsundersøgelsen bliver dermed på langt sigt, at flere udsatte børn og unge modtager en indsats, som guider dem i en positiv retning. 7 Hvordan nås resultaterne SFIs Børneforløbsundersøgelse vil bidrage med handleanvisende viden om, hvilke foranstaltninger og indsatser der har størst virkning over for de udsatte børn og unges udvikling gennem dataindsamlinger, samordninger med tidligere datasæt, analyse af data og formidling. Børneforløbsundersøgelsen har fulgt et repræsentativt udsnit af 6000 danske børn, der blev født i efteråret 1995 samt et mindre udsnit af børn med etnisk minoritetsbaggrund. Til dato har der været gennemført dataindsamlinger da børnene var 4-5 måneder (1996), 3½ år (1999), 7 år (2003), 11 år (2007) og 15 år (2011). Disse undersøgelser har resulteret i, at Danmark har et datasæt om danske børns udvikling og opvækstvilkår, som er både unikt og karakteriseret ved en høj kvalitet. Gennem årene har de indsamlede data dannet grundlag for adskillelige analyser og fungeret som et vidensgrundlag for socialpolitiske indsatser på børneområdet. Klargøring af datamaterialet og køb af registerdata fra Danmarks Statistik giver mulighed for at lave dybdegående effektstudier på hele datamaterialet fra Børneforløbsundersøgelsen i forhold til blandt andet at se på, hvilken betydning de forskellige indsatser har haft for børnene, og hvad der karakteriserer de børn, som trods dårlige forudsætninger har klaret sig godt i Side 15 af 67

16 overgangen til voksenlivet. 8 Evaluering og opfølgning Børneforløbsundersøgelsen evalueres ikke. 9 Varighed og forankring Midlerne anvendes til at klargøre datasættet fra den sidste forløbsundersøgelse og har 1 års varighed (2014). Forankringen af børneforløbsundersøgelsen har gennem årene vist sig ved, at de indsamlede data til brug for forløbsundersøgelsen har dannet grundlag for adskillige analyser. Nogle har fungeret som et vidensgrundlag for socialpolitiske indsatser på børneområdet, mens andre er blevet offentliggjort i både danske og engelsksprogede videnskabelige publikationer. Der er til dato registreret omkring 100 publiceringer. 10 Evt. administrationsomkostninger og efterregulering Nej Mio. kr. i 2014-pl Bevilling 0, Side 16 af 67

17 4. En skærpet indsats for bortførte børn 1 Titel En skærpet indsats for bortførte børn - etablering af en koordinationsenhed 2 Forslagsstiller Social-, Børne-, og Integrationsministeriet 3 Tilskudsmodtager Social-, Børne-, og Integrationsministeriet 4 Forslagets formål Initiativets formål er at forstærke indsatsen i sager om international børnebortførelse. Dette søges opnået dels ved øget støtte til den efterladte forælder, dels ved en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 22. maj 2013 indgået en aftale om en skærpet indsats for bortførte børn. 5 Forslagets målgruppe Børn mellem 0-18 år (i konventionssager børn mellem 0-16 år, da de konventioner, som Danmark har tiltrådt på området, finder anvendelse på børn til og med 16 år) Den forælder, som barnet er bortført fra, samt i nogle henseende i nogen grad den anden forælder (bortføreren) Der er årligt ca. 35 sager om bortførelse fra Danmark og ca. 15 sager til Danmark 6 Forslagets konkrete mål Støtte til den efterladte forælder En forælder, der oplever, at et barn bliver bortført til eller tilbageholdt i et andet land, befinder sig i en meget følsom og vanskelig situation, idet det i sådanne sager er nødvendigt at forholde sig til en række problemstillinger i forhold til sagen om at få barnet tilbage. Initiativet indebærer, at den efterladte forælder fremover mødes af én dansk myndighed, der vil sørge for at få sagen rigtigt og hurtigt i proces og samtidig koordinere samarbejdet med andre relevante danske myndigheder fra start til slut. Den efterladte forælder mødes i koordinationsenheden i udgangspunktet af den samme sagsbehandler, der vil følge sagen gennem hele forløbet, og som løbende vil være i tæt kontakt med den pågældende forælder og dennes eventuelle advokat. Det er således intentionen med initiativet at skabe én indgang for sagerne, og at et øget fokus på støtte og praktisk hjælp til den efterladte forælder vil imødegå de problemstillinger, som denne står overfor. Samtidig vil der med initiativet i højere grad end hidtil kunne søges dialog med andre landes centralmyndigheder med det formål at sikre fremdrift i de konkrete sager. Den generelle opgavevaretagelse Initiativet vil indebære, at koordinationsenheden kan opkvalificere opgavevaretagelsen i forhold til det internationale konventionssamarbejde, som Danmark er en del af. Side 17 af 67

18 Koordinationsenheden skal således løbende holde sig orienteret om internationale initiativer og deltage aktivt i disse med henblik på erfaringsudveksling og sikring af forståelse for konventionernes anvendelse. Enheden skal også hvor det vurderes relevant arbejde målrettet med inddragelse af konventionens sekretariat i Haag til brug for det generelle samarbejde og forståelse for konventionen også til gavn for de konkrete sager. Enheden vil også i højere grad end hidtil kunne tage initiativ til erfaringsudveksling direkte med andre lande, hvis dette vurderes at være til gavn for den fremadrettede konkrete håndtering af sager med det pågældende land. Endelig vil enheden mere målrettet og i samarbejde med de øvrige danske myndigheder på området kunne tilrettelægge den nationale indsats, særligt i forhold til sager om bortførelse til Danmark. Dette mål skal opfyldes bl.a. ved hjælp af efteruddannelse af advokater, dommere og de danske repræsentationer i udlandet. I forhold til den generelle opgavevaretagelse er det således intentionen, at indsatsen vil sikre, at Danmark i videre udstrækning end hidtil markerer sig i det internationale samarbejde til gavn for de konkrete sager og forståelsen for og anvendelsen af de internationale konventioner. 7 Hvordan nås resultaterne Initiativet vil forstærke indsatsen i sager om international børnebortførelse. Dette søges opnået ved: øget støtte til den efterladte forælder og en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt Initiativet indebærer, at den efterladte forælder fremover mødes af én dansk myndighed, der vil sørge for at få sagen rigtigt og hurtigt i proces og samtidig koordinere samarbejdet med andre relevante danske myndigheder fra start til slut. Den efterladte forælder mødes i koordinationsenheden i udgangspunktet af den samme sagsbehandler, der vil følge sagen gennem hele forløbet, og som løbende vil være i tæt kontakt med den pågældende forælder og dennes eventuelle advokat. Gennem øget dialog med den efterladte forælder, herunder bl.a. ved personlige møder, sikres det, at der ydes den fornødne vejledning og støtte, og at sagen håndteres af alle relevante danske myndigheder. Særligt i forhold til koordinationsenhedens håndtering af sager om bortførelse til lande, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med, og som fortsat skal varetages af Udenrigsministeriet, udbygges det eksisterende samarbejde med Udenrigsministeriet bl.a. med løbende statusmøder. Side 18 af 67

19 Etableringen af én indgang for sagerne og et øget fokus på støtte og praktisk hjælp til den efterladte forælder vil derfor søge at imødegå de problemstillinger, som forældre står over for. Samtidig vil der med initiativet i højere grad end hidtil kunne tages en direkte dialog med andre landes centralmyndigheder ved, at enheden rejser til det pågældende land med det formål at sikre fremdrift i sagen. I forhold til den generelle opgavevaretagelse er det således intentionen, at indsatsen vil sikre, at Danmark i videre udstrækning end hidtil markerer sig i det internationale samarbejde til gavn for de konkrete sager og forståelsen for og anvendelsen af de internationale konventioner. 8 Evaluering og opfølgning Der er ikke planlagt evaluering af initiativet. 9 Varighed og forankring Bevillingen er permanent med henblik på varig forankring. 10 Evt. administrationsomkostninger og efterregulering Nej Mio. kr. i 2014-pl Bevilling 3,1 2,9 2,9 2,9 Side 19 af 67

20 5. PAS - adoptionsrådgivning 1 Titel Post Adoption Service (PAS) 2 Forslagsstiller Social-, Børne- og Integrationsministeriet 3 Tilskudsmodtager Ankestyrelsen 4 Forslagets formål Efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner skal myndighederne i de enkelte lande fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen. Post Adoption Service (PAS-rådgivningsydelser) skal ses i lyset af denne konventionsretlige forpligtelse. Forskning og undersøgelser viser, at adopterede som gruppe har en øget risiko for psykisk sygdom og andre problemer i voksenlivet. Undersøgelser viser også, at det kan kræve særlige kompetencer hos og støtte til forældrene for at sikre, at adoptivbørn får en god og tryg opvækst. Endvidere peger nyere forskning på, at selve overgangen fra børnehjem til adoptivfamilien kan være traumatisk for barnet, idet forældrene ofte kan reagere med voldsom stress og usikkerhed. PAS-rådgivningens udformning hviler på en psykologfaglig antagelse om, at en tidlig indsats med faglig kompetent rådgivning virker forebyggende og har stor effekt på både kortere og længere sigt. En tidlig indsats vil skabe de bedste forudsætninger for god tilknytning mellem adoptivforældrene og barnet og dermed også den bedste forudsætning for en sund og tryg opvækst for det adopterede barn. Initiativet skal generelt give øgede forældrekompetencer og øge den faglige kompetence hos de professionelle, som omgiver barnet. Formålet er at kunne forebygge potentielt vidtrækkende problemer tidligt og afværge, at børnene på længere sigt udvikler dybere vanskeligheder. Disse mål skal nås ved: 1. PAS-rådgivningsforløb af 10 timers varighed 2. Særlig PAS-rådgivning i umiddelbar tidsmæssig forbindelse med hjemtagelsen af barnet 3. PAS-undervisning af professionelle 4. Børnegrupper for adopterede Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for Dette projekt udløber med udgangen af Forslagets målgruppe Målgruppen er henholdsvis adoptivfamilier, adopterede og professionelle, der i hverdagen har med adopterede og deres familier at gøre, herunder psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, tale-hørepædagoger, skolelærere m.fl. I forhold til børnegrupper for adopterede bemærkes, at målgruppen er børn i alderen år. Side 20 af 67

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område Punkt 7. Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017. 2014-2343. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2013 Delaftale for social- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2013 Delaftale for social- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2013 Delaftale for social- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle Oktober 2013 Et samfund for alle Med den handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle præsenterer regeringen sine visioner for

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2016) 15.13.28.90.

Læs mere

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 4. november 2016 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2017-2020 Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 14. november 2011 Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere