STRATEGI Der findes ikke affald - kun ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer"

Transkript

1 STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014

2 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres og håndteres. Nogle ændringer er betinget af lokale danske forhold, men de fleste vil skyldes udefra kommende påvirkninger. EU vil fortsat have stor indflydelse for rammebetingelserne på affalds- og energiområdet i Danmark, men i endnu større omfang end tidligere vil påvirkninger fra alle dele af verden få indflydelse på, hvordan Danmark og Europa indretter sig. AffaldPlus skal dog uanset de kommende års ændringer i rammebetingelserne udfylde sin rolle som ejerkommunernes ressourceforvalter og opfylde selskabets nye strategiske mål. Ressourcesektoren affald og energi - vil i perioden frem til 2024 særligt være påvirket af følgende udviklingstendenser: Fra affald til ressourcer Affald betragtes både som en ressource og en vare. For nogle affaldstypers vedkommende vil ressourceknaphed og prisniveau betyde udvikling af helt nye genanvendelsesteknologier. Affald bliver et konkurrencedygtigt alternativ til udgravning/anvendelse af jomfruelige råvarer. Vugge-til-vugge tankegangen vinder frem i tilgangen til produktion og forbrug i kombination med, at en større del af forbrugsgoderne fremover bliver lejet/leaset i stedet for købt til ejendom. Genbrug, levetidsforlængelse og genanvendelse bliver dermed i højere grad producenternes ansvar. Ressourcer må ikke gå til spilde eller miste nytteværdi ved downcycling. Kun fornybare ressourcer som biomasse må forbruges (f.eks. papirfibre, der bliver for korte, så de ikke længere kan bruges i nyt papir, hvorefter de nyttiggøres termisk). Øget fokus på reparation og direkte genbrug af både ideale og økonomiske årsager. Energiforbruget og dermed efterspørgslen på energi til bl.a. rumopvarmning reduceres væsentligt. Energi bliver dyrere af både efterspørgselsmæssige og afgiftsmæssige årsager. Forbrænding og deponering Mindre affald skal brændes jf. ressourcestrategien Danmark uden affald. Der bliver færre og større forbrændingsanlæg I Danmark. Affaldssektoren har fortsat et ansvar for og en rolle i energiforsyningen - primært på varmeforsyningsområdet. Overskydende mængder ikke-genanvendeligt, brændbart affald fra EU-lande transporteres på tværs af landegrænser til nyttiggørelse i områder med store varmebehov. Der etableres ikke nye affaldsdeponier og en række eksisterende lokaliteter kan ikke udvides. Organisering og liberalisering Der vil fortsat være et pres på affalds- og energisektoren for liberalisering og effektivisering. Ofte i modstrid med tekniske og miljømæssige hensyn samt på tværs af både overordnede og lokale politiske hensyn. Den geopolitiske uafhængighed i forhold til energi- og råvareforsyning skal øges/styrkes. Reguleringen indenfor EU harmoniseres yderligere, hvilket vil medføre flere producentansvarsordninger - også for husholdningsaffaldet. Version Side 2 af 6

3 Affaldsrammedirektivet vil blive revideret flere gange i perioden med øgede genanvendelseskrav til følge. Erhvervsaffaldet liberaliseres yderligere kommunerne får kun i begrænset omfang mulighed for at styre affaldsstrømmene fra erhvervsvirksomheder. Kommunerne har fortsat ansvaret for husholdningernes affald i hele håndteringskæden fra indsamling til nyttiggørelse og bortskaffelse. Kommunerne vil primært fungere som myndighed i fremtiden samt levere velfærdsydelser på kerneområderne. Alle drifts- og kunderelaterede funktioner vil blive overdraget til de kommunale selskaber. Øget samarbejde mellem affaldssektorens parter er nødvendig for at sikre det fornødne grundlag for nye affaldsbehandlingsteknologier. Samarbejde kan etableres mellem offentlige selskaber og kommuner og/eller med inddragelse af private virksomheder. Affaldsselskabernes opgaveportefølje og organisering ændres, så der bliver 2 ligeværdige forretningsområder - miljø/affald og energi Borgerinddragelse Borgerinddragelse har i en del år været en vigtig del af affaldshåndteringen, ved at det i stor udstrækning er lykkedes at få borgerne til at sortere deres affald og køre det til genbrugspladserne. Borgerinddragelsen vil blive udvidet til også at omfatte andre dele af det offentliges ydelser i bred forstand. Informationstætheden og mængden af medier øges fortsat, hvilket stiller øgede krav til kommunikationen. Budskaber om ressourcer skal konkurrere om borgernes opmærksomhed i et stærkt differentieret medielandskab. Affaldsselskaberne skal i højere grad være på i mediebilledet samt være parat overfor alle former for henvendelser og tilkendegivelser fra borgere og andre interessenter. Version Side 3 af 6

4 Der findes ikke affald - kun ressourcer Der findes ikke affald kun ressourcer er den fælles vision. AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores 6 ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. AffaldPlus arbejde foregår i 5 hovedspor, som alle skal bidrage til at realisere den fælles vision. De 5 hovedspor: 1. Håndtering af ressourcer og affald AffaldPlus mål er at udvikle en bæredygtig håndtering af affald samt sikre behandlingskapacitet og afsætning for alle fraktioner og ressourcer på egne anlæg eller hos offentlige og private samarbejdspartnere i overensstemmelse med den overordnede ressourcetilgang. 2. Indsamling af affald AffaldPlus vil sikre et samlet indsamlingskoncept i kommunerne for at opfylde ressourcestrategien samt styrke genbrugspladsernes service og konkurrencekraft. 3. Energi AffaldPlus mål er at fortsætte og udvikle produktionen af energi på et bæredygtigt grundlag samt være en foretrukken samarbejdspartner omkring drift og administration på energiområdet. 4. Lokalsamfundet og kunderne AffaldPlus er en aktiv medspiller i lokalsamfundets udvikling og kommunikerer med borgere og virksomheder for at påvirke holdninger og ændre adfærd i overensstemmelse med den fælles vision. 5. Økonomi og organisering AffaldPlus mål er at sikre de nødvendige økonomiske handlemuligheder for at kunne realisere den fælles vision til gavn for ejerne og brugerne. De strategiske mål: Version Side 4 af 6

5 1. Håndtering af ressourcer og affald 1.1 AffaldPlus prioriterer sit arbejde i overensstemmelse med EU s affaldshierarki: 1. forebyggelse, 2. genbrug, 3. genanvendelse, 4. nyttiggørelse særligt til energi, 5. bortskaffelse 1.2 AffaldPlus håndterer alt affald, som ejerkommunerne har ansvar for (kommunernes forsyningspligt). 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.4 AffaldPlus etablerer egen behandlingskapacitet i forhold til egne mængder og markedets øvrige muligheder. 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2. Indsamling af affald 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås. 2.2 AffaldPlus tilpasser genbrugspladsernes sorteringskoncept, så flest muligt ressourcer reddes, og kunderne sorterer efter, hvad der er nødvendigt i den efterfølgende affaldsbehandling. 2.3 AffaldPlus effektiviserer driften af genbrugspladserne ved at etablere få og større genbrugspladser. 2.4 AffaldPlus tilbyder sig som entreprenør og samarbejdspartner ift. renholdningsopgaver i kommunerne (indsats mod henkastet affald, strandrensning, m.v.). 3. Energi. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.2 AffaldPlus leverer mere energi på de samme ressourcer (optimerer energiproduktionen) 3.3 AffaldPlus oplagrer og sæsonforskyder energi, herunder indgår i systemer, der transformerer energi fra en energiform til en anden (el-gas-varme/triple-smart-grid). 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 3.5 AffaldPlus er samarbejdspartner for lokale varmeværker og energiproducenter på drifts- og administrationsområdet. 4. Lokalsamfundet og kunderne 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.2 AffaldPlus kommunikerer med borgere og virksomheder for at reducere lokalsamfundets forbrug af ressourcer. Version Side 5 af 6

6 4.3 AffaldPlus vil være rollemodel på affalds- og energiområdet samt minimere og håndtere eget affald korrekt og udelukkende anvende vedvarende energi, hvor det er muligt. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 4.5 AffaldPlus opretholder i samarbejde med ejerkommunerne en faglig ekspertise om klima og energispørgsmål generelt i forhold til de aktuelle behov. 4.6 AffaldPlus stiller sin viden til rådighed for selskabets ejere samt borgere og virksomheder i oplandet. 4.7 AffaldPlus indgår i samarbejde med de kommunale jobcentre og andre relevante aktører om at udnytte AffaldPlus aktiviteter til at skabe sociale arbejdspladser samt opkvalificere eller give jobmulighed for borgere, der har svært ved at fastholde eller få en position på arbejdsmarkedet. 5. Økonomi og organisering. 5.1 AffaldPlus sikrer den bedste service, kvalitet og miljøeffekt af de leverede ydelser indenfor de økonomiske rammer, som ejerkommunerne stiller til rådighed. 5.2 AffaldPlus optimerer egen behandlings-og produktionskapacitet ift. miljø, mængder og marked for bl.a. at have konkurrencedygtige behandlingspriser og takster. 5.3 AffaldPlus opretholder en miljøcertificering af alle driftsaktiviteter. 5.4 AffaldPlus samarbejder med de kommunale forvaltningsenheder og selskaber om alle former for drift og administration med henblik på at optimere parternes ressourceanvendelse. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. 5.6 AffaldPlus opleves som en rummelig arbejdsplads med socialt ansvar. Version Side 6 af 6

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere