Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en"

Transkript

1 Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben Henriksen Handelshøjskolen i Århus Faggruppe spansk CLM speciale August

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over anvendte forkortelser 6 side Kapitel 1. Indledning Baggrund og motivation Overordnet problemstilling Problemformulering Metode Afgrænsning Målgruppe Specialets opbygning Kildemateriale Notesystem Begrebsdefinition Forkortelser Andre praktiske oplysninger 16 Kapitel 2. Retskilder De danske retskilder Kollektive overenskomster Lovgivning De spanske retskilder Lovgivning Kollektive overenskomster Komparativ analyse Sammenfatning 26 Kapitel 3. Det arbejdsretlige processystem Det arbejdsretlige processystem i Danmark De fagretlige organer 27 2

3 De ordinære domstole Det arbejdsretlige processystem i Spanien De ordinære domstole De fagretlige organer Komparativ analyse Sammenfatning 31 Kapitel 4. Afskedigelsesbeskyttelse Afskedigelsesbeskyttelsen i dansk arbejdsret Afskedigelsesbeskyttelsens omfang Overenskomstdækning Beskyttelse i medfør af lovgivning Overenskomstens saglighedskrav Funktionærlovens saglighedskrav De ansættelsesretlige loves afskedigelsesforbud Særligt beskyttede lønmodtagere Lønmodtagernes repræsentanter Lønmodtagere med høj anciennitet Gravide, barslende og lønmodtagere på forældreorlov Afskedigelsesbeskyttelsen i spansk arbejdsret Afskedigelsesbeskyttelsens omfang Beskyttelse i medfør af lovgivning Overenskomstdækning ET s saglighedskrav Lovbestemt afskedigelsesforbud Særligt beskyttede lønmodtagere Lønmodtagernes repræsentanter Lønmodtagere med høj anciennitet Gravide, barslende og lønmodtagere på forældreorlov 43 3

4 4.3. Komparativ analyse Sammenfatning 46 Kapitel 5. Afskedigelse Afskedigelse i dansk arbejdsret Opsigelsesvarsel Overenskomstbaseret varsel Funktionærloven Masseafskedigelse Bortvisning Fratrædelsesgodtgørelse Arbejdsløshedsforsikring Afskedigelse i spansk arbejdsret Opsigelsesvarsel Individuel afskedigelse Masseafskedigelse Bortvisning Fratrædelsesgodtgørelse Arbejdsløshedsforsikring Komparativ analyse Sammenfatning 60 Kapitel 6. Usaglig afskedigelse Usaglig afskedigelse i dansk arbejdsret Processuel behandling Sanktionsmuligheder Underkendelse Godtgørelse 64 4

5 6.2. Usaglig afskedigelse i spansk arbejdsret Processuel behandling Sanktionsmuligheder Underkendelse Godtgørelse Komparativ analyse Sammenfatning 70 Kapitel 7. Arbejdsrettens fremtidsperspektiver EU-rettens indflydelse på dansk og spansk arbejdsret Lønmodtagerens fremtidige beskyttelse mod afskedigelse Sammenfatning 73 Kapitel 8. Termlister Læsevejledning Termer vedrørende de danske forhold Termer vedrørende de spanske forhold Sammenfatning 89 Kapitel 9. Konklusion Problemformuleringens første spørgsmål Problemformuleringens andet spørgsmål Problemformuleringens tredje spørgsmål Problemformuleringens fjerde spørgsmål Problemformuleringens delformål Termlisterne 96 Kapitel 10. Resumé på spansk 97 Bilag 100 Litteraturliste 114 5

6 Oversigt over anvendte forkortelser AFL: Arbejdsløshedsforsikringsloven ARL: Arbejdsretsloven ASEC III: Den tredje aftale om udenretslig løsning af arbejdsretlige konflikter (III acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales) BOE: Det spanske Statstidende (El Boletín Oficial) CC.OO: Spansk fagforbund (Comisiones Obreras) DA: Dansk arbejdsgiverforening DL: Diskriminationsloven EF: Det Europæiske Fællesskab ET: Den spanske arbejdsmarkedslov (Estatuto de los trabajadores) EU: Den Europæiske Union EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab FFL: Foreningsfrihedsloven FUL: Funktionærloven ILO: Den Internationale Arbejdsorganisation LBK: Lovbekendtgørelse LBL: Ligebehandlingsloven LGSS: Den spanske lov om det sociale sikringssystem (Ley General de la Seguridad Social) LLL: Ligelønsloven LO: Landsorganisationen i Danmark LOLS: Den spanske lov om organisationsfrihed (Ley Orgánica de Libertad Sindical) LOM: Lov om masseafskedigelser LPL: Den arbejdsretlige proceslov i Spanien (Ley de Procedimiento Laboral) 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Baggrund og motivation Inspirationen til dette speciale er i første omgang opstået på baggrund af min store interesse for det juridiske område gennem hele min studietid på Handelshøjskolen i Århus. Denne interesse er absolut ikke blevet mindre under CLM-studiet, og derfor var det helt naturligt for mig at skrive speciale inden for netop dette fagområde. Eftersom jeg selv står over for at skulle ud på arbejdsmarkedet i den nærmeste fremtid, var det oplagt at koncentrere mig om arbejdsretten for generelt at få et lidt mere grundigt kendskab til arbejdsmarkedets spilleregler. Når valget er faldet på lige netop lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på afskedigelsesbeskyttelse, skyldes det først og fremmest, at det er et meget interessant og et meget væsentligt område af arbejdsretten. Derudover har jeg, ved at undersøge de allerede eksisterende specialer inden for faggruppe spansk, fundet frem til, at de tidligere specialeskrivere endnu ikke har beskæftiget sig med dette område af arbejdsretten, og derfor kan dette speciale være med til at udfylde et tomrum på arbejdsretsområdet Overordnet problemstilling Siden Danmarks indtræden i EF, nu EU, i er der sket en stadig stigende harmonisering mellem medlemslandene. Den stigende harmonisering har blandt andet sat sit tydelige præg på arbejdsretten. Dette skyldes i høj grad, at en af EU s helt centrale målsætninger er at skabe et fælles europæisk arbejdsmarked baseret på blandt andet arbejdskraftens frie bevægelighed og fælles mindsteregler for løn- og arbejdsvilkår. 2 Det kan dog blive en vanskelig opgave at skabe et fælles arbejdsmarked inden for EU, da arbejdsretten i høj grad er karakteriseret af nationale særpræg, der grunder i politiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. 3 På baggrund af ovenstående synes jeg, det kunne være interessant at undersøge, hvor forskellig reguleringen af arbejdsmarkedsområdet er i Danmark og Spanien. Til undersøgelse af dette har jeg helt konkret valgt at sammenligne den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på afskedigelsesbeskyttelse. Denne sammenlignende analyse har til formål at øge læserens kendskab til lighederne og forskellene mellem de to landes pågældende 1 (s.39) 2 Kristiansen 2005, s Ibid., s. 75 7

8 retsområde. Et sådant kendskab til forholdene i Danmark og Spanien kan for eksempel være nyttigt i forbindelse med oversættelsessituationer, hvor det netop er vigtigt, at oversætteren har det nødvendige kendskab til det pågældende fagområde på både kilde- og målsproget for at kunne producere en korrekt oversættelse Problemformulering Det overordnede formål med dette speciale er således på baggrund af ovenstående at udarbejde en komparativ analyse af lønmodtagerens overordnede retsstilling i forbindelse med afskedigelse med særligt henblik på dennes beskyttelse mod afskedigelses i henholdsvis Danmark og Spanien. For at opfylde dette vil jeg helt konkret undersøge følgende fire spørgsmål: Hvad karakteriserer den arbejdsretlige model i de to lande, og hvori består eventuelle ligheder og forskelle? I hvor høj grad er lønmodtageren generelt beskyttet mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, og hvilke ligheder og forskelle er der? Hvordan er den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse, og hvilke ligheder og forskelle er der? Hvordan er lønmodtageren stillet i forbindelse med usaglig afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, og hvori består eventuelle ligheder og forskelle? Derudover vil jeg også undersøge, hvordan Danmarks og Spaniens arbejdsmarkedsmodel eventuelt kan komme til at se ud i fremtiden, og hvad det vil betyde for lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse. Endelig vil jeg udarbejde en termliste over de vigtigste faglige termer på henholdsvis dansk og spansk. Disse termlister har til formål at øge udbyttet af dette speciale for læsere, der har et vist kendskab til det spanske sprog Metode Ifølge professor, dr.jur. Ole Lando findes der to forskellige måder at gribe en komparativ fremstilling af to landes retssystemer an på. Man kan enten benytte sig af Länderberichtmetoden eller den analytiske metode. Hvis man benytter sig af Länderberichtmetoden, beskriver man hvert retssystem for sig, og hvis man benytter sig af den analytiske metode, beskriver man hvert delemne 8

9 for sig og ser således på begge landes forhold inden for det pågældende delemne, før man går videre til næste delemne. 4 Jeg har valgt at benytte mig af den analytiske metode, da jeg mener, det vil give et større overblik over opgaven at behandle hvert delemne for sig. Derudover mener jeg også, at denne metode vil skabe en større sammenhæng i opgaven. Jeg vil altså først beskrive hvert lands forhold i forbindelse med det pågældende delemne, og derefter følger en komparativ analyse, hvor de væsentligste ligheder og forskelle fremhæves. Ulempen ved denne metode er, at der vil forekomme en del gentagelser, men dog ikke i så høj grad, som det ville være tilfældet med Länderberichtmetoden. 5 Derudover kan fremstillingen ifølge Ole Lando være dynamisk eller statisk, hvor den dynamiske fremstilling beskriver retssystemets udvikling gennem tiden, og hvor den statiske fremstilling beskriver den aktuelle situation. 6 Jeg har her valgt at kombinere de to metoder, da jeg mener, det vil give det bedste resultat. Jeg har primært valgt at tage udgangspunkt i den statiske metode, da formålet med dette speciale ikke er at udarbejde en detaljeret undersøgelse af de to landes udvikling indtil dags dato, men derimod snarere at give et billede af, hvordan situationen ser ud lige nu. Jeg har dog visse steder i specialet valgt at benytte mig af den dynamiske metode ved at inddrage information omkring tidligere forhold. Dette sker i det omfang, det er relevant for læserens forståelse af den aktuelle situation eller for at illustrere den generelle tendens i udviklingen inden for det valgte retsområde. Desuden har jeg i kapitel 7 valgt at se lidt på arbejdsrettens fremtidsperspektiver, hvilket har til formål at besvare specialets delformål Afgrænsning Jeg har valgt kun at inddrage de vigtigste forhold til besvarelse af specialets problemformulering. Jeg har i den forbindelse vurderet, at forhold som afskedigelse i forbindelse med ændrede ansættelsesforhold, konkurs, virksomhedsoverdragelse, etc. ikke er så væsentlige i denne sammenhæng, og derfor omfatter specialet ikke disse forhold. 4 Lando, s Ibid., s Ibid., s

10 Derudover har jeg valgt ikke at inddrage information omkring lønmodtagere, der er omfattet af helt særlige love som for eksempel i dansk tilfælde landbrugsmedhjælpere, sømænd og elever, og i spansk tilfælde professionelle sportsfolk, direktører etc. Jeg har desuden valgt at koncentrere min analyse om forholdene på det private arbejdsmarked. Dette skyldes, at den offentligt ansatte lønmodtager i både Danmark og Spanien generelt nyder godt af en højere grad af beskyttelse end den privatansatte lønmodtager, og derfor er det ikke så interessant at inddrage det offentlige arbejdsmarked i opgaven. Derudover omhandler specialet udelukkende den faste ansættelse på fuld tid. I undersøgelsen af de to landes retskilder har jeg desuden valgt udelukkende at fokusere på lovgivning og kollektive overenskomster, da disse er de primære retskilder, selv om retskilderne prioriteres forskelligt i Danmark og Spanien (jf. kapitel 2). Desuden har jeg valgt ikke at inddrage konkrete eksempler på overenskomster under beskrivelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel. Dette skyldes, at der eksisterer mange forskellige kollektive overenskomster med hver deres vilkår, og det ville således være alt for omfattende at kommentere alle de eksisterende overenskomster. Jeg har derfor i stedet valgt at fokusere på Hovedaftalen mellem DA og LO. Hvad angår de spanske overenskomster har jeg valgt heller ikke at inddrage konkrete eksempler på disse, da overenskomsterne under alle omstændigheder skal overholde lovgivningens bestemmelser, og derfor antages det, at der ikke er så store grundlæggende forskelle mellem lovgivningen og overenskomsterne. Dette er også årsagen til, at jeg i forbindelse med den spanske arbejdsret primært har valgt at koncentrere min analyse om lovgivningen. I udarbejdelsen af termlisterne har jeg desuden valgt udelukkende at inddrage specifikke arbejdsretlige termer. De valgte termer afspejler ofte forhold, der er helt specielle for enten dansk eller spansk arbejdsret, og derfor kan de i mange tilfælde resultere i en del sproglige problemer Målgruppe Specialets primære målgruppe er studerende og oversættere, der beskæftiger sig med juridiske tekster, samt læsere i almindelighed, der kan have interesse i at vide noget om forskellene mellem den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse og beskyttelse mod netop 10

11 afskedigelse, herunder eventuelt danskere, der overvejer at bosætte sig i Spanien. Specialets sekundære målgruppe er virksomheder, der overvejer at etablere virksomhed i Spanien, og som derfor kan have en interesse i at vide, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med afskedigelse af spanske lønmodtagere. Da det ikke kan forventes, at den primære målgruppe har indgående kendskab til emnet, har jeg valgt at inddrage en detaljeret undersøgelse af det valgte retsområde i både Danmark og Spanien. Den sekundære målgruppe formodes at have en relativt større forhåndsviden om de danske forhold, men jeg er dog overbevist om, at denne målgruppe som nævnt ovenfor også vil kunne drage nytte af specialet. Specialet opstiller nemlig en let tilgængelig sammenligning af forholdene i Danmark og Spanien, og dermed kan virksomhederne hurtigt skabe sig et overblik over, hvori de primære ligheder og forskelle ligger. Termlisterne henvender sig hovedsageligt til den del af den primære målgruppe, der har et vist kendskab til det spanske sprog, da netop denne gruppe formodes at have størst gavn af en sådan termliste Specialets opbygning Specialet er primært bygget op omkring en tematisk struktur, da jeg mener, at dette er den bedste struktur til at besvare opgavens problemstilling på en tilfredsstillende måde. Derudover har jeg imidlertid valgt at gøre brug af den kronologiske struktur i de tilfælde, hvor det er relevant. Dette kan blandt andet ses i dele af kapitel 2, hvor jeg beskriver udviklingen i de to landes retskilder over et bestemt tidsrum, hvorfor den kronologiske struktur i dette tilfælde er det helt oplagte valg. Derudover skal det nævnes, at jeg under beskrivelsen af de danske og de spanske forhold har valgt at behandle de vigtigste aspekter af hvert delemne først, hvilket betyder, at opgavens struktur i beskrivelsen af de spanske forhold er forskellig fra strukturen i beskrivelsen af de danske forhold. Som eksempel kan nævnes kapitel 2, hvor jeg under de danske forhold først beskriver de kollektive overenskomster og derefter lovgivningen, mens jeg under de spanske forhold gør det lige omvendt. Specialets opbygning afspejler således Danmarks og Spaniens forskellige retskildestruktur (jf. kapitel 2). 11

12 I det følgende vil jeg kort beskrive opgavens overordnede indhold. Kapitel 2 omhandler de to landes primære retskilder og deres karakteristika og beskriver i den forbindelse den udvikling, den danske og den spanske arbejdsmarkedsmodel har gennemgået i tidens løb. Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af det arbejdsretlige processystem i Danmark og Spanien. Formålet med disse to kapitler er at besvare problemformuleringens første spørgsmål ved at give en overordnet introduktion til arbejdsretten, idet dette kan være med til at fremme læserens forståelse for den nuværende arbejdsmarkedsmodel i henholdsvis Danmark og Spanien. I sidste ende kan det hjælpe læseren til at forstå, hvorfor der på visse områder er væsentlige forskelle mellem den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse og beskyttelse i denne forbindelse. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af den danske og den spanske lønmodtagers overordnede beskyttelse mod afskedigelse. Kapitel 5 omhandler lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med en eventuel afskedigelse, og endelig omhandler kapitel 6 lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med en usaglig afskedigelse. Formålet med disse kapitler er at finde frem til, i hvor høj grad den danske og den spanske lønmodtager er beskyttet mod afskedigelse, og hvordan lønmodtagerens overordnede retsstilling er i forbindelse med en saglig eller usaglig afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, samt hvori eventuelle forskelle og ligheder består. De ovennævnte kapitler skal således besvare problemformuleringens sidste tre spørgsmål. Kapitel 7 omhandler arbejdsrettens fremtidsperspektiver. Formålet med dette kapitel er at give læseren et indblik i, hvordan arbejdsmarkedsmodellen kan komme til at se ud i fremtiden, og hvilken betydning det eventuelt vil få for lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien. Formålet med dette kapitel er således at besvare problemformuleringens delformål. Kapitel 8 omhandler termlisterne. Termlisterne indeholder for hver term et forslag til en oversættelse, en faglig forklaring, et eksempel på hvordan termen anvendes i praksis, og en oversættelsesrelevant kommentar omkring ækvivalens mellem termen og den valgte oversættelse. 12

13 Derudover er der til nogle af termerne information omkring de ordforbindelser 7, termen normalt indgår i, samt angivelse af synonymer og eventuelt henvisninger til andre termer Kildemateriale Det kildemateriale, der er anvendt i dette speciale, består primært af lærebøger, lovtekster, diverse artikler, primært fra Internettet, hjemmesider, ordbøger og leksika. I forbindelse med udvælgelsen af det trykte kildemateriale er det helt afgørende at finde frem til de nyeste kilder for at være sikker på, at de beskrevne forhold stadig er gældende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en del af de danske kilder stammer fra slutningen af 1990 erne. Dette opvejes dog af, at der ikke er sket de store ændringer inden for dansk arbejdsret, og at det i øvrigt har været muligt at finde information om eventuelt ændrede forhold i de nyere arbejdsretlige lærebøger som for eksempel Jens Kristiansens Grundlæggende arbejdsret fra 2005 samt på Internettet. Derudover skal det fremhæves, at en del af det spanske kildemateriale også stammer fra 1990 erne. Her skal det dog samtidig nævnes, at der i Spanien heller ikke er sket den helt store udvikling på området, og at det også her har været muligt at finde eventuelle ændringer i det nyere materiale som Comentarios al estatuto de los trabajadores og Estatuto de los trabajadores Comentado y con jurisprudencia begge fra 2005 samt på Internettet. I forbindelse med udvælgelsen af kildemateriale på Internettet var de to vigtigste kriterier at finde det nyeste kildemateriale og at sikre forfatterens troværdighed. I forbindelse med disse kilder kan det nemlig være vanskeligt at finde ud af, hvem forfatteren er. Her skal nævnes, at jeg primært inddrager kildemateriale fra analysebureauer, Internetaviser, og fra hjemmesider som for eksempel Arbejdsministeriet i Danmark, den spanske arbejdsformidling og fagforbundet* CC.OO. I denne forbindelse skal det bemærkes, at kildematerialet fra visse organisationers hjemmesider kan være subjektivt. Til orientering skal det oplyses, at de hjemmesider, der henvises til i opgaven, var gældende pr. 10. august Kollokationsforbindelser 13

14 1.9. Notesystem Litteraturhenvisninger er at finde nederst på hver side, og det samme gælder for eventuelle kommenterende noter. Henvisninger til andre afsnit i opgaven angives i parentes i selve teksten. For at undgå unødig forvirring omkring notesystemet skal det nævnes, at jeg i specialet henviser til bogen Glosario de Empleo y Relaciones Laborales på to forskellige måder. Nogle steder i specialet henvises til et bestemt sidetal, mens der andre steder, hovedsageligt i termlisten, henvises til et opslagsord. Dette skyldes, at bogen består af to dele, hvoraf den første er en introduktion til arbejdsretten, mens den anden del er et leksikon. Hvis jeg henviser til et sidetal, henviser jeg altså til bogens indledende del, mens jeg henviser til bogens leksikon, hvis jeg henviser til et opslagsord Begrebsdefinition Afskedigelse Når jeg i specialet nævner termen afskedigelse, fokuserer jeg på netop afskedigelse i modsætning til bortvisning (se nedenfor). Dette gør sig også gældende for den spanske arbejdsret. Når jeg under gennemgangen af den spanske arbejdsret nævner termen afskedigelse, er der således tale om enten individuelle afskedigelser (se nedenfor) eller masseafskedigelser (se nedenfor), idet bortvisningen også her behandles særskilt. Hovedreglen er altså, at opgaven koncentrerer sig om selve afskedigelsen, med mindre andet udtrykkeligt angives. Arbejdsmangel Når jeg i specialet anvender termen arbejdsmangel, dækker den over den situation, hvor udefrakommende omstændigheder gør, at virksomheden bliver nødt til at afskedige nogle af medarbejderne. 8 Bortvisning Da jeg første gang stødte på den spanske afskedigelsesform despido disciplinario, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle oversætte den med bortvisning, der medfører et definitivt ophør af ansættelsesforholdet, eller fritstillelse, hvor ansættelsesforholdet består, men hvor lønmodtageren fritages for sine arbejdsforpligtelser Paulsen, s

15 Efter en grundigere undersøgelse af forholdene har jeg dog i specialet valgt at oversætte den spanske despido disciplinario med bortvisning, idet denne form for afskedigelse i Spanien dækker over de samme forhold som den danske term bortvisning. Det er nemlig sådan, at den spanske arbejdsgiver kun kan benytte sig af denne meget indgribende sanktionsmulighed i forbindelse med lønmodtagerens meget grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, 10 hvilket svarer til den danske arbejdsgivers mulighed for ar bortvise lønmodtageren. Derudover ophæves ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning i forbindelse med en sådan afskedigelse i Spanien, 11 hvilket også understøtter, at denne form for afskedigelse svarer til bortvisningen inden for dansk arbejdsret. Individuelle afskedigelser Jeg har valgt at oversætte den spanske afskedigelsesform despido objetivo med individuel afskedigelse, der skal ses i modsætning til masseafskedigelse (se nedenfor). Jeg kunne også have valgt at oversætte den spanske term direkte med objektiv afskedigelse, men da vi ikke har noget lignende på dansk, vil målgruppen ikke umiddelbart kunne gennemskue, hvad en sådan term dækker over. Jeg mener derfor, at det er mere hensigtsmæssigt at oversætte den spanske term med individuel afskedigelse, hvilket en søgning på også bekræfter. Der er nemlig ingen hits på objektiv afskedigelse, mens der er en del på individuel afskedigelse. I denne forbindelse skal det nævnes, at den individuelle afskedigelse omfatter afskedigelser på under 10 % af virksomhedens medarbejdere og altså ikke kun den enkelte lønmodtagers afskedigelse. Masseafskedigelse Derudover har jeg valgt at oversætte den spanske afskedigelsesform despido colectivo med masseafskedigelse, idet denne afskedigelsesform i både Danmark og Spanien bygger på det samme EU-direktiv, og der hersker således ingen tvivl, om at der er fuld overensstemmelse mellem de to termer (jf. afsnit & ) Forkortelser I specialet anvendes en del forkortelser. Første gang forkortelsen nævnes, angives dens betydning. Derudover henvises til specialets oversigt over anvendte forkortelser. 10 ET Ibid., 55, stk.7 15

16 1.12. Andre praktiske oplysninger Jeg vil i dette speciale tilstræbe at skrive i et let forståeligt sprog, men det er dog nødvendigt at inddrage en række fagretlige termer. Jeg forklarer så vidt muligt løbende disse termers betydning. For overblikkets skyld markeres ord fra termlisterne med * første gang, de nævnes i teksten. Jeg anvender grammatisk kommatering. Opgavens omfang er på tegn (eksklusive blanktegn), eksklusive titelblad, indholdsfortegnelse, oversigt over anvendte forkortelser og litteraturliste. 16

17 Kapitel 2. Retskilder I dette kapitel vil jeg undersøge, hvad der karakteriserer den danske og den spanske retskildestruktur, og hvordan udviklingen i retskilderne har været De danske retskilder I Danmark eksisterer der ikke helt enighed om, hvad den primære retskilde er. Ifølge Professor, dr.jur. Bo Von Eyben er lovgivningen den primære retskilde 12, men han står temmelig alene med dette synspunkt. Den generelle opfattelse blandt forfatterne til det kildemateriale, jeg har valgt at benytte i denne afhandling, er, at de kollektive overenskomster* er den vigtigste retskilde Kollektive overenskomster Den danske arbejdsret begyndte oprindeligt som arbejdsmiljøregulering, der havde til formål at beskytte særligt udsatte grupper. Arbejdsmiljøreguleringen blev dog hurtigt erstattet af den kollektive arbejdsret, der er udviklet på et meget tidligt tidspunkt i Danmark i forhold til i de andre europæiske lande. 14 Arbejderorganisationerne blev allerede i slutningen af 1800-tallet officielt anerkendt af staten, og arbejdsgiverne begyndte også at organisere sig. Det danske arbejdsmarked var altså allerede i høj grad organiseret i slutningen af det 19 århundrede, hvilket også kom til udtryk i de mange faglige konflikter, der prægede arbejdsmarkedet i 1890 erne. 15 En af disse konflikter udviklede sig til en stor-lockout i 1899, der mundede ud i Septemberforliget mellem Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening (nu DA) og De Samvirkende Fagforbund (nu LO). 16 Septemberforliget fra 1899 er således den første hovedaftale mellem organisationerne. Septemberforliget er senere blevet afløst af Hovedaftalen* mellem DA og LO af , der igen er blevet afløst af Hovedaftalen af Von Eyben, opslag: lov 13 Blandt andet Kristiansen 1997, s. 129 & Nielsen 2001, s Nielsen 2001, s Kristiansen 2005, s Juristen, s Kristiansen 2005, s. 28 ff. 18 Von Eyben, opslag: Hovedaftalen af 31. oktober

18 Siden Septemberforliget har den danske arbejdsret hovedsageligt været præget af kollektive overenskomster. 19 Den danske aftalemodel må derfor siges at være præget af en høj grad af kontinuitet. 20 Derudover skal det nævnes, at den danske arbejdsmarkedsmodel er karakteriseret ved en meget høj faglig organisationsgrad.* I Danmark er omkring 80 % af lønmodtagerne nemlig medlem af en fagforening.* 21 Inden for arbejdsretten er den generelle opfattelse, at der er tale om et ulige styrkeforhold mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren, idet sidstnævnte kan vælge mellem flere forskellige ansøgere, og at denne også har bedre juridiske og økonomiske forudsætninger for at forhandle ansættelsesaftaler. Derfor er det primære formål med arbejdsretten således at yde lønmodtageren en vis beskyttelse. 22 I Danmark håndhæves denne beskyttelse primært af de kollektive overenskomster, der som nævnt ovenfor er den primære retskilde inden for dansk arbejdsret. I praksis sker dette ved, at overenskomsterne fastsætter en række krav til ansættelsesforholdet, der skal sikre et minimumniveau af beskyttelse Lovgivning I mange europæiske lande er en stor del af de arbejdsretlige rettigheder sikret i det pågældende lands forfatning. 24 Dette er imidlertid ikke tilfældet i Danmark. Her sikrer Grundloven visse grundlæggende rettigheder som f.eks. religionsfrihed og ytringsfrihed. Der er dog kun nogle få bestemmelser i Grundloven, der sikrer rettigheder af arbejdsretlig karakter, hvoraf den vigtigste er 78, der omhandler foreningsfrihed. Grundloven spiller således ikke nogen særlig stor rolle i forbindelse med arbejdsretten. 25 Et andet karakteristisk træk er, at der ikke findes en samlet arbejdsretlig lovgivning, der gælder for alle lønmodtagere. Den danske arbejdsret er derimod karakteriseret af en række særlove for nogle bestemte grupper af lønmodtagere, der traditionelt ikke har været omfattet af de kollektive overenskomster. 26 Funktionærloven (herefter FUL) fra 1938 er klart den vigtigste af disse særlove, 19 Bendixen, s Nielsen 2003, s Bendixen, s Kristiansen 1997, s. 120 ff. 23 Kristiansen 2005, s Nielsen 2003, s Nielsen 2001, s. 32 ff. 26 Juristen, s

19 idet den har et forholdsvist bredt anvendelsesområde 27, og derudover kan loven i visse tilfælde anvendes som udfyldende retsgrundlag, hvis parterne ikke har indgået en klar aftale om ansættelsesforholdet. 28 Lovgivningen har traditionelt kun i begrænset omfang præget den danske arbejdsret. Dette kan blandt andet ses ved, at regeringen overlader reguleringen af arbejdsmarkedet til organisationerne og typisk udelukkende lovgiver efter opfordring fra arbejdsmarkedets parter i fællesskab. 29 Organisationerne har herudover også mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i forbindelse med lovgivningsprocessen. Dette sker ved de såkaldte trepartsforhandlinger, dvs. forhandlinger mellem regeringen, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne. 30 Endvidere sendes lovforslag vedrørende arbejdsmarkedspolitik til høring hos organisationerne, før de forelægges Folketinget. 31 Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at Danmark, i modsætning til de fleste andre europæiske lande, ikke lovgiver om den kollektive arbejdsret. 32 Det er derimod overladt til organisationerne selv at udarbejde de overordnede rammer for de kollektive overenskomster. Disse overordnede principper er at finde i Hovedaftalen mellem LO og DA. 33 Det kan således konstateres, at organisationerne nyder godt af en meget høj grad af aftalefrihed. Danmark er faktisk et af de lande i EU, der gør mindst brug af lovgivning, men der er dog en tendens til, at lovgivningen spiller en stadig stigende rolle. 34 Dette skyldes i høj grad Danmarks internationale forpligtelser i medfør af konventionerne fra Den Internationale Arbejderorganisation (herefter ILO) og ikke mindst direktiverne fra EU. 35 Det er nemlig sådan, at EU-retten har forrang frem for medlemslandenes nationale ret, og derfor skal EU-rettens bestemmelser overholdes 36. Den danske lovgiver har derfor i løbet af de seneste årtier i stigende grad set sig nødsaget til at vedtage ansættelsesretlige love af generel karakter. Disse love gælder således alle lønmodtagere, men de 27 Funktionærloven omfatter en relativt bred gruppe af lønmodtagere, der er beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit, de såkaldte funktionærer. (FUL 1) 28 Kristiansen 2002, s Juristen, s. 206 ff. 30 Hasselbalch 1999, s Bilag 1 32 Nielsen 2001, s Bendixen, s Nielsen 2003, s Kristiansen 2005, s Nielsen 2001, s

20 dækker derimod kun et bestemt område. 37 Lovene tager alle deres udspring i ILO konventioner og EU-direktiver, og de er af meget spredt karakter. Størstedelen af lovene kan dog sammenfattes under et generelt diskriminationsforbud; blandt andet fastslår Ligelønsloven (herefter LLL) fra 1976 og Ligebehandlingsloven (herefter LBL) fra 1978, at arbejdsgiveren ikke må diskriminere på baggrund af køn, mens Foreningsfrihedsloven (herefter FFL) fra 1982 forbyder organisationsfjendtlig adfærd 38 (jf. afsnit ). Selv om de kollektive overenskomster af mange fagfolk opfattes som den primære retskilde (jf. indledningen til dette kapitel), skal det nævnes, at den overvejende del af lovgivningen på arbejdsretsområdet er ufravigelig, hvilket skal forstås på den måde, at loven ikke kan fraviges til skade for lønmodtageren. Dette betyder, at overenskomsterne skal overholde lovgivningens bestemmelser. 39 Visse love kan dog, hvis loven bestemmer det, fraviges ved kollektiv overenskomst, uanset om en sådan fravigelse er til skade eller gavn for lønmodtageren I den forbindelse vil der ofte blive lagt vægt på, at overenskomsten ikke må stille lønmodtageren dårligere end lovens bestemmelser set ud fra en samlet helhedsvurdering. Overenskomsten må altså gerne stille lønmodtageren ringere på visse områder; men dette skal således opvejes af en bedre retsstilling på andre områder De spanske retskilder I Spanien er lovgivningen den primære retskilde inden for arbejdsretten, og de kollektive overenskomster fungerer som supplement til lovgivningen Lovgivning I Spanien udspringer arbejdsretten lige som i de fleste andre europæiske lande af arbejdsmiljøregulering, der havde til formål at beskytte specielt udsatte grupper af lønmodtagere på 37 Ibid., s Kristiansen 2002, s. 353 ff. 39 Hasselbalch 2002, s. 43 ff. 40 Disse love kaldes semidispositive 41 Nielsen 2001, s Kristiansen 2002, s ET 3 20

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND i. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser Forord XXI XXIII Afsnit I. Introduktion

Læs mere

Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked

Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked - en komparativ analyse Handelshøjskolen i Århus Spansk Institut CLM Specialeopgave Udarbejdet af Inger Ørsted Pedersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Det kollektive overenskomstsystem

Det kollektive overenskomstsystem D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Det kollektive overenskomstsystem Januar 2001 Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33 92 59 00 Telefax:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 15 Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system 19 1 Arbejdsrettens særlige

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Uddrag af Grundlæggende arbejdsret

Uddrag af Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Uddrag af Grundlæggende arbejdsret 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jens Kristiansen Uddrag af Grundlæggende arbejdsret 2. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1 Sag C-405/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v.

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Denmark 1. Indledning Eksklusivbestemmelser har eksisteret på det danske

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere