Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en"

Transkript

1 Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben Henriksen Handelshøjskolen i Århus Faggruppe spansk CLM speciale August

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over anvendte forkortelser 6 side Kapitel 1. Indledning Baggrund og motivation Overordnet problemstilling Problemformulering Metode Afgrænsning Målgruppe Specialets opbygning Kildemateriale Notesystem Begrebsdefinition Forkortelser Andre praktiske oplysninger 16 Kapitel 2. Retskilder De danske retskilder Kollektive overenskomster Lovgivning De spanske retskilder Lovgivning Kollektive overenskomster Komparativ analyse Sammenfatning 26 Kapitel 3. Det arbejdsretlige processystem Det arbejdsretlige processystem i Danmark De fagretlige organer 27 2

3 De ordinære domstole Det arbejdsretlige processystem i Spanien De ordinære domstole De fagretlige organer Komparativ analyse Sammenfatning 31 Kapitel 4. Afskedigelsesbeskyttelse Afskedigelsesbeskyttelsen i dansk arbejdsret Afskedigelsesbeskyttelsens omfang Overenskomstdækning Beskyttelse i medfør af lovgivning Overenskomstens saglighedskrav Funktionærlovens saglighedskrav De ansættelsesretlige loves afskedigelsesforbud Særligt beskyttede lønmodtagere Lønmodtagernes repræsentanter Lønmodtagere med høj anciennitet Gravide, barslende og lønmodtagere på forældreorlov Afskedigelsesbeskyttelsen i spansk arbejdsret Afskedigelsesbeskyttelsens omfang Beskyttelse i medfør af lovgivning Overenskomstdækning ET s saglighedskrav Lovbestemt afskedigelsesforbud Særligt beskyttede lønmodtagere Lønmodtagernes repræsentanter Lønmodtagere med høj anciennitet Gravide, barslende og lønmodtagere på forældreorlov 43 3

4 4.3. Komparativ analyse Sammenfatning 46 Kapitel 5. Afskedigelse Afskedigelse i dansk arbejdsret Opsigelsesvarsel Overenskomstbaseret varsel Funktionærloven Masseafskedigelse Bortvisning Fratrædelsesgodtgørelse Arbejdsløshedsforsikring Afskedigelse i spansk arbejdsret Opsigelsesvarsel Individuel afskedigelse Masseafskedigelse Bortvisning Fratrædelsesgodtgørelse Arbejdsløshedsforsikring Komparativ analyse Sammenfatning 60 Kapitel 6. Usaglig afskedigelse Usaglig afskedigelse i dansk arbejdsret Processuel behandling Sanktionsmuligheder Underkendelse Godtgørelse 64 4

5 6.2. Usaglig afskedigelse i spansk arbejdsret Processuel behandling Sanktionsmuligheder Underkendelse Godtgørelse Komparativ analyse Sammenfatning 70 Kapitel 7. Arbejdsrettens fremtidsperspektiver EU-rettens indflydelse på dansk og spansk arbejdsret Lønmodtagerens fremtidige beskyttelse mod afskedigelse Sammenfatning 73 Kapitel 8. Termlister Læsevejledning Termer vedrørende de danske forhold Termer vedrørende de spanske forhold Sammenfatning 89 Kapitel 9. Konklusion Problemformuleringens første spørgsmål Problemformuleringens andet spørgsmål Problemformuleringens tredje spørgsmål Problemformuleringens fjerde spørgsmål Problemformuleringens delformål Termlisterne 96 Kapitel 10. Resumé på spansk 97 Bilag 100 Litteraturliste 114 5

6 Oversigt over anvendte forkortelser AFL: Arbejdsløshedsforsikringsloven ARL: Arbejdsretsloven ASEC III: Den tredje aftale om udenretslig løsning af arbejdsretlige konflikter (III acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales) BOE: Det spanske Statstidende (El Boletín Oficial) CC.OO: Spansk fagforbund (Comisiones Obreras) DA: Dansk arbejdsgiverforening DL: Diskriminationsloven EF: Det Europæiske Fællesskab ET: Den spanske arbejdsmarkedslov (Estatuto de los trabajadores) EU: Den Europæiske Union EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab FFL: Foreningsfrihedsloven FUL: Funktionærloven ILO: Den Internationale Arbejdsorganisation LBK: Lovbekendtgørelse LBL: Ligebehandlingsloven LGSS: Den spanske lov om det sociale sikringssystem (Ley General de la Seguridad Social) LLL: Ligelønsloven LO: Landsorganisationen i Danmark LOLS: Den spanske lov om organisationsfrihed (Ley Orgánica de Libertad Sindical) LOM: Lov om masseafskedigelser LPL: Den arbejdsretlige proceslov i Spanien (Ley de Procedimiento Laboral) 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Baggrund og motivation Inspirationen til dette speciale er i første omgang opstået på baggrund af min store interesse for det juridiske område gennem hele min studietid på Handelshøjskolen i Århus. Denne interesse er absolut ikke blevet mindre under CLM-studiet, og derfor var det helt naturligt for mig at skrive speciale inden for netop dette fagområde. Eftersom jeg selv står over for at skulle ud på arbejdsmarkedet i den nærmeste fremtid, var det oplagt at koncentrere mig om arbejdsretten for generelt at få et lidt mere grundigt kendskab til arbejdsmarkedets spilleregler. Når valget er faldet på lige netop lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på afskedigelsesbeskyttelse, skyldes det først og fremmest, at det er et meget interessant og et meget væsentligt område af arbejdsretten. Derudover har jeg, ved at undersøge de allerede eksisterende specialer inden for faggruppe spansk, fundet frem til, at de tidligere specialeskrivere endnu ikke har beskæftiget sig med dette område af arbejdsretten, og derfor kan dette speciale være med til at udfylde et tomrum på arbejdsretsområdet Overordnet problemstilling Siden Danmarks indtræden i EF, nu EU, i er der sket en stadig stigende harmonisering mellem medlemslandene. Den stigende harmonisering har blandt andet sat sit tydelige præg på arbejdsretten. Dette skyldes i høj grad, at en af EU s helt centrale målsætninger er at skabe et fælles europæisk arbejdsmarked baseret på blandt andet arbejdskraftens frie bevægelighed og fælles mindsteregler for løn- og arbejdsvilkår. 2 Det kan dog blive en vanskelig opgave at skabe et fælles arbejdsmarked inden for EU, da arbejdsretten i høj grad er karakteriseret af nationale særpræg, der grunder i politiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. 3 På baggrund af ovenstående synes jeg, det kunne være interessant at undersøge, hvor forskellig reguleringen af arbejdsmarkedsområdet er i Danmark og Spanien. Til undersøgelse af dette har jeg helt konkret valgt at sammenligne den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på afskedigelsesbeskyttelse. Denne sammenlignende analyse har til formål at øge læserens kendskab til lighederne og forskellene mellem de to landes pågældende 1 (s.39) 2 Kristiansen 2005, s Ibid., s. 75 7

8 retsområde. Et sådant kendskab til forholdene i Danmark og Spanien kan for eksempel være nyttigt i forbindelse med oversættelsessituationer, hvor det netop er vigtigt, at oversætteren har det nødvendige kendskab til det pågældende fagområde på både kilde- og målsproget for at kunne producere en korrekt oversættelse Problemformulering Det overordnede formål med dette speciale er således på baggrund af ovenstående at udarbejde en komparativ analyse af lønmodtagerens overordnede retsstilling i forbindelse med afskedigelse med særligt henblik på dennes beskyttelse mod afskedigelses i henholdsvis Danmark og Spanien. For at opfylde dette vil jeg helt konkret undersøge følgende fire spørgsmål: Hvad karakteriserer den arbejdsretlige model i de to lande, og hvori består eventuelle ligheder og forskelle? I hvor høj grad er lønmodtageren generelt beskyttet mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, og hvilke ligheder og forskelle er der? Hvordan er den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse, og hvilke ligheder og forskelle er der? Hvordan er lønmodtageren stillet i forbindelse med usaglig afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, og hvori består eventuelle ligheder og forskelle? Derudover vil jeg også undersøge, hvordan Danmarks og Spaniens arbejdsmarkedsmodel eventuelt kan komme til at se ud i fremtiden, og hvad det vil betyde for lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse. Endelig vil jeg udarbejde en termliste over de vigtigste faglige termer på henholdsvis dansk og spansk. Disse termlister har til formål at øge udbyttet af dette speciale for læsere, der har et vist kendskab til det spanske sprog Metode Ifølge professor, dr.jur. Ole Lando findes der to forskellige måder at gribe en komparativ fremstilling af to landes retssystemer an på. Man kan enten benytte sig af Länderberichtmetoden eller den analytiske metode. Hvis man benytter sig af Länderberichtmetoden, beskriver man hvert retssystem for sig, og hvis man benytter sig af den analytiske metode, beskriver man hvert delemne 8

9 for sig og ser således på begge landes forhold inden for det pågældende delemne, før man går videre til næste delemne. 4 Jeg har valgt at benytte mig af den analytiske metode, da jeg mener, det vil give et større overblik over opgaven at behandle hvert delemne for sig. Derudover mener jeg også, at denne metode vil skabe en større sammenhæng i opgaven. Jeg vil altså først beskrive hvert lands forhold i forbindelse med det pågældende delemne, og derefter følger en komparativ analyse, hvor de væsentligste ligheder og forskelle fremhæves. Ulempen ved denne metode er, at der vil forekomme en del gentagelser, men dog ikke i så høj grad, som det ville være tilfældet med Länderberichtmetoden. 5 Derudover kan fremstillingen ifølge Ole Lando være dynamisk eller statisk, hvor den dynamiske fremstilling beskriver retssystemets udvikling gennem tiden, og hvor den statiske fremstilling beskriver den aktuelle situation. 6 Jeg har her valgt at kombinere de to metoder, da jeg mener, det vil give det bedste resultat. Jeg har primært valgt at tage udgangspunkt i den statiske metode, da formålet med dette speciale ikke er at udarbejde en detaljeret undersøgelse af de to landes udvikling indtil dags dato, men derimod snarere at give et billede af, hvordan situationen ser ud lige nu. Jeg har dog visse steder i specialet valgt at benytte mig af den dynamiske metode ved at inddrage information omkring tidligere forhold. Dette sker i det omfang, det er relevant for læserens forståelse af den aktuelle situation eller for at illustrere den generelle tendens i udviklingen inden for det valgte retsområde. Desuden har jeg i kapitel 7 valgt at se lidt på arbejdsrettens fremtidsperspektiver, hvilket har til formål at besvare specialets delformål Afgrænsning Jeg har valgt kun at inddrage de vigtigste forhold til besvarelse af specialets problemformulering. Jeg har i den forbindelse vurderet, at forhold som afskedigelse i forbindelse med ændrede ansættelsesforhold, konkurs, virksomhedsoverdragelse, etc. ikke er så væsentlige i denne sammenhæng, og derfor omfatter specialet ikke disse forhold. 4 Lando, s Ibid., s Ibid., s

10 Derudover har jeg valgt ikke at inddrage information omkring lønmodtagere, der er omfattet af helt særlige love som for eksempel i dansk tilfælde landbrugsmedhjælpere, sømænd og elever, og i spansk tilfælde professionelle sportsfolk, direktører etc. Jeg har desuden valgt at koncentrere min analyse om forholdene på det private arbejdsmarked. Dette skyldes, at den offentligt ansatte lønmodtager i både Danmark og Spanien generelt nyder godt af en højere grad af beskyttelse end den privatansatte lønmodtager, og derfor er det ikke så interessant at inddrage det offentlige arbejdsmarked i opgaven. Derudover omhandler specialet udelukkende den faste ansættelse på fuld tid. I undersøgelsen af de to landes retskilder har jeg desuden valgt udelukkende at fokusere på lovgivning og kollektive overenskomster, da disse er de primære retskilder, selv om retskilderne prioriteres forskelligt i Danmark og Spanien (jf. kapitel 2). Desuden har jeg valgt ikke at inddrage konkrete eksempler på overenskomster under beskrivelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel. Dette skyldes, at der eksisterer mange forskellige kollektive overenskomster med hver deres vilkår, og det ville således være alt for omfattende at kommentere alle de eksisterende overenskomster. Jeg har derfor i stedet valgt at fokusere på Hovedaftalen mellem DA og LO. Hvad angår de spanske overenskomster har jeg valgt heller ikke at inddrage konkrete eksempler på disse, da overenskomsterne under alle omstændigheder skal overholde lovgivningens bestemmelser, og derfor antages det, at der ikke er så store grundlæggende forskelle mellem lovgivningen og overenskomsterne. Dette er også årsagen til, at jeg i forbindelse med den spanske arbejdsret primært har valgt at koncentrere min analyse om lovgivningen. I udarbejdelsen af termlisterne har jeg desuden valgt udelukkende at inddrage specifikke arbejdsretlige termer. De valgte termer afspejler ofte forhold, der er helt specielle for enten dansk eller spansk arbejdsret, og derfor kan de i mange tilfælde resultere i en del sproglige problemer Målgruppe Specialets primære målgruppe er studerende og oversættere, der beskæftiger sig med juridiske tekster, samt læsere i almindelighed, der kan have interesse i at vide noget om forskellene mellem den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse og beskyttelse mod netop 10

11 afskedigelse, herunder eventuelt danskere, der overvejer at bosætte sig i Spanien. Specialets sekundære målgruppe er virksomheder, der overvejer at etablere virksomhed i Spanien, og som derfor kan have en interesse i at vide, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med afskedigelse af spanske lønmodtagere. Da det ikke kan forventes, at den primære målgruppe har indgående kendskab til emnet, har jeg valgt at inddrage en detaljeret undersøgelse af det valgte retsområde i både Danmark og Spanien. Den sekundære målgruppe formodes at have en relativt større forhåndsviden om de danske forhold, men jeg er dog overbevist om, at denne målgruppe som nævnt ovenfor også vil kunne drage nytte af specialet. Specialet opstiller nemlig en let tilgængelig sammenligning af forholdene i Danmark og Spanien, og dermed kan virksomhederne hurtigt skabe sig et overblik over, hvori de primære ligheder og forskelle ligger. Termlisterne henvender sig hovedsageligt til den del af den primære målgruppe, der har et vist kendskab til det spanske sprog, da netop denne gruppe formodes at have størst gavn af en sådan termliste Specialets opbygning Specialet er primært bygget op omkring en tematisk struktur, da jeg mener, at dette er den bedste struktur til at besvare opgavens problemstilling på en tilfredsstillende måde. Derudover har jeg imidlertid valgt at gøre brug af den kronologiske struktur i de tilfælde, hvor det er relevant. Dette kan blandt andet ses i dele af kapitel 2, hvor jeg beskriver udviklingen i de to landes retskilder over et bestemt tidsrum, hvorfor den kronologiske struktur i dette tilfælde er det helt oplagte valg. Derudover skal det nævnes, at jeg under beskrivelsen af de danske og de spanske forhold har valgt at behandle de vigtigste aspekter af hvert delemne først, hvilket betyder, at opgavens struktur i beskrivelsen af de spanske forhold er forskellig fra strukturen i beskrivelsen af de danske forhold. Som eksempel kan nævnes kapitel 2, hvor jeg under de danske forhold først beskriver de kollektive overenskomster og derefter lovgivningen, mens jeg under de spanske forhold gør det lige omvendt. Specialets opbygning afspejler således Danmarks og Spaniens forskellige retskildestruktur (jf. kapitel 2). 11

12 I det følgende vil jeg kort beskrive opgavens overordnede indhold. Kapitel 2 omhandler de to landes primære retskilder og deres karakteristika og beskriver i den forbindelse den udvikling, den danske og den spanske arbejdsmarkedsmodel har gennemgået i tidens løb. Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af det arbejdsretlige processystem i Danmark og Spanien. Formålet med disse to kapitler er at besvare problemformuleringens første spørgsmål ved at give en overordnet introduktion til arbejdsretten, idet dette kan være med til at fremme læserens forståelse for den nuværende arbejdsmarkedsmodel i henholdsvis Danmark og Spanien. I sidste ende kan det hjælpe læseren til at forstå, hvorfor der på visse områder er væsentlige forskelle mellem den danske og den spanske lønmodtagers retsstilling ved afskedigelse og beskyttelse i denne forbindelse. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af den danske og den spanske lønmodtagers overordnede beskyttelse mod afskedigelse. Kapitel 5 omhandler lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med en eventuel afskedigelse, og endelig omhandler kapitel 6 lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med en usaglig afskedigelse. Formålet med disse kapitler er at finde frem til, i hvor høj grad den danske og den spanske lønmodtager er beskyttet mod afskedigelse, og hvordan lønmodtagerens overordnede retsstilling er i forbindelse med en saglig eller usaglig afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien, samt hvori eventuelle forskelle og ligheder består. De ovennævnte kapitler skal således besvare problemformuleringens sidste tre spørgsmål. Kapitel 7 omhandler arbejdsrettens fremtidsperspektiver. Formålet med dette kapitel er at give læseren et indblik i, hvordan arbejdsmarkedsmodellen kan komme til at se ud i fremtiden, og hvilken betydning det eventuelt vil få for lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien. Formålet med dette kapitel er således at besvare problemformuleringens delformål. Kapitel 8 omhandler termlisterne. Termlisterne indeholder for hver term et forslag til en oversættelse, en faglig forklaring, et eksempel på hvordan termen anvendes i praksis, og en oversættelsesrelevant kommentar omkring ækvivalens mellem termen og den valgte oversættelse. 12

13 Derudover er der til nogle af termerne information omkring de ordforbindelser 7, termen normalt indgår i, samt angivelse af synonymer og eventuelt henvisninger til andre termer Kildemateriale Det kildemateriale, der er anvendt i dette speciale, består primært af lærebøger, lovtekster, diverse artikler, primært fra Internettet, hjemmesider, ordbøger og leksika. I forbindelse med udvælgelsen af det trykte kildemateriale er det helt afgørende at finde frem til de nyeste kilder for at være sikker på, at de beskrevne forhold stadig er gældende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en del af de danske kilder stammer fra slutningen af 1990 erne. Dette opvejes dog af, at der ikke er sket de store ændringer inden for dansk arbejdsret, og at det i øvrigt har været muligt at finde information om eventuelt ændrede forhold i de nyere arbejdsretlige lærebøger som for eksempel Jens Kristiansens Grundlæggende arbejdsret fra 2005 samt på Internettet. Derudover skal det fremhæves, at en del af det spanske kildemateriale også stammer fra 1990 erne. Her skal det dog samtidig nævnes, at der i Spanien heller ikke er sket den helt store udvikling på området, og at det også her har været muligt at finde eventuelle ændringer i det nyere materiale som Comentarios al estatuto de los trabajadores og Estatuto de los trabajadores Comentado y con jurisprudencia begge fra 2005 samt på Internettet. I forbindelse med udvælgelsen af kildemateriale på Internettet var de to vigtigste kriterier at finde det nyeste kildemateriale og at sikre forfatterens troværdighed. I forbindelse med disse kilder kan det nemlig være vanskeligt at finde ud af, hvem forfatteren er. Her skal nævnes, at jeg primært inddrager kildemateriale fra analysebureauer, Internetaviser, og fra hjemmesider som for eksempel Arbejdsministeriet i Danmark, den spanske arbejdsformidling og fagforbundet* CC.OO. I denne forbindelse skal det bemærkes, at kildematerialet fra visse organisationers hjemmesider kan være subjektivt. Til orientering skal det oplyses, at de hjemmesider, der henvises til i opgaven, var gældende pr. 10. august Kollokationsforbindelser 13

14 1.9. Notesystem Litteraturhenvisninger er at finde nederst på hver side, og det samme gælder for eventuelle kommenterende noter. Henvisninger til andre afsnit i opgaven angives i parentes i selve teksten. For at undgå unødig forvirring omkring notesystemet skal det nævnes, at jeg i specialet henviser til bogen Glosario de Empleo y Relaciones Laborales på to forskellige måder. Nogle steder i specialet henvises til et bestemt sidetal, mens der andre steder, hovedsageligt i termlisten, henvises til et opslagsord. Dette skyldes, at bogen består af to dele, hvoraf den første er en introduktion til arbejdsretten, mens den anden del er et leksikon. Hvis jeg henviser til et sidetal, henviser jeg altså til bogens indledende del, mens jeg henviser til bogens leksikon, hvis jeg henviser til et opslagsord Begrebsdefinition Afskedigelse Når jeg i specialet nævner termen afskedigelse, fokuserer jeg på netop afskedigelse i modsætning til bortvisning (se nedenfor). Dette gør sig også gældende for den spanske arbejdsret. Når jeg under gennemgangen af den spanske arbejdsret nævner termen afskedigelse, er der således tale om enten individuelle afskedigelser (se nedenfor) eller masseafskedigelser (se nedenfor), idet bortvisningen også her behandles særskilt. Hovedreglen er altså, at opgaven koncentrerer sig om selve afskedigelsen, med mindre andet udtrykkeligt angives. Arbejdsmangel Når jeg i specialet anvender termen arbejdsmangel, dækker den over den situation, hvor udefrakommende omstændigheder gør, at virksomheden bliver nødt til at afskedige nogle af medarbejderne. 8 Bortvisning Da jeg første gang stødte på den spanske afskedigelsesform despido disciplinario, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle oversætte den med bortvisning, der medfører et definitivt ophør af ansættelsesforholdet, eller fritstillelse, hvor ansættelsesforholdet består, men hvor lønmodtageren fritages for sine arbejdsforpligtelser Paulsen, s

15 Efter en grundigere undersøgelse af forholdene har jeg dog i specialet valgt at oversætte den spanske despido disciplinario med bortvisning, idet denne form for afskedigelse i Spanien dækker over de samme forhold som den danske term bortvisning. Det er nemlig sådan, at den spanske arbejdsgiver kun kan benytte sig af denne meget indgribende sanktionsmulighed i forbindelse med lønmodtagerens meget grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, 10 hvilket svarer til den danske arbejdsgivers mulighed for ar bortvise lønmodtageren. Derudover ophæves ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning i forbindelse med en sådan afskedigelse i Spanien, 11 hvilket også understøtter, at denne form for afskedigelse svarer til bortvisningen inden for dansk arbejdsret. Individuelle afskedigelser Jeg har valgt at oversætte den spanske afskedigelsesform despido objetivo med individuel afskedigelse, der skal ses i modsætning til masseafskedigelse (se nedenfor). Jeg kunne også have valgt at oversætte den spanske term direkte med objektiv afskedigelse, men da vi ikke har noget lignende på dansk, vil målgruppen ikke umiddelbart kunne gennemskue, hvad en sådan term dækker over. Jeg mener derfor, at det er mere hensigtsmæssigt at oversætte den spanske term med individuel afskedigelse, hvilket en søgning på også bekræfter. Der er nemlig ingen hits på objektiv afskedigelse, mens der er en del på individuel afskedigelse. I denne forbindelse skal det nævnes, at den individuelle afskedigelse omfatter afskedigelser på under 10 % af virksomhedens medarbejdere og altså ikke kun den enkelte lønmodtagers afskedigelse. Masseafskedigelse Derudover har jeg valgt at oversætte den spanske afskedigelsesform despido colectivo med masseafskedigelse, idet denne afskedigelsesform i både Danmark og Spanien bygger på det samme EU-direktiv, og der hersker således ingen tvivl, om at der er fuld overensstemmelse mellem de to termer (jf. afsnit & ) Forkortelser I specialet anvendes en del forkortelser. Første gang forkortelsen nævnes, angives dens betydning. Derudover henvises til specialets oversigt over anvendte forkortelser. 10 ET Ibid., 55, stk.7 15

16 1.12. Andre praktiske oplysninger Jeg vil i dette speciale tilstræbe at skrive i et let forståeligt sprog, men det er dog nødvendigt at inddrage en række fagretlige termer. Jeg forklarer så vidt muligt løbende disse termers betydning. For overblikkets skyld markeres ord fra termlisterne med * første gang, de nævnes i teksten. Jeg anvender grammatisk kommatering. Opgavens omfang er på tegn (eksklusive blanktegn), eksklusive titelblad, indholdsfortegnelse, oversigt over anvendte forkortelser og litteraturliste. 16

17 Kapitel 2. Retskilder I dette kapitel vil jeg undersøge, hvad der karakteriserer den danske og den spanske retskildestruktur, og hvordan udviklingen i retskilderne har været De danske retskilder I Danmark eksisterer der ikke helt enighed om, hvad den primære retskilde er. Ifølge Professor, dr.jur. Bo Von Eyben er lovgivningen den primære retskilde 12, men han står temmelig alene med dette synspunkt. Den generelle opfattelse blandt forfatterne til det kildemateriale, jeg har valgt at benytte i denne afhandling, er, at de kollektive overenskomster* er den vigtigste retskilde Kollektive overenskomster Den danske arbejdsret begyndte oprindeligt som arbejdsmiljøregulering, der havde til formål at beskytte særligt udsatte grupper. Arbejdsmiljøreguleringen blev dog hurtigt erstattet af den kollektive arbejdsret, der er udviklet på et meget tidligt tidspunkt i Danmark i forhold til i de andre europæiske lande. 14 Arbejderorganisationerne blev allerede i slutningen af 1800-tallet officielt anerkendt af staten, og arbejdsgiverne begyndte også at organisere sig. Det danske arbejdsmarked var altså allerede i høj grad organiseret i slutningen af det 19 århundrede, hvilket også kom til udtryk i de mange faglige konflikter, der prægede arbejdsmarkedet i 1890 erne. 15 En af disse konflikter udviklede sig til en stor-lockout i 1899, der mundede ud i Septemberforliget mellem Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening (nu DA) og De Samvirkende Fagforbund (nu LO). 16 Septemberforliget fra 1899 er således den første hovedaftale mellem organisationerne. Septemberforliget er senere blevet afløst af Hovedaftalen* mellem DA og LO af , der igen er blevet afløst af Hovedaftalen af Von Eyben, opslag: lov 13 Blandt andet Kristiansen 1997, s. 129 & Nielsen 2001, s Nielsen 2001, s Kristiansen 2005, s Juristen, s Kristiansen 2005, s. 28 ff. 18 Von Eyben, opslag: Hovedaftalen af 31. oktober

18 Siden Septemberforliget har den danske arbejdsret hovedsageligt været præget af kollektive overenskomster. 19 Den danske aftalemodel må derfor siges at være præget af en høj grad af kontinuitet. 20 Derudover skal det nævnes, at den danske arbejdsmarkedsmodel er karakteriseret ved en meget høj faglig organisationsgrad.* I Danmark er omkring 80 % af lønmodtagerne nemlig medlem af en fagforening.* 21 Inden for arbejdsretten er den generelle opfattelse, at der er tale om et ulige styrkeforhold mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren, idet sidstnævnte kan vælge mellem flere forskellige ansøgere, og at denne også har bedre juridiske og økonomiske forudsætninger for at forhandle ansættelsesaftaler. Derfor er det primære formål med arbejdsretten således at yde lønmodtageren en vis beskyttelse. 22 I Danmark håndhæves denne beskyttelse primært af de kollektive overenskomster, der som nævnt ovenfor er den primære retskilde inden for dansk arbejdsret. I praksis sker dette ved, at overenskomsterne fastsætter en række krav til ansættelsesforholdet, der skal sikre et minimumniveau af beskyttelse Lovgivning I mange europæiske lande er en stor del af de arbejdsretlige rettigheder sikret i det pågældende lands forfatning. 24 Dette er imidlertid ikke tilfældet i Danmark. Her sikrer Grundloven visse grundlæggende rettigheder som f.eks. religionsfrihed og ytringsfrihed. Der er dog kun nogle få bestemmelser i Grundloven, der sikrer rettigheder af arbejdsretlig karakter, hvoraf den vigtigste er 78, der omhandler foreningsfrihed. Grundloven spiller således ikke nogen særlig stor rolle i forbindelse med arbejdsretten. 25 Et andet karakteristisk træk er, at der ikke findes en samlet arbejdsretlig lovgivning, der gælder for alle lønmodtagere. Den danske arbejdsret er derimod karakteriseret af en række særlove for nogle bestemte grupper af lønmodtagere, der traditionelt ikke har været omfattet af de kollektive overenskomster. 26 Funktionærloven (herefter FUL) fra 1938 er klart den vigtigste af disse særlove, 19 Bendixen, s Nielsen 2003, s Bendixen, s Kristiansen 1997, s. 120 ff. 23 Kristiansen 2005, s Nielsen 2003, s Nielsen 2001, s. 32 ff. 26 Juristen, s

19 idet den har et forholdsvist bredt anvendelsesområde 27, og derudover kan loven i visse tilfælde anvendes som udfyldende retsgrundlag, hvis parterne ikke har indgået en klar aftale om ansættelsesforholdet. 28 Lovgivningen har traditionelt kun i begrænset omfang præget den danske arbejdsret. Dette kan blandt andet ses ved, at regeringen overlader reguleringen af arbejdsmarkedet til organisationerne og typisk udelukkende lovgiver efter opfordring fra arbejdsmarkedets parter i fællesskab. 29 Organisationerne har herudover også mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i forbindelse med lovgivningsprocessen. Dette sker ved de såkaldte trepartsforhandlinger, dvs. forhandlinger mellem regeringen, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne. 30 Endvidere sendes lovforslag vedrørende arbejdsmarkedspolitik til høring hos organisationerne, før de forelægges Folketinget. 31 Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at Danmark, i modsætning til de fleste andre europæiske lande, ikke lovgiver om den kollektive arbejdsret. 32 Det er derimod overladt til organisationerne selv at udarbejde de overordnede rammer for de kollektive overenskomster. Disse overordnede principper er at finde i Hovedaftalen mellem LO og DA. 33 Det kan således konstateres, at organisationerne nyder godt af en meget høj grad af aftalefrihed. Danmark er faktisk et af de lande i EU, der gør mindst brug af lovgivning, men der er dog en tendens til, at lovgivningen spiller en stadig stigende rolle. 34 Dette skyldes i høj grad Danmarks internationale forpligtelser i medfør af konventionerne fra Den Internationale Arbejderorganisation (herefter ILO) og ikke mindst direktiverne fra EU. 35 Det er nemlig sådan, at EU-retten har forrang frem for medlemslandenes nationale ret, og derfor skal EU-rettens bestemmelser overholdes 36. Den danske lovgiver har derfor i løbet af de seneste årtier i stigende grad set sig nødsaget til at vedtage ansættelsesretlige love af generel karakter. Disse love gælder således alle lønmodtagere, men de 27 Funktionærloven omfatter en relativt bred gruppe af lønmodtagere, der er beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit, de såkaldte funktionærer. (FUL 1) 28 Kristiansen 2002, s Juristen, s. 206 ff. 30 Hasselbalch 1999, s Bilag 1 32 Nielsen 2001, s Bendixen, s Nielsen 2003, s Kristiansen 2005, s Nielsen 2001, s

20 dækker derimod kun et bestemt område. 37 Lovene tager alle deres udspring i ILO konventioner og EU-direktiver, og de er af meget spredt karakter. Størstedelen af lovene kan dog sammenfattes under et generelt diskriminationsforbud; blandt andet fastslår Ligelønsloven (herefter LLL) fra 1976 og Ligebehandlingsloven (herefter LBL) fra 1978, at arbejdsgiveren ikke må diskriminere på baggrund af køn, mens Foreningsfrihedsloven (herefter FFL) fra 1982 forbyder organisationsfjendtlig adfærd 38 (jf. afsnit ). Selv om de kollektive overenskomster af mange fagfolk opfattes som den primære retskilde (jf. indledningen til dette kapitel), skal det nævnes, at den overvejende del af lovgivningen på arbejdsretsområdet er ufravigelig, hvilket skal forstås på den måde, at loven ikke kan fraviges til skade for lønmodtageren. Dette betyder, at overenskomsterne skal overholde lovgivningens bestemmelser. 39 Visse love kan dog, hvis loven bestemmer det, fraviges ved kollektiv overenskomst, uanset om en sådan fravigelse er til skade eller gavn for lønmodtageren I den forbindelse vil der ofte blive lagt vægt på, at overenskomsten ikke må stille lønmodtageren dårligere end lovens bestemmelser set ud fra en samlet helhedsvurdering. Overenskomsten må altså gerne stille lønmodtageren ringere på visse områder; men dette skal således opvejes af en bedre retsstilling på andre områder De spanske retskilder I Spanien er lovgivningen den primære retskilde inden for arbejdsretten, og de kollektive overenskomster fungerer som supplement til lovgivningen Lovgivning I Spanien udspringer arbejdsretten lige som i de fleste andre europæiske lande af arbejdsmiljøregulering, der havde til formål at beskytte specielt udsatte grupper af lønmodtagere på 37 Ibid., s Kristiansen 2002, s. 353 ff. 39 Hasselbalch 2002, s. 43 ff. 40 Disse love kaldes semidispositive 41 Nielsen 2001, s Kristiansen 2002, s ET 3 20

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Den danske model og dens insidere og outsidere

Den danske model og dens insidere og outsidere Kapitel 1 Den danske model og dens insidere og outsidere 1.1 Indledning Trine P. Larsen Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at løn og arbejdsvilkår i vid udstrækning reguleres gennem kollektive

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere