Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Hedebocentret Lykkesvej Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen"

Transkript

1 Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

2 Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn og unge i Herning kommune. Institutionen er oprettet i henhold til Lov om social service 67, stk.2, jf. 107, 103 og 85. Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelser kan magte. Målgruppen omfatter også unge der er udsat med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Ligeledes modtager institutionen unge uledsagede flygtninge, som efter erhvervelse af midlertidig opholdstilladelse bliver boplaceret i Herning kommune. Hedebocentret er beliggende på 7 forskellige matrikler og der tilbydes udover døgntilbud forskellige ambulante tilbud heriblandt støtte til ung i egen bolig, MST, MTFC samt dagbeskæftigelse. Afdelingerne har hver deres speciale og de unge bliver matchet til boenhederne før man træffer beslutninger om hvilken afdeling der passer til dem. De 7 afdelinger er; Afdeling Mejeriet; døgntilbud til 7 unge fra 14 år med udviklingsforstyrrelser asperger, OCD, ADHD og dagbeskæftigelse til 6 unge. Afdeling Claudisvej; døgntilbud til 6-7 unge fra 14 år med psykosociale problemstillinger, ofte psykiatri- og personlighedsforstyrrelser, og Udebo, et tilknyttet ambulant tilbud til 2-4 unge. Afdeling Olufsgade 19; Botilbud til 4 unge fra 16 år med psykosociale og ADHD problemstillinger Afdeling Olufsgade 15; Opgangfællesskab for 8 unge fra 18 år med asperger- og angstproblematikker samt ambulant tilbud til 2-4 unge Støtteafdelingen; ambulant behandlingstilbud til unge i alderen år med problemstillinger af psykiske, social eller adfærdsmæssige karakter for ca. 20 unge Samt MST for 10 unge og MTFC for 10 unge Modtagerhuset; 6-7 unge uledsagede flygtninge Institutionen har i alt ansat 52 personaler på forskelligt timeantal, hvor af 6 er ansat i Modtagerhuset: 34 pædagoger pædagogiske medarbejdere 1 social og sundhedsassistent 3 socialrådgivere 3 ergoterapeuter studerende psykologer familieterapeuter kontorassistenter. Hedebocentret er certificeret efter kravene i ISO 9000:2000 senest i Sidste kommunale tilsynsbesøg: anmeldt tilsyn 1/ Beskrivelse af tilsynet Tilsynet er foretaget i Modtagerhuset. Modtagerhuset er opstartet december 2009 og er eksisterende så længe der er efterspørgsel og refusion. Tilsyn udført den 26/ i tidsrummet Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Side 1 af 11

3 Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Tilsynsrapporten er baseret på gennemgang af det indsendte materiale, gennemgang af dokumentationen under besøget, observationer, samtale med personalet og leder. Forældremyndighedsindehaverne og de unge var indbudt til at deltage i tilsynet, men der deltog ingen. Afslutningsvis var tilbagemelding til lederen, teamleder, pædagog og afdelingsleder. Deltagere i tilsynet Leder; Anne-Margrethe Andersen, ansat 1969 Personale; 1 pædagog ansat januar 2010, teamleder ansat 2004, afdelingsleder ansat 1989 Konklusion Det vurderes, at institutionen er meget veldrevet og velfungerende og at kvaliteten af kerneydelsen og den organisatoriske kvalitet er meget tilfredsstillende. Institutionen har en høj faglighed og professionalisme, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem tilgangen til de unge, skriftlig systematisk dokumentation, systematik i arbejdsmetoder, værdigrundlag, udvikling af personalet og institutionen og et fælles fundament. Det vurderes, at institutionen har positiv udgangspunkt i forhold til organisationen og de unge m.v. Institutionens tilgang til de unge er faglig og professionel. Personalet kan redegøre for de unge og der dokumenteres systematisk. Udgangspunktet for tilgangen er de unge og de metoder institutionen anvender. Man er meget opmærksomme på de unges behov og der arbejdes meget målrettet. Institutionen er skarpe på at finde den rette indgangsvinkel og kan se hvad der kan bruges hos den enkelte. Det vurderes, at der er et fælles grundlæggende fundament og systematik på institutionen, samt en målrettet udvikling. Udviklingen ses både i forhold til personalet og institutionen som helhed. Personale og ledelsen kan kombinere teorien med praksis. Grundlæggende fundamenter, pædagogik og metoder er implementeret i organisationen. Personalet har et godt psykisk arbejdsmiljø og samarbejdet kollegialt og med ledelsen er godt. Ligeledes vurderes det, at ledelsen og personales holdninger og tankegang stemmer overens. Sammenlignelig konklusion 1. Ingen bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under tilsynet lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål og alment faglig standard. Henstillinger Kerneydelsen: Borger og faglighed Kvalitetsmål: Borgerens trivsel Borgeren føler sig tilpas. Den sociale trivsel på stedet opmuntrer til et anerkendende, positivt, omsorgsfuldt samvær og nærvær med andre borgere og personale. Der skal være et levende og hjemligt miljø, hvor der er fokus på spontanitet og borgerens oplevelse af trivsel og livskvalitet. Side 2 af 11

4 Borgeren oplever høj grad af tilfredshed med den måde det tilstedeværende personale imødekommer deres behov. Det vurderes, at institutionen yder sit bedste for at de unge trives og at der er et anerkendende, positiv og omsorgsfuld miljø. Kvalitetsmål: Borgerindflydelse Borgeren føler ansvar for egen situation. Borgerens ressourcer inddrages, så borgeren føler ligeværdighed og medbestemmelse i samarbejdet. Borgeren har medindflydelse på deres hverdagsliv og gøremål. Borgeren får klar information om rettigheder og serviceniveau. Der er en fyldestgørende dialog om serviceydelsen, hvor forventninger afstemmes, og den enkelte borger får et klart billede af fleksibilitet i ydelsen. Borgerens ønsker afspejles i den endelige udformning af ydelsen. Sikrer den enkelte borger løbende inddrages. Det er tilfredsstillende, at der er ugentlig husmøder og at de unge har valgt repræsentanter til Ungerådet. Ungerådet er fælles for hele institutionen og har fungeret siden januar Husmøderne i Modtagerhuset er et redskab til at få overblik og koordinere livet i huset. Ligeledes ses det som et pædagogisk redskab til bl.a. at øge de unges oplevelse af fællesskab, lære demokratiske spilleregler, få indsigt, få forståelse for almindelige moralbegreber og tilegnelse af almen viden. De unge er inddraget i de beslutninger der tages omkring dem, hvilket er meget tilfredsstillende. Eks. er de selv med til udarbejdelse af den individuelle udviklingsplan. Det vurderes, at institutionen er meget opmærksom på at de unges ressourcer inddragelse og at deres kompetencer bruges. Kvalitetsmål: Fysiske rammer De fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer, øvrige lokaler og udendørsarealer opfylder den enkelte borgers behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp. Boligen og de øvrige fysiske rammer matcher målgruppens behov og er med til at fremme trivsel og tryghed. De fysiske rammer er egnede til målgruppen. Modtagerhuset er beliggende i Herning by i et parcelhus. Alle unge har eget værelse og der er fælles køkken-alrum. I forbindelse med indflytningen skete der en renovering af huset. Kvalitetsmål: Aktiviteter, socialt miljø samt dialogen Aktiviteter, det sociale miljø og dialogen tager afsæt i et ligeværdigt samarbejde mellem borger og personale, og understøtter oplevelsen af tryghed, trivsel og respekt for den enkeltes behov. Den åbne dialog sikrer medbestemmelse og en fælles ansvarsfølelse. De meningsfulde aktiviteter understøtter borge- Side 3 af 11

5 rens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder og så vidt muligt også borgerens ønsker og behov. Aktiviteterne for de unge tager udgangspunkt i integration, social færdighedstræning og opnå færdigheder således at der kan begå sig i det danske samfund. Dette ses som meget tilfredsstillende. Ligeledes tager aktiviteterne afsæt i de unges ønsker og behov. Det er meget tilfredsstillende, at institutionen gør en indsat for at få de unge til at deltage i aktiviteter, både indenfor egen organisation og i lokal samfundet. Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørendes ressourcer inddrages, så de føler ligeværdighed og medindflydelse i mødet med tilbuddet. Højt informationsniveau og klare forventningsafstemninger om serviceydelsen. At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed. Da de unge ikke har pårørende i Danmark har de fået beskikket en forældremyndighedsindehaver. Samarbejdet med forældremyndighedsindehaveren er på formel basis og kun få ønsker at involvere sig personlig i den unge. Eks. inviteres forældremyndighedsindehaverne til statusmøde og bliver informeret hvis der skal tages stilling til væsentlige ting. Det er tilfredsstillende, at institutionen har taget initiativ til at afholde hyggedag hvor de har inviteret forældremyndighedsindehaverne. Kvalitetsmål: Omsorg Den personlige pleje, støtte og omsorg samt den praktisk hjælp opleves som værdig, nærværende og meningsfuld. Hverdagslivet er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i borgerens evne til at forvalte sit hverdagsliv, og at det sker med mindst mulig indgriben i de personlige rettigheder. Personale viser at de kan identificerer de enkelte borgers behov. Personalet skal demonstrere professionalisme og faglig dygtighed og anvender evidensbaseret tilgang. Personalet skal vise høj faglighed i forbindelse med opgaveløsning. Borgeren skal opleve sammenhæng i service. Det er tilfredsstillende, at hver ung har en kontakt person. Det er bl.a. dennes opgave at guide den unge gennem forløbet, at koordinere indsatsen og generelt at tage vare på den unge i form af støtte. Det er meget tilfredsstillende, at der arbejdes målrettet med de unges livshistorier og at der er en individuel tilpasset tilgang til dette. Personalet er fagligt, dygtige og professionelle og kan både mundtlig og skriftlige redegøre for de unge og deres behov. Der arbejdes meget målrettet med de opgaver der modtages og med de unge. Nogle af de metoder og redskaber institutionen benytter sig af er individuel udviklingsplan, individuel samtaleforløb, levegruppeprincippet, integrationsprogram, livshistorier, konference, relationspædagogik, kognitiv behandling og socialfærdighedstræning. Side 4 af 11

6 Kvalitetsmål: Udvikling og træning Den helhedsorienterede indsats for udvikling, vedligeholdende og genopbyggende træning har fokus på funktionsevnen. Indsatsen dækker den enkelte borgers særlige behov og er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har brug for i sit hverdagsliv. Institutionen har meget fokus på at vedligeholde de unges udvikling og ligeledes at finde kompetencer der kan bygges videre på. Der er en meget positiv holdning til de unge. Kvalitetsmål: Kost og ernæring Borgeren tilbydes en velsmagende, indbydende, varierende og årstids afpasset kost af en høj ernæringsmæssig og fødevarehygiejnisk kvalitet. Borgerens medindflydelse på kostsammensætningen, ønsker på kostplanen og ønsker for socialt fællesskab i forbindelse med måltiderne, tager så vidt det er muligt udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Det er tilfredsstillende, at institutionen har fokus på at servere sundt mad og samtidig lære de unge omkring indkøb og økonomisk disposition. De unge er med til at lave maden og købe ind. Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet kan vise, at de har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen. At de kan redegøre for, hvad medicinen gives for og hvilke bivirkninger der kan forekomme. Der dokumenteres således bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Arbejdet med medicinhåndtering skal foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise. Det vurderes, at institutionen har en korrekt medicinhåndtering. Medicin opbevares utilgængelig, der er medicinliste og der er retningslinjer for medicinhåndtering. Kvalitetsmål: Borgernes sikkerhed og håndtering af personfølsomme oplysninger At borgerens retssikkerhed ikke krænkes. Der foreligger straffeattester på alle ansatte. På børn og unge område, skal der kunne dokumenteres, at der er indhentet børneattester på alle ansatte. At tavshedspligten overholdes. Regler om videregivelse af oplysning overholdes, og at der ikke handles om borgerens situation uden dennes samtykke. Følsomme oplysninger opbevares utilgængelig for udve- Side 5 af 11

7 kommende. Det vurderes, at institutionen har en korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger. Eks. er journaler opbevaret utilgængelig, hver ung har en individuel journal og man benytter sig af Elektronisk database. Det opleves under tilsynsbesøget, at der er en opmærksomhed på tavshedspligten. Eks. ikke at tale mens de unge er tilstede, at tale lavt således at de unge ikke høre det og have lukket døren m.m. Ligeledes er de unge på vagt og nervøse over det ukendt og kan let konkluderer noget forkert, da der er sproglige barrierer. Kvalitetsmål: Den svage borger Tilbuddet viser fornøden opmærksomhed overfor borger med særlige behov. Personalets kompetencer matcher borgerens individuelle behov og, de iværksatte tiltag har fokus på både det enkeltes individ og tilbuddets samlede ressourcer og behov. Der kan redegøres for de omsorgs- og pædagogisk mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov. Det vurderes, at institutionen er opmærksom på unge der har ekstra særlige behov og at man i de konkrete situationer vurderes og handler ud fra dem. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, konflikter og overgreb Tilbuddet har klare procedure vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om håndtering og opfølgning på magtanvendelse, herunder indberetning, skal være tilgængelig. Magt anvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Der er ingen tvivl om, at magtanvendelser i videst mulig omfang skal undgås eller begrænses til det absolut nødvendige. Samtidig skal den magtanvendelse, der benyttes, stå i et rimeligt forhold til det, der forsøges opnået. Der skal på voksen området foreligge handlingsplaner for at forebygge magtanvendelse og for at hindre problemer i at udvikle sig. Modtagerhuset har haft 1 magtanvendelse det sidste år. Det er tilfredsstillende, at magtanvendelsen blev bearbejdet i personalegruppen og der skete efterfølgende undervisning omkring traumatiserede flytninge. På hele Hedebocenteret har der været 2 gennem det sidste år. Kvalitetsmål: Dokumentation Dokumentationen af den helhedsorienterede pleje og omsorgsindsats er opdateret og tilgængelig. Der føres relevant ajourført dokumentation om borgeren ved anvendelse af det vedtagne dokumentationsredskab på området. Dokumentationen skal afspejle hvordan indsats for at imødekomme borgerens behov leveres, herunder evaluering af den ønskede effekten. Det kan være i form af hjemmejournal, Side 6 af 11

8 pædagogisk/omsorgsplaner eller handleplaner. Det vurderes, at institutionen har en meget tilfredsstillende dokumentation. Dokumentationen er systematisk og opdateret. Bl.a. udarbejdes der individuelle udviklingsplaner, der indeholder mål og delmål. Delmålene evalueres jævnlig og indsættes nye hvis de er opfyldte. Kvalitetsmål: Sundfremme og forebyggelse Tilbuddet viser, at der arbejdes med den vedtagne sundhedspolitik, som en del af tilbuddets ydelser. Der kan redegøres for hvilke sundhedsfaglige indsatser der er i fokus og hvilke pædagogiske metoder der anvendes. Tilbuddets hygiejnestandard er på et niveau og af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for smitte fare. Det gælder personlig hygiejne, opholdsrum, køkkener, toiletter, baderum, herunder legetøj og andet udstyrer der anvendes. Det vurderes, at institutionen er opmærksom på sundhedsfremme og forebyggelse. Bl.a. opmuntres og motiveres de unge til at deltage i sport. Kvalitetsmål: Eksterne samarbejdes forhold Redegør for hvordan man kommer i kontakt med samarbejdspartner i hverdagen. Tilbuddets håndtering af samarbejde med centralforvaltning og andre relevante samarbejdspartner, herunder praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR mv. Institutionen har mange samarbejdspartnere. Det er tilfredsstillende, at man eks. benytter sig af samarbejdsrelationerne for at opnå viden omkring forskellige ting. Organisation: ledelse, personale og arbejdsmiljø Kvalitetsmål: Ledelse Redegøre for på hvilket lovgrundlag tilbuddets ydelser bliver leveret. Vise, at tilbuddet arbejder aktivt med de vedtagne politiske mål. At der samarbejdes med borger, deres pårørende og med personalet. At personalet inddrages og har medindflydelse i opgaveløsning. At der foreligger et introduktionsprogram for nyt personale og vikarer. At der foreligger skriftlige kompetenceudviklingsplaner for personalet, herunder hvilke tiltag der er med til at sikre fastholdelse af de opnåede kompetencer. Redegøre for hvordan ledelsen får information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet. Redegøre for hvilke sundhedsfaglige, pædagogiskfaglige og socialfaglige metoder og indfaldsvinkler, der arbejdes med. Side 7 af 11

9 Ledelsen og personalet har et godt samarbejde, hvor personalet har indflydelse og medbestemmelse. Samarbejdet er ligeledes præget af åbenhed, hvilket er tilfredsstillende. Det vurderes, at nyt personale får en tilfredsstillende introduktion til arbejdet. Der er et introduktionsforløb i det første halve år, hvor man bl.a. får undervisnings i målgruppeforståelse, kulturbaggrund og traumatisering. Ligeledes deltager man i Hedebocentrets uddannelsespakke over 1½ år, hvis dette er relevant. Ledelsen kan redegøre for kvaliteten og for de sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske metoder man benytter sig af. Ligeledes er man vidende om de samfundsmæssige synspunkter der er. Kvalitetsmål: værdigrundlag Herning Kommunes/tilbuddets lokalt udarbejdede, godkendte, opdaterede, skriftlige og synlige værdigrundlag afspejles i hverdagen og i samarbejdet mellem leder, personalet borger og de pårørende. Det er tilfredsstillende, at der er udarbejdet værdigrundlag for Hedebocenteret og at Modtagerhuset benytter sig af dem. Kvalitetsmål: Personale og arbejdsmiljø Dokumentation for at personalesammensætning matcher målgruppen. Der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder, herunder personalets indflydelse og medbestemmelse i opgaveløsning. At der er sikkerhedsrepræsentation i tilbuddet, som har gennemgået den lovpligtige uddannelse. Der foreligger registrering af afvigelser i arbejdsmiljøet ved ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet, herunder hvilke handleplaner der arbejdes med jf. den udarbejdede APV èr. Der foreligger politikker der understøtter et sundt psykiske og fysiske arbejdsmiljø, der skaber tryghed og trivsel blandt personalet. Dokumentation for håndtering af sygefravær. Dokumentation for de foranstaltninger tilbuddet har sat i gang for at nedbringe sygefraværsprocenten yderligere. Det vurderes, at personalets kompetencer matcher de unges behov. Eks. er der ansat personale med erfaring indenfor unge med anden etnisk baggrund og der er socialrådgiver, tolk og psykolog ad hoc. Ligeledes er der ansat et personale med anden etnisk baggrund. Personalet få tilbudt relevante møder, heri bl.a. supervision. Det samlede sygefravær på Hedebocentret er på 6,66% og i Modtagerhuset er det på 1,76%. Fraværet ses ikke som arbejdsrelateret. Det er tilfredsstillende, at sygefravær behandles på ledermøder og i MED-udvalg. Det er tilfredsstillende, at man er i gang med et forløb omkring trivsel, hvor der samarbejdes med Herning kommunes arbejdsmiljøafdeling. Side 8 af 11

10 Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling Den løbende tilegnelse af ny viden, vedligeholdelse og udvikling af den enkelte medarbejders kompetence, og medarbejdernes samlede kompetencer som helhed fører til et indholdsrigt og udviklende arbejdsmiljø, så aktuelle og fremtidige opgaver kan løses kvalificeret. Der gennemføres personaleudviklingssamtaler og, der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte. Den enkelte har mulighed for, at deltager på efteruddannelse og kurser mv. Der foreligger skriftligt introduktionsprogram, som anvendes ved modtagelse af nye medarbejder, afløser, vikar eller elever. Introduktionsprogrammet er med til at sikrer en relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver i hverdagen og i de forskellige vagter. Der foreligger en fremgangsmåde for introduktion af medarbejder til nye ukendte opgaver, her under oplæring af personalet, i det tilfælde der modtages en borger med speciale behov. Det er tilfredsstillende, at personalet tilbydes MUS engang om året og at der laves individuelle kompetenceudviklingsplaner. Det vurderes, at personalet har mulighed for længerevarende og korterevarende kurser og uddannelser. Kvalitetsmål: Forretningsgang vedr. borgerens økonomi Tilbuddet skal kunne forelægge klare retningslinjer for håndtering af borgerens økonomi der hvor det er relevant. Desuden skal tilbuddet begrunde specielle tiltag, som berører borgernes økonomi, som f.eks. pædagogiske måltider. Intet at bemærke. Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer De kendte, opdaterede, retvisende og tilgængelige instrukser og procedurer er med til, at sikre en kompetent og kvalitetsorienteret opgaveløsning i hverdagen. De skriftlige og retvisende procedurer og instrukser for de enkelte ansvars- og kompetenceområder og opgavefordeling er kendte og tilgængelig. Det er tilfredsstillende, at Modtagerhuset benytter sig af Hedebocentrets politikker og retningslinjer og at der tilpasning hvor det er nødvendigt. Det er meget tilfredsstillende, at der er udarbejdet en ydelsesbeskrivelse og forretningsgang for Modtagerhuset. Side 9 af 11

11 Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl Tilbuddet erkender sine fejl og kan redegøre for hvordan fejl håndteres, så gentagelse undgås. Borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt, således at tilliden så vidt muligt bevares. Intet at bemærke. Kvalitetsmål: Klage over tilbuddets ydelser I tilfælde om klage over tilbuddets ydelser, hvordan håndteres det. Har borgeren fået en klage vejledning. Skulle der komme en klage behandles den og registreres via forbedrings- afvigelsesrapport og der vurderes på forløbet. Side 10 af 11

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Indledning Lions Clubs børnehave er en selvejende daginstitution som har driftsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen Indledning Herning krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen Indledning Kløverhuset er en selvejende aldersintegreret daginstitution som

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN...

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN... TILSYNSENHEDEN Årsrapport 2011 Sundhed og Ældre Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Else Hansen INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.2.2014 Solsikken Skolegade 13B, Sdr. Felding Leder: Jonna Lykke Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt Tilsyn Uanmeldt tilsyn 12.3.2014 Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning Leder: Maja Ælmholt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hedebocentret. Tilsynsrapporten udarbejdet d.6/1-10

Tilsynsrapport 2009 Hedebocentret. Tilsynsrapporten udarbejdet d.6/1-10 Tilsynsrapport 2009 Hedebocentret Tilsynsrapporten udarbejdet d.6/1-10 Sted: Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Tilsynsbesøget foretaget af: Tilsynsførende Tilsynsførende Else Hansen Leder: Forstander

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 9.4.2014 Regnbuen Hodsager Hovedgaden 17 7490 Aulum Leder: Lene Skovgaard Bach Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 17.6.2014 Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning Leder: Daniel Laugesen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Mia Gry Mortensen Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Solglimt. Tilsynsrapporten udarbejdet d.4.1.2010

Tilsynsrapport 2009 Solglimt. Tilsynsrapporten udarbejdet d.4.1.2010 Tilsynsrapport 2009 Solglimt Tilsynsrapporten udarbejdet d.4.1.2010 Tilsynsrapport Sted: Solglimt Nørrevænget 1 7480 Vildbjerg Tilsynsbesøget foretaget af: Dorthe Noesgaard Else Hansen Leder: Jan Lavdal-Pedersen

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for sin lejlighed.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere