Medarbejderrepræsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderrepræsentation"

Transkript

1 tioner til TUI. n rførte. SE er. e 4 onto :

2 De europæiske fagforeninger har på deres kongresser i Stockholm 1988, Prag 2003 og Sevilla 2007 banet vejen for europæiske medarbejderrepræsentanters deltagelse i selskabsbestyrelser i Europa. På EFS s (det europæiske LO) styrelsesmøde den oktober 2008 vedtog man enstemmigt en resolution om: etablering af en Europæisk Fond for Medarbejderrepræsentanter (EWPF), som er placeret i ETUI oprettelse af Europæiske Medarbejderrepræsentanters Kompetencecenter (EWPCC) som en del af ETUI, som skal støttes finansielt af overførsler af (en del af) honoraret til medarbejdervalgte bestyrelses- og direktionsmedlemmer i europæiske selskaber (SE er). Note: ETUI er det europæisk fagforeningsinstitut, etableret af det europæiske LO (EFS). Instituttet forsker i arbejdstagerrettigheder, medarbejderindflydelse samt en lang række andre forhold. Etablere, sammen med de europæiske industriforbund, en fælles strategi for den praktiske implementering af medarbejderdeltagelse i europæiske selskaber (SE er) og sikre et europæisk mandat til at have medarbejderrepræsentanter i virksomhedsbestyrelser og direktioner. Sikre, at der garanteres et højt niveau af medarbejderrepræsentation i europæiske selskaber (SE er). EFS-handlingsplan 2003 Medarbejderrepræsentation (indflydelse, information og høring) er en grundlæggende rettighed i Europa og indgår i det europæiske charter for grundlæggende rettigheder ( 27). Medarbejderrepræsentation er en vigtig del af den europæiske sociale model. Medarbejderrepræsentation styrker europæisk demokrati i praksis og samtidig den økonomiske konkurrenceevne for europæiske virksomheder. Meda under i, at e alene ledere meda Meda at soc somh Meda skal d af best inform Og led Hvis d at de sp situatio i multi En del a overført promov relatere tation g til støtte bestyrel

3 - og æiske det, lang og r en ciale tarati i miske ke Medarbejderrepræsentation understreger det vigtige aspekt i, at et selskab ikke bør defineres alene ud fra sine aktionærers og lederes interesser, men også ud fra medarbejdernes mål og ønsker. Medarbejderrepræsentation betyder, at sociale interesser varetages i virksomhedens beslutningsprocesser. Medarbejderrepræsentation skal derfor understøttes af europæisk lovgivning for at sikre, at medarbejderes interesser blive forsvaret lige så effektivt som aktionærernes. Europæisk lovgivning om rettigheder for medarbejderrepræsentation på transnationalt plan har hidtil været baseret på en bred politisk konsensus mellem Europaparlamentet og de europæiske regeringer. Hvis ikke vi var medlem af bestyrelsen, ville vi få meget mindre at vide. Vi lader ikke bare informationerne regne ned over os men følger op på dem med spørgsmål. Og ledelsen er forpligtet til at forsyne os med informationer. Hvis der er nogen, der kender denne virksomhed, er det os. Dette betyder, at de spørgsmål, vi rejser på bestyrelsesniveau, er baseret på ekspertviden om situationen. Citater fra medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i multinationale selskaber. En del af de honorarer, som bliver overført til ETUI, skal bruges til promovering af aktiviteter, som relaterer sig til medarbejderrepræsentation generelt samt i særdeleshed til støtte af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i SE er. Støtten til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i europæiske selskaber (SE er) kan opsummeres på følgende måde: Afholdelse af seminarer og uddannelse for at give europæiske medarbejdervalgte i bestyrelser og direktioner samt i SE ers samarbejdsudvalg og i europæiske samarbejdsudvalg mulighed for at tilegne sig kvalifikationer og viden. Rådgiv europæ juridis ner, an oversk ger, su kønsm Forskn praksi bejder Rådgiv bestyr og ans Udgiv Støtte arbejd ETUI ha fondsbe fagforen Drøfte fonden i det fø period Årlig r kretær Efter t dybde progra slag ti fond f ter og

4 kre, live - onalt på en em l. er, n om iske res på - e er og aramarlegne Rådgivningsservice og oprettelse af europæiske rådgivningsnetværk (for juridiske, sociale og økonomiske emner, analyse af selskabsregnskaber, overskuds- og underskudsberegninger, sundheds-og sikkerhedsforhold, kønsmainstreaming). Forskning og ekspertise vedrørende praksis og videreudvikling af medarbejderrepræsentation i Europa. Rådgivning til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vedr. skatteog ansvarsforhold. Udgivelse af pjecer og håndbøger. Støtte til stimulering af et mere arbejdstagervenligt erhvervsklima. ETUI har etableret en fondsbestyrelse, bestående af fagforeningsrepræsentanter. EWPCC er organiseret som en tværfaglig opgave inden for ETUI. Dette sikrer udnyttelsen af alle eksisterende kompetencer. I 2007 og 2008 arrangerede ETUI pilot-arrangementer på området for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på europæisk plan og opbyggede derved erfaring og viden. Det første årlige møde for SEmedarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med henblik på at udveksle erfaringer fandt sted i Information om forskning og uddannelse såvel som rådgivning relateret specielt til medarbejderrepræsentation, kan ses på eu, som er et emne-website fra ETUI (www.etui.org.) Drøftelse af og forslag til, hvordan fondens ressourcer skal anvendes i det første arbejdsprogram i perioden Årlig rapport fra EFS s generalsekretær til EFS s hovedbestyrelse. Efter to år vil der blive foretaget en dybdegående revision af arbejdsprogrammet og udarbejdet et forslag til EFS vedrørende Europæisk fond for Medarbejderrepræsentanter og Europæiske Medarbejderrepræsentanters Kompetencecenter s videre aktiviteter. John Monks EFS (Europæisk LO), (formand) Klaus Beck DGB, Tyskland Sam Hägglund Europæisk Byg og Træ (EFBWW) Dario Ilossi CISL/CGIL/UIL, Italien Thorkild E. Jensen LO, Danmark Peter Scherrer Europæisk Metalarbejderforbund (EMF) Bernadette Ségol UNI-EUROPA Katarina Björk Unionen, Sverige Som medarbejd til at have medle eller det admini (Virksomheden forpligter jeg at overføre de modtage for m SE-fond. at være indfo ressourcerne Europæiske F (EWPF), som Fagforenings Jeg accepterer d er defineret i ET medarbejderrep selskaber (SE er af den (delvise) deltagelse i virk Som følge heraf medarbejderrep Overføre 10% vederlaget er Ud over fradr punkt ovenfo tilbagebleven Grundlaget for o værdien efter sk regler. ETUC s nationa - eller dér hvor s enkelte medlem overførte del ka

5 værette ende - nter te æisk g og SEedsle daneret tation, ation. TUI nter s ), g Træ alien k e Som medarbejderrepræsentant, udpeget/valgt til at have medlemskab i selskabets bestyrelse eller det administrative ledelsesorgan i (Virksomhedens navn) forpligter jeg mig til at acceptere at overføre det honorar, som jeg måtte modtage for mit hverv, til den nationale SE-fond. at være indforstået med, at 50% af ressourcerne vil blive overført til Den Europæiske Fond for Medarbejdervalgte (EWPF), som er oprettet af Det Europæiske Fagforeningsinstitut (ETUI), Bruxelles. Jeg accepterer derved de regler, som er defineret i ETUC s resolution om medarbejderrepræsentanter i europæiske selskaber (SE er): Foreslået regulering af den (delvise) overførsel af vederlag for deltagelse i virksomhedens ledelsesorgan, Som følge heraf skal medarbejderrepræsentanter i SE-bestyrelser: Overføre 10% af deres vederlag, hvis vederlaget er Euro eller mindre. Ud over fradraget, som beskrevet i første punkt ovenfor, overføre 90% af ethvert tilbageblevent vederlag over Euro. Grundlaget for overførslens størrelse er værdien efter skattetræk ifølge nationale regler. ETUC s nationale tilsluttede organisationer - eller dér hvor sådanne ikke forefindes, det enkelte medlem - må frit bestemme, at den overførte del kan være større end 90%. Jeg accepterer, at ETUI videregiver oplysninger om min overførsel til det ansvarlige europæiske fagsekretariat samt til dén nationale ETUC-tilsluttede organisation, som det vedrører. Yderligere information om ETUC findes på Oplysninger til brug for den danske SE-fond, som på LO-området i Danmark administreres af CO-industri: Navn Adresse Dato og underskrift... Medlemsforbund Cpr.nr Ansat i (virksomhed) Returneres til: CO-Industri Vester Søgade 12, København V Danmark Kontakt Norbert Kluge, koordinator / Lut Coremans, assistent / Fax :

6 I offen præse v.h.a. b EFS Se 1. Nivea lemm tionen selska skal o offent rarer, 2. Meda både som a følge samm 3. At vir lem e indeb til at siden kunn til be ikke h fuldti repræ fri til

7 I offensiven for social dialog, overenskomster og medarbejderrepræsentation : Udstil og bekæmp kasino-kapitalisme og kortsigtethed v.h.a. beskatning, regulering og medarbejderinvolvering. EFS Sevilla-manifestet - vedtaget af XI EFS-kongres i Sevilla, maj Niveauet for honorar til alle medlemmer af bestyrelsen eller direktionen bestemmes sædvanligvis af selskabets generalforsamling. Der skal også være gennemsigtighed i offentlig information omkring honorarer, især i børsnoterede selskaber. 2. Medarbejderrepræsentanter har både samme rettigheder og pligter som alle andre medlemmer. Som følge heraf bliver de behandlet på samme måde, hvad angår honorar. 3. At virke som bestyrelsesmedlem eller SE-bestyrelsesmedlem indebærer, at man skal være parat til at påtage sig ekstra opgaver ved siden af sit normale arbejde for at kunne være ordentligt forberedt til bestyrelsesmøderne. Det er ikke hensigten, at det skal være et fuldtidsarbejde, som medarbejderrepræsentanten får ekstraordinært fri til, for at udføre. 4. EFS betragter SE-bestyrelsesmedlemmers opgaver som et europæisk mandat, hvilket betyder, at man varetager lønmodtagerinteresser på tværs af landegrænser. En repræsentant i en SE-bestyrelse bør tage hensyn til alle medarbejderes interesser uanset deres nationalitet eller oprindelse. 5. Derfor har EFS vedtaget regler, som gælder for alle medarbejdervalgte SE-bestyrelsesmedlemmer. Det er imidlertid en opgave for den relevante fagforening at sikre, at det enkelte medlem overholder reglerne. 6. ETUI rapporterer én gang årligt, hvem der har bidraget med hvor meget til fonden. Rapporten bliver tilgængelig for de pågældende fagforeninger. Medarb bestyrel skal min honorar eller m overføre honorar Grun større henh Midle tilsva (eller eller t Europæ Medarb Kompet Norbert Lut Cor lcorema

8 reed 2007 medoer, at teres-. En lse bør deres ionalir, dermer. r ikre, lder igt, vor bliver e Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i SE er skal mindst: overføre 10% af deres honorarer, hvis honoraret er eller mindre ; derudover skal de overføre 90% af ethvert overskydende honorarbeløb over Grundlaget for overførelsens størrelse er værdien efter skat i henhold til nationale regler. Midlerne vil blive udbetalt til de tilsvarende EFS-organisationer (eller deres søsterorganisationer) eller til faglige institutioner Europæiske Medarbejderrepræsentanters Kompetencecenter (EWPCC) Norbert Kluge, koordinator Lut Coremans, assistent (stiftelser, uddannelsesinstitutioner m.v.). Disse er så forpligtede til at videregive 50% af midlerne til den Europæiske Fond for Medarbejderrepræsentanter (EWPF), som er etableret af ETUI. De nationale fagforeninger kan beslutte, at den til EWPF overførte del skal være højere end 50%. De midler, der bliver hos de nationale fagforeninger, bør ligeledes anvendes til arbejde, som er relevant for medarbejderrepresentation i SE er. Europæisk fagforeningsinstitut Boulevard du Roi Albert II, 5, bte 4 B-1210 Bruxelles Belgien Europæisk Fond for Medarbejderrepræsentanters s konto : Dexia Bank SA Bd Pacheco Bruxelles Nr IBAN BE BIC (skift) kode GKCCBEBB

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere