Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S"

Transkript

1 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 1 af 7 side(r) Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S Baggrund CSR betyder konkret for os, at vi ud fra vores kernekompetencer og strategiske udfordringer frivilligt og systematisk iværksætter, vedligeholder og udvikler aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden, medarbejdere, kunder og det omgivne samfund. Vi går altså længere end det, som lovens minimumskrav foreskriver ud fra et såkaldt additionelt princip. For Christiansen & Essenbæk A/S er det er et solidt tegn på overskud, at vi og andre kooperative virksomheder har kræfter og lyst til at bidrage til mere end det, vi skal: Det sociale ansvar bliver et ægte engagement. Formål Med vores CSR-arbejde vil vi demonstrere best practice ved at sætte standarden i bygge- og anlægsbranchen og derigennem også skabe vedvarende strategiske konkurrencefordele, ligesom vi på sikkerhedsog miljøområdet konsekvent og vedholdende arbejder for at reducere risikofaktorer samt nedbringe ressourceforbruget og vores indvirkning på miljøet generelt. Indsatsområder Vi definerer vores samfundsmæssige ansvar og miljøtiltag inden for: A) Socialt ansvar for mennesker både indenfor og uden for virksomheden. B) Sundhed, trivsel og kompetenceudvikling for medarbejdere i virksomheden. C) Arbejdsmiljø og bæredygtighed både for ansatte og det samfund, vi er en del af. Hvorfor CSR? Christiansen & Essenbæk A/S har ca. 80 ansatte og er således en mellemstor entreprenør virksomhed. Vi vælger at bruge tid og kræfter på CSR-tiltag, ikke blot fordi det er moderne, men fordi vi er overbevist om, at det er rigtigt og vigtigt at opføre sig som en ansvarlig og hæderlig virksomhed, som både medarbejdere, kunder og andre interessenter i omverdenen har lyst til at identificere sig med. Selve fundamentet Faktisk har CSR altid været en del af virksomhedens fundament, også lang tid før der var noget, der hed CSR. I dag lever vi i det 21.århundrede, mens faktisk dateres vores historie tilbage til det 19.århundrede. Det er en lang tradition med mange forandringer undervejs som kooperativ virksomhed. De kooperative værdier er imidlertid en fast bestanddel, hvor vi rækker hånden ud til dem, som har brug for støtte og hjælp. Hjælpen giver vi bl.a. gennem kompetenceudvikling og fokus på opbygning af egenomsorgsevne. Værditilvækst Som virksomhed skaber vi værdi i samfundet gennem at tilbyde løsning af entrepriseopgaver både til det private og det offentlige - eksempelvis beton- og bygningsrenovering, som understøtter infrastrukturen (f.eks. broer og tunneller), optimerer ressourceforbruget og forøger ejendommes brugsværdi (f.eks. gennem energibesparelser og renovering). Det betyder, at trafikken på både veje og jernbaner kan glide problemfrit og både privatboliger og erhvervsejendomme får bedre og mere moderne faciliteter. Samlet set giver det en stor besparelse på ressourceforbruget og en bedre økonomi for både kunder, virksomheden og samfundet. Vi sikrer samtidig beskæftigelse til vores medarbejdere og indsluser mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. For os er det imidlertid lige så vigtigt, at denne værdiskabelse og bidrag til samfundet sker på en sådan måde, at alle kan være stolte af enten at arbejde for os eller have os som samarbejdspartner og leverandør.

2 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 2 af 7 side(r) Ledelses- og forretningsprincipper I C&E er CSR en konkret ledelsesdisciplin, som ved dygtig udøvelse i praksis tilsikrer, at hele virksomheden handler efter de samme grundlæggende retningslinjer det man kalder værdier, og som også er beskrevet i adfærdstermer i vores personalepolitik. Og vi kan altid blive bedre, selvfølgelig kan vi det - og derfor skal vi også træne i det og få bedre og nye kompetencer. Vi er slet ikke verdensmester endnu. Vi opfatter heller ikke CSR som hverken filantropi eller godgørenhed. Vi tænker bæredygtighed, samfundsansvar og socialt engagement m.v. konkret ind i vores forretningsstrategi og markedsføring, fordi vi er overbeviste om, at vi således styrker virksomhedens udviklingsmuligheder og forbedrer vores relationer til alle interessenter. Dette gælder på den måde såvel nye kunder som eksisterende, der foretrækker at handle med en virksomhed, hvor der vedvarende og konsekvent arbejdes med alle aspekter omkring miljøforhold, socialt engagement, etiske principper, kompetente medarbejdere og en dygtig ledelse. CSR indgår derfor i alle overvejelser i f.t. partnerskaber, rekruttering af medarbejdere, tilbud til kunder, krav til underleverandører og vores omdømme: Vi anser CSR for sund fornuft og en del af vores samlede forretning. I praksis Først og fremmest har vi opstillet konkrete målsætninger og indikatorer, som kan måles og vejes. Disse forsøges indarbejdet i virksomhedens handlingsplaner i de enkelte driftsenheder. Gennem en systematisk opfølgningsindsats korrigerer og forbedrer vi vores handlinger løbende. Når vi er i mål, rapporterer vi om resultaterne bl.a. via Kooperation, hjemmeside, nyhedsbreve, materiale til kunder og vores årsrapport. Sunde valg i hverdagen De tiltag, som vi arbejder med i Christiansen & Essenbæk A/S, har til formål at øge både sundhed, trivsel, arbejdsmiljøet og kompetenceniveauet hos den enkelte medarbejder samtidig med, at vi i fællesskab øger medarbejderens engagement og effektivitet. Vi giver derfor løbende tilbud om eks. fitness, kostvejledning og rygestop m.v. Vi er overbeviste om, at velvære på arbejdspladsen bidrager positivt til reduktion af både sygefravær og personaleomsætning og styrker virksomhedens image. Forebyggelse af nedslidnings- og belastningsskader I betonbranchen er nedslidnings- og belastningsskader en alvorlig trussel for medarbejdernes velvære. Forebyggende indsatser praktiseres som udgangspunkt gennem vores ledere, der varetager grundig instruktion, oplæring og tilsyn med arbejdets udførelse ligesom vi uddanner sjakrepræsentanter, der er med til at hjælpe nye kolleger godt på vej. Vi har fokus på byggepladsindretning og reduktion af arbejdsmiljømæssige risikofaktorer med et fast forankret arbejdsmiljøudvalg og en arbejdsmiljøleder. Vi er arbejdsmiljøcertificeret af Bureau Veritas og kontrolleres typisk hvert halve år. Åben kommunikation Vi tror også på, at en åben og ligefrem dialog i den daglige kommunikation mellem ledelse og medarbejdere baner vejen for det at opleve et meningsfuldt og udviklende job, hvor man har stor indflydelse og råderum til selv at tilrettelægge sin arbejdsdag for at nå de fælles mål. Det er samtidig også med til at opbygge vores samlede beredskab til at imødegå og håndtere forandringer. Der skal også være plads til, at vi sammen under mere sociale forhold kan lære hinanden bedre at kende og derigennem styrke de gode relationer. Derfor afholder vi også hvert år en række arrangementer, som understøtter dette. Samarbejde med leverandører Vi arbejder til stadighed i samråd med vores leverandører på at nedsætte forbruget af miljømæssigt belastende midler, uden at det går ud over kvaliteten i vores ydelser. Vi arbejder konsekvent med affaldssortering både hos os selv og hos vores kunder.

3 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 3 af 7 side(r) Ansvaret for den strukturerede opfølgning er placeret hos et nedsat Arbejdsmiljøudvalg. Ansvaret for indsatsen og resultater er placeret hos de enkelte driftsansvarlige projektledere og deres byggeledere. FNs Global Compact Christiansen & Essenbæk A/S anerkender og følger i øvrigt de 10 principper i FN s Global Compact ang. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, ligesom vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere også gør dette.

4 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 4 af 7 side(r) A) Socialt ansvar Vi vil: Skabe arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, eks. gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og indslusning. Bidrage til at fastholde medarbejdere, som af den ene eller anden grund er i fare for at forlade arbejdsmarkedet. Deltage i projekter med aktiv inklusion gennem uddannede sidemandsoplærere og mentorer, som hjælper mennesker, der er havnet i arbejdsmarkedets randområder, ind i et praktik- og opkvalificeringsforløb med sigte på et konkret job, evt. på særlige vilkår (eks. løntilskud el. fleksjob). Skabe en mangfoldighedskultur, så lederne er gode til at få potentialet frem i hver eneste medarbejder. Arbejde aktivt for at nedbringe sygefravær gennem bedre opfølgning. Gennemføre omstruktureringer og virksomhedstilpasninger på en ansvarlig og respektfuld måde. Vi indgår tillige i en række netværk omkring social innovation og virksomhedernes rolle i samfundsudviklingen., bl.a. VINSA, ligesom vi samarbejder med High:Five. Mål: A.1) Inden udgangen af tredje kvartal 2012 vil vi tilpasse og udvikle vores personalepolitik, så den i højere grad fastlægger hvilke konkrete muligheder og aktiviteter, som vi tilbyder alle medarbejdere i virksomheden omkring forebyggelse (eks. nedslidning) og fastholdelse (eks. ved alvorlig sygdom) i forskellige situationer. A.2) Etablere samarbejde med mindst to projekterpartnere omkring opkvalificering og indslusning af ledige på arbejdsmarkedet, herunder tillige praktikforløb i f.m. uddannelse samt lærlinge. A.3) Selv om vi i 2010 og 2011 samlet set har reduceret vores sygefrevær med 62%, så vil vi inden udgangen af 2012 reducere vores sygefraværsprocent yderligere med 15% relativt i f.t På dagsordenen til udviklingsarbejdet vil vi også i 2012 påbegynde arbejdet for at få etableret: Bedre work-life balance (f.eks. orlovsordninger, midlertidige alternative arbejdsfunktioner m.v.). Etablere støtteordninger (f.eks. i f.m. dødsfald i familie, økonomisk rådgivning i f.m. skilsmisser, stressforebyggende initiativer, hjælp til at fjerne alkoholmisbrug etc. krisepsykologi og kollegastøtte m.v.)

5 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 5 af 7 side(r) B) Sundhed, trivsel og kompetenceudvikling Vi vil: Skabe rammer og muligheder, der gør det nemmere for hver medarbejder at træffe sunde valg i hverdagen (styrkelse af egenomsorgsevne). Skabe et godt psykisk arbejdsmiljø med tryghed og velvære i jobbet gennem bl.a. at forhindre mobning, chikane, diskrimination og stress. Iværksætte en række konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter, som på den ledelsesmæssige arena skaber bedre sammenhæng mellem personaleledelse og driftsledelse. Mål: Forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling af timelønnede, både via on-the-job training og gn. en bred palette af kursusaktiviteter. B.1) Gennemføre madpakke -træning og praktisk ergonomitræning (hhv. med en kost- og livsstilsvejleder / fysioterapeut) lokalt på min. fire byggepladser i B.3) Tilbyde personalerabat-system til bl.a. fitness-træning samt tilbyde måling af BMI. B.2) Gennemføre, rapportere og iværksætte handlinger pba. en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (trivselsanalyse) inden udgangen af juni 2012 og sammenligne data med tilsvarende undersøgelse fra oktober B.3) Afvikle medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere inden udgangen af april 2012 med anvendelse af skriftlig aftalegrundlag senest en uge efter samtalens afvikling i h.t. politik. B.4) Inden udgangen af 2.kvartal 2012 gennemføre vores første 2+2 dages sjaksrepræsentant-kursus for min. 12 deltagere / sidemandsoplærere, som også selv får lov til at arrangere og afvikle fælles projektafslutningsdag for alle medarbejdere 25.maj 2012, herunder styre finansiering i h.t. budget. B.5) Øge antallet af uddannelses-/kursusdage i f.t. kompetenceudvikling med min. 25% i 2012 på vores eget akademi og via eksterne kursusudbydere, bl.a. vha. implementering af LeaderShop -profilen og MUSsamtaler med timelønnede.

6 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 6 af 7 side(r) C) Arbejdsmiljø og bæredygtighed Vi vil: Sikre at alle ansatte i virksomheden er bevidste om miljøaspekterne i deres arbejde. Arbejde systematisk på at reducere antallet af arbejdsulykker samt begrænse gener og helbredsskader fra fysisk tungt og belastende arbejde. Stille miljømæssige krav til vores leverandører. Skabe arbejdsprocesser, hvor begrænsning af vores miljømæssige fodaftryk er indbygget. Mål: C.1) Alle byggepladser forud for påbegyndelse af arbejdet skal gennemgå og udfylde Tilladelse til byggestart, herunder APV bl.a. vha. 7 gode vaner -checkspørgsmål, ligesom den branchespecifikke arbejdsmiljømappe skal være godkendt og registreret hos vores arbejdsmiljøleder. Er der maskiner og udstyr, så skal der foreligge respektive APB er, som medarbejderne er bekendt med. C.2) Alle medarbejdere skal på deres første arbejdsdag have en gennemgang af arbejdsmiljøområdet, udleveret en sikkerhedsfolder samt en komplet sikkerhedstaske. C.3) I 2012 indføre et halvdags introduktionsforløb for samtlige bygge- og projektledere i f.t. arbejdsmiljø og det ledelsesansvar, som følger med. C.4) Der skal til stadighed være min. 40% af det gennemsnitlige antal fuldtids-timelønnede (FTE, baseret på ATP-tal), som har en arbejdsmiljøuddannelse. C.5) Selv om vi i 2010 og 2011 trods 60% omsætningsvækst har reduceret de kortlagte objektive risikofaktorer med 30% vil vi i 2012 arbejde for at reducere både nærved hændelser og ulykker med yderligere 10% set relativt i f.t C.6) Påvirke leverandører til a) at producere mindre sækkeprodukter (eks. mørtel), således at belastningen ved at bære, omryste og tømme produkterne mindskes og b) indføre mere grøn beton i industrien. C.7) I f.t. affald vil vi i 2012 sørge for, at alt kildesorteres på byggepladsen og ved store mængder bortskaffes vha. ekstern leverandør til enten deponi el. genanvendelse. Ved mindre mængder på byggepladser vil vi selv sørge for bortskaffelse og sikre, at hhv. små og store biler anvendes dér, hvor det er hensigtsmæssigt i f.t. eks. betaling ved hhv. Vestforbrænding og på Amager. Affald i f.m. kontorbygningen bortskaffes efter kildesortering af ekstern leverandør. C.8) I f.t. energiforbrug (el, vand og drivmidler m.v.) vil vi på vores byggepladser forsøge at begrænse dette mest muligt, ligesom vi f.t. ny-leasede gulplade firmabiler fremover tilsikrer, at der altid er diesel partikelfilter i, og vi installerer 130 km/t elektronisk fartbegrænsning. Samtidig vil vi opsplitte drivmiddel-betalingskort i hhv. maskiner og køretøjer, for at etablere et forbrugsoverblik i bestræbelserne på at reducere dette. I kontorbygningen vil vi sørge for at slukke for ikke-nødvendige strømkilder, eks. kopimaskiner i dvaletilstand henover en weekend, og i øvrigt begrænse forbruget mest muligt i hverdagen.

7 Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 7 af 7 side(r) Evaluering Christiansen & Essenbæk A/S vil min. én gange årligt evaluere målene og de faktiske resultater. Dette foregår i vores arbejdsmiljøudvalg. Inden udgangen af august 2012 vil vi slutevaluere og rapportere på de konkrete forebyggelsesinitiativer, som vi har iværksat i f.m. projekt Trivsel 360 grader. Det sker bl.a. i f.m. etablering af et gratis udrykningshold med rådgivning og inspiration til andre kooperative små og mellemstore virksomheder, ligesom der produceres og udgives Lederens inspirationsguide samt en tre min. projektfilm. Derudover vil Christiansen & Essenbæk A/S i 2012 forsøge at opnå min. otte omtaler af projektinitiativer og gode resultater ligesom vi i 2007 var nomineret til årets NetværksPris for Socialt Ansvar også kaldet Erhvervslivets Ridderskors (og nu CSR People Prize). Mål, indsats og resultater publiceres både på hjemmeside, intranet og i nyhedsbreve.

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere