Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig læsning, g alle pinterne fremstår måske ikke helt klare i sig selv. Indledning Om MMD: Cand. Mag. i filsfi fra Aarhus Universitet. Arbejdede derefter en krt peride med at sætte en virksmhed p hvrefter jeg i flere år arbejdede sm ledelsesknsulent fr knsulenthuset McKinsey & Cmpany i København med længere phld i UK g USA Laver nu en erhvervsphd i ledelse g filsfi, igen med Filsfi (AU) samt pensinsselskabet PenSam i København.! Jeg arbejder med spørgsmålet m det at være sig selv eller det at være en sammenhængende persn sm et universelt g filsfisk spørgsmål hvr jeg især arbejder med Kierkegaards tænkning m selv g persn g sm et mere praktisk spørgsmål hvr jeg bl.a. i den virksmhed jeg har med i mit PhD-prjekt, arbejder med ledere g medarbejdere m den udfrdring at være sig selv under de vilkår en mderne arbejdsplads tilbyder! Hvrfr jeg gør det: Frdi vi synes at være meget fkuserede på netp mennesket i bred frstand i erhvervslivet i dag. Men dette fkus giver sig sm regel udslag i frsøg på at udvikle vres mellem-menneskelige relatiner ved fx at arbejde med selve rganisatinsstrukturen eller systemet eller ved, måske mere subtilt, at frsøge at udvikle det sprg vi bruger ver fr hinanden til fx at være mere anerkendende eller værdsættende appreciative er et af de engelske rd der fylder meget i disse år i erhvervslivet. Dette fkus på relatiner altså på det der fregår imellem s 1

2 kan alt sammen være meget fint g brugbart, men når mennesker i strt mfang går ned med stress, g når det i det hele taget er tvivlsmt m vres fkus på mennesker i rganisatiner har en psitiv effekt på det enkelte menneskes trivsel, har det måske nget at gøre med at det måske ikke er nk, eller måske endda frfejlet at tr at nøglen til vres trivsel i rganisatinerne skal findes i relatinerne altså i hvrdan vi virker sammen eller taler til hinanden. Måske skal egentlig trivsel snarere findes i en besindelse på m vi selv, hver især sm persner hænger sammen. Nu er det ikke sådan at gde relatiner g gde, sunde persner er nget der udelukker hinanden. Men der er nk i dag en slagside md at interessere sig fr relatiner hvilket jeg gdt vil prøve at krrigere med et fkus på persnen. Jeg vil løbende i fredraget vende tilbage til denne prblematik, men fr nu nævner jeg den blt fr at give en frnemmelse af hvrfr jeg arbejder med spørgsmålene m selv g persn. Jeg regner med at tale en lille times tid hvrefter der vil være mulighed fr diskussin. Men hvis man undervejs skulle have spørgsmål eller gerne vil have uddybet nget af det jeg siger er man gså meget velkmmen til at byde ind. Idet jeg især taler m Kierkegaard, vil fredraget uundgåeligt blive nget filsfisk g måske i den frstand svært så vær fri til at stille spørgsmål! Men nu til spørgsmålet m Kierkegaard g kreativitet g det at være født på ny sm er verskriften fr mit fredrag her i dag. Der er t temaer jeg kunne tænke mig at behandle g sm jeg mener har en høj grad af relevans fr den måde vi tænker kreativitet g innvatin på i dag både sm privatpersner g i erhvervslivet. Begge temaer knytter sig naturligt nk til min frskning i persn-frståelsen hs Kierkegaard Det ene tema angår spørgsmålet m hvrvidt kreativitet skal tænkes sm det at lave ting der ser kreative ud eller m vi egentlig ikke risikere at dræne s selv i jagten på det der synes kreativt g snarere burde verveje hvrdan vi vinder en stadig g stærk friskhed i selve vres persn i det helt almindelige liv vi lever. Det handler altså m det man kunne kalde spørgsmålet m indre eller ydre kreativitet? 2

3 Det andet tema hænger sammen med det første g handler m hvrvidt vi i den mderne jagt på innvative fællesskaber egentlig risikerer at få ensrettet de enkelte mennesker/ medarbejdere g i sidste ende, irnisk nk, gjrt dem ukreative. Det handler altså her m det spørgsmål man kunne kalde Fællesskabet eller den enkelte sm kreativitetens kilde? Jeg vil, hvis tiden tillader det, slutteligt frtælle lidt m hvilke prjekter jeg laver med ledere g medarbejdere i min PhD-virksmhed m det spørgsmål at være sig selv g fungere sm persn. Tema 1: Indre eller ydre kreativitet? Det er nk usædvanligt verhvedet at tale m Kierkegaard g kreativitet. Kierkegaard er ikke nrmalt den tænker man vil hive frem når man taler m det at være kreativ endsige innvativ. Man finder ganske vist en helt uhørt grad af kreativitet i Kierkegaards egen måde at arbejde på litterært g filsfisk, g samtidig gør han sig utallige vervejelser ver æstetikkens g kunstens eller stilens betydning i frhld til liv g tænkning, fx skriver han i værket Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift: Den der er Existerende er bestandigt i Vrden; den virkeligen existerende subjektive Tænker eftergjør bestandig tænkende denne sin Existents g sætter al sin Tænken i Vrden. Det er hermed sm med at have Stiil, kun Den har egentlig Stiil, der aldrig har nget Færdigt, men hver Gang han begynder»rører Sprgets Vande«, saa det meest dagligdags Udtryk fr ham bliver til med nyfødt Oprindelighed (SKS 7, s. 85) Det filsfiske eller litterære værk skal altså sætte alt i tilblivelse g bevægelse (vrden), det skal røre sprgets vande, men er der er en særlig grund til det sm ikke handler m at værket skal virke kreativitet i en banal frstand. Det handler ikke m at værket skal have en cl stil altså se gdt ud eller almindelig frstand være spændende men m at det skal hjælpe læseren eller mdtageren til en bevægelse g friskhed i egen tilværelse. Kierkegaard taler m en nyfødt prindelighed i udtrykket netp med henblik på at læseren i en vis frstand g med et lån fra Bibelen (Jhs, 3,3) skal erfare verden sm var han eller hun født på ny. (heraf titlen på fredraget). 3

4 Og den tilværelse der er tale m g sm skal erfares g vertages med frnyet friskhed, er netp ikke ngen særlig frfinet eller glværdig tilværelse, men simpelthen det liv man nu engang står i. Det kan selvfølgelig være at man er heldig lige netp at være havnet i et i ydre frstand meget fint g glværdigt liv man er måske præsident, ppstjerne eller direktøren fr det hele eller bare kendt sm der j gså er mange der er i dag g det skal man naturligvis have lv at glæde sig ver men pgaven her er med g i sin egen persn at kunne finde friskhed hvilket betyder ting sm alvr, kærlighed, glæde, deltagelse i tilværelsen g ikke at skulle leve af en eller anden frm fr ydre særlighed eller udmærkelse. Det spørgsmål jeg derfr gdt kunne tænke mig at rejse, er m den kreativitet vi synes at ville indføre i virksmheder i dag, udtrykker en frm fr verfladiskhed i frhld til hvad det egentlig vil sige at stå i et kreativt frhld til livet. Har vi et lidt frfejlet håb m at ved at gøre ngle særlige g specielle ydre eller synlige ting, så bliver livet autmatisk særligt g specielt? Og skyldes dette håb egentlig at vi lidt grft sagt er gået i stå sm persner g ikke kan finde bevægelsen g friskheden der hvr vi allerede er? Denne uges kursus hedder Det legende menneske g titlen synes at ramme en efterspørgsel i erhvervslivet g i samfundet i det hele taget det er j netp derfr vi er samlet her Men man kunne jeg håber at det er i rden stille det lidt prvkerende spørgsmål: Hvad skal legen til fr? Er den en ydre pynt eller et krydderi på et liv der egentlig står stille, eller er den et bidrag til at sætte livet i bevægelse med nyfødt prindelighed. Frhåbentlig det sidste. Men det kan gså være at det er det første. Hvis det virkelig er det første, at legen egentlig er en pynt på et liv der står stille, skal man naturligvis ikke sm enkeltpersn gå til i ærgrelse ver denne ulykkelige situatin det er vel den mest almindelige ting i verden at tilværelsen kan pleves sm ubevægelig eller stillestående g at man griber lidt til det ene g lidt til det andet fr at føle en bevægelse i gang. Det sker i hvert fald fr mig et par gange m dagen Det vil sige, det er ikke min hensigt at bebrejde flk erfaringen af stilstand. Men spørgsmålet er hvad det er vi fejrer g belønner sm virksmheder g sm kultur i det hele taget, hvr vi gerne vil hen med s selv. Hvis vi fejrer en masse ting der ligner leg playstatin, teater eller brdfdbld i virksmheden, g japansk mad i kantinen men ellers 4

5 ikke interesserer s fr m vi er rigtigt g levende i gang med vres almindelige, jrdiske liv bevæger vi s nk uden at vide af det længere g længere væk fra den kreativitet vi i første mgang efterspurgte. Jeg vil derfr (med Kierkegaard) anbefale en besindelse på hvad det vil sige at være en fungerende persn sm står i et friskt g levende frhld til livet førend (eller i det mindste samtidig med) vi fylder livet med ydre frmer fr kreativitet g leg ikke frdi livet da skal fyldes med andet end kreativitet g leg, men frdi vi ellers nk vil skuffes ver at kreativiteten g legen aldrig blev det vi helt havde håbet. Om Kierkegaards persnfrståelse Lad mig prøve at sige lidt mere m hvrdan Kierkegaard behandler spørgsmålet m det at fungere sm persn at vinde bevægelse g friskhed i persnen. Sm I måske er bekendt med, skriver Kierkegaard m det at vælge sig selv. (Især i sit første stre filsfiske værk Enten-Eller fra 1843). Heri ligger en af nøglerne til frståelse af hvad det fr Kierkegaard vil sige at vinde friskhed i persnen. I Enten-Eller skriver han m det at vælge sig selv: Det Udtryk [ Kend dig selv Indskrift på Apllntemplet i Delfi], er fte nk blevet gjentaget, g man har deri seet Maalet fr hele Menneskets Stræben. Det er gsaa ganske rigtigt, men dg er det ligesaa vist, at det ikke kan være Maalet, dersm det ikke tillige er begyndelsen. Det ethiske Individ kjender sig selv, men dette Kjendskab er ikke blt en Cntemplatin, [thi saa bliver Individet bestemmet efter dets Nødvendighed, - UDELADT] det er en Besindelse paa sig selv, der selv er en Handling, g derfr har jeg med Flid brugt det Udtryk: at vælge sig selv, i stedetfr at kjende sig selv (SKS 3, p. 246). Hvis jeg lige skal frtælle lidt m knteksten fr citat: Citatet er talt af frfatteren til Enten-Ellers anden del Assesr Wilhelm (et af Kierkegaards mange pseudnymer) ham man måske kender sm etikeren g er talt til frfatteren af Enten-Ellers første halvdel, A sm fte kaldes æstetikeren g er en persn der aldrig rigtig får valgt sig selv, aldrig får sammenhæng i sin persn g egentlig aldrig kmmer i gang med sit liv. 5

6 Der er nget væsentligt etisk i det at vælge sig selv g sådan bruges begrebet nk gså ftest. Den der vælger sig selv, bliver en etisk g ansvarlig persn, en persn sm frstår at han/hun virkelig er en fri persn g derfr gså har ansvar fr det liv han/hun lever. Ikke mindst eksistentialisme med Sartre i 1940erne g 50erne understregede dette etiske aspekt. Men mere interessant er det her at Kierkegaard med det aktive mment i det at vælge sig selv frem fr blt at tale m det passive at kende sig selv betner at vi skal have fat i s selv i handling. Det er i handlingen g det gælder enhver frm fr handling, gså den handling der ikke i almindelig frstand ser aktiv ud det er i handlingen at det viser sig m vi har fat i s selv. Det at have fat i sig selv handler altså ikke m at kunne analysere sig selv uendelig dybt (psyklgisk, scialt eller histrisk) eller at kunne frtælle uendeligt detaljerede histrier m sig selv (ingen stry telling) men m at virke sm sig selv fremad i livet. [uddyb eventuelt: sammenhæng er i hvrdan vi virker, ikke i hvad vi ved/kan frtælle svært at beskrive, men måske mindre svært at frstå rent erfaringsmæssigt]. En anden måde at udtrykke det på er at tale m den pgave der hedder at blive samtidig med sig selv. Kierkegaard beskriver glæde sm det at være samtidig med sig selv eller sm det at være sig selv nærværende. Dvs. at der ligger i glæden en frm fr kncentratin i nuet eller øjeblikket. Det at vælge sig selv handler m at drive sig selv ind i den knkrete situatin eller handling man står i g blive fuld til stede i den ikke nødvendigvis i ngen ekstrem frm fr eksplsin eller begejstring i nuet, men i den simple frm at man ikke er spredt ud i tusind sind, men virkelig er hvr man skal være. Altså, denne kncentratin i det nærværende sm værende sig selv nærværende - er et afgørende aspekt ved det at vælge sig selv g blive en rigtig persn hs Kierkegaard. Mens det at vælge sig selv handler m med ansvar g deltagelse at kmme ind i nuet, er der en anden side af det at blive en rigtig persn sm jeg gerne vil trække frem. Dette handler m selve persnens særegenhed eller det at få persnlighed. Det er virkelig sig selv, sin persn, man vælger når man vælger sig selv. Opgaven ligger ikke fr den enkelte i at vælge 6

7 hvad sm helst, g heller ikke bare i at blive en gd brger eller medarbejder sm pfører sig etisk g rdentligt. Det handler ikke bare m at man skal vælge den rlle eller situatin i livet, man nu engang er blevet givet det handler m at selve den persn man er, med de ejendmmeligheder g umuligheder det indebærer, selve den persn skal man have til at fungere. Citat fra Jurnalerne, 1854: Af Styrelsen er ethvert Menneske skjenket Eiendmmelighed. Livets Betydning skulde saa just være at gjennemføre denne Eiendmmelighed, styrkes g mdnes i de Cllisiner, sm den maa frembringe med Omverden [ ] Al Frelse fr et Menneske ligger i at blive Persnlighed (SKS 26, ). Den pgave der er fr persnen, er altså ikke at lade sig slibe til g udviske indtil man på en tilpas smidig g friktinsløs måde kan indgå i et fællesskab med andre mennesker. Vi er ganske vist altid i fællesskabet g altid rettet md fællesskabet det er netp her vres persn udspiller sig men pgaven er at lade den særlige persn man er, virke sm lige netp denne persn i de rller man påtager sig, g ikke sm en anden eller sm frmet efter abstrakte idealer m hvrdan man skal være. Den frtvivlede frtvivlelse er et centralt begreb i Kierkegaards psyklgi er den der ikke kmmer til rette med sin persn g enten vil være en anden, eller på demnstrative g uvirkelige måder prøver at være sig selv. Kierkegaard beskriver således i sit psyklgiske hvedværk Sygdmmen til Døden t frmer frtvivlelse, nemlig det frtvivlet ikke at ville være sig selv g det frtvivlet at ville være sig selv. Sm sådan er der ikke ngen endelig test man kan fretage fr at finde ud af m man nu virkelig er sig selv eller ej man vil altid have en usikkerhed, en lille grad af ukendthed ver fr sig selv men man vil måske i det mfang man frnemmer en frtvivlelse i sin persn enten i dagligdagens høje aktivitetsniveau eller i de sene timer når verden bliver mørk g stille g man er ganske alene få et fingerpeg m hvrvidt man virkelig er på vej md sin egentlige persnlighed eller m man på en eller anden måde er kmmet til at leve fjernt fra sig selv. Det mdsatte begreb af frtvivlelse (det ikke at kmme til rette med sig selv) kan siges at være frimdighed et begreb der især bliver væsentligt fr Kierkegaard i værket Kjerlighedens Gjerninger. Den der er frimdig, er i mdsætning til den 7

8 frtvivlede, den der har md g frihed (heraf rdet) til lige præcis at være den han eller hun skal være i den givne situatin. Og kærligheden (hvis vi gså skal tage dette begreb med) sm Kierkegaard frstår begrebet (det er næstekærligheden vi her taler m), er det at hjælpe den anden til frimdighed. Kærlighed giver frimdighed. hedder det i Kjerlighedens Gjerninger. Det vil sige at kærlighed handler m at hjælpe den anden til at leve sit liv i den frstand at kærlighed er at hjælpe den anden med at kmme til rette med sig selv hjælpe den anden til at være lige præcis den han/hun er eller skal blive utvunget af frestillinger m hvad man burde være. Jeg skal ikke her tale yderligere m kærlighed, men det er interessant at bemærke hvrdan Kierkegaard gså når han arbejde med begrebet kærlighed frstår det i frhld til et spørgsmål m: Hvad vil det egentlig sige at hjælpe en anden persn? Kærlighed handler m at hjælpe den anden med de svære udfrdringer det er rent faktisk at være sig selv at være en persn. Så vidt Kierkegaards persnfrståelse i denne mgang. Vs. en fr stærk betning af fællesskabet i dagens tænkning m kreativitet g innvatin På baggrund af disse betragtninger ver hvad det vil sige fr den enkelte at vinde en friskhed md, bevægelse, glæde, alvr i persnen er det nk værd at verveje m de måder hvrpå vi mener at kreativitet g innvatin skal finde sted i virksmheder egentlig hjælper kreativiteten på vej eller snarere slår den ihjel. Jeg trr faktisk at vi har lidt fr travlt med at skabe fællesskaber g sammenhænge der skal være kreative g måske gså er det i en vis peride men sm bygger på en frm fr ensretning eller udviskning af selve persnerne sm gør at selve kreativitetens kilde nk vil have det med at løbe tør ver tid. Lad mig lige gøre en lille sidebemærkning her: Det jeg har at sige kan måske frekmme lidt bagvendt I erhvervslivet ikke mindst i det internatinale erhvervsliv hvr mange frskellige kulturer skal virke sammen taler man i langt højere grad end nget andet sted jeg har plevet, m at der skal være plads til den enkelte i den betydning at der skal gives plads til frskellighed. Selve det frhld at vi hvis frretningen skal lykkes er tvunget til at fungere sammen med vres frskelligheder, tvinger en høj grad af fleksibilitet g tlerance 8

9 frem hvilket jeg egentlig ser sm meget psitivt. Men det lidt irniske resultat er nk at vi dermed får en masse mennesker der er enrmt gde til at give plads g være tlerante, men sm til gengæld ikke er særlig gde til at være sig selv altså fungere sm persner. Ikke at det at være tlerant g at være sig selv står i nget knfliktfrhld det mener jeg slet ikke men talen m frskellighed g tlerance fører ikke nødvendigvis det med sig at frskelligheden, altså frskelligheden i persnerne, trives. Gdt, tilbage til spørgsmålet m kreativitet g innvatin. Det er klart at vi både sm samfund g virksmheder er afhængige af at udvikle g skabe ting sammen. Overvejelser ver hvrdan vi bedst lykkes hermed er derfr naturlige at gøre sig. Nyere innvatins- g ledelseslitteratur vil derfr typisk frsøge at beskrive hvad det er der skal til fr at vi havner i særlige situatiner af str fælles begejstring g inspiratin med henblik på at være kreative g innvative. Fx har ledelsestænkeren Ott Scharmer fra MIT i Bstn inden fr de aller seneste år haft str succes med den akademiske bestseller Thery U (Teri U) der beskæftiger sig med særlige øjeblikke g erfaringer af fælles inspiratin g innvatin. (Det er i øvrigt ikke usandsynligt at Steen Hildebrandt bringer denne bg på banen når han senere i dag taler her han har faktisk skrevet frrdet til den danske udgave af Teri U). Hvis man skal være lidt streng, kan man sige at det en tænker sm Scharmer frsøger, er at beskrive eller skabe ekstreme eksempler på hengivenhed til fællesskabet. Budskabet er nget i retning af: Hvis vi bare på rette vis g med tilstrækkelig intensitet hengiver s til det skabende fællesskab, vil vi blive i stand til at udtænke g skabe ting sm vil have enrm øknmisk g øklgisk værdi fr både virksmheder g samfund. Jeg yder nk ikke her Scharmer fuld retfærdighed g karikerer hans budskab nget, men det er heller ikke her så interessant at diskutere hvad Scharmer lige præcis siger det der er interessant at verveje, er m kreativiteten g innvatinen virkelig bliver til når vi alle med str intensitet hengiver s til fællesskabet. Selvfølgelig skal vi i en eller anden frstand hengive s til hinanden hvis nget skal lykkes. Men der synes lidt at være en dynamik i både tænkning g praksis mkring innvatin g kreativitet der driver s til ensidigt at fkusere på hvrdan den enkelte kan gå p i fællesskabets højere enhed. Jeg trr at vi bliver ngle kedelige g ukreative mennesker vi løber tør, hver fr sig hvis ikke det mdtræk tænkes med at vi i al denne fælles skabelse gså skal være s selv. At vi hver især fr vedvarende at 9

10 kunne indgå i g bidrage til fællesskabet bliver nødt til på rdentlig vis at besinde s på at vi gså skal være s selv fællesskabet er sm sådan bare en abstrakt størrelse g er kun gdt hvis det består af mennesker der hver fr sig har persnlighed g persnlig sammenhængskraft g ikke bare er pløste i fællesskabet. Jeg vil ikke sige mere m dette spørgsmål her men stiller meget gerne p til videre diskussin m emnet! Histrier fra praksis (eventuelt) Ingen metde, men tænkning g fænmenlgi ver fænmener eller spørgsmål af relevans fr de specifikke persner jeg arbejder med g med knsekvenser fr spørgsmål m det at være sig selv. Frdi en prces uden tænkning heller ikke kaster tænkning af sig. Tænkningen skal være selve prcessen. Ikke: Stil ingen spørgsmål, så virker det ikke på dig. Derfr: Ingen cirkus, men lang tid sammen. Afdeling 1 Case: At brkke sig i hjørnerne Afdeling 2 Case: At fejle g bevare sig selv Spørgsmål m arbejdsglæde? 10

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Vejen til Mars et master class project

Vejen til Mars et master class project FORLAG Vejen til Mars et master class prject Ungdmsuddannelserne Af Kirsten Søgaard Nevers g Mette Kbw, Næstved Gymnasium Intrduktin Udvikling g psætning af den dramatiske tekst Vejen til Mars af Daniel

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere