Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan."

Transkript

1 Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel spørgegude Jan Psykatrsk Center København Vdenscenter for Transkulturel Psykatr Kulturel spørgegude Vdenscenter for Transkulturel Psykatr, Psykatrsk Center København, afsnt 6213 Edel Sauntes Allé København Ø Telefon: Mal: transkulturel Vdenscenter for Transkulturel Psykatr Psykatrsk Center København Dansk bearbejdelse ved Maranne Østerskov Januar udgave

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indlednng.. 4 Etnsk baggrund og tlhørsforhold. 7 Relgonens betydnng 8 Mgraton og tlpasnng tl det danske samfund. 8 Traumatske oplevelser 9 Patentens egne udtryk og forklarnger på sygdom Fysske symptomer Famlemæssge forhold. 11 Børnene. 12 Socale forhold.. 13 Forventnnger tl behandlng Mulgheder for rådgvnng og støtte.. 14 Den retspsykatrske patent Evaluerng af samtalen sammen med patenten.. 16 Evaluerng af samtalen som behandler Referencer Forord Interessen for at nkludere kulturelle aspekter den klnske prakss blev ntroduceret DSM IV s Cultural Formulaton, og det har gvet anlednng tl en række natonale udgaver af kulturelle ntervews (se Indlednng), hvoraf den danske er den senest udkomne. Denne kulturelle spørgegude har afsæt den svenske manual og er stærkt bearbejdet af Maranne Østerskov. Det er Vdenscentrets ønske, at spørgeguden skal fungere som nspraton arbejdet med patenter af anden etnsk baggrund end dansk. V modtager meget gerne kommentarer tl spørgeguden tl brug for senere udgaver. På Vdenscentrets vegne, Maranne Kastrup Overlæge 3

3 Indlednng I forlængelse af Klnske retnngslnjer for transkulturel psykatr (7) har v udarbejdet en kulturel spørgegude med udgangspunkt den svenske manual (2,1) fra Transkulturellt Centrum Stockholm. Den danske udgave er bearbejdet og suppleret med spørgsmål nden for den narratve tlgang (5,6), og der er hentet nspraton fra den hollandske og canadske pendant (3,4). Spørgeguden er tænkt som et arbejdsredskab for både psykater, psykolog og kontaktperson. Samtdg er den et supplement tl dagnostcerng og almndelg anamneseoptagelse. Spørgeguden har været tl afprøvnng forskellge steder Danmark og er herefter tlpasset de ndhøstede erfarnger, som er ndsamlet va fokusgruppentervews. Dsse erfarnger falder tråd med formålet med at anvende den kulturelle spørgegude, nemlg at: udforske patentens kulturelle, relgøse og socale baggrund og sammenhæng og se den betydnng, som patenten tllægger dette og forskellge oplevelser st lv udforske patentens sygdomsopfattelse og sygdomsudtryk og få vden om patentens forventnnger tl behandlng og pleje optmere dagnostcerng ved at nddrage kulturelle faktorers betydnng bedre vurderng af, om en adfærd/et symptom er kulturelt eller patologsk funderet styrke udgangspunktet for kontaktpersonens støttende samtaler med patenten styrke patentens denttet ved at se andre sder af patentens lv ud over hans/hendes sygdom udarbejde en optmal behandlngs og plejeplan bdrage tl behandlerens refleksoner om kulturelle faktorers betydnng for relatonen skabe en anerkendende og tlldsfuld kontakt og behandlngsallance 4 Spørgeguden skal ses som en nspraton, og du kan naturlgvs omformulere spørgsmålene, sådan at de passer tl dn måde at tale på og tl den patent, du sdder overfor. Det er kke menngen, at spørgeguden skal følges slavsk, men at du stller de spørgsmål, der er relevante for lge netop dn patent på det gvne tdspunkt. Stl gerne uddybende spørgsmål ud fra patentens svar. Det er vgtgt, at du har en rmelg god kontakt tl patenten på forhånd, når du stller de spørgsmål, der går tæt på patentens fortd, som kan være belastende for patenten at erndre. Svarene kan gve brugbare oplysnnger, der kan forklare og gve forståelse for patentens tlstand og stuaton og samtdg åbne op for senere at kunne arbejde terapeutsk med dsse emner. Spørgeguden kan vrke meget omfattende for behandleren. Det er et spørgsmål om tlvænnng, og v foreslår, at du øver dg at bruge spørgeguden tl en patent, du kender godt forvejen. Som ndlednng tl spørgeguden forklarer du patenten om formålet med denne, nemlg at opnå et større kendskab tl patenten, hans baggrund, famlære og socale forhold, som kan have betydnng for hans tlstand. Forklar patenten, at du vl stlle mange spørgsmål (over flere samtaler) for at blve stand tl at gve ham den bedste hjælp. Patenten kan opleve det overvældende med så mange spørgsmål og kan naturlgvs afbryde eller bede om at fortsætte ved næste aftale. Det er vgtgt at respektere patentens grænser for, hvad han eller hun ønsker at fortælle om. For at få spørgsmålene tl at flyde så naturlgt som mulgt er det vgtgt at kende spørgeguden på forhånd og samtdg følge patenten ved at stlle spørgsmål ud fra hans svar. Det kan være vgtgt kke at blve for vrg efter at bruge spørgeguden, men sørge for, at der ved hver samtale blver plads 5

4 tl, at patenten får talt om det, der er mest påtrængende for ham lge nu. Så må spørgsmålene fra spørgeguden komme løbende. Spørgeguden kan bruges tl alle patenter, selv tl patenten med svære psykotske symptomer. Måske vl det netop være lettere for ham at tale om st lv almndelghed end at tale om sne symptomer, og behandleren vl nøjes med at stlle et par enkelte spørgsmål udvalgt efter hans tlstand. Den nteresse, spørgsmålene vser for patentens lv ud over hans sygdom, kan gve patenten en oplevelse af respekt og anerkendelse og er dermed tlldsskabende. Jo mere tryg patenten føler sg, jo mere uddybende svar vl han gve. Efter endt samtale vl det være naturlgt at spørge patenten om, hvordan det har været for ham/hende at svare på dsse spørgsmål. For at få størst udbytte af de nformatoner, der kommer frem, vl det være oplagt at bruge dsse på behandlngskonferencer og forbndelse med udarbejdelse af behandlngsplaner. Maranne Østerskov Projektsygeplejerske, supervsor Telefon: Mobl: Mal: Tak En særlg tak for bdrag og nspraton forbndelse med bearbejdelsen af denne spørgegude skal rettes tl dstrktssygeplejerske Anne Grethe Svenstrup, Psykatrsk Center København, overlæge Chrstel Kjeldsen og dstrktssygeplejersker Susanne Nelsen og Krsten Hansen, DPC, Psykatrsk Center Glostrup, Lsbeth Retsbo, Retspsykatrsk Center Glostrup og tl sygeplejerske Dorte Korsholm, retspsykatrsk OP team, Psykatrsk Center Sct. Hans. 6 Etnsk baggrund og tlhørsforhold Hvor kommer du fra? Hvlke sprog taler du? Hvornår lærte du dsse sprog? Hvlket sprog anvender du helst? Ved hvlke stuatoner anvender du de forskellge sprog, hjemme, med famlen, på arbejdet, kontakt med sundhedsvæsenet? Hvlket sprog drømmer du på? Hvordan har du det med at bruge tolk? Har du famle her Danmark? Savner du mennesker, der har samme baggrund som dg? Hvs ja, vl du sge noget mere om det? I hvlken udstræknng kan du følge dn måde at leve på her Danmark? Hvad er vgtgst for dg fra dn eller dn famles oprndelge måde at leve på? (Fx famlerelatoner, normer og værder, festdage, tro ) Er der en gruppe eller flere grupper, som er vgtge for dg? Jeg tænker fx på forhold tl dn natonaltet, kulturelle eller relgøse baggrund eller anden nteressegruppe. Hvlke mulgheder gver det? Hvlke begrænsnnger gver det, hvs nogen? Har dn oplevelse af at tlhøre en særlg gruppe forandret sg med tden? Hvs ja, hvordan? Hvor føler du, du hører mest tl? Tænker du på dg selv som nævn patentens etnske gruppe; fx kurdsk? Eller tænker du på dg selv som dansk? Eller både og? Hvordan tror du, andre opfatter dg? 7

5 Hvordan er det for dg at leve to forskellge kulturer? Hvordan mødes du, dn famle eller dn gruppe af andre omgvelserne? Har du været ude for msforståelser eller uretfærdg behandlng, pga. at du har en anden baggrund end dansk? Hvordan tror du, dne famlemedlemmer vlle svare på dsse spørgsmål? Vlle de have en anderledes opfattelse af at tlhøre to kulturer? Vlle de høre tl samme grupper som dg? Hvs ja, hvad betyder det for jeres forhold tl hnanden? Relgonens betydnng Har du en tro, så fald hvlken? Hvad betyder relgonen for dg hverdagen? Er der rtualer, du har brug for at udføre her? Er der noget, v kan hjælpe dg med den forbndelse? Hvad betyder relgonen for dn famle? Hvs den har en anderledes betydnng for dn famle, hvad betyder det så for jeres forhold? Hvlke begvenheder og tradtoner betyder særlgt meget for dg? Går du krke, moské e.l. Danmark? Hvor ofte tager du derhen? Kender du andre, som kommer der? Mgraton og tlpasnng tl det danske samfund Hvad fk dg tl at forlade. (nævn oprndelsesland)? Hvordan blev beslutnngen taget og af hvem? Var du eng beslutnngen? 8 Hvs kke hvad har det betyder for dg og jeres relaton? Hvlken kontakt har du med famle og venner, der stadg bor. (oprndelseslandet)? Har du mulghed for at besøge. (oprndelseslandet)? Hvad afgjorde, at du netop flyttede tl Danmark? Hvordan er dt lv blevet påvrket af, at du er flyttet tl Danmark? (Stl følgespørgsmål om lvet oprndelseslandet, fx. uddannelse, arbejde, bolg, økonomsk status) Hvlke fordele har der været? Hvlke ulemper har der været? Hvordan har det været for dn ægtefælle og dne børn? Hvad forlod du, da du flyttede tl Danmark. Hvlke vgtge personer forlod du? Hvlke nye relatoner har du fået Danmark? Hvordan oplever du den danske måde at leve på? Hvordan er du nvolveret dansk levevs? (Fx omgås du med danskere, deltager du danske socale begvenheder, følger du med danske meder, læser du dansk ltteratur, er du nteresseret, hvordan det danske samfund fungerer?) Er der noget den danske måde at leve på, som du tager tl dg? Hvordan har det påvrket dt helbred, at du er flyttet hertl? Traumatske oplevelser Hvs patenten taler om traumer, er det en god dé at fortælle patenten om de mest almndelge symptomer på posttraumatsk belastnngsreakton, PTSD. Det kan gve patenten en lettelse dels at høre om de symptomer, som han formentlg genkender og dels 9

6 at høre, at det er noget, v ved noget om. Hvordan vl du beskrve dn opvækst? Hvlke gode oplevelser husker du særlgt tydelgt? Hvlke mndre gode oplevelser husker du særlgt tydelgt? Hvlken betydnng har dsse erndrnger for dg? Har du været udsat for trusler eller vold? (nævn landet) Hvordan kom du tl Danmark? Har du været udsat for trusler eller vold på vejen tl Danmark? (Respekter patentens grænser for, hvad han eller hun er parat tl at fortælle om). Hvordan har det påvrket dg? Hvordan har det påvrket dn famle? Tænker du ofte på dn fortd og det, der er sket? Hvad tænker du om det? Patentens egne udtryk for og forklarnger på sygdom Hvad er det for problemer, du har? Hvornår og hvordan begyndte dne problemer? Hvor alvorlge synes du, dne problemer er? Hvlke ord plejer du at bruge om dne problemer, når du taler med dn famle eller venner? Hvad tror du, der kan være årsag tl dne problemer? Hvordan forklarer du det? Hvlke andre forklarnger kunne der være? Hvordan vlle du forklare dne problemer dt oprndelsesland? Hvad sger dn famle og venner tl dne problemer? Hvordan ser dn famle, at du har dette problem hvordan udtrykker du det? Hvor alvorlgt synes de, det er? 10 Hvlke ord anvender de om dne problemer? Hvad, tror de, kan være årsag tl dne problemer? Hvordan forklarer de det? Hvad synes de, du skal gøre for at søge hjælp og behandlng? Hvordan oplever du, at dn famle og venner forstår dg? Hvordan reagerer andre dne omgvelser på, at du har psykske problemer? Hvordan vl folk fra dt oprndelsesland forklare dt problem? Hvordan ser man på psykske problemer dt oprndelsesland? Hvad tænker du selv om at have sådanne problemer, som du har? Hvad oplever du som den største klde tl stress lge nu? Fysske symptomer Har du mærket ændrnger dn krop relaton tl dne problemer? Har du smerter? I så fald hvor? Hvad mener du, dsse smerter kan skyldes? Hvordan ser du på sammenhængen mellem dne smerter og dne problemer øvrgt? Hvornår er dne smerter værst? Hvornår er de mndst tl stede? Hvad gør du for at mndske dne smerter? Famlemæssge forhold I forhold tl spørgsmålene om børnene er det vgtgt kke at gve patenten skyldfølelse, men de er ment som en hjælp tl at skærpe både patentens og behandlerens opmærksomhed på børnenes tarv. 11

7 Har du en famle her, er du gft, har du børn? Hvordan er dt forhold tl dn ægtefælle? Hvordan er det nu forhold tl, hvordan det var. (oprndelseslandet)? Hvordan mødte I hnanden? Evt. spørgsmål om sexualtet. Vær opmærksom på, at det kke behøver at være et tabu at tale om. Hvordan fungerer jeres sexuallv? Hvem træffer beslutnnger dn famle? Er det anderledes nu forhold tl (nævn patentens oprndelsesland)? Hvs ja, hvordan? Hvordan påvrker dne problemer dn famle? Hvordan påvrker dne problemer dne daglge gøremål, så som arbejde, passe famlen, lave mad etc.? Hvem klarer de daglge gøremål hjemme hos jer? Hvordan påvrker dne problemer dn kontakt tl andre mennesker? (Venner, arbejdskollegaer m.fl.) Er der noget dn hverdag, som har ført eller fører tl, at du har dsse problemer? I så fald hvad? Hvordan påvrker det dg? Hvordan vl du beskrve dn omgangskreds? Er det tlfredsstllende? Hvordan ønsker du, dt lv skulle se ud om fx 5 år? Børnene Hvor gamle er dne børn? Hvordan er dt forhold tl dne børn? Hvor meget tager du dg af dem? Hvad gør du sammen med dne børn? Hvordan forklarer du dt problem tl dne børn? Hvordan tror du, at de oplever dt problem? Hvordan tror du, at dt problem påvrker dne børn hverdagen, fx skolen, forhold tl kammerater? Hvem kan de få støtte af? Hvad har de mstet ved at komme tl Danmark? Hvad tror du, det betyder for dem? Hvem, tror du, kunne tale med dem om deres problemer? Hvordan vl du have det med, at v taler med dem? Hvad er dne ønsker og drømme for dne børn? Socale forhold Hvlken uddannelse og/eller arbejde havde du dt oprndelsesland? Har du et arbejde? Hvs ja, hvlken slags arbejde har du? Hvs nej, hvad får du tden tl at gå med? Hvordan er det for dg? Hvlken form for økonomsk ydelse modtager du? Har dn ægtefælle arbejde? Hvordan vl du beskrve dn/famlens økonom? Hvad betyder det for dg og dn famle? Hvordan ønsker du, dne socale forhold skulle se ud om fx 5 år? Forventnnger tl behandlng Hvad vl du gerne have hjælp tl? Hvlke forventnnger har du tl behandlngen? Hvlke forventnnger vlle du have tl behandlng dt oprndelsesland? Kender du nogen, som har haft lgnende problemer som dg? Hvlken hjælp mener du, de har fået? Man kan på forskellg vs søge hjælp for sne problemer. Har du 12 13

8 søgt hjælp andre steder end det danske sundhedsvæsen? (Der kan refereres tl fx relgøse healere, behandlng oprndelseslandet eller alternatv behandlng Danmark). Hvad har hjulpet dg bedst? Hvlken slags behandlng vl du foretrække at få nu? (Fx tale om begvenheder fortden forhold tl, hvordan de påvrker dg nu, tale om dne følelser, modtage råd, øvelser, medcn?) Mulgheder for rådgvnng og støtte Er der et eller flere mennesker, du stoler på og kan tale med om dne problemer og dn stuaton? Kan du tale med dn famle og venner om dne problemer? Er der noget, der er særlgt svært at tale om? Hvordan støtter dn ægtefælle dg? Hvad forventer du af famlen, når du har det dårlgt? Hvordan blver dne forventnnger ndfret? Hvlken betydnng har det for dg? Hvordan ønsker du, at dn famle blver nddraget behandlngen? Hvordan fortæller du andre mennesker, at du har brug for hjælp? Hvlken hjælp har du brug for dn hverdag? Hvem kan du få rådgvnng, støtte og hjælp af hverdagen? Hvordan vlle du have fået hjælp. (oprndelseslandet)? Hvlken hjælp vlle du have fået og af hvem? Er der nogen fra dt trossamfund, der kan støtte dg? Hvlken rådgvnng, støtte og hjælp får du? Er der nogen, der særlgt hjælper dg? På hvlken måde gør de det? 14 Den retspsykatrske patent I forhold tl den retspsykatrske patent skal v være opmærksomme på, at det kan vække patentens vrede og sorg at blve spurgt om sn krmnaltet. Det kræver derfor et godt kendskab og en god relaton tl patenten på forhånd, nden du går gang med spørgeguden. Samtdg vl det være en god dé kun at stlle få spørgsmål af gangen afhænggt af, hvordan patenten reagerer på det. Det er naturlgvs vgtgt at bruge sn empat og forståelse, når du får patenten tl at erndre svære oplevelser va spørgsmålene. Hvordan vl man dn kultur se på den krmnaltet, du har begået? Vlle det også være ulovlgt dt oprndelsesland? Hvordan vlle de offentlge myndgheder have reageret der, hvs den samme krmnaltet var blevet begået? Hvordan ser du på, at du har fået en behandlngsdom? Hvordan ser dn famle på, at du har fået en behandlngsdom? Hvordan ser man dt oprndelsesland på et psyksk sygt menneske, der har begået krmnaltet? Hvad tænker du om den krmnaltet, du har fået en behandlngsdom for? Hvordan tror du, at dn famle ser på det, du har gjort? Hvordan har du oplevet dt møde med poltet? retssystemet? behandlngssystemet? Hvad har det betydet for dg? Hvad har efter dn menng betydnng for, at du kan undgå at begå ny krmnaltet? Hvordan kan v bedst hjælpe dg, for at det kke sker for dg 15

9 gen? Hvad tænker du, du selv kan gøre for at undgå, at det sker gen? Hvad er vgtgt for dg dt lv? Hvad har du lært af dn famle om, hvordan det er godt at leve st lv? Hvem kan støtte dg denne stuaton? Dn famle? Venner? Hvordan kan dn tro hjælpe dg? Evaluerng af samtalen sammen med patenten Her tl sdst kunne jeg tænke mg at vde, hvad du synes om denne samtale? Hvordan synes du, det har været at skulle beskrve og forklare dn stuaton og problemer for mg? Hvad har det betydet for dg at kunne/kke kunne anvende dt modersmål sammen med mg? Hvordan har det fungeret at bruge tolk under vores samtale? Havde du brug for at have tolk? Hvad synes du om de spørgsmål, jeg har stllet? Er der noget vgtgt, som du vl fortælle om, som v kke har fået talt om? Hvad har været let at tale om? Hvad har været svært at tale om? Hvor godt tror du, jeg forstår dne problemer og dn stuaton? Hvor godt tror du, andre på dette behandlngssted har forstået dne problemer og dn stuaton? Evaluerng af samtalen som behandler Tl sdst evaluerer behandleren, hvordan han/hun oplever, at samtalen har været. Forslag tl spørgsmål, der kunne overvejes: Hvordan har relatonen tl patenten været? Hvordan har ntmtetsnveauet været? Hvad har besværlggjort, eller hvad har understøttet en god relaton? Hvordan har kommunkatonen været? Hvad har besværlggjort, eller hvad har understøttet at opnå en god kommunkaton? Hvordan har sproget fungeret under samtalen? Hvad har det betydet, at I kke har haft samme modersmål? Hvad har det betydet, at I har anvendt tolk? Hvad har det betydet, at I kke har anvendt tolk? Hvordan bedømmer du dn mulghed for at forstå patentens lvsstuaton og socale sammenhæng? Hvad har besværlggjort, eller hvad har understøttet dn forståelse? Hvordan vurderer du dn mulghed for at forstå patentens selvforståelse og forventnnger tl behandlngen? Hvad har besværlggjort, eller hvad har understøttet denne forståelse? Hvlke følelser og reaktoner har patenten vakt hos dg? Hvordan har du håndteret dne følelser og reaktoner? Hvordan bedømmer du dn mulghed for at afgøre, hvad der er normalt og patologsk forhold tl patentens problemer? Hvor påldelg synes du dn dagnostk er? Hvordan bedømmer du dne mulgheder for at kunne tlbyde adækvat behandlng? Hvordan ser du på dn mulghed for at kunne gøre dn dagnostske vurderng forståelg for patenten? 16 17

10 Hvlken betydnng, tror du, dn respektve patentens etnske, socale og kulturelle tlhørsforhold har haft jeres møde? Reflekter over, hvordan du synes, dsse faktorer har haft betydnng jeres møde. Hvad har du hørt patenten fortælle om, hvad der er det vgtgste hans/hendes lv? Andre aktuelle refleksoner? Referencer 1. Amercan Psychatrc Assocaton. Cultural Assessment n clncal psychatry. Washngton DC, Amercan Psychatrc Assocaton, Bäärnhelm, Sofe, Scarpnat Rosso, Marco, Patty, Laszlo: Kultur, kontext och psykatrsk dagnostk. Transkulturellt Centrum, Stockholm, turform_1003.pdf 3. Cultural Consultaton Servce Clncal Handbook. McGll Unversty, Dvson of Socal and Transcultural Psychatry, Canada, Rohlof, Hans et al: The Cultural Intervew n the Netherlands: The Cultural Formulaton n your pocket. In: Mezzch, Juan E and Caracc, Govann. Cultural Formulaton. A Reader for Psychatrc Dagnoss. Jason Aranson, Lanham, U.S.A, Whte, Mchael: Narratv teor. Hans Retzels Forlag, København, Whte, Mchael: Narratv prakss. Hans Retzels Forlag, København, Østerskov, Maranne, Kastrup, Maranne, Baéz, Armando: Klnske retnngslnjer for transkulturel psykatr. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr, Psykatrsk Center Rgshosptalet, København, 2. udg., nts/klnske_retnngslnjer_2.pdf 19

11 Noter 20

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il)

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il) SYGEPI.EJE W AF ANETTE REINHOLD, CAND.CUR., OG KATE DYBDAL, SIUD.CUR.. ILLUSTRATION: BODIL MOTICH SYGEPTEJE AFHÆI{GER TItI.l) J6 Gensd,g tlld mellem pøt,ent og sygeplejerske erkke en selufølge, men den

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger Personlge kompetencer / alsdg personlgheds udvklng SMÅL At udvkler sg tl at have en god frhed tl at kunne egen menng, vse egen handlng så samlnger. Blve dygtgere tl barnet er god tl. Ved at regstrere udtryk

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere