HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse 14 Noter 15 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 2015 for Vestjylland Forsikring gs., omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Delårsrapporten for Vestjylland Forsikring gs. aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Videbæk, den 26. august 2015 Direktion Økonomidirektør Jørgen Ladekjær Michael Haunstrup Bestyrelse Kaj Damgaard Formand Mariane Ravnholt Næstformand Jette Clausen John Sandholm Kim Guldager Karin Vestersager Hansen 4

5 Selskabsoplysninger Selskabet Vestjylland Forsikring gs. Bredgade Videbæk Telefon: Telefax: Hjemmeside: vestjylland.dk CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern Bestyrelse Direktør Kaj Damgaard, Ringkøbing (formand) Mariane Ravnholt, Aulum (næstformand) Produktionsdirektør John Sandholm, Strellev Direktør Kim Guldager, Vildbjerg Selvstændig Jette Clausen, Videbæk Advokat Karin Vestersager Hansen, Viborg Direktion Direktør Jørgen Ladekjær, Videbæk Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 5

6 Ledelsesberetning Selskabets væsentligste aktivitetsområder Selskabets hovedaktivitet er at drive gensidig forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher, med undtagelse af livsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Desuden driver selskabet investeringsvirksomhed, hvor målet er at investere i aktiver med stabile afkast og lav risiko, der modsvarer de forsikringsmæssige forpligtelser. Periodens resultat Det samlede realiserede resultat efter skat i første halvår af 2015 udgjorde 20,7 mio. DKK mod 19,2 mio. DKK i tilsvarende periode sidste år. Følgende forhold danner grundlag for det realiserede resultat: Et lavt erstatningsniveau for egen regning for indeværende skadesår svarende til 65 % af bruttopræmieindtægterne. Et positivt afløbsresultat for egen regning fra tidligere års hensættelser på 4,7 mio. DKK. Et afkast af investeringsvirksomheden på 4,6 mio. DKK efter overførsel af forsikringsteknisk rente. Selskabets egenkapital er på baggrund af det realiserede resultat øget til 327,3 mio. DKK ved periodens afslutning. Begivenheder i perioden I perioden er ikke indtruffet særlige begivenheder. Præmieindtægterne Selskabets bruttopræmieindtægter er i forhold til sidste år i samme periode øget med 5,2 % til 117,0 mio. DKK efter udbetaling af 3,5 mio. DKK i bonus til 3ién kunder og seniorkunder. Af periodens bruttopræmieindtægter kom 93,8 % fra private kunder og 6,2 % fra landbrug og øvrige erhverv. Der er i perioden ikke foretaget præmieforhøjelser udover almindelige indeksreguleringer, som er i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 56,5 % i de første seks måneder af 2015 mod 67,7 % samme periode sidste år. Bruttoerstatningerne i halvåret har været præget af et positivt afløbsresultat og et bedre forløb for ulykkesforsikringerne. Efter genforsikringens andel udgjorde erstatningsprocenten (f.e.r.) i perioden 60,6 % mod 69,0 % i tilsvarende periode sidste år. Periodens erstatningsprocent f.e.r. har ligeledes været påvirket af et positivt afløb af hensættelserne fra tidligere år. Det positive afløbsresultat, som primært stammer fra ulykkesforsikringer, har reduceret erstatningsprocenten f.e.r. med 4,4 %. Bonus og præmierabatter Selskabet udbetaler bonus til private kunder, der har tegnet 3ién forsikring eller seniorforsikring. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Selskabets forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde i perioden 17,8 % af bruttopræmieindtægterne og er således på niveau med sidste år, hvor de tilsvarende omkostninger var 18,0 %. Administrationsomkostningerne udgjorde således 13,1 % i regnskabsperioden mod 13,0 % i Erhvervelsesomkostningerne udgjorde 4,7 % i første halvår 2015 mod 5,0 % i Afgiven forretning Erstatningsprocent f.e.r. Erstatningsprocent f.e.r. ekskl. afløb 69,0 65,0 65,0 Resultatet af den afgivne forretning er påvirket af, at genforsikringsselskaberne har haft en andel i selskabets lave erstatningsniveau samt det positive afløb fra tidligere års hensættelser. I perioden udgjorde den samlede nettoudgift til den afgivne forretning 8,1 mio. DKK mod 4,1 mio. DKK i Selskabet afgav i perioden 7,2 % af bruttopræmieindtægterne til genforsikring mod 7,7 % i første halvår af Forsikringsteknisk resultat 60,6 1. halvår halvår 2015 Combined ratio udgjorde i perioden 81,1 % mod 89,4 % i første halvår sidste år. Udviklingen kan særligt tilskrives det positive afløbsresultat f.e.r. på 4,7 mio. DKK, hvor der i 1. halvår 6

7 sidste år var et negativt afløbsresultat på 4,1 mio. DKK. Periodens udvikling i investeringsvirksomheden Det samlede afkast af investeringsvirksomheden har været på 4,6 mio. DKK efter overførsel af forsikringsteknisk rente på 0,1 mio. DKK til forsikringsdriften. I 1. halvår 2014 var tilsvarende resultatet af investeringsvirksomheden på 12,1 mio. DKK. Det beskedne afkast skyldes særligt 2. kvartal i 2015, hvor afkastet af investeringsporteføljen var negativt. Selskabets investeringsaktiver er gennem to porteføljeforvaltningsaftaler placeret i henhold til den investeringsstrategi og risikovillighed, der er vedtaget af bestyrelsen Periodens udvikling i organisationen Selskabet beskæftigede gennemsnitligt 57 fastansatte i perioden mod 60 i første halvår af Selskabets forventede udvikling Den 1. juli i år ændrede selskabet privat produktet 3ién og de fleste bilforsikringer til private kunder. Prisen på bilforsikringer blev nedsat, fordi selskabet gennem flere år har oplevet solide resultater fra kaskoforsikringer. Ændringen får ikke væsentlig betydning for det samlede års resultat 2015 Den hårde konkurrence på markedet for private forsikringer har i 1. halvår påvirket selskabets netto tilgang af kunder, og væksten i bruttopræmieindtægterne forventes at blive realiseret i den lave ende af det forventede interval mellem 3 % og 6 %. Der er ikke indtruffet andre forhold, som ændrer ledelsens forventning om en samlet vækst i bruttopræmieindtægterne for Forventningerne er baseret på ledelsens skøn ud fra de oplysninger, som er til rådighed på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsrapporten. Usikkerhed ved indregning og måling Estimeringen af hensættelser til skader på selskabets forsikringskontrakter er baseret på regnskabsmæssige skøn. Erstatningshensættelser estimeres ved brug af individuelle sag til sag vurderinger samt statistiske fremskrivninger af erstatningerne. Erstatningshensættelser for ansvars- og ulykkesskader diskonteres. Dette medfører, at ændringer i diskonteringssatser eller ændringer i det forventede tidspunkt for udbetaling af erstatningshensættelserne kan have en påvirkning på indtjeningen. Selskabets domicil- og investeringsejendomme er optaget til dagsværdi i regnskabet, hvorfor værdiansættelsen af disse poster er behæftet med en vis usikkerhed. Risikooplysninger Risikovurdering Selskabets bestyrelse foretager årligt sin egen risikovurdering af selskabets væsentligste risici. Risikovurderingen bygger på Solvens II-principperne, der implementeres fuldt ud pr. 1. januar Risikovurderingen er en vigtig og løbende proces, der strækker sig over hele året. Udover en vurdering af selskabets væsentligste risici, indeholder risikovurderingen en vurdering af, om det beregnede solvensbehov er tilstrækkeligt og giver et retvisende billede af selskabets risikoprofil. Rapporten indeholder ligeledes en bedømmelse af selskabets fremadrettede kapitalbehov over den strategiske planlægningsperiode. Det positive afløbsresultati første halvår forventes at påvirke erstatningsniveauet for hele 2015, og derfor forventes erstatningsprocenten f.e.r. at ligge under niveauet for de seneste år. Forretningsmodel Risikostyring Solvens- og kapitalstyring Implementeringen af en række IT projekter samt forberedelserne frem mod Solvens II, der træder i kraft den 1. januar 2016, påvirker ikke ledelsens forventninger til en bruttoomkostningsprocent for 2015 på cirka 17,5 %. De lave renteniveauer samt risikoen for fortsatte negative påvirkninger af aktiemarkedet påvirker ledelsens forventninger til investeringsafkastet for 2015, så afkastet nu forventes at være mindre end de realiserede afkast for de seneste tre år. Risici Rammer Kapitalallokering Risikostyring Selskabets strategi for risikostyring er at minimere risikoen for unødige tab, som følge af selskabets aktiviteter. Målet er at afdække og begrænse risici, således at selskabet kan fortsætte sin normale drift og 7

8 planlagte strategiske tiltag, selv om eksterne og/eller interne forhold udvikler sig ugunstigt. Endvidere er formålet, at risikostyringen skal være effektiv og dermed medvirke til værdiskabelse i form af tolerance over for risici, hvoraf selskabet kan have konkurrencemæssige og økonomiske fordele. De væsentligste risikotyper identificeres løbende af selskabets bestyrelse som en del af risikovurderingen. Bestyrelsen fastsætter selskabets risikorammer og acceptable risikoniveauer. En konsekvens af strategien er, at der løbende foretages overvågning og håndtering af risici, der potentielt kunne forårsage tab ud over, hvad selskabet anser for acceptabelt. Følgende er identificeret af bestyrelsen som selskabets væsentligste risici: Forsikringsrisici, herunder: Genforsikringsrisiko (primært tilknyttet dækningen ved katastrofer) Underwritingrisiko Hensættelsesrisiko Markedsrisici/investeringsrisici, herunder: Renterisiko Aktierisiko Ejendomsrisiko Valutarisiko Kredit- og modpartsrisiko Operationel risiko Andre risici, herunder blandt andet: Strategisk risiko Risiciene behandles i selskabets risikokomite, der løbende rapporterer til bestyrelsen om udviklingen heri. Der forefindes desuden klare politikker og forretningsgange med formålet at håndtere og begrænse selskabets risici. Solvens- og kapitalstyring Bestyrelsen har besluttet, at selskabets individuelle solvensbehov opgøres i overensstemmelse med standardmodellen i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Standardmodellen er baseret på et sikkerhedsniveau på 99,5 %, hvilket betyder, at modellen statistisk dækker de begivenheder, der kan forekomme i 199 ud af 200 år. Den tilstrækkelige basiskapital (se note 2) er ligeledes opgjort i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner, som indeholder en række overgangsregler. Effekten af disse overgangsregler fratrækkes den regnskabsmæssige basiskapital. Det individuelle solvensbehov og basiskapitalen opgøres mindst én gang i kvartalet. For at sikre tilstrækkelig kapitaldækning foretages endvidere en række analyser, der skal måle påvirkningen af solvensbehovet eller basiskapitalen ved forskellige scenarier. Oplysninger om det opgjorte solvensbehov og basiskapital fremgår nedenfor. Opgørelse af basiskapital og solvensbehov Selskabets basiskapital udgjorde 326,6 mio. DKK ved udgangen af første halvår Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 315,9 mio. DKK. Selskabets solvensmargen pr. 30. juni 2015 er beregnet til 37,9 mio. DKK mod 35,5 mio. DKK ultimo I forhold til basiskapitalen er der således en solvensoverdækning på 288,6 mio. DKK. Dette svarer til, at selskabets kapital dækker solvensmargenen 8,6 gange. Selskabets individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2015 er opgjort til DKK 105,2 mio. Selskabets tilstrækkelige basiskapital kan dække det opgjorte solvensbehov 3,0 gange. Ved udgangen af 2014 udgjorde det individuelle solvensbehov 110,2 mio. Det opgjorte individuelle solvensbehov omfatter de risici, som er beskrevet under risikooplysninger. Det opgjorte solvensbehov og de forhold, der har påvirket solvensbehovet i perioden siden sidste opgørelse er behandlet i bestyrelsen og indberettet til Finanstilsynet. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens udløb, der væsentligt påvirker halvårsrapportens resultat, eller som er af væsentlig betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Usædvanlige forhold Halvårsrapporten er ikke, efter ledelsens bedste skøn, påvirket af usædvanlige forhold, og der har ikke foreligget usikkerhed omkring halvårsrapporten eller dele heraf. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til regnskabspraksis i den seneste aflagte årsrapport. Revision og review Halvårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. 8

9 Hoved- og nøgletal 1. januar til 30. juni Resultatopgørelse DKK DKK DKK DKK DKK Bruttopræmieindtægter (inkl. bonus og præmierabatter) Bonus og præmierabatter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, efter overførsel af forsikringsteknisk rente Periodens resultat Afløbsresultat, netto (inkl. diskonteringseffekt) Balance Forsikringsaktiver i alt Aktiver i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt Egenkapital i alt Solvensdækning 8,6 8,5 7,8 8,6 8,4 3,0 Nøgletal i % Erstatningsprocent, brutto 56,5 67,7 63,7 62,8 67,0 Erstatningsprocent F.E.R. 60,6 69,0 69,3 72,7 77,6 Omkostningsprocent, brutto 17,6 18,0 18,3 16,7 18,1 Nettogenforsikringsprocent 6,9 3,7 8,0 10,5 9,7 Combined ratio 81,1 89,4 89,9 89,9 94,8 Operating ratio 81,4 89,3 90,1 89,8 94,5 Relativt afløbsresultat 3,8-4,1-4,2-0,4 1,1 Egenkapitalens forrentning 6,6 6,7 3,7 4,9 2,8 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 9

10 Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni Note Præmieindtægter: Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter: Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast: Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Indtægter fra associerede virksomheder 0 0 Indtægter fra investeringsejendomme Renteudgifter -4-8 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat

11 Anden totalindkomst 1. januar til 30. juni Note Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Anden totalindkomst, i alt 0 0 Skattemæssige effekter af ovenstående 0 0 Samlet totalindkomst

12 Balance 30. juni Materielle aktiver Note 30. juni december 2014 Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsaktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver: Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver 0 20 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

13 Balance 30. juni Egenkapital Note 30. juni december 2014 Reserver: Garantikapital Garantikapital i alt Overført overskud Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Gæld Gæld i forbindelse med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Øvrige noteoplysninger: Risikooplysninger 1 Solvensmargin og basiskapital 2 13

14 Egenkapitalopgørelse Garanti Overført kapital resultat I alt Egenkapital pr. 31. december Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst, i alt Egenkapitalbevægelser i 2014, i alt Egenkapital pr. 31. december Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst, i alt Egenkapitalbevægelser i 2015, i alt Egenkapital pr. 30. juni

15 Noter til halvårsrapporten 1 Risikooplysninger Selskabets risikooplysninger kan findes i ledelsesberetningen på side 7. 2 Solvensmargin og basiskapital 30. juni december 2014 Solvensmargin Opgørelse af basiskapitalen: Egenkapital Udskudte skatteaktiver Diskontering Basiskapital Effekt af overgangsregler Tilstrækkelig basiskapital Solvensoverdækning Forholdet svarer til, at selskabets tilstrækkelige basiskapital dækker solvensmarginen 8,6 gange ( : 8,6 gange). 3 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Diskontering overført fra erstatningshensættelser Forsikringsteknisk rente f.e.r Renter og udbytter mv. Indestående i pengeinstitutter Obligationer Diverse renteindtægter og renteudgifter Udbetalte udbytter Kursreguleringer Realiserede kursgevinster Urealiserede kursgevinster og kurstab Valutakursreguleringer Kursregulering ved ændring af diskonteringsrente

16 Noter til halvårsrapporten 6 Andre indtægter Fremmed provision Taksationsydelser -1 0 Personskadebehandling for eksterne Administrationsydelser Andre omkostninger Omkostninger ved optjening af fremmed provision Omkostninger til personskadebehandling for eksterne Skat Selskabsskat Udskudt skat Regulering tidligere år Specifikation skatteprocent: Selskabsskat 23,5% 24,5% Bundfradrag -0,3% -0,4% Ej skattepligtig kursregulering på aktier 0,0% -2,9% Faktisk skatteprocent 23,2% 21,2% 9 Udskudte skatteaktiver 30. juni december 2014 Driftsmidler Installationer Investeringsejendomme Hensættelser til tab på debitorer

17 Noter til halvårsrapporten 10 Afløbsresultat 30. juni december 2014 Brutto: Bruttoerstatningshensættelser primo Udbetalte erstatninger vedr. tidligere år Bruttoerstatningshensættelser ultimo (inkl. diskonteringseffekt) For meget/lidt hensat For egen regning: Erstatningshensættelser f.e.r. primo Udbetalte erstatninger f.e.r. vedr. tidligere år Erstatningshensættelser f.e.r. ultimo (inkl. diskonteringseffekt) For meget/lidt hensat f.e.r Aktuelle skatteforpligtelser Forpligtelse 1. januar Beregnet skat af årets resultat Skat vedrørende tidligere år Betalt a'conto Hoved- og nøgletal Oversigt over selskabets hoved- og nøgletal kan findes på side 9. 17

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2013 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Årsrapport. 38. regnskabsår

Årsrapport. 38. regnskabsår 20 Årsrapport. 38. regnskabsår 14 1 2 Indholdsfortegnelse 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 13 Hoved- og nøgletal 14 Resultatopgørelse 15

Læs mere

Årsrapport 2012 36. regnskabsår

Årsrapport 2012 36. regnskabsår Årsrapport 2012 36. regnskabsår 1 2 Indholdsfortegnelse 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 13 Hoved- og nøgletal 14 Resultatopgørelse 15 Anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Halvårsrapport 2015 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding samt repræsentation i Esbjerg er vi meget tæt på vore kunder. Og

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning for første halvår 2014

Ledelsesberetning for første halvår 2014 !! "!#$! Ledelsesberetning for første halvår 2014 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere indenfor dansk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2016 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2016 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere