Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud"

Transkript

1 Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

2 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre elektronisk kommunikation i hjemmeplejen, men samarbejdet mellem de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud og de praktiserende læger er kun få steder understøttet af elektroniske løsninger. I takt med udviklingen af forebyggelsesindsatsen må kommunerne forvente en stigende efterspørgsel på effektiv elektronisk kommunikation på området. Ikke mindst da de praktiserende læger gennem nogen tid har kunnet foretage elektronisk henvisning til sygehuse. Denne vejledning henvender sig til kommuner, som ønsker at fremme de digitale muligheder. I pjecen beskrives tre tiltag, som tilsammen kan effektivisere den samlede henvisningsprocedure til gavn for både kommuner og praktiserende læger: Indførelse af elektronisk kommunikation gennem brug af MedCom standarder. Ensartet udveksling af kliniske oplysninger, når patienter med Kronisk Obstruktiv Lidelse (KOL), type 2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt henvises. Samlet indgang til sundheds- og forebyggelsestilbud enten direkte gennem sundhed.dk eller evt. via de regionale hjemmesider (nordjysksundhed.dk og visinfosyd.dk). Et godt gensidigt samarbejde De nye tiltag bør indgå i kommunens løbende dialog med lægerne, brug kommunens praksiskonsulenter, de kommunalt lægelige udvalg og de kommunale lægelaug som indgang. Herudover kan kommunen evt. overveje at holde informationsmøder for de praktiserende læger og deres praksispersonale. MedCom MedCom udvikler fælles offentlige standarder for elektroniske beskeder, som alle fagsystemer kan benytte. MedCom beskeder sendes mellem fagsystemer gennem Sundhedsdatanettet. MedCom er et samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor.

3 3 Indførelse af elektronisk kommunikation gennem brug af MedCom standarder Med elektronisk kommunikation kan kommunens medarbejdere og de praktiserende læger kommunikere gennem deres respektive it-systemer i stedet for via brev, fax og telefon. Elektronisk kommunikation er mere smidig. Samtidig opnås en større sikkerhed for dokumentation af patientforløbet, da de elektroniske oplysninger nemt kan overføres til borgerens journal. MedComs eksisterende standard til understøttelse af elektronisk kommunikation kan anvendes til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud, men det kræver, at begge parter har it-systemer, der kan udveksle oplysningerne. Langt de fleste praktiserende læger har allerede it-fagsystemer, der kommunikerer med MedCom standarderne. I kommunerne er situationen mere forskelligartet. Indførelsen af elektronisk kommunikation kræver derfor et overblik over eksisterende eller påtænkte it-fagsystemer hos de kommunale tilbud. f.eks. alle EOJ-systemer og en række af de it-systemer, der er udviklet specielt til sundhedscentre. Undersøg de konkrete muligheder ved at tage kontakt til leverandøren for kommunens it-fagsystem. Hvis kommunen er i gang med at anskaffe et fagsystem, så husk at få elektronisk kommunikation tænkt ind i kravspecifikationen. MedCom arbejder samtidig med at udvikle en funktionalitet for kommuner og praktiserende læger i et it-henvisningshotel, så lægerne får mulighed for at lægge deres henvisning på en slags opslagstavle. Fordelen er, at kommunerne selv kan hente informationen uden nødvendigvis at have et egentlig it-system til rådighed. Kommuner med it-system fortsætter som vanligt. Læs mere om henvisningshotellet på MedComs hjemmeside. De fleste kommunale it-fagsystemer kan kommunikere med MedCom kommunikationsstandarder. Det gælder Brug de eksisterende standarder Understøttelse af kommunikation omkring kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud kan ske ved brug af MedComs eksisterende kommunikationsstandarder: Henvisning: Lægens henvisning til kommunen (Sygehushenvisning - XREF01) Korrespondance: Fritekst kommunikation mellem læge og kommune (XDIS91) Bookingsvar: Bekræftelse fra kommunen på, at borgeren er tilmeldt et tilbud (XDIS13) Epikrise: Afslutningsrapport fra kommune til praktiserende læge på et forløb med borgeren (ambulant epikrise - XDIS01) MedComs standarder findes i både xml og EDIFACT format. Læs mere på:

4 4 Ensartet udveksling af kliniske oplysninger, når der henvises Standardiserede henvisningsoplysninger gør det nemt for læger at udfylde de kliniske oplysninger i henvisningen. Der er derfor udarbejdet en anbefaling om kliniske oplysninger. Anbefalingen beskriver hvilke lægelige sundhedsoplysninger, der er relevante, når der henvises til de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud. I første omgang dog kun for patienter med KOL, type 2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt. For kommunen betyder de standardiserede henvisningsoplysninger et bedre grundlag for at vurdere, om borgerne opfylder kriterierne for at indgå i kommunens tilbud. For lægen betyder de standardiserede henvisningsoplysninger, at det bliver mere entydigt, hvad der skal udfyldes. Hvis alle kommuner følger anbefalingen betyder det, at lægerne ikke skal udfylde forskellige kliniske oplysninger fra kommune til kommune. Anbefalingen tager dermed både et fagligt hensyn og bidrager til en mindre arbejdsbelastning for begge parter. Anbefalingen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og KL.

5 5 Samlet indgang til sundheds- og forebyggelsestilbud gennem sundhed.dk Kendskab til de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud er en forudsætning for, at lægerne kan henvise til dem. Parterne bag sundhed.dk har indgået et samarbejde om at indsamle og vise alle sundheds- og forebyggelsestilbud på sundhed.dk enten direkte på sundhed.dk eller via de regionale hjemmesider (nordjysksundhed.dk og visinfosyd.dk), som automatisk eksporteres til sundhed.dk. Formålet med at samle regionale og kommunale tilbud er, at sundhedsfaglige personer nemt skal kunne finde informationen uanset patientens geografiske tilhørsforhold. Samtidig har de fleste kommuner og regioner besluttet at beskrive tilbuddene i den samme indholdsskabelon. Det gør tilbuddene nemme at sammenligne og søge i, og det giver lægerne et godt overblik på tværs af kommuner og regioner. Der bliver i efteråret 2010 lanceret en SOFT-søgefunktion på sundhed.dk, så man enkelt kan søge på en kommune, et hospital og/eller en diagnose og derved finde frem til tilbuddet (hvis kommunen har benyttet sig af indholdsskabelonen, og indholdet er tilgængeligt på sundhed.dk). Læs mere om sundheds- og forebyggelsestilbud på sundhed.dk på: Sundhed.dk sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Her kan patienter, pårørende og fagfolk finde sundhedsfaglig information. Indhold i skabelonen Afsender og kontaktoplysninger Tilbuddets titel Resumé Formål og indhold Målgruppe Tilmeldingsprocedure Pris Transport Tid, sted og evt. holdstart Varighed og forløb/mødegange Udbyder/underviser Yderligere oplysninger Andet (herunder uddybende information) Få tilsendt indholdsskabelon og vejledning ved henvendelse til: sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Her kan patienter, pårørende og fagfolk finde sundhedsfaglig information

6 6 Forbedring af den samlede henvisningsprocedure trin for trin I det følgende beskrives, hvad det kræver af kommunen at indføre de foreslåede løsninger. Der tages udgangspunkt i et patientforløb, hvor vi følger Poul Hansen, som er KOL-patient. Lægen søger efter relevante sundheds- og forebyggelsestilbud Lægen udfylder og sender henvisningen Kommunen modtager henvisningen og kommunikerer med lægen Se Poul Hansens forløb som film Se den samlede forbedrede henvisnings-procedure med udgangspunkt i KOL-patient Poul Hansens forløb på

7 Lægen søger efter relevante sundheds- og forebyggelsestilbud Hvis alle sundhedstilbud samles på sundhed.dk bliver det nemmere for lægen 7 Poul Hansens patientforløb Poul Hansen er til konsultation hos sin praktiserende læge. Poul har KOL, og hans vejrtrækningsproblemer er blevet værre, efter at han er begyndt at ryge igen. Pouls læge vil have ham til at starte på et rehabiliteringsforløb for KOL-patienter. Lægen går ind på sundhed.dk og finder sundheds- og forebyggelsestilbud i den kommune, hvor Poul bor. Her kan han se de aktuelle tilbud og læse beskrivelserne, som følger samme struktur på tværs af alle kommuner og regioner. Lægen og Poul vurderer, hvordan tilbuddet passer til Pouls behov. HVAD SKAL KOMMUNEN GØRE? Læg tilbud på sundhed.dk Der er forskellige procedurer for, hvordan kommunen får sine tilbud på sundhed.dk afhængig af, om regionen varetager opgaver for kommunerne, eller om kommunen selv skal udfylde en indholdsskabelon og sende den til sundhed.dk. Sørg for, at alle kommunens sundhedstilbud er lagt på, før I informerer de praktiserende læger. Brug den fælles indholdsskabelon Brug sundhed.dk s indholdsskabelon til at sikre en ensartet beskrivelse af kommunens sundheds- og forebyggelsestilbud, og tag stilling til, hvem der skal have ansvar for at formulere og vedligeholde beskrivelserne. Sørg desuden for, at det klart fremgår af beskrivelsen, hvor lægen skal sende henvisningen hen (se også næste side). Sundhed.dk s overblik over sundheds- og forebyggelsestilbud, findes på: Har du spørgsmål hertil eller vil have tilsendt vejledningen til indholdsskabelonen, kan du rette henvendelse til

8 Lægen udfylder og sender henvisningen 8 Giv alle parter et ensartet grundlag Poul Hansens patientforløb Poul og lægen har fundet et relevant tilbud, og lægen er nu klar til at udfylde den elektroniske henvisning, i lighed med når der henvises til sygehus. De kendte oplysninger om patient og læge udfyldes automatisk med oplysningerne fra it-fagsystemet, men lægen skal selv finde og angive modtageren af henvisningen. Modtageren har form af et lokationsnummer, som lægen kan finde i beskrivelsen af tilbuddet. Pouls læge og kommune har aftalt at følge henvisningen om kliniske oplysninger. Derfor kan lægen nemt udfylde de kliniske oplysninger ved at kopiere dele af beskrivelsens tekst og indsætte den i henvisningens felter. Når lægen har afsluttet udfyldelsen, sendes den elektronisk til kommunen gennem brug af MedCom standarden. HVAD SKAL KOMMUNEN GØRE? Indfør elektronisk henvisning Indfør elektronisk kommunikation ved brug af Med- Coms kommunikationsstandard for henvisninger. Henvisningen bruges i forvejen i kommunikationen mellem læger og sygehuse. Brug en entydig modtageradresse Når lægen udfylder og afsender en henvisning, skal der angives en modtager. Det kan enten være i form af et entydigt navn eller lokationsnummer på det kommunale tilbud. Læs mere om brugen af lokationsnumre på Det anbefales, at kommunen indfører ét fælles modtager lokationsnummer, som alle henvisninger til sundheds- og forebyggelsestilbud sendes til. Men der kan være forskellige lokale hensyn, der gør dette vanskeligt. Anvend standardiserede henvisningsoplysninger Anbefalingen om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdomme bør indføres i samarbejde med de praktiserende læger f.eks. gennem det kommunal lægelige samarbejdsudvalg. Find vejledning om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdomme på Benyt sundhedsaftalerne til at forpligte de relevante parter på indførelsen af elektronisk kommunikation og brugen af standardiserede henvisningsoplysninger.

9 Kommunen modtager henvisningen og kommunikere med lægen 9 Gør dialogen lettere med elektronisk kommunikation Poul Hansens patientforløb Kommunens it-fagsystem modtager Pouls henvisning elektronisk, og der sendes automatisk en kvittering til lægen om, at henvisningen er modtaget. Poul opfylder henvisningskriterierne, men hvis kommunen har spørgsmål til henvisningen, kan der sendes en elektronisk korrespondance-meddelelse til lægen. Kommunens medarbejdere undgår derved at sidde i telefonkø i lægens træffetid for at få fat på lægen. Det kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud kontakter kort efter Poul for at aftale en opstartsdato. Behandleren booker aftalen i kommunens it-fagsystem, og der er mulighed for at sende en automatisk bookingmeddelelse til Pouls praktiserende læge. Dermed kan lægen se, hvornår Poul forventes at starte på tilbuddet, og han kan overføre informationen til patientens journal. Efter nogen tid har Poul gennemført rehabiliteringsforløbet, og behandleren sender en afslutningsrapport til den praktiserende læge i form af en elektronisk epikrise. Epikrisen orienterer lægen om forløbet og overfører informationerne til patientjournalen i lægens system. HVAD SKAL KOMMUNEN GØRE? Indfør elektronisk korrespondance, bookingsvar og epikrise MedComs kommunikationsstandarder for korrespondance, bookingsvar og epikrise giver parterne mulighed for at udveksle andre informationer end henvisninger alene. Standarderne anvendes i forvejen til kommunikation mellem en lang række parter på sundhedsområdet. Den elektroniske korrespondancemeddelelse bruges til generel korrespondance. Med denne beskedtype bliver det muligt for kommunens medarbejdere at kommunikere fritekst med lægen, f.eks. hvis der er spørgsmål til henvisningen. Korrespondance-meddelelsen kan også bruges som et alternativ til standarderne for epikrise og bookingsvar. Bookingsvar er en automatisk kvittering, der udsendes til lægen, når en patient bookes i det kommunale bookingsystem. Meddelelsen understøtter lægens tovholderfunktion og et sammenhængende patientforløb. Epikrise standarden er den beskedtype, det kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud kan bruge til at sende en afslutningsrapport til lægen med tilbagemelding på forløbet. Hvis I ønsker at indføre bookingsvar Det kommunale fagsystem skal indeholde et bookingmodul for, at bookingsvar kan implementeres. Udvikling og implementering af elektronisk bookingsvar i de kommunale forebyggelsessystemer forventes gennemført i løbet af Status på udviklingen kan fås hos jeres systemleverandør eller hos

10 Mere information KL Læs mere om elektronisk kommunikation på kommunernes sundhedsområde på Her findes blandt andet: En pjece om elektronisk henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud henvendt til de praktiserende læger, arbejdsgangsbeskrivelser for henvisningsproceduren samt en filmatiseret brugerhistorie af henvisningsforløbet Vejledning om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdomme Barometermåling, der viser, hvilke kommuner der har lagt sundheds- og forebyggelsestilbud på sundhed.dk Materiale der nærmere beskriver indførelse af elektronisk kommunikation i hjemmeplejen, som man kan lade sig inspirere af For mere information kontakt Charlotte Meyer Henius på MedCom Se hvilke kommuner, som bruger elektroniske henvisninger til kommunale sundhedstilbud: For mere information kontakt Dorthe Skou Lassen på Sundhed.dk For at få generel information om sundhed.dk s overblik over sundheds- og forebyggelsestilbud, kan man slå op på: Spørgsmål om, hvordan tilbud lægges på sundhed. dk samt information om indholdsskabelonen, rettes til Læs mere på Kommunale erfaringer Denne vejledning tager udgangspunkt i erfaringerne med elektroniske henvisninger og epikriser fra en række pilot-kommuner: Vejle Kommune Horsens Kommune Københavns Kommune Århus Kommune Leverandørernes erfaringer På MedComs hjemmeside kan man se alle godkendte leverandører af sundhedscenter-systemer.

Kommunikation med kommunerne

Kommunikation med kommunerne Kommunikation med kommunerne Gensidig info mellem datakonsulenter og MedCom Torsdag d. 24. november 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Henvisning til kommunal forebyggelse Agenda 1) Nye anbefalinger fra

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledning om elektronisk kommunikation mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledningen tager udgangspunkt i Rammeaftalen om elektronisk kommunikation mellem kommune og kommunens

Læs mere

Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre

Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre Ved oprettelse, omlægning og vedligeholdelse samt nedlæggelse af lokationsnumre i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)-EDI 1. Nyt lokationsnummer:

Læs mere

N O TAT. Information om IT-understøttet arbejdsgang ved lægevisiteret kommunale sundhedstilbud

N O TAT. Information om IT-understøttet arbejdsgang ved lægevisiteret kommunale sundhedstilbud N O TAT Information om IT-understøttet arbejdsgang ved lægevisiteret kommunale sundhedstilbud Formål KL har i samarbejde med PLO, DSAM, Sundhedsstyrelsen og Sundhed.dk. udarbejdet forslag til en IT-understøttet

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

kommunens forebyggelsestilbud

kommunens forebyggelsestilbud 29-09-2017 Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud Rapport omkring spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Metode... 3 3.1 Praktiserende læger...

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse KKR digitaliseringsnetværk Onsdag d. 23. november 2016 Lone Høiberg, lho@medcom.dk Den dynamiske kommunehenvisning Ny dynamisk henvisning i pakketabellen, som knyttes

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

KKR-digitaliseringsmøde

KKR-digitaliseringsmøde KKR-digitaliseringsmøde Onsdag den 1. marts 2017 KL & MedCom Agenda 10.00-10.30 Kommunal udstilling af sundhedsoplysninger til borgere og pårørende via Sundhedsjournal 2.0 i regi af Sundhed.dk v. Bente

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation

Nyt om elektronisk kommunikation December Nyt om elektronisk kommunikation Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation mellem kommuner, sygehuse, praksis og apoteker. Afdelingen for Kommunesamarbejde

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse Koordinationsgruppemøde Torsdag d. 27. oktober 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Agenda 1) Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2) Ny dynamiske kommunehenvisning 3)

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Henvisning til kommunal forebyggelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Marts/maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Spørgeskemaundersøgelse... 6 3.1 Besvarelser fra almen lægepraksis...

Læs mere

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Grundaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen i Region Hovedstaden Underaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen mellem kommuner og hospitaler om ambulante

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Vi vil derfor gerne opfordre til, for jeres individuelle kunder, at SOR-EDI er opdateret så:

Vi vil derfor gerne opfordre til, for jeres individuelle kunder, at SOR-EDI er opdateret så: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Informationsbrev www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 20. marts 2017 Informationsbrev vedr. elektroniske forsendelser og implementering af

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 Kommunehenvisning Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 lho@medcom.dk Sundhedsstyrelsens anbefalinger Sundhedsstyrelsen publicerede i juni 2016 anbefalinger for Forebyggelsestilbud

Læs mere

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010 NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010 Den 25. maj 2010 Jnr 09.00.00 A28 Sagsid 000191788 Ref CHE che@kl.dk Dir 3370 3155 Tilstede: Henriette Jakobsen, Odense kommune Birgit Beckmann,

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Det Gode Elektroniske Patientforløb

Det Gode Elektroniske Patientforløb Det Gode Elektroniske Patientforløb Fælles plan for elektronisk kommunikation mellem almen praksis, kommuner og regionshospitaler Endelig version Indholdsfortegnelse 1. Anbefalinger...3 2. Indledning...4

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark Tromsø 16. juni 2009 Erfaringer fra Danmark Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Regional samarbejdsaftale

Læs mere

Henvisninger Hvor langt er man?

Henvisninger Hvor langt er man? Henvisninger Hvor langt er man? Kommunal forebyggelse MedCom 7 Ønske fra Region Syddanmark om at alle henvisningerne til kommunal forebyggelse er elektroniske fra lægerne, uafhængigt om kommunerne har

Læs mere

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen BRØNDBY KOMMUNE NYHEDSBREV APRIL 2015 NR 10 Indhold: Løbende projekter i kommunen Årshjul Rygestop Projekt Flekspladser på Nygårds Plads Ny LÆ 285 Ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling 1. Velkomst, præsentation 2. MC7 projektet pakkehenvisninger. Baggrund, opgaver, tidshorisont 3. Projektets delopgaver: 4. Hvor langt er man. Status fra Regionerne, Kommunerne, Sundhed.dk: Pakkeforløb

Læs mere

TEMADAG OM REKRUTTERING TIL FOREBYGGELSESTILBUD FOR BORGERE MED KRONISK SYGDOM. Rødovre den 19. Februar 2018

TEMADAG OM REKRUTTERING TIL FOREBYGGELSESTILBUD FOR BORGERE MED KRONISK SYGDOM. Rødovre den 19. Februar 2018 . TEMADAG OM REKRUTTERING TIL FOREBYGGELSESTILBUD FOR BORGERE MED KRONISK SYGDOM Rødovre den 19. Februar 2018 Formål med temadagen Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om rekruttering

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne. MEDCOM KORT FORTALT HVAD ER MEDCOM? 2 MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, idet vi udvikler og udbreder tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. Med andre ord er MedCom et

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Elektronisk kommunikation på børne- ungeområdet i kommunerne i Region Syddanmark

Elektronisk kommunikation på børne- ungeområdet i kommunerne i Region Syddanmark Elektronisk kommunikation på børne- ungeområdet i kommunerne i Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde December 2008 Elektronisk kommunikation på børne- ungeområdet Nedenstående er en information

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Tandlægesystemteknikermøde Møde den 14. august 2014 i MedCom

Tandlægesystemteknikermøde Møde den 14. august 2014 i MedCom 1. Velkomst, præsentation 2. Siden sidst 3. Hvordan er det gået med at programmere opgaverne? 4. Gennemgang enkeltvis af standarderne og jeres løsning, herunder spørgsmål og afklaring. 5. Teknik der skal

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf

Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf From: Marianne Ahrenkiel Søgaard Sent: 22 Feb 2017 12:45:03 +0100 To: Ingelise Juhl Subject: KLU - kommune henvisning Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse PLO, PL, DR forum tirsdag d. 20. september 2016 Tove Lehrmann, TLE@medcom.dk Agenda 1) Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2) Den generelle dynamiske henvisning

Læs mere

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010 NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010 Den 25. maj 2010 Jnr 09.00.00 A28 Sagsid 000191788 Ref CHE che@kl.dk Dir 3370 3155 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær,

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Notat. Oplæg til indhold i strategi for Care

Notat. Oplæg til indhold i strategi for Care Notat 22. februar 2011 Sagsbeh: kawi01 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Oplæg til indhold i strategi for Care Fagsystemet Rambøll Care er gennem se seneste år blevet en velintegreret del af arbejdsgange

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg MEDICINHÅNDTERING INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS 2019 Sundhed og Omsorg INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks...

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Ny overenskomst med de praktiserende læger. Indgået 21. dec. 2010

Ny overenskomst med de praktiserende læger. Indgået 21. dec. 2010 Ny overenskomst med de praktiserende læger Indgået 21. dec. 2010 Formaliteter Gælder fra 1. april 2011 31. marts 2013 I perioden er aftalt projekter, fx indhold i ny vagtlægeordning og nyt honorarsystem

Læs mere

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte og planlagte indlæggelsesforløb. Har

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Nr. 1 Kapacitet Afsnit 3.2 Eksisterende kapacitet i regionen og geografisk fordeling Anbefaling som formuleret en At Samarbejdsudvalget

Læs mere

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 1. Status for hjemmepleje-sygehusstandarder, version 1.0.3 2. Status vedr. beslutning om medicinoplysninger i indlæggelses og udskrivningsrapport i forhold

Læs mere

MedCom. Sådan bliver kommunen koblet op på sundhedsdatanettet

MedCom. Sådan bliver kommunen koblet op på sundhedsdatanettet Sådan bliver kommunen koblet op på sundhedsdatanettet En stor del af kommunikationen mellem samarbejdspartnere i hele sundhedssektoren kan foregå via sundhedsdatanettet MedCom September 2003 Sådan bliver

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer Borgere, der bor for (De gule felter er bostøttens opgaver) Opgave Hvem gør hvad hvornår Materiale Teknologi Information Nære Sundhedstilbud holder fællesmøde med kommunalt udpegede tovholdere Orienteringsbrev

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

En brugervejledning til elektronisk kommunikation

En brugervejledning til elektronisk kommunikation En brugervejledning til elektronisk kommunikation nu også til tandlæger Elektronisk kommunikation EDI-løsninger 1 2 Indhold Baggrund for EDI-løsningen... 4 Vejledning til EDI-portalen... 6 DentalSuite...

Læs mere

Målet er nået, når 50 pct. af deltagerne i 2012 på kommunens sundhedstilbud til kronisk syge er henvist af egen læge.

Målet er nået, når 50 pct. af deltagerne i 2012 på kommunens sundhedstilbud til kronisk syge er henvist af egen læge. Politisk udvalgt område: Samarbejde med praktiserende læger Nr. 1 Lægen henviser til forløbsprogrammer Overordnet vil et velfungerende samarbejde mellem kommune og praktiserende læger betyde, at borgerne

Læs mere