Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A"

Transkript

1 Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring

2 Helbredsforsikring vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsdækningens ophør Hvornår dækker forsikringen? Udbetalingsperiode Hvor dækker forsikringen? Hvad er dækket af forsikringen? Dækningsoversigt Helbredsforsikring Basis og Ekstra Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Akut krisehjælpssikring Psykologisk rådgivning Behandlingsgaranti Frivillige tilvalgsdækninger Kritisk sygdom Afvænningsdækning Generelle Forsikringsbetingelser Hvad dækker forsikringen ikke? Hvor stor er forsikringssummen? Serviceniveau og kvalitet Sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom. eller tilskadekomst Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Forsikringens varighed og opsigelse Hvilken selvrisiko er der? Prisen på forsikringen Hvilke muligheder er der for at klage? Hvilke definitioner er anvendt? Helbredsforsikring Ekstra Speciallægekonsultation og behandling Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Medicin Medicinske hjælpemidler Medicinsk ledsagelse Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hjælp til uhelbredeligt syge og døende...8 Helbredsforsikring

3 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter helbredsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. De ansatte i virksomheden har mulighed for at medforsikre deres ægtefælle, registrerede partner eller sambo, deres børn under 18 år, samt deres børn mellem 18 og 28 år, som er tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. Er forsikringstageren en person, omfatter helbredsforsikringen de personer, der er anført i dækningsoversigten. Personer, der er omfattet af helbredsforsikringen, betegnes som sikrede, og helbredsforsikringen kan kun omfatte: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Helbredsforsikringens erstatning er begrænset til det, som helbredsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidigt. Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidig. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år, eller et medforsikret barn er fyldt 28 år. Første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn fylder 18 år, med mindre barnet er mellem 18 og 28 år og tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. Første hovedforfaldsdag efter den dag et medforsikret barn mellem 18 og 28 år er registreret som værende frameldt et SU berettiget fuldtidsstudie. 2. Hvornår dækker forsikringen? Helbredsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. Sikrede er omfattet af helbredsforsikringen fra det tidspunkt, hvor If har modtaget de ønskede helbredsoplysninger, og helbredsforsikringen kan godkendes uden forbehold. Hvis helbredsforsikringen kun kan tilbydes med forbehold, vil sikrede blive informeret om dette indenfor 4 uger efter, If har modtaget de ønskede helbredsoplysninger. Helbredsforsikringen kan først træde i kraft, når forbeholdet er accepteret af den person, som forbeholdet vedrører. 2.1 udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af helbredsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal anmeldelsen af sygdom eller tilskadekomst ske senest 6 måneder efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Helbredsforsikring

4 3. Hvor dækker forsikringen? Ved behandling i Danmark kan sikrede frit vælge behandlingssted. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling indenfor behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted indenfor Ifs netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, indenfor Ifs netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes indenfor Ifs netværk indenfor førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker helbredsforsikringen også behandling i resten af verden. For mere information om valg af behandlingssted se afsnit Hvad er dækket af forsikringen? Helbredsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Helbredsforsikringen omfatter forskellige dækninger afhængigt af, om der er købt Helbredsforsikring Basis eller Helbredsforsikring Ekstra. Derudover er der mulighed for at købe Frivillige Tilvalgsdækninger til begge typer af helbredsforsikringer. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 4.1 dækningsoversigt De mulige dækninger ses i tabellen herunder, hvor det også ses hvilken helbredsforsikring dækningen er eller kan være relateret til: Helbredsforsikring Dækninger Basis Ekstra Behandlingsrådgivning x x Operation og hospitalsophold x x Rejseomkostninger og rejseservice x x Rejseledsagelse x x Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation x x Fysioterapi og kiropraktorbehandling x x Krisehjælpssikring x x Psykologisk rådgivning x x Behandlingsgaranti x x Speciallægekonsultation og behandling Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Medicin Medicinske hjælpemidler Medicinsk ledsagelse Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hjælp til døende Frivillige tilvalgsdækninger Kritisk sygdom (x) 1 (x) 1 Afvænningsdækning (x) 1 (x) 1 x x x x x x x Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type helbredsforsikring og hvilke frivillige tilvalgsdækninger, der er gældende. 1 Indgår kun, hvis den frivillige tilvalgsdækning er tilvalgt og derfor fremgår af policen og forsikringsbeviset Helbredsforsikring

5 5. Helbredsforsikring Basis og Ekstra Helbredsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. 5.1 behandlingsrådgivning I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.2 operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i afsnit 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker helbredsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: Operation og anden behandling på hospital. Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Pleje og ophold på hospital. 5.3 rejseomkostninger og rejseservice Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. 5.4 rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade for, at en voksen nærtstående til sikrede samt op til 2 af sikredes mindreårige børn kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et mindreårigt barn, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede. 5.5 efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation I forbindelse med en dækningsberettiget behandling dækker helbredsforsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinsk rekreations- og kurophold indenfor Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Helbredsforsikring

6 Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. 5.6 fysioterapi og kiropraktorbehandling Helbredsforsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut efter aftale med If Assistance eller behandlinger udført af kiropraktor efter henvisning fra If Assistance. I første omgang dækker helbredsforsikringen udgifter for indtil 5 behandlinger hos fysioterapeut eller 5 behandlinger hos kiropraktor, samt én røntgenundersøgelse inden for hvert forsikringsår. Efter 4. behandling kan sikrede kontakte If Assistance og få dækket indtil yderligere 15 behandlinger hos enten fysioterapeut eller kiropraktor. Der dækkes maksimalt for i alt 20 behandlinger inden for hvert forsikringsår. 5.7 akut krisehjælpssikring Helbredsforsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt 10 konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. afsnit 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller er samtidigt vidne til en livstruende hændelse, der med-fører akut psykisk krise. Dette kan til eksempel være på grund af: Røveri Overfald Trusler Ulykke Brand Eksplosion Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (indtil i alt 10 konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden. lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, uanset om årsagen er arbejds- eller privatlivsorienteret. Helbredsforsikringen dækker ved anmeldelse af skaden for indtil 5 konsultationer. Efter 4. konsultation kan sikrede kontakte If Assistance og få dækket indtil yderligere 5 konsultationer. Herefter yder helbredsforsikringen 50 % tilskud til lægeordinerede konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i indtil 6 måneder regnet fra 1. behandlingsdag betalt af helbredsforsikringen. 5.9 behandlingsgaranti If sørger for aftale om medicinsk behandling indenfor 2 uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes indenfor 3 uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. Overholder If ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (Aftale om behandling) eller 4. uge (Påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til If Assistance. Herefter yder helbredsforsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt behandlingsgarantien dækker ikke Skader der er omfattet af afsnit 6.7. Hvis sikrede stiller krav om behandling på et bestemt behandlingssted. Hvis sikrede overfor If Assistance udtrykker ønske om behandling på et senere tidspunkt end indenfor de perioder, der er beskrevet i behandlingsgarantien. 5.8 psykologisk rådgivning Helbredsforsikringen dækker udgifter til Helbredsforsikring

7 6. Helbredsforsikring Ekstra Det fremgår af policen og forsikringsbeviset hvilken type helbredsforsikring, der er gældende. 6.1 speciallægekonsultation og behandling Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge og If Assistance. 6.2 second opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og helbredsforsikringen dækker, når sikrede har fået: Diagnosticeret en livstruende sygdom En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opinion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst samt, at der foreligger et konkret behandlingsforslag. 6.3 medicin Efter hospitalsindlæggelse, eller ambulant operation, dækker helbredsforsikringen udgifter til lægeordineret medicin i indtil 6 måneder. Helbredsforsikringen dækker også udgifter til anden lægeordineret medicin fra og med 4. uge med indtil kr. per forsikringsår. For at helbredsforsikringen dækker, skal sikrede have indtaget medicinen dagligt i 3 uger og skal i denne periode have haft mindst 10 sygedage. Antallet af sygedage skal bekræftes af sikredes arbejdsgiver. Helbredsforsikringen dækker i indtil 6 måneder regnet fra og med 4. uge. 6.4 medicinske hjælpemidler Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra If Assistance anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af helbredsforsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. 6.5 medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behandlende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af og gennemføres som ordineret af lægen hos If Assistance for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt. 6.6 økonomisk kompensation efter indlæggelse Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompensation til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: Finder sted under fuld narkose. Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum 5 dage og lægeordineret sygemelding i 3 sammenhængende måneder. Helbredsforsikring

8 Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb efter, at operationen har fundet sted og kun, såfremt sikrede overlever det operative indgreb. 6.7 hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller sambo samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er defineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt 6 måneder. I det tilfælde dækker helbredsforsikringen med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, som er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller sambo samt deres børn under 18 år, der er ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller sambo samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden. 7. Frivillige tilvalgsdækninger Tilvalgsdækningerne er dækninger, som kan tilknyttes Helbredsforsikring Basis eller Helbredsforsikring Ekstra. Det fremgår af policen og forsikringsbeviset hvilke frivillige tilvalgsdækninger, der er tilknyttet helbredsforsikringen. 7.1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilvalgsdækningen kritisk sygdom yder en økonomisk kompensation til sikrede, hvis sikrede rammes af en kritisk sygdom, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Se afsnit t i l v a l g s d æ k n i n g e n s om f a n g Dækningssummen for tilvalgsdækningen fremgår af policen og udbetales til sikrede, når den dækningsberettigede kritiske sygdom første gang er diagnosticeret i den periode, hvor sikrede er omfattet af tilvalgsdækningen kritisk sygdom. Der kan kun udbetales erstatning én gang for hver af de kritiske sygdomsgrupper tilvalgsdækningen omfatter, også selv om et skadetilfælde omfatter flere eller udvikler sig til at omfatte flere, kritiske sygdomme eller sygdomsgrupper. Dækningssummen for tilvalgsdækningen kritisk sygdom er ikke indeksreguleret t i l v a l g s d æ k n i n g e n k r i t i s k sygdom dækker ikke Kritiske sygdomme, der diagnosticeres de første 3 måneder efter at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. (For kræft gælder særlige regler, se herunder). Kræft, der diagnosticeres de første 6 måneder efter, at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. Helbredsforsikring

9 En kritisk sygdom, der er diagnosticeret inden for de sidste 7 år, før sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. For kræft gælder det, at sikrede skal have været erklæret rask og kontrolfri i 12 år inden sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis sikrede dør, inden der er rejst skriftligt krav om erstatning. Hvis diagnosen er stillet efter, at tilvalgs dækningen er ophørt for sikrede. Hvis skriftligt krav om erstatning ikke er fremsendt 6 måneder efter, at sikrede ikke længere er omfattet af tilvalgsdækningen. Dette gælder dog ikke, hvis årsagen til forsinkelsen ikke kan lægges sikrede til last k r i t i s k e s y g d o m m e (s y g d o m s g r u p p e r) 1. Kræft 2. Døvhed 3. Blindhed 4. Organtransplantationer, større 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen 7. Følger efter hjerne- eller hjernehinde betændelse 1 8. Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren) 9. Hjerteklapkirurgi 10. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) 11. Hjerte/kar operation (bypass/pci operation) 12. Svulster, visse godartede i hjerne og rygmarv 13. HIV infektion som følge af blodtransfusion 14. HIV infektion som følge af arbejdsbetinget smitte 15. AIDS 16. Nyresvigt 17. Muskelsvind 18. Alzheimers sygdom 19. Malaria - Plasmodium falciparum 20. Dissemineret sklerose 21. Creutzfeldt - Jacobs sygdom (CJD) 22. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 23. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) 24. Japansk encefalitis (Japansk hjerne betændelse) 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid 1 Herunder meningitis (Pusholdig), hjernebetændelse som følge af malaria og bid af flåt. 1. kræft Ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i patologisk anatomi (Vævsundersøgelse) undtaget fr a dækningen Alle former for hudkræft, herunder Kaposis sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). Alle ikke infiltrerende forstadier til kræft (Carcinoma in situ eller Dysplasi) Hodgkin s syndrom stadie I og kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II Kræft opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus (HIV). 2. døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor øre, næse og hals. 3. blindhed Totalt, permanent og irreversibelt tab af synet på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. Helbredsforsikring

10 4. større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor sikrede er organmodtager. Operationen skal være planlagt og sikrede skal være optaget på venteliste til transplantation. 5. sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation Der bekræftes på grundlag af røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), CT eller MR skanning. Derudover skal sikrede være accepteret på venteliste til at få, eller have fået, udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 6. hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En læsion af hjerne eller hjernestamme, der medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af nervesystemet af mere end 24 timers varighed, som følge af infarkt forårsaget af emboli eller trombose, en subaraknoidalblødning eller af et intracerebralt hæmatom. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT eller MR), samt have medført udfaldssymptomer i minimum 6 måneder. Såfremt hjernescanningen ikke påviser en egentlig blodprop, vil erstatning alligevel blive udbetalt, hvis alle symptomer indikerer at der har været en eller flere blodprop(per), samt at de neurologiske udfaldssymptomer har været til stede i minimum 6 måneder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 7. følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Sikrede der får vedvarende betydelige neurologiske følger af infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ved: Rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein. Dette kan være suppleret med en CT eller MR-scanning. Fund af mikrober i spinalvæsken ved en spinalvæskeundersøgelse. 8. aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme). Omfattet er også tillukning af aorta (aortaokklusion) samt aortadissektion med ruptur i aortas indre lag. Diagnosen skal være stillet ved enten ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/ MR-scanning eller eventuelt ved aortografi. Aorta skal lokalt være udvidet til over 5 cm i diameter, eller der skal være en ruptur i aortas indre lag med blødning ind i aortavæggen. Aortaokklusionen diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. 9. hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig, mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Helbredsforsikring

11 Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 10. blodpropper i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på mindst to af følgende tre kriterier: 1. Sygehistorie med typiske vedvarende brystsmerter. 2. Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt. 3. Samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest TnT og CK-MB. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. 11. hjertekaroperation (bypass/pci operation) Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts. Ballonudvidelse (PCI operation) - hvad enten dette er med eller uden stentanlæggelse - sidestilles med operation. Diagnosen skal være medicinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operationen være gennemført, før udbetaling kan ske. 12. visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv, eller i disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en invaliditetsgrad på mindst 30 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes eller når det er endeligt fastlagt, at operation ikke kan gennemføres fordi tilstand er inoperabel. 13. hiv-infektion som følge af blodtransfusion Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling, der er modtaget efter helbredsforsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af helbredsforsikringen. 14. hiv-infektion som følge af arbejdsbetinget smitte Omfatter personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller uheldsmæssig udsættelse for smitte på slimhinderne, inficeres med HIV. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, samt at en negativ HIV test er påvist inden for den første uge efter, at sikrede har været udsat for smitte, efterfulgt af en positiv HIV test inden for de næste 12 måneder. 15. aids Erhvervet immundefektsyndrom efter erhvervelse af en sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Helbredsforsikring

12 Det skal kunne dokumenteres, at sikrede er blevet smittet med HIV i helbredsforsikringens gyldighedsperiode. 16. nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad, så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten peritonealdialyse eller hæmodialyse iværksættes. Alternativt at der foretages nyretransplantation. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor nefrologi. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 17. muskelsvind Progressiv muskeldystrofi af en af typerne Facio-scapulo-humeral dystrofi, Limbgirdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb), Charot-Marie-Tooth eller Inklusionslegeme myositis. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 18. alzheimers sygdom Degenerativ sygdom i hjernen karakteriseret ved fremadskridende hukommelsestab og tab af evnen til tænkning, sprog og problemløsninger. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationale anerkendte kriterier for Alzheimers demens samt tegn på progression af cerebral atrofi ved scanning. undtaget fr a dækningen Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som til eksempel ved Huntingtons chorea, Parkinsons sygdom, og demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar, traume eller infektioner. 19. malaria Plasmodium falciparum: Alvorlige komplikationer til infektion af Plasmodium falciparum parasitten med blivende følger. For at diagnosticere de alvorlige komplikationer, skal andre sygdomme være udelukket. Der skal tages udstrygning ved mere end et anfald og der skal være konstateret øget antal parasitter i blodet - i udstrygningen skal mindst 5 % af de røde blodlegemer være inficeret med P. falciparum, (hyperparasitiæmi) med komplikationer til infektioner (lungebetændelse aspireret og/eller sepsis (urinvejsinfektioner). De neurologiske følger skal have været til stede i mere end tre måneder og vurderet og bekræftet af neurologiske speciallæger. Det er en betingelse, at almindeligt anerkendte forebyggende regler og medicinering har været fulgt og kan dokumenteres. 20. dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne tilfælde af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling, og der skal have været én eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose. Diagnosen skal være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: 1. Forhøjet IgG indeks i hjernerygmarvsvæsken. 2. Forlænget latens ved VEP (ikke nok, hvis der kun er affektion af nervus opticus). 3. Typiske forandringer ved MR-scanning af hjernen med multiple affektioner af den hvide substans. 21. creutzfeldt-jacobs sygdom (CJD) Sporadisk optrædende CJD med hastigt progredierende (fremadskridende) demens og myoklonier, der er ledsaget af varierende omfang af cerebellare, visuelle, pyramidale og ekstrapyramidale symptomer, forårsaget af gliose og neurotab i hjernen. Helbredsforsikring

13 Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling på baggrund af WHOs diagnostiske kriterier for sikker eller sandsynlig CJD, dvs. neuropatalogisk verificerede tilfælde eller tilfælde med progredierende demens i kombination med karakteristiske EEG og mindst to af følgende kliniske tegn: 1. Myoklonier 2. Visuelle eller cerebellare symptomer 3. Pyramidale/ekstrapyramidale symptomer 4. Akinetisk mutisme Biopsi af hjernevæv kan kræves for sikring af diagnose. 22. amyotrofisk lateralsklerose (als) En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af det centrale perifere nervesystem. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 23. parkinsons sygdom (paralysis agitans) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 24. japansk encefalitis (hjernebetændelse) Japansk hjernebetændelse med alvorlige og blivende neurologiske følger. Det er en betingelse, at anerkendt vaccinationsprogram har været fulgt og kan dokumenteres. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, CT-/MR- scanning. De neurologiske følger skal have været til- stede i mere end tre måneder og været vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. 25. borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid Langvarig eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, hvorfra der er fortaget borreliaspecifikke antistofundersøgelser, der bekræfter diagnosen. Alternativt ved CT/MR scanning mv. De neurologiske følger skal have været til stede i minimum 3 måneder og være vurderet og bekræftet af speciallæge indenfor neurologi. 7.2 afvænningsdækning Hvis sikrede bliver diagnosticeret for en dækningsberettiget afhængighed, dækker denne tilvalgsdækning udgifter til afvænning af afhængigheden. Se i afsnit hvilke afhængigheder, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningen kan kun omfatte ansatte i en virksomhed, hvor det er virksomheden, der er forsikringstager. De ansattes medforsikrede pårørende kan ikke tilbydes denne tilvalgsdækning tilvalgsdækningens omfang Tilvalgsdækningen dækker med indtil kr. udgifter til lægeordineret afvænning fra ukontrollabel afhængighed af: Alkohol Narkotika (rusmidler der er omfattet af lov om euforiserende stoffer) Receptpligtig medicin (jf. lov om læge midler) Spil (diagnosticeret med diagnosen ludomani). Der dækkes for et afvænningsforløb i forsikringsperioden, og behandlingen skal være ordineret af egen læge eller lægen fra If Assistance. Selve behandlingen samt behandlingsstedet skal godkendes af og aftales med If Assistance inden behand- Helbredsforsikring

14 ling, ophold eller lignende påbegyndes t i l v a l g s d æ k n i n g e n d æ k k e r i k k e De første 6 måneder efter, at den sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis den sikrede havde en bestående afhængighed, der er omfattet af tilvalgs dækningen, inden vedkommende blev omfattet af tilvalgsdækningen. Tidligere afhængige personer, der får tilbagefald af en dækningsberettiget afhængighed, medmindre det kan dokumenteres, at den oprindelige afhængighed ligger mere end 8 år tilbage i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. 8. Generelle forsikringsbetingelser De generelle forsikringsbetingelser er gældende for Helbredsforsikring Basis, Helbredsforsikring Ekstra samt eventuelle frivillige tilvalgsdækninger. 8.1 hvad dækker forsikringen ikke? 1. Al akutbehandling og transport ved pludselig opstået sygdom, eller hvis sikrede kommer ud for en ulykke. Her henvises til: Egen læge eller lægevagt ALARM Al behandling, der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes helbred, herunder livsforlængende behandling i en situation hvor man er uafvendeligt døende. Dette gælder dog ikke ydelser under afsnit Udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst, der er opstået før helbredsforsikringens ikrafttrædelse, er ikke dækket de første 2 år af forsikringsperioden. Dette gælder dog ikke afsnit 7.2.2, hvor der er angivet en anden karensperiode. 4. Behandling af kroniske lidelser og følgesygdomme til kroniske lidelser uanset hvor lang tid helbredsforsikringen har været i kraft. 5. Behandling af sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingsnedsættelse (eller følger af disse forhold), der er medfødte eller, som kan relateres til tidspunktet for sikredes fødsel eller sikredes fosterstadie. 6. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der kan tilskrives selvforskyldt legemsbeskadigelse, påvirkning af alkohol, narkotika, misbrug af medicin eller andre rusmidler. 7. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, krigslignende tilstande, oprør eller borgerlige uroligheder. 8. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 9. Behandling og hjælp til personlig pleje, hvor behovet for hjælp kan tilskrives alderdom og/eller senilitet/alderdomssvækkelse (typisk hjernesygdommen senil demens). 10. Udgifter til alternative behandlingsformer og produkter, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandlinger udført af faggrupper, der ikke er autoriserede af Sundhedsstyrelsen. 11. Behandlinger i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, samt fertilitetsundersøgelser og behandlinger for barnløshed. 12. Udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, der skyldes, at sikrede ikke følger anvisninger, behandlinger og instrukser fra læge og/eller behandlingssted. 13. Sygdom eller tilskadekomst, der sker under behandling af eksperimentel karakter. 14. Behandling af sygdomme, der er omfattet af den til enhver tid gældende lov om for- Helbredsforsikring

15 anstaltninger mod smitsomme sygdomme. 15. Kosmetiske behandlinger og operationer, medmindre de er medicinsk begrundet og ordineret af læge 16. Skader som følge af medicinsk fejlbehandling, der er omfattet af patientforsikringsloven. 17. Organtransplantation, organdonation og følger deraf. Dette gælder dog ikke ydelser under afsnit Fedmeoperation og behandling. 19. Tandbehandling, uanset årsagen. 8.2 hvor stor er forsikringssummen? Forsikringssummen er for: Helbredsforsikring Basis kr. per person i forsikringsperioden. Helbredsforsikring Ekstra kr. per person i forsikringsperioden. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. 8.3 serviceniveau og kvalitet For at kunne tilbyde sikrede en ensartet service af høj kvalitet er styring, kontrol og opfølgning vigtige værktøjer. I relation til helbredsforsikringer opererer If med følgende målepunkter: Valg af behandlingssted Besvarelse af telefonopkald Levering af serviceydelser v a l g a f be h a n d l i n g s s t e d Sikrede kan frit vælge behandlingssted ved behandling i Danmark, som beskrevet under afsnit 3. Eneste krav er, at behandlingsstedet skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen og leve op til de kvalitetsmæssige krav som If stiller. Når behandling finder sted uden for Danmark, er den primære gruppe af behandlingssteder de behandlingssteder, der er en del af netværket hos If i Sverige, Norge og Finland. Disse behandlingssteder lever alle op til de krav, som sundhedsmyndighederne i det pågældende land stiller samt de kvalitetsmæssige krav, som If stiller. Derudover har If Assistance samarbejdsaftale med kræftcentre, som dels lever op til de nationale sundhedsmyndigheders krav, dels Ifs kvalitetsmæssige krav. I den forbindelse er det også vurderet, at service, hygiejne og lægefaglige kvalifikationer er på højde med de krav, der stilles i Norden. Skal behandling finde sted uden for Danmark på et behandlingssted, der ikke er omfattet af vores umiddelbare netværk, vil behandlingsstedet blive vurderet af lægen fra If Assistance. Det vil i det tilfælde også være lægen fra If Assistance, som skal godkende behandlingen og behandlingsstedet. ifs kvalitetsmæssige kr av: Ifs interne kvalitetsmæssige krav kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens krav til behandlingssteder og skal sikre korrekt, relevant og medicinsk forsvarlig behandling i ind- og udland. I den samlede vurdering af et behandlingssted indgår blandt andet: Klagesager med medhold hos Patientforsikringen og Patientklagenævnet Vurdering af om, der ydes etisk og medicinsk forsvarlig behandling Antal klager modtaget hos If, hvilket kan være klager over:. Hygiejne.. Behandling.. Kommunikation.. Overholdelse af aftaler b e s v a r e l s e a f t e l e f o n o p k a l d Alle telefonopkald til If Assistance vurderes hver måned efter følgende målepunkter: 65 % af alle opkald skal besvares indenfor 30 sekunder. 90 % af alle opkald skal besvares indenfor 60 sekunder. Maksimalt 7 % af alle opkald må mistes (opkald der mistes efter 30 sekunders ventetid) l e v e r i n g a f s e r v i c e y d e l s e r De serviceydelser der leveres til sikrede, er underlagt målepunkter for at sikre en positiv oplevelse samt et smidigt behandlings- Helbredsforsikring

16 forløb: Alle henvendelser fra sikrede skal besvares af personale, der er kompetente til med det samme at assistere sikrede. Såfremt sikrede ønsker at blive ringet op, skal dette ske indenfor 60 minutter. Indenfor de første 2 timer efter at en sag er anmeldt, skal: Sikrede have bekræftet, at sagen er modtaget. Sikrede modtage information om sagens videre forløb. Der skal være truffet aftale om medicinsk behandling indenfor 2 uger, og behandlingen skal påbegyndes indenfor 3 uger, medmindre andet er aftalt. (Gælder ikke afsnit 6.7.) Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. 8.4 sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst I det følgende beskrives, hvordan sikrede skal forholde sig i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af helbredsforsikringen. Hvis sikred ikke overholder disse forholdsregler, kan retten til erstatning og assistance bortfalde v e d a k u t s y g d o m e l l e r t i l s k a d e k o m s t (ej omfattet af forsikringen) Ved akut sygdom, akut forværring af sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, skal sikrede forholde sig som instrueret af læge og/eller behandlingssted eller kontakte: Egen læge eller lægevagt ALARM h v i s s i k r e d e øn s k e r a t be n y t t e f o r s i k r i n g e n Skal sikrede kontakte If Assistance. Her kommer sikrede til at tale med en specialuddannet medarbejder, som kan råde og vejlede sikrede. I nogle tilfælde vil sikrede indledningsvist blive henvist til sin egen praktiserende læge for at få afklaret behandlingsbehovet. if assistance : (svarer hele døgnet) s i k r e d e s op l y s n i n g s p l i g t Ved enhver skade skal sikrede sørge for, at If Assistance modtager alle oplysninger om sikrede (inklusive CPR nummer) og attester, som er nødvendige for at træffe beslutning om, der er forsikringsdækning og hvilken behandlingsform, der skal benyttes. Sikrede har overfor If oplysningspligt om alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at levere dokumenter såsom sygejournaler samt at oplyse om eventuel forsikring i andet selskab i f e r be r e t t i g e t t i l At få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til sikredes helbredstilstand. Sikrede har pligt til at give If ret til at søge oplysninger hos disse og gøre de behandlende læger bekendt med det, som sikrede har oplyst til If. If har ret til at lade sikrede undersøge af én af If udpeget læge, ligesom If ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Omkostningerne i forbindelse hermed betales af If. 8.5 hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. Udgifterne refunderes enten direkte til behandlingsstedet eller til sikrede, hvis sikrede selv har lagt ud for udgifterne. I det tilfælde skal de originale fakturaer dog først fremsendes til If o m k o s t n i n g e r, d e r i k k e d æ k k e s Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt og godkendt af If Assistance, er ikke dækket af helbredsforsikringen. Ifs erstatningspligt er begrænset til det beløb, som ville have været afholdt ved involvering af If Assistance. Det samme gælder omkostninger til aftalte og accepterede konsultationer, behandlinger og lignende, hvor sikrede udebliver uden rettidigt afbud eller uden gyldig grund. Helbredsforsikring

17 8.5.2 d æ k n i n g f r a a n d e n s i d e Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne r e g r e s I tilfælde af udbetalinger efter denne forsik-ring indtræder If i sikredes rettigheder. 8.6 forsikringens varighed og opsigelse Helbredsforsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fortsætter for 1 år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller If med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren har i hele forsikringsperioden mulighed for at til- og framelde de personer, der er omfattet af helbredsforsikringen (sikrede) med rimeligt varsel overfor If. Ved til- eller framelding påhviler det til enhver tid forsikringstageren at informere den/de sikrede, om at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. 8.7 hvilken selvrisiko er der? Der er ingen selvrisiko på helbredsforsikringen. 8.8 prisen på forsikringen Prisen beregnes for hver sikrede person i den periode, vedkommende er omfattet af helbredsforsikringen og beregnes fra datoen for indtrædelsen b e t a l i n g Første betaling forfalder ved helbredsforsikringens ikrafttræden og senere betalinger til de anførte forfaldsdage. I forbindelse med opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr - til eksempel BS gebyr. Betales opkrævningen ikke efter påkrav, sender If en påmindelse om betaling. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at helbredsforsikringens dækning ophører, hvis helbredsforsikringen ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist, dog mindst 21 dage, der er anført i påmindelsen. Hvis If har udsendt en sådan påmindelse, er If berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr i henhold til lovgivningen i n de k s r e g u l e r i ng Prisen indeksreguleres på baggrund af Det summariske lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker hvert år ved hovedforfald på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 8.9 hvilke muligheder er der for at klage? kundeombudet hos If Hvis sikrede ikke er tilfreds med afgørelsen af en sag i If, kan sikrede inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende sig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler sikredes klage. Sikrede kan henvende sig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside www. if.dk klik på kontakt os. Sikrede er også meget velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på telefon kundepanelet hos if Hvis sikrede ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan sikrede bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskade, når der er tale om erstatningens størrelse eller medicinsk bedømmelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre sels- Helbredsforsikring

18 kaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager hvor parterne kan kræve sagen forelagt for Stormrådet og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Sikrede kan henvende sig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Att.: Kundepanelet Sekretariatet Stamholmen 159, 2650 Hvidovre ankenævnet for forsikring Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om helbredsforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon , kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos If, Ankenævnets sekretariat eller forbrugerrådet. For at klagen kan behandles i Ankenævnet, må sikrede indbetale et mindre gebyr til Ankenævnets postgirokonto Gebyret tilbagebetales, hvis sikrede får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen hvilke definitioner er anvendt? a k u t be h a n d l i n g Er behandling for pludselig og uventet opstået sygdom eller ulykkestilfælde. Indbefattet er også pludselig og uventet forværring af eksisterende sygdomme eller følger af tidligere ulykkestilfælde. f o r s i k r i n g s å r Et forsikringsår starter ved hovedforfaldsdagen og udgør en sammenhængende 12 måneders periode. hovedfor faldsdag Er den dag hvor helbredsforsikringen bliver fornyet og reguleret. i f a s s i s t a n c e If Assistance er tilgængelig 24 timer i døgnet hele året rundt, har tilknyttet et lægeligt beredskab og er i stand til at arrangere medicinske transporter i de tilfælde, hvor sikrede ikke kan rejse som en rask person. Dette er typisk tilfældet ved behandling i udlandet. if assistance : (svarer hele døgnet) kronisk sygdom Ved en kronisk lidelse forstås en sygdom, lidelse eller tilstand, som er vedvarende, og hvor der ikke findes en helbredende behandling. n æ r m e s t e p å r ø r e n d e Hvor der i disse vilkår er nævnt nærmeste pårørende, menes: Ægtefælle, registret partner eller samlever, der bor sammen med sikrede på skadedatoen. Egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller plejebørn. r e g r e s Krav om at få en udgift betalt af en anden part, til eksempel et andet forsikringsselskab. s i k r e d e Er betegnelser for de personer, som kan være omfattet af helbredsforsikringen. Er man i gruppen Sikrede personer, er man som hovedregel ansat i den virksomhed, som er forsikringstager, eller også er man selv forsikringstager. Medsikrede personer er som hovedregel pårørende til sikrede personer. s k a d e En sygdom eller en tilskadekomst, der er omfattet af denne forsikring. s y g d o m Sygdom er en helbredsmæssig nedbrydende Helbredsforsikring

19 tilstand, hvor det efter almindelig lægelig vurdering, er anerkendt, muligt og forsvarligt at kurere eller bedre forholdet ved en behandling. t i l s k a d e k o m s t Fysisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller psykisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller som følge af at have oplevet, eller umiddelbart bevidnet, en tragisk hændelse. u l y k k e s t i l f æ l d e Ved ulykkestilfælde forstås en for sikrede pludselig ufrivillig hændelse, der forårsager personskade. Helbredsforsikring

20 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp følgende steder: If A 31198: Inhouse SE Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige CVR nr: Svensk reg.nr (Finansinspektionen): Helbredsforsikring

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere