Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv."

Transkript

1 Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr J.nr Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Generelle bemærkninger Ansættelsesmyndighedens opgaver Personkreds Præmiebetaling Forsikringsydelsen Dækning ved visse kritiske sygdomme Dækning ved visse kritiske sygdomme for børn Gruppelivsdækning Frivillig fortsættelsesforsikring Ikrafttræden mv Bilag 1. Personalegrupper

4 4

5 Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 1. Generelle bemærkninger Som led i overenskomstforliget med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) pr. 1. april 2011 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen til børn under 21 år. Derudover er der aftalt en forsikringssum for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. Forsikringssummen ved død forhøjes fra kr. til kr. Børnesummen ved død forhøjes fra kr. til kr. Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, udgør kr. Proceduren for anmeldelse af kritisk sygdom er præciseret, jf. nedenfor punkt 2 e). Bestemmelsen om forsikringssum til børn er udvidet til, at summen for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem, også kan udbetales til en samlever. Ovennævnte ændringer sker med virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Der sker ingen ændring af forsikringspræmien, da ændringerne finansieres af bonusmidler. Den enkelte forsikrede kan se sin forsikringsdækning i FG på Med virkning fra 1. januar 2008 er reglerne ændret for, hvem der skal forstås som nærmeste pårørende, og som dermed er berettiget til at få forsikringssummen udbetalt ved død, jf. forsikringsaftalelovens 105 a. 5

6 De ændrede regler indebærer, at en samlever, når visse betingelser er opfyldt, og der ingen ægtefælle er, anses som nærmeste pårørende. Ifølge forsikringsaftaleloven finder de hidtidige regler i forsikringsaftaleloven fortsat anvendelse for ansatte før 1. januar 2008, hvilket betyder, at hvis der ingen ægtefælle er, anses børn som nærmeste pårørende. For at undgå, at der fremover gælder to forskellige regler, er det med hjemmel i 3 i FG s forsikringsbetingelser aftalt mellem Finansministeriet, Forenede Gruppeliv og CFU, at de nye regler for nærmeste pårørende ligeledes finder anvendelse for ansatte før 1. januar 2008, dog først med virkning fra 1. august Det er vigtigt, at ansættelsesmyndigheden orienterer de ansatte om de nye regler for nærmeste pårørende, herunder muligheden for at de ansatte ved en begunstigelseserklæring kan indsætte andre som særlig begunstigede. Regler for nærmeste pårørende samt begunstigelseserklæring kan findes på FG s hjemmeside på adressen 2. Ansættelsesmyndighedens opgaver Ansættelsesmyndigheden skal for de ansatte, som er nævnt under pkt. 3: a) Sørge for, at de månedlige præmier indbetales til FG. b) Sørge for, at FG får oplysning om navn og CPR-nr. på dem, der er forsikrede. c) Sørge for at tilbyde tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn/ventepenge fortsat medlemskab af gruppelivsordningen. d) Anmelde dødsfald til FG vedlagt dokumentation for seneste lønudbetaling. e) Orientere de ansatte om, at anmeldelse af kritisk sygdom sker til ansættelsesmyndigheden, der udskriver en anmeldelsesblanket med oplysning om ansættelsesdato og eventuel fratrædelsesdato. Blanketten sendes til den ansatte, der udfylder resten af blanketten med oplysninger om den kritiske sygdom og videresender blanketten til FG. 6

7 f) Orientere de ansatte om, at hvis forsikringssummen ikke skal tilfalde de nærmeste pårørende, har den ansatte ret til at indsætte andre som særlig begunstigede. g) Sørge for at rette henvendelse til FG om præmiefritagelse, når en ansat fratræder på grund af 2/3 erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. h) Orientere de ansatte om, at den til enhver tid gældende forsikringsoversigt fra FG for gruppelivsordning nummer: ligger på FG s hjemmeside. Ved samtlige henvendelser til FG skal ansættelsesmyndigheden angive gruppelivsordningens nummer: Forsikringsoversigt og relevante skemaer til underretning af FG kan hentes på adressen eller rekvireres ved henvendelse til FG, Krumtappen 4, 1. sal tlf. nr Af ferieloven fremgår, at feriegodtgørelse skal beregnes af den skattepligtige løn, det vil sige inkl. præmien til gruppeliv. 3. Personkreds Følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år - herunder timelønnede med mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse - er omfattet af gruppelivsordningen: a) Tjenestemænd i staten og folkekirken. b) Statens tjenestemænd i Grønland. c) Tjenestemandslignende ansatte i staten og statstilskudsberettigede institutioner med tjenestemandspensionsrettigheder, herunder tjenestemandslignende ansatte civilarbejdere i forsvaret samt visse håndværkere i DSB. d) Overenskomstansatte med adgang til pension efter civilarbejderloven. 7

8 e) Ansatte omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation). f) Ansatte omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S) der ikke er omfattet af en pensionsordning (typisk ansatte, der på grund af karenskrav eller lav alder ikke har kunnet optages i en pensionsordning) eller ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring. g) Øvrige ansatte inden for CFU s forhandlingsområde der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring, eller for hvem det konkret er aftalt, at de er omfattet af såvel gruppelivsforsikringen i pensionsordningen som denne ordning. De personalegrupper, for hvem der skal betales en gruppelivspræmie uanset, at der indbetales bidrag til en pensionsordning, er anført i bilag 1. Uanset om den pågældende personalekategori er nævnt i bilag 1, skal der betales gruppelivspræmie for ansatte inden for CFU s forhandlingsområde, der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring. Gruppelivsordningen bortfalder ved det fyldte 70. år. 4. Præmiebetaling Ansættelsesmyndigheden indbetaler samtidig med lønanvisningen for den pågældende måned en præmie på 108,35 kr. til FG for hvert medlem. Præmien henhører under skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret. 5. Forsikringsydelsen Forsikringsydelsen består ved død af en forsikringssum samt børnesum for eventuelle børn under 21 år, jf. forsikringsbetingelsernes 3 Forsikringssummen udbetales ved gruppemedlemmets død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år. Summen udbetales til pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem den forsikrede og FG. 8

9 Forsikringssummen udgør kr. Børnesummen udgør kr. pr. barn. Forsikringssummen for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle eller samlever, udbetales til ægtefællen/samleveren. For myndige fællesbørn udbetales forsikringssummen til det pågældende barn. Der findes i øvrigt i forsikringsbetingelserne nærmere information om, hvilke børn, der er omfattet af reglen, og til hvem forsikringssummen udbetales i særlige tilfælde. Forsikringsbetingelser og forsikringsoversigt kan ses på FG's hjemmeside på adressen: 6. Dækning ved visse kritiske sygdomme Til et medlem af gruppelivsordningen, der pådrager sig en kritisk sygdom, som angivet i FG s forsikringsbetingelser, udbetales en forsikringssum. Forsikringssummen udgør kr kr. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at diagnosen er stillet i forsikringstiden. Efter udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom, vil en dækning af de øvrige diagnoser med visse begrænsninger kunne opnås efter 6 måneder. Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen. De sygdomme, som udløser en forsikringssum, samt de betingelser, der gælder for visse kritiske sygdomme, fremgår af bilag 2 til de af FG til enhver tid fastsatte forsikringsbetingelser, som kan ses på Internettet på adressen 9

10 7. Dækning ved visse kritiske sygdomme for børn Hvis gruppemedlemmets børn før det fyldte 18. år pådrager sig en kritisk sygdom, som angivet i FG s forsikringsbetingelser, udbetales en forsikringssum. Forsikringssummen udgør kr. Forsikringssummen til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, udbetales til gruppemedlemmet. Er barnets forældre begge gruppemedlemmer, udbetales forsikringssummen på kr. til hvert af gruppemedlemmerne. 8. Gruppelivsdækning Gruppelivsdækningen er virksom fra ansættelsen. Under fravær på grund af tjenestefrihed gælder dækningen efter gruppelivsordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden. Endvidere gælder dækningen af gruppelivsordningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde har det dog kun gyldighed, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller regionerne/kommunerne. Gruppelivsdækningen gælder uden præmieindbetaling i de situationer og i hele den periode, hvor ansatte er fraværende i henhold til 42 i lov om social service (pasning af alvorligt handicappede børn under 18 år) eller er på barselseller adoptionsorlov uden løn. Gruppelivsdækningen og indbetaling til gruppeliv ophører ved udgangen af den måned, hvori pågældende fratræder sin ansættelse, eller senest ved udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år, eller hvor et gruppemedlem f.eks. på grund af udstået karenstid omfattes af en pensionsordning med gruppelivsordning. Gruppelivsdækningen og indbetaling til gruppeliv ophører ved overgang til rådighedsløn/ventepenge medmindre den pågældende har valgt at fortsætte som medlem af gruppelivsordningen. 10

11 Ved fratræden på grund af 2/3 erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dækning i indtil 3 år, dog kun så længe erhvervsudygtigheden varer og ikke ud over det 70. år. 9. Frivillig fortsættelsesforsikring Ved fratræden af stillingen inden forsikringens ophør uden indtræden i en anden gruppelivsforsikring vil der være mulighed for fortsættelsesforsikring. Henvendelse herom rettes til FG senest 6 måneder efter fratrædelsen. 10. Ikrafttræden Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2011 og har virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer fra og med denne dato. Personalestyrelsens cirkulære af 2, september 2008 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. (Perst. nr.: ) ophæves hermed. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 1. november 2011 P.M.V. E.B. Gorm Neigaard 11

12 12

13 Bilag 1 Personalegrupper Personalegrupper, for hvem der skal indbetales til gruppelivsordning nr , uanset der indbetales bidrag til en pensionsordning, jf. punkt 3 litra f og litra g. Personalegruppe PKAT nr. 1. Konsulenter i Arbejdstilsynet, der er overgået til StK s (nu OAO s) forhandlingsområde i 1993/ Maskinmestre i land (MF), der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen Værkstedsassistenter og værkstedsledere, der som en personlig ordning har bevaret en pensionsordning, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen Tilsynsfunktionærer ansat før 1. juli 1981, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen Værkstedsfunktionærer og tekniske ledere ansat før 1. oktober 1997, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA Korrespondenter (ERHF) med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA Stampersonel HKKF 166/ Stampersonel CS 271/ Kadetter HOD Officerer HOD på individuelle kontrakter Tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken under OAO-S og CO10 med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA 13. Tjenestemandslignende ansatte AC-organister i Folkekirken 13

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere