Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen"

Transkript

1 Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet af gruppelivsaftale gennem DIP. Stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at du kan afgive helbredsoplysninger, som kan godkendes af FG. 2 Hvornår træder Tilvalgsforsikringen i kraft Tilvalgsforsikringen træder i kraft på den dato du har underskrevet helbredserklæringen, under forudsætning af, at dine helbredsoplysninger godkendes. 3 Hvornår ophører Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Tilvalgsforsikringen ophører ved udgangen af det kvartal hvor du fylder 67 år. Tilvalgsforsikringen ophører endvidere, hvis du skriftligt opsiger Tilvalgsforsikringen, jf. 14 eller præmiebetalingen misligholdes jf. 8 og 9. Stk. 2. Hvis du udtræder af gruppelivsaftale inden udløb, ophører Tilvalgsforsikringen ved udgangen af den efterfølgende måned. 4 Dækninger Stk. 1. Du kan vælge mellem et af modulerne 1-8. Forsikringssum 2015 Udløb Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Dødsfaldsdækning 67 år kr kr kr kr. 1

2 Forsikringssum 2015 Udløb Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Dødsfaldsdækning 67 år kr kr kr kr. Visse kritiske sygdomme voksne 67 år kr kr kr kr. Stk. 2. For dødsfaldssum og sum ved visse kritiske sygdomme er du dækket af Tilvalgsforsikringen til udgangen af det kvartal, hvor du opnår udløbsalderen. 5 Udbetaling ved død Stk. 1. Dødsfaldssummen udbetales, hvis du dør før forsikringen ophører. Stk. 2. Dødsfaldssummen udbetales til dine nærmeste pårørende efter Forsikringsaftalelovens 105a, medmindre du skriftligt har meddelt FG, at andre skal have dødsfaldssummen udbetalt. Nærmeste pårørende jf. Forsikringsaftalelovens 105a er: 1. Ægtefælle/registreret partner 2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Livsarvinger 4. Arvinger i henhold til testamente 5. Arvinger i henhold til arveloven Hvis du ønsker, at dødsfaldssummen skal udbetales til andre end nærmeste pårørende, skal du udfylde en særlig begunstigelse. Det gør du via Mit Gruppeliv på 6 Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Stk. 1. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme udbetales, hvis du får stillet en sygdom- /diagnose der er dækket efter FGs Forsikringsbetingelser for: Dækning ved visse kritiske sygdomme i tilslutning til FGs gruppelivsaftaler og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan du finde på Stk. 2. Forsikringssummen udbetales til dig. Stk. 3 Den udbetalte forsikringssum fratrækkes ikke i en eventuel senere forfalden dødsfaldssum. Stk. 4. Statens Serum Institut får hver måned besked fra FG om, hvem der har en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Herefter samkører Statens Serum Institut FGs data med de diagnoser der er registreret i Landspatientregisteret. 2

3 Hvis du modtager brev fra Statens Serum Institut, kan du søge om udbetaling af forsikringssummen via Mit Gruppeliv på 7 Præmiens betaling kun overførsel via Betalingsservice er gyldig betaling Stk. 1. Ved indgåelse af aftale om Tilvalgsforsikring er det aftalt, at præmien betales via Betalingsservice. FG har ret til at afvise anden betalingsmåde, f.eks. check, også selvom betalingen er rettidig. Stk. 2. Betales præmien ikke via Betalingsservice, har FG ret til at opsige Tilvalgsforsikringen til ophør i henhold til 8, stk. 3 eller stk Præmiens betaling frister mv. Stk. 1. Præmien fastsættes for et år ad gangen. Præmien fastsættes på baggrund af gruppens aldersmæssige sammensætning og FGs tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 2. Præmien forfalder til forudbetaling hvert kvartal. Stk. 3. Første præmie opkræves via Betalingsservice den 1. i måneden efter Tilvalgsforsikringens ikrafttræden for resten af kvartalet. Betalingsfristen er 14 dage. Betales præmien ikke sender FG en påmindelse. Betales præmien ikke via Betalingsservice senest 14 dage efter modtagelse af påmindelsen, ophører Tilvalgsforsikringen uden varsel. Påmindelsen indeholder oplysninger om betalingsbetingelserne. Stk. 4. Efterfølgende præmier opkræves kvartalsvis via Betalingsservice. Betalingsfristen er 21 dage efter første påkrav. Betales præmien ikke sender FG en påmindelse med en betalingsfrist på 14 dage. Betales præmien fortsat ikke sender FG et opsigelsesbrev, der indeholder virkningerne af manglende betaling og oplysninger om mulighederne for at få genoptaget Tilvalgsforsikringen. Betales præmien ikke via Betalingsservice senest 21 dage efter modtagelse af opsigelsesbrevet, ophører Tilvalgsforsikringen uden yderligere varsel. Stk. 5. Ved dødsfald tilbagebetaler FG præmie for den periode, der er betalt udover dødsdagen, til afdødes bo. Stk. 6. Der er ikke ret til præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. 9 Omkostninger, garantipræmie og bonus Stk. 1. Til dækning af omkostninger og garantipræmie sker der fradrag i præmien. Størrelsen af omkostningerne og garantipræmie fastsættes af FG i henhold til enhver tid gældende bonusregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 2. En eventuel bonus anvender FG til at nedsætte de fremtidige præmier og/eller til at forbedre dækningerne i Tilvalgsforsikringen. Stk. 3. FG vurderer årligt, hvor meget bonus der kan anvendes til ovenstående. Stk. 4. Du får ikke udbetalt bonus, når Tilvalgsforsikringen ophører. 3

4 10 Skatte- og afgiftsforhold Forsikringssummerne er skattefri ved udbetaling. Hvis forsikringssummen udbetales på grund af død, skal der i visse tilfælde betales boafgift. Der betales boafgift i henhold til den til enhver tid gældende boafgiftslov. 11 Anmeldelse af sygdom eller dødsfald Stk. 1. Ansøgning om udbetaling ved dødsfald skal sendes til FG. Ansøgningsblanket kan findes på Stk. 2. Ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme kan ske via Mit Gruppeliv på Ansøgningsblanket kan også findes på 12 Fortrydelsesret Stk. 1. Du har en fortrydelsesret inden for en frist på 30 dage. Stk. 2. Fristen regnes fra den dag, hvor du modtager acceptbrev fra FG om, at du er omfattet af Tilvalgsforsikringen. Stk. 3. Falder den sidste dag for brug af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Stk. 4. Hvis du ønsker at bruge fortrydelsesretten, skal du give FG skriftlig besked herom. Stk. 5. Hvis du har brugt din fortrydelsesret, er forsikringsbegivenheder, der er indtruffet fra oprettelsestidspunktet til tidspunktet for fortrydelsen, ikke dækket af Tilvalgssforsikringen. 13 Opsigelses og ændring af Tilvalgsforsikring Stk. 1. Du kan opsige Tilvalgsforsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Stk. 2. FG kan ændre forsikringsbetingelser og tarif med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 3. Ved ændring af forsikringsbetingelserne og ved tarifændringer som medfører højere præmie, er du berettiget til at opsige Tilvalgsforsikringen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om ændringen. 4

5 14 Undtagen risiko Stk. 1. Under krigstilstande, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder forsikringsdækningen. Stk. 2. Erhvervs- og Vækstministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt, og i bekræftende fald om det tidspunkt hvorfra fareforøgelsen indtræden og ophør skal regnes. Stk. 3. Uden for dansk område dækker Tilvalgsforsikringen ikke dødsfald, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende operation. 15 Generelle regler Stk. 1. For forsikringen gælder forsikringsbetingelserne: Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring og Dækning ved visse kritiske sygdomme i tilslutning til FGs gruppelivsaftaler og forsikringsbetingelser med mindre andet fremgår af aftalen. Stk. 2. FG er ved enhver udbetaling berettiget til at kræve forevist dokumentation, som er nødvendig efter FGs skøn. Stk. 3. FG er tilsluttet PensionsInfo hvor du kan se hvilke ydelser du er berettiget til ved død og kritisk sygdom. 16 Rådighedsforhold Stk. 1. Dine rettigheder efter Tilvalgsforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. Stk. 2. Dine rettigheder efter Tilvalgsforsikringen indebærer endvidere ikke noget krav på en kontant godtgørelse (tilbagekøbsværdi eller bonus) ved udtrædelse af Tilvalgsforsikringen. 17 Lovregler og klageadgang Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen. Stk. 2. FG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som behandler klager fra forbrugerne vedrørende forsikringsforhold. Stk. 3. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema. Skemaet kan rekvireres hos FG, Ankenævnets sekretariat, Forbrugerrådet samt Forsikringsoplysningen. Stk. 4. Når klagen indleveres, skal der betales et gebyr fastsat af Ankenævnet. Får klageren helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetaler Ankenævnet gebyret. 5

6 18 Forsikringsformidling Stk. 1. FG er ejet af: - Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S, cvr. nr , - Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, cvr. nr , - Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S, cvr. nr , - SEB Pensionsforsikring A/S, cvr. nr , - Sampension KP Livsforsikring a/s, cvr. nr , og - Skandia Link Livsforsikring A/S, cvr. nr Stk. 2. FG har indgået aftale med disse forsikringsselskaber om at formidle forsikringer. Stk. 3. De nævnte forsikringsselskaber har alle en andel på over 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i FG. Stk. 4. FG er registreret som forsikringsagent i register hos Forsikring & Pension. Du kan se registreringen på Forsikring & Pensions hjemmeside, under Agentsøgning. Stk. 5. FG modtager vederlag for formidlingen. Du kan få oplyst størrelsen af vederlaget ved henvendelse til FG. 6

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere