G R U P P E L I V S A F TA L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G R U P P E L I V S A F TA L E"

Transkript

1 G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt Pkt Medlemmets pårørende, herunder ægtefælle og børn, er ikke omfattet af aftalen. Pkt Medlemmer, der er alders eller invalidepensionister pr. 1. januar 1999 i henhold til Bankpensions pensionsordning, er ikke omfattet af aftalen. Pkt Medlemmer, hvis depotværdi i Bankpension ved overgang til hvilende medlemskab er under kr. (1. januar 2010), er ikke omfattet af aftalen. 2 Gruppeforsikringsdækning Aftalen omfatter følgende gruppeforsikringsdækninger med mindre andet følger af denne aftale: Pkt I tilfælde af medlemmets død før det 67. år udbetales en gruppelivssum der, afhængigt af medlemmets valg af dækning, udgør fra kr. til kr. jf. dog pkt Med mindre andet er aftalt, udbetales gruppelivssummen uden om boet til medlemmets nærmeste pårørende. For medlemmer, der er indtrådt i gruppelivsaftalen 1. januar 2008 eller senere, følger definitionen af nærmeste pårørende Forsikringsaftalelovens 105a. For medlemmer indtrådt før denne dato, følger definitionen Forsikringsaftalelovens 105 stk. 5). Bankpension afgør i tilfælde af tvist mellem flere arvinger, hvem der er berettiget til gruppelivssummen. Såfremt der ikke efterlades ægtefælle, livsarvinger eller andre legale arvinger, begunstigede eller testamentsarvinger, sker der ikke udbetaling. Pkt I tilfælde af, at medlemmet får diagnosticeret en nærmere angivet kritisk sygdom udbetales der en sum til medlemmet på kr. (1. januar 2010). En kritisk sygdom kan dække flere lidelser. Det er en betingelse for udbetaling af summen, at der for medlemmet stilles en diagnose indenfor en række nærmere afgrænsede sygdomsområder. De sygdomme, der er omfattet, fremgår af bilag 1. Et medlem har kun ret til udbetaling én gang for hver af de dækkede kritiske sygdomme, også selv om en kritisk sygdom omfatter flere forskellige lidelser. Et medlem kan f.eks. kun få udbetaling én gang på grund af en hjertesygdom. Dette gælder også, selvom et medlem udtræder og genindtræder flere gange af gruppeforsikringsordningen. Det er en betingelse for udbetaling af mere end én dækning, at der er forløbet mindst 6 måneder siden sidste dækningsberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose. Er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes 6-måneders fristen først fra foretaget operation. Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme i bilag 1, som medlemmet har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringstidens begyndelse. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen. For punkt 1 (kræft) gælder dog, at hvis medlemmet inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år siden kræftdiagnosen blev stillet, så vil der være ret til udbetaling, hvis der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i denne periode. Herudover er det en betingelse for genindtrådte medlemmer, at diagnosen ikke stilles inden for de første 3 måneder efter, at medlemmet er genindtrådt i ordningen. Såfremt medlemmet inden forsikringstidens begyndelse har fået stillet diagnosen efter punkt 2a (blodprop i hjertet) eller punkt 2b (Hjerteoperation), er medlemmet ikke omfattet af hverken punkt 2a. eller 2b. Diagnoserne kan tidligst være stillet den 1. januar Følgende diagnoser må tidligst være stillet 1. januar 2003: Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, muskelsvind, HIV infektion, Parkinsons sygdom (Paralysis agitans), blindhed, døvhed.

2 Følgende diagnoser må tidligst være stillet 1. januar 2006: Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren), følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse, følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid. Følgende diagnoser må tidligst være stillet 1. januar 2007: større forbrændinger (ambustio) jf. bilag 1. Såfremt medlemmet afgår ved døden inden for 24 måneder efter udbetaling af sum ved kritisk sygdom, fragår beløbet i udbetalingen af gruppelivssummen. Pkt Størrelsen af gruppelivssummen, summen ved kritisk sygdom samt beløbsgrænsen i pkt. 1.4 reguleres jf. Pensionsregulativets 8 stk Gruppelivssummens størrelse Pkt Medlemmet bliver ved optagelsen i Bankpension automatisk omfattet af en gruppelivssum på kr.(januar 2010). Medlemmet kan nedsætte størrelsen af gruppelivssummen, dog ikke til mindre end kr. (januar 2010). Pkt Et medlem kan indtil det 55. år vælge at forhøje gruppelivssummen indtil kr. (januar 2010) ved afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Forhøjelsen gælder fra den 1. i måneden forud for den dag, begæringen er godkendt. Medlemmet kan ikke vælge højere dækning, såfremt medlemmet er invalidepensioneret eller fyldt 55 år. Pkt Såfremt medlemmet bliver invalidepensioneret fra 1. januar 1999 eller senere, opretholder medlemmet uden præmiebetaling den dækning, medlemmet havde på pensioneringstidspunktet. Pkt Ved genoptagelse i gruppeordningen på et tidspunkt, hvor medlemmet ikke har været omfattet af gruppeordningen i mere end 12 måneder, skal der afgives helbredsoplysninger. 4 Skat Pkt Der betales ikke skat ved udbetaling af summerne. Pkt Der er ikke fradrag for præmien til gruppeordningen. 5 Udtrædelse Pkt Medlemmet udtræder af ordningen ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år. Pkt Ved overgang til hvilende medlemskab af den obligatoriske pensionsordning i Bankpension, udtræder medlemmet af gruppeordningen, hvis depotværdien er under beløbet i punkt 1.4. BILAG 1 Til forsikringsbetingelser for Dækning ved visse kritiske sygdomme. Forsikringssummen vil kunne udbetales, når der for den forsikrede stilles en diagnose indenfor nedennævnte afgrænsede sygdoms områder: 1. Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor) diagnosticeret histologisk karakteriseret ved ukontrollabel vækst af maligne celler som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokalt recidiv samt spredning til regionale lymfeknuder og andre organer (metastaser). Dækningen omfatter desuden de maligne blodsygdomme: Akut leukæmi, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL highrisk/ stade III og IV/Benet s stadie B og C) lymfomer samt Hodgkin s sygdom stadie II til IV. Alle ikke-infiltrerede forstadier til kræft (CIN, dysplasi) i fx livmoderhals, bryst eller testes (uanset valg af behandling). Alle former for hudkræft, bortset fra modermærkekræft (maligt melanom). Kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II. Hodgkin s lymfom stadie I. Blærepapillomer. Svulster opstået under forløbet af HIV-infektion, herunder Kaposi s sakom. Prostakræft med en Gleaso score på 6 eller derunder. 2

3 Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cystologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf, foretaget af speciallæge i vævsundersøgelse. 2. Hjertelidelser 2a. Større blodprop i hjertet (Akut myocardieinfarkt (AMI)): Et akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv som følge af pludseligt ophørt blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt (MI) type 1 ud fra en typisk stigning og/eller fald i kardiale biomarkører (troponin TnT eller kreatinkinase MB) samt mindst ét af følgende kriterier: Symptomer på myokardieiskæmi (pludseligt opståede vedvarende brystsmerter) Ekg-forandringer tydende på nyopstået iskæmi (ST-stigning eller fald) Ekg-forandringer med udvikling af patologiske Q-takker. Diagnosen skal være stillet på hospital eller kardiologisk speciallæge. MI i forbindelse med PCI MI i forbindelse med bypass operation 2b. Hjertekaroperation pga. svær åreforkalkning i kranspulsårene (bypass-operation eller PCI behandling) En revaskulariserende behandling ved kranspulsåreforkalkning i form af: Gennemført PCI behandling på én eller flere af hjertets kranspulsårer, som ikke kan behandles tilfredsstillende medicinsk, eller Gennemført eller planlagt åben hjertekirurgisk by-pass operation på én eller flere af hjertets kranspulsårer. Ved planlagt operation skal medlemmet være accepteret på venteliste. 2c. Hjerteklapkirurgi pga. hjerteklapfejl: En planlagt eller gennemført åben hjertekirurgisk behandling af for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed), med indsættelse af mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser samt homograf eller reparation af klappen med plastik. Ved planlagt operation skal medlemmet være accepteret på venteliste. 3. Hjernelidelser 3a. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (Apoplexi) med blivende følger: En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opstående objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som enten skyldes: en spontan eller traumatisk opstået blodansamling i hjernen eller mellem hjernhinderne, som følge af en bristet pulsåre (arterie) eller en misdannelse i hjernens kar en forsnævring eller tillukning af en pulsåre (arterie) i hjernen pga. en trombose eller emboli hvor tilfældet har medført blivende følger (vurderet tidligst efter 3 måneder) i form af neurologiske udfald svarende til den ved hjernenscanning (CT/MR) påviste hjernebeskadigelse. Diagnosen skal væres stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Dækningen kan desuden omfatte en blodprop i hjernen, hvor der ikke er foretaget scanning, hvis samtlige klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er blivende neurologiske følger vurderet tidligst efter 3 måneder svarende til hjernebeskadigelsen i form af lammelser, følge-, syns eller taleforstyrrelser. 3

4 Transitorisk cebral iskæmi (TCI) /transitorisk iskæmisk attak (TIA). Tidligere hjerneinfakter påvist ved hjernesvanning (CT/MR) 3b. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) med behov for operation: En planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arterieovenøse karmisdannelser (inkl. kavernøs angiom), som er blevet påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller ved CT/ MR scanning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal medlemmet være accepteret på venteliste. Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor der er operationsindikation men operationen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. 4. Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv En godartet (benign) svulst (tumor) opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder, som efter operation efterlader betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 15 % vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Dækningen omfatter desuden tilfælde hvor operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager, hvis de øvrige kriterier om, at tumor har medført betydelige neurologiske følger og nedsat førligheden svarende til mindst 15% (Arbejdsskadestyrelsens tabel) er opfyldt. Forsikringen udbetales først, når følgetilstanden vurderes rimeligt stabil, dvs. tidligst 3 mdr. efter operation. Cyster Granulomer Hypofyseadenomer Acusticus neurinomer 5. Dissemineret sklerose (DS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved to eller flere (gentagne) veldefinerede episoder af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af nervesystemet efterfulgt af hel eller delvis remission. Diagnosen skal være stillet af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved fund af typiske forandringer af hjernens hvide substans ved MR-scanning evt. suppleret med fund af typiske oligoklonale bånd i spinalvæsken (intrathekal antistof produktion). Tilfælde hvor der ikke er foretaget MR-scanning eller hvor der ved MR-scanning ikke er fundet klare forandringer i hjernens hvide substans, kan være omfattet af dækningen, hvis der har været; to eller flere attakker med klare kliniske tegn på dissemineret sklerose eller et fremadskridende forløb kombineret med fund af oligoklonale bånd i CSF (eller forlænget latenstid ved VED (evoked potentials). 6. Muskelsvind (myopati og neuropati) med vedvarende symptomer En muskellidelse kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og kraft af enten facioscapulohumeral typen, limb gridle typen eller Charcot-Marie-Tooths sygdom. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 7. Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND) med vedvarende symptomer En kronisk sygdom af ukendt årsag med fremadskridende nedbrydning (degeneration) af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og hjerne, der medfører lammelser, muskelsvind og spasticitet. 4

5 Diagnosen skal være stillet efter El Escorial kriterierne og være bekræftet ved elektromyografi (EMG), der viser udbredte neurogene forandringer i mindst tre regioner. 8. HIV-infektion og AIDS 8a. HIV Infektion med HIV-1 diagnosticeret efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Til dokumentation kræves en positiv HIV test foretaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. 8b. AIDS En erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med HIV, erhvervet efter forsikringstidens begyndelse. Dækningen forudsætter at det kan dokumenteres at medlemmet er smittet i forsikringstiden og diagnosen er stillet på en infektionsmedicinsk afdeling, efter Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. 9. Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation En tilstand med dobbeltsidig nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere og med behov for varig dialysebehandling eller transplantation. Ved planlagt transplantation skal medlemmet være accepteret på venteliste. 10. Større organtransplantationer En planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, hjertelunge eller hjerte-lunge-lever transplantat på grund af organsvigt hos medlemmet. Ved planlagt transplantation skal medlemmet være accepteret på venteliste. Knoglemarvstransplantation. 11. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans rystelammelse med vedvarende symptomer) En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (regiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og dækningen forudsætter tilstedeværelsen af samtlige klassiske hovedsymptomer (tremor, rigiditet og oligokinesi). 12. Praktisk blindhed Et permanent synstab på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 (0,01666 eller derunder eller der er kikkertsyn med synsfeltindskrænkning til under 10%. Diagnosen skal være stillet af øjenlæge. 13. Total døvhed Et totalt permanent høretab på begge ører, med en høretærskel på 100db eller derover. Diagnosen skal være stillet af en ørelæge. 14. Svær sygdom i hovedpulsåren (Aorta) En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aneurisme) til over 5 cm i diameter, en tillukning af aorta (okklusion) eller en aortadissektion, med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Diagnosen aneurisme eller dissektion skal være stillet ved MR-scanning eller aortografi samt en ultralydsundersøgelse, ekkokardiografi eller CT-scanning af abdomen. Benævnelsen aorta inkluderer den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. 15. Hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. TBE og Borrelia) der medfører sværere neurologiske følger En infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv., som har medført vedvarende neurologiske følger, vurderet af en neurologisk speciallæge, svarende til en méngrad på 15% eller mere efter Arbejdsskadesstyrelsens tabel. 5

6 Diagnosen skal være stillet på neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller En rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelige inflammatorisk reaktion (pleocytose) med forhøjet antal hvide blodlegmer og eventuelt suppleret med MR-/CT-scanning. Ved Tick-Borne_Encephalitis (TBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af virusantistoffer i serum og spinalvæske, og ved Borrelia ved påvisning af Borrelia-specifikke antistoffer i serum og spinalvæske. 16. Større forbrændinger (ambustio) En brændskade (inkl. forfrysninger og ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20% af forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaloplysninger fra behandlende brandsårsafdeling. 6

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere