Forenede Gruppeliv Strandboulevarden Økonomiafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen"

Transkript

1 Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale samt forsikringsoversigt. Kan I godkende indholdet, ring da venligst så vi kan fremsende endelig aftale. Hver skole skal tilmelde sig til FG enten via Mai!: Fax: Brev: Telefon: Forenede Gruppeliv Strandboulevarden København ø Økonomiafdelingen Der skal for hver skole oplyses: Aftale nr CVR nr. Navn Adresse Telefonnummer Kontaktperson Antal personer (til brug til antal forsikringsovers igter) Når vi har modtaget disse oplysninger vil skolerne få fremsendt girokort til brug til indbetaling samt forsikringsoversigter som skal udleveres til de forsikrede. Den månedlige præmie vil pr. person udgøre 124,00 kr. Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os. Pia Norman Andresen fuldmægtig Strand boulevarden 122. Postbox nr København ø Telefon Fax Internet-homepage: Forenede Gruppeliv (CVR-nr ) ejes af: Alm. Brand, Codan, Danica Pension Kommunernes Pensionsforsikring, Nordea Pension, SkandiaLink

2 FællesGruppelivsaftale nr Frie Grundskolers Fællesråd repræsenterende Danmarks Privatskoleforening, Sammenslutningen af Frie Skoler - Ulleskolernes Sammenslutning, Foreningen af kristne friskoler, Foreningen af Katolske Skoler i Danmark, Private Gymnasier og Studenterkurser samt Deutscher Schul- und Sprachverein for Nordschleswig. FællesGruppelivsaftalen omfatter: 1. samtlige ansatte, der ikke er omfattet af pensionsordning indeholdende gruppelivsforsikring betalt helt eller delvist af arbejdsgiver, 2. ansatte, som ikke er omfattet af Finansministeriets gruppelivsaftale 85034, og som er fuldt arbejdsdygtige ved optagelsen i gruppelivsforsikringen. Den enkelte skole skal tilmelde sig ordningen til FG. Medarbejdere på orlov forbliver omfattet af forsikringen i orlovsperioden mod betaling af præ mie. Dødsfaldssum: Hvis et gruppemedlem dør i forsikringstiden før det fyldte 67. år, udbetales en forsikringssum - jfr. aftalens 2. Børnesum: Efterla der et gruppemedlem ved sin død børn under 21 år, udbetales yderligere forsikringssum for hvert barn - jfr. aftalens 2. Kritisk sygdom: Hvis et gruppemedlem inden det fyldte 67. år pådrager sig en kritisk sygdom som angivet i de vedhæftede særlige forsikringsbetingelser - udbetales en forsikringssum - jfr. aftalens 2. AFTALE FOR 1. Hvem er omfattet af forsikringen Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom bortfalder dækningen for kritisk sygdom - jfr. 3 a i forsikrings betingelserne for kritisk sygdom. Den udbetalte forsikringssum fratrækkes i en eventuel senere forfalden dødsfaldsdækning, hvis dødsfald sker mindre end 3 måneder efter at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet. Det er en forudsætning for udbetaling, at diagnosen stilles i forsikringstiden. Præmiefri dækning i 3 år: Der ydes præmiefri dækning i 3 år - jfr. forsikrings betingelserne 12 - ved mindst 2/3 nedsættelse af erhvervsevnen inden det fyldte 67. år med de summer, der var gældende ved erhvervsevnetabet.

3 Pristalsregulering: De anførte grundsummer forhøjes på forsikringens årsdato den 1. januar. Forhøjelsen sker i samme forhold som forhøjelsen af indexkontrakters grundbeløb - jfr. lov nr. 260 af 2. oktober 1956 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing - idet 1983 sættes = 100. Nedsættes grundbeløbet, fastholdes den før nedsættelsen opnåede dækning. Præmiefri dækning i medfør af forsikringsbetingelsernes 12 samt fortsættelsesforsikring, jfr. betingelsernes 13, berettiger ikke til fremtidig indexregulering. 2. Forsikringssummernes størrelse

4 3. Indtrædelse og udtrædelse Dækningen er virksom straks, når betingelserne i aftalens 1 er opfyldt, og ophører ved udgangen af den måned, hvor udtrædelsen sker, dog senest ved udgangen af den måned, hvor pågældende fylder 67 år. Det påhviler de enkelte skoler/foreninger at registrere de forsikrede. 4. Forsikringsperiode / præmiebetaling Forsikringsåret er 1. januar til 31. december. Pr. 1. januar hvert år udregner FG på grundlag af alderssammensætningen blandt de omfattede personer af FællesGruppeliv på dette tidspunkt præmierne for det pågældende år. Præmien er pr. 1. januar 2004 fastsat til 124 kr. pr. måned pr. forsikret. Præmien forfalder månedligt forud, og på grundlag af det konkrete antal forsikrede i hver måned beregnes den samlede månedspræmie, der indbetales af de lønanvisende skoler/foreninger til FG. 5. Hvem tilfalder forsikringssummen Ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og FG. Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder forsikringssummen det pågældende barn. Forsikri ngssumme n ved kritisk sygdom udbetales til gruppemedlemmet. Bonus, som tilhører de forsikrede, henstår i FG og anvendes til nedbringelse af de fremtidige præmier. 6. Bonus 7. Skatte- og afgiftsforhold Beskatningsform: Pensionsbeskatningslovens afsnit II A, 53 A, uden fradragsret". "Skattek.ode 5 - Livsforsikring 8. Generelle bestemmelser Hvis Frie Grundskolers Fællesråd etablerer gruppelivsforsikring med et andet selskab omfattende de i aftalens 1 nævnte forsikrede personer, skal FG underrettes herom.

5 9. Forsikringsaffalens ophør Virksomheden kan udtræde af gruppelivsforsikringen ved skriftlig opsigelse med 3 måneders varsel til en 1. januar. FG er berettiget til at ændre aftalens vilkår, herunder forhøje eller nedsætte dækningerne. Meddelelse om ændringer skal gives de tilmeldte virksomheder med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar o For forsikringen gælder "Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring og kritisk sygdom", medmindre andet fremgår af aftalen. Denne aftale er indgået mellem Frie Grundskolers Fællesråd og FG. FG repræsenterer følgende selskaber som hæfter solidarisk for aftalens opfyldelse: Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension AIS, AIS Forsikringsselskabet Codan Pension, Codan Pensionsforsikring AIS, Danica Pension, Kommunernes Pensionsforsikring AIS, Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab AIS, Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II AIS og Skandia Livsforsikringsaktieselskab. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2004 og er oprettet i 2 ens eksemplarer. Hver aftalepart har et underskrevet eksemplar af aftalen. København, den København, den 28. januar 2004 Underskrift Frie Grundskolers Fællesråd Underskrift FG tkj doc

6 Hvem tilfalder forsikringssummen? Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefællen I registreret partner eller hvis en sådan ikke efterlades, dine livsarving er (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle I registreret partner eller livsarving er, udbetaler vi forsikringssummen til dine øvrige arvinger, som det fremgår af testamente eller arveloven. Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i dit hjem hos din ægtefælle, udbetaler vi til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen dit barn. Summen ved kritisk sygdom udbetaler vi til dig. Indsættelse af særlig begunstiget Du har ret til at indsætte andre end nærmeste pårørende som begunstigede, f.eks. en samlever eller et barn. Det skal ske skriftligt til FG. Ændringer i personlige forhold eller familie kan gøre det nødvendigt at afgive begunstigelseserklæring. Boafgift FG skal tilbageholde følgende boafgift af forsikringssummen: 0"(0 15% ægtefælle/registreret partner børn, forældre samt personer, som har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år før dødsfaldet 36,25% alle andre Skatter og afgifter Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningsfovens regler. Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og 40% afgift. Beskatningsform: "Skattekode 5 -livsforsikring uden fradragsret". Udbetaling af forsikringssum Anmeldelse af skader sker til arbejdsgiveren, som underretter FG bilagt kopi af seneste lønseddel. Forsikringens ophør Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor du fratræder din stilling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor dækningen ifølge gruppelivsaftalen ophører. Præmiefritagelse ved sygdom / ulykkestilfælde Udtræder du af aftalen på grund af mindst 2/3 arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dækning i indtil 3 år. Henvendelse om præmiefritagelse sker til FG. Individuel forsikring Udtræder du af gruppelivsaftalen inden opnået udløbsalder, kan du tegne en individuel forsikring med max. samme dødsfaldsdækning og samme udløbsalder som gruppelivsforsikringen. Det sker uden at afgive helbredsoplysninger men til individuel præmie - altså ikke til den lave gruppelivspræmie. Forsikringen har alene interesse, hvis helbredsforhold ikke tillader tegning af forsikring til normal præmie. Hvis du ønsker en individuel forsikring, skal du inden 3 måneder fra udtrædelsen kontakte FG. Præmie Præmien for gruppelivsforsikringen sætning. fastsættes for et år ad gangen på grundlag af gruppens aldersmæssige. sammen- Orlov Har du orlov, forbliver du omfattet af forsikringen i orlovsperioden, såfremt din arbejdsgiver indbetaler præmie. Retsgrundlag Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt gælder, så længe denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i gruppelivsaftalen. Forsikringen kan ikke afhændes eller pantsættes. Opsigelse Såvel Frie Grundskolers Fællesråd som FG kan opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Klageadgang Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring på en blanket, som du får hos FG. Når du indleverer klagen, skal du betale et gebyr, som du får igen, hvis du får helt eller delvis medhold. Klagenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2,1572 København v, Tlf Gyldighed Denne forsikringsoversigt er gældende fra den 1. januar 2004 og indtil ny udgives. Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til FORENEDE GRUPPELIV Strandboulevarden Postbox København Ø Telefon Fax Internet-homepage: / Forenede Gruppeliv (CVR-nr ) ejes af: Alm. Brand, Codan, Danica Pension Kommunernes Pensionsforsikring, Nordea Pension, SkandiaLink

7 FORENEDE GRUPPELIV Forsikringsoversigt for Frie Grundskolers Fællesråd Hvad er gruppelivsforsikring? Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor forsikringssumm>en alene udbetales ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

G U I D E N 2009-2010

G U I D E N 2009-2010 G U I D E N 2009-2010 Falcks Personaleforening Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum..............

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere