Alle har fokus rettet på omkostningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle har fokus rettet på omkostningerne"

Transkript

1 FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA f eb rua r 2012 NR. 2 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Alle har fokus rettet på omkostningerne Forsikrings- og pensionsbranchen er knap så hårdt ramt af den internationale finanskrise og den efterfølgende økonomiske recession som bankerne og sparekasserne. Men mange selskaber i branchen kæmper fortsat med store økonomiske udfordringer, øgede kapitalkrav og strammere regulering, og i de fleste af dem har ledelsen derfor blikket stift rettet mod omkostningerne. Det er i det lys, man skal se overenskomstresultatet på forsikringsområdet, som parterne indgik 8. februar. Indrømmet: En procent i årlig lønstigning er måske ikke meget, men det er et resultat, som matcher de udfordringer, branchen befinder sig i. Desuden er det både naturligt og nødvendigt, at lønstigningerne er i trit med overenskomsten på finansområdet, som blev indgået få dage før. Trods det vanskelige udgangspunkt for forhandlingerne har Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening under hele forløbet arbejdet konstruktivt for at finde et bæredygtigt resultat, der kan tilgodese både forbundets medlemmer og virksomhedernes situation. Det er udtryk for stor ansvarlighed. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Udover lønnen giver den nye overenskomst også en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som opsiges. Desuden bliver der udvidet frihed til pasning ved børns sygdom, og der indføres nye bestemmelser, som giver den enkelte medarbejder større mulighed for at overgå til deltid, og generelt får medarbejderne i fremtiden større frihed til at opspare frihed og anvende den efter eget ønske. Endelig er der aftalt en række andre forsikringsspecifikke ting. Så forliget er på ingen måde en afskrift af finansforliget. Fra FA s side mødte vi frem til forhandlingerne med et ønske om et nyt lønsystem, der kunne erstatte den nuværende automatik. Det nåede vi ikke i mål med, men jeg skal ikke lægge skjul på, at vi var tæt på. Tanken er selvfølgelig ikke død, og vi har aftalt med forsikringsfunktionærerne, at vi nedsætter et udvalg, der inden næste overenskomstforhandling skal fortsætte arbejdet på et forslag til et mere tidssvarende lønsystem. Forud for overenskomstforhandlingerne har arbejdsgiverne gang på gang understreget nødvendigheden af at indgå en aftale, der bringer omkostningerne i ro, og giver et bidrag til på kort sigt at bringe branchen ud af de vanskelige vilkår og til på langt sigt at sikre en stærk udvikling af selskabernes konkurrenceevne. Det synes jeg er lykkedes, og jeg synes, at begge sider af forhandlingsbordet har strakt sig til det yderste for det gode resultat. Steen A Rasmussen

3 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 3 Løn Vi havde håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejlt på et krav om ikke at give mere end én procent årligt. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har opnået en række forbedringer på det sociale område. Formand for DFL, Mette Bergmann til Finanswatch 8. februar Den aftalte lønramme er et ansvarligt resultat På DFL s område blev parterne enige om en samlet lønstigning på 2 pct. fordelt over to år. Den to-årige overenskomst løber fra 1. april 2012 med reguleringer på 1 pct. pr. 1. juli 2012 og 1 pct. pr. 1. juli Den lave lønudvikling skal ses i sammenhæng med forlængelsen af 2008-overenskomsten i 2011 på 1,07 pct. Det er FA s vurdering, at med den samlede lønstigning på 2 pct. fordelt over to år samt 0,0646 pct. i ekstra omkostninger, er der opnået et ansvarligt resultat. Det lykkedes desværre ikke at komme i hus med et nyt lønsystem. Til gengæld er parterne enige om at se på et nyt lønsystem i den kommende overenskomstperiode. Derfor nedsættes der et udvalg, som skal udarbejde forslag til et kommende lønsystem. Målet er at skabe et lønsystem med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Særlige medarbejdergrupper Afsnit 6 i overenskomsten om serviceteknikere bortfalder. Som konsekvens heraf flyttes medarbejderne til lønklasse 9. Bestemmelser for taksatorer og ekspeditionssekretærer er minimumsbestemmelser. Det er blevet præciseret, at bestemmelserne i de centralt aftalte protokollater om taksatorer og ekspeditionssekretærer samt lignende medarbejderkategorier er mindsterettigheder. Det betyder i praksis, at disse mindsterettigheder ikke kan fraviges lokalt. Det vil nu blive undersøgt, om der er lokale særoverenskomster, der pt. fraviger fra protokollaterne. Hvis det er tilfældet kan sådanne bestemmelser opretholdes.

4 4 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Arbejdstid Med den nye aftale løses en række uhensigtsmæssigheder Fleksibilitet og forenkling var væsentlige pejlemærker for FA i overenskomstforhandlingerne. Det udmøntede sig i timebank, ensartet genebetaling og muligheden for at fastsætte årlig arbejdstid til 1924 timer i dele af en virksomhed. Der var også enighed om at præcisere reglerne om selvstændig arbejdstilrettelæggelse og give ret til deltid i op til et år. Endelig blev det præciseret, at faste genetillæg er pensionsgivende, men indgår ikke beregningsgrundlaget for, hvor høj pensionsprocenten er. Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Det er ikke foreneligt med selvstændig arbejdstilrettelæggelse systematisk at give medarbejderen faste komme- og gå-tider. Derfor præciseres det i overenskomsten, at medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse ikke systematisk kan pålægges faste komme- og gå-tider. Ret til deltid OK12 indfører ret til deltid for medarbejdere med mindst 3 års anciennitet. En medarbejder, der har været ansat i tre år, får ret til at gå på deltid i et år. Deltidsprocenten skal mindst være 50. Når medarbejderen beder om deltidsansættelse, skal selskabet imødekomme ønsket inden tre måneder, med mindre der er særlige driftsmæssige problemer som følge af deltidsansættelsen. Det kan eksempelvis være, hvis medarbejderen er ansat i en lille enhed, der vil blive særligt påvirket, hvis medarbejderen går på deltid eller medarbejderen er ansat i en enhed, der på grund af sin geografiske beliggenhed vil blive særligt påvirket af, at medarbejderen går på deltid. Ensartet genebetaling Genebetalingen for telekoncepter, lørdagsarbejde, forskudt tid og holddrift ensartes, så arbejdstid uden for almindelig arbejdstid udløser tillæg på +45 pct., +75 pct., +100 pct. eller +100 pct. og erstatningsfri. Der gælder fortsat særlige forhold for alarmcentraler.

5 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 5 Tidsrum Genebetaling generelt Genebetaling alarmcentraler Hverdage % +45% Hverdage Ingen genebetaling Ingen genebetaling Hverdage % +45% Hverdage % +75% Weekender +100% +100% Helligdage og overenskomstbestemte +100% og erstatningsfri +100% fridage 1924 timers årsnorm i dele af selskabet Et selskabet kan med tre måneders varsel fastsætte den årlige effektive arbejdstid til 1924 timer i selskabet eller i dele af selskabet. Så forhøjes lønningerne med 2,8 pct., svarende til arbejdstidsforhøjelsen. For at forhøje den årlige arbejdstid i en del af selskabet, skal der være tale om en organisatorisk afgrænset enhed, dvs. en enhed med egen leder. Fx kan en økonomifunktion på fire medarbejdere og en økonomichef være en organisatorisk afgrænset enhed. En enhed med en leder og fire teams med hver deres teamleder, kan også være en organisatorisk afgrænset enhed, der kan sættes op til 1924 timer. Hvert enkelt team vil derimod ikke leve op til kravet om at være en organisatorisk afgrænset enhed. Inden selskabet sætter en enhed op til 1924 timer, skal det drøftes med personaleforeningen, om det er en organisatorisk afgrænset enhed. Beslutter selskabet at forhøje arbejdstiden til 1924 timer, gælder det for 24 måneder. Først derefter kan selskabet sætte arbejdstiden tilbage til 1865,5 timer og reducere lønnen tilsvarende. Faste genetillæg giver ikke højere pensionsprocent Genetillæg for fast forskudt tid, holddrift, lørdagsarbejde og telekoncept skal ikke indgå i beregningen af, om medarbejderens pensionsprocent skal forhøjes. Selskabet skal fortsat betale pensionsbidrag af de faste genetillæg.

6 6 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Timebank Ny timebank er et samlet tælleværk for arbejdstid De komplicerede regler om tillæg af +50 pct. for flekstimer, der ikke er afviklet efter 2 kvartaler, og for overarbejde, der ikke er afspadseret, er indarbejdet i timebanken. Konto i timebanken Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed, dvs. Flekstimer Omsorgsdage Seniordage Merarbejdstimer Overarbejde. Hver medarbejder skal have en konto i timebanken, og selskabet skal etablere et registreringssystem, så bevægelserne på hver medarbejders konto i timebanken kan følges. Ret til at trække på kontoen Medarbejderen har ret til at trække på sin konto og dermed afvikle opsparede timer. Hver medarbejder kan højst sætte 300 timer i timebanken, hvis ikke selskabet og medarbejderen aftaler et højere loft. Denne aftalemulighed står åben, hvis der er særlige hensyn. Det kan fx være, at medarbejderen ønsker at spare timer op til en længere rejse. Medarbejderen kan vælge at afvikle sine timer i timebanken som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Afvikling af 1-9 dage skal medarbejderen meddele selskabet på samme måde som omsorgsdage. Det betyder, at medarbejderen skal vise et rimeligt hensyn til selskabets drift. Jo flere dages fravær, jo større hensyn. Ønsker medarbejderen at afvikle 10 dage eller mere, skal det varsles to måneder forud. Når medarbejderen har varslet afvikling fra timebanken, kan selskabet modsætte sig dette eller aflyse, i samme omfang som fastlagt ferie kan ændres. Det betyder, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Udbetaling fra timebanken kan ske efter medarbejderens ønske. Udbetaling sker med den aktuelle timeløn inkl. pension. Selskabet skal følge med Selskabet har en interesse i, at medarbejderen afvikler sine timer i timebanken løbende. For at sikre, at selskabet kan skride ind inden loftet på 300 timer nås, er der sat en advarselslampe op ved 250 timer. Når medarbejderen 250 timer, kan selskabet pålægge medarbejderen at aftale afvikling af timerne. Pålægger selskabet medarbejderen at få timer fra timebanken udbetalt, skal selskabet betale et tillæg på +50 pct.. Hvis medarbejderen når 300 timer i timebanken, skal timer derudover udbetales løbende med tillæg af +50 pct.

7 f e b ru a r FA M AGASIN 7 Opsigelse og fritstilling Askediger selskabet en medarbejder, eller siger medarbejderen selv op, standser optjeningen i timebanken. Medarbejderen skal så vidt muligt afvikle sin konto i timebanken inden fratræden. Hvis det ikke er muligt, skal saldoen udbetales ved fratrædelsen. Det sker uden tillæg af +50 pct.. Fritstiller selskabet medarbejderen, kan der ikke modregnes i medarbejderens konto i timebanken. Timebankens saldo udbetales ved fratræden. Det sker uden tillæg af +50 pct. For at undgå, at timer fra timebanken modregnes i medarbejderens dagpenge ved ledighed, skal selskabet ved opsigelsen specificere, i hvilket omfang timerne er optjent tidligere end tre måneder før fratrædelsestidspunktet. Drøftelse i SU På samme måde som overarbejde og fleksaftaler skal timebanken løbende drøftes i SU.

8 8 FA MAGASIN f eb rua r 2012 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer nogle sociale bestemmelser Gruppeforsikring Overenskomstens gruppeforsikringer forbedres. Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra kr. til kr., samt for medarbejdere over 65 år fra kr. til kr. Desuden indføres som noget nyt dækning af børnekritiske sygdomme med en forsikringssum på kr. Dækningen varer frem til det tidspunkt, hvor det hjemmeboende barn fylder 18 år. En særlig liste over diagnoser definerer, hvad der forstås ved børnekritiske sygdomme. På grund af et godt skadesforløb bliver forbedringerne indført, uden at nettopræmien (selskabsbetaling) forhøjes. Børns sygdom Retten til frihed med løn ved barns sygdom øges. Frihed ved pasning i forbindelse med børns sygdom øges til op til fem arbejdsdage pr. sygeperiode. Overstiger fraværet to dage, har virksomheden krav på en begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. Graviditet og barsel En medarbejder har fortsat ret til fuld løn i op til 10 ugers forældreorlov i forbindelse med barsel. Der indføres en hovedregel om, at placeringen af forældreorloven aftales mellem selskab og medarbejder. Kan der ikke opnås enighed om placeringen, kan medarbejderen vælge at placere orloven i uge efter fødslen som en uafbrudt fraværsperiode. Betingelsen om virksomhedens ret til dagpengerefusion er uændret. Godtgørelse ved afskedigelse Tidspunktet for mulighed for genansættelse, henholdsvis godtgørelse, rykkes til, at medarbejderen har været i uafbrudt beskæftigelse i selskabet i mindst 9 måneder på opsigelsestidspunktet. Fratrædelsesgodtgørelse til seniorer Med overenskomsten indføres en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der opsiges, og som har været ansat i selskabet i mindst 12 år og er fyldt 40 år.

9 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 9 Ferie og frihed Overenskomsten indeholder forbedringer for både medarbejder og selskab inden for ferie og frihed Ret til et års orlov efter tre års ansættelse Medarbejdernes ret til orlov forbedres. Medarbejderne skal fremover blot have arbejdet tre år i selskabet, før de har ret til et års orlov uden løn og pension. Det er værd at tænke denne mulighed sammen med, at medarbejderen i timebanken kan samle timer til orloven. Hensyn til ferie Medarbejdere planlægger ofte ferie, så de fx rejser fredag eller lørdag inden ferieugen og dermed teknisk ville kunne beordres på overarbejde, inden ferien starter. Der er enighed om, at selskaberne skal vise behørigt hensyn til medarbejdernes begrundelse for ikke at tage overarbejde lige før deres ferie, og lige efter feriens afslutning. Dette hensyn bliver skrevet ind i bemærkningerne til bestemmelsen om overarbejde. "Skybrudsbestemmelsen" Efter ferieloven må arbejdsgiver ikke kalde medarbejderen på arbejde, når ferien er begyndt, med mindre den kollektive overenskomst giver mulighed for dette. I fremtiden får selskaberne mulighed for at aftale med en medarbejder, at selskabet - hvis der opstår ekstreme situationer - må kontakte ham/hende og aftale, at han/ hun kommer på arbejde, selvom ferien er begyndt. Det kan fx være skybrudssituationer. Hvis selskabet har indgået en aftale med en medarbejder, og det bliver nødvendigt, at medarbejderen kommer på arbejde i sin ferie, skal medarbejderen have erstatningsfri for det antal dage, der berøres, ligesom medarbejderens evt. økonomiske tab skal erstattes efter ferielovens regler.

10 10 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Uddannelse og kompetenceudvikling Aftalen om uddannelse er blevet moderniseret Aftalen om uddannelse og kompetenceudvikling er blevet moderniseret og forenklet. Det traditionelle uddannelsesbegreb er erstattet af det bredere og mere tidssvarende begreb kompetenceudvikling, som dækker over e-learning, sidemandsoplæring, kurser mv. De detaljerede bestemmelser om udviklingsmål og kompetenceplaner er udgået til fordel for, at der i stedet lokalt i den enkelte virksomhed skal aftales retningslinjer for drøftelser om kompetencebehov og -ønsker. Fagligt arbejde Den nye overenskomst ændrer på en række områder rammerne for det faglige arbejde Lokal konfliktløsning Det præciseres nu i regelsættet om behandling af faglig strid, at der forinden et organisationsmøde mellem FA og DFL, lokalt skal holdes et møde mellem selskab og personaleforening. Formålet er at finde en løsning på det lokale niveau. Der skal foreligge et underskrevet referat fra mødet. Opnås der ikke enighed, kan sagen videreføres til organisationerne. FA forventer, at mange sager fremover løses lokalt. Sygesamtaler Når der skal holdes en sygesamtale med et medlem af DFL indenfor de første fire ugers sygefravær, skal selskabet tilbyde, at tillidsrepræsentanten tilkaldes til samtalen. Ny regel ved opsigelse En opsigelse er altid en vanskelig øvelse. Derfor er det nu aftalt, at i de situationer, hvor der er tale om en opsigelse af et DFL-medlem, skal tillidsrepræsentanten være i lokalet fra samtalens begyndelse. Medlemmet kan dog, forinden samtalens start, bede tillidsrepræsentanten om at forlade lokalet. Aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Der er lavet en tillægsaftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Aftalen omfatter: a) håndteringen af problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der skyldes påvirkninger på arbejdspladsen, og som kan føre til psykisk helbredsforringelse b) drøftelse af tiltag, der kan afbøde og forebygge eventuelle problemer indenfor psykisk arbejdsmiljø c) drøftelse af tiltag, der kan øge produktivitet, arbejdsglæde, trivsel samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

11 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 11 Frem mod OK14 Desværre manglede vi de sidste meter før vi kunne aftale et nyt lønsystem, og vi må nok erkende, at det var økonomien, der stak en kæp i hjulet. Men tanken er ikke opgivet. Formand for FA, bankdirektør Anders Jensen, til Finanswatch 8. februar Forsikringsløn Som tidligere nævnt lykkedes det ikke at komme i hus med et nyt lønsystem i OK12. Derfor vil parterne se på et nyt lønsystem i løbet af den kommende overenskomstperiode. Målet er at skabe et lønsystem (Forsikringsløn) med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Tidsplanen for arbejdet er: 1. december 2012: Fælles principper for forsikringsløn Praktikken for et nyt lønsystem 1. april 2013 Plan for mulig implementering og overgang Plan for vedligeholdelse af nyt lønsystem 30. juni 2013 Rapport afleveres til styregruppen for Forsikringsløn Forsikringsløn skal gerne være en realitet fra 1. april Task force om kønsbalance FA og DFL nedsætter en fælles task force, som skal se nærmere på kønsbalancen inden for DFL-området. Task forcen skal analysere kønsfordelingen og sætte fokus på blandt andet løndannelse og personalepolitikker. Task forcen skal også udarbejde oplæg til et ligebehandlingsprotokollat. Task forcen nedsættes straks efter overenskomstens ikrafttrædelse og slutter sin afrapportering inden udgangen af overenskomstperioden. Tværnationale samarbejdsudvalg Der skal ske et analysearbejde om tværnationale samarbejdsudvalg. Overenskomstdækning af specialister Der nedsættes en arbejdsgruppe. Den skal undersøge den aktielle overenskomstdækning af specialister. Udvalgsarbejde om socialt kapitel Organisationerne nedsætter en sekretariatsarbejdsgruppe, der skal se på sociale kapitler. Den skal følge de lovgivningsmæssige initiativer samt forberede et forslag til moderniserede bestemmelser om langtidssyge medarbejdere og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere