Alle har fokus rettet på omkostningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle har fokus rettet på omkostningerne"

Transkript

1 FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA f eb rua r 2012 NR. 2 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Alle har fokus rettet på omkostningerne Forsikrings- og pensionsbranchen er knap så hårdt ramt af den internationale finanskrise og den efterfølgende økonomiske recession som bankerne og sparekasserne. Men mange selskaber i branchen kæmper fortsat med store økonomiske udfordringer, øgede kapitalkrav og strammere regulering, og i de fleste af dem har ledelsen derfor blikket stift rettet mod omkostningerne. Det er i det lys, man skal se overenskomstresultatet på forsikringsområdet, som parterne indgik 8. februar. Indrømmet: En procent i årlig lønstigning er måske ikke meget, men det er et resultat, som matcher de udfordringer, branchen befinder sig i. Desuden er det både naturligt og nødvendigt, at lønstigningerne er i trit med overenskomsten på finansområdet, som blev indgået få dage før. Trods det vanskelige udgangspunkt for forhandlingerne har Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening under hele forløbet arbejdet konstruktivt for at finde et bæredygtigt resultat, der kan tilgodese både forbundets medlemmer og virksomhedernes situation. Det er udtryk for stor ansvarlighed. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Udover lønnen giver den nye overenskomst også en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som opsiges. Desuden bliver der udvidet frihed til pasning ved børns sygdom, og der indføres nye bestemmelser, som giver den enkelte medarbejder større mulighed for at overgå til deltid, og generelt får medarbejderne i fremtiden større frihed til at opspare frihed og anvende den efter eget ønske. Endelig er der aftalt en række andre forsikringsspecifikke ting. Så forliget er på ingen måde en afskrift af finansforliget. Fra FA s side mødte vi frem til forhandlingerne med et ønske om et nyt lønsystem, der kunne erstatte den nuværende automatik. Det nåede vi ikke i mål med, men jeg skal ikke lægge skjul på, at vi var tæt på. Tanken er selvfølgelig ikke død, og vi har aftalt med forsikringsfunktionærerne, at vi nedsætter et udvalg, der inden næste overenskomstforhandling skal fortsætte arbejdet på et forslag til et mere tidssvarende lønsystem. Forud for overenskomstforhandlingerne har arbejdsgiverne gang på gang understreget nødvendigheden af at indgå en aftale, der bringer omkostningerne i ro, og giver et bidrag til på kort sigt at bringe branchen ud af de vanskelige vilkår og til på langt sigt at sikre en stærk udvikling af selskabernes konkurrenceevne. Det synes jeg er lykkedes, og jeg synes, at begge sider af forhandlingsbordet har strakt sig til det yderste for det gode resultat. Steen A Rasmussen

3 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 3 Løn Vi havde håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejlt på et krav om ikke at give mere end én procent årligt. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har opnået en række forbedringer på det sociale område. Formand for DFL, Mette Bergmann til Finanswatch 8. februar Den aftalte lønramme er et ansvarligt resultat På DFL s område blev parterne enige om en samlet lønstigning på 2 pct. fordelt over to år. Den to-årige overenskomst løber fra 1. april 2012 med reguleringer på 1 pct. pr. 1. juli 2012 og 1 pct. pr. 1. juli Den lave lønudvikling skal ses i sammenhæng med forlængelsen af 2008-overenskomsten i 2011 på 1,07 pct. Det er FA s vurdering, at med den samlede lønstigning på 2 pct. fordelt over to år samt 0,0646 pct. i ekstra omkostninger, er der opnået et ansvarligt resultat. Det lykkedes desværre ikke at komme i hus med et nyt lønsystem. Til gengæld er parterne enige om at se på et nyt lønsystem i den kommende overenskomstperiode. Derfor nedsættes der et udvalg, som skal udarbejde forslag til et kommende lønsystem. Målet er at skabe et lønsystem med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Særlige medarbejdergrupper Afsnit 6 i overenskomsten om serviceteknikere bortfalder. Som konsekvens heraf flyttes medarbejderne til lønklasse 9. Bestemmelser for taksatorer og ekspeditionssekretærer er minimumsbestemmelser. Det er blevet præciseret, at bestemmelserne i de centralt aftalte protokollater om taksatorer og ekspeditionssekretærer samt lignende medarbejderkategorier er mindsterettigheder. Det betyder i praksis, at disse mindsterettigheder ikke kan fraviges lokalt. Det vil nu blive undersøgt, om der er lokale særoverenskomster, der pt. fraviger fra protokollaterne. Hvis det er tilfældet kan sådanne bestemmelser opretholdes.

4 4 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Arbejdstid Med den nye aftale løses en række uhensigtsmæssigheder Fleksibilitet og forenkling var væsentlige pejlemærker for FA i overenskomstforhandlingerne. Det udmøntede sig i timebank, ensartet genebetaling og muligheden for at fastsætte årlig arbejdstid til 1924 timer i dele af en virksomhed. Der var også enighed om at præcisere reglerne om selvstændig arbejdstilrettelæggelse og give ret til deltid i op til et år. Endelig blev det præciseret, at faste genetillæg er pensionsgivende, men indgår ikke beregningsgrundlaget for, hvor høj pensionsprocenten er. Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Det er ikke foreneligt med selvstændig arbejdstilrettelæggelse systematisk at give medarbejderen faste komme- og gå-tider. Derfor præciseres det i overenskomsten, at medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse ikke systematisk kan pålægges faste komme- og gå-tider. Ret til deltid OK12 indfører ret til deltid for medarbejdere med mindst 3 års anciennitet. En medarbejder, der har været ansat i tre år, får ret til at gå på deltid i et år. Deltidsprocenten skal mindst være 50. Når medarbejderen beder om deltidsansættelse, skal selskabet imødekomme ønsket inden tre måneder, med mindre der er særlige driftsmæssige problemer som følge af deltidsansættelsen. Det kan eksempelvis være, hvis medarbejderen er ansat i en lille enhed, der vil blive særligt påvirket, hvis medarbejderen går på deltid eller medarbejderen er ansat i en enhed, der på grund af sin geografiske beliggenhed vil blive særligt påvirket af, at medarbejderen går på deltid. Ensartet genebetaling Genebetalingen for telekoncepter, lørdagsarbejde, forskudt tid og holddrift ensartes, så arbejdstid uden for almindelig arbejdstid udløser tillæg på +45 pct., +75 pct., +100 pct. eller +100 pct. og erstatningsfri. Der gælder fortsat særlige forhold for alarmcentraler.

5 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 5 Tidsrum Genebetaling generelt Genebetaling alarmcentraler Hverdage % +45% Hverdage Ingen genebetaling Ingen genebetaling Hverdage % +45% Hverdage % +75% Weekender +100% +100% Helligdage og overenskomstbestemte +100% og erstatningsfri +100% fridage 1924 timers årsnorm i dele af selskabet Et selskabet kan med tre måneders varsel fastsætte den årlige effektive arbejdstid til 1924 timer i selskabet eller i dele af selskabet. Så forhøjes lønningerne med 2,8 pct., svarende til arbejdstidsforhøjelsen. For at forhøje den årlige arbejdstid i en del af selskabet, skal der være tale om en organisatorisk afgrænset enhed, dvs. en enhed med egen leder. Fx kan en økonomifunktion på fire medarbejdere og en økonomichef være en organisatorisk afgrænset enhed. En enhed med en leder og fire teams med hver deres teamleder, kan også være en organisatorisk afgrænset enhed, der kan sættes op til 1924 timer. Hvert enkelt team vil derimod ikke leve op til kravet om at være en organisatorisk afgrænset enhed. Inden selskabet sætter en enhed op til 1924 timer, skal det drøftes med personaleforeningen, om det er en organisatorisk afgrænset enhed. Beslutter selskabet at forhøje arbejdstiden til 1924 timer, gælder det for 24 måneder. Først derefter kan selskabet sætte arbejdstiden tilbage til 1865,5 timer og reducere lønnen tilsvarende. Faste genetillæg giver ikke højere pensionsprocent Genetillæg for fast forskudt tid, holddrift, lørdagsarbejde og telekoncept skal ikke indgå i beregningen af, om medarbejderens pensionsprocent skal forhøjes. Selskabet skal fortsat betale pensionsbidrag af de faste genetillæg.

6 6 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Timebank Ny timebank er et samlet tælleværk for arbejdstid De komplicerede regler om tillæg af +50 pct. for flekstimer, der ikke er afviklet efter 2 kvartaler, og for overarbejde, der ikke er afspadseret, er indarbejdet i timebanken. Konto i timebanken Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed, dvs. Flekstimer Omsorgsdage Seniordage Merarbejdstimer Overarbejde. Hver medarbejder skal have en konto i timebanken, og selskabet skal etablere et registreringssystem, så bevægelserne på hver medarbejders konto i timebanken kan følges. Ret til at trække på kontoen Medarbejderen har ret til at trække på sin konto og dermed afvikle opsparede timer. Hver medarbejder kan højst sætte 300 timer i timebanken, hvis ikke selskabet og medarbejderen aftaler et højere loft. Denne aftalemulighed står åben, hvis der er særlige hensyn. Det kan fx være, at medarbejderen ønsker at spare timer op til en længere rejse. Medarbejderen kan vælge at afvikle sine timer i timebanken som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Afvikling af 1-9 dage skal medarbejderen meddele selskabet på samme måde som omsorgsdage. Det betyder, at medarbejderen skal vise et rimeligt hensyn til selskabets drift. Jo flere dages fravær, jo større hensyn. Ønsker medarbejderen at afvikle 10 dage eller mere, skal det varsles to måneder forud. Når medarbejderen har varslet afvikling fra timebanken, kan selskabet modsætte sig dette eller aflyse, i samme omfang som fastlagt ferie kan ændres. Det betyder, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Udbetaling fra timebanken kan ske efter medarbejderens ønske. Udbetaling sker med den aktuelle timeløn inkl. pension. Selskabet skal følge med Selskabet har en interesse i, at medarbejderen afvikler sine timer i timebanken løbende. For at sikre, at selskabet kan skride ind inden loftet på 300 timer nås, er der sat en advarselslampe op ved 250 timer. Når medarbejderen 250 timer, kan selskabet pålægge medarbejderen at aftale afvikling af timerne. Pålægger selskabet medarbejderen at få timer fra timebanken udbetalt, skal selskabet betale et tillæg på +50 pct.. Hvis medarbejderen når 300 timer i timebanken, skal timer derudover udbetales løbende med tillæg af +50 pct.

7 f e b ru a r FA M AGASIN 7 Opsigelse og fritstilling Askediger selskabet en medarbejder, eller siger medarbejderen selv op, standser optjeningen i timebanken. Medarbejderen skal så vidt muligt afvikle sin konto i timebanken inden fratræden. Hvis det ikke er muligt, skal saldoen udbetales ved fratrædelsen. Det sker uden tillæg af +50 pct.. Fritstiller selskabet medarbejderen, kan der ikke modregnes i medarbejderens konto i timebanken. Timebankens saldo udbetales ved fratræden. Det sker uden tillæg af +50 pct. For at undgå, at timer fra timebanken modregnes i medarbejderens dagpenge ved ledighed, skal selskabet ved opsigelsen specificere, i hvilket omfang timerne er optjent tidligere end tre måneder før fratrædelsestidspunktet. Drøftelse i SU På samme måde som overarbejde og fleksaftaler skal timebanken løbende drøftes i SU.

8 8 FA MAGASIN f eb rua r 2012 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer nogle sociale bestemmelser Gruppeforsikring Overenskomstens gruppeforsikringer forbedres. Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra kr. til kr., samt for medarbejdere over 65 år fra kr. til kr. Desuden indføres som noget nyt dækning af børnekritiske sygdomme med en forsikringssum på kr. Dækningen varer frem til det tidspunkt, hvor det hjemmeboende barn fylder 18 år. En særlig liste over diagnoser definerer, hvad der forstås ved børnekritiske sygdomme. På grund af et godt skadesforløb bliver forbedringerne indført, uden at nettopræmien (selskabsbetaling) forhøjes. Børns sygdom Retten til frihed med løn ved barns sygdom øges. Frihed ved pasning i forbindelse med børns sygdom øges til op til fem arbejdsdage pr. sygeperiode. Overstiger fraværet to dage, har virksomheden krav på en begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. Graviditet og barsel En medarbejder har fortsat ret til fuld løn i op til 10 ugers forældreorlov i forbindelse med barsel. Der indføres en hovedregel om, at placeringen af forældreorloven aftales mellem selskab og medarbejder. Kan der ikke opnås enighed om placeringen, kan medarbejderen vælge at placere orloven i uge efter fødslen som en uafbrudt fraværsperiode. Betingelsen om virksomhedens ret til dagpengerefusion er uændret. Godtgørelse ved afskedigelse Tidspunktet for mulighed for genansættelse, henholdsvis godtgørelse, rykkes til, at medarbejderen har været i uafbrudt beskæftigelse i selskabet i mindst 9 måneder på opsigelsestidspunktet. Fratrædelsesgodtgørelse til seniorer Med overenskomsten indføres en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der opsiges, og som har været ansat i selskabet i mindst 12 år og er fyldt 40 år.

9 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 9 Ferie og frihed Overenskomsten indeholder forbedringer for både medarbejder og selskab inden for ferie og frihed Ret til et års orlov efter tre års ansættelse Medarbejdernes ret til orlov forbedres. Medarbejderne skal fremover blot have arbejdet tre år i selskabet, før de har ret til et års orlov uden løn og pension. Det er værd at tænke denne mulighed sammen med, at medarbejderen i timebanken kan samle timer til orloven. Hensyn til ferie Medarbejdere planlægger ofte ferie, så de fx rejser fredag eller lørdag inden ferieugen og dermed teknisk ville kunne beordres på overarbejde, inden ferien starter. Der er enighed om, at selskaberne skal vise behørigt hensyn til medarbejdernes begrundelse for ikke at tage overarbejde lige før deres ferie, og lige efter feriens afslutning. Dette hensyn bliver skrevet ind i bemærkningerne til bestemmelsen om overarbejde. "Skybrudsbestemmelsen" Efter ferieloven må arbejdsgiver ikke kalde medarbejderen på arbejde, når ferien er begyndt, med mindre den kollektive overenskomst giver mulighed for dette. I fremtiden får selskaberne mulighed for at aftale med en medarbejder, at selskabet - hvis der opstår ekstreme situationer - må kontakte ham/hende og aftale, at han/ hun kommer på arbejde, selvom ferien er begyndt. Det kan fx være skybrudssituationer. Hvis selskabet har indgået en aftale med en medarbejder, og det bliver nødvendigt, at medarbejderen kommer på arbejde i sin ferie, skal medarbejderen have erstatningsfri for det antal dage, der berøres, ligesom medarbejderens evt. økonomiske tab skal erstattes efter ferielovens regler.

10 10 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Uddannelse og kompetenceudvikling Aftalen om uddannelse er blevet moderniseret Aftalen om uddannelse og kompetenceudvikling er blevet moderniseret og forenklet. Det traditionelle uddannelsesbegreb er erstattet af det bredere og mere tidssvarende begreb kompetenceudvikling, som dækker over e-learning, sidemandsoplæring, kurser mv. De detaljerede bestemmelser om udviklingsmål og kompetenceplaner er udgået til fordel for, at der i stedet lokalt i den enkelte virksomhed skal aftales retningslinjer for drøftelser om kompetencebehov og -ønsker. Fagligt arbejde Den nye overenskomst ændrer på en række områder rammerne for det faglige arbejde Lokal konfliktløsning Det præciseres nu i regelsættet om behandling af faglig strid, at der forinden et organisationsmøde mellem FA og DFL, lokalt skal holdes et møde mellem selskab og personaleforening. Formålet er at finde en løsning på det lokale niveau. Der skal foreligge et underskrevet referat fra mødet. Opnås der ikke enighed, kan sagen videreføres til organisationerne. FA forventer, at mange sager fremover løses lokalt. Sygesamtaler Når der skal holdes en sygesamtale med et medlem af DFL indenfor de første fire ugers sygefravær, skal selskabet tilbyde, at tillidsrepræsentanten tilkaldes til samtalen. Ny regel ved opsigelse En opsigelse er altid en vanskelig øvelse. Derfor er det nu aftalt, at i de situationer, hvor der er tale om en opsigelse af et DFL-medlem, skal tillidsrepræsentanten være i lokalet fra samtalens begyndelse. Medlemmet kan dog, forinden samtalens start, bede tillidsrepræsentanten om at forlade lokalet. Aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Der er lavet en tillægsaftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Aftalen omfatter: a) håndteringen af problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der skyldes påvirkninger på arbejdspladsen, og som kan føre til psykisk helbredsforringelse b) drøftelse af tiltag, der kan afbøde og forebygge eventuelle problemer indenfor psykisk arbejdsmiljø c) drøftelse af tiltag, der kan øge produktivitet, arbejdsglæde, trivsel samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

11 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 11 Frem mod OK14 Desværre manglede vi de sidste meter før vi kunne aftale et nyt lønsystem, og vi må nok erkende, at det var økonomien, der stak en kæp i hjulet. Men tanken er ikke opgivet. Formand for FA, bankdirektør Anders Jensen, til Finanswatch 8. februar Forsikringsløn Som tidligere nævnt lykkedes det ikke at komme i hus med et nyt lønsystem i OK12. Derfor vil parterne se på et nyt lønsystem i løbet af den kommende overenskomstperiode. Målet er at skabe et lønsystem (Forsikringsløn) med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Tidsplanen for arbejdet er: 1. december 2012: Fælles principper for forsikringsløn Praktikken for et nyt lønsystem 1. april 2013 Plan for mulig implementering og overgang Plan for vedligeholdelse af nyt lønsystem 30. juni 2013 Rapport afleveres til styregruppen for Forsikringsløn Forsikringsløn skal gerne være en realitet fra 1. april Task force om kønsbalance FA og DFL nedsætter en fælles task force, som skal se nærmere på kønsbalancen inden for DFL-området. Task forcen skal analysere kønsfordelingen og sætte fokus på blandt andet løndannelse og personalepolitikker. Task forcen skal også udarbejde oplæg til et ligebehandlingsprotokollat. Task forcen nedsættes straks efter overenskomstens ikrafttrædelse og slutter sin afrapportering inden udgangen af overenskomstperioden. Tværnationale samarbejdsudvalg Der skal ske et analysearbejde om tværnationale samarbejdsudvalg. Overenskomstdækning af specialister Der nedsættes en arbejdsgruppe. Den skal undersøge den aktielle overenskomstdækning af specialister. Udvalgsarbejde om socialt kapitel Organisationerne nedsætter en sekretariatsarbejdsgruppe, der skal se på sociale kapitler. Den skal følge de lovgivningsmæssige initiativer samt forberede et forslag til moderniserede bestemmelser om langtidssyge medarbejdere og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere