Alle har fokus rettet på omkostningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle har fokus rettet på omkostningerne"

Transkript

1 FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA f eb rua r 2012 NR. 2 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Alle har fokus rettet på omkostningerne Forsikrings- og pensionsbranchen er knap så hårdt ramt af den internationale finanskrise og den efterfølgende økonomiske recession som bankerne og sparekasserne. Men mange selskaber i branchen kæmper fortsat med store økonomiske udfordringer, øgede kapitalkrav og strammere regulering, og i de fleste af dem har ledelsen derfor blikket stift rettet mod omkostningerne. Det er i det lys, man skal se overenskomstresultatet på forsikringsområdet, som parterne indgik 8. februar. Indrømmet: En procent i årlig lønstigning er måske ikke meget, men det er et resultat, som matcher de udfordringer, branchen befinder sig i. Desuden er det både naturligt og nødvendigt, at lønstigningerne er i trit med overenskomsten på finansområdet, som blev indgået få dage før. Trods det vanskelige udgangspunkt for forhandlingerne har Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening under hele forløbet arbejdet konstruktivt for at finde et bæredygtigt resultat, der kan tilgodese både forbundets medlemmer og virksomhedernes situation. Det er udtryk for stor ansvarlighed. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Udover lønnen giver den nye overenskomst også en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som opsiges. Desuden bliver der udvidet frihed til pasning ved børns sygdom, og der indføres nye bestemmelser, som giver den enkelte medarbejder større mulighed for at overgå til deltid, og generelt får medarbejderne i fremtiden større frihed til at opspare frihed og anvende den efter eget ønske. Endelig er der aftalt en række andre forsikringsspecifikke ting. Så forliget er på ingen måde en afskrift af finansforliget. Fra FA s side mødte vi frem til forhandlingerne med et ønske om et nyt lønsystem, der kunne erstatte den nuværende automatik. Det nåede vi ikke i mål med, men jeg skal ikke lægge skjul på, at vi var tæt på. Tanken er selvfølgelig ikke død, og vi har aftalt med forsikringsfunktionærerne, at vi nedsætter et udvalg, der inden næste overenskomstforhandling skal fortsætte arbejdet på et forslag til et mere tidssvarende lønsystem. Forud for overenskomstforhandlingerne har arbejdsgiverne gang på gang understreget nødvendigheden af at indgå en aftale, der bringer omkostningerne i ro, og giver et bidrag til på kort sigt at bringe branchen ud af de vanskelige vilkår og til på langt sigt at sikre en stærk udvikling af selskabernes konkurrenceevne. Det synes jeg er lykkedes, og jeg synes, at begge sider af forhandlingsbordet har strakt sig til det yderste for det gode resultat. Steen A Rasmussen

3 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 3 Løn Vi havde håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejlt på et krav om ikke at give mere end én procent årligt. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har opnået en række forbedringer på det sociale område. Formand for DFL, Mette Bergmann til Finanswatch 8. februar Den aftalte lønramme er et ansvarligt resultat På DFL s område blev parterne enige om en samlet lønstigning på 2 pct. fordelt over to år. Den to-årige overenskomst løber fra 1. april 2012 med reguleringer på 1 pct. pr. 1. juli 2012 og 1 pct. pr. 1. juli Den lave lønudvikling skal ses i sammenhæng med forlængelsen af 2008-overenskomsten i 2011 på 1,07 pct. Det er FA s vurdering, at med den samlede lønstigning på 2 pct. fordelt over to år samt 0,0646 pct. i ekstra omkostninger, er der opnået et ansvarligt resultat. Det lykkedes desværre ikke at komme i hus med et nyt lønsystem. Til gengæld er parterne enige om at se på et nyt lønsystem i den kommende overenskomstperiode. Derfor nedsættes der et udvalg, som skal udarbejde forslag til et kommende lønsystem. Målet er at skabe et lønsystem med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Særlige medarbejdergrupper Afsnit 6 i overenskomsten om serviceteknikere bortfalder. Som konsekvens heraf flyttes medarbejderne til lønklasse 9. Bestemmelser for taksatorer og ekspeditionssekretærer er minimumsbestemmelser. Det er blevet præciseret, at bestemmelserne i de centralt aftalte protokollater om taksatorer og ekspeditionssekretærer samt lignende medarbejderkategorier er mindsterettigheder. Det betyder i praksis, at disse mindsterettigheder ikke kan fraviges lokalt. Det vil nu blive undersøgt, om der er lokale særoverenskomster, der pt. fraviger fra protokollaterne. Hvis det er tilfældet kan sådanne bestemmelser opretholdes.

4 4 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Arbejdstid Med den nye aftale løses en række uhensigtsmæssigheder Fleksibilitet og forenkling var væsentlige pejlemærker for FA i overenskomstforhandlingerne. Det udmøntede sig i timebank, ensartet genebetaling og muligheden for at fastsætte årlig arbejdstid til 1924 timer i dele af en virksomhed. Der var også enighed om at præcisere reglerne om selvstændig arbejdstilrettelæggelse og give ret til deltid i op til et år. Endelig blev det præciseret, at faste genetillæg er pensionsgivende, men indgår ikke beregningsgrundlaget for, hvor høj pensionsprocenten er. Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Det er ikke foreneligt med selvstændig arbejdstilrettelæggelse systematisk at give medarbejderen faste komme- og gå-tider. Derfor præciseres det i overenskomsten, at medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse ikke systematisk kan pålægges faste komme- og gå-tider. Ret til deltid OK12 indfører ret til deltid for medarbejdere med mindst 3 års anciennitet. En medarbejder, der har været ansat i tre år, får ret til at gå på deltid i et år. Deltidsprocenten skal mindst være 50. Når medarbejderen beder om deltidsansættelse, skal selskabet imødekomme ønsket inden tre måneder, med mindre der er særlige driftsmæssige problemer som følge af deltidsansættelsen. Det kan eksempelvis være, hvis medarbejderen er ansat i en lille enhed, der vil blive særligt påvirket, hvis medarbejderen går på deltid eller medarbejderen er ansat i en enhed, der på grund af sin geografiske beliggenhed vil blive særligt påvirket af, at medarbejderen går på deltid. Ensartet genebetaling Genebetalingen for telekoncepter, lørdagsarbejde, forskudt tid og holddrift ensartes, så arbejdstid uden for almindelig arbejdstid udløser tillæg på +45 pct., +75 pct., +100 pct. eller +100 pct. og erstatningsfri. Der gælder fortsat særlige forhold for alarmcentraler.

5 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 5 Tidsrum Genebetaling generelt Genebetaling alarmcentraler Hverdage % +45% Hverdage Ingen genebetaling Ingen genebetaling Hverdage % +45% Hverdage % +75% Weekender +100% +100% Helligdage og overenskomstbestemte +100% og erstatningsfri +100% fridage 1924 timers årsnorm i dele af selskabet Et selskabet kan med tre måneders varsel fastsætte den årlige effektive arbejdstid til 1924 timer i selskabet eller i dele af selskabet. Så forhøjes lønningerne med 2,8 pct., svarende til arbejdstidsforhøjelsen. For at forhøje den årlige arbejdstid i en del af selskabet, skal der være tale om en organisatorisk afgrænset enhed, dvs. en enhed med egen leder. Fx kan en økonomifunktion på fire medarbejdere og en økonomichef være en organisatorisk afgrænset enhed. En enhed med en leder og fire teams med hver deres teamleder, kan også være en organisatorisk afgrænset enhed, der kan sættes op til 1924 timer. Hvert enkelt team vil derimod ikke leve op til kravet om at være en organisatorisk afgrænset enhed. Inden selskabet sætter en enhed op til 1924 timer, skal det drøftes med personaleforeningen, om det er en organisatorisk afgrænset enhed. Beslutter selskabet at forhøje arbejdstiden til 1924 timer, gælder det for 24 måneder. Først derefter kan selskabet sætte arbejdstiden tilbage til 1865,5 timer og reducere lønnen tilsvarende. Faste genetillæg giver ikke højere pensionsprocent Genetillæg for fast forskudt tid, holddrift, lørdagsarbejde og telekoncept skal ikke indgå i beregningen af, om medarbejderens pensionsprocent skal forhøjes. Selskabet skal fortsat betale pensionsbidrag af de faste genetillæg.

6 6 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Timebank Ny timebank er et samlet tælleværk for arbejdstid De komplicerede regler om tillæg af +50 pct. for flekstimer, der ikke er afviklet efter 2 kvartaler, og for overarbejde, der ikke er afspadseret, er indarbejdet i timebanken. Konto i timebanken Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed, dvs. Flekstimer Omsorgsdage Seniordage Merarbejdstimer Overarbejde. Hver medarbejder skal have en konto i timebanken, og selskabet skal etablere et registreringssystem, så bevægelserne på hver medarbejders konto i timebanken kan følges. Ret til at trække på kontoen Medarbejderen har ret til at trække på sin konto og dermed afvikle opsparede timer. Hver medarbejder kan højst sætte 300 timer i timebanken, hvis ikke selskabet og medarbejderen aftaler et højere loft. Denne aftalemulighed står åben, hvis der er særlige hensyn. Det kan fx være, at medarbejderen ønsker at spare timer op til en længere rejse. Medarbejderen kan vælge at afvikle sine timer i timebanken som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Afvikling af 1-9 dage skal medarbejderen meddele selskabet på samme måde som omsorgsdage. Det betyder, at medarbejderen skal vise et rimeligt hensyn til selskabets drift. Jo flere dages fravær, jo større hensyn. Ønsker medarbejderen at afvikle 10 dage eller mere, skal det varsles to måneder forud. Når medarbejderen har varslet afvikling fra timebanken, kan selskabet modsætte sig dette eller aflyse, i samme omfang som fastlagt ferie kan ændres. Det betyder, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Udbetaling fra timebanken kan ske efter medarbejderens ønske. Udbetaling sker med den aktuelle timeløn inkl. pension. Selskabet skal følge med Selskabet har en interesse i, at medarbejderen afvikler sine timer i timebanken løbende. For at sikre, at selskabet kan skride ind inden loftet på 300 timer nås, er der sat en advarselslampe op ved 250 timer. Når medarbejderen 250 timer, kan selskabet pålægge medarbejderen at aftale afvikling af timerne. Pålægger selskabet medarbejderen at få timer fra timebanken udbetalt, skal selskabet betale et tillæg på +50 pct.. Hvis medarbejderen når 300 timer i timebanken, skal timer derudover udbetales løbende med tillæg af +50 pct.

7 f e b ru a r FA M AGASIN 7 Opsigelse og fritstilling Askediger selskabet en medarbejder, eller siger medarbejderen selv op, standser optjeningen i timebanken. Medarbejderen skal så vidt muligt afvikle sin konto i timebanken inden fratræden. Hvis det ikke er muligt, skal saldoen udbetales ved fratrædelsen. Det sker uden tillæg af +50 pct.. Fritstiller selskabet medarbejderen, kan der ikke modregnes i medarbejderens konto i timebanken. Timebankens saldo udbetales ved fratræden. Det sker uden tillæg af +50 pct. For at undgå, at timer fra timebanken modregnes i medarbejderens dagpenge ved ledighed, skal selskabet ved opsigelsen specificere, i hvilket omfang timerne er optjent tidligere end tre måneder før fratrædelsestidspunktet. Drøftelse i SU På samme måde som overarbejde og fleksaftaler skal timebanken løbende drøftes i SU.

8 8 FA MAGASIN f eb rua r 2012 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer nogle sociale bestemmelser Gruppeforsikring Overenskomstens gruppeforsikringer forbedres. Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra kr. til kr., samt for medarbejdere over 65 år fra kr. til kr. Desuden indføres som noget nyt dækning af børnekritiske sygdomme med en forsikringssum på kr. Dækningen varer frem til det tidspunkt, hvor det hjemmeboende barn fylder 18 år. En særlig liste over diagnoser definerer, hvad der forstås ved børnekritiske sygdomme. På grund af et godt skadesforløb bliver forbedringerne indført, uden at nettopræmien (selskabsbetaling) forhøjes. Børns sygdom Retten til frihed med løn ved barns sygdom øges. Frihed ved pasning i forbindelse med børns sygdom øges til op til fem arbejdsdage pr. sygeperiode. Overstiger fraværet to dage, har virksomheden krav på en begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. Graviditet og barsel En medarbejder har fortsat ret til fuld løn i op til 10 ugers forældreorlov i forbindelse med barsel. Der indføres en hovedregel om, at placeringen af forældreorloven aftales mellem selskab og medarbejder. Kan der ikke opnås enighed om placeringen, kan medarbejderen vælge at placere orloven i uge efter fødslen som en uafbrudt fraværsperiode. Betingelsen om virksomhedens ret til dagpengerefusion er uændret. Godtgørelse ved afskedigelse Tidspunktet for mulighed for genansættelse, henholdsvis godtgørelse, rykkes til, at medarbejderen har været i uafbrudt beskæftigelse i selskabet i mindst 9 måneder på opsigelsestidspunktet. Fratrædelsesgodtgørelse til seniorer Med overenskomsten indføres en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der opsiges, og som har været ansat i selskabet i mindst 12 år og er fyldt 40 år.

9 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 9 Ferie og frihed Overenskomsten indeholder forbedringer for både medarbejder og selskab inden for ferie og frihed Ret til et års orlov efter tre års ansættelse Medarbejdernes ret til orlov forbedres. Medarbejderne skal fremover blot have arbejdet tre år i selskabet, før de har ret til et års orlov uden løn og pension. Det er værd at tænke denne mulighed sammen med, at medarbejderen i timebanken kan samle timer til orloven. Hensyn til ferie Medarbejdere planlægger ofte ferie, så de fx rejser fredag eller lørdag inden ferieugen og dermed teknisk ville kunne beordres på overarbejde, inden ferien starter. Der er enighed om, at selskaberne skal vise behørigt hensyn til medarbejdernes begrundelse for ikke at tage overarbejde lige før deres ferie, og lige efter feriens afslutning. Dette hensyn bliver skrevet ind i bemærkningerne til bestemmelsen om overarbejde. "Skybrudsbestemmelsen" Efter ferieloven må arbejdsgiver ikke kalde medarbejderen på arbejde, når ferien er begyndt, med mindre den kollektive overenskomst giver mulighed for dette. I fremtiden får selskaberne mulighed for at aftale med en medarbejder, at selskabet - hvis der opstår ekstreme situationer - må kontakte ham/hende og aftale, at han/ hun kommer på arbejde, selvom ferien er begyndt. Det kan fx være skybrudssituationer. Hvis selskabet har indgået en aftale med en medarbejder, og det bliver nødvendigt, at medarbejderen kommer på arbejde i sin ferie, skal medarbejderen have erstatningsfri for det antal dage, der berøres, ligesom medarbejderens evt. økonomiske tab skal erstattes efter ferielovens regler.

10 10 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Uddannelse og kompetenceudvikling Aftalen om uddannelse er blevet moderniseret Aftalen om uddannelse og kompetenceudvikling er blevet moderniseret og forenklet. Det traditionelle uddannelsesbegreb er erstattet af det bredere og mere tidssvarende begreb kompetenceudvikling, som dækker over e-learning, sidemandsoplæring, kurser mv. De detaljerede bestemmelser om udviklingsmål og kompetenceplaner er udgået til fordel for, at der i stedet lokalt i den enkelte virksomhed skal aftales retningslinjer for drøftelser om kompetencebehov og -ønsker. Fagligt arbejde Den nye overenskomst ændrer på en række områder rammerne for det faglige arbejde Lokal konfliktløsning Det præciseres nu i regelsættet om behandling af faglig strid, at der forinden et organisationsmøde mellem FA og DFL, lokalt skal holdes et møde mellem selskab og personaleforening. Formålet er at finde en løsning på det lokale niveau. Der skal foreligge et underskrevet referat fra mødet. Opnås der ikke enighed, kan sagen videreføres til organisationerne. FA forventer, at mange sager fremover løses lokalt. Sygesamtaler Når der skal holdes en sygesamtale med et medlem af DFL indenfor de første fire ugers sygefravær, skal selskabet tilbyde, at tillidsrepræsentanten tilkaldes til samtalen. Ny regel ved opsigelse En opsigelse er altid en vanskelig øvelse. Derfor er det nu aftalt, at i de situationer, hvor der er tale om en opsigelse af et DFL-medlem, skal tillidsrepræsentanten være i lokalet fra samtalens begyndelse. Medlemmet kan dog, forinden samtalens start, bede tillidsrepræsentanten om at forlade lokalet. Aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Der er lavet en tillægsaftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Aftalen omfatter: a) håndteringen af problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der skyldes påvirkninger på arbejdspladsen, og som kan føre til psykisk helbredsforringelse b) drøftelse af tiltag, der kan afbøde og forebygge eventuelle problemer indenfor psykisk arbejdsmiljø c) drøftelse af tiltag, der kan øge produktivitet, arbejdsglæde, trivsel samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

11 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 11 Frem mod OK14 Desværre manglede vi de sidste meter før vi kunne aftale et nyt lønsystem, og vi må nok erkende, at det var økonomien, der stak en kæp i hjulet. Men tanken er ikke opgivet. Formand for FA, bankdirektør Anders Jensen, til Finanswatch 8. februar Forsikringsløn Som tidligere nævnt lykkedes det ikke at komme i hus med et nyt lønsystem i OK12. Derfor vil parterne se på et nyt lønsystem i løbet af den kommende overenskomstperiode. Målet er at skabe et lønsystem (Forsikringsløn) med en klar og gennemskuelig lønstruktur, hvor der er sammenhæng mellem den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold. Tidsplanen for arbejdet er: 1. december 2012: Fælles principper for forsikringsløn Praktikken for et nyt lønsystem 1. april 2013 Plan for mulig implementering og overgang Plan for vedligeholdelse af nyt lønsystem 30. juni 2013 Rapport afleveres til styregruppen for Forsikringsløn Forsikringsløn skal gerne være en realitet fra 1. april Task force om kønsbalance FA og DFL nedsætter en fælles task force, som skal se nærmere på kønsbalancen inden for DFL-området. Task forcen skal analysere kønsfordelingen og sætte fokus på blandt andet løndannelse og personalepolitikker. Task forcen skal også udarbejde oplæg til et ligebehandlingsprotokollat. Task forcen nedsættes straks efter overenskomstens ikrafttrædelse og slutter sin afrapportering inden udgangen af overenskomstperioden. Tværnationale samarbejdsudvalg Der skal ske et analysearbejde om tværnationale samarbejdsudvalg. Overenskomstdækning af specialister Der nedsættes en arbejdsgruppe. Den skal undersøge den aktielle overenskomstdækning af specialister. Udvalgsarbejde om socialt kapitel Organisationerne nedsætter en sekretariatsarbejdsgruppe, der skal se på sociale kapitler. Den skal følge de lovgivningsmæssige initiativer samt forberede et forslag til moderniserede bestemmelser om langtidssyge medarbejdere og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3

FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3 FINANS OK 12 i finanskrisens skygge 2 Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3 Arbejdstid: Et opgør med de snævre rammer 4 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudviklig anno 2012

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

TIL OVERENSKOMSTEN 27. MARTS 7. APRIL

TIL OVERENSKOMSTEN 27. MARTS 7. APRIL STEM TIL OVERENSKOMSTEN 27. MARTS 7. APRIL 1 STEM JA Kære medlem Tirsdag den 14. marts indgik Forsikringsforbundet forlig om en ny treårig overenskomst med arbejdsgiverne, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere