Notat vedr. Brandskolen - RESC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. Brandskolen - RESC"

Transkript

1 Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr der udbydes en række beredskabsfaglige uddannelser g kurser til andre beredskaber, ffentlige myndigheder g private virksmheder. Det samlede antal kursister er ca pr. år. Da Brandsklen er kmmunal er den underlagt samme muligheder g begrænsninger der gælder kmmunal aktivitet. Brandsklen kan derfr lvligt uddanne egne brandmænd g persnale fra andre ffentlige myndigheder, f.eks. andre kmmunale brandmænd eller DSB persnale. Brandsklens kursusaktivitet fr private virksmheder sker med baggrund i Brandsklens viden, kmpetencer g kursusaktivitet fr ffentlige myndigheder. Det er vurderingen, at kursusaktiviteten fr private virksmheder er en lvlig aktivitet, da det sker under hensyntagen til betingelserne mkring biprduktin g verskudskapacitet. Hvis Brandsklen videreføres i 60 fællesskabet, er der de samme muligheder fr aktiviteter sm i dag. Frdelene ved at videreføre Brandsklen i 60 fællesskabet vil bl.a. være at det vil være billigere at uddanne egne medarbejdere i eget selskab, mere målrettede specialkurser med højere kvalitet, str fleksibilitet fr afhldelse af kurser, stabsfunktin, videnscenter, lgistikcenter g støttefunktiner. En mulig ulempe ved at videreføre Brandsklen i 60 fællesskabet vil være, at det er en øknmisk risik, såfremt kursusaktiviteten falder. Det skal bemærkes, at såfremt Brandsklen ikke videreføres i 60 fællesskabet, er det usikkert m den fremadrettet vil kunne drives af Slagelse kmmune. Prjektgruppens anbefaling: Prjektgruppen anbefaler, at Brandsklen videreføres i regi af 60 fællesskabet. Baggrund På baggrund af prjektgruppens wrkshp den 3. marts 2015 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et ntat m brandsklen, der beskriver de juridiske rammer mkring brandsklen frdele g ulemper ved at videreføre brandsklen: i regi af Slagelse Kmmune (kmmune behlder Brandsklen) i regi af 60-fællesskabet - herunder beskrivelse af betingelserne fr 60-fællesskabets vertagelse af sklen. Det frudsættes her, at bygninger g materiel vergår til fællesskabet på samme måde sm øvrige bygninger g materiel. Men herudver er der prblemstillingen vedr. sklens aktiviteter (knw-hw, gdwill m.v.) afvikling/salg af brandsklen 1

2 1. De juridiske rammer mkring brandsklen Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmunale beredskab, g har derfr de samme muligheder g begrænsninger der gælder fr al anden kmmunal aktivitet. På brandsklen uddannes de brandmænd der indgår i Slagelse kmmunes beredskab. Derudver har brandsklen en kursusvirksmhed, hvr der udbydes en række beredskabsfaglige uddannelser g kurser til andre beredskaber, samarbejdspartnere, ffentlige myndigheder g private virksmheder. Brandsklens aktiviteter kan beskrives i en mdel, der består af 3 lag. Kernepgaver, dvs. uddannelse af egne brandflk, frivillige brandflk g brand/førstehjælpskurser fr kmmunale medarbejdere m.m. Uddannelse af andre kmmunale beredskaber g ffentlige myndigheder Uddannelse af eksterne kunder, herunder private virksmheder, f.eks. i ffshrebranchen eller vindmøllebranchen. Eksterne kunder Andre ffentlige myndigheder Kernepgaver uddannelse af egne brandmænd En kmmune har primært til pgave at udøve de aktiviteter, sm ved lv er bestemt at skulle varetages i kmmunerne. Fr beredskabet er hvedaktiviteterne at have et peratinelt beredskab samt at varetage myndighedspgaver i frm af bl.a. brandsyn g beredskabsplanlægning. Hvedaktiviteterne fremgår primært af beredskabslven, med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer mv. 2

3 Kmmunerne må herudver varetage en række andre pgaver på ulvbestemt grundlag, når det ligger indenfr rammen af ffentlige myndigheders aktiviteter, kmmunalfuldmagten. Efter kmmunalfuldmagten må en kmmune sm udgangspunkt ikke drive erhvervsvirksmhed f.eks. i frm af handel, håndværk, industri g finansiel virksmhed. Dvs. at en kmmune ikke uden videre må lave catering ud af huset fra strkøkkener eller rydde sne fr private. Kmmunerne har dg alligevel flere muligheder fr at udføre visse pgaver fr sig selv, andre ffentlige myndigheder g fr private, gennem reglerne m prduktin til eget brug, salg af biprduktin, verskudskapacitet samt lv 548/2006. Der gælder de samme regler fr kmmunale 60 fællesskaber, sm fr kmmunerne. Et kmmende 60 fællesskab mkring beredskab har således samme muligheder g begrænsninger i frhld til aktiviteter sm RESC har i dag. 1.1 Kernepgaver uddannelse af egne medarbejdere Efter kmmunalfuldmagtsreglerne kan en kmmune prducere varer g tjenesteydelser til eget brug. F.eks. kan en kmmune servicere egne biler, gøre rent i egne lkaler, undervise g uddanne egne medarbejdere. Når brandsklen uddanner brandflk g laver kurser i førstehjælp g brandslukning er der tale m prduktin af tjenesteydelser. Når disse kurser sker fr kmmunens egne medarbejdere er der tale m prduktin af tjenesteydelser til eget brug. Derfr kan kmmunen lvligt uddanne egne brandflk g medarbejdere på Brandsklen. 1.2 Sideaktivitet uddannelse af andre Brandsklen har derudver en række kurser der tilbydes andre ffentlige myndigheder, f.eks. kmmunale beredskaber g DSB, g til private virksmheder i f.eks. vindmølle- eller ffshre industrien. Brandsklens uddannelse af eksterne kunder kan betegnes sm sideaktivitet. Ved sideaktivitet frstås i denne sammenhæng pgaver, sm det kmmunale beredskab påtager sig, g sm kmmunen ikke er frpligtet til. Uddannelsen af eksterne kunder kan inddeles i t kategrier, afhængig af m der er tale m ffentlige myndigheder eller private virksmheder Andre ffentlige myndigheder lv 548/2006 Kmmuner g kmmunale fællesskaber 1 har mulighed fr at varetage pgaver fr andre ffentlige myndigheder efter lv 548/ Med lven er der adgang til at udføre mindre pgaver fr andre ffentlige myndigheder. 1 Kmmunale fællesskaber mfattet af kmmunestyrelseslvens 60. 3

4 Hvedbestemmelse i 2 lyder kmmuner 3 kan udføre sådanne pgaver fr andre ffentlige myndigheder, sm kmmunen kan løse fr sig selv. Det er kun faktisk frvaltning sm kmmunen kan udføre fr andre, f.eks. undervisning, lønudbetaling eller pleje af ældre. Der kan ikke udføres myndighedspgaver, f.eks. træffe afgørelser. Det er en betingelse, at kmmunen lvligt selv kan udføre pgaven. Det er gså en betingelse, at den enkelte pgaves værdi ikke verstiger EU s udbudsgrænse fr tjenesteydelser ( kr. i 2015 niveau). Da Slagelse kmmune lvligt kan uddanne egne brandmænd g medarbejdere, jf. reglerne m prduktin til eget brug, så kan Slagelse kmmune derfr gså tilbyde at uddanne andre ffentlige myndigheders brandflk g medarbejdere, f.eks. kmmunale brandflk, medarbejder i Reginen eller DSB persnale. Det gælder både fr uddannelse til brandmand g fr uddannelse i førstehjælpskurser, frebyggende arbejde m.m. fr kmmunale medarbejdere g institutiner, så længe den enkelte kntrakt ikke verstiger ca. 1,5 mi. kr Eksterne private kunder - verskudskapacitet, biprdukter, Udver muligheden fr at varetage pgaver fr ffentlige myndigheder, har kmmunerne i et vidst mfang mulighed fr at undgå værdispild ved at afsætte eventuelle biprdukter, der pstår sm led i kmmunens hvedaktivitet, g i begrænset mfang gså udnytte en verkapacitet. Salg af biprduktin En kmmune kan under visse betingelser lvligt sælge biprdukter fra en kmmunal prduktin. F.eks. kan der sælges verskudstræ fra det kmmunale parkvæsen eller materialerester fra en kmmunal håndværkerafdeling g lignende. Salg af biprdukter mfatter ikke kun salg af varer, men kan gså være salg af knwhw. Altså viden sm kmmunen har pnået ved udførelsen af en lvlig pgave. I frbindelse med Brandsklen vil den viden/knwhw, der er pbygget fr at kunne uddanne egne brandflk kunne betegnes sm et biprdukt, sm vil kunne sælges i frm af kurser. Det er gså lvligt at fretage en vis frarbejdning g at udføre et salgsarbejde med henblik på en øknmisk frsvarlig afsætning. Det må dg ikke frarbejdes så meget, at biprduktet kun er en mindre del af det nye prdukt, ligesm salgsarbejdet ikke må være så mfattende at det får karakter af en selvstændig virksmhed 4. 2 Lv nr. 548 af 8. juni 2006 m kmmuners g reginers udførelse af pgaver fr andre ffentlige myndigheder g kmmuners g reginers deltagelse i selskaber, med senere ændringer. 3 Bestemmelsen gælder gså fr kmmunale 60 fællesskaber, da de anses fr en slags specialkmmune. 4 Karsten Revsbech Kmmuners pgaver s. 115 g Indenrigsministeriets skrivelse af 22. sept

5 Fr det første skal denne viden være en naturlig, tilfældig g uundgåelig følge af en lvlig kmmunal virksmhed. Dvs. at en kmmune ikke må pbygge en specifik viden, alene fr at sælge den til eksterne private kunder. Fr det andet skal det sælges til markedspris. Fr det tredje må der kun fretages en begrænset bearbejdning fr at gøre det salgbart g rentabelt. Endeligt skal der gså fretages en vurdering af mfanget af biprduktinen i frhld til den samlede prduktin. I frhld til Brandsklen skal det således vurderes, m viden/knwhw er pstået på baggrund af kmmunens lvlige pgaver, m kurserne sælges til markedspris g hvrvidt bearbejdningen i frhld til eksterne kurser er begrænset, g m mfanget af de eksterne kurser udgør en begrænset andel af de samlede kurser. Da Brandsklen underviser egne brandflk i kurserne, herunder tunnelberedskab, naturgasbrande m.m., er det vurderingen at knwhw er pstået sm følge af en lvlig kmmunal virksmhed. Det er gså vurderingen, at kurserne er fastsat til markedsprisen, selvm Brandsklen er de eneste i landet der har tunneløvelser g afvikler kurser på naturgasanlæg, hvrfr denne betingelse gså er pfyldt. Spørgsmålet er derefter, m der er fretaget en begrænset bearbejdning af knwhw fr at gøre det salgbart. Brandsklens kursusvirksmhed fremstår ganske mfattende g prfessinel, men dg ikke i et større mfang end andre kmmunale brandskler, herunder Nrdsjællands Brandskle, Aarhus eller Frederikshavn. Hvedparten er kursisterne kmmer enten fra Slagelses eget beredskab eller fra andre ffentlige myndigheder, g mfanget af disse kurser (ca årligt) berettiger en høj grad af prfessinalisme i kursusaktiviteten. Disser kurser skal ikke vurderes efter reglerne m biprduktin. Det der således skal vurderes, er frarbejdningsgraden af viden/kurser i frhld til de % af kursisterne der er private eksterne kunder. Da Brandsklen i frvejen har en str lvlig kursusvirksmhed, er det Brandsklens vurdering, at der kun fretages en begrænset frarbejdning af knwhw i frbindelse med at skulle kunne afhlde eksterne kurser. Endeligt skal mfanget af biprduktinen, dvs. de eksterne kurser, vurderes. Efter Statsfrvaltningens praksis bør biprduktinen have et begrænset mfang, g bør kun udgøre en begrænset del af den samlede prduktin. Hvrvidt % af den samlede prduktin udgør en begrænset del kan være svært at vurdere, da der ikke er faste grænser. Det er vurdering, at den eksterne kursusaktivitet i vidt mfang pfylder betingelserne, g dermed kan betegnes sm lvlig biprduktin. Overkapacitet Sm et underelement til reglerne m biprduktin findes der ngle regler m salg af verskudskapacitet. Hvis en kmmune har et større prduktinsapparat, end den selv kan udnytte, kan kmmunen under visse betingelser sælge denne verskudskapacitet til private. 5

6 Det er dg en betingelse, at verkapaciteten ikke kan afskaffes, g at den er tilfældigt pstået, dvs. at aktiviteten ikke må være dimensineret med det frmål at skabe mulighed fr at varetage pgaver, der sm udgangspunkt ikke er kmmunale. Når det skal vurderes, m det er lvligt at sælge verskudskapacitet, har det gså betydning m pgaven kan varetages af private. Hvis der ikke er private der kan varetage pgaven, taler det fr salg af verskudskapacitet. I frbindelse med Brandsklen kan man se på verskudskapacitet på 2 måder. Fr der første kan man se på de fysiske rammer. Brandsklen har én tunnel, g én vindmølle m.m, altså en fast kapacitet. Disse elementer kan ikke afskaffes, udlejes eller på anden måde nedskæres. Selvm private aktører ikke kunne benytte elementerne, ville man derfr ikke kunne nedbringe kapaciteten. Dette taler fr, at der kan ske salg af den verskudskapacitet der er, ved at have en tunnel eller andet i sit øvelsesmråde. Fr det andet kan man se på udbuddet af tjenesteydelser, altså kurser, sm en kapacitet. Hvis antallet af kurser eller instruktører ikke vil blive nedbragt, selvm man ikke havde private aktører, så vil der være tale m lvlig verskudskapacitet. Med hensyn til m der er private der kan varetage pgaven, så skal det bemærkes, at der ikke er andre i Danmark, der har mulighed fr at uddanne i tunnelberedskab eller afvikle kurser i håndtering af naturgas. Det taler fr at salg af verskudskapaciteten er lvlig. Hvad enten Brandsklen er en del af Slagelse kmmune eller bliver en del af det kmmende 60 fællesskab, vil der skulle fregå den samme afvejning af, m aktiviteterne kan indehldes under reglerne m prduktin til eget brug, biprduktin g verskudskapacitet, da et 60 fællesskab bliver betragtet sm en slags kmmune. Et 60 fællesskab har således samme adgang sm en kmmune til at afhlde kursusaktivitet. 2. Frdele g ulemper ved frskellige mdeller Faktuelle frhld mkring RESC: I 2015 er der beskæftiget 11,5 medarbejdere, heraf 4 fuldtidsinstruktører, 3 praktiske/ instruktør, 1 kantinemedarbejder, 1 rengøringsmedarbejder, 1 kntrassistent, 0,5 praktisk medarbejder g 1 leder. Af disse medarbejdere deltager 4 i vagtrdning i frbindelse med Strebæltsberedskabet, g 1 persn deltager i indsatledervagten. Det samlede antal kursister udgjrde i 2014 ca , frdelt på følgende grupper: Antal kursister pr. år Gennemsnit Beredskab/brandmænd % Andre ffentlige myndigheder % Eksterne/private kunder % 6

7 Ttal % Sm det fremgår af tabellen har RESC gennem de seneste tre år haft et stigende antal kursister primært inden fr beredskab/brandmænd, der er steget ca. 60% siden I gennemsnit har beredskab/brandmænd g andre ffentlige myndigheder udgjrt ca. 23% g 59% af det samlede antal kursister i disse år. Denne fremgang ses desuden i nedenstående tabel, der viser at indtægterne er steget gennem de seneste tre år. Faldet i 2014 kan henføres til andre ffentlige myndigheder, der havde færre kursister i dette år. Hvedtal (1000 kr.) Indtægter Driftsudgifter Overført verskud Det er muligt, at verføre en del af budgetrammen mellem budgetårene angivet sm verført verskud. I 2012 g 2013 blev der verført midler til anlægsknten i frbindelse med nybyggeri, hvilket frklarer de høje verskud i disse år. Driftsudgifterne mfatter de løbende udgifter til den daglige drift, herunder løn, persnale, vedligehldelse af udstyr mm., samt investeringer i bl.a. øvelsesbjekter/faciliteter, bygningsmasse, mv. I gennemsnit udgør disse investeringer ca % af de samlede driftsudgifter pr. år. Ejerfrhld, fremadrettet I dag er Brandsklen en del af Slagelse kmmunes beredskab. I frbindelse med sammenlægningen af beredskaberne kan Brandsklen placeres på frskellige måder, hvilket giver frskellige muligheder g ulemper fr både Brand g Redning Vestsjælland. Ntatet ser på 3 frskellige løsninger Slagelse Kmmune behlder Brandsklen Brandsklen videreføres af 60-fællesskabet afvikling/salg af Brandsklen Fr så vidt angår muligheden fr at Slagelse kmmune viderefører Brandsklen, så skal det ske ved at bibehlde aktiviteten i kmmunen. Det er dg vurderingen, at såfremt Slagelse kmmune ikke længere har et kmmunalt beredskab, vil mange af argumenterne fr at der er tale m lvlige sideaktiviteter vægte anderledes. Det kan medføre at det ikke kan lade sig gøre at videreføre Brandsklen i kmmunalt regi. 7

8 Ved salg af Brandsklen kan der både ske salg til 3. mand, men der kan gså prettes et selskab hvr kmmunen er ejer sammen med en eller flere private virksmheder. Der vil under alle mstændigheder være tale m et privatretligt selskab, der skal sælge ydelser til markedspris. 2.1 Frdele g ulemper ved at videreføre brandsklen i regi af Slagelse kmmune Frdele fr fællesskabet, hvis RESC videreføres i regi af Slagelse kmmune: - Ingen øknmisk risik: Fællesskabet har ingen frpligtelser, g løber dermed ingen øknmisk risik. Ulemper fr fællesskabet, hvis RESC videreføres i regi af Slagelse kmmune: - Ekstra udgifter: Fællesskabet vil fremadrettet skulle betale ca. 1 mi. kr. mere til lvpligtig uddannelse af persnel, da de skal købe uddannelserne eksternt. Dertil kmmer desuden udgifter til øvrige specialkurser, f.eks. højderedning g tunnelrøgdykker. - Dårligere kvalitet: Omlægning af kursustyper, hvilket kan frringe udbuddet af uddannelses-/kursustilbud, g dermed give dårligere uddannet brandflk. - Mindre fleksibilitet: Fællesskabet må tilpasse sig markedsudbuddet af uddannelser uden indflydelse på kursusafvikling g indhld. - Færre frivillige: Risik fr færre frivillige, da fællesskabet skal købe sig til alt adgang til øvelsesfaciliteter vil hyppigheden af spændene øvelser falde, g dermed kan det blive svære at fasthlde nye frivillige. 2.2 Frdele g ulemper ved at videreføre brandsklen i regi 60 fællesskab Frdele fr fællesskabet, hvis RESC videreføres i regi af 60 fællesskabet: - Øknmisk besparelse: Lvpligtig uddannelse g vedligehld af egne brandflk medfører besparelser på kurserne, ca. 1 mi. kr. årligt. Dertil kmmer desuden besparelser ved evt. specialkurser (se bilag). - Højere serviceniveau: Fremstilling af specialkurser der sikrer viden til de lkale slukningsmråder, f.eks. særlige risik virksmheder, beflkningssammensætninger, højderedning, tunnelrøgdykker sv. - Større fleksibilitet: Mulighed fr indflydelse på kursusindhld g tilrettelæggelse sm tilgdeser fællesskabet. - Højere kvalitet: Nemmere mulighed fr at sikre g fasthlde højt uddannelsesniveau blandt brandflk, hldledere g frivillige samt taktisk træning af indsatsleder på mderne planspil der matcher de lkale frhld 100% - Stabsfunktin: I frbindelse med særlige uheldssituatiner g hændelser fungerer RESC sm stabsfunktin på baggrund af de eksisterende ressurcer på sklens faciliteter. Frdelen ved dette skal ses i frbindelse ligheds- g nærhedsprincippet - Videnscenter: Dels i relatin til videns krdinering mellem alle brandflk i fællesskabet, g dels i frhld til lkale virksmheder der benytter sig af rådgivning fra RESC i frbindelse med adfærd g sikkerhed fr deres medarbejder. 8

9 - Lgistikcenter g støttefunktin: I frbindelse med større uheld eller kritiske vejrfrhld er RESC s mandskab, materiel g udstyr (luftflasker, slanger, pumper, specielt redningsudstyr, røgdykkerapparater, brandudrustning) bufferlager fr beredskabet i vres nærmråde. - Øvelsesbjekter/faciliteter: Eksempelvis råder RESC sm de eneste i landet ver en øvelsestunnel, samt afvikler kurser i håndtering af naturgas. Desuden har RESC et mderne serviceværksted til servicering af røgdykkerudstyr, slanger, biler samt pfyldning af luftflasker. - Brandkadetter: Mulighed fr at tilbyde en centralt tilrettelagt brandkadet-uddannelse fr kmmunerne. Ulemper fr fællesskabet, hvis RESC videreføres i regi af 60 fællesskabet: - Øknmisk risik: Bl.a. på grund af højere kapacitetsmkstninger 2.3 Frdele g ulemper ved at afvikle eller sælge brandsklen Frdele fr fællesskabet, hvis RESC afvikles eller sælges: - Ingen øknmisk risik: Ingen frpligtelser, g dermed løber fællesskabet ingen risik. Ulemper fr fællesskabet, hvis RESC afvikles eller sælges: - Ekstra udgifter: Fællesskabet kmmer til at betale ca. 1 mi. kr. mere til lvpligtig uddannelse af persnel, da de skal købe uddannelserne eksternt. Dertil kmmer desuden udgifter til øvrige specialkurser. - Dårligere kvalitet: Omlægning af kursustyper, hvilket kan frringe udbuddet af udannelses-/kursustilbud, g dermed give dårligere uddannet brandflk. - Mindre fleksibilitet: Fællesskabet må tilpasse sig markedsudbuddet af uddannelser uden indflydelse på kursusafvikling g indhld. - Færre frivillige: Risik fr færre frivillige samt behv fr nye lkaliteter til de frivillige - Færre øvelsesbjekter/faciliteter: Eksempelvis råder RESC sm de eneste i landet ver en øvelsestunnel, samt afvikler kurser i håndtering af naturgas. Desuden har RESC et mderne serviceværksted til servicering af røgdykkerudstyr, slanger, biler samt pfyldning af luftflasker. - Stabsfunktin: I frbindelse med særlige uheldssituatiner g hændelser er muligheden fr RESC sm stabsfunktin ikke til stede mere. - Intet videnscenter: RESC vil ikke sm en naturlig del frmidle ny viden indenfr brand g redningsmrådet til medarbejderne i redningsberedskabet, eller rådgive virksmheder i frbindelse med frebyggelse af uheld g selvredningsprincipper. Den selvstændige virksmhed vil frmentlig med baggrund i virksmhedens frretningsstrategi, være mere fkuseret 9

10 på nye frretningsmråder. Dermed frsvinder synergieffekten mellem RESC g redningsberedskabet medarbejdere. - Lgistikcenter g støttefunktin: I frbindelse med større uheld eller kritiske vejrfrhld vil RESC s mandskab, materiel g udstyr (luftflasker, slanger, pumper, specielt redningsudstyr, røgdykkerapparater, brandudrustning) ikke være til rådighed fr beredskabet i vres mråde. 10

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010 Bestemmelser fr de kmmunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksmhed Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Den årlige bligatriske vedligehldelsesuddannelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4

SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 MOVIA Siddende Patientbefrdring Aftalefrslag Indhldsfrtegnelse SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 3. MOVIAS SITUATION DEN BEHOVSSTYREDE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab 13. august 2013 Plan fr risikbaseret redningsberedskab 1 Indhld 1. Frmål g baggrund... 4 2. Risikprfil af Slagelse Kmmune... 4 2.1 Generelle plysninger m kmmunen... 4 2.2 Risikprfil ud fra risikidentifikatin

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere