CAUTION 1/2011. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAUTION 1/2011. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk"

Transkript

1 CAUTION 1/2011 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

2 LEDER Nye vinde eller varm luft? Af Mikkel R. Hansen I den senere tid har barometeret hos såvel SAS som CAU indikeret forandring. Vi har oplevet strukturelle ændringer både internt i foreningen, og tillige udskiftninger på centrale poster både i SAS topledelse og indenfor den lokale baseledelse i København. Nye ansigter og friske øjne kan ofte vise sig yderst befordrende for fornyelsesprocesser og adfærdsforandringer. Netop fornyelse og forandring af adfærd kan meget vel være nøgleordene i en, efter min vurdering, tiltrængt proces, som meget gerne over tid skulle kunne muliggøre et tættere og mere konstruktivt samarbejde mellem SAS og CAU. Hvorvidt denne forandring og personudskiftning er tilstrækkelig, for at kunne opnå dette er nok for tidligt at vurdere. Dog kan som jeg som repræsentant i CAU blot konstatere, at det er min klare opfattelse, at der i den siddende bestyrelse hersker et udpræget ønske om, i videst muligt omfang, at søge en løsningsorienteret og konstruktiv tilgang til samarbejdet med arbejdsgiversiden. Det har i den forbindelse været særdeles opløftende at opleve, at der fra den nytiltrådte lokale SAS-ledelse i København fra første færd, er blevet udtrykt ønske om netop et bedre og tættere samarbejde med CAU. Så meget desto mere nedslående kan det derfor opleves, at antallet af sager om jævnlige brud på vores overenskomst er stort set uændret. Forhåbentlig vil vi i den kommende tid se, at antallet af brudsager vil falde, og dermed afspejle de erklærede hensigter. Vi har for nylig desværre oplevet en ganske uhørt og bekymrende tilsidesættelse af vore miljørepræsentanters arbejde i forbindelse med øgningen af arbejdsmomenter på København/Bangkok. Denne sag er beklageligvis i nyhedsmediet take off blevet behandlet på sædvanlig usaglig vis og er, tilsyneladende uden brug af research, forsøgt udlagt som endnu et eksempel på de forkælede SAS-kabineansattes arbejdssky indstilling til deres job. Faktum er imidlertid, at der i forbindelse med nedbemandingen på langruterne, helt i overensstemmelse med gældende kutyme og i tæt dialog og samarbejde mellem arbejdsgiver og miljørepræsentanter, blev foretaget en arbejdspladsvurdering (APV). På baggrund af denne APV udfærdigedes et nyt og reduceret serviceoplæg baseret på det fremtidige bemandingsantal, hvor det bl.a. vurderedes, at servering af varmt brød på MC ikke længere var hensigtsmæssigt. Derfor er det beskæmmende at kunne læse i IFF no. 22 den 30. december, at man fra arbejdsgiverside vælger at lade hånt om miljørepræsentanternes arbejde ved nu at ignorere resultatet af denne APV og egenhændigt beslutte at genindføre servering af varmt brød på MC. Det er mit oprigtige håb, at dette ikke er udtryk for den fremtidige tilgang til håndtering af cabin crews arbejdsmiljø, og at de tilkendegivelser om forbedret samarbejde vi på det seneste har hørt fra arbejdsgiversiden vitterlig er udtryk for, at der blæser nye positive vinde, og ikke blot er varm luft. Udgiver CAU Amager Strandvej Kastrup Tlf Fax Dir / Ansvarshavende Redaktør Mikkel Riemann Hansen / Oplag 1500 stk. / Næste nummer marts 2011 / Materialefrist 7. marts 2011 / Annoncepriser 1/4 side 800,- 1/2 side 1500,- 1/1 side 2500,- / Foto bl.a. SAS / Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger. Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning. / Kopiering tilladt med oplysning af kilde. / Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S Tlf / Miljøcertificeret efter iso

3 FORMANDEN 2011 Godt i gang, mange bolde i luften Af Jakob Esposito Allerførst: GODT NYTÅR! Selvom den nye bestyrelse kun har været i gang med arbejdet i godt to måneder, føles det nærmere, som om vi været i gang i et halvt år. Vi har temmelig mange bolde i luften, fordelt over flere områder. Men vores nye organisationsstruktur synes glædeligvis at virke, som det var tilsigtet. Alle bestyrelsesmedlemmer er ikke bare involveret, men går også til opgaven med en ildhu, som kun kan være til gavn for medlemmerne, og vil forhåbentligt vise sig at give de resultater, som vi stræber efter. En af de bolde, som vel nok repræsenterer det, som optager medlemmerne mest for øjeblikket over en bred kam, er arbejdsbelastningen på kortruteproduktionen. Herunder især fordelingen af denne. Både set i forhold til fordelingen over tid, og på individet. Et forhøjet sygefravær har, udover hyppige henvendelser fra medlemmer til CAU, synliggjort, at vi her har at gøre med et reelt problem, som, hvis der ikke findes en løsning, kan få vidtrækkende konsekvenser. Der SKAL findes en løsning, hvis trenden skal vendes, og det må alt andet lige også være i SAS interesse, og her mener jeg i CPHOK s interesse, hvorfra pengene til det øgede sygefravær skal dækkes. Vi skal jo være opmærksomme på, at mens sygefraværet formentligt belaster Basechefens regnskab, så klinger den for CC manglende kvalitative schedulering positivt ind på kontoen for Planningafdelingen. I hvert fald på kort sigt. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer deltager i arbejdet for at finde holdbare løsninger af scheduleringens vej, som vi så efterfølgende kan præsentere for baseledelsen (og medlemmerne naturligvis). Vi har en forventning om, at dette vil blive modtaget positivt, da det som sagt overordnet set burde være i SAS egen interesse. Vores Tjenestegøringsudvalg vil snarest muligt gå i gang med arbejdet. På generalforsamlingen i november udtrykte en gruppe af de ældre pursere, at man føler, at arbejdslivet for denne gruppe ikke særligt ofte bliver italesat. Det er selvfølgelig noget som vi må reagere positivt på, og derfor vil bestyrelsen invitere til nogle medlemsmøder, hvor vi sammen med medlemmerne vil drøfte, hvordan det er at være CC i alderen 50 70(?). Vi håber, at vi på disse møder kan få belyst de særlige problemer og behov, som er specielle for netop disse medlemmer. Bestyrelsen går i øvrigt allerede nu i gang med forberedelserne af overenskomstforhandlingerne 2012, og som startskud er vi ved at tilrettelægge udsendelsen af en medlemsundersøgelse, for at få klarlagt medlemmernes virkelighedsbillede. Verden for CC, og for CC i SAS i særdeleshed, har unægtelig ændret sig ikke så lidt siden CAU sidste gang udsendte en lignende medlemsundersøgelse i foråret Så det kan meget vel være, at CC s prioriteringer har ændret sig tilsvarende. Vi påregner at sende undersøgelsen ud i april/maj. Et andet af de emner, som optager rigtig mange for nuværende, og har gjort det siden ca. september, er FONDEN. Bestyrelsen har, med finanskrisen som bagtæppe, som be- 3

4 FORMANDEN samme dag, nemlig onsdag den 2. marts Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at møderne bliver afholdt af CAU, som ikke er at forveksle med FONDENS bestyrelse, som er en selvstændig og uafhængig enhed, som skal agere som en sådan. Indkaldelse til møderne bliver udsendt i nær fremtid. kendt brugt mange ressourcer på at få foretaget en udredning omkring FONDEN, og den aftale, som regulerer indbetalingerne fra SAS til denne. Vi er selvfølgelig vidende om, at mange, både de, som ER gået på FONDEN, de som er omfattet af aftalen om den, samt for så vidt også alle øvrige medlemmer, er noget urolige for FONDENS fremtid. Det har selvklart været en forstærkende kilde til uro, at SAS og CAU i fællesskab har sat fristen for opsigelse og tilmelding til FONDEN midlertidigt ud af kraft, fordi vi ønsker, at CC, der ønsker at tage FONDEN skal vide, hvad de har at rette sig efter. Derfor indkalder bestyrelsen også til hhv. et særskilt møde for medlemmer og et særskilt møde for tidligere medlemmer (på Fonden), hvor vi vil komme med en redegørelse i forhold til den udregning, som vi har fået foretaget, og hvordan verden ser ud fremadrettet. Begge møder vil blive afholdt på Endelig kan vi berette, at de tre kabineforeninger samlet har sendt en skrivelse til koncernledelsen, hvor vi udtrykker bekymring over for, hvad vi oplever som et kaos i organisationen, der bunder i underbemanding især i Planning- og Operationsafdelingerne. Det er efter CAU s opfattelse åbenbart, at dette kaos skyldes, at man har en politisk vedtaget bemanding af kontorerne, der ikke imødekommer det reelle behov, hvilket så også meget symptomatisk har medført afskedigelser, efterfulgt af genansættelser, forflytninger, efterfulgt af tilbageforflytninger osv. Alt dette, kombineret med, at vi også er for få CC, efterlader oplevelsen af en organisation, der før eller siden vil kollapse, hvis ikke snart der sættes ind med nogle effektive beslutninger fra ledelsens side. I skrivende stund har ledelsen svaret med, at man agter at invitere de tre foreninger til dialog om henvendelsen. Det er selvfølgelig positivt, om end vi mener, at situationen er så kritisk, at vi hellere så, at man træffer nogle beslutninger, der retter op på misforholdene. Ikke mindst fordi man offentligt har annonceret, at vi står over for en ekspansion. God arbejdslyst, pas godt på hinanden, og jer selv! 4

5 BESTYRELSEN Kära kollegor Af Anna-Lena Gustafsson God fortsättning och ett gott år för flygbranschen Livet i huset på Amager Strandvej 418 går vidare och det saknas inte några arbetsuppgifter till CAU s styrelse. Vi har den sista tiden fått berättelser om underbemanning, avsaknad av måltidsuppehåll, individuella deltidsavtal, Supart Q problem, Fatique, Ferieproblem, FDA funderingar,f3 kompensations dagar som ersättning för avsaknad av schedulerade fridagar och flera kollegor med oro över oframkomliga vägar på grund av meterhöga snöberg. Trots vädrets makter och influensans intåg i kabin kåren har vi lyckats gå vidare i det dagliga arbetet i CAU och även börjat staka ut framtiden i vårt arbete i CAU. för oss alla i CAU`s styrelse att vi ska förbereda oss inför förhandlingarna Förberedande inför förhandlingarna görs genom att samla problemställningar, fakta och statistik och tillsammans göra en grundlig analys där alla synpunkter ska vara tillåtna. Styrelsen vet att; vi behöver förbättra vårat mealstopsavtal vi behöver synkronisera våra avtal till vår biologiska klocka vi behöver under ledig tid normal nattvila och nattsömn vi ska kunna jämföra oss med vanliga arbetstagare i Danmark vi behöver tillbringa vår lediga tid med våra familjer vi behöver jämnare arbetsfördelning Vi har sedan hösten startat upp ett arbete tillsammans med NKF och SCCA. Arbetet tillsammans med de andra kabinföreningarna går ut på att stötta och hjälpa varandra i våran gemensamma framtid i SAS. Vi kan som en stor gemensam kabin kår, stödja varandra både internationellt och på det nationella planet. Planen är att vi det kommande året kommer att träffa NKF och SCCA regelbundet och planera tillsammans och hålla oss informerade både på det nationella och på det internationella planet. Vi kommer under våren att ge alla medlemmar en möjlighet att komma med sina synpunkter i en medlemsundersökning. Det kommer även att finnas en öppen dialog med medlemmar i mindre grupper under våren för att kunna fånga upp problemställningar och problemlösningar på vår arbetsplats. Det vi i CAU vill med undersökningen och arbetet i arbetsgrupperna är att fånga det som är viktigast för kabin kåren inför förhandlingarna I CAU har vi strukturerat upp vårt arbete internt i många små arbetsenheter. Tanken med att ha flera små grupper är att fördela arbetsbördan på flera individer inom CAU och därigenom bredda och fördela hela CAU s styrelses kunskap och ansvar. Ju fler som kan och ju fler som vet i CAU desto större chans att få de goda idéerna och bevara kunskapen i CAU. Den stora gemensamma nämnaren är Till er alla, vi i CAU finns här för er skull och vi vill er det allra bästa. VET DU VAD VI ALLA BEHÖVER HA med oss in till förhandlingarna Skriv till oss eller ring till oss eller lägg idéerna i vår låda på basen 5

6 BESTYRELSEN Info fra 6 udvalgene Af Mikkel R. Hansen, Nick Rosenquist, Karin Ligaard, Anna-Lena Gustafsson, Charlotte Halvorsen og Peder Bjerre Vi har været til slingemøde med SAS. Det er som bekendt et månedligt møde, hvor vi som vanligt bliver forelagt produktionstal, produktivitet, sygestatistik, kursusaktivitet etc. Det er ligeledes her vi bringer problemstillinger op omkring schedulering og afvikling etc. Det, som dette møde viste i forhold til tidligere møder er, at det nu er klart for os, at den måde som vores arbejdsliv er blevet håndteret af SAS gennem det sidste halve år, bliver standarden for, hvordan det kommer til at være igennem hele Ressourcerne på bemandingssiden kommer til at være nøjagtigt som behovet, det vil sige, at der er ingen luft til at håndtere uventede situationer eller hensyntagen til cabin crews ønsker om orlov, ekstra kompensationsdage etc. SAS har opskrevet det forventede sygefravær for 2011 med 0,5 % men med det arbejdspres der allerede er og altså også vil være i 2011 på cabin crew, så kan vi kun forvente at cabin crew kommer til at opleve mere nedslidning med naturligt højere sygefravær til følge, end hvad der må siges at være acceptabelt. Dette er i sig selv en uheldig konstellation, men når man så oveni sammenholder det med det faktum, at der ikke er luft i antallet af ansatte, så ser det ikke godt ud. end at være kreative, når de jonglerer med jeres arbejdsliv, og det resulterer igen i rigtig mange brud på overenskomsten. Det er dette vi kan se bliver hverdag i Det vi samtidig så på slingemødet var, at SAS ikke føler sig nødsaget til at lytte til de indvendinger vi har til for eksempel vores problemer omkring mealstop og placeringen af dette. Indstillingen fra SAS side til dette er, at så længe de holder sig inde for aftalen, så er det noget vi må tage med forhandlingsafdelingen i SAS. Der har været lidt divergerende opfattelser ude på linjerne om, hvor de af vores kollegaer der har været på orlov, og som nu glædeligt kommer tilbage, bliver placeret mht. når vi skal bidde ferie. Vi skal hermed slå fast, at de bliver placeret i bunden af gruppe 3 med 255 point. Vi skal venligst bede jer om at holde øje med antallet af fridage som I har fået på jeres januar og februar schedule. Det har vist sig, at der er et problem i systemet, og at der derfor er nogle af jer der ikke har fået det korrekte antal fridage. Er I i tvivl så henvend jer til kontoret. Til de af jer som i øjeblikket sidder med en deltidskontrakt, så vær opmærksom hvornår den udløber. Det vi oplever, som situationen er nu, er at CAU og dets medlemmer bliver udfordret på overenskomsten dagligt. Planning, disponering og trafikvagten sidder bogstavelig talt med neglene i bordkanten for at hænge fast og få programmet til at hænge sammen. Dette medfører, at de ikke har anden udvej Udløber kontrakten eksempelvis 31/5-2011, så kan I naturligvis ikke starte på fuldtid førend den 1/6-2011, uanfægtet hvilken deltidsaftale CAU og SAS ellers har lavet. Afslutningsvis vil vi blot minde jer om, at passe på jer selv og hinanden. 6

7 BESTYRELSEN Ansvaret er også dit Bestyrelsen skal hermed opfordre alle medlemmer til, at hjælpe med til at overholde overenskomsten. Der er i øjeblikket så meget pres på os som ansatte, at der bliver foretaget rigtig mange kreative ting fra SAS for at få tingene til at hænge sammen. Af Peder Bjerre Dette gør også, at de naturligvis i nogle situationer er til at handle med. Bestyrelsen kan godt forstå, at det til tider er fristende, når man på den korte bane kan få noget ud af det selv, men det har bare den uheldige konsekvens, at SAS ikke føler sig forpligtet til at have det rette antal ansatte, hverken hos cabin crew eller hos de mennesker, der skal forvalte vores overenskomst i deres arbejde. Det gælder både disponering og trafikvagt. Det har også den konsekvens, at når vi sidder til brudforhandling med SAS, og der er som bekendt rigtig mange brud i øjeblikket, så anvender SAS den retorik, at hvis der indgået en aftale med det enkelte crewmedlem, så kan man tillade sig hvad som helst. Dette er naturligvis ikke korrekt, men det besværliggør vores argumentation overfor SAS. Hvis ikke vi selv overholder overenskomsten, er det selvfølgelig svært at forestille sig andre gøre det. Så endnu engang skal vi fra bestyrelsens side venligst anmode jer om at overholde overenskomsten, både for din egen, men også for dine kollegers skyld. 7

8 Pensions- og forsikringsoversigt Nedenstående tabel beskriver de forsikringer og den pensionsordning, du er omfattet af via din ansættelse som Cabin Crew i SAS. Generelt er du dækket af forsikringerne i hele verden, uanset om du kommer til skade eller bliver syg på arbejdet eller i fritiden. Dækningens størrelse Virkemåde Forsikringsselskab Er der noget jeg skal være opmærksom på? Sygdom / invaliditet Tab af certifikat sum Maks kr. Hvis du mister dit certifikat på grund af sygdom eller ulykke vil du efter seks måneder få en engangsudbetaling på maks kr. Udbetalingen optrappes så du senest ved det fyldte 30. år er berettiget til den fuldt udbetaling. Fra du fylder 50 år aftrappes beløbet med 1/10 årligt. Udbetalingen reduceres forholdsmæssigt ved deltidsansættelse. Nordea Liv & Pension Udbetalingen er skattefri. Tab af certifikat løbende udbetaling 20 % af den pensionsgivende løn Hvis du mister certifikatet af medicinske årsager, vil du efter tre måneder få udbetalt 20 % af din pensionsgivende løn. Udbetalingen sker dog tidligst fra din løn er ophørt og tre år frem. Udbetalingen forudsætter, at du har været omfattet af pensionsordningen i mindst fem år. Nordea Liv & Pension Du skal betale almindelig skat af udbetalingen. Tab af erhvervsevne generelt 70 % af den pensionsgivende løn Hvis din almene erhvervsevne er nedsat med mindst 50 % på grund af sygdom eller ulykke, får du udbetalt 70 % af din pensionsgivende løn. Udbetalingen fortsætter så længe din erhvervsevne er nedsat, dog kun til du fylder 60 år (eller ved død forinden). Nordea Liv & Pension Du skal betale almindelig skat af udbetalingen. Forsikringen kan hæves til 80 % eller sænkes til 40 % af din pensionsgivende løn. Du kan samlet set ikke få mere end 80 % af din løn udbetalt ved mistet erhvervsevne. Er du omfattet af andre tilsvarende forsikringer, vil vi derfor opfordre dig til at kontakte Aon Hewitt. Ulykkesforsikring Maks kr. Hvis du som følge af en ulykke får en méngrad over 5 %, udbetales forsikringen. Udbetalingen størrelse svarer til méngrad gange forsikringssummen (fx 5% = kr.). Forsikringen aftrappes fra du fylder 55 år og bortfalder, når du fylder 60 år. First Marine Udbetalingen er skattefri. Forsikringen dækker uanset om ulykken sker på arbejdet eller i din fritid. Forsikringen dækker også skader på dine tænder, såfremt skaden er sket som følge af en ulykke. Forsikringen bliver udbetalt, selv om du er omfattet af andre ulykkesforsikringer. Bidragsfritagelse Forsikringen svarer til størrelsen af din pensionsindbetaling Hvis din almene erhvervsevne nedsættes med mindst 50 %, overtager pensionsselskabet din fremtidige pensionsindbetaling. Indbetalingen opretholdes så længe din erhvervsevne er nedsat, dog kun til du fylder 60 år. Nordea Liv & Pension Fritagelsen gælder både SAS's pensionsbidrag, dit eget bidrag samt eventuelle frivillige bidrag. Hvis du indbetaler en del af dine bidrag til egen bank, vil du som udgangspunkt ikke kunne opnå fritagelse for den del. Kritisk sygdom Forsikringssum på Forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du får stillet Forenede Gruppeliv Udbetalingen er skattefri. 8

9 Dækningens størrelse Virkemåde Forsikringsselskab Er der noget jeg skal være opmærksom på? kr. en diagnose på en "kritisk sygdom". Udbetalingen sker udelukkende på baggrund af diagnosen. Det har derfor ikke betydning, om du kan fortsætte med at arbejde, eller vende tilbage til arbejdet efter endt behandling. Ikke alle sygdomme betragtes som "kritisk sygdom" af forsikringsselskabet. Af forsikringsbetingelserne fremgår det hvilke sygdomme, der er omfattet. Forsikringen bliver udbetalt fuldt ud, uanset om du er forsikret på anden vis. Dødsfald Dødsfaldsdækning Forsikringssum på kr. I tilfælde af din død bliver forsikringen udbetalt som en engangssum til dine efterladte. Forenede Gruppeliv Vær opmærksom på begunstigelsen. Hvis du har en kæreste/samlever, du ikke har boet sammen med i mindst to år, skal du aktivt begunstige ham/hende. Kontakt Aon Hewitt for yderligere information. Forsikringen vil generelt set blive udbetalt fuldt ud, uanset om du har andre lignende forsikringer. Depotsikring Dit depot I tilfælde af din død før pensionering, bliver din pensionsopsparing til dine efterladte. Nordea/Danica/ Skandia eller egen bank. Vær opmærksom på begunstigelsen. Hvis du har en kæreste/samlever, du ikke har boet sammen med i mindst to år, skal du aktivt begunstige ham/hende. Kontakt Aon Hewitt for yderligere infomation. Pension Ratepension, kapitalpension eller livrente Pensionsudbetalingen svarer til størrelsen af din opsparing Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os: Din pensionsopsparing kan allerede udbetales fra du fylder 55 år, men som udgangspunkt sker det fra du fylder 60 år. Du har naturligvis mulighed for at udsætte udbetalingen, hvis du går på pension på et senere tidspunkt. Din pensionsopsparing er som standard oprettet som en ratepension med løbende udbetaling over mindst 10 år. Du kan også vælge andre pensionstyper kontakt Aon Hewitt for yderligere information. Nordea/Skandia De første 3,0 % af pensionsbidraget betaler for dine forsikringer. De næste 5,0 % indbetales til Nordea Vækstpension. Den resterende del kan du selv vælge at spare op i enten Nordea Liv & Pension, Skandia Pension eller din egen bank. Vi anbefaler, at du kontakter Aon for personlig rådgivning. Aon Hewitt Strandgade 4C 1401 København K Tlf.: Mail: 9

10 MIR Varme boller eller ej SAS har valgt at indføre varmt brød på BKK 2 servering med start 1. januar 2011, selv om MIR - Verneombudene samt Skyddsombudende - ABSOLUT IKKE anbefaler dette. Dette er et af de arbejdsmomenter vi bl.a. blev enige om sammen med SAS at fjerne, når SAS vælger at reducere med 1CC. Der har været kørt et projekt om kabinepersonales fysiske arbejdsmiljø, hvor netop kaffeservering og brøduddeling endte op med at være de hårdeste arbejdsbelastninger vi har om bord - altså hovedresultatet af en gedigen undersøgelse. I de følgende 3 mdr. bliver der kørt en QA (Question and Answers) på CARI for at kortlægge hvordan det fungerer for jer i hverdagen. Derefter tages det op med SAS igen. SAS argumentation er, at der kommer så mange klager fra pax og fra kollegaer fordi brødet har ligget i vognene i over 10 timer Meningen var jo egentlig at der skulle bydes på en bedre kvalitet brød, nu da det skulle være koldt men det skete ikke I stedet får vi større arbejdsbelastning HUSK VI VAR ENGANG 11 CC på A340/330 nu er vi 9CC Vi hører gerne jeres mening om dette så husk at kommentere QA som kommer på langrute CARI. Clear down! Godt arbejdsmiljø er også når dine værktøjer virker Vidste du, at du selv har mulighed for at din OBT kommer til at virke korrekt, selvom din kollega har glemt at afslutte eller overføre data til Master OBT! Når du tænder for din OBT vil der på siden vises muligheden Clear Down hvis du er så uheldig at overtage en OBT som andre ikke har håndteret korrekt af den ene eller anden grund. Denne Clear Down findes kun på startsiden, hvis OBT ikke er korrekt logget ud Så altså en god ide at lægge mærke til om der er mulighed for at lave Clear Down inden du selv gør arbejdsredskabet klar til din flyvning. 10

11 MIR Move Smarter Den 24. januar til den 4. februar er/var der arbejdsmiljøudstilling på basen. Alle har modtaget invitation i posthylden til at deltage Vi håber du fik/får noget ud af udstillingen. Fremover kan du selv være med til at sætte fokus på ergonomien om bord og tilmed give gode råd videre til dine kolleger. De 5 gode råd beskrevet i inviationsbrochuren tåler at blive genfortalt her; 1. Velkommen Det kan blive til rigtig mange nik i løbet af din arbejdsdag, når du hilser goddag eller farvel til passagererne. Så prøv at undgå at nikke med hovedet. Et smil og et goddag/velkommen/farvel er lige så imødekommende. 2. Se på kunden Gå med vognen foran dig, så du har øjenkontakt med passagererne. Det giver god kontakt og forbedrer din arbejdsstilling. Vend næse og tæer samme vej mod kunden. Specielt når du stopper og taler eller skal give eller tage imod noget fra passagererne. 3. Bydemåde Brug begge hænder når du serverer brød og bakker. Hold i brødkurven på den længste side af kurven, så dit greb er tættest på tyngdepunktet. Vend næse og tæer samme vej mod kunden. Giv dig god tid og lad passager selv række frem efter brødet. 4. Det gode træk (CRJ) Når du trækker Crewstolen ud, så tænk på at bruge benene og overkroppen til trækket og ikke kun hænder, arme og skuldre. Stå med siden stil stolen, venstre ben forrest Træk i stroppen med begge hænder Spænd i kroppen og brug kropsvægten til at trække stolen halvt ud Slip stroppen og skift ben så højre ben er forrest Tag fat med begge hænder på venstre side af stroppen, venstre hånd øverst Spænd i kroppen og træk stolen helt ud 5. Servering (Kaffe/the) Hold stegepanden tæt på kroppen og under albuehøjde, mens du skænker kaffe/the i koppen. Skift greb efter hvor fyldt kanden er. Hold mikropauser, når det er muligt, dvs.; Hvil kanden på ryglænet Sænk armen, så kanden holdes nede langs hoften Skift hånd undervejs Støt med modsatte hånd 11

12 Fyringsrunde på job Rynker signalerer erfaring, men de kan blive for dybe Mange solferier n age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når du har tid. Tel , Årene som alenemor Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal blot tage annoncen her med. KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K. ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C. 208x143_annonce.indd 1 12/10/07 14:54:45 Psykologsamtaler tilbydes Jeg er Cand. psych. Aut. med indgående kendskab til luftfartsbranchen, idet jeg tidligere har været pilot hos SAS, hvor jeg var FP på B737. Mine specielle kompetencer er: Stress Angst Depression Livskriser Kriser individuelle, grupper og par Akutte kriser Flyveangst Selvværdsproblematikker Spiseforstyrrelser Min tilgang er Kognitiv terapi. Min praksis ligger på: Mosede Strandvej 2B, 2670 Greve. For spørgsmål, tidsbestilling og andet er du meget velkommen til at kontakte mig på: eller tlf.: Du kan også skrive til mig via min hjemmeside:

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere