Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker"

Transkript

1 Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel snak med en af de evt. kmmende klleger g med sklens leder. Ved ansættelsessamtalerne sørges der fr et phldsrum, hvr evt. ventetid kan tilbringes g hvr drikkevarer g infrmatinsmateriale m sklen er stillet frem. Når ansættelsessamtalerne har fundet sted rienteres alle ansøgerne så hurtigt sm muligt m, hvem der er indstillet til ansættelse. Første arbejdsdag: På den første egentlige arbejdsdag bydes den nye medarbejder velkmmen til arbejdet g præsenteres fr kllegerne i sin egen persnalegruppe. I starten af ansættelsesfrløbet: Den nyansatte præsenteres fr de frskellige medarbejdergrupper på sklen. Ledelsen Kntrpersnalet Lærere/børnehaveklasseledere SFO-pædagger Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Tandlægeklinikken Sundhedsplejersken Sklepsyklgen Opfølgning/MUS : I ktber/nvember indkaldes den nyansatte til en samtale med ledelsen sm pfølgning på intrduktinsprgrammet. Evt. sm en del af medarbejderudviklingssamtalen. Lærere g børnehaveklasseledere: Intrduktinsmøde: Nyansatte medarbejdere inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de vises rundt på sklen g får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen "Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab Nøgler/alarmsystem Arbejdsfrdelingsplan Tjenesteplan/Mødeplan Beredskabsplan Ferieplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Side 1 af 8

2 Planver møder g arr. Invitatin til smmerferiefrksten Fagfrdeling: Hvis det er muligt deltager nyansatte lærere i fagfrdelingen på lige fd med sklens øvrige lærere. Det skal sikres at nye klleger får gde skemaer med mange timer i få klasser. I frbindelse med planlægningen af år t støttes med rientering m principper g prcedurer fr fag-/arbejdsfrdelingen. Kntaktpersn/Tutr-rdning: Til den enkelte nyansatte udpeges en tutr/kntaktpersn, fra et af de lærerteams vedkmmende indgår i, sm i samarbejde med sklens ledelse varetager intrduktinen til arbejdet til sklen. Der aftales en passende timepulje til varetagelse af pgaven. Av-udstyr/kpimaskiner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld Edb-udstyr/Adgangskder/Sklekm g persnale-/elevintra Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Inderdning Kafferdning Lejrskler Lkaler, reservatin g brug af Materialebestilling Pauser Samtaleanlæg Sciale aktiviteter Spisning medelever Tavshedspligt Telefn g telefnering frasklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Faglige frhld: Lærernes tillidsrepræsentant rienterer nyansatte m: ansættelsesfrmer arbejdstidsaftalens udmøntning på sklen lønaftalen generelt m det fagligplitiske arbejde Skle-hjem-samarbejde: Nye lærere inviteres med til det første frældremøde i de klasser de underviser. Nye lærere, der er klasselærere, støttes i frbindelse med afhldelse af det første frældremøde i klassen. SFO-pædagger: Frældresamtaler: Vi deltager i frældresamtaler i klasse, men afhlder ikke selvstændige frældresamtaler. Vi kntakter frældrene/lærerne hvis vi er i tvivl m et eller andet, g frventer I kntakter s hvis I har spørgsmål. Side 2 af 8

3 Frældresamarbejde: Rengøringsassistenter: Vi lægger str vægt på et tillidsfuldt g prigtigt samarbejde med hvert enkelt barn. Vi mener, det er vigtigt, at vi gensidigt rienterer hinanden m barnets udvikling g trivsel. Ngle af jer ser vi ftere end andre, men det udelukker ikke, at vi indimellem kan tage en snak. Vi kntakter lærer/frældre, hvis vi skønner det nødvendigt. Det samme ønsker vi sker fra jeres side, da vi altid er til rådighed fr at aftale et tidspunkt fr en snak, når/hvis I gerne vil have yderligere infrmatin m barnets trivsel.lign. Tekniske servicemedarbejdere: Intrduktin af lærerstuderende på Vrrevangsklen Intrduktinsmøde: Praktikanter inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de præsenteres fr praktiklærerne g vises rundt på sklen samt får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab/hylde/kasse Nøgler/alarmsystem Beredskabsplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Plan ver møder g arr. i praktikperiden Regler g praksis: I praktiklærerens vejledning indgår intrduktin til arbejdet til sklen. Arbejdstid Av-udstyr/kpimaskine Beredskabsplaner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld EDB-udstyr/adgangskder/Sklekm Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Kafferdning Lkaler, reservatin g brug af Skle-hjem-samarbejde Sciale aktiviteter Spisning med elever Tavshedspligt Teamsamarbejde Telefn g telefnering fra sklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Side 3 af 8

4 Samarbejdsparter på sklen: Praktiklæreren sørger fr at praktikanten præsenteres fr: Ledelsen Kntrpersnalet Lærere g børnehaveklasseledere SFO persnale Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Handleplan fr fratrædelse Når en medarbejder, der har været ansat på Vrrevangsklen i en længere årrække, går på pensin eller efterløn, fratræder på grund af sygdm eller går videre til en anden stilling, kan der, hvis det ønskes, laves et lille arrangement, så vedkmmende på behørig vis kan tage afsked med kllegaer. Omsrgsplan fr Vrrevangsklen Frmål: Vi ønsker at skabe et miljø på Vrrevangsklen, hvr et fælles ansvar sikrer msrg fr hele elev- g persnalegruppen. Det persnlige tab/belastning Det fælles tab/ belastning Det kllegiale tab/belastning Denne plan findes på sklens kntr, biblitek g i SFO samt sklens hjemmeside Sygefraværsplitik. På Vrrevangsklen stræber vi efter at skabe et psykisk g fysisk arbejdsmiljø, der fremmer trivsel g arbejdsglæde g dermed mindsker risiken fr at arbejdet gør medarbejderne syge. Hvrdan vi i praksis udfører de handlinger, sm frebygger sygdm, drøftes jævnligt i sklens MED-udvalg. Uanset arbejdsmiljø vil der imidlertid altid være medarbejdere, sm bliver syge af frskellige årsager. Sygdm g fraværsplitikken handler m hvad arbejdspladsen kan gøre i disse tilfælde. Der er ikke tale m, at syge medarbejdere skal mistænkeliggøres. Derimd skal sygdms- g fraværsplitikken sikre, at både medarbejdere g ledere har et ansvar fr at minimere sygefravær g frebygge langtidssygdm. Fr at leve p til dette ansvar er det nødvendigt med åbenhed m sygefraværet g med vilje til dialg m løsninger. Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Meddelelse af sygdm: Lærerne, børnehaveklasselederne g scialpædaggerne kntakter kntret på tlf.: mellem kl SFO pædagger kntakter SFO Vrrebassen mellem kl på tlf.: Raskmeldinger: Lærerne: Dagen før inden kl Børnehaveklasselederne: Dagen før inden kl SFO pædagger: Dagen før inden kl Undtagelse!!!: Er ikke andet aftalt, er man autmatisk raskmeldt efter en weekend. Rygeplitik Undervisningstiden/sklefritidsrdningens åbningstid: Der må ikke ryges i samvær med eleverne/børnene. Alle lkaler på sklen skal være røgfri i undervisningstiden g sklefritidsrdningens åbningstid på nær: Rygelkalet ved lærerværelset. Side 4 af 8

5 Møder: Alle møder er røgfri. Fx. sklebestyrelsesmøder, frældremøder, pædaggisk råds møder, frældresamtaler, pædaggiske dage/arrangementer, studiekreds, fagudvalgsmøder, samarbejdsudvalgsmøder m.v. Der hldes et rimeligt antal pauser, hvr rygning er tilladt på bestemte steder. Lejrskler, hytteture, ekskursiner, klni fr sklefritidsrdningen: Lærere g sklepædagger må ryge på lejrskle, hytteture, ekskursiner g klni, når der tages tilbørligt hensyn til sklens verrdnede rygeplitik. Sklefester g persnalefester: Der kan gives dispensatin ved specielle lejligheder i bestemte lkaler. Alkhlplitik på Vrrevangsklen Mål: Det er vrt mål med denne alkhlplitik at skabe en kultur på Vrrevangsklen hvr: der er en frnuftig mgang med alkhl Det vil sige, at der nrmalt ikke nydes alkhl i arbejdstiden. åbenhed erstatter frtielse/misfrstået lyalitet. alle arbejder på, at der ikke pstår situatiner, hvr alkhlprblemer kan frekmme i det daglige. alle er med til at efterleve alkhlplitikken i det daglige. Der må ikke indtages alkhl i arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkhl, uanset m dette er indtaget uden fr arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere i det daglige arbejde med elever/børn g frældre lugter af alkhl. Undtaget fra denne regel er de situatiner, sm er beskrevet under afsnittet "Traditiner". Traditiner Der er traditin fr, at alkhlindtagelse accepteres ved specielle lejligheder fx.: I et frikvarter/pause i frbindelse med kllegaers fødselsdage, jubilæer m.v. Ved frældremøder/frældrearrangementer. Lejrskler - hytteture - klni. Persnalefester. På lærerværelset/persnalestuen efter endt undervisning/arbejde. Disse traditiner bibehldes, idet den enkelte medarbejder har ansvar verfr de uskrevne regler m alkhlindtagelse, sm hver af disse traditiner indebærer. De uskrevne regler indehlder det princip, at persnalet sm hvedregel ikke indtager alkhl i samværet med elever/børn. Hjælpefranstaltninger Ansatte med alkhlprblemer skal hjælpes g har samtidig pligt til at medvirke. (Se pjecen: Psitiv knfrntatin). Enhver henvendelse g enhver sag vedrørende alkhlprblemer vil blive behandlet frtrligt. Alkhlprblemer er ikke en privatsag. Derfr er det alles ansvar at tage alkhlprblemer p. Ledelsen inddrages i sagen. Plitik m vld g trusler m vld Hvis en medarbejder har været udsat fr vld eller trusler m vld af en elev eller fra frældre, er prceduren følgende: Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Side 5 af 8

6 Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Elever har primært til bibliteket evt. mediateket i frbindelse med pgaveløsning. Hvis du benytter klassesæt. lign. i længere tid, så læg en seddel på materialets plads, så andre kan finde det. Nøgler må ikke udlånes til elever. Alle rekvisitrum skal være aflåsede. Ingen elever må kmme i disse rum uden lærer- /pædaggledsagelse. Frældremøde: Kan afhldes i persnalerummet. Tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Frældresamtaler: Lkale (ikke i persnalerummet) g tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Alle aktiviteter ud ver nrmalt skema meddeles den tekniske serviceleder af hensyn til aflysning af fritidsbrugere, varme, rengøring sv. Aula g gymnastiksal 4 uger før. Klassesæt. lign.: henvendelse biblitekaren. Materialer i øvrigt: henvendelse viceinspektøren. Støtteundervisning til f.eks. fremmedsprgede elever: henvendelse til fremmedsprgcentret (MS, KG, SI). Enhver lkaleændring, selv en enkelt time, meddeles på kntret. Ingen elever må frlade lkalerne (gså mklædningsrum) før udringning. Hvis sklen frlades i enkelte timer, skal dette meddeles på kntret. Ekskursin, lejrskler g lign. meddeles kntret i gd tid før de finder sted. Skema fås på kntret. Bus-klippekrt fås på kntret. Angiv deltagerantal g bestemmelsessted. Ved et strt antal klip bedes kntret varsles ngle dage i frvejen. Hvis du planlægger arrangementer, der berører klleger, sørg da fr, at disse er infrmeret først. Ingen elever må phlde sig i mklædningsrum uden lærerledsagelse. Elever, der ikke deltager i idræt, skal følge med sm tilskuere. Talrige frsømmelser, f.eks. 15 dage på 1/2 år, meddeles inspektøren. Er du selv fraværende, da giv så vidt muligt vikaren nget at arbejde med. Du kan evt. have nget materiale liggende i klasseværelset. Persnalerummet må anvendes til frældremøder m/u elever, når en lærer/pædagg står fr g er med til mødet. Må ligeledes anvendes til møder indkaldt af sklebestyrelsen eller ledelsen. Må ikke anvendes til frældresamtaler. Den lærer/pædagg, der har sidste time i et lkale, sørger fr at trække gardiner fra, lukke vinduer, slukke lys g låse døren. Spørg klleger, hvis du er i tvivl m nget. Vi er her fr at hjælpe hinanden. Kntrlukning: Sekretærkntret er lukket fra kl Nul-tlerance - et papir til inspiratin Nul-tlerance er ikke et udtryk fr mangel på almindelig tlerance, men en markering af, at vksne markerer hldninger g sætter grænser - g reagerer ved uacceptable verskridelser. Hldninger g værdier Et fælles udgangspunkt fr sklernes hldningsdannelse er flkesklelven, specielt frmålsbestemmelsen. At sætte rd på hldninger g værdier på lkalt plan kan ske gennem mange frskellige prcesser, det må dg anses fr vigtigt, at de invlverede vksne gøres til parter i prcessen. Yderligere plysninger kan findes på sklens kntr. Plitik ved kritisk sygdm En persnaleplitik fr livstruende sygdm / kritisk sygdm betyder ikke at den individuelle behandling af den enkelte medarbejder frsvinder. Betydningen af at have en plitik består først g fremmest i, at man dermed har ngle rammer fr, hvrdan Vrrevangsklen håndterer livstruende sygdm / kritisk sygdm, g at rammerne gælder alle sklens medarbejdere. Hvilke sygdmme betegnes sm kritisk sygdm? følgende sygdmme er af frsikringsselskabet Frenede Gruppeliv katalgiseret sm en kritisk sygdm: Side 6 af 8

7 De fleste ndartede kræftfrmer Bypass-pererede tilfælde af krnarsklerse Bldprp i hjertet Ballnudvidelse i hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/bldprp i hjernen Muskelsvind Sækfrmet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerse Visse gdartede svulster i hjerne g rygmarv Større rgantransplantatiner (hjerte, lunge g lever) HIV-infektin sm følge af bldtransfusin eller arbejdsbetinget smitte Amytrfisk lateralsklerse (ALS) Nyresvigt AIDS Parkinsns sygdm Blindhed Døvhed De præcise diagnser, sm dækkes fremgår af frsikringsbetingelserne sm kan findes på selskabets hjemmeside Gruppelivsfrsikring ved Kritisk sygdm Pr. 1. ktber 1999 blev der til gruppelivsfrsikringen tilknyttet dækning ved kritisk sygdm i frm af et engangsbeløb. Der er tale m frsikring, sm er et gde i frbindelse med ansættelsesfrhldet g sklens ledelse vil sikre at eventuelle sygdmsramte medarbejdere rienteres m muligheden fr at få dækningen udbetalt. Gruppelivsfrsikringen gælder fr alle medarbejdere mellem 17 g 67 år g med mindst 10 timer m ugen (dg mindst 15 timer m ugen fr verenskmstansatte lærere). Derudver kan der være dækning fra frsikring tegnet af den faglige rganisatin eller privat tegnet frsikring. Handlingsplan i frbindelse med kritisk sygdm Det er målet fr Vrrevangsklen at skabe så str tryghed sm muligt fr sklens medarbejdere der får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Medarbejderne er frskellige, g ikke alle har brug fr det samme fra deres arbejdsplads, når de får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Skleledelsen tilbyder den sygdmsramte medarbejder en samtale 6-8 uger efter diagnsen. Når mødet bliver aftalt, skal det understreges, at mødet ikke handler m en eventuel afskedigelse, men m hvrdan medarbejderen har det, g m hvrdan kntakten kan prethldes inder sygdmmen. Medarbejderen kan til enhver tid få en samtale med skleledelsen eller hvem medarbejderen måtte ønske. Medarbejderen kan henvises til hjælp g/eller rådgivning andre steder. Det tilstræbes at medarbejderen prethlder sine arbejdsfunktiner så længe helbredet tillader det. Skleledelsen g klleger skal sikre rimelige arbejdsvilkår m.h.t. mlægning af arbejdspgaverne/fagfrdelingen, nedsættelse af arbejdstiden, mskling mv. Skleledelsen infrmer efter aftale med den sygdmsramte kllegerne. Vrrevangsklen pfrdrer alle medarbejdere til åbenhed mkring alvrlige sygdmme på så tidligt et tidspunkt sm muligt. Medarbejderen tilbydes en samtale frud fr genptagelsen af arbejdet efter længere tids sygdmsfravær. Frmålet med denne samtale er, at parterne kan rientere hinanden samt afstemme frventningerne til arbejdsindsatsen i den første tid. Såfremt medarbejderen ønsker dette, kan det være hensigtsmæssigt at en sagsbehandler fra bpælskmmunen deltager. Side 7 af 8

8 Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager: Ulykke g akut sygdm Ansatte har ret til tjenestefrihed af krtere varighed, når tvingende årsager sm sygdm eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i verensstemmelse med gældende verenskmster, aftaler g/eller praksis. Pasning af alvrligt syge børn under 18 år Ansatte, sm er frældre til alvrligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne fr at få øknmisk gdtgørelse jf. dagpengelven er pfyldt. Arbejdsgiveren har dg mulighed fr at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudver aftales yderligere tjenestefrihed. Pasning af børn med nedsat funktinsevne mv. Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvrtil bpælskmmunen yder tabt arbejdsfrtjeneste, når den ansatte i hjemmet frsørger et barn under 18 år med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller indgribende krnisk eller langvarig lidelse, g sm i henhld til 29 i lv m scial service er berettiget til tabt arbejdsfrtjeneste. Pasning af døende i hjemmet Ansatte kan få bevilget plejevederlag i henhld til 104 i lv m scial service fr at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Såfremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Arbejdsgiveren betaler den ansatte frskellen mellem plejevederlaget g sædvanlig løn i periden med hel eller delvis tjenestefrihed. Side 8 af 8

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN Dkumentet er under revidering - smmer 2016 OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skle Denne plan skal pfattes sm et beredskab, der kan bruges, når der pstår situatiner sm: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere