Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker"

Transkript

1 Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel snak med en af de evt. kmmende klleger g med sklens leder. Ved ansættelsessamtalerne sørges der fr et phldsrum, hvr evt. ventetid kan tilbringes g hvr drikkevarer g infrmatinsmateriale m sklen er stillet frem. Når ansættelsessamtalerne har fundet sted rienteres alle ansøgerne så hurtigt sm muligt m, hvem der er indstillet til ansættelse. Første arbejdsdag: På den første egentlige arbejdsdag bydes den nye medarbejder velkmmen til arbejdet g præsenteres fr kllegerne i sin egen persnalegruppe. I starten af ansættelsesfrløbet: Den nyansatte præsenteres fr de frskellige medarbejdergrupper på sklen. Ledelsen Kntrpersnalet Lærere/børnehaveklasseledere SFO-pædagger Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Tandlægeklinikken Sundhedsplejersken Sklepsyklgen Opfølgning/MUS : I ktber/nvember indkaldes den nyansatte til en samtale med ledelsen sm pfølgning på intrduktinsprgrammet. Evt. sm en del af medarbejderudviklingssamtalen. Lærere g børnehaveklasseledere: Intrduktinsmøde: Nyansatte medarbejdere inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de vises rundt på sklen g får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen "Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab Nøgler/alarmsystem Arbejdsfrdelingsplan Tjenesteplan/Mødeplan Beredskabsplan Ferieplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Side 1 af 8

2 Planver møder g arr. Invitatin til smmerferiefrksten Fagfrdeling: Hvis det er muligt deltager nyansatte lærere i fagfrdelingen på lige fd med sklens øvrige lærere. Det skal sikres at nye klleger får gde skemaer med mange timer i få klasser. I frbindelse med planlægningen af år t støttes med rientering m principper g prcedurer fr fag-/arbejdsfrdelingen. Kntaktpersn/Tutr-rdning: Til den enkelte nyansatte udpeges en tutr/kntaktpersn, fra et af de lærerteams vedkmmende indgår i, sm i samarbejde med sklens ledelse varetager intrduktinen til arbejdet til sklen. Der aftales en passende timepulje til varetagelse af pgaven. Av-udstyr/kpimaskiner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld Edb-udstyr/Adgangskder/Sklekm g persnale-/elevintra Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Inderdning Kafferdning Lejrskler Lkaler, reservatin g brug af Materialebestilling Pauser Samtaleanlæg Sciale aktiviteter Spisning medelever Tavshedspligt Telefn g telefnering frasklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Faglige frhld: Lærernes tillidsrepræsentant rienterer nyansatte m: ansættelsesfrmer arbejdstidsaftalens udmøntning på sklen lønaftalen generelt m det fagligplitiske arbejde Skle-hjem-samarbejde: Nye lærere inviteres med til det første frældremøde i de klasser de underviser. Nye lærere, der er klasselærere, støttes i frbindelse med afhldelse af det første frældremøde i klassen. SFO-pædagger: Frældresamtaler: Vi deltager i frældresamtaler i klasse, men afhlder ikke selvstændige frældresamtaler. Vi kntakter frældrene/lærerne hvis vi er i tvivl m et eller andet, g frventer I kntakter s hvis I har spørgsmål. Side 2 af 8

3 Frældresamarbejde: Rengøringsassistenter: Vi lægger str vægt på et tillidsfuldt g prigtigt samarbejde med hvert enkelt barn. Vi mener, det er vigtigt, at vi gensidigt rienterer hinanden m barnets udvikling g trivsel. Ngle af jer ser vi ftere end andre, men det udelukker ikke, at vi indimellem kan tage en snak. Vi kntakter lærer/frældre, hvis vi skønner det nødvendigt. Det samme ønsker vi sker fra jeres side, da vi altid er til rådighed fr at aftale et tidspunkt fr en snak, når/hvis I gerne vil have yderligere infrmatin m barnets trivsel.lign. Tekniske servicemedarbejdere: Intrduktin af lærerstuderende på Vrrevangsklen Intrduktinsmøde: Praktikanter inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de præsenteres fr praktiklærerne g vises rundt på sklen samt får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab/hylde/kasse Nøgler/alarmsystem Beredskabsplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Plan ver møder g arr. i praktikperiden Regler g praksis: I praktiklærerens vejledning indgår intrduktin til arbejdet til sklen. Arbejdstid Av-udstyr/kpimaskine Beredskabsplaner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld EDB-udstyr/adgangskder/Sklekm Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Kafferdning Lkaler, reservatin g brug af Skle-hjem-samarbejde Sciale aktiviteter Spisning med elever Tavshedspligt Teamsamarbejde Telefn g telefnering fra sklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Side 3 af 8

4 Samarbejdsparter på sklen: Praktiklæreren sørger fr at praktikanten præsenteres fr: Ledelsen Kntrpersnalet Lærere g børnehaveklasseledere SFO persnale Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Handleplan fr fratrædelse Når en medarbejder, der har været ansat på Vrrevangsklen i en længere årrække, går på pensin eller efterløn, fratræder på grund af sygdm eller går videre til en anden stilling, kan der, hvis det ønskes, laves et lille arrangement, så vedkmmende på behørig vis kan tage afsked med kllegaer. Omsrgsplan fr Vrrevangsklen Frmål: Vi ønsker at skabe et miljø på Vrrevangsklen, hvr et fælles ansvar sikrer msrg fr hele elev- g persnalegruppen. Det persnlige tab/belastning Det fælles tab/ belastning Det kllegiale tab/belastning Denne plan findes på sklens kntr, biblitek g i SFO samt sklens hjemmeside Sygefraværsplitik. På Vrrevangsklen stræber vi efter at skabe et psykisk g fysisk arbejdsmiljø, der fremmer trivsel g arbejdsglæde g dermed mindsker risiken fr at arbejdet gør medarbejderne syge. Hvrdan vi i praksis udfører de handlinger, sm frebygger sygdm, drøftes jævnligt i sklens MED-udvalg. Uanset arbejdsmiljø vil der imidlertid altid være medarbejdere, sm bliver syge af frskellige årsager. Sygdm g fraværsplitikken handler m hvad arbejdspladsen kan gøre i disse tilfælde. Der er ikke tale m, at syge medarbejdere skal mistænkeliggøres. Derimd skal sygdms- g fraværsplitikken sikre, at både medarbejdere g ledere har et ansvar fr at minimere sygefravær g frebygge langtidssygdm. Fr at leve p til dette ansvar er det nødvendigt med åbenhed m sygefraværet g med vilje til dialg m løsninger. Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Meddelelse af sygdm: Lærerne, børnehaveklasselederne g scialpædaggerne kntakter kntret på tlf.: mellem kl SFO pædagger kntakter SFO Vrrebassen mellem kl på tlf.: Raskmeldinger: Lærerne: Dagen før inden kl Børnehaveklasselederne: Dagen før inden kl SFO pædagger: Dagen før inden kl Undtagelse!!!: Er ikke andet aftalt, er man autmatisk raskmeldt efter en weekend. Rygeplitik Undervisningstiden/sklefritidsrdningens åbningstid: Der må ikke ryges i samvær med eleverne/børnene. Alle lkaler på sklen skal være røgfri i undervisningstiden g sklefritidsrdningens åbningstid på nær: Rygelkalet ved lærerværelset. Side 4 af 8

5 Møder: Alle møder er røgfri. Fx. sklebestyrelsesmøder, frældremøder, pædaggisk råds møder, frældresamtaler, pædaggiske dage/arrangementer, studiekreds, fagudvalgsmøder, samarbejdsudvalgsmøder m.v. Der hldes et rimeligt antal pauser, hvr rygning er tilladt på bestemte steder. Lejrskler, hytteture, ekskursiner, klni fr sklefritidsrdningen: Lærere g sklepædagger må ryge på lejrskle, hytteture, ekskursiner g klni, når der tages tilbørligt hensyn til sklens verrdnede rygeplitik. Sklefester g persnalefester: Der kan gives dispensatin ved specielle lejligheder i bestemte lkaler. Alkhlplitik på Vrrevangsklen Mål: Det er vrt mål med denne alkhlplitik at skabe en kultur på Vrrevangsklen hvr: der er en frnuftig mgang med alkhl Det vil sige, at der nrmalt ikke nydes alkhl i arbejdstiden. åbenhed erstatter frtielse/misfrstået lyalitet. alle arbejder på, at der ikke pstår situatiner, hvr alkhlprblemer kan frekmme i det daglige. alle er med til at efterleve alkhlplitikken i det daglige. Der må ikke indtages alkhl i arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkhl, uanset m dette er indtaget uden fr arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere i det daglige arbejde med elever/børn g frældre lugter af alkhl. Undtaget fra denne regel er de situatiner, sm er beskrevet under afsnittet "Traditiner". Traditiner Der er traditin fr, at alkhlindtagelse accepteres ved specielle lejligheder fx.: I et frikvarter/pause i frbindelse med kllegaers fødselsdage, jubilæer m.v. Ved frældremøder/frældrearrangementer. Lejrskler - hytteture - klni. Persnalefester. På lærerværelset/persnalestuen efter endt undervisning/arbejde. Disse traditiner bibehldes, idet den enkelte medarbejder har ansvar verfr de uskrevne regler m alkhlindtagelse, sm hver af disse traditiner indebærer. De uskrevne regler indehlder det princip, at persnalet sm hvedregel ikke indtager alkhl i samværet med elever/børn. Hjælpefranstaltninger Ansatte med alkhlprblemer skal hjælpes g har samtidig pligt til at medvirke. (Se pjecen: Psitiv knfrntatin). Enhver henvendelse g enhver sag vedrørende alkhlprblemer vil blive behandlet frtrligt. Alkhlprblemer er ikke en privatsag. Derfr er det alles ansvar at tage alkhlprblemer p. Ledelsen inddrages i sagen. Plitik m vld g trusler m vld Hvis en medarbejder har været udsat fr vld eller trusler m vld af en elev eller fra frældre, er prceduren følgende: Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Side 5 af 8

6 Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Elever har primært til bibliteket evt. mediateket i frbindelse med pgaveløsning. Hvis du benytter klassesæt. lign. i længere tid, så læg en seddel på materialets plads, så andre kan finde det. Nøgler må ikke udlånes til elever. Alle rekvisitrum skal være aflåsede. Ingen elever må kmme i disse rum uden lærer- /pædaggledsagelse. Frældremøde: Kan afhldes i persnalerummet. Tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Frældresamtaler: Lkale (ikke i persnalerummet) g tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Alle aktiviteter ud ver nrmalt skema meddeles den tekniske serviceleder af hensyn til aflysning af fritidsbrugere, varme, rengøring sv. Aula g gymnastiksal 4 uger før. Klassesæt. lign.: henvendelse biblitekaren. Materialer i øvrigt: henvendelse viceinspektøren. Støtteundervisning til f.eks. fremmedsprgede elever: henvendelse til fremmedsprgcentret (MS, KG, SI). Enhver lkaleændring, selv en enkelt time, meddeles på kntret. Ingen elever må frlade lkalerne (gså mklædningsrum) før udringning. Hvis sklen frlades i enkelte timer, skal dette meddeles på kntret. Ekskursin, lejrskler g lign. meddeles kntret i gd tid før de finder sted. Skema fås på kntret. Bus-klippekrt fås på kntret. Angiv deltagerantal g bestemmelsessted. Ved et strt antal klip bedes kntret varsles ngle dage i frvejen. Hvis du planlægger arrangementer, der berører klleger, sørg da fr, at disse er infrmeret først. Ingen elever må phlde sig i mklædningsrum uden lærerledsagelse. Elever, der ikke deltager i idræt, skal følge med sm tilskuere. Talrige frsømmelser, f.eks. 15 dage på 1/2 år, meddeles inspektøren. Er du selv fraværende, da giv så vidt muligt vikaren nget at arbejde med. Du kan evt. have nget materiale liggende i klasseværelset. Persnalerummet må anvendes til frældremøder m/u elever, når en lærer/pædagg står fr g er med til mødet. Må ligeledes anvendes til møder indkaldt af sklebestyrelsen eller ledelsen. Må ikke anvendes til frældresamtaler. Den lærer/pædagg, der har sidste time i et lkale, sørger fr at trække gardiner fra, lukke vinduer, slukke lys g låse døren. Spørg klleger, hvis du er i tvivl m nget. Vi er her fr at hjælpe hinanden. Kntrlukning: Sekretærkntret er lukket fra kl Nul-tlerance - et papir til inspiratin Nul-tlerance er ikke et udtryk fr mangel på almindelig tlerance, men en markering af, at vksne markerer hldninger g sætter grænser - g reagerer ved uacceptable verskridelser. Hldninger g værdier Et fælles udgangspunkt fr sklernes hldningsdannelse er flkesklelven, specielt frmålsbestemmelsen. At sætte rd på hldninger g værdier på lkalt plan kan ske gennem mange frskellige prcesser, det må dg anses fr vigtigt, at de invlverede vksne gøres til parter i prcessen. Yderligere plysninger kan findes på sklens kntr. Plitik ved kritisk sygdm En persnaleplitik fr livstruende sygdm / kritisk sygdm betyder ikke at den individuelle behandling af den enkelte medarbejder frsvinder. Betydningen af at have en plitik består først g fremmest i, at man dermed har ngle rammer fr, hvrdan Vrrevangsklen håndterer livstruende sygdm / kritisk sygdm, g at rammerne gælder alle sklens medarbejdere. Hvilke sygdmme betegnes sm kritisk sygdm? følgende sygdmme er af frsikringsselskabet Frenede Gruppeliv katalgiseret sm en kritisk sygdm: Side 6 af 8

7 De fleste ndartede kræftfrmer Bypass-pererede tilfælde af krnarsklerse Bldprp i hjertet Ballnudvidelse i hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/bldprp i hjernen Muskelsvind Sækfrmet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerse Visse gdartede svulster i hjerne g rygmarv Større rgantransplantatiner (hjerte, lunge g lever) HIV-infektin sm følge af bldtransfusin eller arbejdsbetinget smitte Amytrfisk lateralsklerse (ALS) Nyresvigt AIDS Parkinsns sygdm Blindhed Døvhed De præcise diagnser, sm dækkes fremgår af frsikringsbetingelserne sm kan findes på selskabets hjemmeside Gruppelivsfrsikring ved Kritisk sygdm Pr. 1. ktber 1999 blev der til gruppelivsfrsikringen tilknyttet dækning ved kritisk sygdm i frm af et engangsbeløb. Der er tale m frsikring, sm er et gde i frbindelse med ansættelsesfrhldet g sklens ledelse vil sikre at eventuelle sygdmsramte medarbejdere rienteres m muligheden fr at få dækningen udbetalt. Gruppelivsfrsikringen gælder fr alle medarbejdere mellem 17 g 67 år g med mindst 10 timer m ugen (dg mindst 15 timer m ugen fr verenskmstansatte lærere). Derudver kan der være dækning fra frsikring tegnet af den faglige rganisatin eller privat tegnet frsikring. Handlingsplan i frbindelse med kritisk sygdm Det er målet fr Vrrevangsklen at skabe så str tryghed sm muligt fr sklens medarbejdere der får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Medarbejderne er frskellige, g ikke alle har brug fr det samme fra deres arbejdsplads, når de får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Skleledelsen tilbyder den sygdmsramte medarbejder en samtale 6-8 uger efter diagnsen. Når mødet bliver aftalt, skal det understreges, at mødet ikke handler m en eventuel afskedigelse, men m hvrdan medarbejderen har det, g m hvrdan kntakten kan prethldes inder sygdmmen. Medarbejderen kan til enhver tid få en samtale med skleledelsen eller hvem medarbejderen måtte ønske. Medarbejderen kan henvises til hjælp g/eller rådgivning andre steder. Det tilstræbes at medarbejderen prethlder sine arbejdsfunktiner så længe helbredet tillader det. Skleledelsen g klleger skal sikre rimelige arbejdsvilkår m.h.t. mlægning af arbejdspgaverne/fagfrdelingen, nedsættelse af arbejdstiden, mskling mv. Skleledelsen infrmer efter aftale med den sygdmsramte kllegerne. Vrrevangsklen pfrdrer alle medarbejdere til åbenhed mkring alvrlige sygdmme på så tidligt et tidspunkt sm muligt. Medarbejderen tilbydes en samtale frud fr genptagelsen af arbejdet efter længere tids sygdmsfravær. Frmålet med denne samtale er, at parterne kan rientere hinanden samt afstemme frventningerne til arbejdsindsatsen i den første tid. Såfremt medarbejderen ønsker dette, kan det være hensigtsmæssigt at en sagsbehandler fra bpælskmmunen deltager. Side 7 af 8

8 Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager: Ulykke g akut sygdm Ansatte har ret til tjenestefrihed af krtere varighed, når tvingende årsager sm sygdm eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i verensstemmelse med gældende verenskmster, aftaler g/eller praksis. Pasning af alvrligt syge børn under 18 år Ansatte, sm er frældre til alvrligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne fr at få øknmisk gdtgørelse jf. dagpengelven er pfyldt. Arbejdsgiveren har dg mulighed fr at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudver aftales yderligere tjenestefrihed. Pasning af børn med nedsat funktinsevne mv. Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvrtil bpælskmmunen yder tabt arbejdsfrtjeneste, når den ansatte i hjemmet frsørger et barn under 18 år med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller indgribende krnisk eller langvarig lidelse, g sm i henhld til 29 i lv m scial service er berettiget til tabt arbejdsfrtjeneste. Pasning af døende i hjemmet Ansatte kan få bevilget plejevederlag i henhld til 104 i lv m scial service fr at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Såfremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Arbejdsgiveren betaler den ansatte frskellen mellem plejevederlaget g sædvanlig løn i periden med hel eller delvis tjenestefrihed. Side 8 af 8

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere