Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker"

Transkript

1 Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel snak med en af de evt. kmmende klleger g med sklens leder. Ved ansættelsessamtalerne sørges der fr et phldsrum, hvr evt. ventetid kan tilbringes g hvr drikkevarer g infrmatinsmateriale m sklen er stillet frem. Når ansættelsessamtalerne har fundet sted rienteres alle ansøgerne så hurtigt sm muligt m, hvem der er indstillet til ansættelse. Første arbejdsdag: På den første egentlige arbejdsdag bydes den nye medarbejder velkmmen til arbejdet g præsenteres fr kllegerne i sin egen persnalegruppe. I starten af ansættelsesfrløbet: Den nyansatte præsenteres fr de frskellige medarbejdergrupper på sklen. Ledelsen Kntrpersnalet Lærere/børnehaveklasseledere SFO-pædagger Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Tandlægeklinikken Sundhedsplejersken Sklepsyklgen Opfølgning/MUS : I ktber/nvember indkaldes den nyansatte til en samtale med ledelsen sm pfølgning på intrduktinsprgrammet. Evt. sm en del af medarbejderudviklingssamtalen. Lærere g børnehaveklasseledere: Intrduktinsmøde: Nyansatte medarbejdere inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de vises rundt på sklen g får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen "Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab Nøgler/alarmsystem Arbejdsfrdelingsplan Tjenesteplan/Mødeplan Beredskabsplan Ferieplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Side 1 af 8

2 Planver møder g arr. Invitatin til smmerferiefrksten Fagfrdeling: Hvis det er muligt deltager nyansatte lærere i fagfrdelingen på lige fd med sklens øvrige lærere. Det skal sikres at nye klleger får gde skemaer med mange timer i få klasser. I frbindelse med planlægningen af år t støttes med rientering m principper g prcedurer fr fag-/arbejdsfrdelingen. Kntaktpersn/Tutr-rdning: Til den enkelte nyansatte udpeges en tutr/kntaktpersn, fra et af de lærerteams vedkmmende indgår i, sm i samarbejde med sklens ledelse varetager intrduktinen til arbejdet til sklen. Der aftales en passende timepulje til varetagelse af pgaven. Av-udstyr/kpimaskiner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld Edb-udstyr/Adgangskder/Sklekm g persnale-/elevintra Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Inderdning Kafferdning Lejrskler Lkaler, reservatin g brug af Materialebestilling Pauser Samtaleanlæg Sciale aktiviteter Spisning medelever Tavshedspligt Telefn g telefnering frasklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Faglige frhld: Lærernes tillidsrepræsentant rienterer nyansatte m: ansættelsesfrmer arbejdstidsaftalens udmøntning på sklen lønaftalen generelt m det fagligplitiske arbejde Skle-hjem-samarbejde: Nye lærere inviteres med til det første frældremøde i de klasser de underviser. Nye lærere, der er klasselærere, støttes i frbindelse med afhldelse af det første frældremøde i klassen. SFO-pædagger: Frældresamtaler: Vi deltager i frældresamtaler i klasse, men afhlder ikke selvstændige frældresamtaler. Vi kntakter frældrene/lærerne hvis vi er i tvivl m et eller andet, g frventer I kntakter s hvis I har spørgsmål. Side 2 af 8

3 Frældresamarbejde: Rengøringsassistenter: Vi lægger str vægt på et tillidsfuldt g prigtigt samarbejde med hvert enkelt barn. Vi mener, det er vigtigt, at vi gensidigt rienterer hinanden m barnets udvikling g trivsel. Ngle af jer ser vi ftere end andre, men det udelukker ikke, at vi indimellem kan tage en snak. Vi kntakter lærer/frældre, hvis vi skønner det nødvendigt. Det samme ønsker vi sker fra jeres side, da vi altid er til rådighed fr at aftale et tidspunkt fr en snak, når/hvis I gerne vil have yderligere infrmatin m barnets trivsel.lign. Tekniske servicemedarbejdere: Intrduktin af lærerstuderende på Vrrevangsklen Intrduktinsmøde: Praktikanter inviteres til et intrduktinsmøde på sklen, hvr de præsenteres fr praktiklærerne g vises rundt på sklen samt får udleveret relevante materialer med infrmatiner m sklen g arbejdet på sklen. Skemabgen Infrmatinsmappe m sklen Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Skab/hylde/kasse Nøgler/alarmsystem Beredskabsplan Faghæfter/læseplaner Frretningsrden fr Pædaggisk Råd Skleplanen Persnaleplitiske retningslinier Sklebladet Årsplaner Plan ver møder g arr. i praktikperiden Regler g praksis: I praktiklærerens vejledning indgår intrduktin til arbejdet til sklen. Arbejdstid Av-udstyr/kpimaskine Beredskabsplaner Biblitek/uv-materialer EDB-rum regler fr anvendelse g phld EDB-udstyr/adgangskder/Sklekm Elevfrsømmelser, registrering af Fagudvalg Gårdvagt Kafferdning Lkaler, reservatin g brug af Skle-hjem-samarbejde Sciale aktiviteter Spisning med elever Tavshedspligt Teamsamarbejde Telefn g telefnering fra sklen Årets gang mht. fagfrdeling, samarbejde etc. Side 3 af 8

4 Samarbejdsparter på sklen: Praktiklæreren sørger fr at praktikanten præsenteres fr: Ledelsen Kntrpersnalet Lærere g børnehaveklasseledere SFO persnale Servicemedarbejdere Rengøringspersnalet Handleplan fr fratrædelse Når en medarbejder, der har været ansat på Vrrevangsklen i en længere årrække, går på pensin eller efterløn, fratræder på grund af sygdm eller går videre til en anden stilling, kan der, hvis det ønskes, laves et lille arrangement, så vedkmmende på behørig vis kan tage afsked med kllegaer. Omsrgsplan fr Vrrevangsklen Frmål: Vi ønsker at skabe et miljø på Vrrevangsklen, hvr et fælles ansvar sikrer msrg fr hele elev- g persnalegruppen. Det persnlige tab/belastning Det fælles tab/ belastning Det kllegiale tab/belastning Denne plan findes på sklens kntr, biblitek g i SFO samt sklens hjemmeside Sygefraværsplitik. På Vrrevangsklen stræber vi efter at skabe et psykisk g fysisk arbejdsmiljø, der fremmer trivsel g arbejdsglæde g dermed mindsker risiken fr at arbejdet gør medarbejderne syge. Hvrdan vi i praksis udfører de handlinger, sm frebygger sygdm, drøftes jævnligt i sklens MED-udvalg. Uanset arbejdsmiljø vil der imidlertid altid være medarbejdere, sm bliver syge af frskellige årsager. Sygdm g fraværsplitikken handler m hvad arbejdspladsen kan gøre i disse tilfælde. Der er ikke tale m, at syge medarbejdere skal mistænkeliggøres. Derimd skal sygdms- g fraværsplitikken sikre, at både medarbejdere g ledere har et ansvar fr at minimere sygefravær g frebygge langtidssygdm. Fr at leve p til dette ansvar er det nødvendigt med åbenhed m sygefraværet g med vilje til dialg m løsninger. Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Meddelelse af sygdm: Lærerne, børnehaveklasselederne g scialpædaggerne kntakter kntret på tlf.: mellem kl SFO pædagger kntakter SFO Vrrebassen mellem kl på tlf.: Raskmeldinger: Lærerne: Dagen før inden kl Børnehaveklasselederne: Dagen før inden kl SFO pædagger: Dagen før inden kl Undtagelse!!!: Er ikke andet aftalt, er man autmatisk raskmeldt efter en weekend. Rygeplitik Undervisningstiden/sklefritidsrdningens åbningstid: Der må ikke ryges i samvær med eleverne/børnene. Alle lkaler på sklen skal være røgfri i undervisningstiden g sklefritidsrdningens åbningstid på nær: Rygelkalet ved lærerværelset. Side 4 af 8

5 Møder: Alle møder er røgfri. Fx. sklebestyrelsesmøder, frældremøder, pædaggisk råds møder, frældresamtaler, pædaggiske dage/arrangementer, studiekreds, fagudvalgsmøder, samarbejdsudvalgsmøder m.v. Der hldes et rimeligt antal pauser, hvr rygning er tilladt på bestemte steder. Lejrskler, hytteture, ekskursiner, klni fr sklefritidsrdningen: Lærere g sklepædagger må ryge på lejrskle, hytteture, ekskursiner g klni, når der tages tilbørligt hensyn til sklens verrdnede rygeplitik. Sklefester g persnalefester: Der kan gives dispensatin ved specielle lejligheder i bestemte lkaler. Alkhlplitik på Vrrevangsklen Mål: Det er vrt mål med denne alkhlplitik at skabe en kultur på Vrrevangsklen hvr: der er en frnuftig mgang med alkhl Det vil sige, at der nrmalt ikke nydes alkhl i arbejdstiden. åbenhed erstatter frtielse/misfrstået lyalitet. alle arbejder på, at der ikke pstår situatiner, hvr alkhlprblemer kan frekmme i det daglige. alle er med til at efterleve alkhlplitikken i det daglige. Der må ikke indtages alkhl i arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkhl, uanset m dette er indtaget uden fr arbejdstiden. Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere i det daglige arbejde med elever/børn g frældre lugter af alkhl. Undtaget fra denne regel er de situatiner, sm er beskrevet under afsnittet "Traditiner". Traditiner Der er traditin fr, at alkhlindtagelse accepteres ved specielle lejligheder fx.: I et frikvarter/pause i frbindelse med kllegaers fødselsdage, jubilæer m.v. Ved frældremøder/frældrearrangementer. Lejrskler - hytteture - klni. Persnalefester. På lærerværelset/persnalestuen efter endt undervisning/arbejde. Disse traditiner bibehldes, idet den enkelte medarbejder har ansvar verfr de uskrevne regler m alkhlindtagelse, sm hver af disse traditiner indebærer. De uskrevne regler indehlder det princip, at persnalet sm hvedregel ikke indtager alkhl i samværet med elever/børn. Hjælpefranstaltninger Ansatte med alkhlprblemer skal hjælpes g har samtidig pligt til at medvirke. (Se pjecen: Psitiv knfrntatin). Enhver henvendelse g enhver sag vedrørende alkhlprblemer vil blive behandlet frtrligt. Alkhlprblemer er ikke en privatsag. Derfr er det alles ansvar at tage alkhlprblemer p. Ledelsen inddrages i sagen. Plitik m vld g trusler m vld Hvis en medarbejder har været udsat fr vld eller trusler m vld af en elev eller fra frældre, er prceduren følgende: Denne plan findes på sklens kntr g i SFO Side 5 af 8

6 Hævdvundne regler på Vrrevangsklen Elever har primært til bibliteket evt. mediateket i frbindelse med pgaveløsning. Hvis du benytter klassesæt. lign. i længere tid, så læg en seddel på materialets plads, så andre kan finde det. Nøgler må ikke udlånes til elever. Alle rekvisitrum skal være aflåsede. Ingen elever må kmme i disse rum uden lærer- /pædaggledsagelse. Frældremøde: Kan afhldes i persnalerummet. Tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Frældresamtaler: Lkale (ikke i persnalerummet) g tidspunktet nteres på skleprtalens reservatinssystem Alle aktiviteter ud ver nrmalt skema meddeles den tekniske serviceleder af hensyn til aflysning af fritidsbrugere, varme, rengøring sv. Aula g gymnastiksal 4 uger før. Klassesæt. lign.: henvendelse biblitekaren. Materialer i øvrigt: henvendelse viceinspektøren. Støtteundervisning til f.eks. fremmedsprgede elever: henvendelse til fremmedsprgcentret (MS, KG, SI). Enhver lkaleændring, selv en enkelt time, meddeles på kntret. Ingen elever må frlade lkalerne (gså mklædningsrum) før udringning. Hvis sklen frlades i enkelte timer, skal dette meddeles på kntret. Ekskursin, lejrskler g lign. meddeles kntret i gd tid før de finder sted. Skema fås på kntret. Bus-klippekrt fås på kntret. Angiv deltagerantal g bestemmelsessted. Ved et strt antal klip bedes kntret varsles ngle dage i frvejen. Hvis du planlægger arrangementer, der berører klleger, sørg da fr, at disse er infrmeret først. Ingen elever må phlde sig i mklædningsrum uden lærerledsagelse. Elever, der ikke deltager i idræt, skal følge med sm tilskuere. Talrige frsømmelser, f.eks. 15 dage på 1/2 år, meddeles inspektøren. Er du selv fraværende, da giv så vidt muligt vikaren nget at arbejde med. Du kan evt. have nget materiale liggende i klasseværelset. Persnalerummet må anvendes til frældremøder m/u elever, når en lærer/pædagg står fr g er med til mødet. Må ligeledes anvendes til møder indkaldt af sklebestyrelsen eller ledelsen. Må ikke anvendes til frældresamtaler. Den lærer/pædagg, der har sidste time i et lkale, sørger fr at trække gardiner fra, lukke vinduer, slukke lys g låse døren. Spørg klleger, hvis du er i tvivl m nget. Vi er her fr at hjælpe hinanden. Kntrlukning: Sekretærkntret er lukket fra kl Nul-tlerance - et papir til inspiratin Nul-tlerance er ikke et udtryk fr mangel på almindelig tlerance, men en markering af, at vksne markerer hldninger g sætter grænser - g reagerer ved uacceptable verskridelser. Hldninger g værdier Et fælles udgangspunkt fr sklernes hldningsdannelse er flkesklelven, specielt frmålsbestemmelsen. At sætte rd på hldninger g værdier på lkalt plan kan ske gennem mange frskellige prcesser, det må dg anses fr vigtigt, at de invlverede vksne gøres til parter i prcessen. Yderligere plysninger kan findes på sklens kntr. Plitik ved kritisk sygdm En persnaleplitik fr livstruende sygdm / kritisk sygdm betyder ikke at den individuelle behandling af den enkelte medarbejder frsvinder. Betydningen af at have en plitik består først g fremmest i, at man dermed har ngle rammer fr, hvrdan Vrrevangsklen håndterer livstruende sygdm / kritisk sygdm, g at rammerne gælder alle sklens medarbejdere. Hvilke sygdmme betegnes sm kritisk sygdm? følgende sygdmme er af frsikringsselskabet Frenede Gruppeliv katalgiseret sm en kritisk sygdm: Side 6 af 8

7 De fleste ndartede kræftfrmer Bypass-pererede tilfælde af krnarsklerse Bldprp i hjertet Ballnudvidelse i hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/bldprp i hjernen Muskelsvind Sækfrmet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerse Visse gdartede svulster i hjerne g rygmarv Større rgantransplantatiner (hjerte, lunge g lever) HIV-infektin sm følge af bldtransfusin eller arbejdsbetinget smitte Amytrfisk lateralsklerse (ALS) Nyresvigt AIDS Parkinsns sygdm Blindhed Døvhed De præcise diagnser, sm dækkes fremgår af frsikringsbetingelserne sm kan findes på selskabets hjemmeside Gruppelivsfrsikring ved Kritisk sygdm Pr. 1. ktber 1999 blev der til gruppelivsfrsikringen tilknyttet dækning ved kritisk sygdm i frm af et engangsbeløb. Der er tale m frsikring, sm er et gde i frbindelse med ansættelsesfrhldet g sklens ledelse vil sikre at eventuelle sygdmsramte medarbejdere rienteres m muligheden fr at få dækningen udbetalt. Gruppelivsfrsikringen gælder fr alle medarbejdere mellem 17 g 67 år g med mindst 10 timer m ugen (dg mindst 15 timer m ugen fr verenskmstansatte lærere). Derudver kan der være dækning fra frsikring tegnet af den faglige rganisatin eller privat tegnet frsikring. Handlingsplan i frbindelse med kritisk sygdm Det er målet fr Vrrevangsklen at skabe så str tryghed sm muligt fr sklens medarbejdere der får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Medarbejderne er frskellige, g ikke alle har brug fr det samme fra deres arbejdsplads, når de får en livstruende sygdm / kritisk sygdm. Skleledelsen tilbyder den sygdmsramte medarbejder en samtale 6-8 uger efter diagnsen. Når mødet bliver aftalt, skal det understreges, at mødet ikke handler m en eventuel afskedigelse, men m hvrdan medarbejderen har det, g m hvrdan kntakten kan prethldes inder sygdmmen. Medarbejderen kan til enhver tid få en samtale med skleledelsen eller hvem medarbejderen måtte ønske. Medarbejderen kan henvises til hjælp g/eller rådgivning andre steder. Det tilstræbes at medarbejderen prethlder sine arbejdsfunktiner så længe helbredet tillader det. Skleledelsen g klleger skal sikre rimelige arbejdsvilkår m.h.t. mlægning af arbejdspgaverne/fagfrdelingen, nedsættelse af arbejdstiden, mskling mv. Skleledelsen infrmer efter aftale med den sygdmsramte kllegerne. Vrrevangsklen pfrdrer alle medarbejdere til åbenhed mkring alvrlige sygdmme på så tidligt et tidspunkt sm muligt. Medarbejderen tilbydes en samtale frud fr genptagelsen af arbejdet efter længere tids sygdmsfravær. Frmålet med denne samtale er, at parterne kan rientere hinanden samt afstemme frventningerne til arbejdsindsatsen i den første tid. Såfremt medarbejderen ønsker dette, kan det være hensigtsmæssigt at en sagsbehandler fra bpælskmmunen deltager. Side 7 af 8

8 Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager: Ulykke g akut sygdm Ansatte har ret til tjenestefrihed af krtere varighed, når tvingende årsager sm sygdm eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i verensstemmelse med gældende verenskmster, aftaler g/eller praksis. Pasning af alvrligt syge børn under 18 år Ansatte, sm er frældre til alvrligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne fr at få øknmisk gdtgørelse jf. dagpengelven er pfyldt. Arbejdsgiveren har dg mulighed fr at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudver aftales yderligere tjenestefrihed. Pasning af børn med nedsat funktinsevne mv. Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvrtil bpælskmmunen yder tabt arbejdsfrtjeneste, når den ansatte i hjemmet frsørger et barn under 18 år med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller indgribende krnisk eller langvarig lidelse, g sm i henhld til 29 i lv m scial service er berettiget til tabt arbejdsfrtjeneste. Pasning af døende i hjemmet Ansatte kan få bevilget plejevederlag i henhld til 104 i lv m scial service fr at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Såfremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Arbejdsgiveren betaler den ansatte frskellen mellem plejevederlaget g sædvanlig løn i periden med hel eller delvis tjenestefrihed. Side 8 af 8

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere