ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009"

Transkript

1 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf Medlem af 5230 Odense M Fax DanRevi CVR nr gruppen I 1

2 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning Påtegning intern revision i i Revisionspåtegning den uaffiængige revison 2 Regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse 4 Aktiver 5 Passiver 6 Noter 7-10

3 H I VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for Andelsselskabet Bellinge Vest Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bellinge, den 2010 I bestyrelsen Mogens Pedersen Vagn Holmegaad Jørgen Visbech Madsen Bjarne Lindgren Jørgen Lykke Henriksen Vi har gennemgået regnskabet, uden at dette har givet anledning til bemærkninger. Samtlige bilag er afstemt med kassebog, ligesom kasse- og bankbeholdningen er fundet til stede. Bellinge, den 2010 Jørgen Henriksen Ivar Christensen

4 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS~ FRR DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andeishaverne i Andeisselskabet Bellinge Vest Vandværk. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Bellinge Vest Vandværk for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespåtegning, regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fej linformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger affiænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for vandværkets udarbejdelse og aflæggelse af en årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshand unger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklu sion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaf læggelse, og at det giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. dense, den 29. januar 2010 VH Revision!jstrerede Revi i r A r Steven randsen eter Enevoldsen egistreret revisor FRR Revisor HD

5 VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er udarbejdet efter følgende vurderings- og regnskabsprincipper: Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Er optaget til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde og bygninger. Anlæg Er opført til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger er foretaget lineært over den forventede levetid, år. Kortlægning Er opført til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger er foretaget lineært over den forventede levetid, 10 år. OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende Værdiansættelsen er sket med hensyntagen til mulige tabsrisici. Værdipapirer Er optaget til skattemæssig kursværdi pr. 31/ GÆLD Kortfristet gæld Er optaget til lånerestgæld.

6 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2009 BUDGET NOTE INDTÆGTER Diverse vandafgifter Leje af jord Renteindtægter og udbytte UDGIFTER Køb afvand Køb af elektricitet Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser Kursus Skyllevandsafgift Kildepladsbeskyttelse Pasning af vanværk Lønninger incl. arbejdsmarkedsbidrag Kørselsgodtgørelse Leje kontorlokale Telefon incl. telefongodtgørelse Serviceabonnementer Kontorartikler og porto Kontingenter Revision og regnskabsassistance Mødeudgifter og repræsentation Vandprøver Telefon selvaflæsning Ejendomsskatter Edb-udgifter Forsikringer Annoncer og hjemmeside Tab på debitorer Afskrivninger anlæg og driftsmidler RESULTAT

7 H I VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 NOTE 2008 OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Kontant beholdning Danske Bank Nordea Danske Bank Debitorer Tilgode vandafgift Investeringsbeviser Merværdiafgift OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER Anlæg Kortlægning BELLINGEHØJEN 9 Ejendomsværdi kontant 3 1/ Anskaffelsespris BELLINGE GL. TELEFONCENTRAL, BRÆNDEKILDEVEJ 7 Ejendomsværdi kontant 3 1/ Anskaffelsespris GL. VANDVÆRK, ROUSEHØJVEJ 1 Ejendomsværdi kontant 3 1/ Anskaffelsespris BELLINGEVEJ 31 Ejendomsværdi kontant 3 1/ Anskaffelsespris ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

8 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 NOTE 2008 KORTFRISTET GÆLD PASSIVER Forudbetalte vandafgifter Skyldig A-skat m.v Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT

9 II I VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR NOTER SALDO 3 1/ AFSKRIVNING ANLÆG: SALDO OG AFSKRIVNINGER TAG 1994 Saldo primo Afskrivning 5% afkr LEDNINGSNET 2001 Saldoprimo Afskrivning 10% af kr LEDNINGSNET 2002 Saldoprimo Afskrivning 10% af MÅLERBRØNDE 2002 Saldo primo Afskrivning 10% af LEDNINGSNET 2003, BELLINGELUNDEN Saldo primo Afskrivning 10% af LEDNINGSNET 2003, BRÆNDEKILDEVEJ Saldo primo Afskrivning 10% af RENOVERING VANDVÆRK 2006 Saldo primo Afskrivning 5% afkr LEDNINGSNET 2006, EGØGÅRDSVEJ Saldo primo Afskrivning 10% afkr transport

10 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR NOTER SALDO 3 1/ AFSKRIVNING transport LEDNINGSNET 2007, BRÆNDEKILDEVEJ Saldoprimo Afskrivning 10% afkr LEDNINGSNET 2007, RUGHØJVEJ Saldoprimo Afskrivning 10% afkr LEDNINGSNET 2007, VILLASMINDEVEJ Saldoprimo Afskrivning 10% afkr VANDMÅLERE 2007 Saldoprimo Afskrivning 10% afkr LYSLEDERKABEL BORING Saldo primo Afskrivning 10% af BORING Saldo primo Afskrivning 10% afkr STYRESYSTEM VANDVÆRK 2007 Saldo primo Afskrivning 10% afkr transport

11 II. VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR NOTER SALDO 31/ AFSKRIVNING transport LEDNINGSNET 2008, BAKKETOPPEN Saldoprimo Afskrivning 10% afkr LEDNINGSNET 2008, RUGHØJVEJ 36 Saldoprimo Afskrivning 10% afkr STOPHANER 2008, FLITTIG LISE VEJ Saldo primo Afskrivning 10% afkr VANDMÅLERE 2008 Saldo primo Afskrivning 10% af kr STYRETAVLE 2008 Saldoprimo Afskrivning 10% afkr TILBYGNING 2009 Årets tilgang Afskrivning 5% afkr

12 - 10- III VH Revision i.. Registrerede Revisorer ApS FRR NOTER 2 INVESTERINGSBEVISER Danske Invest Danske Obligationer stk. kurs 99, Danske Invest Korte Obligationer stk. kurs 103, Danske Invest Pension Mellemlange Obligationer stk. kurs 101, Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder stk. kurs 92, Danske Invest Lange Danske Obligationer stk. kurs 100, MERVÆRDIAFGW~ Udgående afgift Saldo primo Indgående afgift Elafgift Betalt afgift TILGODE OKTOBER KVARTAL KORTLÆGNING Saldoprimo Afskrivning 10% af EGENKAPITAL Saldo primo Resultat ifølge resultatopgørelse Kursregulering værdipapirer Indskud

13 II VH Registrerede Revision Revisorer ApS FRR 2. januar 2010 i + 25 SF/JPE/BK g:\...\2042\vir-09

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere