Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup"

Transkript

1 Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære generalforsamling, den 19. september 2013 Mogens Stougaard, dirigent

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetningen... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter Budget Takst blad

3 Introduktion Selskabet Nordfyns Vandværk Thygesensvej 2, 5450 Otterup (administrationsadresse) Hjemmeside: CVR nr.: Telf nr.: Fax nr.: Bestyrelse Revision Intern revisor Pengeinstitut Frans Tange, formand Jens Rasmussen, næstformand Mogens Stougaard, kasserer Kristian Andersen Palle Knudsen Danrevi, VH Revision Steen Søgaard, registreret revisor Medlem af FSR Danske Revisorer Børstenbindervej 12 B, 5230 Odense M Kristian Iversen Thygesensvej 9, 5450 Otterup Telf.: Danske Bank A/S Nørregade 7, 5450 Otterup 2

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar december 2012 for Nordfyns Vandværk. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Otterup, den 29. august 2012 Bestyrelse: Frans Tange, formand Mogens Stougaard, kasserer Jens Rasmussen, næstformand Palle Knudsen Kristian Andersen 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til selskabets andelshavere Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for perioden 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vandværket det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for , der ikke er revideret. 4

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 13. september 2013 VH Revision, medlem af FSR - Danske Revisorer Steen Søgaard Registreret revisor, medlem af FSR - Danske Revisorer Intern revisorerklæring: Jeg har dags dato gennemgået den reviderede årsrapport for 2012, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Otterup, den 13. september 2013 Kristian Iversen Intern revisor 5

7 Ledelsesberetningen Vandværkets hovedaktivitet Vandværkets hovedaktiviteter er drift af alment nyttigt vandforsyningsanlæg. Udsædvanlige forhold Der er i årets løb ikke indtruffet udsædvanlige forhold. Usikkerhed ved indregning og måling Vi er ikke bekendt med forhold der giver anledning til usikkerhed. Udviklingen i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat blev et underskud på t. kr. 602 hvilket er t. kr. 124 bedre end sidste år, og t. kr. 32 bedre end budgetteret. Afvigelserne i forhold til sidste år på t. kr. 124, kan i hovedtal forklares med øget omsætning på t. kr. 75, færre produktionsomkostninger t. kr. 51, øgede distributionsomkostninger t. kr. 63, øgede administrationsomkostninger t. kr. 38, øgede andre indtægter t. kr. 105 og færre finansielle indtægter t. kr. 6. Afvigelser i forhold til budgettet t. kr. 32, øget omsætning t. kr. 98, øgede produktionsomkostninger t. kr. 32, øgede distributionsomkostninger t. kr. 186, mindre administrationsomkostninger t. kr. 27, øgede andre indtægter t. kr Formue er formindsket med t. kr. 602 svarende til årets underskud t. kr til t. kr Driftsmæssig udvikling Den udpumpede vandmængde var i 2012 på kbm. mod sidste år kbm. Forbrug hos forbrugere kbm. mod sidste år kbm. Svindprocenten er opgjort til 13,08 mod 3,77 sidste år, hvorfor vi fortsat arbejder med at flytte målerbrønde til skel. Der er indgået mange fastprisaftaler med vandværket. Der er tilsluttet 248 nye andelshavere, så vandværket nu har (754) andelshavere. Forøgelse skyldes primært tilslutning af Kristiansminde og Kildevængets vandværker.. Der har også i året været investeret en del i omlægninger af ledninger, der har løbet over private arealer samt stikledninger der er blevet adskilt hvor disse har forsynet flere forbrugere. Dette er sket som led i at få placeret målerbrønde ved skel, for begrænsning af vandværket vandspild. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabet finansielle stilling. Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer Ledelsen forventer en stabilisering i udviklingen i det kommende år, og forventer et nogenlunde uændret resultat i det kommende år. Bestyrelsen vil arbejde på styrkelse af økonomien samt opretning og udbygning af vandværkets anlæg og ledningsnet. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B, tilpasset vandværkets forhold, i forhold til standard kontoplan fra Foreningen af Vandværker i Danmark. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Salg af vand og afgifter indregnes som nettoomsætning, når vandet er solgt og leveret. Produktionsomkostninger Omkostninger til produktionsanlæg, boringer, bygninger, el og afskrivninger på bygninger. Distributionsomkostninger Omkostninger til ledninger, målere, afgift på tab over 10 % samt afskrivninger på ledninger og målere. Administrationsomkostninger Omkostninger til administration, bestyrelse, edb, forsikringer mv. Andre indtægter og udgifter Indtægt ved salg af målerbrønde, gebyrer mv. Finansielle poster Renteindtægter, renter fra tilgodehavender samt boksleje mv. Skat af årets resultat Andelsselskabet er fritaget for beskatning. Balancen Materielle anlægsaktiver Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget. Brugstid Restværdi Bygning år 0 kr. Produktionsanlæg og maskiner år 0 kr. Ledningsanlæg 8-50 år 0 kr. Ejendomme: Agernæsvej 48. Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 kr heraf grundværdi kr Bogført værdi kr

9 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser - generelt Gæld måles som udgangspunkt til nominel restgæld. Periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 8

10 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2012 Noter hele kr. budget t. kr. ej revideret hele kr. 1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER BRUTTORESULTAT I DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER BRUTTORESULTAT II ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER FORDELINGSKONTI ÅRETS RESULTAT - FØR SKAT ÅRETS RESULTAT I ALT

11 Balance pr. 31. december 2012 Noter hele kr. budget t. kr. ej revideret hele kr. ANLÆGSAKTIVER 8 Bygningsanlæg m.m. - produktion Ledningsanlæg ANLÆGSAKTIVER - I ALT Tilgodehavender Likvide midler OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT AKTIVER - I ALT Noter hele kr. budget t. kr. ej revideret hele kr. 12 Egenkapital GÆLDSFORPLIGTELSER 13 Kortfristet gæld Merværdiafgift (moms) Afgift af ledningsført vand (statsafgift) GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 Noter Note hele kr. budget t. kr. ej revideret hele kr. 1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER Fastbidrag Fast driftsbidrag, Fast bidrag i alt Variabel bidrag Kubikmeterafgift, private Variabel bidrag i alt Andre driftsindtægter Kommunal refusion Tilslutningsbidrag 6 stk Andre driftsindtægter i alt OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Boringer, bygninger m.v. Boringer vedligeholdelse Bygninger vedligeholdelse Installationer vedligeholdelse Vedligeholdelse udenomsareal Småanskaffelser El Lodsejererstatninger Forsikring produktionsanlæg Afskrivning bygninger Boringer, bygninger m.v. i alt

13 Miljø og analyser Boringskontrol Vandanalyse Gebyr til grundvandsbeskyttelse Miljø og analyser i alt Personale Lønomkostninger Forsikring driftspersonel Kørselsomkostninger Gaver og blomster Personale i alt PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT BRUTTORESULTAT I , DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Ledningsnet Ledningsnet vedligeholdelse Vandmåler vedligeholdelse Køb af målere Statsafgift af ledningstab Målerbrønd m/ fastpris Afskrivninger Ledningsnet i alt DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT BRUTTORESULTAT II , ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administration herunder bestyrelse Løn m.m. til bestyrelsen Bestyrelsesmøder Personaleomkostninger

14 Annoncer Porto u/ moms Porto m/ moms Kontorartikler Telefonudgifter Kontingenter m/ moms Faglitteratur EDB udgifter PBS udgifter / gebyrer Revision af regnskab / antaget revision Sagkyndig bistand Vandværkssamarbejde Generalforsamling Andre administrationsomkostninger Kassedifference Afskrivning under 100 kr Tab på dibitorer ADM.OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT , ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Indtægter Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/ moms Gebyr momsfrie Salg af vandmålere Salg af målerbrønde Indtægter i alt ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER Renteindtægter fra pengeinstitutter Gebyrer, boksleje m.m Renteindtægter andre tilgodehavender

15 FINANSIELLE POSTER FORDELINGSKONTI Elektricitet El indkøb inkl. moms og elafgift - El og el / distributionsafgift El til fordeling Overført til produktion Saldo (skal være 0) - ved regnskabsafslutning Lønninger Løn inkl. faste tillæg og ATP Løn m.v. til fordeling i alt Overført til produktion Overført til administration Overført i alt Saldo (skal være 0) - ved regnskabsafslutning Nye anlæg, forbedringer, renoveringer Hovedledninger 0 0 Tilslutningsudgifter 0 0 Nyanlæg m.m. i alt 0 0 Overføres til arkivkonto for anlæg 0 0 Saldo (skal være 0) - ved regnskabsafslutning ÅRETS RESULTAT - FØR SKAT ÅRETS RESULTAT I ALT Modpost resultatdisponering BALANCEN ANLÆGSAKTIVER 8 Bygningsanlæg m.m. - produktion Investeret primo Vurdering kr

16 Saldo til afskrivning Afskrevet primo Årets afskrivning Bygningsanlæg m.m. i alt Ledningsanlæg Investeret primo Saldo til afskrivning Afskrevet primo Årets afskrivning Bygningsanlæg m.m. i alt ANLÆGSAKTIVER - I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 10 Tilgodehavender Tilgodehavender for salg af vand - påligning FAS Andre tilgodehavender FAS Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender m.m. i alt Likvide midler Løbende driftskonti, Aftalekonto, Netopsparing Likvide midler i alt OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT AKTIVER - I ALT PASSIVER 12 Egenkapital Primo Overført overskud/tab, primo Årets overførte overskud/tab

17 Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER 13 Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Skyldige feriepenge A-skat tilbageholdt AM-bidrag - tilbageholdt Anden gæld Revisor honorar Leverandørgæld Kortfristet gæld - i alt Merværdiafgift (moms) Primo saldo Udgående moms Indgående moms Elafgift / energiafgifter Momsafregning til skat Skyldig merværdiafgift (moms) i alt Afgift af ledningsført vand (statsafgift) Afgift opkrævet a'conto Afgift af ledningstab Refunderet ledningstab (spild) Faktureret og opkrævet Primo saldo Afregning af afgift til skat Skyldig afgift af ledningsført vand (statsafgift) i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

18 Budget Noter hele kr. budget t. budget t. budget t. budget t. kr. ej kr. ej kr. ej kr. ej revideret revideret revideret revideret 1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER BRUTTORESULTAT I DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER BRUTTORESULTAT II ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE PO- STER FINANSIELLE POSTER FORDELINGSKONTI ÅRETS RESULTAT - FØR SKAT ÅRETS RESULTAT I ALT

19 Takst blad Anlægsbidrag samlet , , , ,00 Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed 1.000, , , ,00 Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom , , , ,00 Stikledningsbidrag pr. stk , , , ,00 Drifsbidrag Fastafgift, inkl. målergebyr, pr. forbrugsenhed 900,00 900,00 900,00 900,00 Tillægsafgift for tidligere forbrugere under Kildevænget Vandværk 177,60 177,60 355,20 Målergebyr for ekstra måler 180,00 180,00 180,00 180,00 Tillæg for yderligere boligenheder 0,00 0,00 0,00 0,00 Kubikmeter pris 2,00 2,00 2,00 2,00 Afgift på ledningsført vand 6,53 6,13 6,13 5,90 Gebyrer Rykkergebyr 100,00 100,00 100,00 100,00 Rykkergebyr 2 100,00 100,00 100,00 100,00 Lukkegebyr 1) 250,00 250,00 250,00 250,00 Genoplukningsgebyr 1) 300,00 300,00 300,00 300,00 Manglende selvaflæsningskort 250,00 250,00 250,00 250,00 Alle beløb er excl. moms 1) Forbruger afholder derudover selv omkostninger til afbrydelse og genåbning. 18

20 Drifts- og anlægsbidrag er pr. ejendom. Værdiansættelse Stikledningsbidrag 7.000, , , ,00 Hovedledningsbidrag , , , ,00 Anlægsbidrag , , , , , , , ,00 19

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere