ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * * Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr ) Påbud om overtrædelse af god skik for finansielle virksomheder tiltrådt. Lov om finansiel virksomhed 43 og 345, stk. 9 samt 3 og 7 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. (Lone Møller, Carsten Møllekilde, Niels Walther-Rasmussen, Elisabeth Stamer og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 20. juni 2013 har advokat A på vegne af K A/S [Livforsikringsselskab] klaget over Finanstilsynets afgørelse af 21. maj 2013, hvorved tilsynet vurderede, at K havde handlet i strid med 3 i god skikbekendtgørelsen. Finanstilsynet påbød K at sikre, at selskabet fremadrettet ikke udsender breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering, hvis en sådan ikke er foretaget. Finanstilsynet påbød endvidere selskabet fremadrettet at sikre, at oplysninger om bortfald af dækninger, f.eks. af ægtefællepension har en fremtrædende placering i selskabets breve, samt at selskabet i tilfælde af bortfald af dækning skal vurdere, om dette bortfald kan have betydning for særlige medlemsgrupper og i givet fald sikre, at der over for sådanne medlemsgrupper gives en klar anvisning om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af dækning hos selskabet. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 21. maj 2013 hedder det: Ks forpligtelse efter 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1. Påbud Det er efter Finanstilsynets opfattelse i strid med 3 i god skik-bekendtgørelsen at udsende breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering af dennes forhold, hvis der reelt er tale om standardbreve. Finanstilsynet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger samt ovenstående princip, at K har udvist en adfærd, der er i strid med 3 i god skik-bekendtgørelsen. Finanstilsynet påbyder derfor K at sikre, at selskabet

2 - 2 - fremadrettet ikke udsender breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering af dennes forhold, hvis der ikke er foretaget en sådan vurdering. En individuel konsekvensberegning er i det konkrete tilfælde ikke tilstrækkeligt til at kunne udgøre en personlig og individuel rådgivning. Finanstilsynet påbyder desuden K fremadrettet at sikre, at oplysninger om bortfald af dækninger, f.eks. af ægtefællepension, har en fremtrædende placering i selskabets breve. Ydermere skal selskabet ved bortfald af dækning vurdere, om dette bortfald kan have betydning for særlige medlemsgrupper og såfremt dette er tilfældet sikre, at der gives an klar anvisning om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af dækning hos selskabet, der skal have beredskab til at yde denne rådgivning. 2. Sagsfremstilling 2.1. Hændelsesforløbet Et medlem kontaktede K A/S (herefter kaldet K) 31. januar 2008 og søgte om dækning som følge af kritisk sygdom. Dækningen blev tilkendt, hvilket medlemmet fik meddelelse om ved brev af 30. april Dækning blev givet på baggrund af medlemmets obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning i K. Der var tale om en kollektiv pensionsordning, som medlemmet var blevet optaget i via sin ansættelse som skolesekretær hos en kommune. Pensionsordningen indeholdt blandt andet en obligatorisk ægtefællepension. K kontaktede medlemmet den 12. marts 2009 med et tilbud om overgang til en ny pensionsordning 3 i 1 Livspension der ikke indeholdt ægtefællepension. Brevet, der var personligt til medlemmet, anbefalede, at medlemmet skiftede over til 3 i 1 Livspension. Dette skete med ordene: "Vi synes, du skal vælge 3 i 1 Livspension K anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning. " I brevet blev der henvist til en brochure samt et skema med medlemmets personlige tal. Skemaet, som var benævnet Dine personlige tal, indeholdt en opstilling af medlemmets daværende pensionsordning og 3 i 1 Livspension. I skemaet under "Dødsfald Månedlig pension til ægtefælle fremgik det, at medlemmets oprindelige ordning ville udbetale kr., mens 3 i 1 Livspension ikke ville udbetale noget. På side 1 i "Dine personlige tal fremgik det, at Vi har sammensat 3 i 1 Livspension, så dine dækninger mest muligt ligner dem, du har nu. og på side 2 fremgik det endvidere, at Ægtefællepensionen bortfalder Du har en obligatorisk ægtefællepension i din nuværende ordning. I 3 i 1 Livspension er ægtefællepension valgfri, og vi har derfor valgt ikke at

3 - 3 - oprette en ægtefællepension i den nye ordning. Værdien fra ægtefællepensionen bruger vi til dine andre pensioner. Ønsker du at få ægtefællepension ved skift til 3 i 1 Livspension, skal du kontakte os inden for den svarfrist, der står i brevet. K havde som udgangspunkt valgt ikke at oprette en ægtefællepension i den nye ordning. I brevet blev kunderne opfordret til at rette henvendelse til K, hvis de var i tvivl eller havde spørgsmål vedrørende muligheden for at omvalg til 3 i 1 Livspension. K oplyste, at der fandtes yderligere information på selskabets hjemmeside. Det var endvidere muligt at deltage i informationsmøder eller ringe til en af selskabets pensionsrådgivere. Den 26. marks 2009 skrev K igen til medlemmet. Medlemmet havde på daværende tidspunkt endnu ikke svaret på Ks første henvendelse. K skrev i brevet, at det ikke var for sent at vælge 3 i 1 Livspension. Medlemmet opfordredes på ny til at tage stilling til, om medlemmet ønskede at beholde sin daværende ordning eller overgå til 3 i 1 Livspension. Denne gang reagerede medlemmet og valgte at overgå til 3 i 1 Livspension med sin underskrift på en blanket. K bekræftede modtagelsen af anmodningen over for medlemmet ved brev af 15. april Den 17. juli 2009 skrev K til medlemmet og fortalte, at medlemmets nye pensionsordning 3 i 1 Livspension var oprettet. K havde vedlagt medlemmets nye pensionsregulativ, en police og en forsikringsoversigt. Af forsikringsoversigten fremgik der ikke nogen ægtefællepension. l samme brev blev det oplyst, at der var mulighed for at fortryde omvalget inden for 14 dage. Medlemmet benyttede sig ikke af fortrydelsesretten. I et brev af 8. december 2010 anmodede medlemmet om at få udbetalt sin alderspension fra 1. januar Medlemmet afgik ved døden 31. januar Procesforløbet Medlemmets ægtefælle indgav i april 2011 en klage til Ankenævnet for Forsikring over Ks rådgivning af medlemmet i forbindelse med valget til 3 i 1 Livspension. Ankenævnet for Forsikring udtalte i kendelse nr af 12. marts 2012, at K efter nævnets opfattelse i fornødent omfang havde orienteret medlemmet om konsekvenserne af ændring af pensionsordningen til 3 i 1 Livspension. Det fremgik således udtrykkeligt af bl.a. det skema, som var vedlagt selskabets brev af 12. marts 2009, at den nye ordning ikke indeholdt ægtefællepension. Den 2. april 2012 rettede medlemmets ægtefælle henvendelse til Forbrugerombudsmanden vedrørende den efter ægtefællens opfattelse mangelfulde rådgivning af og information til medlemmet i forbindelse med omvalget til 3 i 1 Livspension.

4 - 4 - Forbrugerombudsmanden rettede den 4. april 2012 henvendelse til K vedrørende henvendelsen fra medlemmets ægtefælle. Forbrugerombudsmanden ønskede en redegørelse til brug for en vurdering af om, der var grundlag for at gå ind i sagen. Den 2. maj 2012 skrev K til Forbrugerombudsmanden, at det var Ks opfattelse, at det var velbegrundet at tilbyde medlemmet omvalg til 3 i 1 Livspension, og at medlemmet var berettiget til selv at vurdere, om 3 i 1 Livspension bedre opfyldte medlemmets pensionsbehov. K anførte endvidere, at det grundlag, der var tilvejebragt for medlemmets beslutning om omvalg, var fuldt ud tilstrækkeligt. Medlemmet blev på en tydelig måde oplyst om konsekvenserne ved omvalg til 3 i 1 Livspension. Den 9. august 2012 rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til Finanstilsynet med ønske om tilsynets udtalelse i klagesagen vedrørende K. Forbrugerombudsmanden ønskede Finanstilsynets stillingtagen til, hvorvidt Finanstilsynets afgørelse af 6. december 2006 var til hinder for, at K overholdt sine rådgivningsforpligtelser efter kapitel 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. (herefter kaldet god skik-bekendtgørelsen), således at K ved sin anbefaling af 3 i 1 Livspension tog højde for de kunder i kundekategorien, som var i den særlige situation, at de kort forinden havde fået tilkendt erstatning for livstruende sygdom. Forbrugerombudsmanden ønskede tillige Finanstilsynets stillingtagen til, om der i den finansielle lovgivning var noget til hinder for, at K til kunder, der havde fået erstatning for kritisk sygdom, havde sendt et markedsføringsbrev med tilbud om 3 i 1 Livspension med ægtefællepension inkluderet. På baggrund af henvendelsen fra Forbrugerombudsmanden besluttede Finanstilsynet at tage sagen op med henblik på at vurdere, om der forelå en overtrædelse af god skik-bekendtgørelsen. Finanstilsynet rettede ved udgangen af august henvendelse til K vedrørende anmodning om fremsendelse af samtlige bilag og yderligere kommentarer til redegørelsen af 2. maj I sit brev af 7. september 2012 fastholdt K, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin rådgivningsforpligtelse eller pligt til at iagttage hensynet til medlemmets interesser. K anførte tillige, at det fremsendte materiale om skifte til 3 i 1 Livspension havde en udformning, som skabte et fuldt tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, uanset om medlemmet tidligere måtte have fået udbetalt dækning ved kritisk sygdom. På baggrund af Ks fremsendte redegørelse samt det af Forbrugerombudsmanden fremsendte materiale udarbejdede Finanstilsynet et udkast til påtale med henblik på forelæggelse af sagen for Det Finansielle Virksomhedsråd. Udkastet blev sendt i høring hos K.

5 - 5 - Finanstilsynet modtog den 8. februar 2013 høringssvar med tilhørende bilag fra K. Heri havde K noteret sig, at Finanstilsynet grundlæggende var enigt i, at Ks omvalgsmateriale overholdt kravene i 7 i god skik-bekendtgørelsen. På et møde den 8. maj 2012 havde Finanstilsynet heller ikke fundet anledning til at påpege at materiale svarende til det udsendte omvalgsmateriale ikke levede op til god skik-bekendtgørelsen og de krav Finanstilsynet opstillede i udkast til påtale af 14. januar K havde dernæst påpeget, at det reelle indhold af Finanstilsynets påtale var, at medlemmet skulle have været forsynet med enten et supplerende brev, hvis indhold ville være en gentagelse af indholdet af omvalgsmaterialet eller et brev, hvoraf fremgik et budskab om, at der var risiko for, at medlemmet ville dø i nærmeste fremtid. I forlængelse af ovenstående påpegede K, at for så vidt brevet ikke blot mekanisk skulle gentage indholdet af omvalgsmaterialet, ville det skulle indeholde et temmelig følsomt budskab af en karakter, som ville gøre brevet uegnet til den bredere medlemsskare. Brevet kunne risikere at skabe en usikkerhed, som kunne afholde medlemmerne fra at foretage i øvrigt hensigtsmæssige tilpasninger af deres pensionsordning. K anførte tillige, at den påtænkte afgørelse hvilede på forkerte præmisser for så vidt angik "Kritisk sygdom". Kritisk sygdom er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der bliver dækket af en forsikring. Afgørende for dækning er udelukkende diagnosticering af sygdommen og ikke sygdommens generelle eller konkrete prognose, herunder om den medfører en forhøjet dødelighedsrisiko. Blindhed og døvhed fremhæves af K, som sygdomme der ikke indebærer en forhøjet dødelighedsrisiko. Afslutningsvist havde K bemærket, at Finanstilsynets påtænkte afgørelse kan betyde uforholdsmæssige store omkostninger i forbindelse med udsendelse af standardmateriale fremover. Desuden ville det også være forbundet med praktiske problemer at udsondre medlemmer med de sygdomme, hvor der er en forhøjet dødelighedsrisiko. 3. Det retlige grundlag l 2009, hvor K fremsendte tilbud om omvalg til 3 i 1 Livspension til medlemmet, var bekendtgørelse om kontributionsprincippet (herefter kaldet kontributionsbekendtgørelsen) gældende. Kontributionsprincippet indebærer, at der på baggrund af det beregnede realiserede resultat, skal foretages en beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder en bestand af forsikringer. Den del af det realiserede resultat, der tilfalder bestanden, skal beregnes således, at bestanden tildeles en andel af det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til, hvorledes bestanden har bidraget til resultatet.

6 - 6 - Derudover var god skik-bekendtgørelsen samt vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. (herefter kaldet vejledningen) gældende. 3 i god skik-bekendtgørelsen foreskriver, at "En finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. I vejledningen til god skik-bekendtgørelsens 3 er der angivet i bemærkningerne, at 3 stiller krav om, at den finansielle virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder. Bestemmelsen er et supplement til 43 i lov om finansiel virksomhed og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag. Reglen om god skik er begrundet i hensynene til forbrugerne, konkurrenterne og andre erhvervsdrivende samt almene samfundsinteresser. Reglen skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder kan have tillid til markedet og de virksomheder. God skik reglerne bidrager således til at velfungerende finansielt marked. Der er tale om en retlig standard, som skal fortolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende samfundsnormer. 4. Vurdering 4.1. Kontributionsprincippets indflydelse på tilbud om omvalg til alle Den 6. december 2006 traf Finanstilsynet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd en afgørelse, som modificerer kontributionsbekendtgørelsens regler om en rimelig fordeling af et realiseret resultat i forhold til, hvorledes der er bidraget til dette resultat. Afgørelsen fastslår, at kompensation til kunder ved flytning skal overholde fire punkter i afgørelsen for at være i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen og 21, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. De fire punkter betyder, at 1) et selskab som udgangspunkt kun kan give en kunde dennes kontributionsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale, 2) ingen enkelt kunde må udsættes for en omfordeling ud over plus/minus 2 pct. af depotet, 3) kontributionsprincippet skal overholdes på selskabsniveau, ikke på koncernniveau og 4) selskabet må ikke tilbyde udvalgte kunder mulighed for at flytte med en kompensation. Alle ensartede forsikringer skal gives tilbud med samme vilkår ved flytning, hvorfor selskabet ikke må bruge af det kollektive bonuspotentiale til at kompensere nogle grupper af kunder og ikke andre. Den 1. maj 2007 indførte K markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension til brug for nytegninger. K ønskede i den forbindelse også at tilbyde omvalg til det nye produkt til alle de eksisterende kunder.

7 - 7 - For at sikre overholdelsen af kontributionsbekendtgørelsen samt komme Finanstilsynets synspunkter i afgørelsen af den 6. december 2006 fremsendte K standardtilbud med ens vilkår til kunder med sammenlignelige pensionsordninger. Det er Finanstilsynets opfattelse, at kontributionsbekendtgørelsen samt Finanstilsynets afgørelse af den 6. december 2006 ikke var til hinder for, at K kunne have fremsendt et anderledes tilbud om omvalg til 3 i 1 Livspension til medlemmet, hvor ægtefællepension var valgt til God skik reglerne Spørgsmålet er herefter, om K har overholdt sine forpligtelser i medfør af god skik-bekendtgørelsen. For det første skal det overvejes, om selve fremtoningen af Ks brev af 12. marts 2009 var i strid med 3 i god skik-bekendtgørelsen. Det fremgik af Ks brev af 12. marts 2009, at K ud fra en samlet vurdering anbefalede medlemmet at vælge den nye ordning - 3 i 1 Livspension. K forventede, at den nye ordning ville give medlemmet mere i pension, fordi 3 i 1 Livspension ville give mulighed for friere investering, som var mere langsigtet, hvilket efter Ks opfattelse var til fordel for medlemmet. Af brevets sidste side fremgik det, at K anbefalede medlemmet at vælge 3 i 1 Livspension, men at valget var medlemmets. Ks brev var vedlagt et skema "Dine personlige tal", som indeholdt konsekvensberegningerne ved et skift fra medlemmets daværende ordning til 3 i 1 Livspension. Finanstilsynet er af den opfattelse, at Ks brev af 12. marts 2009 var udformet på en måde, der gav modtageren opfattelsen af, at brevet indeholdt en personlig anbefaling og derfor indeholdt en personlig og individuel rådgivning. Imidlertid finder Finanstilsynet, at Ks brev af 12. marts 2009 var et standardbrev, som var del af en masseudsendelse af tilsvarende breve til en større gruppe af Ks medlemmer. K havde derfor ikke foretaget en konkret vurdering af det enkelte medlems situation, uanset at selskabets brev fremstod sådan. Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er i strid med 3 i god skik bekendtgørelsen, at selskaber som led i en masseudsendelse udsender standardbreve, der er udformet på en måde, som giver modtageren indtryk af, at brevet indeholder individuel rådgivning og anbefalinger, der er baseret på en vurdering af modtagerens personlige og individuelle forhold, når dette ikke er tilfældet.

8 - 8 - På baggrund heraf finder Finanstilsynet, at K har handlet i strid med ovenstående princip ved at have udsendt standardbreve til medlemmerne, der gav medlemmerne det indtryk, at brevet indeholdt individuel rådgivning og anbefalinger, der var baseret på en vurdering af modtagerens personlige og individuelle forhold. Finanstilsynet finder ikke, at det forhold, at standardbrevene var vedlagt et skema med individuelle konsekvensberegninger, kan føre til at andet resultat. Det skal dernæst overvejes om selve indholdet af Ks brev af 12. marts 2009 levede op til 3 i god skik-bekendtgørelsen. De tilbudte vilkår for 3 i 1 Livspension samt det udsendte materiale i forbindelse med Ks brev af 12. marts 2009 angav klart konsekvenserne af omvalget til 3 i 1 Livspension og de dermed forbundne til- og fravalg, hvilket blandet andet skete via sammenligningen i skemaet "Dine personlige tal". I forlængelse af skemaet Dine personlige tal" havde K oplyst at ægtefællepensionen bortfaldt, men at medlemmet havde mulighed for at bevare ægtefællepensionsdækningen. K skrev i den forbindelse, at medlemmet skulle rette særskilt henvendelse til K, hvis dækningen ønskedes bevaret. Det er Finanstilsynets opfattelse, at ethvert bortfald af dækning er et så indgribende og usædvanligt vilkår, at vilkår herom altid bar have en fremtrædende placering i breve, hvor der informeres klart og tydeligt herom. Da bortfald af dækning er et indgribende og usædvanligt vilkår, har det enkelte selskab en særlig forpligtelse til at vurdere, om dækningsbortfaldet kan have særlig betydning for særlige medlems-/kundegrupper. Har det enkelte selskab konkret viden om, at dette er tilfældet, skal selskabet sikre sig, at der i de udsendte breve foreligger rådgivning eller gives en klar anvisning til disse særlige medlems-/kundegrupper om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af dækning. Med udgangspunkt i den aktuelle situation er det Finanstilsynets opfattelse, at et pensionsselskab vil kunne leve op til sine særlige forpligtelser, jf. ovenstående. Dette kan ske ved f.eks. at give nedenstående teksteksempel eller noget tilsvarende, som henvender sig til identificerede særlige medlems-/kundegrupper, f.eks. modtagere af dækning ved visse kritiske sygdomme, for hvilke det vurderes, at bortfaldet har særlig betydning. Teksteksemplerne kan hvis de har en tilstrækkelig fremtrædende placering - fremgå af selskabets standardbreve, som udsendes til en større medlems- /kundegruppe, hvoraf de særlige identificerede medlems-/kundegrupper udgør en delmængde. X-pensionen bortfalder

9 - 9 - Vi skal gøre opmærksom på, at vi har vurderet, at en række medlemmer/kunder kan befinde sig i en særlig situation, som kan kræve rådgivning i forhold til bortfaldet af x-pension. Vi har identificeret de(n) særlige medlems/kundegruppe(r) som værende: XXXX XXXX XXXX Modtagere af dækning ved visse kritiske sygdomme. XXXX XXXX Hvis du tilhører en af ovenstående særlige medlems-/kundegrupper, kan bortfaldet af x-pension have særlig betydning for dig og den særlige situation, som du eventuelt kan befinde dig i. Før du træffer dit valg, skal vi på det kraftigste opfordre dig til at kontakte en af vores pensionsrådgivere og drøfte konsekvenserne af x-pensionens bortfald for dig." Finanstilsynet finder generelt, at det af K fremsendte materiale gav de fleste medlemmer et tilstrækkeligt og oplyst beslutningsgrundlag, som klart oplyste om konsekvenserne ved omvalg til 3 i 1 Livspension, men at det var i strid med 3 i god skik-bekendtgørelsen, at oplysningen om dækningsbortfald, her af ægtefællepension, først fremgik af side 4 i Ks brev af 12. marts 2009, hvilket vurderes ikke at være en fremtrædende og tidlig placering i brevet. K oplyste tillige på side 1 i oversigten "Dine personlige tal, at 3 i 1 Livspension var sammensat, så dækningerne mest muligt lignede de eksisterende. Det er Finanstilsynets opfattelse, at dette ikke var tilfældet, da dækningen vedrørende ægtefællepension ikke var opretholdt i 3 i 1 Livspension. Det er desuden Finanstilsynets vurdering, at K i den konkrete situation ikke har levet op til selskabets særlige forpligtelse til at undersøge, om der var særlige medlemsgrupper, hvor dækningsbortfaldet havde særlig betydning. K har derfor heller ikke sikret sig, at der enten forelå rådgivning eller en klar anvisning til disse om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af ægtefællepension. Det skal dog fremhæves, at medlemmerne i Ks brev af 12. marts 2009 blev opfordret til at rette henvendelse til K, hvis de var i tvivl om omvalget til 3 i 1 Livspension. Brevet indeholdt et skema med overskriften "Er du i tvivl, er der hjælp at hente". Heraf fremgik det, at medlemmet kunne søge information om 3 i 1 Livspension på flere forskellige måder enten via Ks hjemmeside, ved deltagelse i informationsmøder eller ved at rette telefonisk henvendelse til K. Finanstilsynet er af den opfattelse, at Ks opfordring ikke er en tilstrækkelig tydelig og klar anvisning til særlige kundegrupper om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af ægtefællepension.

10 Afslutningsvis finder Finanstilsynet heller ikke, at det forhold, at der var tale om en obligatorisk arbejdsmarkedspension, kan føre til at andet resultat. Selv om det er kendetegnende for obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger, at medlemmer ikke kan undlade at indbetale til dem, og at de pensionsselskaber, som administrerer sådanne ordninger, har en forpligtelse til at holde omkostningerne på et lavt niveau samt sikre et tilfredsstillende afkast, er det Finanstilsynets opfattelse, at K burde have givet en klar anvisning til særlige medlemsgrupper om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af ægtefællepension. Finanstilsynet er af den opfattelse, at Ks praktiske udfordringer med at udsondre de særlige medlemsgrupper, hvor dækningsbortfaldet har særlig betydning, ikke vil være forbundet med så store omkostninger, at det ville være i strid med Ks forpligtelse til at holde omkostningerne på et lavt niveau. I den aktuelle situation kunne det bl.a. vare sket ved konstatering af udbetaling af dækning ved visse kritiske sygdomme. Finanstilsynet vurderer derfor i den konkrete situation, at omkostningsmæssige betragtninger eller praktiske udfordringer ikke kan begrunde, at det af medlemmet modtagne brev ikke indeholdt rådgivning eller en klar anvisning til medlemmet om at søge rådgivning forud for dennes valg. 5. Konklusion Det er efter Finanstilsynets opfattelse i strid med 3 i god skikbekendtgørelsen at udsende breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering af dennes forhold, hvis der reelt er tale om standardbreve. Finanstilsynet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger samt ovenstående princip, at K har udvist en adfærd, der er i strid med 3 i god skik-bekendtgørelsen. Finanstilsynet påbyder derfor K at sikre, at selskabet fremadrettet ikke udsender breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering af dennes forhold, hvis der ikke er foretaget en sådan vurdering. En individuel konsekvensberegning er i det konkrete tilfælde ikke tilstrækkelig til at kunne udgøre en personlig og individuel rådgivning. Finanstilsynet påbyder desuden K fremadrettet at sikre, at oplysninger om bortfald af dækninger, f.eks. af ægtefællepension, har en fremtrædende placering i selskabets breve. Ydermere skal selskabet ved bortfald af dækning vurdere, om dette bortfald kan have betydning for særlige medlemsgrupper og såfremt dette er tilfælde sikre, at der gives en klar anvisning om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af dækning hos selskabet, der skal have beredskab til at yde denne rådgivning.

11 I klageskrivelse af 20. juni 2013 har advokat A påstået Finanstilsynets påbud til K ophævet helt eller delvis og har anført: Baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Ks omvalgsmateriale til det nye markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension opfylder forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt i henhold til 3 i god skik-bekendtgørelsen [Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. ( god skik-bekendtgørelsen )]. K udsendte brev af 12. marts 2009 til eksisterende kunder om det nye markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension. Brevet udsendtes i otte forskellige versioner, der afhang af en eventuel stigning i kundens alderspension mv. ved omvalg. Brevet indeholdt også et individuelt bilag med kundens personlige tal samt en brochure om den nye pensionsordning. Det essentielle budskab i brevet var, at kunden havde mulighed for at skifte til en helt ny pensionsordning, og at der var tale om et markedsrenteprodukt i modsætning til den tidligere depotrenteordning. K gjorde derfor indledningsvis opmærksom på, at valget var vigtigt, og at det var kundens valg. Brevet i den konkrete sag indeholdt en generel anbefaling fra K om at skifte til det nye markedsrenteprodukt. Anbefalingen var udtrykkeligt begrundet i, at den nye ordning ville give K mulighed for at investere friere og mere langsigtet. Det var forventet, at kunden derved ville få mere ud af sin pension. For at give kunden et overblik over de personlige konsekvenser var der henvist til prognosen i et individuelt bilag med kundens personlige tal. Det blev herefter anført, at det var vigtigt, at kunden læste den vedlagte brochure og så i vedlagte skema, om den nye ordning bedre opfyldte kundens behov. Endelig var der afslutningsvis i brevet på side to indsat en boks, der skulle gøre kunden opmærksom på, at det var muligt at få rådgivning i forbindelse med valget. Boksen indeholdt overskriften Er du i tvivl, er der hjælp at hente og herefter en opremsning af de muligheder, kunden havde for at få rådgivning om valget (hjemmesiden, informationsmøder, telefonrådgivning). Brevet var formuleret direkte og personligt (du, dig, dine). Denne form anvender K i alle sine kundehenvendelser for at gøre budskabet lettilgængeligt og mindre bureaukratisk.

12 Udover de talmæssige konsekvenser af omvalget indeholdt bilaget oplysning om ændringer i eller bortfald af dækninger ved eventuel overgang til 3 i 1 Livspension. Disse ændringer var forskellige afhængig af, hvilken pensionsordning kunden i forvejen var omfattet af. Der var næsten 40 forskellige tekstvarianter med oplysning om ændringer. Ved omvalg til 3 i 1 Livspension ville kunden i denne sag ikke få ægtefællepension. Dette var anført i bilaget med kundens personlige tal, hvor kunden kunne danne sig overblik over de personlige konsekvenser ved eventuelt omvalg. Bilaget havde overskriften Dine personlige tal, underoverskriften Hvad betyder det for mig? og indledningen I skemaet kan du se, hvilke dækninger du har i din nuværende ordning, og hvilke dækninger du vil få i den nye ordning. Vi har sammensat 3 i 1 Livspension, så dine dækninger mest muligt ligner dem, du har nu. Har du dækninger, der bliver lavere eller ikke er oprettet, har du i 3 i 1 Livspension som regel mulighed for at vælge en dækning, der ligner. (mine understregninger). Af skemaet fremgik det, at ægtefællepensionen som udgangspunkt ikke var en del af den nye pensionsordning. Samtidig var det tildelt et særskilt afsnit med overskriften Ægtefællepension bortfalder. Her var det også oplyst, at ægtefællepensionen kunne vælges til. Årsagen til, at 3 i 1 Livspension ikke automatisk indeholdt ægtefællepension, var at denne dækning ikke indgår i nye produkter, idet den typisk ikke længere efterspørges af kunderne. Et automatisk tilbud om ægtefællepension ville dog også rumme praktiske udfordringer, da udstedelsen af sådanne tilbud ville have krævet kendskab til eventuelle ægtefæller på cpr.nr.-niveau. K havde ikke kendskab til disse, idet ægtefællepensionen på den tidligere ordning var kollektiv. Begrundelse for klagen Finanstilsynet har taget sagen op på baggrund af en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden, der blev kontaktet af klageren i en konkret sag afgjort af Ankenævnet for Forsikring. Finanstilsynet udarbejdede herefter udkast til påtale i den konkrete sag begrundet i en overtrædelse af rådgivningsforpligtelsen efter 7 i god skikbekendtgørelsen. Herefter blev sagen forelagt for det Finansielle Råd ad to omgange, og påtalen blev følgelig omformuleret til et generelt og fremadrettet påbud i henhold til forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt efter 3 i god skikbekendtgørelsen. Finanstilsynet afgørelse anfægtes af de følgende grunde. 1. Finanstilsynet har godkendt omvalgsmaterialet

13 Det udsendte omvalgsmateriale svarer til det omvalgsmateriale, der blev forelagt for og drøftet med Finanstilsynet på møde den 8. maj Finanstilsynet fandt dengang ikke anledning til at gøre indsigelse om, at materialet ikke levede op til god skik-reglerne og de uklare krav, Finanstilsynet nu stiller i sin afgørelse. Materialet må derfor anses for godkendt af Finanstilsynet. 2. Finanstilsynets afgørelse er i strid med den forsikringsretlige standard som fastlagt af Ankenævnet for Forsikring Sagen er udtryk for kompetencestrid mellem Ankenævnet for Forsikring og Finanstilsynet. Ankenævnet for Forsikring er af Erhvervs- og Vækstministeren tillagt kompetence til at behandle individuelle forsikringsklager. Ankenævnet for Forsikring har dermed den fagspecifikke ekspertise i forhold til Finanstilsynet. Ankenævnet for Forsikring har i den konkrete sag taget stilling til omvalgsmaterialet og ikke fundet anledning til kritik heraf. Ankenævnet for Forsikring udtalte, at K i fornødent omfang havde orienteret kunden om konsekvenserne af eventuelt omvalg til den nye pensionsordning 3 i 1 Livspension. I den eneste anden klagesag om ægtefællepensionens bortfald, der har været, har Ankenævnet for Forsikring ligeledes frikendt K. I kendelsen AK udtalte nævnet, at omvalgsmaterialet udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for, at den forsikrede kunne træffe et oplyst valg, herunder også om bortfald af ægtefællepensionen. Ankenævnet for Forsikring har således allerede fastlagt den forsikringsretlige standard på området og fundet, at K har handlet i overensstemmelse hermed. Finanstilsynets kan ikke give K påbud i strid med gældende ret som fastlagt af Ankenævnet for Forsikring. Det ændrer ikke herpå, at Finanstilsynets endelige afgørelse er formuleret generelt, når bedømmelsesgrundlaget er nøjagtig det samme som i den konkrete klagesag. Afgørelsen må derfor anses for ugyldig. 3. Finanstilsynets påbud er uklart Finanstilsynets påbud er uklart. Det fremgår ikke med tilstrækkelig klarhed, hvad K skal foretage sig i fremtiden. Afgørelsen er reelt en konkret afgørelse af den sag, der er prøvet af Ankenævnet for Forsikring. Finanstilsynet kan imidlertid ikke regulere kasuistisk, men alene pålægge K at handle i overensstemmelse med præcist fastlagte generelle retningslinjer, således at K med sikkerhed kan vurdere, om påbuddet overholdes.

14 Nærværende påbud opfylder ikke denne betingelse og er derfor ugyldige. 4. K har ikke været partshørt Indholdet af Finanstilsynets afgørelse er afgørende forskelligt fra indholdet af det udkast til påtale af 14. januar 2013, der blev sendt til partshøring i K. Udkastet til påtale vedrører Ks rådgivningsforpligtelse i den konkrete sag efter 7 i god skik-bekendtgørelsen, mens den endelige afgørelse vedrører omvalgsmaterialet generelt i henhold til 3 i samme bekendtgørelse. K har derfor ikke været skriftligt partshørt forinden Finanstilsynet traf den foreliggende afgørelse i henhold til 3 i god skik-bekendtgørelsen. Ks synspunkter er af afgørende betydning for sagens oplysning og afgørelse. Kravet om partshøring er netop en garantiforskrift, der skal sikre en materielt korrekt afgørelse. Den manglende partshøring betyder, at afgørelsen er ugyldig. 5. Omvalgsmaterialet fremtræder ikke som en anbefaling baseret på en konkret individuel vurdering af kundens forhold Finanstilsynet har udstedt påbud om fremadrettet ikke at udsende breve med anbefalinger, som modtageren kan opfatte som værende baseret på en konkret individuel vurdering af dennes forhold, hvis der ikke er foretaget en sådan vurdering. Finanstilsynets påbud er begrundet i, at det fremgik af brevet, at K ud fra en samlet vurdering anbefalede kunden at skifte, at det var oplyst, at K forventede, at den nye ordning ville give kunden mere i pension, fordi 3 i 1 Livspension ville give mulighed for friere investering, som var mere langsigtet, og endelig at det af brevets sidste side fremgik, at K anbefalede kunden at skifte, men at valget var kundens. Ks anbefalinger i forhold til omvalg gik ud i otte forskellige versioner, der afhang af en eventuel stigning i alderspensionen mv. ved omvalg. Der var derfor tale om stærkt differentierede anbefalinger. Omvendt inddrog anbefalingerne ikke personlige forhold. Der er ingen af de nævnte forhold, der underbygger, at anbefalingen kunne opfattes som værende baseret på en konkret og individuel vurdering af den enkelte kundes personlige forhold. Tværtimod. I brevets tekst indgår der ingen personlige oplysninger udover depottilskuddet. Omvalgsmaterialet var bygget op i et generelt lag med information om den nye pensionsordning og et individuelt lag med oplysning om de personlige konsekvenser.

15 Brevet, der udgjorde det generelle lag, indeholdt en anbefaling af helt generel karakter, der netop ikke refererede til eller angav at være baseret på individuelle, personlige oplysninger. Anbefalingen var udtrykkeligt begrundet i det generelle forhold, at K med den nye ordning havde mulighed for at investere friere og mere langsigtet, hvilket forventedes at give kunden mere i pension. Havde anbefalingen været baseret på personlige forhold, ville disse naturligvis være nævnt i brevet som begrundelse for anbefalingen. En henvisning til et bilag med kundens personlige tal medfører ikke i sig selv, at en generel anbefaling kan forstås som værende baseret på kundens personlige forhold. I brevet blev der udtrykkeligt gjort opmærksom på, at det var vigtigt, at kunden så i det vedlagte skema, om den nye ordning opfyldte kundens behov, ligesom der i det vedlagte skema som det første var lagt op til, at kunden selv skulle forholde sig til indholdet og størrelsen af dækningerne i den nye ordning. Det må derfor være klart for kunderne, at K ikke havde foretaget en personlig og konkret vurdering på deres vegne. Den generelle anbefaling gik alene på valget af den nye pensionsordning, mens der ikke var medtaget nogen anbefaling i forhold til risikodækningerne ved eventuelt omvalg. Samtidig var der indsat en boks, der optog halvdelen af side to i brevet for at gøre kunden opmærksom på muligheden for at få rådgivning. Personlig rådgivning måtte forudsætte kendskab til civilstand, ægtefællens egenpension, øvrige formueforhold og aldersforskel. Selv med den viden kunne rådgivningen ikke være entydig: ægtefællerne har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser og ønsker. Kunderne kan derfor ikke have været af den opfattelse af, at anbefalingen var baseret på en personlig og konkret vurdering. Hvis Erhvervsankenævnet mod forventning skulle nå frem til dette, gør jeg subsidiært gældende, at det individuelle bilag med personlige konsekvenser var tilstrækkeligt til at udgøre en personlig og individuel rådgivning. 6. Placeringen af dækningsbortfaldet var tilstrækkeligt fremtrædende Finanstilsynet har udstedt påbud om fremadrettet at sikre, at oplysning om bortfald af dækninger, f.eks. ægtefællepension, har en fremtrædende placering i selskabets breve. Finanstilsynet anfører, at ethvert bortfald af dækninger er et så indgribende og usædvanligt vilkår, at vilkår herom altid bør have en fremtrædende placering i breve, hvor der informeres klart og tydeligt herom.

16 K er enig heri. Men dækningsbortfaldet var kun en realitet, hvis kunden aktiv foretog et omvalg til den nye pensionsordning. Selve brevet blev derfor brugt til det vigtige hovedbudskab, at kunden nu havde mulighed for at vælge en helt ny pensionsordning på markedsrente. Vurderingen af placeringen må nødvendigvis foretages i lyset heraf. Valg af en helt ny pensionsordning er et ganske vigtigt spørgsmål. For de kunder, der på baggrund af informationen i brevet overvejede omvalg, må det kunne lægges til grund, at de forholdt sig til bilaget med de personlige konsekvenser. Det var tydeligt og som det første angivet i bilaget, at kunden skulle forholde sig til sine dækninger ved eventuelt omvalg. Samtidig fremgik det af skemaet, at ægtefællepensionen bortfaldt, og det var tildelt et særskilt afsnit med overskriften ægtefællepensionen bortfalder. K er derfor ikke enig i, at informationen om ægtefællepensionen ikke havde en fremtrædende placering henset til, at bortfaldet forudsatte kundens aktive valg af en ny pensionsordning, og henset til, at bortfaldet havde en tydelig og fremtrædende placering i det personlige bilag. Oplysningen om ægtefællepensionen havde dermed en fremtrædende placering for de kunder, der overvejede at skifte pensionsordning. Hertil kommer, at når informationen deles op i et generelt lag og et individuelt lag, skaber det større klarhed, og kunderne vil nødvendigvis forholde sig til de individuelle oplysninger, inden de foretager valget. Konsekvensen af Finanstilsynets afgørelse er, at det ikke længere vil være muligt at give lagdelt information som i dette tilfælde, hvor der er givet generel information om et nyt produkt og samtidig givet kunden oplysning om de talmæssige konsekvenser, herunder ændringer i dækninger, i et individuelt bilag. Information om en ny pensionsordning og et skifte mellem depot- og markedsrente er i forvejen vanskeligt at formidle klart og enkelt til kunderne. Afsnittet om ægtefællepension var kun relevant for en del af de kunder, der måtte overveje at skifte pensionsordning. Hvis dette afsnit skulle placeres i selve brevet om den nye pensionsordning, ville hovedbudskabet om muligheden for at vælge en ny pensionsordning blive tilsvarende mere uklart. Dertil kommer, at der var knap 40 ændringer i dækninger, der skulle formidles ofte flere til samme kunde. Finanstilsynets afgørelse forhindrer, at der kan gives målrettet og lagdelt information som i dette tilfælde. 7. K er ikke forpligtet til at vurdere, om dækningsbortfald kan have betydning for særlige kundegrupper

17 Finanstilsynet har anført, at K har en forpligtelse til at vurdere om bortfald af dækning kan have betydning for særlige medlemsgrupper og såfremt dette er tilfældet sikre, at der gives en klar anvisning om at søge rådgivning om konsekvenserne ved bortfald af dækning hos selskabet. Finanstilsynet anfører, at såfremt selskabet har en konkret viden om, at dækningsbortfaldet kan have betydning for særlige kundegrupper, skal selskabet sikre sig, at der i de udsendte breve foreligger rådgivning eller gives en klar anvisning til disse særlige kundegrupper om at søge rådgivning. Finanstilsynet synes at lægge til grund, at udbetaling af dækning ved kritisk sygdom (som var tilfældet i den konkrete sag) giver selskabet en viden, der kan bruges til at vurdere om et dækningsbortfald har særlig betydning for kunden. Udbetaling af kritisk sygdom udgør hverken konkret eller aktuel viden om en kundes helbredsmæssige tilstand. Udbetalingen sker alene på baggrund af en diagnose, der ikke behøver have sammenhæng med forhøjet risiko for dødelighed og dermed eventuelt en særlig interesse for ægtefællepension (hvis kunden da overhovedet har en ægtefælle). K er under alle omstændigheder ikke i stand til at vurdere, hvad der har særlig betydning for den enkelte kunde. Det er netop den enkelte kunde, der afgør, hvad der har betydning og om vedkommende på baggrund af de skitserede konsekvenser har behov for rådgivning. Som ovenfor nævnt forudsætter personlig rådgivning viden om andre personlige forhold. Finanstilsynet pålægger derudover K en pligt til at undersøge, om dækningsbortfald kan have særlig betydning for særlige kundegrupper. Finanstilsynet har angivet, at det kunne ske ved blandt andet at udsondre den gruppe, der havde fået udbetaling af dækning ved visse kritiske sygdomme, men har ikke angivet andre kriterier for en udsondring af særlige kundegrupper. K kan på ingen måde med sikkerhed udsondre de kundegrupper, for hvem et dækningsbortfald har særlig betydning. K modtager en lang række henvendelser og oplysninger fra kunder, der eventuelt kunne danne grundlag for udsondring af den ene eller anden særlige kundegruppe. En sådan pligt til at udsondre særlige kundegrupper vil være den direkte vej til forskelsbehandling, ligesom det vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. I den forbindelse erindres om, at der var næsten 40 forskellige ændringer i dækninger, der i givet fald ville nødvendiggøre personlig rådgivning. Der er i brevet givet klare opfordringer og anvisninger til at søge rådgivning. Disse opfordringer er fuldt tilstrækkelige også for de særlige kundegrupper.

18 Finanstilsynet har udarbejdet eksempler på tekst, der henvender sig til særligt identificerede kundegrupper (fx modtagere af kritisk sygdom), der kan udsendes til en større kundegruppe, selv om de kun henvender sig til en delmængde, hvis de har en tilstrækkelig fremtrædende placering. K finder en sådan fremgangsmåde stridende mod god skik. Information, der kun er rettet mod enkelte kundegrupper og derfor kun relevant for et mindre antal kunder, vil ved en særlig tidlig og fremtrædende placering i standardbrevet, fjerne fokus fra hovedbudskabet for størstedelen af modtagerne. K har noteret sig, at Finanstilsynet ikke finder, at K har overtrådt sin rådgivningsforpligtelse efter 7 i god skik-bekendtgørelsen, og har derfor ikke bemærkninger hertil. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 19. juli 2013 udtalt: 1 Sagsfremstilling Finanstilsynet forelagde en tilrettet påtale for Det Finansielle råd i februar 2013, i hvilken forbindelse K havde foretræde for rådet. Finanstilsynet besluttede efter rådsbehandlingen at ændre påtalen til et påbud og forelagde på ny sagen for det Finansielle råd i maj I forbindelse med den fornyede forelæggelse modtog K det udkast til påbud, som blev forelagt rådet, ligesom selskabet igen havde foretræde for rådet. Ved foretrædet havde selskabet begge gange mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det materiale, der blev forelagt rådet, inden rådet traf afgørelse Finanstilsynet meddelte efter rådsbehandlingen d. 21. maj 2013 K [det påklagede] påbud 2. Retligt grundlag Det følger af lov om finansiel virksomhed 43, stk. 1, at Finansielle virksomheder (herunder pensionsselskaber) skal drives i overensstemmelse med redelig forretningspraksis og god praksis indenfor virksomhedsområdet (god skik). Det fremgår af forarbejderne til 43, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003, at Finanstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af god skik, og at tilsynet kan behandle spørgsmål om god skik på baggrund af en klage, af egen drift eller efter anmodning fra det Finansielle Råd eller Forbrugerombudsmanden. Erhvervs- og vækstministeren har med hjemmel i 43, stk. 2, fastsat nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis i bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om god skik for finansielle virksomheder,

19 investeringsforeninger mv. (god skik-bekendtgørelsen som gældende på afgørelsestidspunktet). Det følger af 3 i god skik-bekendtgørelsen, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. I vejledningen til god skik-bekendtgørelsens 3 (vejledning nr af 13. februar 2013) er det angivet, at 3 stiller krav om, at den finansielle virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder. Bestemmelsen er et supplement til 43 i lov om finansiel virksomhed og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag. Reglen om god skik er begrundet i hensynene til forbrugerne, konkurrenterne og andre erhvervsdrivende samt almene samfundsinteresser. Reglen skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder kan have tillid til markedet og de finansielle virksomheder. God skik reglerne bidrager således til et velfungerende finansielt marked. Der er tale om en retlig standard, som skal fortolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende samfundsnormer 3. Finanstilsynets vurdering og bemærkninger til klagers anbringender K har begrundet sin klage med en række forhold. Finanstilsynet vil i det følgende kommentere disse anbringender. Finanstilsynet har godkendt omvalgsmaterialet Det er korrekt, at Finanstilsynet på et møde d. 8. maj 2012 har drøftet omvalgsmaterialet og er kommet med kommentarer hertil, men tilsynet har ikke foretaget en egentlig godkendelse, hvilket også ligger uden for tilsynets kompetence. Formålet med mødet var alene at drøfte, hvordan K kunne udforme sit omvalgsmateriale, så det levede op til Finanstilsynets praksis, som fastlagt i sagen om -Pensions omvalg. Ifølge denne praksis skal omvalgsmateriale indeholde en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper, ligesom første lag i lagdelt information skal være selvbærende. Det forhold, at Finanstilsynet har drøftet informationsmateriale med en virksomhed, afskærer ikke tilsynet fra efterfølgende at tage en sag om god skik op til behandling. Tværtimod fremgår det klart af forarbejderne til lov om finansiel virksomhed, at tilsynet kan behandle spørgsmål om god skik bl.a. på anmodning fra Forbrugerombudsmanden. Dette skal samtidigt ses i lyset af, at 43 i lov om finansiel virksomhed er en retlig standard, hvis fortolkning fastlægges af de til enhver tid gældende samfundsnormer på området.

20 Finanstilsynets påbud er i strid med den forsikringsretlige standard, som Ankenævnet for Forsikring har fastlagt. Finanstilsynet afviser, at tilsynet har truffet en afgørelse i en konkret tvist og henviser i den forbindelse til, at tilsynet netop ikke forholder sig til den konkrete klage, som gav anledning til Forbrugerombudsmandens forespørgsel, men alene har givet K påbud om, hvordan selskabet fremadrettet skal handle. Finanstilsynet afviser ligeledes, at Ankenævnet for Forsikring kan fastlægge, hvad der er god skik i medfør af lov om finansiel virksomhed. Ankenævnet tager stilling til konkrete civilretlige tvister, herunder i hvilket omfang et forsikringsselskab er erstatningsansvarlig. K har ikke været partshørt Forvaltningslovens regler om partshøring suppleres af 345, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, hvoraf det fremgår, at i sager, der forelægges rådet, omfatter adgangen til partshøring hele udkastet til afgørelse. Finanstilsynet skal hertil anføre, at tilsynet efter forvaltningsloven alene er forpligtet til at partshøre selskabet om de faktiske forhold, som ligger til grund for tilsynets afgørelse, ikke det retlige grundlag eller subsumtionen. En sådan høring har fundet sted. Desuden har Finanstilsynet sendt et udkast til afgørelse i høring forud for den første forelæggelse for Det Finansielle Råd i februar. Det forhold, at Finanstilsynet efter den første forelæggelse for rådet ændre afgørelsen fra at være en påtale til et påbud, finder tilsynet ikke indebærer en forpligtelse til at foretage en fornyet partshøring. Hertil kommer, at K har modtaget det tilrettede udkast til påbud, forud for behandlingen af sagen i Det Finansielle Råd i maj 2013 og igen har haft foretræde for rådet. Finanstilsynet finder således, at selskabet har haft tilstrækkelig mulighed for at fremføre sine synspunkter overfor tilsynet og Det Finansielle Råd, inden rådet traf sin afgørelse. Indsigelser vedrørende påbuddets indhold En henvisning til et bilag med kundens personlige tal kan efter Ks opfattelse ikke i sig selv medfører, at en generel anbefaling kan opfattes som værende baseret på kundens personlige forhold. Finanstilsynet skal hertil påpege, at brevet er adresseret til kunden og indeholder følgende udsagn: K anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning. Finanstilsynet fastholder, at en person, der modtager et personligt stilet brev, bilagt et skema med kundens personlige tal, må opfatte sætningen K anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning som andet og mere end en generel anbefaling.

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 26. september 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 11. december 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade København Ø.

Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade København Ø. Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade 110 2100 København Ø mest@ftnet.dk 60 a-omvalg - Høring over udtalelse om 3 og 4 i god skikbekendtgørelsen Indledningsvis vil takke for muligheden for

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. september 2016 (J.nr. 2016-4768). Tredjemand meddelt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere