Information vedr. vilkårstekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information vedr. vilkårstekster"

Transkript

1 Information vedr. vilkårstekster 10. januar (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 5 1 Hvem er omfattet af forsikringen 5 2 Hvornår gælder forsikringen 5 3 Hvor dækker forsikringen 6 4 Hvad er forsikret 6 5 Hvad er forsikringens omfang 6 6 Forsikringssummer 14 7 Selvrisiko 14 8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko 14 9 Sikredes pligter ved skade Erstatning ved skade 15 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 16 1 Hvem er omfattet af forsikringen 16 2 Hvornår gælder forsikringen 16 3 Hvor dækker forsikringen 16 4 Hvad er forsikret 17 5 Hvad er forsikringens omfang 17 6 Forsikringssummer 21 7 Selvrisiko 21 8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko 21 9 Sikredes pligter ved skade Erstatning ved skade 23 Definitioner 24 Sundhedsforsikring 24 B4 If Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 Generelle vilkår 10. januar (24) 1 Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter. 1.1 Forsikringsselskabet ForsikringsseIskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If. 1.2 Aftaleperiode Hvis ikke andet fremgår, er forsikringen tegnet for et år. Forsikringen gælder fra det tidspunkt aftalen er indgået af parterne eller fra og med en senere aftalt dato kl Forsikringen gælder til kl den sidste dato i aftaleperioden. 38 dage før udløbet af aftalen fremsender If tilbud om fornyelse af aftalen. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere tilbuddet skal denne give If skriftlig besked herom inden to uger fra tilbuddets modtagelse. Giver forsikringstageren ikke besked vil forsikringen automatisk blive fornyet. 1.3 Betaling Første betaling Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. Rettidige betalingsdag Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. Manglende betaling Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 1.4 Ændringer af forsikringsaftalen Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til If. Når If er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte. Hvis If ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 1.5 Opsigelse Hvis If ikke ønsker at fortsætte aftalen, fremsendes meddelelse herom i stedet for tilbud om fornyelse 38 dage før aftalens udløb. Hvis If har udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, kan If opsige forsikringen uden varsel såfremt beløbet ikke indbetales indenfor den angivne betalingsfrist. 1.6 Opsigelse ved skade Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme varsel vælge at foretage begrænsninger i dækningen. 2 Sikredes pligter ved skade 2.1 Skadebegrænsning I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. 2.2 Anmeldelse af skade Skader skal uden ophold anmeldes til If. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Ifs samtykke. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet. 2.3 Regres Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand. Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige. If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.

3 Generelle vilkår 10. januar (24) 2.4 Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 2.5 Moms Hvis sikrede er momspligtig, gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit momsregnskab. 2.6 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet Voldgift gældende for tingsforsikring) 2.7 Klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du i første omgang kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. 2.8 Kundeombud hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 2.10 Ankenævnet for Forsikring Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Voldgift (gældende for tingsforsikring) Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.

4 Generelle vilkår 10. januar (24) 3 Almindelig information 3.1 Internationale sanktioner Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien og Nordirland eller USA.

5 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter sundhedsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. De ansatte i virksomheden har mulighed for at medforsikre deres ægtefælle, registrerede partner eller samlever og deres børn under 18 år. Personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen, betegnes som sikrede, og sundhedsforsikringen kan kun omfatte: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Sundhedsforsikringens erstatning er begrænset til det, som sundhedsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 Forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidigt. Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidigt. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år. Er forsikringstageren en virksomhed, kan den sikrede fortsat være dækket, såfremt denne ikke er gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. For medsikrede børn gælder, at forsikringsdækningen ophører den første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn er fyldt Fortsættelsesforsikring Sikrede kan ved ophør af forsikringen fortsætte forsikringen til aldersbaseret præmie. Dækningen vil være sundhedsforsikring Super uden mulighed for tilvalgsdækninger. Hvis den afgåede medarbejder samt evt. medforsikret familie ønsker at fortsætte forsikringen, skal If kontaktes for et tilbud senest 1 måned efter fratrædelsesdato hos virksomheden. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger. 1.3 Forsikringens varighed Sundhedsforsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fortsætter for 1 år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller If med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald, dog tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 måneder. Er forsikringstager en person, kan forsikringen annulleres indtil 14 dage efter at sikrede har modtaget policen. Forsikringstageren har i hele forsikringsperioden mulighed for at til- og framelde de personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen (sikrede) med op til 1 måneds tilbagevirkende kraft. Frameldinger vil altid ske ved månedens udgang jf. kapitel 1.1. Ved til- eller framelding påhviler det til enhver tid forsikringstageren at informere den/de sikrede, om at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. 1.4 Medsikring af familiemedlemmer Er forsikringstager en virksomhed, kan den sikrede medsikre ægtefælle/samlever/registreret partner og børn under 18 år. Den sikrede skal aktivt tilmelde sine familiemedlemmer, hvorefter forsikringen vil træde i kraft fra den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Police og opkrævning sendes til den sikredes privatadresse, med mindre andet er aftalt med If. 2 Hvornår gælder forsikringen Sundhedsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. 2.1 Udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af sundhedsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal skader opstået i forsikringsperioden anmeldes senest 1 måned efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringens ophør er ikke omfattet af forsikringen.

6 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 3 Hvor dækker forsikringen Ved behandling i Danmark vil If Assistance henvise sikrede til et behandlingssted inden for Ifs netværk i Danmark. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling inden for behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted inden for Ifs netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, inden for Ifs netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes inden for Ifs netværk inden for førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker sundhedsforsikringen også behandling i resten af verden. Forsikringen dækker kun såfremt behandlingsstedet er en del af If Assistances netværk. Hvis den sikrede ikke følger henvisningen til et behandlingssted inden for If Assistances netværk, kan If afvise at dække udgifterne til behandling eller vælge at dække maksimalt det beløb, behandlingen ville have kostet i If Assistances netværk. For mere information om valg af behandlingssted se kapitel Hvad er forsikret Sundhedsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom opstået i fritiden eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde opstået i fritiden jf. ydelserne i dækningsoversigten i kapitel 5. Ved fritid forstås skader, der ikke er opstået på grund af dit arbejde eller i forbindelse med dit arbejde. Al dækning skal på forhånd være aftalt med If Assistance jf. kapitel Hvad er forsikringens omfang Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type sundhedsforsikring og hvilke eventuelle tilvalgsdækninger, der er gældende. Ændringer i dækningen kan ske med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af sundhedsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.1 Hvad er dækket af forsikringen Dækningsoversigt Dækningsoversigt for Sundhedsforsikring Super Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Rejseomkostninger og rejseledsagelse Akut krisehjælp Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Receptpligtig medicin Økonomisk kompensation efter større operation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Psykologisk rådgivning Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Behandlingsrådgivning og behandlingsgaranti Sundhedsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. If Assistance sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. Overholder If ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (Aftale om behandling) eller 4. uge (Påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til If Assistance. Herefter yder sundhedsforsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT. Behandlingsgarantien dækker ikke: Skader der er omfattet af dækningen for Økonomisk kompensation efter større operation - se nedenfor. Hvis sikrede over for If Assistance udtrykker ønske om behandling på et senere tidspunkt end inden for de perioder, der er beskrevet i behandlingsgarantien.

7 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i kapitel 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker sundhedsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: Operation og anden behandling på hospital. Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Pleje og ophold på hospital. Efterbehandling og rekreation Efter dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse dækker sundhedsforsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinsk rekreations- og kurophold inden for Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode i forbindelse med dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinske hjælpemidler Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra If Assistance anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af sundhedsforsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. Planlagt udskiftning af eksisterende proteser er ikke omfattet af forsikringen. Medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behandlende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af lægen hos If Assistance. Ledsagelsen gennemføres som ordineret af lægen hos If Assistance for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt Rejseomkostninger og rejseledsagelse Rejseomkostninger Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade, for at en voksen nærtstående til sikrede kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et barn under 18 år, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede Akut krisehjælp Sundhedsforsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. kapitel 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller samtidigt er vidne til en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan for eksempel være på grund af: Røveri Overfald Trusler Ulykke Brand Eksplosion Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden.

8 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Speciallægekonsultation og behandling Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge og til endelig vurdering og godkendelse af If Assistance. Second Opinion Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og sundhedsforsikringen dækker, når sikrede har fået: Diagnosticeret en livstruende sygdom En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opinion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst, samt at der foreligger et konkret behandlingsforslag Receptpligtig medicin Ved forudgående hospitalsindlæggelse og/eller operation dækker sundhedsforsikringen i indtil 6 måneder udgifter til medicin ordineret af læge i forbindelse med indlæggelsen/operationen. Receptpligtig medicin dækkes med indtil kr. per forsikringsår Økonomisk kompensation efter større operation Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompensation til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: Finder sted under fuld narkose. Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum 5 dage og lægeordineret sygemelding i 3 sammenhængende måneder. Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb, efter at operationen har fundet sted, og kun såfremt sikrede overlever det operative indgreb. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT Fysioterapi og kiropraktorbehandling Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut eller kiropraktor efter henvisning fra If Assistance. Det maksimale antal behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor pr. person pr. forsikringsår fremgår af forsikringsaftalen. Sundhedsforsikringen dækker derudover én røntgenundersøgelse pr. person pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid er summen for det maksimale antal behandlinger én samlet forsikringssum under begge forsikringer. Det samlede antal behandlinger bliver dermed ikke fordoblet selvom der er indgået aftale om begge forsikringer. Fysioterapeuten eller kiropraktoren skal have overenskomst med sygesikringen (et ydernummer), med mindre andet er aftalt med If Assistance Psykologisk rådgivning Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri med indtil kr. pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning til psykologisk rådgivning ikke overstige kr. pr. forsikringsår under begge forsikringer

9 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist I forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst er udgifter til akupunktur, zoneterapi eller osteopati dækket med op til i alt 8 behandlinger i hvert forsikringsår. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret og lægen hos If Assistance skal vurdere, at behandlingen kan have en helbredende effekt på en konkret diagnose, der er stillet af en læge. Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Forsikringen dækker kun behandling udført af autoriseret sundhedsfagligt personale eller af behandlere, der er godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendt behandler). Behandling udført af forsikrede selv eller af dennes nærmeste familie er ikke dækket af forsikringen. Diætist Forsikringen dækker op til 5 konsultationer hos diætist i forsikringens løbetid, såfremt BMI er under 18,5 eller over 35. Udregningen af BMI skal ske af en læge, ligesom behandlingen skal lægeordineres. BMI = vægt i kg / (højde i meter * højde i meter) Maksimal dækning Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning ikke overstige 8 behandlinger til akupunktur, zoneterapi eller osteopati samt 5 konsultationer hos diætist pr. forsikringsår under begge forsikringer Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er defineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt 6 måneder. I det tilfælde dækker sundhedsforsikringen med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, som er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, der er ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Dækningen ydes til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden.

10 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Kritisk Sygdom Tilvalgsdækningen kritisk sygdom yder en økonomisk kompensation til sikrede, hvis sikrede rammes af en kritisk sygdom, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningens omfang Dækningssummen for tilvalgsdækningen fremgår af policen og udbetales til sikrede, når den dækningsberettigede kritiske sygdom første gang er diagnosticeret i den periode, hvor sikrede er omfattet af tilvalgsdækningen kritisk sygdom. Der kan kun udbetales erstatning én gang for hver af de kritiske sygdomsgrupper tilvalgsdækningen omfatter, også selv om et skadetilfælde omfatter flere eller udvikler sig til at omfatte flere, kritiske sygdomme eller sygdomsgrupper. Dækningssummen for tilvalgsdækningen kritisk sygdom er ikke indeksreguleret. Kritiske sygdomme (sygdomsgrupper) 1. Kræft 2. Døvhed 3. Blindhed 4. Organtransplantationer, større 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen 7. Følger efter hjerne- eller hjernehinde betændelse (se note nedenfor) 8. Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren) 9. Hjerteklapkirurgi 10. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) 11. Hjerte/kar operation (bypass/pci operation) 12. Svulster, visse godartede i hjerne og rygmarv 13. HIV infektion som følge af blodtransfusion 14. HIV infektion som følge af arbejdsbetinget smitte 15. AIDS 16. Nyresvigt 17. Muskelsvind 18. Alzheimers sygdom 19. Malaria - Plasmodium falciparum 20. Dissemineret sklerose 21. Creutzfeldt - Jacobs sygdom (CJD) 22. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 23. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) 24. Japansk encefalitis (Japansk hjerne betændelse) 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid Note til punkt 7 - Herunder meningitis (Pusholdig), hjernebetændelse som følge af malaria og bid af flåt. 1. Kræft Ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i patologisk anatomi (Vævsundersøgelse) Undtaget fra dækningen Alle former for hudkræft, herunder Kaposis sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft) Alle ikke infiltrerende forstadier til kræft (Carcinoma in situ eller Dysplasi) Hodgkin s syndrom stadie I og kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II Kræft opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus (HIV) 2. Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor øre, næse og hals. 3. Blindhed Totalt, permanent og irreversibelt tab af synet på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. 4. Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor sikrede er organmodtager. Operationen skal være planlagt og sikrede skal være optaget på venteliste til transplantation. 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation, der bekræftes på grundlag af røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), CT eller MR skanning. Derudover skal sikrede være accepteret på venteliste til at få, eller have fået, udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi.

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere