Information vedr. vilkårstekster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information vedr. vilkårstekster"

Transkript

1 Information vedr. vilkårstekster 10. januar (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 5 1 Hvem er omfattet af forsikringen 5 2 Hvornår gælder forsikringen 5 3 Hvor dækker forsikringen 6 4 Hvad er forsikret 6 5 Hvad er forsikringens omfang 6 6 Forsikringssummer 14 7 Selvrisiko 14 8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko 14 9 Sikredes pligter ved skade Erstatning ved skade 15 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 16 1 Hvem er omfattet af forsikringen 16 2 Hvornår gælder forsikringen 16 3 Hvor dækker forsikringen 16 4 Hvad er forsikret 17 5 Hvad er forsikringens omfang 17 6 Forsikringssummer 21 7 Selvrisiko 21 8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko 21 9 Sikredes pligter ved skade Erstatning ved skade 23 Definitioner 24 Sundhedsforsikring 24 B4 If Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 Generelle vilkår 10. januar (24) 1 Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter. 1.1 Forsikringsselskabet ForsikringsseIskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If. 1.2 Aftaleperiode Hvis ikke andet fremgår, er forsikringen tegnet for et år. Forsikringen gælder fra det tidspunkt aftalen er indgået af parterne eller fra og med en senere aftalt dato kl Forsikringen gælder til kl den sidste dato i aftaleperioden. 38 dage før udløbet af aftalen fremsender If tilbud om fornyelse af aftalen. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere tilbuddet skal denne give If skriftlig besked herom inden to uger fra tilbuddets modtagelse. Giver forsikringstageren ikke besked vil forsikringen automatisk blive fornyet. 1.3 Betaling Første betaling Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. Rettidige betalingsdag Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. Manglende betaling Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 1.4 Ændringer af forsikringsaftalen Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til If. Når If er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte. Hvis If ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 1.5 Opsigelse Hvis If ikke ønsker at fortsætte aftalen, fremsendes meddelelse herom i stedet for tilbud om fornyelse 38 dage før aftalens udløb. Hvis If har udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, kan If opsige forsikringen uden varsel såfremt beløbet ikke indbetales indenfor den angivne betalingsfrist. 1.6 Opsigelse ved skade Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme varsel vælge at foretage begrænsninger i dækningen. 2 Sikredes pligter ved skade 2.1 Skadebegrænsning I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. 2.2 Anmeldelse af skade Skader skal uden ophold anmeldes til If. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Ifs samtykke. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet. 2.3 Regres Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand. Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige. If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.

3 Generelle vilkår 10. januar (24) 2.4 Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 2.5 Moms Hvis sikrede er momspligtig, gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit momsregnskab. 2.6 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet Voldgift gældende for tingsforsikring) 2.7 Klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du i første omgang kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. 2.8 Kundeombud hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 2.10 Ankenævnet for Forsikring Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Voldgift (gældende for tingsforsikring) Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.

4 Generelle vilkår 10. januar (24) 3 Almindelig information 3.1 Internationale sanktioner Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien og Nordirland eller USA.

5 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter sundhedsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. De ansatte i virksomheden har mulighed for at medforsikre deres ægtefælle, registrerede partner eller samlever og deres børn under 18 år. Personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen, betegnes som sikrede, og sundhedsforsikringen kan kun omfatte: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Sundhedsforsikringens erstatning er begrænset til det, som sundhedsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 Forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidigt. Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidigt. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år. Er forsikringstageren en virksomhed, kan den sikrede fortsat være dækket, såfremt denne ikke er gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. For medsikrede børn gælder, at forsikringsdækningen ophører den første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn er fyldt Fortsættelsesforsikring Sikrede kan ved ophør af forsikringen fortsætte forsikringen til aldersbaseret præmie. Dækningen vil være sundhedsforsikring Super uden mulighed for tilvalgsdækninger. Hvis den afgåede medarbejder samt evt. medforsikret familie ønsker at fortsætte forsikringen, skal If kontaktes for et tilbud senest 1 måned efter fratrædelsesdato hos virksomheden. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger. 1.3 Forsikringens varighed Sundhedsforsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fortsætter for 1 år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller If med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald, dog tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 måneder. Er forsikringstager en person, kan forsikringen annulleres indtil 14 dage efter at sikrede har modtaget policen. Forsikringstageren har i hele forsikringsperioden mulighed for at til- og framelde de personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen (sikrede) med op til 1 måneds tilbagevirkende kraft. Frameldinger vil altid ske ved månedens udgang jf. kapitel 1.1. Ved til- eller framelding påhviler det til enhver tid forsikringstageren at informere den/de sikrede, om at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. 1.4 Medsikring af familiemedlemmer Er forsikringstager en virksomhed, kan den sikrede medsikre ægtefælle/samlever/registreret partner og børn under 18 år. Den sikrede skal aktivt tilmelde sine familiemedlemmer, hvorefter forsikringen vil træde i kraft fra den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Police og opkrævning sendes til den sikredes privatadresse, med mindre andet er aftalt med If. 2 Hvornår gælder forsikringen Sundhedsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. 2.1 Udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af sundhedsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal skader opstået i forsikringsperioden anmeldes senest 1 måned efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringens ophør er ikke omfattet af forsikringen.

6 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 3 Hvor dækker forsikringen Ved behandling i Danmark vil If Assistance henvise sikrede til et behandlingssted inden for Ifs netværk i Danmark. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling inden for behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted inden for Ifs netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, inden for Ifs netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes inden for Ifs netværk inden for førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker sundhedsforsikringen også behandling i resten af verden. Forsikringen dækker kun såfremt behandlingsstedet er en del af If Assistances netværk. Hvis den sikrede ikke følger henvisningen til et behandlingssted inden for If Assistances netværk, kan If afvise at dække udgifterne til behandling eller vælge at dække maksimalt det beløb, behandlingen ville have kostet i If Assistances netværk. For mere information om valg af behandlingssted se kapitel Hvad er forsikret Sundhedsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom opstået i fritiden eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde opstået i fritiden jf. ydelserne i dækningsoversigten i kapitel 5. Ved fritid forstås skader, der ikke er opstået på grund af dit arbejde eller i forbindelse med dit arbejde. Al dækning skal på forhånd være aftalt med If Assistance jf. kapitel Hvad er forsikringens omfang Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type sundhedsforsikring og hvilke eventuelle tilvalgsdækninger, der er gældende. Ændringer i dækningen kan ske med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af sundhedsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.1 Hvad er dækket af forsikringen Dækningsoversigt Dækningsoversigt for Sundhedsforsikring Super Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Rejseomkostninger og rejseledsagelse Akut krisehjælp Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Receptpligtig medicin Økonomisk kompensation efter større operation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Psykologisk rådgivning Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Behandlingsrådgivning og behandlingsgaranti Sundhedsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. If Assistance sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. Overholder If ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (Aftale om behandling) eller 4. uge (Påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til If Assistance. Herefter yder sundhedsforsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT. Behandlingsgarantien dækker ikke: Skader der er omfattet af dækningen for Økonomisk kompensation efter større operation - se nedenfor. Hvis sikrede over for If Assistance udtrykker ønske om behandling på et senere tidspunkt end inden for de perioder, der er beskrevet i behandlingsgarantien.

7 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i kapitel 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker sundhedsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: Operation og anden behandling på hospital. Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Pleje og ophold på hospital. Efterbehandling og rekreation Efter dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse dækker sundhedsforsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinsk rekreations- og kurophold inden for Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode i forbindelse med dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinske hjælpemidler Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra If Assistance anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af sundhedsforsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. Planlagt udskiftning af eksisterende proteser er ikke omfattet af forsikringen. Medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behandlende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af lægen hos If Assistance. Ledsagelsen gennemføres som ordineret af lægen hos If Assistance for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt Rejseomkostninger og rejseledsagelse Rejseomkostninger Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade, for at en voksen nærtstående til sikrede kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et barn under 18 år, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede Akut krisehjælp Sundhedsforsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. kapitel 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller samtidigt er vidne til en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan for eksempel være på grund af: Røveri Overfald Trusler Ulykke Brand Eksplosion Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden.

8 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Speciallægekonsultation og behandling Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge og til endelig vurdering og godkendelse af If Assistance. Second Opinion Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og sundhedsforsikringen dækker, når sikrede har fået: Diagnosticeret en livstruende sygdom En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opinion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst, samt at der foreligger et konkret behandlingsforslag Receptpligtig medicin Ved forudgående hospitalsindlæggelse og/eller operation dækker sundhedsforsikringen i indtil 6 måneder udgifter til medicin ordineret af læge i forbindelse med indlæggelsen/operationen. Receptpligtig medicin dækkes med indtil kr. per forsikringsår Økonomisk kompensation efter større operation Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompensation til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: Finder sted under fuld narkose. Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum 5 dage og lægeordineret sygemelding i 3 sammenhængende måneder. Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb, efter at operationen har fundet sted, og kun såfremt sikrede overlever det operative indgreb. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT Fysioterapi og kiropraktorbehandling Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut eller kiropraktor efter henvisning fra If Assistance. Det maksimale antal behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor pr. person pr. forsikringsår fremgår af forsikringsaftalen. Sundhedsforsikringen dækker derudover én røntgenundersøgelse pr. person pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid er summen for det maksimale antal behandlinger én samlet forsikringssum under begge forsikringer. Det samlede antal behandlinger bliver dermed ikke fordoblet selvom der er indgået aftale om begge forsikringer. Fysioterapeuten eller kiropraktoren skal have overenskomst med sygesikringen (et ydernummer), med mindre andet er aftalt med If Assistance Psykologisk rådgivning Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri med indtil kr. pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning til psykologisk rådgivning ikke overstige kr. pr. forsikringsår under begge forsikringer

9 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist I forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst er udgifter til akupunktur, zoneterapi eller osteopati dækket med op til i alt 8 behandlinger i hvert forsikringsår. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret og lægen hos If Assistance skal vurdere, at behandlingen kan have en helbredende effekt på en konkret diagnose, der er stillet af en læge. Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Forsikringen dækker kun behandling udført af autoriseret sundhedsfagligt personale eller af behandlere, der er godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendt behandler). Behandling udført af forsikrede selv eller af dennes nærmeste familie er ikke dækket af forsikringen. Diætist Forsikringen dækker op til 5 konsultationer hos diætist i forsikringens løbetid, såfremt BMI er under 18,5 eller over 35. Udregningen af BMI skal ske af en læge, ligesom behandlingen skal lægeordineres. BMI = vægt i kg / (højde i meter * højde i meter) Maksimal dækning Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning ikke overstige 8 behandlinger til akupunktur, zoneterapi eller osteopati samt 5 konsultationer hos diætist pr. forsikringsår under begge forsikringer Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er defineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt 6 måneder. I det tilfælde dækker sundhedsforsikringen med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, som er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, der er ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Dækningen ydes til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden.

10 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Kritisk Sygdom Tilvalgsdækningen kritisk sygdom yder en økonomisk kompensation til sikrede, hvis sikrede rammes af en kritisk sygdom, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningens omfang Dækningssummen for tilvalgsdækningen fremgår af policen og udbetales til sikrede, når den dækningsberettigede kritiske sygdom første gang er diagnosticeret i den periode, hvor sikrede er omfattet af tilvalgsdækningen kritisk sygdom. Der kan kun udbetales erstatning én gang for hver af de kritiske sygdomsgrupper tilvalgsdækningen omfatter, også selv om et skadetilfælde omfatter flere eller udvikler sig til at omfatte flere, kritiske sygdomme eller sygdomsgrupper. Dækningssummen for tilvalgsdækningen kritisk sygdom er ikke indeksreguleret. Kritiske sygdomme (sygdomsgrupper) 1. Kræft 2. Døvhed 3. Blindhed 4. Organtransplantationer, større 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen 7. Følger efter hjerne- eller hjernehinde betændelse (se note nedenfor) 8. Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren) 9. Hjerteklapkirurgi 10. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) 11. Hjerte/kar operation (bypass/pci operation) 12. Svulster, visse godartede i hjerne og rygmarv 13. HIV infektion som følge af blodtransfusion 14. HIV infektion som følge af arbejdsbetinget smitte 15. AIDS 16. Nyresvigt 17. Muskelsvind 18. Alzheimers sygdom 19. Malaria - Plasmodium falciparum 20. Dissemineret sklerose 21. Creutzfeldt - Jacobs sygdom (CJD) 22. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 23. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) 24. Japansk encefalitis (Japansk hjerne betændelse) 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid Note til punkt 7 - Herunder meningitis (Pusholdig), hjernebetændelse som følge af malaria og bid af flåt. 1. Kræft Ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i patologisk anatomi (Vævsundersøgelse) Undtaget fra dækningen Alle former for hudkræft, herunder Kaposis sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft) Alle ikke infiltrerende forstadier til kræft (Carcinoma in situ eller Dysplasi) Hodgkin s syndrom stadie I og kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II Kræft opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus (HIV) 2. Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor øre, næse og hals. 3. Blindhed Totalt, permanent og irreversibelt tab af synet på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. 4. Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor sikrede er organmodtager. Operationen skal være planlagt og sikrede skal være optaget på venteliste til transplantation. 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation, der bekræftes på grundlag af røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), CT eller MR skanning. Derudover skal sikrede være accepteret på venteliste til at få, eller have fået, udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi.

11 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En læsion af hjerne eller hjernestamme, der medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af nervesystemet af mere end 24 timers varighed, som følge af infarkt forårsaget af emboli eller trombose, en subaraknoidalblødning eller af et intracerebralt hæmatom. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT eller MR), samt have medført udfaldssymptomer i minimum 6 måneder. Såfremt hjernescanningen ikke påviser en egentlig blodprop, vil erstatning alligevel blive udbetalt, hvis alle symptomer indikerer at der har været en eller flere blodprop(per), samt at de neurologiske udfaldssymptomer har været til stede i minimum 6 måneder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 7. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Sikrede der får vedvarende betydelige neurologiske følger af infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ved: Rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein. Dette kan være suppleret med en CT eller MR scanning. Fund af mikrober i spinalvæsken ved en spinalvæskeundersøgelse. 8. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme). Omfattet er også tillukning af aorta (aortaokklusion) samt aortadissektion med ruptur i aortas indre lag. Diagnosen skal være stillet ved enten ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/ MR-scanning eller eventuelt ved aortografi. Aorta skal lokalt være udvidet til over 5 cm i diameter, eller der skal være en ruptur i aortas indre lag med blødning ind i aortavæggen. Aortaokklusionen diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. 9. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig, mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 10. Blodpropper i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på mindst to af følgende tre kriterier: Sygehistorie med typiske vedvarende brystsmerter. Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt. Samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest TnT og CK-MB. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. 11. Hjertekaroperation (bypass/pci operation) Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts. Ballonudvidelse (PCI operation) - hvad enten dette er med eller uden stentanlæggelse - sidestilles med operation. Diagnosen skal være medicinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operationen være gennemført, før udbetaling kan ske. 12. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv, eller i disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en invaliditetsgrad på mindst 30 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes eller når det er endeligt fastlagt, at operation ikke kan gennemføres fordi tilstand er inoperabel. 13. HIV-infektion som følge af blodtransfusion Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling, der er modtaget efter sundhedsforsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af sundhedsforsikringen. 14. HIV-infektion som følge af arbejdsbetinget smitte Omfatter personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller uheldsmæssig udsættelse for smitte på slimhinderne, inficeres med HIV. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, samt at en negativ HIV test er påvist inden for den første uge efter, at sikrede har været udsat for smitte, efterfulgt af en positiv HIV test inden for de næste 12 måneder. 15. AIDS Erhvervet immundefektsyndrom efter erhvervelse af en sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Det skal kunne dokumenteres, at sikrede er blevet smittet med HIV i sundhedsforsikringens gyldighedsperiode.

12 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 16. Nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad, så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten peritonealdialyse eller hæmodialyse iværksættes. Alternativt at der foretages nyretransplantation. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor nefrologi. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 17. Muskelsvind Progressiv muskeldystrofi af en af typerne Facio-scapulo-humeral dystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb), Charot-Marie-Tooth eller Inklusionslegeme myositis. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 18. Alzheimers sygdom Degenerativ sygdom i hjernen karakteriseret ved fremadskridende hukommelsestab og tab af evnen til tænkning, sprog og problemløsninger. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationale anerkendte kriterier for Alzheimers demens samt tegn på progression af cerebral atrofi ved scanning. Undtaget fra dækningen Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som til eksempel ved Huntingtons chorea, Parkinsons sygdom, og demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar, traume eller infektioner. 19. Malaria Plasmodium falciparum: Alvorlige komplikationer til infektion af Plasmodium falciparum parasitten med blivende følger. For at diagnosticere de alvorlige komplikationer, skal andre sygdomme være udelukket. Der skal tages udstrygning ved mere end et anfald og der skal være konstateret øget antal parasitter i blodet - i udstrygningen skal mindst 5 % af de røde blodlegemer være inficeret med P. falciparum, (hyperparasitiæmi) med komplikationer til infektioner (lungebetændelse aspireret og/eller sepsis (urinvejsinfektioner). De neurologiske følger skal have været til stede i mere end tre måneder og vurderet og bekræftet af neurologiske speciallæger. Det er en betingelse, at almindeligt anerkendte forebyggende regler og medicinering har været fulgt og kan dokumenteres. 20. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne tilfælde af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling, og der skal have været én eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose. Diagnosen skal være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: Forhøjet IgG indeks i hjernerygmarvsvæsken. Forlænget latens ved VEP (ikke nok, hvis der kun er affektion af nervus opticus). Typiske forandringer ved MR-scanning af hjernen med multiple affektioner af den hvide substans. 21. Creutzfeldt-jacobs sygdom (CJD) Sporadisk optrædende CJD med hastigt progredierende (fremadskridende) demens og myoklonier, der er ledsaget af varierende omfang af cerebellare, visuelle, pyramidale og ekstrapyramidale symptomer, forårsaget af gliose og neurotab i hjernen. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling på baggrund af WHOs diagnostiske kriterier for sikker eller sandsynlig CJD, dvs. neuropatalogisk verificerede tilfælde eller tilfælde med progredierende demens i kombination med karakteristiske EEG og mindst to af følgende kliniske tegn: Myoklonier. Visuelle eller cerebellare symptomer. Pyramidale/ekstrapyramidalesymptomer. Akinetisk mutisme. Biopsi af hjernevæv kan kræves for sikring af diagnose. 22. Amyotrofisk lateralsklerose (als) En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af det centrale perifere nervesystem. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 23. Parkinsons sygdom (paralysis agitans) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 24. Japansk encefalitis (hjernebetændelse) Japansk hjernebetændelse med alvorlige og blivende neurologiske følger. Det er en betingelse, at anerkendt vaccinationsprogram har været fulgt og kan dokumenteres. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, CT-/MR- scanning. De neurologiske følger skal have været tilstede i mere end tre måneder og været vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid Langvarig eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, hvorfra der er fortaget borreliaspecifikke antistofundersøgelser, der bekræfter diagnosen. Alternativt ved CT/MR scanning mv. De neurologiske følger skal have været til stede i minimum 3 måneder og være vurderet og bekræftet af speciallæge indenfor neurologi.

13 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) Nedenstående karensperioder er gældende uanset hvad der ellers er aftalt. Tilvalgsdækningen kritisk sygdom dækker ikke: Kritiske sygdomme, der diagnosticeres de første 3 måneder efter at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. (For kræft gælder særlige regler, se herunder). Kræft, der diagnosticeres de første 6 måneder efter at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. En kritisk sygdom, der er diagnosticeret inden for de sidste 7 år, før sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. For kræft gælder det, at sikrede skal have været erklæret rask og kontrolfri i 12 år inden sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis sikrede dør, inden der er rejst skriftligt krav om erstatning. Hvis diagnosen er stillet efter at tilvalgsdækningen er ophørt for sikrede. Hvis skriftligt krav om erstatning ikke er fremsendt 6 måneder efter at sikrede ikke længere er omfattet af tilvalgsdækningen. Dette gælder dog ikke, hvis årsagen til forsinkelsen ikke kan lægges sikrede til last Afvænningsdækning Hvis sikrede bliver diagnosticeret for en dækningsberettiget afhængighed, dækker denne tilvalgsdækning udgifter til afvænning af afhængigheden. Se forneden hvilke afhængigheder, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningen kan kun omfatte ansatte i en virksomhed, hvor det er virksomheden, der er forsikringstager. De ansattes medforsikrede pårørende kan ikke tilbydes denne tilvalgsdækning. Tilvalgsdækningen dækker med indtil kr. udgifter til lægeordineret afvænning fra ukontrollabel afhængighed af: Alkohol Narkotika (rusmidler der er omfattet af lov om euforiserende stoffer) Receptpligtig medicin (jf. lov om lægemidler) Spil (diagnosticeret med diagnosen ludomani) Tilvalgsdækningen for afvænning dækker ikke: De første 6 måneder efter at den sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis den sikrede havde en bestående afhængighed, der er omfattet af tilvalgsdækningen, inden vedkommende blev omfattet af tilvalgsdækningen. Tidligere afhængige personer, der får tilbagefald af en dækningsberettiget afhængighed, medmindre det kan dokumenteres, at den oprindelige afhængighed ligger mere end 8 år tilbage i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. Der dækkes for 1 afvænningsforløb i forsikringsperioden, og behandlingen skal være ordineret af egen læge eller lægen fra If Assistance. Selve behandlingen samt behandlingsstedet skal godkendes af og aftales med If Assistance inden behandling, ophold eller lignende påbegyndes. 5.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen De generelle forsikringsbetingelser er gældende for Sundhedsforsikring Basis, Sundhedsforsikring Ekstra, Sundhedforsikring Super samt eventuelle tilvalgsdækninger. Hvad dækker forsikringen ikke? Al akutbehandling og transport ved pludselig opstået sygdom, eller hvis sikrede kommer ud for en ulykke. Her henvises til ALARM 112 Al behandling, der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes helbred, herunder livsforlængende behandling i en situation hvor man er uafvendeligt døende. Dette gælder dog ikke ydelser under dækningen hjælp til uhelbredeligt syge og døende. Udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst, der er opstået før sundhedsforsikringens ikrafttrædelse, er ikke dækket de første 2 år af forsikringsperioden. Dette gælder dog ikke for tilvalgsdækningen Kritisk Sygdom, hvor der er angivet en anden karensperiode. Behandling af kroniske lidelser og følgesygdomme til kroniske lidelser uanset hvor lang tid sundhedsforsikringen har været i kraft. Behandling af sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingsnedsættelse (eller følger af disse forhold), der er medfødte, eller som kan relateres til tidspunktet for sikredes fødsel eller sikredes fosterstadie. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der kan tilskrives selvforskyldt legemsbeskadigelse, påvirkning af alkohol, narkotika, misbrug af medicin eller andre rusmidler. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, krigslignende tilstande, oprør eller borgerlige uroligheder. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Hjælp til personlig pleje, hvor behovet kan tilskrives alderdom og/eller senilitet/alderdomssvækkelse (typisk hjernesygdommen senil demens). Udgifter til alternative behandlingsformer og produkter, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandlinger udført af faggrupper, der ikke er autoriserede af Sundhedsstyrelsen. Behandlinger i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, samt fertilitetsundersøgelser og behandlinger for barnløshed. Udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, der skyldes, at sikrede ikke følger anvisninger, behandlinger og instrukser fra læge og/eller behandlingssted. Sygdom eller tilskadekomst, der sker under behandling af eksperimentel karakter. Behandling af sygdomme, der er omfattet af den til enhver tid gældende lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. Kosmetiske behandlinger og operationer, medmindre de er medicinsk begrundet og ordineret af læge hos If Assistance og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Skader som følge af medicinsk fejlbehandling, der er omfattet af patientforsikringsloven. Organtransplantation, organdonation og følger deraf. Dette gælder dog ikke ydelser under tilvalgsdækningen Kritisk Sygdom. Fedmeoperation og behandling. Tandbehandling, uanset årsagen. Synskorrektion (nær- og langsynethed). Alle udgifter til udfærdigelse af attester, med mindre If Assistance har anmodet herom. Aften- og weekendtillæg samt udgifter i forbindelse med udeblivelse fra behandling eller operation med mindre der er tale om akut krisehjælp. Professionel sport. Sygdom opstået i arbejdstiden eller ulykke opstået i arbejdstiden.

14 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 6 Forsikringssummer Den maksimale årlige forsikringssum på forsikringen er lig med det gennemsnitlige antal forsikrede pr. forsikringsår opgjort pr. hovedforfald multipliceret med DKK Den samlede maksimale årlige forsikringssum er dog minimum DKK Den årlige forsikringssum pr. person er ubegrænset inden for forsikringens samlede maksimale årlige forsikringssum, som er maksimum DKK Selvrisiko Der er ingen selvrisiko på sundhedsforsikringen. 8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko Der er ingen særlige sikkerhedsforskrifter for denne forsikring. 9 Sikredes pligter ved skade I det følgende beskrives, hvordan sikrede skal forholde sig i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af sundhedsforsikringen. Hvis sikrede ikke overholder disse forholdsregler, kan retten til erstatning og assistance bortfalde. Ved akut sygdom eller tilskadekomst (ej omfattet af forsikringen): Ved akut sygdom, akut forværring af sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, skal sikrede forholde sig som instrueret af læge og/eller behandlingssted eller kontakte: Egen læge eller lægevagt ALARM 112 Hvis sikrede ønsker at benytte forsikringen: Skal sikrede kontakte If Assistance. Her kommer sikrede til at tale med en specialuddannet medarbejder, som kan råde og vejlede sikrede. I nogle tilfælde vil sikrede indledningsvist blive henvist til sin egen praktiserende læge for at få afklaret behandlingsbehovet. Sikredes oplysningspligt: Ved enhver skade skal sikrede sørge for, at If Assistance modtager alle oplysninger om sikrede (inklusive CPR nummer) og attester, som er nødvendige for at træffe beslutning, om der er forsikringsdækning og hvilken behandlingsform, der skal benyttes. Sikrede har overfor If oplysningspligt om alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at levere dokumenter såsom sygejournaler samt at oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. If er berettiget til: At få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til sikredes helbredstilstand. Sikrede har pligt til at give If ret til at søge oplysninger hos disse og gøre de behandlende læger bekendt med det, som sikrede har oplyst til If. If har ret til at lade sikrede undersøge af en af If udpeget læge, ligesom If ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Omkostningerne i forbindelse hermed betales af If.

15 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Fritid 10. januar (24) 10 Erstatning ved skade Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af sundhedsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. Udgifterne refunderes enten direkte til behandlingsstedet eller til sikrede, hvis sikrede selv har lagt ud for udgifterne. I det tilfælde skal de originale fakturaer dog først fremsendes til If. NemKonto If benytter NemKonto til fordel for vores kunder. Eventuelle kommende udbetalinger indsættes direkte på sikredes NemKonto. Omkostninger, der ikke dækkes Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt og godkendt af If Assistance, er ikke dækket af sundhedsforsikringen. Ifs erstatningspligt er begrænset til det beløb, som ville have været afholdt ved involvering af If Assistance. Det samme gælder omkostninger til aftalte og accepterede konsultationer, behandlinger og lignende, hvor sikrede udebliver uden rettidigt afbud eller uden gyldig grund. Generelle regler: Prisen på forsikringen Prisen beregnes for hver sikrede person i den periode, vedkommende er omfattet af sundhedsforsikringen og beregnes fra datoen for indtrædelsen. Serviceniveau og kvalitet For at kunne tilbyde sikrede en ensartet service af høj kvalitet er styring, kontrol og opfølgning vigtige værktøjer. I relation til sundhedsforsikringer opererer If med følgende målepunkter: Valg af behandlingssted Besvarelse af telefonopkald Levering af serviceydelser Valg af behandlingssted Sikrede bliver ved behandling i Danmark henvist til et behandlingssted i Danmark, som beskrevet under kapitel 3. Behandlingsstedet skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen og leve op til de kvalitetsmæssige krav som If stiller. Når behandling finder sted uden for Danmark, er den primære gruppe af behandlingssteder de behandlingssteder, der er en del af netværket hos If i Sverige, Norge og Finland. Disse behandlingssteder lever alle op til de krav, som sundhedsmyndighederne i det pågældende land stiller samt de kvalitetsmæssige krav, som If stiller. Derudover har If Assistance samarbejdsaftale med kræftcentre, som dels lever op til de nationale sundhedsmyndigheders krav, dels Ifs kvalitetsmæssige krav. I den forbindelse er det også vurderet, at service, hygiejne og lægefaglige kvalifikationer er på højde med de krav, der stilles i Norden. Skal behandling finde sted uden for Danmark på et behandlingssted, der ikke er omfattet af vores umiddelbare netværk, vil behandlingsstedet blive vurderet af lægen fra If Assistance. Det vil i så tilfælde også være lægen fra If Assistance, som skal godkende behandlingen og behandlingsstedet. Ifs kvalitetsmæssige krav Ifs interne kvalitetsmæssige krav kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens krav til behandlingssteder og skal sikre korrekt, relevant og medicinsk forsvarlig behandling i ind- og udland. I den samlede vurdering af et behandlingssted indgår blandt andet: Klagesager med medhold hos Patientforsikringen og Patientklagenævnet. Vurdering af om der ydes etisk og medicinsk forsvarlig behandling. Antal klager modtaget hos If, hvilket kan være klager over: Hygiejne. Behandling. Kommunikation. Overholdelse af aftaler. Besvarelse af telefonopkald Alle telefonopkald til If Assistance vurderes hver måned efter følgende målepunkter: 65 % af alle opkald skal besvares indenfor 30 sekunder. 90 % af alle opkald skal besvares indenfor 60 sekunder. Maksimalt 7 % af alle opkald må mistes (opkald der mistes efter 30 sekunders ventetid). Levering af serviceydelser De serviceydelser der leveres til sikrede, er underlagt målepunkter for at sikre en positiv oplevelse samt et godt behandlingsforløb: Alle henvendelser fra sikrede skal besvares af personale, der er kompetente til med det samme at assistere sikrede. Såfremt sikrede ønsker at blive ringet op, skal dette ske indenfor 60 minutter. Indenfor de første 2 timer efter at en sag er anmeldt, skal: Sikrede have bekræftet, at sagen er modtaget. Sikrede modtage information om sagens videre forløb. Der skal være truffet aftale om medicinsk behandling indenfor 2 uger, og behandlingen skal påbegyndes indenfor 3 uger, medmindre andet er aftalt. (Gælder ikke for dækningen Økonomisk kompensation efter større operation) Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget.

16 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 10. januar (24) 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter sundhedsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. Personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen, betegnes som sikrede, og sundhedsforsikringen kan kun omfatte: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Sundhedsforsikringens erstatning er begrænset til det, som sundhedsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 Forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidigt. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år. Er forsikringstageren en virksomhed, kan den sikrede fortsat være dækket, såfremt denne ikke er gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. 1.2 Fortsættelsesforsikring Sikrede kan ved ophør af forsikringen fortsætte forsikringen til aldersbaseret præmie. Dækningen vil være sundhedsforsikring Super uden mulighed for tilvalgsdækninger. Hvis den afgåede medarbejder samt evt. medforsikret familie ønsker at fortsætte forsikringen, skal If kontaktes for et tilbud senest 1 måned efter fratrædelsesdato hos virksomheden. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger. 1.3 Forsikringens varighed Sundhedsforsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fortsætter for 1 år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller If med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald, dog tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 måneder. Er forsikringstager en person, kan forsikringen annulleres indtil 14 dage efter at sikrede har modtaget policen. Forsikringstageren har i hele forsikringsperioden mulighed for at til- og framelde de personer, der er omfattet af sundhedsforsikringen (sikrede) med op til 1 måneds tilbagevirkende kraft. Frameldinger vil altid ske ved månedens udgang jf. kapitel 1.1. Ved til- eller framelding påhviler det til enhver tid forsikringstageren at informere den/de sikrede, om at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. 2 Hvornår gælder forsikringen Sundhedsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. 2.1 Udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af sundhedsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal skader opstået i forsikringsperioden anmeldes senest 1 måned efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringens ophør er ikke omfattet af forsikringen. 3 Hvor dækker forsikringen Ved behandling i Danmark vil If Assistance henvise sikrede til et behandlingssted inden for Ifs netværk i Danmark. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling inden for behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted inden for Ifs netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, inden for Ifs netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes inden for Ifs netværk inden for førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker sundhedsforsikringen også behandling i resten af verden. Forsikringen dækker kun såfremt behandlingsstedet er en del af If Assistances netværk. Hvis den sikrede ikke følger henvisningen til et behandlingssted inden for If Assistances netværk, kan If afvise at dække udgifterne til behandling eller vælge at dække maksimalt det beløb, behandlingen ville have kostet i If Assistances netværk. For mere information om valg af behandlingssted se kapitel 10.

17 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 10. januar (24) 4 Hvad er forsikret Sundhedsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom opstået i arbejdstiden eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde opstået i arbejdstiden jf. ydelserne i dækningsoversigten i kapitel 5. Ved arbejdstid, forstås skader, der er opstået på grund af dit arbejde eller i forbindelse med dit arbejde. Al dækning skal på forhånd være aftalt med If Assistance jf. kapitel Hvad er forsikringens omfang Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type sundhedsforsikring der er gældende. Ændringer i dækningen kan ske med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. 5.1 Hvad er dækket af forsikringen Dækningsoversigt Dækningsoversigt for Sundhedsforsikring Super Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Rejseomkostninger og rejseledsagelse Akut krisehjælp Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Receptpligtig medicin Økonomisk kompensation efter større operation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Psykologisk rådgivning Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Behandlingsrådgivning og behandlingsgaranti Sundhedsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. If Assistance sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. Overholder If ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (Aftale om behandling) eller 4. uge (Påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til If Assistance. Herefter yder sundhedsforsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT. Behandlingsgarantien dækker ikke: Skader der er omfattet af dækningen for Økonomisk kompensation efter større operation - se nedenfor. Hvis sikrede over for If Assistance udtrykker ønske om behandling på et senere tidspunkt end inden for de perioder, der er beskrevet i behandlingsgarantien.

18 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 10. januar (24) Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i kapitel 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker sundhedsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: Operation og anden behandling på hospital. Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Pleje og ophold på hospital. Efterbehandling og rekreation Efter dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse dækker sundhedsforsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinsk rekreations- og kurophold inden for Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode i forbindelse med dækningsberettiget operation og/eller indlæggelse. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinske hjælpemidler Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra If Assistance anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af sundhedsforsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. Planlagt udskiftning af eksisterende proteser er ikke omfattet af forsikringen. Medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behandlende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af lægen hos If Assistance. Ledsagelsen gennemføres som ordineret af lægen hos If Assistance for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt Rejseomkostninger og rejseledsagelse Rejseomkostninger Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækker sundhedsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade, for at en voksen nærtstående til sikrede kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et barn under 18 år, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede Akut krisehjælp Sundhedsforsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. kapitel 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller samtidigt er vidne til en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan for eksempel være på grund af: Røveri Overfald Trusler Ulykke Brand Eksplosion Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (med indtil i alt 5 konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden.

19 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 10. januar (24) Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Speciallægekonsultation og behandling Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge og til endelig vurdering og godkendelse af If Assistance. Second Opinion Sundhedsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og sundhedsforsikringen dækker, når sikrede har fået: Diagnosticeret en livstruende sygdom En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opinion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst, samt at der foreligger et konkret behandlingsforslag Receptpligtig medicin Ved forudgående hospitalsindlæggelse og/eller operation dækker sundhedsforsikringen i indtil 6 måneder udgifter til medicin ordineret af læge i forbindelse med indlæggelsen/operationen. Receptpligtig medicin dækkes med indtil kr. per forsikringsår Økonomisk kompensation efter større operation Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompensation til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: Finder sted under fuld narkose. Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum 5 dage og lægeordineret sygemelding i 3 sammenhængende måneder. Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb, efter at operationen har fundet sted, og kun såfremt sikrede overlever det operative indgreb. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT Fysioterapi og kiropraktorbehandling Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut eller kiropraktor efter henvisning fra If Assistance. Det maksimale antal behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor pr. person pr. forsikringsår fremgår af forsikringsaftalen. Sundhedsforsikringen dækker derudover én røntgenundersøgelse pr. person pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid er summen for det maksimale antal behandlinger én samlet forsikringssum under begge forsikringer. Det samlede antal behandlinger bliver dermed ikke fordoblet selvom der er indgået aftale om begge forsikringer. Fysioterapeuten eller kiropraktoren skal have overenskomst med sygesikringen (et ydernummer), med mindre andet er aftalt med If Assistance Psykologisk rådgivning Sundhedsforsikringen dækker udgifter til lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri med indtil kr. pr. forsikringsår. Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning til psykologisk rådgivning ikke overstige kr. pr. forsikringsår under begge forsikringer

20 Forsikringsvilkår - Sundhedsforsikring - Arbejdstid 10. januar (24) Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist I forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst er udgifter til akupunktur, zoneterapi eller osteopati dækket med op til i alt 8 behandlinger i hvert forsikringsår. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret og lægen hos If Assistance skal vurdere, at behandlingen kan have en helbredende effekt på en konkret diagnose, der er stillet af en læge. Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Forsikringen dækker kun behandling udført af autoriseret sundhedsfagligt personale eller af behandlere, der er godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendt behandler). Behandling udført af forsikrede selv eller af dennes nærmeste familie er ikke dækket af forsikringen. Diætist Forsikringen dækker op til 5 konsultationer hos diætist i forsikringens løbetid, såfremt BMI er under 18,5 eller over 35. Udregningen af BMI skal ske af en læge, ligesom behandlingen skal lægeordineres. BMI = vægt i kg / (højde i meter * højde i meter) Maksimal dækning Er der indgået aftale om både Sundhedsforsikring - Fritid og Sundhedsforsikring - Arbejdstid kan den maksimale dækning ikke overstige 8 behandlinger til akupunktur, zoneterapi eller osteopati samt 5 konsultationer hos diætist pr. forsikringsår under begge forsikringer Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er defineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt 6 måneder. I det tilfælde dækker sundhedsforsikringen med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, som er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, der er ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Dækningen ydes til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Helbredsforsikring - operation minimum

Helbredsforsikring - operation minimum Helbredsforsikring - operation minimum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10A Aon Operation Minimum Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere