Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet"

Transkript

1 Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 23. maj 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. Akkrediteringsrådet 6. juni 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om: Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi udbudsstedet ikke i tilstrækkeligt omfang kvalitetssikrer praktikken Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademiet Lillebælts eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af at alle de udbudssteder hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af erhvervsakademiets skriftlige redegørelse og bilag, dels af de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af finansøkonomuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder de samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er de indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) (BEK nr. 697 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Morten Vibe-Pedersen, cand.oecon. i nationaløkonomi, pædagogikum, chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. Varetager derudover bl.a. kursusundervisning, udviklingsopgaver og artikelproduktion. Tidligere lektor ved Århus Købmandsskole med undervisning i bl.a. globaløkonomi, statistik og internationale finansielle relationer og vejledning på hovedopgaver og specialer. Har tidligere været ansat i Jyske Bank i forskellige stillinger, senest som afdelingschef Lars Zwisler, cand.merc. og HD, uddannelsesleder for professionsbacheloruddannelsen Katastrofe- og Risikomanagement ved Professionshøjskolen Metropol. Har tidligere undervist på erhvervsakademiuddannelserne inden for finansområdet og inden for medie og kommunikation og på en række akademiuddannelser. Har derudover været uddannelsesleder på erhvervsakademiuddannelserne inden for informationsteknologi og inden for handel. Fungerer desuden som censor på mange erhvervsakademi- og diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser. Varetager også arbejdet som vejleder på bacheloropgaver og cand.merc.- uddannelsens hovedopgaver ved Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business chool Christian Winther Hass, finansøkonomstuderende ved International Business Academy i Kolding. Medlem af uddannelsesudvalget og klasserepræsentant i studenterudvalget Knud Hroar Simonsen, HD 1. del, HR-specialist i Danske Bank. Har koordinerende ansvar for akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, FlexFinans, erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet og HD i finansiel rådgivning. Tidligere pensionskonsulent i BG bank. Har stor erfaring som filialdirektør i forskellige afdelinger af Bikuben. Medlem af eksamenskommissionen og censor for finanselever og elever på FlexFinans. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Martin Sørensen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 6

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel 3. 7

9 14. Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 8

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Finansøkonomuddannelsen i Tietgenskolen, Nonnebakken Studiets struktur Uddannelsen er delt op i fire semestre og består overordnet af følgende dele: en obligatorisk del (1.-3. semester) en valgdel, der består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt (4. semester) Den obligatoriske del omfatter 6 temaer: 1. Introduktion til finansiel virksomhed og metode - basisfag 2. Den finansielle sektor og finansielle produkter 3. Den finansielle sektor og samfundet 4. Privatkunderådgivning 5. Erhvervskunderådgivning 6. Finansielle virksomheder Temaerne forløber over de første 3 semestre. Parallelt med de 6 temaer løber en række undervisningsfag, som er relevante i forhold til temaernes indhold: Finansielle virksomheder og markeder Privatøkonomi Erhvervsøkonomi Global økonomi Erhvervsjura Markedsføring Statistik Kunde og samarbejde Ledelse og kommunikation Undervisningen kobler praksis og teori og er varieret med en blanding af holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor. 9

11 Valgdelen består af to elementer: Et specialeforløb i sammenhæng med specialevalg Et afsluttende eksamensprojekt, der giver muligheden for selv at forme uddannelsen i den retning, der passer til den studerendes interesser og fremtidige karriereønsker Specialeforløbet gennemføres som et praktikforløb i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Gennem praktikken styrker og udvikler den studerende sine faglige og professionelle kompetencer ved at indgå i virksomhedens daglige arbejde. Den studerende bliver i stand til at anvende teori og metode til opgaveløsning i praksis. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der skal vise at den studerende, på kvalificeret vis, kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Projektets problemstilling udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med en finansiel virksomhed, med økonomifunktionen i en privat eller offentlig organisation, med en ejendomsmægler eller med en ejendomsadministration. De centrale fagområder Finansielle virksomheder og markeder, privatøkonomi, erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsjura, markedsføring, statistik, kunde og samarbejde og ledelse og kommunikation. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 199 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1.marts oktober marts oktober marts oktober Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 19 Antal årsværk 4 De centrale praktiksteder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nordfyns Bank, Middelfart Sparekasse, Sparekassen Faaborg, Svendborg Sparekasse, Totalbanken, Vestfyns bank, Alm. Brand Bank, Nykredit Bank, Lån og Spar, Arbejdernes Landsbank, Arbejdernes Landsbank, Amagerbanken, Flemløse Sparekasse, Folkesparekassen, Frørup Andelskasse, Brørup Sparekasse, Fynbo Forsikring/Concordia, RK Forsikring, Top Danmark, Tryg, GF forsikring, Aros forsikring, Codan, Fomo, Forsikringsselskabet Fyn, Mølholm forsikring, Popermo Forsikring g/s, Willis I/S, V-R Gruppen Forsikringsmæglerne, Focus advokater, Advokaterne i Domhusgården, Bendix Capital, Rolf Barfoed A/S, Maare advokataktieselskab, Dan Ejendomme, SEVA administration, Cervo ejendomsselskab, Gram ejendomsadministration Aps, HD ejendomme, Harder Capital, HV ejendomsadministration, LEA Ejendomspartners, Sven Westergaard Ejendoms adm., IP Administration, Bolig Aps, Ejendomsforeningen Danmark, Deloitte, KPMG, RSM Plus, Price Waterhouse Coopers, Revisionsfirmaet P. Søby, BDO scanrevision, Ernst & Young, Fyns Erhvervsrevision, Census Revision, Dansk Revision, Axel Gram Revisionsfirmaet i/s, Kommunernes revision A/S, VH Revision, JL revision og Hæffner Revision. 10

12 Udbuddets særlige faglige eller pædagogiske profil På finansøkonomuddannelsen har vi en tæt kontakt til erhvervsvirksomheder og organisationer inden for branchen. For eksempel har vi et tæt samarbejde i forbindelse med de studerendes praktikforløb. Hvert år holder vi en Karrieredag, hvor de studerende kan møde en række virksomheder, der er interesserede i at få finansøkonomer i praktik. I løbet af året kører der en række spændende gæsteforelæsninger med ledere fra nogle af Danmarks førende finansielle virksomheder, forsikringsvirksomheder, revisionsvirksomheder samt brancheorganisationer. Samarbejdet sker desuden gennem virksomhedsbesøg, projektopgaver og via de afsluttende eksamens-projekter. Vi følger vores studerende tæt lige fra de starter, og medvirker til at skabe et godt sammenhold gennem introforløb og teambuilding. Desuden får hver studerende en underviser tilknyttet som mentor. Mentoren kan hjælpe og guide, hvis det bliver nødvendigt undervejs i studierne. På 2. semester får den studerende ligeledes tilknyttet en erhvervsmentor. Et andet kendetegn ved uddannelsesmiljøet på afdelingen er, at det er meget internationalt. Op mod 20 % af vores studerende kommer fra udlandet og følger en af vores engelsksprogede uddannelser. Det giver studiemiljøet et spændende multikulturelt præg til gavn for både de udenlandske og de danske studerende. Øvrige oplysninger Udbudsstedet har eksisteret siden

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 22 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om hvorvidt de enkelte udbudssteders dimittender er i relevant beskæftigelse, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) baseret på data fra det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der er kontakt med et felt af aftagere og dimittender som er repræsentativt for uddannelsen på udbudsstedet. Aftagerfeltet består af den finansielle sektor, herunder banker, ejendomsmæglere, realkreditinstitutioner, forsikringvirksomhed, liv og pensionsvirksomhed, ejendomsadministration og private virksomheder med økonomifunktioner. Endelig fortsætter en del af uddannelsens dimittender i videre uddannelse inden for den finansielle sektor, fx professionsbacheloruddannelsen i finans og HD, 2. del. På nationalt plan har udbudsstedet kontakt med landsnetværket for finansøkonomuddannelsen hvor brancheorganisationer og alle institutioner der udbyder finansøkonomuddannelsen, mødes to gange årligt og drøfter tværgående emner af relevans for uddannelsen. Fx drøftes beskæftigelsessituationen og status på praktikpladser, ligesom landsnetværket også diskuterer kvalitet i uddannelsen og frafald. Det fremgår af den nationale studieordning at landsnetværket for finansøkonomuddannelsen foretager justeringer i studieordningens fællesdel på baggrund af institutionernes evalueringer og tilbagemeldinger fra deltagerne i landsnetværket. Desuden mødes Koordinationsgruppen for videregående finansielle uddannelser tre gange årligt og diskuterer forskellige emner af relevans for finansøkonomuddannelsen. Det kan fx være uddannelsespolitiske emner, optag, frafald, karakterer, praktik og eksaminer på uddannelsen. Koordinationsgruppen for de videregående uddannelser består af repræsentanter for universiteterne, brancheorganisationerne, Undervisningsministeriet og to af de erhvervsakademier der udbyder finansøkonomuddannelsen, hvoraf det ene er Erhvervsakademiet Lillebælt. Koordinationsgruppen drøfter problemstillinger i forhold til de finansielle uddannelser og spiller en central rolle i samarbejdet på tværs af uddannelser og brancher. De to udbydere af finansøkonomuddannelsen deltager i både landsnetværket og koordinationsgruppen, hvilket er med til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem de to netværk. På regionalt niveau har institutionen et uddannelsesudvalg hvor der sidder repræsentanter for finanssektoren, og derudover har institutionen nedsat et advisory board hvorigennem de har kontakt til lokale aftagere. Ekspertpanelet vurderer at der gennem de nationale og regionale fora tilgår udbudsstedet viden fra aftagerne som giver ledelsen et grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger og dermed er med til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. 13

15 Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert halve år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for finansøkonomer. Den nationale undersøgelse giver oplysninger om udbudsstedets egne dimittender i forhold til hvor stor en andel af dimittenderne der er i job, i heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledige, ligesom der også er oversigter over dimittendernes status på landsplan. Beskæftigelsesundersøgelsen viser hvilke hovedarbejdsområder de uddannede finansøkonomer på landsplan finder ansættelse inden for. Det drejer sig primært om, penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed og revision. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2: Mentorordning: Finansøkonom Bilag 3: Erhvervsmentorordning Bilag 5: Dimittendnetværk for Finansøkonomer via LinkedIn Bilag 6: Dimittendkontakt via LinkedIn Bilag 15: Erhvervsmentorbeviser Bilag 27: Praktikpladsoversigt Bilag 52: Gæsteforelæsninger, Finans, 2010 Bilag 53: netværksmøder_ Koordinationsgruppen for videregående finansielle uddannelser Bilag 55: Netværksmøde: møde med uddannelseskoordinatorer Bilag 60: Finansrådet_ Find din uddannelse Bilag 80: Praktik: Eksempler på besøg udefra eller besøg i virksomheder Bilag 93: Serviceeftersyn af FØ og Fpba_om Fpba Bilag 97: Branchecensorer. Bilag 99: Advisory Borad 14

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for aktiviteter der bidrager med relevant viden fra beskæftigelsesområdet, og at denne viden er med til at kvalificere det faglige miljø og undervisningen. Kontakten til beskæftigelsesområdet skabes via flere forskellige kanaler. Institutionen har et advisory board for de finansielle uddannelser hvor virksomheder som Sparekassen Faaborg, Sydbank, Jyske Bank m.fl. er repræsenteret. Derudover har institutionen kontakt til erhvervet via en række relevante gæsteforelæsere. Blandt andre gæsteforelæsere fra Danske Bank, Deloitte, Nykredit, Dansk Ejendomsmæglerforening, Spar Nord og Finansrådet har holdt oplæg. Desuden besøger de enkelte undervisningshold forskellige virksomheder eller modtager besøg fra virksomheder. Eksempelvis har udbudsstedet haft besøg af Home, Jyske Bank og telefonbanken fra Nordea, og der planlægges besøg hos fx Estate Mæglerne. Under besøget fremgik det af interviewet med underviserne at de også får viden om centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne ved at deltage i konferencer og læse aviser og fagrelevante tidsskrifter. Desuden tilgår der institutionen viden fra erhvervet via de studerendes såkaldte erhvervsmentorer som bidrager til at de studerende også får input fra praksis. Dokumentation Institutionens redegørelse for kriterium 3, interview med underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 3: Erhvervsmentorordninger Bilag 9: Beskæftigelsesundersøgelsen, oktober 2010 Bilag 17: Kommissorium-uddannelsesudvalg Bilag 18: Uddannelsesudvalg-EAL Bilag 28: FTF-A oplæg for studerende Bilag 52: Gæsteforelæsninger, Finans, 2010 Bilag 61: Hovedopgaveoversigt 2010 og eksempler på aftaler Bilag 66: 48 timer-projekt Bilag 97: Branchecensorer. Bilag 98: landskonferencen, program Bilag 99: Advisory Board 15

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at underviserne på udbudsstedet får tilstrækkelig viden om udviklingsarbejde som er relevant for beskæftigelsesområderne og kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Ekspertpanelet fremhæver at forsøgs- og udviklingsvirksomhed i langt overvejende grad foregår i brancheforeningerne og i de store private virksomheder i de brancher som finansøkonomuddannelsen er rettet imod. Der er tale om meget konkurrenceudsatte brancher, og der er ikke tradition for at indgå i bredere samarbejder eller videndele om udvikling af nye produkter eller metoder. Ekspertpanelet anerkender derfor at udbydere af finansøkonomuddannelsen har vanskelige vilkår for at indgå i udviklingssamarbejder med fx virksomheder. Underviserne på finansøkonomuddannelsen i er dog i tilstrækkelig grad sikret viden om resultaterne af det udviklingsarbejde der finder sted. Under besøget fremgik det af interview med underviserne at de løbende holder sig ajour med sektorens forsøgs- og udviklingsarbejde. Derudover deltager uddannelseschefen sammen med Undervisningsministeriet i udviklingen af en certificeringsordning der klassificerer investeringsprodukter i tre kategorier: rød, gul og grøn. Derigennem får udbudsstedet viden om hvilke kompetencekrav den finansielle sektor stiller til ansatte i sektoren. Desuden deltager studerende og undervisere i et 48-timers projekt. I dette projekt fungerer de studerende som rådgivere for en virksomhed i 48 timer og kommer med udviklingsforslag til fx virksomhedens økonomistyring. Efterfølgende får udbudsstedet feedback fra virksomheden om hvordan de studerendes forslag til udvikling er blevet implementeret, og hvilken effekt det har haft. Ekspertpanelet finder at institutionen har taget initiativ til at sikre at udbudsstedet fremover kan komme til at indgå i relevante udviklingsprojekter. Erhvervsakademiet har pr. 1. februar 2011 oprettet et finansielt videncenter i samarbejde med to øvrige erhvervsakademier der også udbyder finansøkonomuddannelsen. Udbudsstedet kan fremover trække på relevant viden fra videncentret som bl.a. har til opgave at indgå i udviklingsarbejde med beskæftigelsesområderne. 16

18 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 13: VIDEREUDDANNELSESSYSTEMET FOR VOKSNE (Bilag A_ til rapport fra Arbejds gruppen om fremtidens erhvervsrettede videregående uddannelser inden for finansielle markeder, bilag 24) Bilag 14: Forslag til et sammenhængende uddannelsessystem inden for den finansielle sektor (Bilag B_ til Arbejdsgruppen om fremtidens erhvervsrettede videregående uddannelser inden for finansielle markeder, bilag 24) Bilag 16: EkoTekNord-projekt Bilag 19: Projektoversigt UVM Bilag 20: Projektoversigt TBC, juni 2010 Bilag 24: Rapport fra Arbejdsgruppen om fremtidens erhvervsrettede videregående uddannelser inden for finansielle markeder Bilag 42: KIFF-seminarer Bilag 43: KIFF-deltagerliste Bilag 44: KIFF-program Bilag 52: Gæsteforelæsninger, Finans, 2010 Bilag 53: netværksmøder: Koordinatorgruppen for videregående finansielle uddannelser Bilag 54: netværksmøder: Videreuddannelsestilbud i Skatteministeriet Bilag 55: netværksmøder: møde med uddannelseskoordinatorer Bilag 56: Netværksmøde: Serviceeftersyn af Finansøkonomuddannelsen Bilag 57: Netværksmøde: Referat af finansøkonomnetværksmøde Bilag 67: NSSP-projekt Bilag 70: Analyse af kompetencebehov og uddannelsesudbud inden for de finansielle markeder Bilag 77: eksempel på pratikopfølgning evalueringsskema til virksomhederne Bilag 93: Serviceeftersyn af FØ og Fpba_om Fpba Bilag 100: UVM-projekt. 17

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der på tilfredsstillende vis løbende tilgår udbudsstedets undervisere relevant og opdateret viden fra relevante forskningsfelter. Underviserne får forskningsviden via forskellige kanaler. Underviserne læser fx danske og internationale forskningsartikler og orienterer sig bredt i relevante fagblade. Under besøget fremgik det af interviewet med underviserne at de er godt orienteret, da de opsøger forskningsviden og deler deres viden med hinanden. Derudover tilgår der udbudsstedet forskningsviden ved at nogle af underviserne underviser på Syddansk Universitet. Eksempelvis underviser en af dem på engelsk ved Institut for Marketing & Management i faget Applied Marketing Management. Nogle undervisere skriver også artikler til internationale tidsskrifter, mens en anden er med til at lave en elektronisk lærebog sammen med Dansk Ejendomsmæglerforening og en it-virksomhed. Underviserne får også viden om forskning ved at deltage i gæsteforelæsninger og i studieture for undervisere hvor de bl.a. hører relevante foredrag. Desuden har en underviser været på sommerskole i Tallinn i Estland hvor temaet var forskellige udtryk for den finansielle krise. Dokumentation Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 11: Program: INternatinale gæstelærere 2010 (Finans) Bilag 20: Projektoversigt. TBC, juni 2010 Bilag 33: Program studietur Bruxelles Bilag 35: Advances in higher education extract (Peer reviewed-artikel publiceret international Journal) Bilag 36: International præsentation, eksempel Bilag 37: SPACE European Research area Bilag 38: Interaction and research, EAIE Conference Bilag 49: Teacher and staff-ophold, jame Bilag 67: NSSP-projekt Bilag 71: Research regional development and competences (Thomas Thijssens concept) Bilag 73: Deltagere fra TBC i SPACE konferencen Bilag 82: Konferendeprogram, SPACE konferencen i Kavala i oktober 2010 Bilag 84: Teacher and Staff ERASMUS ophold

20 Bilag 85: TBC INTERN Serie, eksempel: Is D-CAMP superior when assessing investment risk on the Polish stock market? Bilag 98: Landskonferencer, program

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere