Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360"

Transkript

1 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse af ansøgning og tilmelding til fordelsprogrammet sker på baggrund af en konkret kreditvurdering samt kundens samlede forretningsomfang med banken eller på baggrund af en families samlede forretningsomfang med banken. Med familie menes indtil 2 voksne personer boende på samme folkeregisteradresse samt hjemmeboende børn under 18 år. Kundens tilmelding til fordelsprogrammet har virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt kundens/familiens tilmelding. En families tilmelding får først virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt begge voksne kunders tilmelding. Såfremt én kunde melder sig som familie, vil kunden blive vurderet individuelt og være tilmeldt fordelsprogrammet alene, indtil øvrige medlemmer af familien er registreret og godkendt. Når tilmeldingen får virkning, bortfalder kundens hidtidige rentevilkår og priser, såfremt disse afviger fra bankens prisbog. Fordelsprogrammet er for den enkelte kunde/familie gældende i 12 måneder og forlænges hver 1. januar for en ny 12 måneders periode, med mindre BankNordik underretter kunden/familien om andet. Forlænges fordelsprogrammet ikke bortfalder fordele ved programmets ophør og kunden/familien overgår til BankNordiks standardpriser i henhold til den til enhver tid gældende prisbog. Se mere om varighed, opsigelse og ændringer sidst i disse regler. BankNordiks fordelsprogram indeholder tre niveauer: Nordik360, Nordik360+ og Nordik360Premium med tilhørende Nordik360, Nordik360+ og Nordik360Premium -priser, produkter og fordele. Priser, produkter og fordele i fordelsprogrammet fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Prisbogen findes på bankens hjemmeside samt i alle bankens filialer. Yderligere informationer om fordele ved deltagelse i fordelsprogrammet findes på bankens hjemmeside Betingelser for deltagelse i fordelsprogrammet Alle bankens kunder er ikke automatisk en del af fordelsprogrammet, men hver af bankens kunder skal ansøge om at blive tilmeldt dette. Hvilket niveau i fordelsprogrammet kunden/familien kan tilmelde sig afhænger af, om kunden/familien opfylder betingelserne for deltagelse i de enkelte niveauer i fordelsprogrammet, som disse er beskrevet nedenfor. 1

2 En tilmelding til et niveau i bankens fordelsprogram vil blive godkendt, såfremt følgende betingelser er opfyldt: I Nordik360 skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 4. have produkter i minimum 2 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) I Nordik360+ skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 4. have produkter i minimum 4 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) I Nordik360Premium skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 3. have produkter i minimum 4 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) 4. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik360Premium 5. være godkendt efter en individuel vurdering Kundens/familiens samlede forretningsomfang og produktantal opgøres ved tilmelding til fordelsprogrammet og herefter på den sidste bankdag i hver måned. Kreditvurdering foretages ved tilmelding, og herefter vurderer banken løbende kundens/familiens kreditværdighed. Den nedenfor anførte produkt- og kategoriliste danner grundlag for produktopgørelsen, og produktet tæller med, når det er etableret i bankens systemer. Kundens kreditvurdering foretages på baggrund af forskellige oplysninger om kunden, herunder fx indtægtsforhold, formue, gæld, forbrug, alder og tidligere adfærd. Indplacering og ændring af placering i rentespænd gældende for de enkelte niveauer For hver enkelt niveau er fastsat et rentespænd for udlån og kreditter omfattet af fordelsprogrammet. Ved tilmelding indplaceres kunden/familien i rentespændet for det tilmeldte niveau på baggrund af kundens/familiens kreditværdighed. 2

3 Konstateres en forværring af kundens/familiens kreditværdighed sidst på måneden i to på hinanden følgende måneder, kan banken med et varsel på to måneder og uden kundens/familiens samtykke forværre kundens/familiens rentesats ved at ændre placeringen indenfor rentespændet. Kundens/familiens kreditværdighed opgøres af BankNordik som en samlet vurdering af kundens forhold, herunder særligt kundens/familiens gældsfaktor (forholdet mellem gæld og indtægter), kundens/familiens rådighedsbeløb (beløb til rådighed efter finansieringsudgifter og andre faste udgifter), kundens/familiens formue, kundens/familiemedlemmernes alder, erhverv samt ændringer i kundens/familiens betalingsmønstre og disponible beløb. Produkter Opgørelsen af produkter er inddelt i nedenstående produktkategorier. I ovenstående betingelser for deltagelse i fordelsprogrammet er angivet i hvor mange forskellige kategorier, kunden skal have aftaget produkter for at kunne tilmeldes de angivne niveauer. Enkelte kategorier kan medgå i opgørelsen mere end en gang, og hvor dette er tilfældet er det anført nedenfor. Følgende produktkategorier indgår i produktopgørelsen: Bolig (tæller med én gang pr. ejendom) BankNordik Boliglån BankNordik Andelsboliglån BankNordik BoligKredit BankNordik AndelsboligKredit Investering - åbne depoter (tæller med én gang) Aktivt åbent depot i BankNordik (størrelse min. DKK ) Investering - forvaltnings- og rådgivningsaftaler (tæller med én gang) BankNordik Kapitalforvaltning Personlig FormuePleje (PFP) BankNordik Rådgivningsaftale BankNordik Individuelle fuldmagtsaftaler/kapitalforvaltningsaftaler Lån med pant undtaget boliglån/kreditter (tæller med to gange, såfremt der er aftaget mere end et produkt) BankNordik Billån BankNordik Bådlån Forsikring af personer (såfremt der er aftaget forsikring/er, og den/disse er tegnet i LetPension formidlet via BankNordik) Kritisk sygdom Livsforsikring Forbrugslån (tæller med én gang) BankNordik Forbrugslån BankNordik Lønkonto med kredit eller BankNordik Budgetkonto med kredit 3

4 Realkredit (tæller med én gang) DLR og/eller Totalkredit Realkreditlån formidlet via BankNordik Opsparing (tæller med én gang) BankNordik Opsparingskonto Nanoq konto BankNordik Barnebarnskonto En produktkategori tæller kun med én gang, uanset om produktet/erne er ejet af flere personer, dog tæller kategorien boliglån/kreditter med en gang pr. ejendom, og kategorien lån med pant undtaget boliglån/kreditter tæller med op til to gange, såfremt der er aftaget mere end et lån indenfor denne kategori. Se den til enhver tid gældende produktliste for fordelsprogrammet Nordik360 på bankens hjemmeside Opgørelse af kundens/familiens forretningsomfang Kundens/familiens forretningsomfang opgøres som summen af kundens/familiens samlede: Saldi på BankNordik udlånsprodukter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Saldi på tilsagte BankNordik kreditter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Saldi på BankNordik indlåns-/opsparingsprodukter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Kursværdi på BankNordik depoter tilknyttet BankNordik Kapitalforvaltning Personlig FormuePleje (PFP), BankNordik Rådgivningsaftale og BankNordik Individuelle fuldmagtsaftaler/kapitalforvaltningsaftaler Kursværdi på investeringsforeningsbeviser udstedt af investeringsforeninger, som BankNordik samarbejder med (se den til enhver tid gældende liste over sådanne investeringsforeninger på bankens hjemmeside og som er placeret i andre BankNordik depoter, end depoter tilknyttet de ovenfor nævnte forvaltnings- og rådgivningsaftaler 1/3 af restgælden på DLR og/eller Totalkredit Realkreditlån formidlet af BankNordik For produkter/konti ejet af to personer gælder, at disse medregnes i det samlede forretningsomfang med en forholdsmæssig andel af produktets/kontoens bogførte saldo til hver af ejerne. Hvis begge produkt-/kontoejere er tilmeldt fordelsprogrammet, vil fordele og priser blive fastsat efter den af produkt-/kontoejerne, der godkendes til placering i bedste niveau. Hvis en af produkt-/kontoejerne ikke er tilmeldt fordelsprogrammet, fastsættes fordele og priser vedrørende denne konto ikke på baggrund af fordelsprogrammet, men følger bankens standardpriser. Produkter/konti med mere end to ejere medregnes ikke i opgørelsen af kundens/familiens forretningsomfang og følger bankens standardpriser. Produkter/konti i bankens afdelinger på Færøerne og i Danmark kan også indgå i opgørelsen af kundens/familiens samlede forretningsomfang med banken. Dette forudsætter dog, at kunden/familien en gang årligt dokumenterer eksistensen af sådanne produkter/konti. 4

5 Skift mellem programmets niveauer Såfremt opgørelsen den sidste bankdag i måneden i to på hinanden følgende måneder viser, at kunden/familien ikke længere opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nordik360, Nordik360+ eller Nordik360Premium, herunder betingelserne om forretningsomfang, produktantal og kreditværdighed, kan banken med et varsel på to måneder og uden kundens/familiens samtykke flytte kunden/familien ned i det niveau, der svarer til det opgjorte forretningsomfang, produktantal samt kreditværdihed. Såfremt kunden/familien ikke opfylder betingelserne for Nordik360, herunder betingelserne om forretningsomfang, produktantal og kreditværdihed, udmeldes kunden/familien dog af fordelsprogrammet. Såfremt kunden/familien opfylder betingelserne for et højere niveau i fordelsprogrammet, kan kunden/familien anmode banken om at blive tilmeldt et højere niveau. Kundens tilmelding til et højere niveau i fordelsprogrammet har virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt kundens/familiens tilmelding. Når kunden/familien skifter niveau, vil kunden/familien automatisk være omfattet af priser og fordele, gældende for det nye niveau. Såfremt kunden/familien ikke længere opfylder betingelserne for Nordik360 og dermed falder ud af fordelsprogrammet, vil kunden/familien automatisk blive omfattet af bankens gældende standardpriser, som fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Hvor der i bankens prisbog er anført et spænd for priser og fordele for det nye niveau eller for standardpriserne, fx et rentespænd, indplaceres kunden/familien som udgangspunkt i den højeste ende af spændet f.s.v.a. udlån og kreditter og laveste ende af spændet f.s.v.a. indlånsaftaler, herunder pensionsaftaler. For nogle niveauer gælder, at de respektive produkter alene tilbydes kunder/familier i det pågældende niveau. Disse produkter vil derfor automatisk blive erstattet med tilsvarende produkter gældende for det nye niveau eller bankens standardprodukter, såfremt kunden/familien ikke længere er en del af fordelsprogrammet. Såfremt det ikke er muligt at erstatte produktet med et tilsvarende, betragtes produktet som udgangspunkt for opsagt ved skift af niveau eller når kunden/familien ikke længere er en del af fordelsprogrammet. Se bankens prisbog for en oversigt over priser, fordele og produkter tilhørende de enkelte niveauer i fordelsprogrammet. Kunden/familien skal selv orientere sig om de nye priser og fordele i forbindelse med skift af niveau. Kundens/familiens rentevilkår vedrørende eventuelle udlån og kreditter vil dog fremgå af varslingen som kunden/familien modtager ved skift af niveau, samt ved øvrige ændringer af rente. Ændringer af indlånsrenten fremgår af næstkommende kontoudtog. Varighed deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset Kundens/familiens deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset til 12 måneder og ophører hver den 1. januar. Deltagelsen forlænges hver 1. januar for en ny 12 måneders periode, med mindre BankNordik forud for den 1. januar underretter kunden/familien om andet. Forlænges fordelsprogrammet ikke, bortfalder fordele ved programmets ophør og kunden/familien overgår til BankNordiks standardpriser i henhold til den til enhver tid gældende prisbog. Hvor der i bankens prisbog er anført et spænd for standardpriser, fx et rentespænd, indplaceres kunden/familien som udgangspunkt i den højeste ende af spændet 5

6 f.s.v.a. udlån og kreditter og laveste ende af spændet f.s.v.a. indlånsaftaler, herunder pensionsaftaler. Ved tilmelding til fordelsprogrammet ophører deltagelsen ikke ved den første 1. januar, men først til den næstkommende 1. januar, således den første periode kan blive på mellem 12 og 24 måneder afhængigt af tidspunkt på året for tilmelding. At kundens/familiens deltagelse er tidsbegrænset, forhindre ikke, at kunden/familien af de grunde, som i øvrigt er beskrevet i disse regler, ikke længere omfattes af fordelsprogrammet. Udmeldelse og opsigelse Kunden/familien kan til enhver tid melde sig ud af fordelsprogrammet uden varsel. Udmeldingen af programmet skal ske skriftligt til BankNordik og får virkning, når denne er registreret i banken. Såfremt et familiemedlem over 18 år melder sig ud af fordelsprogrammet, vil dette medføre, at hele familien opsiges. Det eventuelt andet familiemedlem over 18 år vil blive orienteret om opsigelsen og kan herefter tilmelde sig selvstændigt, såfremt det opfylder betingelserne herfor. Et barn, som er tilmeldt sammen med sin familie, vil automatisk blive meldt ud af programmet, når det fylder 18 år. Barnet, som fylder 18 år, kan dog ligeledes herefter selvstændigt tilmelde sig fordelsprogrammet, såfremt det opfylder betingelserne herfor. Hvis et familiemedlem midlertidigt ikke har samme folkeregisteradresse som resten af familien, grundet udstationering, arbejde eller sygdom, kan den pågældende være tilmeldt fordelsprogrammet og indgå i opgørelsen af forretningsomfang og antal produkter sammen med den øvrige familie i op til to år efter fraflytningen. Ved ophold på plejehjem og lignende betragtes den pågældende stadig som en del af familien. Hvis et familiemedlem fraflytter af andre årsager, eksempelvis grundet samlivsophør, betragtes fordelsprogrammet som opsagt, såfremt de tilbageværende familiemedlemmers samlede forretningsomfang ikke længere opfylder betingelserne for det pågældende niveau. Det samme gør sig gældende ved dødsfald. Det enkelte familiemedlem kan dog fortsat være tilmeldt fordelsprogrammet med udgangspunkt i eget forretningsomfang. Kunden/familien skal orientere BankNordik snarest muligt efter, at der er sket ændringer i forhold vedrørende familien. BankNordik kan med tre måneders varsel opsige fordelsprogrammet generelt, og i tillæg til tilfældet beskrevet ovenfor, kan BankNordik med samme varsel opsige fordelsprogrammet overfor den enkelte kunde/familie. Såfremt en kunde misligholder en aftale med BankNordik, kan BankNordik opsige fordelsprogrammet uden varsel. Hvis kunden er tilmeldt som en del af en familie, opsiges hele familiens tilmelding til fordelsprogrammet, såfremt blot et familiemedlem misligholder en aftale med BankNordik. 6

7 Når udmeldingen/opsigelsen træder i kraft, gælder bankens standardpriser fra denne dag. Bankens priser fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Ændring af fordelsprogrammet og prisændringer Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Øvrige ændringer i fordelsprogrammet samt ændringer af priser og fordele, bliver varslet i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Samtykke til indhentelse og udveksling af oplysninger samt til markedsføring Hvis en familie tilmelder sig fordelsprogrammet, giver hver af familiemedlemmerne samtidig samtykke til, at banken kan give hvert af familiemedlemmerne på 18 år eller ældre alle oplysninger om forhold vedrørende hvert enkelt familiemedlems forretningsomfang mv. i banken. Derudover omfatter samtykket, at banken kan give hvert familiemedlem på 18 år eller derover oplysning om de øvrige familiemedlemmers misligholdelse. Ved tilmelding til fordelsprogrammet giver kunden/familien også samtykke til, at BankNordik kan indhente alle oplysninger hos bankens koncernforbundne selskaber, som er nødvendige for opgørelse af kundens/familiens forretningsomfang. Kunden/familien giver ligeledes ved tilmelding samtykke til, at banken løbende kan orientere kunden/familien om de til enhver tid gældende fordele, samt indførelse af eventuelt nye fordele i fordelsprogrammet eller BankNordik-koncernens øvrige relevante produkter. Samtlige af ovennævnte samtykker, er en forudsætning for deltagelse i fordelsprogrammet. Øvrige vilkår Bankens almindelige forretningsbetingelser er gældende for fordelsprogrammet. 7

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere