Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme"

Transkript

1 Studienævn for: Design og Turisme Dato: Tidsrum: Lokale: Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Til stede: Mads Nygaard Folkmann (MNF) Hans-Christian Jensen (HCJ) Marianne W. Lundholdt (MWL) deltog til kl.11.50, til og med pkt Janne J. Liburd (JJL) Kristian Roland Larsen (KRL) (studerende) Mille Torp Petersen (MTP) (studerende) - deltog til kl pkt. 1-3 og fra kl under pkt. 8. Mette Marietta Moegreen (VH) (studerende r/observatør) deltog ikke i pkt. 4. Vibeke Hinst (VH) (studiesekretær/observatør) Ann Ditlev Jensen (ADJ) (sekretær/referent) Fraværende med afbud: Stina Teilmann-Lock (STL) Anna Vindum Fricke (AVF) (studerende) Mathilde Sorang Kjær (MSK) (studerende /observatør) Lone Møland Rasmussen (LMR) (studiesekretær/observatør) Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat Referat fra møde nr. 09 den 23. september 2014 er godkendt ved høring. Ad 3. Meddelelser: a) Studieordninger. b) Høringssvar. MNF omtalte fagbeskrivelser fremsendt fra SN ERHV.ØK til høring og sin tilbagemelding i forbindelse hermed, specielt i relation til faget: Projekt- og procesledelse, 5 ECTS, hvor der er nogle ufuldstændige referencer på litteraturlisten. Læsebyrden i faget virker stor under hensyntagen til fagets vægt = 5 ECTS de studerende i forløbet FS14 tilkendegav, at de under hensyntagen til fagets vægt brugte for megen tid på faget. Underviserne i faget har lovet at se nærmere på fagets indhold/omfang med henblik på en justering. c) Meddelelser vedrørende SNDETs bevilling. JJL nævnte, at der i forbindelse med EMTM-uddannelsen overføres et beløb på Euro/år til dækning af administrative omkostninger mv. Disse midler er imidlertid overført Side 1 af 7

2 til Fakultetet. Muligheden for at anvende disse midler til aktiviteter for turismeuddannelserne undersøges. Action: JJL. d) Meddelelser vedrørende ansøgninger. e) Øvrige meddelelser. Omtale af det reviderede regelsæt i forbindelse med eksamenssnyd. f) Meddelelser vedrørende opfølgning på kvalitetspolitik, jf. pkt. 7. Evaluering af faget: Digital publicering og design. Mundtlige meddelelser: a) Studienævnsformanden. MNF omtalte afholdelsen af Camp get closer i uge 43 De humanistiske uddannelser indgik i forbindelse hermed i et erhvervsøkonomisk forløb. Erfaringer i forbindelse hermed, opsamling /evaluering heraf: MWL og MNF. Endvidere overvejelser i relation til tværgående udviklingsaktiviteter på bachelorniveau både internt og eksternt i forhold til andre relevante videregående uddannelsesinstitutioner i Kolding de økonomiske forhold i relation hertil skal afklares med PKH. Hvis BA i Turisme bliver udbudt igen, vil JJL gerne deltage/bidrage til sådanne tværgående aktiviteter. MNF nævnte at, EVA har udpeget BA DKØ til at indgå i en fokusgruppe i forbindelse med evaluering af den anvendte evalueringspraksis på uddannelsen. b) De studerende. KRL nævnte, at processen i forbindelse med godkendelsen af projektorienterede forløb på KA DS, jf. studieordningen, er lidt usmidig/uhensigtsmæssig. Det blev i den forbindelse oplyst, at SNDET har bemyndiget MNF til at godkende relevante ansøgninger vedrørende projektorienterede forløb netop for at forenkle proceduren. I øvrigt ændres/forenkles bestemmelserne i forbindelse med revisionen af SO for uddannelsen, herunder bliver der mulighed for et forløb = 20 ECTS. c) Andre. Ad 4. Ansøgninger fra studerende Fortroligt referat. a) Sager til endelig behandling/formandsafgørelser: 1. BA DKØ afgørelse fra SN. ERHV.ØK. 2. BA DKØ afgørelse fra SN. ERHV.ØK. 3. KA DS forhåndsvurdering, optagelse. 4. KA Turisme revideret forhåndsmerit for valgfag. 5. BA DKØ genindskrivning. b) Ansøgninger: 1. BA DKØ gruppestørrelse. 2. BA DKØ frister i forbindelse med BA-projekt, ES. 3. BA DKØ merit for fag. 4. KA DS forhåndsvurdering, optagelse. 5. KA DS eksamenstidspunkter. 6. BA Turisme studieforløb. 7. BA Turisme studieforløb. 8. BA Turisme eksamensvilkår. 9. BA Turisme eksamensvilkår. Side 2 af 7

3 10. KA Turisme revideret forhåndsmerit for valgfag. Ad 5. Sager til behandling eksamen Ad 6. Sager til behandling studieordninger 6.1 Optagelseskriterier ændringer af studieordninger som følge af afskaffelse af muligheden for supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelser. Fortsat drøftelse af behovet for/muligheden for at tilpasse de i studieordningerne fastsatte optagelseskriterier under hensyntagen til den manglende mulighed for supplering ved kommende optag på en kandidatuddannelse. MNF henviste til drøftelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgning om en forhåndsvurdering mht. muligheden for optagelse på KS DS på baggrund af en bacheloruddannelse fra RUC: Den Humanistiske Teknologiske bacheloruddannelse. Vil være naturligt at udvide adgangen til optagelse på KA DS til at omfatte denne uddannelse. Der var tilslutning hertil i Studienævnet. 6.2 Revision af alle studieordninger under Humaniora pr. 1. september 2015 på grundlag af et nyt Vademecum. Fakultetet har den 2. oktober 2014 fremsendt: Vademecum - retningslinjer for udarbejdelse af studieordninger - der bl.a. indeholder resultatet af foråret og sommerens arbejde med studiefremdriftsreformen og 20-ECTS reformen på kandidatuddannelserne. Fristen for indsendelse af de nye studieordninger for BA- og KA-uddannelser til fakultetet er den 1. februar MNF skitserede kort hovedindholdet i de nye retningslinjer i forbindelse med udarbejdelse af SO: A) Udbud af særfag og åbne fag bortfalder. Der kan i stedet udbydes tværkurser, som omfatter: 1) Erhvervsparathedsfremmende tværkurser 2) Kernefaglige tværkurser. Det bemærkes, at uddannelserne under SNDET ikke er pålagt udbud af tværkurser. B) Udfasning af SO Det skal i forbindelse med nye SO påses, at gamle SO bliver udfaset => Nødvendigt at udarbejde overgangsordninger for studerende på tidligere SO. C) Specialer: 1) Tilbud om workshop til studerende i semesteret forud for speciale semesteret, ingen ECTS i forbindelse hermed. 2) Bortfald af specialeudtalelse. 3) Ej mulighed for mundtligt forsvar med mindre det allerede eksisterer på uddannelsen. 4) Ændring af omfang til normalsider á 2400 tegn. D) Videnskabsteori: 1) Mulighed for afvikling som et fælleskursus = 10 ECTS (både Humanioras og fagets videnskabsteori). 2) Afholdelse af to separate kurser á 5 ECTS, omfattende hhv. Humanioras Videnskabsteori og den fagspecifikke del af faget. 3) Mulighed for samlæsning med andre uddannelser. I den forbindelse bemærkede JJL, at ved et fornyet udbud af BA i Turisme i Kolding vil det være hensigtsmæssigt med en samlæsning med Design fremfor den nuværende samlæsning med BA IVK. Side 3 af 7

4 HCJ tilføjede, at det selv om der vælges en løsning på Designuddannelserne, hvor Videnskabsteori = 10 ECTS, vil en delvis samlæsning i faget med studerende på BA Turisme være mulig. Opdeling af udprøvning i forbindelse hermed. E) Mulighed for indførelse af en studiestartsprøve. Overvejes på BA DKØ/DK. F) Projektorienterede forløb. Udgangspunktet skal være et omfang på 20 ECTS. MNF bemærkede, at SO for KA DS korrigeres i overensstemmelse hermed. G) Internationalisering 1) Opfordring til som led i ønsket om en øget internationalisering at udbyde flere engelsksprogede undervisningsfag. 2) Det skal ligeledes klart fremgå af en SO, hvornår det vil være bedst at placere et udlandsophold/angive et alternativ for studerende, som ønsker at blive hjemme. H) Timetalsnormer JJL påpegede, at der reelt er tale om en forringelse i forhold til de nuværende normer for timetal. I) Undervisningsfag og ECTS MNF bemærkede, at Humaniora har valgt at fastsætte fordelingen af ECTS til 30 ECTS/semester ved undervisningsforløb over mere end 1 semester med eksamener efter hvert semester fordeles ECTS-vægten i forhold til eksamensvægten. JJL påpegede, at der ikke i det nye vademecum er taget hensyn til Humanioramodellen, som jo skal indarbejdes i fremtidige SO. JJL bemærkede, at det i forbindelse med det forestående store arbejde med udarbejdelsen af nye SO ville være hensigtsmæssigt med hjælp/støtte til korrekturlæsning med henblik på at undgå fejl/uoverensstemmelser. Det blev på baggrund heraf besluttet at rejse spørgsmål om bistand til korrekturlæsning over for Fakultetet, ligesom spørgsmålet rejses i Uddannelsesrådet. Action: MNF Orientering om den igangværende proces i forbindelse med udarbejdelse af nye forløbsmodeller for uddannelserne under SNDET: Design MNF oplyste, at der afholdes en pædagogisk dag på Designuddannelserne i uge 45, hvor bl.a. den kommende ændring/ombearbejdning af SO for BA DKØ, BA DK og KA DS vil indgå/blive taget op til drøftelse. For KA DS vil der formentligt kun være behov for justeringer af den gældende SO, mens SO for BA DKØ og BA DK skal ombearbejdes Turisme. JJL bemærkede, at en revision af SO for BA Turisme pt. ikke er aktuel, da uddannelsen ikke udbydes. Mulighed for afholdelse af en workshop i forbindelse med revision af SO for KA Turisme omtalt. Punkt genoptages på næste møde 6.3 Ændring af eksamensformen i faget: Designvirksomhedens økonomi. Underviserne i faget har ønsket en ændring af eksamensformen gerne med virkning fra førstkommende eksamen. Studienævnet skal tage stilling til den ønskede ændring. Ved en imødekommelse af ansøgningen vil det være nødvendigt at indstille et rettelsesblad til dekanens godkendelse. Side 4 af 7

5 MNF redegjorde for sagen det er undervisernes vurdering, at en udvidelse af eksamenstiden fra 20 til 30 minutter vil give mulighed for en bedre eksamensform det er ønsket, at ændringen får virkning allerede fra og med vintereksamen 2014/2015. Studienævnet besluttede at indstille den ønskede ændring til dekanens godkendelse. Der udarbejdes et rettelsesblad - det afklares med Fakultetet, om det vil være muligt at nå en godkendelse af et rettelsesblad for faget, gældende fra vintereksamen 2014/2015. Action: MNF Ad 7. Sager til behandling kvalitetspolitiken 7.1 Evaluering af studiestart Jf. årshjulet skal SNDET vurdere/evaluere årets studiestart blandt de studerende med henblik på at sikre, at studiestarten som samlet arrangement og de enkelte elementer (herunder introduktionsforløb, rusarrangement, tutorgrupper, studiegrupper mv.) er tilpasset de aktuelle behov. MNF gennemgik kort den foreliggende evaluering af studiestarten på BA DKØ og BA DK, herunder den praktiske afvikling generelt tilkendegives det, at der er for megen information på den første dag. Studienævnet tog bemærkningerne til efterretning med henblik på tilpasning ved kommende års introduktionsforløb. Etableringen af studiegrupper en udfordring inddragelse af de faglige tutorer i relation hertil. Sammensætning ud fra geografiske kriterier prioriteres naturlig nok af de studerende. MNF omtalte de studerendes dialog med den faglige vejleder - stort fremmøde. Generelt indtrykket, at det fremover skal tilstræbes at højne det faglige niveau/indhold ved introduktionsarrangementet. Det store optag af nye studerende betyder, at det er vanskeligt for de faglige tutorer at skaffe sig et overblik i forhold til/over de nye studerende. JJL nævnte afholdelsen af årets introduktionsarrangement for udvekslingsstuderende uheldigt at en stor del af informationsmaterialet var på dansk, ej interessant/relevant for studerende på et internationalt program. I fremtiden bør det ud fra de studerendes baggrund overvejes/vurderes hvilket materiale, der vil være relevant for de respektive grupper af studerende. Fremover nødvendigt med/tilstræbe en forbedret servicering af internationale studerende. MMM bemærkede, at der kun er få danske studerende på kandidatuddannelsen et mix af EMTM- og kandidatstuderende deltog i introduktionen. Studerende på EMTM er allerede som følge af deres fælles geografiske baggrund opdelt i grupper derfor svært at kommunikere. JJL anførte, at det er et tilbagevendende problem det ville være en bedre løsning, hvis fælles forelæsninger blev fulgt op af separate øvelser for hhv. kandidatstuderende og studerende på EMTM. MMM fandt det vigtigt, at der i forhold til undervisningen er fokus på de forskellige målgrupper/deres behov. Studienævnet tog evalueringen af årets studiestart til efterretning det tilstræbes at tage højde for de anførte bemærkninger/forslag til forbedringer/ændringer ved kommende års studieintroduktion- og studiestartsarrangementer. 7.2 Evaluering af årets optag Studienævnet skal på baggrund af en gennemgang af årets optag i forhold til adgangskrav og niveau vurdere om adgangskravene indebærer, at de optagne studerende har de nødvendige forudsætninger og niveauer for at kunne gennemføre uddannelserne i Studienævnets regi. I den forbindelse skal Studienævnet ligeledes have en strategisk drøftelse af uddannelsernes adgangskrav. MNF bemærkede, at årets optag ikke umiddelbart gav anledning til en nærmere drøftelse/ særlige bemærkninger. Side 5 af 7

6 Den kommende dimensionering af optaget på specielt de humanistiske uddannelser vil i sig selv have betydning på de kommende års optag. Konkret udmøntning afventes fortsat. De økonomiske forhold/realiteter vil være afgørende i forhold til hvor mange studerende, som kan/må optages på den enkelte uddannelse. I relation til udviklingen af en ny bacheloruddannelse på Design inden for mode oplyste MNF, at den i givet fald skal etableres inden for den eksisterende ramme for bacheloruddannelserne på Design. Aktuelt er alt udviklingsarbejde imidlertid stoppet Nøgletal for uddannelser under SNDET Gennemgang af nøgletal for uddannelserne, jf. Årshjulet. Studienævnet skal en gang årligt gennemgå nøgletallene for uddannelserne under det pågældende studienævn. Nøgletallene, som kan trækkes i Whitebook, omfatter bl.a.: a. Optag. b. Frafald. c. Gennemførelsestid. d. Antal dimittender. e. Overgangsfrekvens fra BA til KA. f. Beskæftigelsestal. Drøftelsen heraf udsættes til næste møde Ad 8. Sager til behandling undervisning 8.1 Fag til Fællesudbud FS 2015 Fag, der skal indgå i Fællesudbuddet, skal være indtastet i Fagbasen senest den 1. november 2014, jf. Procedure for: Planlægning af undervisnings- og eksamenstilmelding. Studienævnet skal godkende fag til Fællesudbud. Design. MNF indstiller følgende fag til Fællesudbuddet: Brandingkultur, 5 ECTS, BA Modesystemet i teori og praksis, 10 ECTS, BA. Turisme JJL indstiller følgende fag til Fællesudbuddet: Current Issues in Tourism, 5 ECTS, KA. Studienævnet godkendte fagene for Design og Turisme. Indtastes i Fagbasen senest den 1. november Action: VH/LMR (KBE). 8.2 Fag fra Fællesudbud FS 2015 Fag fra Fællesudbuddet, der efter studieordningerne kan udbydes til studerende på uddannelser under SNDET, skal være godkendt inden den 7. november Studienævnet skal under hensyn til de fastsatte mødedatoer næste møde er den 26. november 2014 drøfte den praktiske tilrettelæggelse i forbindelse hermed. Studienævnet besluttede ligeledes, at JJL/MNF bemyndiges til at godkende fag fra Fællesudbuddet, som kan udbydes til studerende på Design/Turisme. VH og LMR (KBE) fremsender træk af Fællesudbuddet til JJV, MNF og ADJ, når det foreligger den 1. november På baggrund af JJL/MNF s godkendelser tilknytter LMR (KBE) og VH de pågældende fag til egne Normalforløb/Studieplaner inden den 7. november 2014 og informerer ligeledes de udbydende studienævn om udbud af fag med cc. til ADJ. Fagene fra Fællesudbuddet godkendes formelt på mødet i SNDET den 26. november Side 6 af 7

7 Action: MNF/JJL og VH/LMR (KBE). Ad 9. Andre sager til behandling Ad 10. Eventuelt JJL nævnte, at partnere fra EMTM har været på besøg på SDU, Kolding et godt forløb af besøget en positiv tilkendegivelse/indstilling i forhold til den nye bygning og anvendte former for undervisning/læringsstile. MNF henviste til tidligere omtale af en pædagogisk dag for Designfaggruppen i uge 45 Mødet sluttede kl NB! HUSK NÆSTE MØDE ER ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 KL: !!! Side 7 af 7

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere