Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2".."

Transkript

1 VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2".. pilligir Med= af: KeD! RevisorGruppen Danmark Andrupsgade Lerm4g Telefon Telefax wvvw.vestjyskrevsion.dk Havnegade Thyborøn. TeOefon Telefax sion.dk

2 Revision li)(iidifioldsfortegnellse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Generelle oplysninger om skolen 4 Hovedtal nøgletal 5 Ledelsesberetning 7 Årsireginisbilb 11 januar 3L decefffibeir Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse 21 Noter 22 Særlige specifikationer 29 Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrappori 2014

3 Ledelsespåteginh_r) Bestyrelse og forstander har dags dato aflagt årsrapporten for for Lemvig Produktionsskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser, der følger af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for produktionssko Iler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Skolens bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 6 stk. 3 og 4 i lov om produktionsskoler. Revisors revision har ikke omfattet habilitetserklæringen. Lemvig, den 20. april 2015 Fa:111' w John Fischer Bestyrellse / Kenneth Bro -Torben Jensen formand næstformand Per Andreasen o Claus Bjerg Pe ersen Qs2,. Dorthe Pia Hansen )' Vt Hanne Ebbesen Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

4 VESTJYSK Revision 2i iifhængige revisors erklæringer 1511 wellse og forstander af Lemvig Produktionsskolle JPtegInJhnl4 pa årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig Produktionsskole for regnskabsåret I. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømso pgøm ise., noter og srlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. il 490 af 116. december om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) for produktionsskoler mv. Ledk,-,11sws 3111:3v a n 1PD11" Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overenssterrimelse med regnskabslbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revfisors anravar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udfrelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for produktionsskolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af produktionsskolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præse tation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrappori

5 Den!iu,tallkængiige ireviisoirs Konklusioui Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarlbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om regnskab for produktionsskoler mv.. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UdtakIse o er ldlellsesibeirebil filingen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Lemvig, den 20. april 2015 tatsautoriseret revisionsaktieselskab Richard Hansen statsautoriseret revisor 'tyv( 245/te Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

6 - VESTJYSK Revision 'reinicir(p.:1111e (ovilysninger om skolen Sellskalbe't Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen Lemvig Binavne: Produktionsskolen Nordvestjylland Telefon: Hjemmeside: adresse: Skolekode: CVR-nr.: il Stiftet: 21. november 1976 Hjemsted: Lemvig Skoliens lormall Skolens formål er at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Skolens tilbud skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Forstander John Fischer Parkvej 146, 7500 Holstebro Bestyrelse Kenneth tro, formand, valgt af Lemvig Kommune Frejasvej 105, 7620 Lemvig Torben Jensen, næstformand, valgt af DA Fårevej 88, 7650 Bøvlingbjerg Per Andreasen, medarbderrep. Saugmandsvej 41, 7620 Lemvig Claus Hansen, valgt af Struer Kommune Hojgårdsparken 55, 7560 Hjerm Claus Bjerg Pedersen, valgt af Lemvig Kommune Industrivej 53, 7620 Lemvig Dorthe Pia Hansen, valgt af Holstebro Kommune Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro Hanne Ebbesen, valgt af LO Nordvestjylland Romvej 21, 7620 Lemvig Revsjon Vestjysk Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade Lemvig Pengeinstitut Vestjysk Bank Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

7 -1-1iYS K Revision Hovedtal og nøgletal Resultatopgørelse:: indtægter i alt ii leraf statstillskud skolleyde1se) Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets IMSURat E),2111:mee :: Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapitall ultimo Hensatteforpligtelser i alt Langfristede gæld i alt Kortfristede gæld i alt reirtige_dremsopgørrehlse: Driftens likviditetsvirkning i all Investerings likviditetsvirkning i alt , , Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsrnrnæssfige nøgiletall Overskudsgrad -0,3% 0,0% 2,9% 8,7% (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad 62,0% 59,3% 53,0% 108,2% 115,7% (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) Soliditetsgrad 24,6% 28,9% 22,9% 34,8% 35,5% (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad 31,1% 31,2% 29,9% 41,3% 46,2% (langfristet gæld i % af anlægsaktiver) Antal ordinære årselever i regnskabsåret 98,52 101,68 95,53 98,00 85,59 Antal årselever incl. 1DV og PBE 102,81 104,45 97, ,59 Antal lærerårsværk 16,06 16,43 16,05 14,36 11,64 Antal årsværk for øvrige personale 2,99 2,93 3,54 4,15 2,56 Antal årsværk i alt 19,05 19,36 19,59 18,51 14,2 Heraf% - andel ansat på særlige vilkår 11,34 10, ,2 9, Antal årsværk i jobtræning/ virksomhedspraktik 0,49 0,92 1,07 2,27 1,08 Årselever pr. lærerårsværk 6,40 6,36 6,08 6,88 7,44 Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

8 ih1(p)v(p;d111:2111 (DE 1111(35j11( epr,nskabsmæssige irøgjl1i (fora) Lærerlønomkostninger pr. 6rse1ev Øvrige llønornkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev lejendomsonikostninger. pr. årselev Adrninitrationsomkostninger pr. årselev Lonomkostniinger er opgjort netto, ildet modtagirlie re6ui5iioner irav. vedrørende Iløn er modregne Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

9 Lede1sesberetrli7ing Produktionsskolen Nordvestjy1111aund / ip)1( 'Od I 1U1 ir.., nrodhullkttiionsslkolle er fibmirfikiret Pa Lov Produktionsskolen Nordvestjyililand (1PN Vi) tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion og derigennem afklare unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegyndp en sådan uddannefise eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Metoden er en individuel tilgang og træning af personlige, sociale kompetencer, hvor de kollektive spillleregler skal fungere. Det er vigtigt at opkvalificere den faglige viden for at blive klar til uddannelse og erhvervsliv. PNVJ spiller en vigtig rolle i målet om at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, bl.a. ved et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige aktører i komniruiner, uddannelsesinstitutioner og det private arbejdsmarked. Skolens undervisnings- og læringspædagogik tager udgangspunkt i det potentiale den unge har og styrker herfra deres personlige kompetencer, som grundlag for deres personlige udvikling og videre læringsproces. PNVI"s pædagogik bygger på, at eleverne får en oplevelse og en kompetenceudvikling gennem læringsprocesser, der sætter dem i stand til at finde troen på sig selv samtidig med, at de gennem oplevelser og vejledning / opfølgning lærer at træffe et uddannelses- og erhvervsfagligt valg. Arbejdsmiljø, produktion og elevdemokrati er en naturlig og integreret del af undervisningen. S2fmalbejdle. Det er vigtigt med et godt netværk og samarbejde omkring de unge. Det er ikke hale den unge, der skal være klar. Det gode netværk skal være klar, så den unge ikke bliver kastebold imellem de forskellige instanser, ungdomsuddannelser, jobcentre, sagsbehandlere m. De unge er helt afhængige af et bredt funderet netværk omkring dem. Det igangværende netværk mellem kommuner, erhvervsskoler, VUC, ungdomsskoler, UD, SSP, erhvervsliv m.fl. videreudvikles fortsat til gavn for alle unge, som har brug for en målrettet indsats for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller på anden måde opnå kompetence til arbejdsmarkedet. PNVJ indgår også i samarbejde med misbnuigsrådgivning, SSP m.m. Det øgede samspil er bl.a. med til: at sikre uddannelse til alle unge at forebygge ungdomsledighed at forebygge ungdomskriminalitet at forebygge misbrugsproblemer Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

10 Revision Ledelsesberetning ECU. (ErhvervsgrundUld d annel se). PNVJ har et godt samarbejde med UU-Nordvestjylland og Lemvig. Struer og Holstebro Kommuner omkring EGU. PBE. (Produktionsskoilebaseret erhvervsuddannelse). PNVJ er godkendt til 2 klejnsmedelærlinge og 6 ernæringsassistentelever. Vi er i 2014 blevet godkendt til en lærling indenfor tømrer- snedkerområdet. Delte ff' er der indgået samarbejdsaftale mellem Uddannelsescenter Holstebro og Produktionsskolen Nordvestjylland vedr. grundforløbselever på produktionsskolen for i samarbejde at fastholde frafaldstruede unge i den uddannelse, de er gået i gang med. Samarbejdet gælder følgendeindgange: Bygge og Anlæg Mad til Mennesker Produktion og Udvikling o Dyr, Planter og Natur. KomlbfinatfioRsiTorleho Kombinationsforløbene fungerer godt og vi videreudvikler fortsat med flere forløb til glæde for vore elever. Kompeteiniceuelvfikilfing af personalle. Der foregår en kontinuerlig kompetenceudvikling af skolens medarbejdere. Beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt supplerende redegørelse for årsrapportens talldel, herunder skolens resultat, økonomi og udvfikilfing fi antall arselever. Årets resultat på kr. efter afskrivninger er forventet set i lyset af en nedgang på ca. 3 ordinære årselever i f. h. t. sidste år. Likviditetsgraden er fortsat stigende og gælden er nedadgående. Udslusningstaksameter 2010: kr. Udslusningstaksameter 2011: kr. Udslusningstaksameter 2012: kr. Udslusningstaksameter 2013: kr. Udslusningstaksameter 2014: kr. Der er indregnet afskrivninger på kr. fordelt på følgende poster: Ejendom: kr. Administration: kr. Køkken: kr. Værksted: kr. iler: kr Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

11 ibecdk.11l;(w1b),pa- r,p.;-itirititinl, 9i. Sko lleiis medarbejdere og bestyrelse har løbende drøftelser om skolens økonomi og dermed en fælles forståelse for ønsket om sparsommelighed., produktivitet og effektivitet. Ellev2iinni[2111. Eilevtafiene, dækker ordinære produktionsskoleelever, EG U, EU ID, PBE og 111DV. PNVJ dækker et befolkningsgrundllag svarende ca indbyggere årse lever Åtrselleveir find. EGU, EDB og V = = = = = = = = = 103 Afrselleveir ekskl. EGU, PIBE og MV på elle tte lkomm[umell- (Lemvig, Struer, Holstebro) Lemvig: 15,83 Struer: 15,67 Holstebro: 50,00 Andre: 12,29 II ållt: 93,79 Åll-sellevell- ekskl. EGU, EDE og IIIEDV på do tfre kommunerr (Lemvig. Struer, Holstebro) Lemvig: 28,26 Struer: 22,03 Holstebro: 40,24 Andre: 8 91 ållt: 99,44 Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

12 Ledelsesbereffi!!g Fordeling af arselever i 70)114. Skolen har indskrevet ellever gange i årets løb, fordelt på 162 personer. l'ileraf er: ii 8 personer fra Lemvig kommune 91 personer fra Holstebro kommune 32 personer fra Struer kommune 113 personer fra Herning kommune 4 person fra Ringkøbing Skjern kommune 4 personer fra Ålborg kommune 11 person fra Skive kommune 1 person fra Næstved kommune 1 person fra Rebild kommune 2 personer fra Randers kommune 1 person fra Esbjerg kommune i person fra Ærø kommune 1 person fra Horsens kommune 1 person fra Assens kommune 2 personer fra København 1 person fra N orddj urs Ucfisilluisinifingsp[rocent foirde.lt på årsellever Ueldålrfirrileilse Å 2013 Å / Grundskole ,60 2/ Gymnasial 8,11 5,60 3/ EUD, merkantil 7,57 3,60 4/ EUD, teknisk 12,97 18,50 5/ SOSU / PAU 5,95 4,60 6/ Landbrugsskole 0 0 7/ AMU 0,54 0,50 8/ ECU 3,24 8,70 9/ Videregående uddannelse / Folkeoplysning (højskole) 1,62 0,50 11/ Anden uddannelse (STU, p-skole m.m.) 8,65 4,60 12/ Beskæftigelse på ordinære vilkår 5,95 8,70 13/ Beskæftigelse med tilskud 2,70 2,10 14/ Ledighed (ved ikke, jobs gende m.v.) 21,08 22,10 15/ Barsel, militærtjeneste, sygdom m.v. 11,89 8,70 16/ Frafald (stoppet, flyttet m.v.) 3,24 8,20 Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

13 IESTIliYSK Revision Ledelsesberehillat»; Udslusniingsipirocem[ iprga ellever fi2ohot, udidaininellse, ordfinwrit arbejde og ledt ig thi obi / fraalld Uddannelse / arbejde Ledighed /frafald / barsel m.m Aildersfordellfing for udskrevne ellever år år år år år år år år år år Kffirnsfrordellfing oil udskrevne ellever: M. 60 % K. 40 % M. 69 % K. 31 % Ved årets begyndelse var der indskrevet 98 elever på skolen. Ved årets slutning var der indskrevet 88 elever på skolen. Der har i 2014 været indskrevet 251 produktionsskoleelever. Skolen har en velorganiseret sikkerheds- og samarbejdsstruktur, som er organiseret i SISU. Der holdes mindst 4 møder om året. Skolens arbejdsmiljørepræsentanter varetager, sammen med ledelsen, tilsynet med om skolens arbejdsmiljøregler overholdes. Skolens hjemmeside opfylder ministeriets krav og opdateres løbende. Medarbejderudviklingssamtaler "MUS" gennemføres løbende. Der blev gennemført undervisningsmiljøvurdering i februar Der er foretaget APV på begge afdelinger i Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport 2014 I I

14 ibedelsesberetniing Sociale klaustuiller: Pr!Vi hall en positiv holdning vedr, den sociale opgave at skabe mulighed for svagere stillede på arbejdsmarkedet. Vi mener at kunne have to personer beskæftiget ad gangen, og vi ansætter en sådan, når vi på en eller anden måde bliver opmærksom på et behov, f.eks. gennem henvendelse fra offentlige myndigheder. Vi vil bede myndighederne hjælpe os i enhver konkret sag med at få sagen godkendt iht de regler, som gælder på tidspunktet. Denne plan er kun en ifftention og i det konkrete tilfælde vil såvel økonomiske som andre faktorer indgå i beslutningen. Der har været 5 personer i jobtræning / virksomhedspraktik i 2014, svarende til 0,49 årsværk. Der har været 3 personer i fleksjob (2,16 årsværk). 1Perso e,?, Ansatte i 2012: Ansatte i 2013: Ansatte i 2014: Leder, adm., lønnede SGU: 3,54 2,93 2,99 Undervisere + vikarer 16,05 16,43 16,06 Årsværk i alt: 19,59 19,36 19,05 IMI1 og vrtslairfiefr for PlIV0 er (. - at fortsat videreudvikle samarbejdet med Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. - at fortsat udvikle det gode samarbejde med UU Nordvestjylland. - at videreudvikle EGU-tilbuddet. - at fortsat udvikle det gode samarbejde med ungdomsuddannelserne. - at videreudvikle PBE-tilbuddet. - at videreudvikle og forankre Produktionsskoleprojektet i samarbejdet med Aalborg Taleinstitut. - at se på muligheder for botræningstilbud for produktionsskolemålgruppen. - at se på bedre muligheder / tilbud for "nydanske" elever på PNVii. - at videreudvikle samarbejdet med tysk produktionsskole. - at få den kombinerede ungdomsuddannelse godt i gang. - at få den nye afdeling "Den grønne trekant" godt implementeret i -at personalegruppen opkvalificeres løbene. - at få den vigende elevsøgning til Lemvigafdelingen vendt. Begfivenbeder efter negnsknbsålres asfituitnfing Afdeling i "Trekantsområdet" er startet op. PNV.1 er godkendt som hjemstedsskole for "Den kombinerede ungdomsuddannelse" i Lemvig, Struer og Holstebro. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

15 Revision Ledell'i(c:-.)1b,e1etning Redegørelse for udviklingen af skoliens nkiffivfikeer ii 201l4: Generelt har skolen udviklet sig positivt i Der har vært meget fokus på økonomien og sikkerhed i forhold til arbejdstilsynet. Det er fortsat vigtigt at have meget fokus på kvartalsbalancer m.m. for at følge økonomien nøje. Elleviallet fra Lemvig og Struer kommune er faldet markant i 2014, mens det er steget i IHIolstebro og andre kommuner Vi har derfor igangsat forskellige tiltag på Lemvigafdelingen for al vende tendensen.. Blå,. forsøger vi at optimere samarbejdet i Lemvig (SSP, ungdomsskoilen,llemvig Ungdomsgård, Lemvig kommune, Colin Archer Lang, Træskibslaug m.fl.) og derved øge kendskabet og forståelsen. Der er i ændret i ledelsesstrukturen for bl.a. at sikre skolens samhørighed på tværs af flere afdelinger. Vi har i 2014 holdt personaledage, hvor der blev arbejdet med temaet: Tre afdelinger - En skole. Produktionsskolen Nordvestjylland - Arsrapport

16 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs lovs bestemmelser for klasse 1B-virksomheder med de fravigelser som fremgår af 2 stk. 2 i bekendtgørelse nr af 16. december Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forholdt til sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Ce,newellt offn findlireginifing og Tin Ali resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og -forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til uforudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Kommunale tilskud og statstilskud indregnes i resultatopgørelsen i den periode som tilskuddet vedrører. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende regnskabsår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: o o o o der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopg4relsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagefotsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

17 ESTiYS K Revision Anvendt regnskabspraksis Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter Indtægtsdækket virksomhed -- 11DV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter samtlige omkostninger som kan henføres til den indtægtsdækkede virksomhed. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. RiE2ULTAiroperwiE1LSEN Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. Om 1kos'd ril ft n se r Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger M.V. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: o o o Undervisning Ejendomsdrift Administration m.v. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger m.v. Fidnansfrelllle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter af bankindestående og på realkreditlån, samt løbende renteswap betalinger. Ek.str2ordin2,,-re findt2egter og omkostnh-bger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidhører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN Materielle anilægsaktver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

18 Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris, som omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år inventar og udstyr 3-10 år Bus, traktorer og andre køretøjer -5 år Aktiver med en kostpris på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller driftsomkostmnger. Tfillgodchnvendeir Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværeli, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. PerfiodeaTgmnsafingsposter Periodeafgraensningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø- rende efterfølgende regnskabsår. G2,-JelsforplIfigtellser Finansielle og øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Peillodeagnwfisalngspostell- Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

19 Anvendt regnskabspraksis ]PENGESTRØMLOPGØREL ie Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet årets forskydning illikvider samt skolens likvider ved årets begyndelse og sit Utin I ing. IP), Inigestreinft fra d riftsaktiviitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser og ændring i driftskapitalen, samt renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 11-»(,Nnigesfi-øriril fra iinvesteiniirngsnnktivitat Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af nlaterielle anlægsaktiver. IP(? eskrennr-il fra liinansftering5alidllvket Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Lfikyklleir Likvider omfatter likvide bankindestående og kassebeholdninger. Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

20 Resultatopgørelse 11 jj_21nuul2ir december Note ndtægteir 1 'Kommunale tilskud ) Statstilskud il il lindltægter vedr. værksteder Andre indtægter og tilskud lindlt<ter fi allt Underefisnfing Lønomkostninger Skoleydelser Værkstedsomkostninger Andre omkostninger vedr. undervismng Ilinerlervfisinfing i ell Ejerrlidonfisdrilft 6 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendonfisdrfift fi eli Admfinfifistratfion 7 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration Administration liffilov. i efit Omkostninger vedr, drift fi ell DirfiTtsresuiltRt før ffinafillsfiellile poster A26 Finansielle poster 9 Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Ffinansfiefille poster fi efit Årets resuiltnt = Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

21 31. december Alkillvrr Anlægsaktiver Bygn1nger inventar og udstyr, adrn hl1strat1on Inventar og udstyr, køkken Inventar og udstyr, værksted Bus, traktor, og andre køretøjer , Air11112,2gs2ildfiveir fi Tilgodehavender Tilgodehavende moms Periodeafgrænsningsposter Tfillgodlehaveirildleir i allt Lfillwficile lbelholldinfinger OmsætnfingsaktIfiver i elit Alldfiver fi ellt Produktionsskolen Nordvestjylland - Årsrapport

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere