Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Bent Fuglsbjerg Maybritt Skak Pedersen Anja Jørgensen Lene Kvist Jan Nielsen (JR) (VH) (LB) (KG) (BT) (BF) (MP) (AJ) (LK) (JN) Region Nordjylland, næstformand KKR Nordjylland Selvsupplerende FOA Aalborg FOA Brønderslev SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, direktør SOSU Nord, udviklingschef Selvsupplerende Fraværende: Nichlas Lambek Jacobsen Lærke Pilgaard Mette F. Lyng (NJ) (LP) (ML) SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, økonomichef Distribueret til: Medlemmer SOSU Nords revisor SOSU Nords hjemmeside SOSU Nords intranet Referent: Maria Esko Harrig (MH) SOSU Nord, direktionssekretær Referat 1. Godkendelse af referat fra møde den 7. maj 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. 1.1 Ændringer til denne dagsorden Ingen ændringer Side 1 af 10

2 2. Marked 2.1 Orientering om bevillinger på PIU-projekter v/lene Kvist Sagsfremstilling: Det blev i 2013 besluttet, at SOSU Nord skulle søge midler fra EU under ERASMUS+ program til tre internationale projekter i Et mobilitetsprojekt rettet mod praksis grundforløbselever i 4 ugers virksomhedspraktik og medfølgende lærere i henholdsvis Holland og Finland. SOSU Nord er ansøger. Et mobilitetsprojekt sammen med SOSU Aarhus, SOSU Randers, SOSU Nykøbing Falster rettet mod elever, undervisere fra SOSU Nord, praktikvejledere og uddannelsesansvarlige fra praksis i social- og sundhedshjælper- og assistent uddannelsen samt den pædagogisk assistentuddannelse. Bilag: Ingen LK oplyste at midlerne går til at dække udgifter til mobiliteten. Der var spørgsmål om hvordan eleverne forsikringsmæssigt er dækket. Svaret er, at det påhviler SOSU Nord at tegne forsikring for deltagende elever og SOSU Nords medarbejdere. Udgiften hertil bliver dækket fra administrationsbidraget i projektbevillingen. Orienteringen blev taget til efterretning Side 2 af 10

3 2.2 Udviklingsredegørelser og behovsredegørelse til orientering v/lene Kvist Sagsfremstilling: - Fremlæggelse af indberetning af: a. Udviklingsredegørelse for den pædagogiske assistentuddannelse og SOSU uddannelsen 2015 til PASS v/lene Kvist PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning om udviklingstendenser på arbejdsmarkedet, der kan medføre behov for ændringer hhv. i social- og sundhedsuddannelsens og den pædagogiske assistentuddannelses indhold. PASS ønsker i lighed med tidligere år at de lokale uddannelsesudvalg bliver inddraget i dette. SOSU Nord har derfor været i dialog med begge LUU er og der er givet feedback på flg. emne: SOSU: Hvordan er de vigtige indsatsområder ved revision af uddannelsen blevet indarbejdet i den lokale undervisningsplan? Her tænkes især på flg. indsatsområder: øget fokus på at inddrage borgernes egne ressourcer og styrke forebyggelsesindsatsen øget fokus på tænkning i sammenhængende forløb øget fokus på dokumentation og et fælles sundhedsfagligt sprog styrkelse af de klinisk rettede kompetencer PAU: Beskriv den pædagogiske assistents profil. Herunder kan fx indgå følgende beskrivelser: Hvilke opgaver løser assistenten typisk? Hvilke institutionstyper arbejder assistenten typisk i? Hvilken arbejdsdeling indgår assistenten typisk i? Hvad er den pædagogiske assistents styrker? Hvilke tendenser ser I for den pædagogiske assistents fremtidige profil? SOSU Nord har sammen med de lokale udvalg udarbejdet et udkast til udviklingsredegørelser for social- og sundhedsuddannelserne samt for den pædagogiske assistentuddannelse. De vigtigste elementer i redegørelserne vil blive gennemgået. Bilag 1: Udviklingsredegørelse SOSU Side 3 af 10

4 Bilag 2: Udviklingsredegørelse PAU LK gennemgik sagen og de vedhæftede bilag. Orienteringen blev taget til efterretning. - Fremlæggelse af indberetning af: b. Behovsredegørelse 2015 til EPOS v/lene Kvist EPOS-udvalget skal i forbindelse med den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse afgive en behovsredegørelse til Ministeriet for Børn og Unge i efteråret 2014 om forventet AMU-aktivitet For at kvalificere EPOS-udvalgets indmeldelse, efterspørger udvalget en tilkendegivelse fra de lokale uddannelsesudvalg der redegør for, hvordan vi lokalt ser behovene for AMU udvikle sig inden for EPOS område. Den forventede udvikling skal angives som et estimeret aktivitetsniveau for 2014 og 2015 opgivet i årselever. Derudover skal den samlede aktivitet for 2014 oplyses i årselever. EPOS beder desuden om en kort begrundelse for den forventede udvikling. SOSU Nord har sammen med de lokale udvalg udarbejdet et udkast til behovsredegørelse for AMUaktiviteten. De vigtigste elementer i redegørelsen vil blive gennemgået. Bilag 3: Behovsredegørelse 2014 til EPOS Orienteringen blev taget til efterretning Side 4 af 10

5 2.3 Fremlæggelse af status på udviklingen af AMBU-strategien v/lene Kvist Sagsfremstilling SOSU Nord har sammen med UCN taget initiativ til et forslag om revision af ambulanceuddannelserne, da ambulancebehandler- og paramedicineruddannelsen ikke aktuelt r en del af det ordinære, danske uddannelsessystem, men afvikles efter regler fastsat af Sundhedsstyrelsen og efter udbud gennemført at Danske Regioner. Målet med initiativet er en udvikling og ny-beskrivelse af uddannelserne i forhold til det almindelige danske uddannelsessystem og en styrkelse af uddannelsernes faglige niveau. Derudover er det en målsætning for institutionernes fælles arbejde, at uddannelserne fremadrettet forankres med udbudssted i Nordjylland, gerne på både UCN (bachelor) og SOSU Nord (erhvervsuddannelse). På mødet gives en status på indsatsen, og hvilke parter den indtil videre har involveret. Indstilling: SOSU Nords direktion indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med den konkrete handlingsplan. Bilag: ingen LK gennemgik sagsfremstillingen og uddybede uddannelsen og de relevante problemstillinger. Bestyrelsen godkendte indstillingen fra SOSU Nords direktion Side 5 af 10

6 2.4 Tal der taler Fremlæggelse og drøftelse v/anja Jørgensen Sagsfremstilling: SOSU Nord indsamler løbende forskellige tal og analyser, som alle har en betydning for den fremadrettede strategi SOSU Nord vælger ift. uddannelsesaktiviteterne. De væsentligste forandringer i tallene vil blive gennemgået, herunder om det giver anledning til at ændre strategi for nogle af uddannelsesaktiviteterne. a) Status på ansøgertal til grundforløbet 2014 v/lene Kvist b) Statistik og tendenser SOSU Nord 1. kvartal 2014 v/lene Kvist c) PA-folder ift. projekt hvor går de første PA ere hen? v/anja Jørgensen d) SOSU skolernes nøgletal v/anja Jørgensen Bilag: - Bilag 4 - Status på ansøgere til grundforløb - Bilag 5 - Statistik SOSU Nord 1. kvartal Bilag 6 Link til folder - Bilag 7 SOSU Skolernes nøgletal 2013 Orienteringerne blev taget til efterretning. 3. ORGANISATION 3.1 Drøftelse af det strategiske arbejde i B-SOSU ift. en evt. fusionering med Danske Erhvervsskoler v/lasse Breddam Sagsfremstilling Igennem de sidste 8 måneder har der blandt direktørgruppen for Danske SOSU skoler foregået en debat om hvorvidt foreningen for skolerne skal fusionere eller ej med foreningen for Danske Erhvervsskoler. Bilag: ingen Indstilling: Ledelsen og formandsskabet indstiller til at både Lasse Breddam og Anja Jørgensen gives mandat til at fortsætte med strategien om at foreningen fortsætter som selvstændig forening. LB gennemgik problemstillingen og deltagerne diskuterede den igennem. Fusionsdokumentet, som Side 6 af 10

7 blev godkendt på lederforeningens generalforsamling, bliver sendt ud til bestyrelsen til nærmere orientering. Indstillingen blev godkendt Side 7 af 10

8 4. Ressourcer 4.1 Gennemgang af nye budgetforudsætninger v/mette Lyng Sagsfremstilling: Der gives en status på, hvilke budgetforudsætninger der på nuværende tidspunkt foreligger. Bilag 8: ændret budgetforudsætninger Orienteringen blev til taget til efterretning. 4.2 Drøftelse af deltagelse i bestyrelseskonferencen den 2. oktober v/lasse Breddam Sagsfremstilling: Den 2. oktober afholder DagensDagsorden den årlige bestyrelseskonference, denne gang med temaet Bestyrelsens strategiske fodaftryk - Her sætter vi fokus på de værdiskabende samarbejdsrelationer mellem bestyrelsen og ledelsen i strategiarbejdet. Programmet for dagen kan læses nærmere her: Bilag: Ingen. Indstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til medlemmernes deltagelse i denne konference. Tidligere bestyrelseskonferencer blev drøftet og deltagerne diskuterede hvilke alternativer der var til den årlige konference for nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er enige om, at der ikke skal være deltagelse til konferencen d. 2. oktober. AJ og LB stiller som forslag hos hhv. Danske SOSU skoler og B-SOSU, at det er en mulighed at lave en temadag for nye bestyrelsesmedlemmer. 4.3 Orientering om personalestatus v/anja Jørgensen a. Status på sygefravær b. Personaleændringer Side 8 af 10

9 Bilag: Udleveret på mødet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5. Eventuelt: Udliciteringen af rengøringen på Aalborg-afdelingen: AJ redegjorde for udbudsrunden i forbindelse med hvem der skal varetage rengøringen på den nye skole. ISS vandt runden og bliver den fremtidige samarbejdspartner. Udmøntningen af VEU-milliarden: LK gennemgik kort en oversigt over initiativerne i forbindelse med den foreløbige udmøntning af den ekstra milliard på VEU-området. Bilaget sendes ud med referatet. Det kommer på som punkt til næste møde hvor det uddybes yderligere. Bestyrelsen tog orientering om begge punkter til efterretning Side 9 af 10

10 Lars Bo Breddam Jørgen Rørbæk Henriksen Jan Nielsen Bent Fuglsbjerg Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Vibeke Haaning Maybritt Skak Pedersen Dirigent Side 10 af 10

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere