DI s produktivitetsundersøgelse De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet"

Transkript

1 DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

2 Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet ved at have en stærk og konkurrencedygtig industri, der udvikler fremragende produkter og producerer dem rationelt. Den vigtigste globale kompetence for en virksomhed er evnen til konstant at sikre en udvikling, der er båret af en høj produktivitet. Virksomheden skal, uanset det produktsegment som virksomheden bevæger sig i, først og fremmest være konkurrencedygtig på prisen. Virksomhedens konkurrencedygtighed vil så afgøre hvor meget, der tjenes på konkrete produkter, og hvor meget virksomheden efterfølgende kan afsætte til drift og udvikling af andre aktiviteter i virksomheden. Om DI s produktivitetsundersøgelse respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og lean. Deltagerne i undersøgelsen kommer primært fra følgende brancher: jern, metal, fødevare, transport, elektronik og byggematerialer. 1 pct. af respondenterne har titel af direktør eller underdirektør, 9 pct. af respondenterne har titel af afdelingschef, produktionschef, fabrikschef, m.m. og 1 pct. af respondenterne har titel af driftsleder, teamleder, arbejdsleder m.m. 47 pct. af virksomhederne har mellem 1-99 ansatte, 39 pct. har 1-4 ansatte samt 14 pct. har mere end ansatte. Det er vores vurdering, at undersøgelsen giver et retvisende billede af danske virksomheders arbejde med udvikling af produktiviteten. Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev sendt ud elektronisk og besvaret i løbet af februar og marts 212. Produktivitet For at finde ud af hvor god en virksomhed er til at udnytte sine ressourcer, kan den se på sin produktivitet. Driftsøkonomien bliver bedre, når virksomhedens produktivitet vokser, i og med den anvender sine ressourcer mere effektivt. Derudover anvendes begrebet i nationaløkonomi til at vurdere udviklingen i konkurrenceevne og økonomisk aktivitet. Produktivitet finder man ved at se på, hvilket resultat der kommer ud af det input, der indgår i forskellige aktiviteter i virksomheden. Ofte taler man om arbejdsproduktivitet, som beregnes ved, at mængden af varer eller ydelser, der produceres, divideret med Redaktion antallet af arbejdstimer eller værdien heraf i kroner og ører. Arbejdsproduktiviteten kan Chefkonsulent også opgøres Hanne ud fra Merete værdien Lassen af den producerede mængde divideret med det samlede input af materialer, maskiner og medarbejderindsats med videre. 2

3 Vedvarende fokus på produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse viser, at 34 pct. af de adspurgte respondenter i meget høj grad har fokus på produktivitet, og 41 pct. har i høj grad fokus på produktivitet. Det er glædeligt, at så mange af respondenterne svarer, at deres virksomheder i høj grad eller meget høj grad har fokus på at øge produktiviteten og dermed kan sikre at Deres virksomheder bevarer konkurrencekraft. Undersøgelsen viser også, at der er et stort uudnyttet potentiale, idet 24 pct. af respondenterne har svaret, at de kun i nogen grad eller mindre grad har fokus på produktivitet. Disse virksomheder har mulighed for at forøge deres konkurrenceevne, ved at have en større fokus på at forbedre deres produktivitet. Behov for investeringer i teknologi Undersøgelsen viser, at pct. af respondenterne har udført væsentlige investeringer i teknologi i Danmark i de sidste 12 mdr., og at pct. ikke har udført væsentlige investeringer. Det er positivt, at der er mange virksomheder, som investerer i teknologi og derved løbende opdaterer deres kapitalapparat. Undersøgelsen viser omvendt også, at der for at de resterende virksomheder kan ligge store muligheder i at investere i ny teknologi for at forbedre konkurrenceevnen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at virksomhedernes investeringsniveau i øjeblikket er historisk lavt. En udvikling der desværre også indikeres i denne analyse. For virksomhederne er det vigtigt hele tiden at sikre, at produktionsudstyret er teknologisk opdateret, da der ellers er risiko for, at virksomhederne bliver kørt agterud på det stadig mere globaliseret marked, der forandrer sig i et stadigt højere tempo. Det skal dog nævnes, at de virksomheder, som ikke har investeret i teknologi, kan have fokus på andre metoder for at forbedre produktiviteten. F.eks. kan de have fjernet mindre produktive processer, ændret produkter, så de produceres med færre ressourcer, ændret organisation eller måske indført lean i organisationen. Produktivitetsundersøgelsen viser endvidere, at ud af de pct., som har investeret væsentligt i teknologisk udstyr, så har 29 pct. svaret, at de har investeret i IT udstyr, og 71 % af virksomhederne har investeret i forbedring af produktionsapparatet som CNC anlæg, større produktionsanlæg, robotter eller andet automatisering. Se fig. 1. For at beholde arbejdspladser og produktion på dansk jord er det afgørende, at virksomhederne løbende har fokus på at være teknologisk førende, samt sikre en automatisering af produktion, og derved tage højde for den høje pris på arbejdskraft. Undersøgelsen viser, at virksomhederne primært investerer i teknologisk udstyr for at reducere lønomkostninger og for at øge fleksibiliteten. Fig 1. Typer teknologi investering CNC anlæg /bearbejdningscentre Større produktionsanlæg Robotter 2 21 Anden automatisering IT (software og hardware) 3

4 Uddannelse af fleksible medarbejdere Virksomhederne har fokus på at investere i medarbejdernes kompetencer. 47 pct. af respondenterne svarer, at der i nogen grad er fokus på at investere i medarbejdernes kompetencer, og yderligere 29 pct. af respondenterne svarer, at der i meget høj eller høj grad er fokus på at investere i medarbejdernes kompetencer. Dette er positivt, idet en af måderne til at forbedre produktiviteten er at investere i viden og uddannelse. DI s produktivitetsundersøgelse viser endvidere, at virksomhederne i deres efteruddannelse af medarbejderne vægter at have fleksible funktionærer og timelønnede medarbejdere. Idet henholdsvis 41 pct. og 11 pct. af respondenterne svarer, at de i nogen grad eller i høj grad har fokus på at investere i funktionærernes uddannelse, således at de er i stand til at udføre flere typer arbejdsomgaver. De samme tal for timelønnede er henholdsvis 4 pct. og 22 pct. Generelt kan siges, at virksomhedernes fokus på fleksibilitet både sigter på investering i teknologi og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Øget produktivitet i hele virksomheden Vi har i undersøgelsen spurgt om i hvilke områder af virksomheden, der arbejdes med at forbedre produktiviteten. Produktivitetsundersøgelse viser, at de fleste respondenter har svaret (69 pct.), at de har forøget deres produktivitet med mere end pct. i produktionen. Det næstbedste område er logistik og planlægning med 46 pct. Se figur 2. Det er glædeligt at se, at så mange respondenter svarer, at de har fokus på produktiviteten i produktionen samt logistik og planlægning. Virksomhederne har gennem dette arbejde skabt et vigtigt fundament for at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Det ses på samme måde af figur 2, at der ligger store muligheder for at forøge den samlede produktivitet i virksomheden ved at bedre produktiviteten i virksomhedernes øvrige afdelinger. Erfaringerne viser, at man kan opnå produktivitetsgevinster i alle afdelinger af en virksomhed af samme omfang eller større - som i produktionsområderne. Det er derfor afgørende for den samlede konkurrenceevne, at produktivitetsarbejdet for alvor rykker ind på kontorgangene. Undersøgelsen viser endvidere, at pct. af respondenterne har svaret, at de har øget deres produktivitet med mere end 2 pct. i området produktion af produkter, og 3 pct. svarer at de har øget deres produktivitet med mere end 2 pct. i området logistik og planlægning i forhold til sidste år. 4

5 Procent af respondenter Fig 2. Områder hvor produktiviteten er blevet forøget med mere end % i De totale omkostninger - en vigtig økonomisk driver I undersøgelsen er der blevet spurgt om, hvad der er den vigtigste økonomiske driver. Svarene viser, at virksomhederne først og fremmest har fokus på de totale omkostninger pr. produceret enhed. Se figur 3. Dvs. at virksomhederne har fokus på hele værdikæden, således at både de faste og variable omkostninger ikke bliver for store. Undersøgelsen viser endvidere, at kostpris pr. produceret enhed er den anden vigtigste økonomiske driver. En understregning af at kunderne ofte er meget prisbevidste i deres indkøb Fig 3. Vigtigste økonomiske drivers for konkurrenceevnen

6 Lean Lean giver stærk konkurrencekraft Erfaringerne viser, at lean formentlig er den mest effektive måde til at forbedre en virksomheds konkurrenceevne. Erfaringerne viser imidlertid også, at det formentlig er den mest omfattende og komplicerede metode at få succes med. Men når en virksomhed lykkes med lean, vil resultaterne af leanprocessen give virksomheden en række konkurrencefordele, der vil være afgørende i forhold til virksomheder, der ikke arbejder med leanfilosofien. De senere års økonomiske udvikling hænger stadig tættere sammen med den globale udvikling. En udvikling der stiller en række krav til de virksomheder, der ønsker at kunne profitere af de ændrede markedsvilkår. Nye markeder og nye kundegrupper opstår med en hast som aldrig før, og der har formentlig aldrig været større muligheder for at skabe vækst og velstand end netop nu. Det er dog under den forudsætning, at virksomheden er i stand til at spille efter de spilleregler, som gælder i den globaliserede verden. Virksomhedens evne til at kunne klare sig i en globaliseret verden er bundet op på en række grundlæggende kompetencer, der alle direkte påvirker virksomhedens evne til at tjene penge. Overordnet drejer det sig om kompetencer indenfor virksomhedens leverancer (produkter og/eller serviceydelser), innovationskraft og salg. Der er nogle grundlæggende nøglekompetencer, som en virksomhed skal mestre, hvis virksomheden skal kunne levere sine produkter og serviceydelser og samtidig bevare sin økonomiske konkurrencekraft. Lean er kommet for at blive DI har undersøgt udviklingen af hvor mange virksomheder, der gennem de sidste fire år har arbejdet med lean. Der ses en klar udvikling, hvor flere og flere virksomheder anvender leanprincippet. I 29 undersøgelsen angav 41 pct. af virksomhederne, at de arbejder med lean, et tal der i dette års undersøgelse er steget til 4 pct. Se figur Fig 4. Procentvis antal lean og ikke lean virksomheder Ikke lean virksomhed En direkte sammenligning af tallene for 211 med de øvrige år skal tages med forbehold, da andelen af respondenter fra store virksomheder (mere end ansatte) udgjorde 2 pct. hvor tallene kun var 1 pct. og 14 pct. i henholdsvis 21 og 212. Dvs. i 211 udgjorde de store virksomheder en større andel af virksomhederne i forhold til de øvrige år. Da de store virksomheder erfaringsmæssigt oftere anvender lean end mindre virksomheder, har det påvirket resultatet i 211 i en positiv retning. 6

7 Procent af respondenter Lean giver bedre resultater Undersøgelserne viser, at når virksomhederne anvender leanprincippet, så forøger en større procentdel af leanvirksomhederne deres produktivitet end ikke leanvirksomheder. I området produktion af produkter og service har 7 pct. af leanvirksomhederne svaret, at de har forøget deres produktivitet med mere end pct., hvorimod kun 7 pct. af ikke leanvirksomheder havde forøget deres produktivitet med mere end pct. Det samme billede gør sig gældende for området logistik og planlægning. Her var tallet 1 pct. for leanvirksomhederne og 42 pct. for ikke leanvirksomheder. Se figur. 8 Fig. Forøgelse af produktiviteten med mere end % Produktion af produkter og serviceydelser 1 42 Logistik og planlægning Lean Ikke lean Virksomhederne har sat farten op på lean bølgen I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til udbredelsen af leanprincipperne i virksomheden. Respondenterne har svaret, at leanvirksomheder i de sidste tre år især har haft fokus på at indføre lean i produktionen, logistik og planlægningen. Undersøgelser viser også en udvikling, hvor leanprincipperne er ved at finde vej til virksomhedernes øvrige afdelinger. Konkret anvendte 38 pct. af leanvirksomhederne i 21 leanprincippet i administrations- og serviceområdet, og den andel forventes at øges til 3 pct. i 212. Den samme udvikling ses også i områderne forretningssystemer og IT, økonomi og finans, R&D/udvikling, HR/personale samt salg og marketing. Det ser ud til, at leanbølgen nu forsætter med stor kraft ind i resten af virksomheden. Se figur 6. Fig 6. Lean områder Forventet i 212 7

8 Procent af respondenter Leanvirksomheder har særlig fokus på gennemløbstid Vi har i DI s produktivitetsundersøgelse undersøgt, om leanvirksomheder har fokus på andre økonomiske drivere end ikke leanvirskomheder. Figur 7 viser, at leanvirksomheder har større fokus på varegennemløbstid og herved optimering og stabilisering af forretningsprocesser på tværs af afdelingerne, hvilket har den positive konsekvens at enhedsomkostningerne reduceres. 4 Fig 7. Økonomiske drivers Ikke lean Lean 1 Total omkostninger pr. produceret enhed Ydelsen/varegennemløbstid fra ordre... Likviditetsbinding Kostpris pr. produceret enhed Andre drivers Konkurrencekraft lean vs. ikke lean De følgende afsnit viser en sammenligning af lean og ikke leanvirskomheder for udviklingen af forskellige parametre. Tallene viser tydeligt, at leanvirksomheder bedre er i stand til at skabe og fastholde deres konkurrencemæssige fordele. Enhedsomkostning Undersøgelsen viser, at virksomhederne ser de totale omkostninger per enhed som den vigtigste økonomiske driver for måling af produktivitet og kostprisen som den anden vigtigste driver. 14 pct. af de virksomheder, der arbejder med lean, har reduceret deres kostpriser med mere end pct., hvorimod tallet kun er 1 pct. for ikke leanvirksomheder. Se figur 8. Dvs. leanvirksomheder er bedre til at reducere kostprisen i forhold til ikke leanvirksomheder. Fig 8. Kostpris pr. produceret enhed er reduceret med mere end % Ikke lean virksomhed 8

9 Procent af respondenter Intern leveringstid I den globale verden er det en konkurrencefordel for virksomheden, hvis den kan reagere hurtigt på forandringer som nye markedsforhold, et ændret produktmiks etc. og derved har evnen til at åbne op for nye kunder, udvikling af nye produkter og dermed nye vækstmuligheder for virksomheden. Evnen til at være fleksibel og adræt er derfor en af de helt fundamentale kompetencer, som virksomheden skal beherske. DI s produktivitetsundersøgelse viser, at 22 pct. af respondenterne fra virksomheder, der anvender leanfilosofien, har reduceret deres interne leveringstid med mere end pct.. Hvorimod kun 16 pct. af respondenterne fra ikke leanvirksomheder har reduceret deres interne leveringstid med mere end pct. Se figur 9. Fig 9. Reduktion af intern leveringstid med mere end % Ikke lean virskomhed Reduktion af likviditetsbinding Ledelsen i leanvirksomheder har ofte fokus på at reducere kapitalbindingen i lagre og beholdninger. For at kunne reducere beholdninger og lagre skal gennemløbstider reduceres og seriestørrelser gøres mindre. Det betyder, at genanskaffelsestiderne bliver mindre, hvorved fleksibiliteten stiger. På kortere tid bliver det muligt at opfylde ændringer i kundernes behov, hvilket er en konkurrencemæssig fordel. DI s produktivitetsundersøgelse viser, at 17 pct. af leanvirksomheder har reduceret likviditetsbinding med mere end pct., hvorimod tallet kun er 13 pct. for ikke leanvirksomheder. Se figur 1. Fig 1. Likviditetsbinding er reduceret med mere end % Ikke lean virksomhed 9

10 Procent af respondenter Leveringstid på kundeordre Virksomheder kan reagere hurtigere på kundeordre ved at reducere den interne leveringstid eller ved at have produktet på lager. Undersøgelsen viser, at leanvirksomheder har større fokus på at reducere den interne leveringstid og samtidig reducere deres lager i forhold til ikke leanvirksomheder. Dvs. de reagerer hurtigere på alle kundeordrer ved at tage produktet på lageret, men også ved at være fleksible og hurtigere til at producere produktet. Produktivitetsundersøgelsen viser, at 2 pct. af leanvirksomhederne har reduceret leveringstiden i forhold til at reagere på kundeordre med mere end pct., hvorimod kun 2 pct. af ikke leanvirksomhederne har reduceret leveringstiden med mere end pct. Se figur 11. Fig 11. Reduktion af leveringstiden i forhold til at reagere på kundeordrer med mere end % Lean virskomhed 2 Ikke lean virksomhed Reklamationer og kassationer Globaliseringen medfører, at mange virksomheder oplever et stort antal konkurrenter, som alle kan levere til en attraktiv pris. Kundens oplevelse af den leverede kvalitet kan derfor blive en afgørende faktor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kvalitet skal ses i hele produktets værdikæde fra ordre til levering og en eventuel efterfølgende servicering af produktet. DI s produktivitetsundersøgelse viser, at 19 pct. af leanvirksomheder har reduceret antallet af reklamationer med mere end pct. Hvorimod kun 12 pct af ikke leanvirksomheder har reduceret antallet af reklamationer med mere end pct. Se figur 12. Antallet af reklamationer kan også internt have en negativ effekt både pga. tid til behandling af reklamationerne, men også en demotiverende effekt på medarbejderne, der skal behandle reklamationerne Fig 12. Reklamationer reduceret med mere end % Ikke lean virksomhed 1

11 Det samme billede viser sig for antallet af kassationer. 1 pct. af leanvirksomhederne har reduceret antallet af kassationer med mere end pct., hvorimod tallet er 9 pct. for ikke leanvirksomheder. Reduktionen i antallet af kassationer siger også noget om, at leanvirksomheder har mere stabile processer i forhold til ikke leanvirksomheder. Gennemløbstid I lean er der i bund og grund kun et overordnet nøgletal nemlig gennemløbstid. En leanvirksomhed vil hele tiden bestræbe sig på at reducere den tid, som det tager at frembringe en leverance. DI s produktivitetsundersøgelse viser, at en større andel af de virksomheder, som arbejder med lean, har en større reduktion af gennemløbstiden end dem, som ikke arbejder med lean. Se figur 13. Yderligere har 4 pct. af respondenterne fra leanvirksomheder svaret, at de har reduceret varegennemløbstiden med 2 pct. hvor tallet kun er 1 pct. for ikke leanvirksomheder. Her ses endnu en kraftig indikation af, at leanvirksomheder har mere effektive interne processer. 2 Fig 13. Ydelse/varegennemløbstid fra ordre til levering er reduceret med mere end % Ikke lean virksomhed 11

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed DI s produktivitetsundersøgelse 2010 Produktivitet giver frihed DI, Produktivitet April 2010 DI s undersøgelse 281 virksomheder blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean DI S GUIDE TIL LEANLEDELSE Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 DI s Guide til Leanledelse er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret i samarbejde

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning Leanrejsen

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse Automatisering på arbejdsmarkedet En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Automatisering på arbejdsmarkedet Indledning Hele vejen gennem industrialiseringen har indførelse af teknologi betydet, at arbejdsopgaver,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere