Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen."

Transkript

1 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDXL 0XVHRORJL HWWY UKXPDQLVWLVNWLOYDOJYHG(WQRORJLRJ.XQVWKLVWRULH RUGQLQJHQ XQGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ0XVHRORJ\DQLQWHUGLVFLSOLQD\VWXG\ DWWKHVHFWLRQVRI(WKQRORJ\DQG$UW+LVWRU\ 7KH&XUULFXOXP -XVWHUHW 6WXGLHQ YQHWIRU.XQVWRJNXOWXUYLGHQVNDERJ 6D[RLQVWLWXWWHW 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHW. EHQKDYQV8QLYHUVLWHW 6WXG\FRPPLWWLHVRI$UWVDQG&XOWXUDO6WXGLHVDQG 6D[R,QVWLWXWH )DFXOW\RI+XPDQLWLHV 8QLYHUVLW\RI&RSHQKDJHQ

2 .DSLWHO,QGOHGQLQJ 8GGDQQHOVHVGHOIDJRJnU Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen. 7LOK UVIRUKROG Denne studieordning er et samarbejde mellem studienævenet ved Saxo-instituttet og studienævnet ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.,NUDIWWU GHQRJKMHPPHO Studieordningen træder i kraft den 1. september 2007 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende, der indskrives på et tilvalg i Museologi ved det Humanistiske Fakultet pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 9DULJKHGRJVWUXNWXU Tilvalgsstudiet i Museologi er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Museologi kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg. Det gælder modul I: Museer og samlinger: historie og teori og modul II: Udstillinger, idé og materialitet. Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Museologi er et tværhumanistisk tilvalg og kan derfor også søges af studerende, som er indskrevet på Etnologi og Kunsthistorie, således at de stadig opfylder reglen om, at minimum skal tage 30 ECTS-point uden for eget grundfag.,qgvnulyqlqj En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer. Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt,således at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik førend BA-tilvalget påbegyndes. Det er en forudsætning, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes. 2

3 )DJOLJSURILO )RUPnORJNRPSHWHQFHSURILO Formålet er at introducere de studerende til det tværfaglige forskningsområde museologi, der undersøger udvælgelse, forvaltning og formidling af den materielle verden i bred forstand, som den kommer til udtryk i genstande, kunst, natur, erindringer og monumenter. Den studerende opnår basale analytiske, teoretiske, æstetiske og kulturhistoriske kompetencer, som er nødvendige for senere at kunne forske i og praktisere i museumsverden..rpshwhqfhpno De studerende skal opnå en faglig kunnen, der omfatter: Forståelse for det museologiske forskningsområde og dets samspil med museernes praksis. Analyse af forskningsfeltets forskellige former for æstetisk og vienskabelig praksis. Førstehåndskendskendskab til og praktisk erfaring med formidling i en museal eller anden udstillingsmæssig kontekst. / VQLQJDIWHNVWHUSnIUHPPHGVSURJ Hovedparten af pensum er på engelsk. 1RUPDOVLGHEHJUHEHW Ved indstilling til prøver med litteraturopgivelser gælder følgende hovedregel for beregning af normalsider: 750 siders bogtekst inkl. illustrationer regnes som 1000 normalsider. En normalside i forbindelse med aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6WDYHRJIRUPXOHULQJVHYQH Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. 'LVSHQVDWLRQIUDVWXGLHRUGQLQJHQ Studienævnene kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnene, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 3U YHU 3

4 Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. YULJHEHP UNQLQJHU Studerende, der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for, at deres BA-uddannelse lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget) skal være bedømt med ekstern censur. 2YHUJDQJVUHJOHU Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under 1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg. 4

5 .DSLWHO2YHUVLJWRYHURJEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU 2YHUVLJWRYHUXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU Tilvalgsstudiet i Museologi består af følgende fagelementer: 0RGXO,0XVHHURJVDPOLQJHUKLVWRULHRJWHRULIDJHOHPHQWNRGH 0XVHXPVDQG&ROOHFWLRQVKLVWRU\DQGWKHRU\ Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Mundtlig sagsfremstilling baseret på skriftlig synopsis Censurform: Ekstern censur Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen Gruppeprøvebestemmelser Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 0RGXO,,8GVWLOOLQJLGpRJPDWHULDOLVHULQJIDJHOHPHQWNRGH ([KLELWLRQLGHDDQGPDWHULDOLW\ Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Der skal vælges mellem A eller B. A) Fri, skriftlig hjemmeopgave B) Mundtlig sagsfremstilling uden forberedelse baseret på skriftlig synopsis Censurform: Ekstern censur Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen Gruppeprøvebestemmelser Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 0RGXO,,,)RUPLGOLQJVSUDNWLNIDJHOHPHQWNRGH,QWHUQVKLS0XVHXPFRPPXQLFDWLRQ Antal ECTS-point: 15 Prøveform: Der skal vælges mellem A eller B. A: Prøven består af to dele: 1) praktikophold og 2) en skriftlig rapport. B: Fri skriftlig hjemmeopgave. Censurform: Intern prøve uden censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået. Gruppeprøvebestemmelser Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 5 NNHI OJHIRUDIYLNOLQJDIIDJHOHPHQWHU Det anbefalede studiemønster, der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng mellem modulerne er følgende: først det indtroducerende modul I og derefter modul II og III. Modul I og modul II er en forudsætning for indskrivning på modul III. 5

6 ,QGKROGRJXGG\EHQGHNDUDNWHULVWLNDIXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU 0RGXO,0XVHHURJVDPOLQJHUKLVWRULHRJWHRUL IDJHOHPHQWNRGH (15 ECTS-point) 0XVHXPVDQG&ROOHFWLRQVKLVWRU\DQGWKHRU\.RPSHWHQFHPnODen studerende opnår kompetence i at analysere forskellige museers samfundsmæssige rolle og funktion i et teoretisk og historisk perspektiv; at forstå museal praksis i en idé og videnshistorisk kontekst; at kunne afgrænse og fremføre en museologisk problemstilling mundtligt.,qgkrogvehvnulyhovhfagelementet består af en indføring i fænomenet at samle og et historisk overblik over museer og samlingers opståen og udvikling fra omkring 1650 og op til i dag. Desuden gives en introduktion til de væsentligste teoretiske problemstillinger inden for museologien og dens historie. Der fokuseres på to felter inden for museologien, som behandles i sammenhæng, hvor gennemgange af konkrete eksempler danner grundlag for teoretiske perspektiveringer: 1. Det ene felt handler om museer og samlingers historie, som præsenteres gennem eksemplariske nedslag i udvalgte museer og samlingers historie. Der lægges vægt på at beskrive forskellige typer museer og samlinger (kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske museer samt specialmuseer), deres kulturelle og sociale betydninger og funktioner, herunder deres skiftende relation til forskellige historisk specifikke offentligheder. Et væsentligt element i kurset er forskellige tiders ordningsprincipper, æstetiske principper, udvælgelse og betydningstillæggelse af den materielle kultur set i sammenhæng med æstetiske praksisser, mentalitetshistoriske forandringer og teoretiske skred. Den historiske dimension vil indeholde overvejelser over fremtidens museer og samlinger, herunder nye informationsteknologiers betydning for museer og samlinger. 2. Det andet felt belyser museer, samlinger og musealitetens politiske, ideologiske og etiske aspekter i et teoretisk perspektiv. Et centralt element i modulet er museumsinstitutionens rolle i dannelsen af blandt andet kulturel, national, etnisk og religiøs værdi og identitet. Lovgivningsmæssige og økonomiske aspekter af museumsinstitutioner i såvel dansk som international sammenhæng, herunder i særdeleshed EU-sammenhæng, vil være en integreret del af dette felt. 8QGHUYLVQLQJVRJDUEHMGVIRUPHUUndervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning i form af forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og ekskursioner. )DJOLJHPnO Eksaminanden skal kunne redegøre for hovedlinjerne inden for museumshistorie i moderne tid, dvs. fra omkring 1650 og op til i dag; kunne analysere og diskutere museumsinstitutionen i dens kulturelle og sociale sammenhæng, herunder o kunne perspektivere museumsinstitutionen i relation til spørgsmål om offentlighed og ideologi samt i relation til museologiske problemstillinger. 3HQVXP Til eksamen opgiver den studerende et petitum på normalsider. Petitum skal godkendes af eksamensberettiget underviser/ eksamensleder senest en måned før eksamen. 6

7 3U YHIRUP Mundtlig sagsfremstilling baseret på skriftligt materiale (synopsis) uden forberedelse. Der udarbejdes en synopsis, som danner udgangspunkt for den efterfølgende mundtlige eksamination. &HQVXU Prøven er med ekstern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, hvor synopsis indgår med en vægt på 1/5. 2PIDQJSynopsis skal være på minimum 3 og maksimalt 5 normalsider. Prøven varer 30 min. inkl. votering. Ved den mundtlige eksamen indleder den studerende med en perspektivering af synopsen af 12 minutters varighed. Herefter former den mundtlige eksamen sig som en dialog. +M OSHPLGOHU Alle hjælpemidler må benyttes *UXSSHSU YHEHVWHPPHOVHU Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 6 UOLJHEHVWHPPHOVHUDette fagelement kan tages både som enkeltstående fagelement og som led i det samlede Museologiske studiemønster. 0RGXO,,8GVWLOOLQJLGpRJPDWHULDOLVHULQJIDJHOHPHQWNRGH (15 ECTS-point) ([KLELWLRQLGHDDQGPDWHULDOLW\.RPSHWHQFHPnODen studerende opnår kompetence i: at sætte sig ind i centrale synspunkter i den internationale museologiske debat om udstillingsaktivitet; at analysere hovedtrækkene i de kulturelle forskydninger i udstillingers hensigt, materialisering, æstetik og formsprog; at formulere en skriftlig eller mundtlig, teoretisk reflekteret analyse af én eller flere udstillinger.,qgkrogvehvnulyhovhfagelementetstema er den moderne udstillings idé og materialisering. Der vil blive reflekteret over udstillingsmediets idé og materialisering i et historisk perspektiv og via udvalgte teoretiske positioner. Formålet er at indkredse udstillingens egenart, æstetik, materialitet og rummelighed set i lyset af de væsentlige forskydninger, som udstillingsmediet har gennemgået fra omkring 1850 til i dag, dog med hovedvægten på nutidens forskellige udstillingsprincipper. Et væsentligt element i kurset er værkbegrebet og genstandsbegrebet, herunder teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende original/kopi-diskussionen samt spørgsmål omkring autenticitet og repræsentation i specifikke udstillingssammenhænge. Kurset vil diskutere de bagvedliggende principper for udstillingen som praksis, og vil herunder også omhandle udstillingsformidling, dvs. relationen til publikum i form af indføring i museale formidlingstiltag generelt samt receptionsanalyse og publikumsanalyse. Kurset vil veksle mellem udstillingsbesøg, analyse, teori og diskussion. )DJOLJHPnO Eksaminanden skal kunne analysere en eller flere konkrete udstillinger; (med udgangspunkt i en udstillingsanalyse) kunne reflektere over centrale synspunkter i den internationale museologiske debat om udstillingsaktivitet og dennes rolle i samfundets forandring og kommunikation; 7

8 forklare realiseringen af den moderne udstillings ide og materialisering fra omkring 1850 til i dag; kunne redegøre for hovedtrækkene i de kulturelle forskydninger i udstillingers hensigt, materialisering, æstetik og formsprog. 3HQVXP Til eksamen opgiver den studerende et petitum på normalsider. Både danske og europæiske forhold skal være repræsenteret i pensumopgivelserne med et minimum på 100 sider. Petitum skal godkendes af eksamensberettiget underviser/ eksamensleder senest en måned inden eksamen. 3U YHIRUP Der skal vælges mellem: A. Individuel, fri, skriftlig hjemmeopgave eller B. mundtlig sagsfremstilling baseret på skriftlig materiale (synopsis) uden forberedelse. Der udarbejdes en synopsis, som danner udgangspunkt for den efterfølgende mundtlige eksamination. &HQVXU Prøven er med ekstern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, hvor synopsis væger 1/5. 2PIDQJA.Hjemmeopgaven skal værepå normalsider. B. Den mundtlige prøve varer 30 min. inkl. votering. Der gives ikke forberelse. Synopsis skal være på minimum 3 og maksimalt 5 normalsider +M OSHPLGOHUAlle hjælpemidler må benyttes. Til den mundtlige prøve må der medbringes synopsis og maksimalt 50 stikord. *UXSSHSU YHEHVWHPPHOVHU Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 6 UOLJHEHVWHPPHOVHUDette fagelement kan tages både som enkeltstående fagelement og som led i det samlede Museologiske studiemønster 0RGXO,,,)RUPLGOLQJVSUDNWLNIDJHOHPHQWNRGH (15 ECTS-point),QWHUQVKLS0XVHXPFRPPXQLFDWLRQ.RPSHWHQFHPnODen studerende opnår kompetence i: at formidle faglig viden til et ikke-fagligt publikum under hensynstagen til mediets art, stoffets karakter og målgruppens karakteristika at samarbejde med mange forskellige faggrupper på en museumsinstitution eller anden udstillingsinstitution. at reflektere over egen videns anvendelsmuligheder, omfang og begrænsninger,qgkrogvehvnulyhovh Formidlingspraktikken giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende museumsformidling opnået gennem et ophold ved en relevant institution. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke formidlingsmæssige opgaver og problemstillinger skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Formidlingspraktikken skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med formidlingens praktiske arbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold. Praktikopholdet vil alternativt kunne afløses med en skriftlig opgave, baseret på en kritisk analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling. 8

9 )DJOLJHPnO Eksaminanden skal kunne redegøre for et konkret formidlings- eller udstillingsprojekts karakter; selvstændigt og kritisk kunne analysere en eksisterende udstilling inden for en receptionsteoretisk ramme. 3HQVXPDeropgives 500 normalsiders selvvalgt litteratur. Petitum skal godkendes af eksamensberettiget underviser/ eksamensleder, jvf. fagenes procedure for godkendelse af pensum 3U YHIRUP Den studerende vælger enten prøveform A eller prøveform B $Prøven består af to dele: 1) praktikophold og 2) en skriftlig rapport. De to delprøver behøver ikke at bestås inden for samme termin. Inden praktikopholdet skal praktikstedet godkendes af studienævnene, og praktikstedet skal efter praktikopholdet skriftligt attestere, at praktikken har levet op til kravet om 8 ugers varighed. 2PIDQJ En arbejdsrapport på 10 normalsider. Rapporten skal indeholde en kort redegørelse for praktikopholdets forløb samt en analyse af det konkrete formidlingsprojekts karakter og formål, herunder overvejelser over specifikke formidlingsmæssige problemstillinger. +M OSHPLGOHU Ubegrænset brug af hjælpemidler. %Fri skriftlig hjemmeopgave: Opgaven skal være baseret på en kritisk analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling. Opgaven skal redegøre for udstillingens sigte (eventuelt baseret på intervie med arrangøren) og opbygning, og kvalificeres ved hjælp af en af den studerende formuleret og afviklet publikumsanalyse, der har til hensigt at afprøve sammenhængen mellem udstillingens formidlingsmæssige sigte og publikums brug og reception. 2PIDQJ: En selvstændig afhandling på normalsider. +M OSHPLGOHU Ubegrænset brug af hjælpemidler. 6 UOLJHEHVWHPPHOVHUIRUSU YHIRUP%: Den studerende skal inden tilmelding til eksamen have aftalt opgavens formulering med en eksamensberettiget underviser, og en litteraturliste til opgaven skal være godkendt af samme senest 14 dage før afleveringsfristen, jf. opslag på institutterne. &HQVXU Intern prøve uden censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået. *UXSSHSU YHEHVWHPPHOVHU Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. 6 UOLJHEHVWHPPHOVHUDette fagelement kan udelukkende tages som led i det samlede Museologiske studiemønster, dvs. ikke som enkeltstående tilvalg. 9

10 *RGNHQGHOVH Godkendt af Studienævnet for Etnologi ved Saxo-instituttet, København den Godkendt af Studienævnet ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab, København den Godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet den Justeret og godkendt af Studienævnet ved SAXO-Instituttet den 19. maj Justeret og godkendt af Studienævnet ved Institut of Kunst- og kulturvidenskab, den 27. maj 2008 Justeret og godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet den 28. maj Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef 10

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L. QVVWXGLHU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ*HQGHU6WXGLHV

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Billedkunst 2007-ordningen under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kønsstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Medier og Kultur 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget museologiske studier

Læs mere

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Justeret 2008 Rettet 2009 Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet The Study Committee

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010.

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010. Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE Studieordning for Det 1-årige Tilvalgsfagsstudium (BA) Justeret 2002 Det 1/2-årige Sidefagsstudium 2002-ordning Katalog over Studieelementer 1998-ordning og 2002-ordning DANSENS

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Koreastudier

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Koreastudier Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Koreastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog I (Middelaldersprog) 2007-ordningen Under uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in European Ethnology The 2005 Curriculum

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E September 2001 Senest revideret august 2007 STUDIEORDNING FOR MAGISTERKONFERENSUDDANNELSEN I

Læs mere