Møde i formandskabet for FUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Torsdag den 27. oktober 2011 kl i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Godkendelse af dagsorden Baggrund: På grund af efterårsferie er dagsordenen udarbejdet i sekretariatet og har ikke været drøftet med formanden Indstilling: Til godkendelse Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 8. juni 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: brev fra EPOS 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer 2011 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Sammenfatning af censorudtalelser 2011 Bilag 4.3: Karakterstatistik ) Statistik optag og gennemførelse Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Statistik optag og gennemførelse ) Årsplan 2012 Bilag 6.1: Indstillingsnotat Bilag 6.2: Forslag til årsplan 7) Forslag til budget 2012 Bilag 7.1: Indstillingsnotat Bilag 7.2: Forslag til budget 8) Meddelelser Bilag 8.1: Indstillingsnotat 9) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Godkendelse af referat fra møde den 10. juni 2011 Baggrund: Referat fra møde den 10. juni har været udsendt til kommentering. Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender referatet med det indkomne ønske om ændring/tilføjelse Bemærkninger: Der er indkommet flg. bemærkning fra FOA: Vedrørende Ad 3): Lotte understregede, at FOA ønskede ikke at SDU skulle godkendes til hele FKB'en... Vil gerne ha tilføjet at, hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMU-udd. så er det ok at SDU får udbuddet men med den begrænsning. Hvis dette ikke er muligt ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Ændringen er indføjet i referatet

4 Referat Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Referat fra mødet Tilstede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Simon Heidemann, TL, 2. næstformand John Steffensen, sekretariatsleder Karen Therkildsen, konsulent (referent) Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter 4) Censorliste ) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august 7) Meddelelser 8) Evt. 9) Referat: Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet Referatet havde været i skriftlig høring, og sekretariatet havde ikke modtaget nogen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

5 Ad 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Karen fremlagde den udarbejdede oversigt over eksisterende muligheder i AMUprogrammet. Lotte understregede, at FOA har et meget stort ønske om målrettede efteruddannelsestilbud for neurofysiologiassistenter. Sekretariatets lister over de generelle kurser vil kunne bruges af mange, men der er også et stort behov for mere specifikke kurser, herunder især vedr. opgaver i søvnlaboratorium og ultralydsundersøgelser. Simon meddelte, at TL var af helt samme opfattelse og TLs nyligt gennemførte behovsundersøgelse viste, at audiologiassistenter først og fremmest efterspørger faglige kurser i nuklear implant og tinitus. John oplyste, at FUHA kan få mulighed for at udvikle kurser i regi af EPOS, Underudvalget for social- og sundhedsområdet. Muligvis kan det ske via den eksisterende FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2995). Mulighederne må drøftes og besluttes i EPOS-regi. Lotte understregede, at FOA ikke ønskede, at Syddansk Erhvervsskole skulle godkendes til at udbyde kurser fra FKB 2995, hvorfor hun mente, at der bør udvikles en ny FKB. Hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMU-udd. så er det ok at SDU får udbuddet, men med den begrænsning. Hvis dette ikke er muligt ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Lotte bad sekretariatet udarbejde forslag til budget for varetagelse af opgaven med udvikling af AMU-efteruddannelser for FUHA. Formanden konkluderede, at - FUHA fremsender et brev til EPOS med ønske om at få mulighed for at udvikle AMU-uddannelser for hospitalstekniske assistenter i regi af dette udvalg - Sekretariatet udarbejder et budget til FUHA for varetagelse af efteruddannelsesfunktionen - Sekretariatet lægger listen med de foreslåede tværgående AMUuddannelser ud på hjemmesiden med oplysning om, hvilke skoler der udbyder uddannelserne - Organisationerne forestår den mere detaljerede vejledning om efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter - Sekretariatet undersøger hvordan FKB og udbudsmuligheder af uddannelser for HTA er kan organiseres mest hensigtsmæssigt

6 Ad 4) Censorliste 2011 Til punktet var vedlagt indstilling fra LUU på censorer til afsluttende prøve august Formandskabet godkendte listen med en bemærkning om, at det er vigtigt, at censorer har god fornemmelse for arbejdsmarkedets krav, hvorfor pensionerede censorer fremover bør være en undtagelse. Ad 5) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever Formandskabet godkendte ansøgningsskemaerne. Ad 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august blev suppleret med et punkt om konference i 2012 og herefter godkendt. Det aftaltes, at efterårets to formandskabsmøder reduceres til ét møde, og at sekretariatet finder ny dato. Ad 7) Meddelelser Formandskabet kommenterede Syddansk Erhvervsskoles plan om at udbyde et grundforløb i Vejle, idet parterne ønsker tilbageholdenhed med optaget, da det er meget vanskeligt at finde flere praktikpladser. Ad 8) Evt. John efterspurgte procedure for, at FUHA kan få de OK-midler, som parterne har oplyst, er hensat til at dække FUHAs underskud i Simon lovede at undersøge sagen.

7 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter Baggrund: Formandskabet drøftede på sidste møde muligheden for at FUHA kunne være forum for udvikling af AMU-efteruddannelse. Formandskabet sendte en forespørgsel til EPOS om at blive tilknyttet dette udvalg og få mulighed for at udvikle efteruddannelser målrettet HTA. Indstilling: Formandskabet skal tage stilling til EPOS tilbud om servicering vedr. AMU for kr årligt samt sammensætning og opgave for en arbejdsgruppe, der skal forestå udvikling af AMU-udbud for hospitalstekniske assistenter Bemærkninger: EPOS har drøftet henvendelsen og svaret vedheftes. EPOS foreslår, at FUHA og EPOS nedsætter en fælles arbejdsgruppe, der ser på mulighederne. Endvidere oplyser SEVU, at serviceringen af FUHA med udvikling af AMUefteruddannelsesaktiviteter forventes at kræve en budgetudvidelse på årligt kr Arbejdsgruppens opgave skal være at sikre målgruppen og arbejdspladserne beskrevet i den kommende revision af FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet. Ligeledes skal de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er)beskrives og der skal udvikles de første uddannelsesmål. Endvidere kan valgfri specialefag fra HTA-uddannelsen tilkobles FKB en og udbydes på AMU-vilkår. Vedr. godkendelse til udbud af AMU-uddannelser for HTA anbefaler Uddannelsesstyrelsen, at EPOS henvender sig med et ønske om at tilføje målgruppen i FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet og et ønske om, at Syddansk Erhvervsskole (SDE) får en udbudsgodkendelse til de uddannelser, der udvikles målrettet HTA. En sådan godkendelse til dele af en FKB er en (sjældent brugt) mulighed i flg. AMU-loven 16, stk 1.

8 Tidsramme for arbejdsgruppen kunne være at FKB og de første uddannelsesmål forelægges FUHA til godkendelse på møde i efteråret Såfremt alt går planmæssigt vil det første udbud kunne være klar foråret 2013.

9 Til FUHA Det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen 18. oktober 2011 Det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen (FUHA) har henvendt sig til EPOS den 16. juni 2011 om muligheden for, at der kan udvikles AMUmål for audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter under en af EPOS FKB er. EPOS har behandlet henvendelsen på sit møde den 29. september EPOS opfordrer FUHA til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan vurderer typen af uddannelsesbehov, muligt indhold af uddannelserne samt målgruppens størrelse. Arbejdsgruppen bør desuden se på et konkret forslag til målgruppebeskrivelse, de eventuelle nødvendige ændringer i den nuværende FKB 2695 samt komme med forslag til, hvordan uddannelserne kan blive udbudt til målgruppen, uden at det åbner for udbudsgodkendelser til nye udbydere. Målgruppen kan fx bestå af repræsentanter fra FUHA samt FUHAs og EPOS konsulenter i sekretariatet. Når FUHA har udarbejdet en model, kan den blive forelagt for EPOS, der på det grundlag træffer sin endelige beslutning. EPOS forventer, at der skal bruges konsulenttimer i EPOS svarende til kr. pr år. til drift og udvikling. Med venlig hilsen John Steffensen

10 Side 2 af 2

11 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Censorudtalelser og eksamenskarakterer Baggrund: FUHA besluttede, på baggrund af en klage over eksamen fra en censor, at bede censorerne udtale sig om kvaliteten og anvendeligheden af de opgaver, som skolen stiller til afsluttende prøve. Den første eksamen siden denne beslutning blev taget er blevet gennemført i august Indstilling: Det indstilles, at formandskabet tager censorudtalelserne og karakterlisten til orientering og beslutter at fortsætte med proceduren. Bemærkninger: Der vedlægges bilag med sammenskrivning af censorudtalelser og et bilag med karakterliste fra eksamen august Censorerne er udbredt tilfredse med opgaverne og finder dem relevante og anvendelige til at vurdere elevernes kompetencer. De afgivne karakterer ved eksamen 2011 viser større spredning end tidligere på audio-området. Det er sekretariatets vurdering at den indførte procedure har virket efter hensigten og det indstilles, at proceduren fortsættes fremover.

12 Censorudtalelse 2011 Audiologiassistent-eksamen august 2011 Spørgsmål Censor 1 Censor 2 Censor 3 Censor 4 I hvilket omfang gav opgaverne mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen? Opgaver dækkede fuldt ud Fuldt omfang Opgaverne havde generelt en sådan bredde at de gave tilfredsstillende indtryk af den enkelte elevs forståelse af faget Ok I hvilket omfang gav prøven eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange? I hvilket omfang indeholdt spørgsmålene faglig progression i sværhedsgrad, som gjorde det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin? Andre bemærkninger / ønsker vedr. afsluttende opgave? Opgavens opbygning kom omkring alle områder i faget Fuldt omfang Tilfredsstillende Ok I stor grad Fuldt omfang Tilfredsstillende Ok Inddrage elevvejlederne mht spørgsmål i tværfagligt område De hidtil bedste opgaver jeg har set. De enkelte cases svarer til hvad hverdagen byder på af udfordringer De mere strukturerede skriftlige spørgsmål har gjort eksamensformen bedre end tidligere. Bør fortsætte!

13 Censorudtalelse 2011 Neurofysiologiassistent-eksamen august 2011 Spørgsmål Censor 1 Censor 2 I hvilket omfang gav opgaverne mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen? I fuldt omfang I hvilket omfang gav prøven eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange? I hvilket omfang indeholdt spørgsmålene faglig progression i sværhedsgrad, som gjorde det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin? Andre bemærkninger / ønsker vedr. afsluttende opgave? I fuldt omfang I stort omfang Absolut gode & relevante opgaver. Varierende De centrale kompetencemål kan fuldt ud testes fra bispørgsmål. Og casen giver endnu flere muligheder Prøven giver i fuldt omfang eleven muligheder for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange. Og der er rig mulighed for at vise hvad man kan. I fuldt omfang. Det er ikke svært at bedømme eleven og eleven har mulighed for at rette op på en måske dårlig start. Godt at casen åbner op for alle aspekter: teknisk, sympt. undersøgelsesresultat, diagnose, differential diagnose, omsorg for pt. m.m. En stor forbedring som gør det lettere for eleven og for eksaminator. Det var en rigtig god oplevelse at være censor og et fantastisk godt team. Tak.

14 Karakterstatistik Hospitalsteknisk assistent uddannelsen KARAKTERER VED NEUROFYSIOLOGIASSISTENT-EKSAMEN /A /B 5 3 7/C 1 1 4/D /E 2 1 Bestået i alt 10 9 Ikke bestået 0 0 KARAKTERER VED AUDIOLOGIASSISTENT-EKSAMEN /A /B 9 9 7/C 1 8 4/D /E 0 0 Bestået i alt Ikke bestået 0 1

15 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Statistik optag og gennemførelse Baggrund: En gang årligt forelægges formandskabet statistik for optag og gennemførelse på uddannelsens specialer Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Optag og afslutning på uddannelsen sker normalt omkring 1. sept. hvert år. Derfor vil tallene normalt være dækkende selvom året 2011 ikke er afsluttet. Set over perioden er optaget nogenlunde stabilt på neuro-specialet, om end der er sket er fald. Optaget på audio-specialet er ligeledes faldende. Det mærkes at Dansk HøreCenter ikke længere optager elever. Det faldende optag understreger behovet for de særlige indsatser for at finde flere praktiksteder, som udvalget besluttede på sidste møde.

16

17

18

19

20

21 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Forslag til årsplan Baggrund: Der er behov for at formandskabet prioriterer indsatsområder for det kommende år. Indstilling: Det indstilles, at formandskabet drøfter og evt. godkender vedlagte forslag til handleplan og mødeplan for 2012 Årsrapport 2011 tages til orientering Bemærkninger: Årsplanen tager udgangspunkt i de drøftelser, der i gennem den senere tid har givet sekretariatet pejling for ønskede indsatsområder. Sekretariatet gør opmærksom på, at der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med to af indsatsområderne: 1) Udvikling af AMU-efteruddannelser er ikke en del af den opgaveportefølje, som udgør finansieringsgrundlaget for FUHA (se budget 2012). 2) Afholdelse af konference for praktiksteder har tidligere været finansieret ved at LUU og SDE havde søgt AER-midler til praktikpladsopsøgende arbejde og indlagt en konference i projektbeskrivelsen. Alternativt kan konferencen finansieres ved sponsortilskud og deltagergebyr. Årsrapport for 2011 I forbindelse med fastlæggelse af årsplan for det kommende år, fremlægges til orientering her en kort opsummering af arbejdet i udvalget det forgangne år. På årsplanen for 2011 stod flg. indsatsområder Revision af praktikpladsgodkendelses- Indsatsområderne er blevet behandlet på flg. møder Godkendt på møde i juni.

22 skemaer, audio Revision af uddannelsesordning, neuro Udvikling af retningslinjer for afsluttende prøve Udvikling af censorvejledning Undersøge mulighed for udvikling af AMU-tilbud for HTA Udviklingsredegørelse Statistik, optag og fuldførelse Budget og regnskab I denne sammenhæng inviteret Delta til drøftelse af godkendelsesprocedurer på møde i april Godkendt på møde i april, men det blev nødvendigt at se nærmere på audio. Ny arbejdsgruppe nedsat på audio-området Godkendt på fællesmøde i april. Fulgt op på indberetninger på møde i okt. Godkendt på fællesmøde i april Drøftet på formandskabsmøde den 8. juni. Brev sendt til EPOS om samarbejde. Opfølgning drøftes på møde i okt. Godkendt på møde den 24. aug. Drøftet på møde den 27. okt. Regnskab 2010 godkendt på møde i april Budget 2012 fremlagt på møde i okt.

23 Årsplan FUHA 2012 Handleplan: Fælles: Uddannelsesordningen revideres med virkning fra 1. sept Udvikling af AMU-efteruddannelsestilbud for færdige HTA er Indsats for at finde flere praktikpladser, herunder breve til godkendte og ikkegodkendte praktiksteder Konference for praktiksteder Audio: Revision af Uddannelsesordning med fokus på reduktion af faget engelsk og konvertering af tiden til fagligt fag. Koordinering med neuro. Neuro: Koordinering af ændringer i fagene med audio Mødeplan: Dato, tid og sted Mødeforum Indhold 9. febr i SEVU FUHA Handleplan for flere praktikpladser Godkende ny UO 26. april Formandskab Forberede fællesmøde i SEVU 7. juni FUHA + LUU Udviklingsredegørelse AMU-udbud Handleplan fl. praktikpladser Godkende regnskab sept I SEVU Formandskab Godkende udviklingsredegørelse Godkende program for evt. konference Godkende AMU-ansøgning 8. nov Konference Motivere til flere elevansættelser???? AMU-udbud på vej 29. nov Formandskab Statistik Budget 2013 Årsplan 2013

24 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Forslag til budget 2012 Baggrund: FUHA har i 2010 drøftet problemet med at finansiere udvalgets drift, efter at de to private tilforordnede medlemmer ikke længere er med i udvalget. Organisationernes bidrag til FUHA dækker knapt omkostningerne til løn, it, kontor mv. Der er derfor ikke midler til udvalgets drift. Det blev i 2010 besluttet, at der opkræves et svendeprøvegebyr hos de private virksomheder på kr. pr. elev. Indstilling: Formandskabet skal tage stilling til forslaget til budget for Formandskabet skal desuden tage stilling til, hvorvidt svendeprøvegebyret skal sættes op. Eller om der er andre muligheder for at få udvalgets økonomi til at balancere. Bemærkninger: Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 samt et forslag til budget Budgetopfølgningen viser, at der må forventes et underskud i 2011 på godt kr. Der er udsendt opkrævninger på svendeprøvegebyrer på i alt kr. Det er en del lavere end det budgetterede. Forskellen skyldes, at der er færre, der har været til svendeprøve, end budgetteret. Omkostningerne til svendeprøverne er på kr. Det er en del højere end budgetteret. Omkostningerne til svendeprøverne er vokset de seneste år. Omkostningerne til svendeprøver var i 2010 på kr. Det skyldes både, at antallet af elever er vokset, samt at censoromkostningerne pr. eksamination er vokset. De øvrige budgetposter ligger under budgettallene.

25 Forslaget til budget 2012 viser et underskud på kr. Det skyldes, at samme antal elever skal til svendeprøve i 2012 som i (Udtræk fra Easy). Der forventes derfor også samme omkostninger til svendeprøver. Det er sandsynligt, at nogle af de øvrige budgetposter bliver lavere end budgetteret, men da budgettallene i forvejen er meget lave, er det svært at nedjustere tallene. Der er få håndtag at dreje på, når der skal findes veje til at forbedre økonomien. Svendeprøvegebyret er på kr. Hvis det bliver sat op til kr., så giver det kr. mere i indtægt. Det vil ikke alene få budgettet til at balancere. Det skal desuden bemærkes, at svendeprøvegebyret skal svare til kostprisen på gennemførelsen af én svendeprøve udgift til censor, administration mv. Forventede omkostninger Der skal efter planen holdes en konference i Den kan beløbe sig til mellem og kr. (oplægsholdere og forplejning). Kan den dækkes med deltagergebyr eller sponsorater? Der er desuden brug for kr. til arbejdet med udvikling af AMU-mål til målgruppen.

26 FUHA Budgetforslag 2011 Budget for FUHA 2012 Budgetopflg Budgetforslag 2012 Konto nr. Budget 2011 Finansiering: Bidrag parterne Svendeprøvegebyrer *) Finansiering i alt Lønudgifter Lønninger incl pension Husleje, div. udgifter Sekretariatsomkostninger Øvrige udgifter Inf. matr./ udvikl. opgaver Møder og repræsentation Censorer **) Møder og rejser Transport sekretariatet/konsulenter Bespisning til udvalgsmøder Temadag Driftsudgifter i alt Resultat *) Svendeprøvegebyr: Der er regnet med 14 private, der opkræves et gebyr på kr. **) Omkostningerne til censorer var i 2010 på kr FUHA budget 2012 udkast.xls

27 Punkt 8, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Meddelelser Baggrund: Formandskabet holdes orienteret om begivenheder mv. der har betydning for udvalgets arbejde. Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Sekretariatet har ingen yderligere meddelelser

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand, Lotte Meilstrup FOA, 2. næstformand cc. Jacob Møller Jørgensen; Danske Regioner Simon Heideman, TL, kommende næstformand John Steffensen,

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 30. sept. 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Svend Solvig, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 23. november 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, bgs@tl.dktl, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 1. marts 2013

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 19. juni 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Medlemmer fra Danske Regioner

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september Bilag 2 Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet den 17. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorte Sørensen,

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand cc. Lotte Meilstrup, FOA John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat. Bilag 02.02. Dato: Fredag den 8. april 2011

Referat. Bilag 02.02. Dato: Fredag den 8. april 2011 Bilag 02.02 Referat Udvalg: PASS Dato: Fredag den 8. april 2011 Emne: Referat Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl,

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Til Per Kristian Jansen, formand, Danske REgioner Heidi Leen, FOA Birgit Andersen, Danske Regioner Anita Bak Johansen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Dato: 8. september

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Fra sekretariatet: Karen Therkildsen John Hyrup Jensen Ursula Dybmose Karin Olsen

Fra sekretariatet: Karen Therkildsen John Hyrup Jensen Ursula Dybmose Karin Olsen Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne den 6. december 2007 kl. 13:30 15:30 EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Tilstede: Nanna Højlund, Fag og Arbejde (forkvinde)

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA xx, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg,

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Resume fra møde i Billedmediernes Faglige Udvalg

Resume fra møde i Billedmediernes Faglige Udvalg Dato 1. september 2017 Resume fra møde i Billedmediernes Faglige Udvalg jbn Dato: Onsdag den 30. august 2017 Tid: kl. 10.00-12.00 Sted: Industriens Uddannelser, 4. sal, lilla mødelokale Deltagere: Erling

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København Bilag 2.1 Møde i SOSU-udvalgsmødet kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Tilstede John Hyrup Jensen, Epos Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand John Skonberg, Danske

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Afbud fra: Helle Stang (KL) Gitte Vind (FOA) Kirsten Højlyng (KL) Karen Stæhr, FOA

Afbud fra: Helle Stang (KL) Gitte Vind (FOA) Kirsten Højlyng (KL) Karen Stæhr, FOA Referat af møde i Faglig Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 5.marts 2009 i Ny Vestergade 17 kl. 13-15.30. Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA

Læs mere

Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl

Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl. 13 15.30 Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner Helle Stang

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret)

Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret) Godkendt referat af udvalgsmøde Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret) Deltagere: Lisa Dahl Christensen, Fag og

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde

Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde Tilstede Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand Lars Lennert

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 18. september 2015 Kl. 09.30 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 0. Fremmøde Afbud: Lone Rasmussen og Erik Vinther Fraværende: Åge Nørholm 1. Hvordan arbejder praktik og skole videre med tematisering Tematiseringen er kommet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat fra møde i LUU for SOSU-området

Referat fra møde i LUU for SOSU-området Referat fra møde i LUU for SOSU-området Dato: Fredag den 21. november 2014, kl. 09.00 13.00 (inkl. julefrokost) i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Erna Leth (suppleant),

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere