Møde i formandskabet for FUHA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Torsdag den 27. oktober 2011 kl i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Godkendelse af dagsorden Baggrund: På grund af efterårsferie er dagsordenen udarbejdet i sekretariatet og har ikke været drøftet med formanden Indstilling: Til godkendelse Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 8. juni 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: brev fra EPOS 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer 2011 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Sammenfatning af censorudtalelser 2011 Bilag 4.3: Karakterstatistik ) Statistik optag og gennemførelse Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Statistik optag og gennemførelse ) Årsplan 2012 Bilag 6.1: Indstillingsnotat Bilag 6.2: Forslag til årsplan 7) Forslag til budget 2012 Bilag 7.1: Indstillingsnotat Bilag 7.2: Forslag til budget 8) Meddelelser Bilag 8.1: Indstillingsnotat 9) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Godkendelse af referat fra møde den 10. juni 2011 Baggrund: Referat fra møde den 10. juni har været udsendt til kommentering. Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender referatet med det indkomne ønske om ændring/tilføjelse Bemærkninger: Der er indkommet flg. bemærkning fra FOA: Vedrørende Ad 3): Lotte understregede, at FOA ønskede ikke at SDU skulle godkendes til hele FKB'en... Vil gerne ha tilføjet at, hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMU-udd. så er det ok at SDU får udbuddet men med den begrænsning. Hvis dette ikke er muligt ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Ændringen er indføjet i referatet

4 Referat Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Referat fra mødet Tilstede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Simon Heidemann, TL, 2. næstformand John Steffensen, sekretariatsleder Karen Therkildsen, konsulent (referent) Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter 4) Censorliste ) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august 7) Meddelelser 8) Evt. 9) Referat: Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet Referatet havde været i skriftlig høring, og sekretariatet havde ikke modtaget nogen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

5 Ad 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Karen fremlagde den udarbejdede oversigt over eksisterende muligheder i AMUprogrammet. Lotte understregede, at FOA har et meget stort ønske om målrettede efteruddannelsestilbud for neurofysiologiassistenter. Sekretariatets lister over de generelle kurser vil kunne bruges af mange, men der er også et stort behov for mere specifikke kurser, herunder især vedr. opgaver i søvnlaboratorium og ultralydsundersøgelser. Simon meddelte, at TL var af helt samme opfattelse og TLs nyligt gennemførte behovsundersøgelse viste, at audiologiassistenter først og fremmest efterspørger faglige kurser i nuklear implant og tinitus. John oplyste, at FUHA kan få mulighed for at udvikle kurser i regi af EPOS, Underudvalget for social- og sundhedsområdet. Muligvis kan det ske via den eksisterende FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2995). Mulighederne må drøftes og besluttes i EPOS-regi. Lotte understregede, at FOA ikke ønskede, at Syddansk Erhvervsskole skulle godkendes til at udbyde kurser fra FKB 2995, hvorfor hun mente, at der bør udvikles en ny FKB. Hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMU-udd. så er det ok at SDU får udbuddet, men med den begrænsning. Hvis dette ikke er muligt ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Lotte bad sekretariatet udarbejde forslag til budget for varetagelse af opgaven med udvikling af AMU-efteruddannelser for FUHA. Formanden konkluderede, at - FUHA fremsender et brev til EPOS med ønske om at få mulighed for at udvikle AMU-uddannelser for hospitalstekniske assistenter i regi af dette udvalg - Sekretariatet udarbejder et budget til FUHA for varetagelse af efteruddannelsesfunktionen - Sekretariatet lægger listen med de foreslåede tværgående AMUuddannelser ud på hjemmesiden med oplysning om, hvilke skoler der udbyder uddannelserne - Organisationerne forestår den mere detaljerede vejledning om efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter - Sekretariatet undersøger hvordan FKB og udbudsmuligheder af uddannelser for HTA er kan organiseres mest hensigtsmæssigt

6 Ad 4) Censorliste 2011 Til punktet var vedlagt indstilling fra LUU på censorer til afsluttende prøve august Formandskabet godkendte listen med en bemærkning om, at det er vigtigt, at censorer har god fornemmelse for arbejdsmarkedets krav, hvorfor pensionerede censorer fremover bør være en undtagelse. Ad 5) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever Formandskabet godkendte ansøgningsskemaerne. Ad 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august blev suppleret med et punkt om konference i 2012 og herefter godkendt. Det aftaltes, at efterårets to formandskabsmøder reduceres til ét møde, og at sekretariatet finder ny dato. Ad 7) Meddelelser Formandskabet kommenterede Syddansk Erhvervsskoles plan om at udbyde et grundforløb i Vejle, idet parterne ønsker tilbageholdenhed med optaget, da det er meget vanskeligt at finde flere praktikpladser. Ad 8) Evt. John efterspurgte procedure for, at FUHA kan få de OK-midler, som parterne har oplyst, er hensat til at dække FUHAs underskud i Simon lovede at undersøge sagen.

7 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter Baggrund: Formandskabet drøftede på sidste møde muligheden for at FUHA kunne være forum for udvikling af AMU-efteruddannelse. Formandskabet sendte en forespørgsel til EPOS om at blive tilknyttet dette udvalg og få mulighed for at udvikle efteruddannelser målrettet HTA. Indstilling: Formandskabet skal tage stilling til EPOS tilbud om servicering vedr. AMU for kr årligt samt sammensætning og opgave for en arbejdsgruppe, der skal forestå udvikling af AMU-udbud for hospitalstekniske assistenter Bemærkninger: EPOS har drøftet henvendelsen og svaret vedheftes. EPOS foreslår, at FUHA og EPOS nedsætter en fælles arbejdsgruppe, der ser på mulighederne. Endvidere oplyser SEVU, at serviceringen af FUHA med udvikling af AMUefteruddannelsesaktiviteter forventes at kræve en budgetudvidelse på årligt kr Arbejdsgruppens opgave skal være at sikre målgruppen og arbejdspladserne beskrevet i den kommende revision af FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet. Ligeledes skal de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er)beskrives og der skal udvikles de første uddannelsesmål. Endvidere kan valgfri specialefag fra HTA-uddannelsen tilkobles FKB en og udbydes på AMU-vilkår. Vedr. godkendelse til udbud af AMU-uddannelser for HTA anbefaler Uddannelsesstyrelsen, at EPOS henvender sig med et ønske om at tilføje målgruppen i FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet og et ønske om, at Syddansk Erhvervsskole (SDE) får en udbudsgodkendelse til de uddannelser, der udvikles målrettet HTA. En sådan godkendelse til dele af en FKB er en (sjældent brugt) mulighed i flg. AMU-loven 16, stk 1.

8 Tidsramme for arbejdsgruppen kunne være at FKB og de første uddannelsesmål forelægges FUHA til godkendelse på møde i efteråret Såfremt alt går planmæssigt vil det første udbud kunne være klar foråret 2013.

9 Til FUHA Det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen 18. oktober 2011 Det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen (FUHA) har henvendt sig til EPOS den 16. juni 2011 om muligheden for, at der kan udvikles AMUmål for audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter under en af EPOS FKB er. EPOS har behandlet henvendelsen på sit møde den 29. september EPOS opfordrer FUHA til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan vurderer typen af uddannelsesbehov, muligt indhold af uddannelserne samt målgruppens størrelse. Arbejdsgruppen bør desuden se på et konkret forslag til målgruppebeskrivelse, de eventuelle nødvendige ændringer i den nuværende FKB 2695 samt komme med forslag til, hvordan uddannelserne kan blive udbudt til målgruppen, uden at det åbner for udbudsgodkendelser til nye udbydere. Målgruppen kan fx bestå af repræsentanter fra FUHA samt FUHAs og EPOS konsulenter i sekretariatet. Når FUHA har udarbejdet en model, kan den blive forelagt for EPOS, der på det grundlag træffer sin endelige beslutning. EPOS forventer, at der skal bruges konsulenttimer i EPOS svarende til kr. pr år. til drift og udvikling. Med venlig hilsen John Steffensen

10 Side 2 af 2

11 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Censorudtalelser og eksamenskarakterer Baggrund: FUHA besluttede, på baggrund af en klage over eksamen fra en censor, at bede censorerne udtale sig om kvaliteten og anvendeligheden af de opgaver, som skolen stiller til afsluttende prøve. Den første eksamen siden denne beslutning blev taget er blevet gennemført i august Indstilling: Det indstilles, at formandskabet tager censorudtalelserne og karakterlisten til orientering og beslutter at fortsætte med proceduren. Bemærkninger: Der vedlægges bilag med sammenskrivning af censorudtalelser og et bilag med karakterliste fra eksamen august Censorerne er udbredt tilfredse med opgaverne og finder dem relevante og anvendelige til at vurdere elevernes kompetencer. De afgivne karakterer ved eksamen 2011 viser større spredning end tidligere på audio-området. Det er sekretariatets vurdering at den indførte procedure har virket efter hensigten og det indstilles, at proceduren fortsættes fremover.

12 Censorudtalelse 2011 Audiologiassistent-eksamen august 2011 Spørgsmål Censor 1 Censor 2 Censor 3 Censor 4 I hvilket omfang gav opgaverne mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen? Opgaver dækkede fuldt ud Fuldt omfang Opgaverne havde generelt en sådan bredde at de gave tilfredsstillende indtryk af den enkelte elevs forståelse af faget Ok I hvilket omfang gav prøven eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange? I hvilket omfang indeholdt spørgsmålene faglig progression i sværhedsgrad, som gjorde det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin? Andre bemærkninger / ønsker vedr. afsluttende opgave? Opgavens opbygning kom omkring alle områder i faget Fuldt omfang Tilfredsstillende Ok I stor grad Fuldt omfang Tilfredsstillende Ok Inddrage elevvejlederne mht spørgsmål i tværfagligt område De hidtil bedste opgaver jeg har set. De enkelte cases svarer til hvad hverdagen byder på af udfordringer De mere strukturerede skriftlige spørgsmål har gjort eksamensformen bedre end tidligere. Bør fortsætte!

13 Censorudtalelse 2011 Neurofysiologiassistent-eksamen august 2011 Spørgsmål Censor 1 Censor 2 I hvilket omfang gav opgaverne mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen? I fuldt omfang I hvilket omfang gav prøven eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange? I hvilket omfang indeholdt spørgsmålene faglig progression i sværhedsgrad, som gjorde det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin? Andre bemærkninger / ønsker vedr. afsluttende opgave? I fuldt omfang I stort omfang Absolut gode & relevante opgaver. Varierende De centrale kompetencemål kan fuldt ud testes fra bispørgsmål. Og casen giver endnu flere muligheder Prøven giver i fuldt omfang eleven muligheder for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange. Og der er rig mulighed for at vise hvad man kan. I fuldt omfang. Det er ikke svært at bedømme eleven og eleven har mulighed for at rette op på en måske dårlig start. Godt at casen åbner op for alle aspekter: teknisk, sympt. undersøgelsesresultat, diagnose, differential diagnose, omsorg for pt. m.m. En stor forbedring som gør det lettere for eleven og for eksaminator. Det var en rigtig god oplevelse at være censor og et fantastisk godt team. Tak.

14 Karakterstatistik Hospitalsteknisk assistent uddannelsen KARAKTERER VED NEUROFYSIOLOGIASSISTENT-EKSAMEN /A /B 5 3 7/C 1 1 4/D /E 2 1 Bestået i alt 10 9 Ikke bestået 0 0 KARAKTERER VED AUDIOLOGIASSISTENT-EKSAMEN /A /B 9 9 7/C 1 8 4/D /E 0 0 Bestået i alt Ikke bestået 0 1

15 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Statistik optag og gennemførelse Baggrund: En gang årligt forelægges formandskabet statistik for optag og gennemførelse på uddannelsens specialer Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Optag og afslutning på uddannelsen sker normalt omkring 1. sept. hvert år. Derfor vil tallene normalt være dækkende selvom året 2011 ikke er afsluttet. Set over perioden er optaget nogenlunde stabilt på neuro-specialet, om end der er sket er fald. Optaget på audio-specialet er ligeledes faldende. Det mærkes at Dansk HøreCenter ikke længere optager elever. Det faldende optag understreger behovet for de særlige indsatser for at finde flere praktiksteder, som udvalget besluttede på sidste møde.

16

17

18

19

20

21 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Forslag til årsplan Baggrund: Der er behov for at formandskabet prioriterer indsatsområder for det kommende år. Indstilling: Det indstilles, at formandskabet drøfter og evt. godkender vedlagte forslag til handleplan og mødeplan for 2012 Årsrapport 2011 tages til orientering Bemærkninger: Årsplanen tager udgangspunkt i de drøftelser, der i gennem den senere tid har givet sekretariatet pejling for ønskede indsatsområder. Sekretariatet gør opmærksom på, at der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med to af indsatsområderne: 1) Udvikling af AMU-efteruddannelser er ikke en del af den opgaveportefølje, som udgør finansieringsgrundlaget for FUHA (se budget 2012). 2) Afholdelse af konference for praktiksteder har tidligere været finansieret ved at LUU og SDE havde søgt AER-midler til praktikpladsopsøgende arbejde og indlagt en konference i projektbeskrivelsen. Alternativt kan konferencen finansieres ved sponsortilskud og deltagergebyr. Årsrapport for 2011 I forbindelse med fastlæggelse af årsplan for det kommende år, fremlægges til orientering her en kort opsummering af arbejdet i udvalget det forgangne år. På årsplanen for 2011 stod flg. indsatsområder Revision af praktikpladsgodkendelses- Indsatsområderne er blevet behandlet på flg. møder Godkendt på møde i juni.

22 skemaer, audio Revision af uddannelsesordning, neuro Udvikling af retningslinjer for afsluttende prøve Udvikling af censorvejledning Undersøge mulighed for udvikling af AMU-tilbud for HTA Udviklingsredegørelse Statistik, optag og fuldførelse Budget og regnskab I denne sammenhæng inviteret Delta til drøftelse af godkendelsesprocedurer på møde i april Godkendt på møde i april, men det blev nødvendigt at se nærmere på audio. Ny arbejdsgruppe nedsat på audio-området Godkendt på fællesmøde i april. Fulgt op på indberetninger på møde i okt. Godkendt på fællesmøde i april Drøftet på formandskabsmøde den 8. juni. Brev sendt til EPOS om samarbejde. Opfølgning drøftes på møde i okt. Godkendt på møde den 24. aug. Drøftet på møde den 27. okt. Regnskab 2010 godkendt på møde i april Budget 2012 fremlagt på møde i okt.

23 Årsplan FUHA 2012 Handleplan: Fælles: Uddannelsesordningen revideres med virkning fra 1. sept Udvikling af AMU-efteruddannelsestilbud for færdige HTA er Indsats for at finde flere praktikpladser, herunder breve til godkendte og ikkegodkendte praktiksteder Konference for praktiksteder Audio: Revision af Uddannelsesordning med fokus på reduktion af faget engelsk og konvertering af tiden til fagligt fag. Koordinering med neuro. Neuro: Koordinering af ændringer i fagene med audio Mødeplan: Dato, tid og sted Mødeforum Indhold 9. febr i SEVU FUHA Handleplan for flere praktikpladser Godkende ny UO 26. april Formandskab Forberede fællesmøde i SEVU 7. juni FUHA + LUU Udviklingsredegørelse AMU-udbud Handleplan fl. praktikpladser Godkende regnskab sept I SEVU Formandskab Godkende udviklingsredegørelse Godkende program for evt. konference Godkende AMU-ansøgning 8. nov Konference Motivere til flere elevansættelser???? AMU-udbud på vej 29. nov Formandskab Statistik Budget 2013 Årsplan 2013

24 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Forslag til budget 2012 Baggrund: FUHA har i 2010 drøftet problemet med at finansiere udvalgets drift, efter at de to private tilforordnede medlemmer ikke længere er med i udvalget. Organisationernes bidrag til FUHA dækker knapt omkostningerne til løn, it, kontor mv. Der er derfor ikke midler til udvalgets drift. Det blev i 2010 besluttet, at der opkræves et svendeprøvegebyr hos de private virksomheder på kr. pr. elev. Indstilling: Formandskabet skal tage stilling til forslaget til budget for Formandskabet skal desuden tage stilling til, hvorvidt svendeprøvegebyret skal sættes op. Eller om der er andre muligheder for at få udvalgets økonomi til at balancere. Bemærkninger: Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 samt et forslag til budget Budgetopfølgningen viser, at der må forventes et underskud i 2011 på godt kr. Der er udsendt opkrævninger på svendeprøvegebyrer på i alt kr. Det er en del lavere end det budgetterede. Forskellen skyldes, at der er færre, der har været til svendeprøve, end budgetteret. Omkostningerne til svendeprøverne er på kr. Det er en del højere end budgetteret. Omkostningerne til svendeprøverne er vokset de seneste år. Omkostningerne til svendeprøver var i 2010 på kr. Det skyldes både, at antallet af elever er vokset, samt at censoromkostningerne pr. eksamination er vokset. De øvrige budgetposter ligger under budgettallene.

25 Forslaget til budget 2012 viser et underskud på kr. Det skyldes, at samme antal elever skal til svendeprøve i 2012 som i (Udtræk fra Easy). Der forventes derfor også samme omkostninger til svendeprøver. Det er sandsynligt, at nogle af de øvrige budgetposter bliver lavere end budgetteret, men da budgettallene i forvejen er meget lave, er det svært at nedjustere tallene. Der er få håndtag at dreje på, når der skal findes veje til at forbedre økonomien. Svendeprøvegebyret er på kr. Hvis det bliver sat op til kr., så giver det kr. mere i indtægt. Det vil ikke alene få budgettet til at balancere. Det skal desuden bemærkes, at svendeprøvegebyret skal svare til kostprisen på gennemførelsen af én svendeprøve udgift til censor, administration mv. Forventede omkostninger Der skal efter planen holdes en konference i Den kan beløbe sig til mellem og kr. (oplægsholdere og forplejning). Kan den dækkes med deltagergebyr eller sponsorater? Der er desuden brug for kr. til arbejdet med udvikling af AMU-mål til målgruppen.

26 FUHA Budgetforslag 2011 Budget for FUHA 2012 Budgetopflg Budgetforslag 2012 Konto nr. Budget 2011 Finansiering: Bidrag parterne Svendeprøvegebyrer *) Finansiering i alt Lønudgifter Lønninger incl pension Husleje, div. udgifter Sekretariatsomkostninger Øvrige udgifter Inf. matr./ udvikl. opgaver Møder og repræsentation Censorer **) Møder og rejser Transport sekretariatet/konsulenter Bespisning til udvalgsmøder Temadag Driftsudgifter i alt Resultat *) Svendeprøvegebyr: Der er regnet med 14 private, der opkræves et gebyr på kr. **) Omkostningerne til censorer var i 2010 på kr FUHA budget 2012 udkast.xls

27 Punkt 8, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Meddelelser Baggrund: Formandskabet holdes orienteret om begivenheder mv. der har betydning for udvalgets arbejde. Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Sekretariatet har ingen yderligere meddelelser

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere