INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer Symboler anvendt i denne vejledning Bogstaver i parentes Problemer og reparationer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Symboler anvendt i denne vejledning Bogstaver i parentes Problemer og reparationer Sikkerhed Vigtige sikkerhedsanvisninger Brug i overensstemmelse med formålet Brugervejledning Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af mælkebeholderen Beskrivelse af betjeningspanelet Indledende handlinger Kontrol af transporten Installation af apparatet Tilslutning af apparatet Igangsætning for første gang Apparatet tændes Slukning af apparatet Menuindstillinger Indstilling af uret Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding Aktivering af automatisk tænding Afkalkning Indstilling af temperaturen Automatisk slukning Indstilling af vandets hårdhedsgrad Fabriksindstillinger (reset) Vaskeprocedure Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal) tilberedning af kaffe Valg af kaffesmag Valg af mængden af kaffe i koppen Indstilling af kaffekværn Manuel rensning Tilberedning af kaffe med formalet kaffe Tilberedning af drikkevarer med mælk Fyld mælkebeholderen og sæt den i Tilberedning af cappuccino Tilberedning af latte macchiato Tilberedning af caffelatte Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE) Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen tilberedning af varmt vand Tilberedning Ændring af mængden Rengøring Rengøring af maskinen Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Rengøring af vandbeholderen Rengøring af kaffeudløbene Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Indvendig rengøring af maskinen Rengøring af infusionsenheden Rengøring af mælkebeholderen Afkalkning Indstilling af vandets hårdhedsgrad Måling af vandets hårdhedsgrad Indstilling af vandets hårdhedsgrad Indstilling af sprog Tekniske data Bortskaffelse Beskeder vist på displayet Løsning af problemer

2 Indledning Tak fordi du har valgt at købe en ESAM 6620 automatisk kaffe- og cappuccino-maskine. Vi ønsker dig god fornøjelse med vores apparat. Brug nogle minutter på at læse denne vejledning. Så undgår du at udsætte dig selv for farer eller beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning Vigtige advarsler fremkalder disse symboler Det er påkrævet at følge disse advarsler. Fare! Manglende overholdelse af advarslerne kan være eller er årsag til skade pga. elektrisk stød, som kan være livsfarligt. Manglende overholdelse kan være eller er årsag til personskader eller skader på apparatet. Fare for skoldning! Manglende overholdelse kan være eller er årsag til skoldninger eller forbrændinger. Bemærk: Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige råd og informationer. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til symbolforklaringen i beskrivelsen af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer under brugen af maskinen, bør man først selv forsøge at løse dem, ved at følge anvisningerne i afsnittene Beskeder vist på displayet på side 180 og Løsning af problemer på side 181. Hvis problemerne ikke kan løses på denne måde, eller, hvis du har brug for råd, bør du kontakte kundeservice, ved at ringe til det nummer, som er opgivet på den vedlagte side Kundeservice. Hvis landet du bor i ikke er opført på siden, bør du ringe til nummeret på garantien. Reparationer bør udelukkende foretages på et De Longhi Teknisk Servicecenter. Adresserne er angivet i garanticertifikatet som er vedlagt maskinen. Sikkerhed Vigtige sikkerhedsanvisninger Fare! Da apparatet er elektrisk og bruger strøm, kan elektrisk stød ikke udelukkes. Man skal derfor nøje overholde følgende sikkerhedsanvisninger: Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Sørg for at det brugte el-stik altid er tilgængeligt, da man kun på denne måde kan trække stikket ud, hvis det er nødvendigt. Hvis stikket skal trækkes ud af stikkontakten, skal det gøres ved at holde direkte i stikket. Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen, da det kan blive beskadiget. Hvis apparatet skal kobles helt fra, skal man trykke på hovedafbryderen på apparatets bagside, så den står i position 0. Forsøg aldrig at reparere apparatet, hvis det er defekt. Sluk apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt Teknisk Assistance. Hvis der er skader på stikket eller forsyningskablet, må de kun udskiftes på et De Longhi teknisk servicecenter, så enhver fare undgås. Opbevar emballagen (plasticposer, polystyren) utilgængeligt for børn. Apparatet må ikke bruges af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller sanser, eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem, og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet. 166

3 Bemærk: Risiko for forbrændinger! Dette apparat producerer varmt vand, og når det er tændt, kan der udvikles vanddamp. Sørg for ikke at komme i kontakt med varme vandstråler eller damp. Når apparatet er i brug, skal man ikke røre ved kopvarmerbakken (A7), da den er varm. Brug i overensstemmelse med formålet Dette apparat er blevet fremstillet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af drikkevarer. Enhver anden brug anses for ukorrekt. Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som opstår pga. ukorrekt brug af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det må ikke bruges i: miljøer der anvendes som køkkener for personale i forretninger, på kontorer eller andre arbejdssteder. bondegårde med værelsesudlejning hoteller, moteller eller lignende værelsesudlejning Brugervejledning Læs disse anvisninger grundigt, før apparatet tages i brug. - Hvis anvisningerne ikke følges, er der risiko for personskader eller skader på apparatet. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger. Bemærk: Opbevar disse anvisninger omhyggeligt. Hvis apparatet overdrages til andre personer, skal disse anvisninger følge med. Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) A1. Greb til regulering af malingsgraden A2. Beholder til kaffebønner A3. Hovedafbryder A4. Låg til beholderen til kaffebønner A5. Låg til tragten og sædet til måleskeen A6. Sæde til måleske A7. Kopvarmerbakke A8. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A9. Betjeningspanel A10. Varmtvands- og dampdyse A11. Infusionsenhed A12. Vandbeholder A13. Forsyningskabel A14. Kopbakke A15. Dråbeopsamlingsbakke A16. Plads til latte macchiato/caffelatte-glas A17. Kaffegrumsopsamlingsbakke A18. Inspektionsluge A19. Kaffeudløbsrøret (kan justeres i højden) A20. Kaffetransportør A21. Udløbsrør til varmt vand A22. Doseringsske Beskrivelse af mælkebeholderen (side 3 - B ) B1. Mælkeskummer markør B2. Greb på mælkebeholderen B3. CLEAN tast B4. Sugerør til mælk B5. Udløbsrør til opskummet mælk B6. Låg med mælkeskummeranordning Beskrivelse af betjeningspanelet (side 3 - C ) Nogle taster i panelet har to funktioner: den anden funktion står i parentes i beskrivelsen. C1. ON/STAND-BY knap C2. Display C3. Tast til tilberedning af én kop koncentreret kaffe C4. Tast til tilberedning af to kopper koncentreret kaffe C5. Tast til tilberedning af én kop mild kaffe C6. Tast til tilberedning af to kopper mild kaffe 167

4 C7. Tast CAFFELATTE: tilberedning af én kop caffelatte (eller varm mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) C8. Tast LATTE MACCHIATO: tilberedning af én latte macchiato (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) C9. Tast CAPPUCCINO: tilberedning af én cappuccino (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) C10. Tast til valg af kaffesmag eller tilberedning med formalet kaffe. (Tast til valg af kaffesmag eller tilberedning med formalet kaffe. C11. Tast til varmtvandsudløb. (SET-tast til ændring af indstillingerne i menuen). C12. Tast til start af rensning. (Tast til ændring af indstillingerne i menuen). C13. Tast P: for at gå ind i menuen. Strømkablet skal anbringes på en måde, så det ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller ved kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). Tilslutning af apparatet Sørg for, at netspændingen svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt i bunden. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt, der er korrekt installeret, og har en kapacitet på mindst 10A, og som er forsynet med en effektiv jordforbindelse. Hvis apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand udskifte stikket med et andet, som passer. Indledende handlinger Kontrol af transporten Efter at emballagen er taget af, skal man sikre sig, at alt tilbehør til apparatet er blevet leveret. Apparatet må ikke bruges, hvis der er tydelige skader på det. Kontakt De Longhi s tekniske servicecenter. Installation af apparatet Når apparatet installeres skal nedenstående sikkerhedsanvisninger følges: Apparatet udleder varme i omgivelserne. Når apparatet er anbragt på arbejdsoverfladen, skal man sørge for, at der er 3 cm mellem apparatets overflader og side- og bagvæggen, samt at der er et frit område på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Hvis der trænger vand ind i maskinen, kan den blive beskadiget. Apparatet må ikke anbringes i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet inde i apparatet fryser til is. Apparatet må ikke installeres et sted, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. 168 Igangsætning for første gang Maskinen er blevet testet med kaffe på fabrikken. Det er derfor helt normalt at finde spor af lidt kaffe i kværnen. Men vi garanterer, at maskinen er helt ny. Vi anbefaler, at vandets hårdhed indstilles efter forholdene så hurtigt som muligt, ved at følge fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Indstilling af vandets hårdhed (side 178). 1. Tilslut apparatet til el-nettet og tryk på hovedafbryderen, på apparatets bagside (fig. 1), så den står i position I. Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (de forskellige sprog vises med intervaller på to sekunder): 2. Når displayet viser dansk, tryk på tasten OK i 3 sekunder (fig. 2). Når sproget er blevet gemt, vil der på displayet stå beskeden: dansk installeret. Gå herefter videre ved at følge anvisningerne, som apparatet giver: 3. fyld beholder! : tag vandbeholderen ud, fyld den op med rent vand til MAKS. linjen, og sæt herefter beholderen i igen (fig. 3). 4. sæt vandudløb i og tryk på ok : Kontrollér at varmtvandsudløbet er sat ind på dysen og

5 placer en beholder herunder (fig. 4). 5. Tryk på tasten ok(fig. 2). På displayet vises teksten Vent venligst, mens der begynder at løbe varmt vand ud af apparatet. 6. Maskinen afslutter første igangsætning, og herefter vises beskeden slukning i gang, vent venligst og apparatet slukkes. Nu er maskinen klar til normal brug. Første gang apparatet tages i brug, er det nødvendigt at lave 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino, før man opnår et godt resultat. Apparatet tændes Slukning af apparatet Hver gang apparatet slukkes, udføres en automatisk rensning, som ikke kan afbrydes. Fare for skoldning! Under rensningen løber der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet. Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud. Tryk på tasten (fig. 5). for at slukke for apparatet: Apparatet udfører rensningen og slukker herefter. Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, skal man også trykke på hovedafbryderen på bagsiden af apparatet, så den står på 0 (fig. 6). Apparatet tændes Før apparatet tændes, skal man sikre sig, at hovedafbryderen på apparatets bagside, står i position I (fig. 1). Hver gang apparatet tændes, udføres der automatisk en for-opvarmnings- og rensningscyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fare for skoldning! Under rensningen, kommer der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet, som omsamles af dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Sørg for ikke at komme i kontakt med varme vandstråler. Tryk på tasten (fig. 5): for at tænde for apparatet: på displayet vises beskeden Opvarmning vent venligst. Når opvarmningen er afsluttet, vises der på displayet en anden besked: Renser ; på denne måde leder apparatet varmt vand igennem de indvendige rør, så de også bliver opvarmet, samtidig med at vandopvarmeren varmes. Apparatet har den rette temperatur, når displayet viser beskeden klar til brug. 169 Menuindstillinger Man får adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på tasten P; funktionerne, som kan vælges, er: Ur, Tidspunkt for automatisk tænding, Automatisk tænding, Afkalkning, Temperatur, Automatisk slukning, Vandets hårdhedsgrad, Fabriksindstillinger, Vaskeprocedure, Beep ON/OFF. Indstilling af uret Hvis man ønsker at ændre tiden på displayet, gøres det på følgende måde: Tryk på tasten P. Tryk på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på: UR. Tryk på tasten (som svarer til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tiden. (Mens tasten holdes nede skifter tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte valget; Tryk på tasten P (som svarer til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten for at ændre andre parametre.

6 Bemærk: for at få vist tiden, når maskinen er slukket, skal man trykke på en hvilken som helst tast: tiden vises i fem minutter. Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så apparatet er klar til brug på det ønskede tidspunkt (f.eks. om morgenen), så man straks kan begynde at lave kaffe. Sørg for, at maskinens ur allerede er blevet indstillet, som beskrevet i foregående afsnit. Tryk på tasten P e og herefter flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på START : Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tidspunktet for, hvornår maskinen skal tænde automatisk. (Hvis man holder tasten SET nede, skifter tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte valget; Aktivering af automatisk tænding Tryk endnu engang på tasten SET og maskinen viser beskeden AUTOMATISK START NEJ. Tryk på tasten (ud for symbolet SET som lyser på displayet) for at ændre funktionen (maskinen viser beskeden AUTOMATI- SK START JA ); Tryk på tasten OK for at aktivere funktionen automatisk tænding; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre parametrene. Bemærk: når tidspunktet for automatisk tænding er indstillet, vil der på displayet blive vist et symbol, ved siden af det viste klokkeslæt. Afkalkning For anvisninger om afkalkning, se venligst side 176. Indstilling af temperaturen Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet (lav, middel, høj), som kaffen laves med, skal 170 man gøre følgende: Tryk på tasten Pe og tryk herefter flere gange på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på HØJ TEMPERATUR... Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Tryk på tasten OK for at bekræfte den valgte temperatur; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Automatisk slukning Maskinen er forindstillet til automatisk at gå i Stand-by, når den ikke er blevet brugt i én time. Det er muligt at ændre dette tidsinterval, så apparatet slukkes efter 1, 2 eller 3 timer. Tryk på tasten P e og så flere gange efter hinanden på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på SLUK EFTER 1 TIME. Tryk på tasten (som svarer til symbolet SET som blinker på displayet) for at ændre antallet af timer, maskinen skal være tændt. Tryk på tasten OK for at bekræfte valget. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Indstilling af vandets hårdhedsgrad For oplysninger om indstilling af vandets hårdhed, se venligst side 178. Fabriksindstillinger (reset) Med denne funktion nulstiller man alle indstillinger i menuen og alle programmeringer vedrørende mængder, og går tilbage til fabriksindstillingerne (bortset fra sproget, som forbliver det aktuelle). Tryk på tasten P e og herefter flere gange efter hinanden på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på RESET NO ( RESET NEJ ). Tryk på den tast (som svarer til symbo-

7 let SET som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Tryk på tasten OK for at gå tilbage til fabriksindstillingerne; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Maskinen går tilbage til fabriksindstillingerne og viser beskeden READY (KLAR TIL BRUG). Vaskeprocedure Denne funktion kan kun bruges af personale fra det tekniske servicecenter. Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal) Tryk på tasten P e og herefter flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på Beep on. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, som blinker på displayet), og maskinen viser beskeden Beep off ; Tryk på tasten OK for at deaktivere det akustiske signal; Tryk på tasten P (som svarer til symbolet ESC der blinker på displayet), for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten for at ændre andre parametre. Maskinen er nu indstillet til ikke at afgive noget akustisk signal, og viser beskeden REA- DY (KLAR TIL BRUG).. tilberedning af kaffe Valg af kaffesmag Maskinen er fabriksindstillet til at lave kaffe med normal smag. Det er muligt at vælge mellem 5 forskellige kaffesmage: Ekstra-mild smag Mild smag Normal smag Stærk smag Ekstra-stærk smag For at ændre smag skal man trykke flere gange efter hinanden på tasten (fig. 2), indtil der 171 på displayet vises den ønskede smag. Valg af mængden af kaffe i koppen Maskinen er blevet fabriksindstillet til automatisk at lave følgende mængder kaffe: - koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ; - mild kaffe, hvis man trykker på tasten ; - to kopper koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ; - to kopper mild kaffe, hvis man trykker på tasten o. Hvis man ønsker at ændre den mængde kaffe, som maskinen automatisk laver i koppen, skal man gøre følgende: - tryk i mindst 8 sekunder, og slip herefter tasten for mængden, som ønskes ændret, indtil displayet viser beskeden PROGRAM. QUANTITY (PROGRAM. MÆNGDE) og der begynder at løbe kaffe ud af maskinen; - så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, skal man trykke på samme tast én gang til for at gemme den nye mængde; maskinen afgiver et dobbelt beep som bekræftelse. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger, og displayet viser READY (KLAR TIL BRUG). Bemærk: det er muligt at indstille alle fire typer kaffe efter ønske. Indstilling af kaffekværn Kaffekværnen skal ikke justeres, i det mindste ikke i starten, da den allerede er forindstillet på fabrikken, så der opnås en korrekt brygning af kaffen. Men hvis det efter de første kopper kaffe viser sig, at kaffen kommer for hurtigt eller langsomt (dråbevis) ud af maskinen, er det nødvendigt at foretage en tilpasning af malingsgraden med reguleringsgrebet (fig. 7). La Reguleringsgrebet må kun drejes, mens kaffemaskinen er i funktion. For at få kaffen til at løbe langsommere ud og får en mere cremet konsistens, drejes ét hak mod nummer 1 (=kaffe malet finere).

8 For at opnå et hurtigere udløb af kaffe (ikke som dråber), drejes ét hak mod tallet 7 (= kaffe malet grovere). Resultatet af denne tilpasning ses først efter brygning af to på hinanden følgende kopper kaffe. Hvis kaffen løber for hurtigt eller for langsomt ud, skal man gentage indstillingen som beskrevet før. Manuel rensning For at opnå en varmere kaffe anbefales det at foretage en rensning, før kaffen løber ud ved at trykke på tasten : fra kaffeudløbet løber der varmt vand ud, som opvarmer maskinens indvendige kredsløb og gør, at kaffen som løber ud er varmere. Fare for skoldning! Under rensningen løber der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet, som opsamles af dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud. Tilberedning af kaffe med kaffebønner Brug ikke karamellerede eller kandiserede kaffebønner, da de kan klæbe fast på kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Hæld kaffebønner i beholderen (fig. 8). 2. Placer under kaffeudløbets dyser: - 1 kop, hvis der ønskes én kop kaffe (fig. 9); - 2 kopper, hvis der ønskes to kopper kaffe (fig. 10). 3. Sænk udløbet ned, så det er så tæt på kopperne som muligt: på den måde opnår man en mere cremet kaffe (fig. 11). 4. Tryk på tasten for det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper ) (fig. 12). 5. Tilberedningen starter. Når tilberedningen af kaffen er afsluttet, er apparatet igen klar til brug. 172 Mens maskinen laver kaffe, kan udløbet stoppes på et hvilket som helst tidspunkt ved at man trykker på en af de forskellige taster for tilberedning. Så snart kaffen er løbet ud af udløbet, skal man, hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, blot holde en af tasterne nede (inden der er gået 3 sekunder), indtil man opnår den ønskede mængde. Bemærk: Råd For at opnå en varmere kaffe anbefales det at: 1) foretage en rensning som angivet i afsnittet Manuel rensning. 2) før kaffen laves, skal man forvarme kopperne ved at skylle dem med varmt vand (ved at bruge funktionen varmt vand ) eller varme kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Hvis kaffen drypper ud af udløbet eller løber ud alt for hurtigt, og ikke har en cremet konsistens, eller hvis den er for kold, læs venligst rådene i kapitlet Løsning af problemer (pag. 200). Tilberedning af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i den slukkede maskine, for at undgå, at den spreder sig inde i maskinen og snavser den til. Det kan ødelægge maskinen. Kom aldrig mere end én strøget måleskefuld i, da maskinen ellers kan blive snavset indvendigt, eller tragten kan stoppe til. Nota Bene! Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun lave én kop ad gangen. 1. Tryk flere gange på tasten (fig. 2) indtil den blinkende skrift READY COFFEE ( KLAR TIL BRUG - FORMALET ) vises. 2. Hæld en strøget måleskefuld formalet kaffe i (fig. 13). 3. Placer en kop under kaffeudløbets dyser. 4. Tryk på brygning af én kop kaffe eller (fig. 12).

9 5. Tilberedningen starter. Hvis man, når man har brugt maskinen med formalet kaffe, ønsker at bruge kaffebønner igen, skal man deaktivere funktionen formalet kaffe og igen trykke på tasten, og kaffekværnen bliver igen aktiveret til brygningen. Tilberedning af drikkevarer med mælk Fyld mælkebeholderen og sæt den i 1. Drej låget på mælkebeholderen i urets retning, indtil modstanden mærkes, og tag låget af (fig. 14). 2. Fyld mælkebeholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, uden at det maksimale niveau MAKS., som er angivet på grebet (fig. 15), overskrides. For at få opnå en stor mængde tyk skum, skal man bruge skummetmælk eller letmælk med køleskabstemperatur (cirka 5 C). For at undgå at få mælk, der ikke skummer nok, eller mælk med store bobler, skal man altid rense mælkebeholderen, som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholderen. 3. Sørg for at sugerøret sidder godt fast i sædet på undersiden af låget på mælkebeholderen (fig. 16). 4. Sæt mælkebeholderens låg på igen og drej det mod uret, indtil anslaget. 5. Tag vandudløbet til varmt vand af dysen (fig. 17). 6. Hægt det på igen ved at skubbe beholderen helt ind mod dysen (fig. 18): maskinen udsender nu et akustisk signal (hvis beepfunktionen er aktiveret). 7. Placer en kop som er tilstrækkelig stor under dyserne på kaffeudløbet og under udløbsrøret til opskummet mælk. For at kunne bruge særlig høje kopper/glas, skal man løfte låget på risten på kopbakken (fig. 19). Tilberedning af cappuccino 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren 173 på 1 cappuccino, printet på mælkebeholderens låg (fig. 20). Det er muligt at regulere mængden af skum, mens det løber ud: ved at flytte regulatoren lidt mod positionen 2 lattemacchiato, opnår man mere kompakt skum. Hvis den derimod flyttes hen mod positionen 1 cappuccino, opnår man luftigere skum. 2. Tryk på tasten cappuccino (fig. 21). På displayet vises beskeden Cappuccino Markør beholder i position 1. (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten cappuccino. Tilberedning af latte macchiato 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren (B1) på 2 LATTE MACCHIATO (fig. 22), printet på mælkebeholderens låg. 2. Tryk på tasten LATTE MACCHIATO (fig. 23). På displayet vises beskeden LatteMacchiato Markør Beholder I Position 2. (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten latte macchiato. Tilberedning af caffelatte 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren på 3 caffelatte (fig. 24), printet på mælkebeholderens låg. 2. Tryk på tasten caffelatte (fig. 25). På displayet vises beskeden Caffelatte Markør Beholder i Position : 3. (Efter nogle sekunder løber mælken ud fra udløbsrøret til mælk

10 og fylder koppen, som står nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten caffelatte. Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE) 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal mælkeskummermarkøren (B1) placeres afhængigt af den ønskede mængde skum (pos. 3 caffelatte= lidt skum; pos. 1 cappuccino= meget skum). 2. Tryk to gange efter hinanden (inden 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchia to eller caffè latte. Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug Bemærk: Fare for skoldninger Under rengøring af de indvendige rør i mælkebeholderen kommer der lidt varmt vand ud af udløbsrøret til opskummet mælk (B5). Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud. Når displayet viser teksten Tryk på tasten CLE- AN, som blinker (hver gang man har brugt en af funktionerne med mælk): 1. Lad mælkebeholderen sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme beholderen); 2. Placer en kop eller en anden beholder under udløbsrøret til opskummet mælk. 3. Tryk på tasten CLEAN (fig. 26) og hold den nede i mindst 8 sekunder. Displayet viser beskeden: Cleaning ( Rensning ). 4. Tag mælkebeholderen ud og rens altid dysen med en svamp (fig. 27). Den overskydende mælk i kanden kan opbevares i køleskabet. Mælken bør ikke opbevares uden for køleskabet i mere end 15 minutter. Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen Maskinen er programmeret på fabrikken til at tilberede standardmængder. Hvis man ønsker at ændre disse mængder, skal man gøre følgende: 1. Placer en kop under dyserne på kaffeudløbet og under udløbsrøret til mælk. 2. Tryk på tasten CAPPUCCINO (fig. 21), indtil displayet viser Mælk Til Cappuccino Programm. Mængde. 3. Slip tasten. Der begynder at løbe mælk ud af maskinen. 4. Så snart den ønskede mængde mælk er løbet ud i koppen, skal man igen trykke på tasten cappuccino. 5. Efter nogle sekunder begynder der at løbe kaffe ned i koppen og displayet viser beskeden KaffeTilCappucc. Programm. Mængde. 6. Så snart kaffen i koppen når den ønskede mængde, skal man trykke på tasten cappuccino én gang til. Kaffen stopper med at løbe ud og displayet viser teksten klar. Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder. Det er også muligt at omprogrammere mængden af kaffe eller mælk til tilberedning af lattemacchiato og caffelatte. tilberedning af varmt vand Tilberedning Fare for skoldninger Man skal holde øje med maskinen, mens der løber varmt vand ud af den.røret på udløbet til varmt vand bliver varmt, når vandet løber ud, og derfor må man kun holde om udløbet i grebet. 1. Kontrollér at udløbet til varmt vand (B7) er korrekt fastgjort (fig. 4). 2. Placer en beholder under udløbet (så tæt som muligt på udløbet, for at forhindre det varme vand i at sprøjte ud). 3. Tryk på tasten (fig. 2). På displayet vises beskeden varmt vand. 174

11 4. Vandet løber ud af udløbet: vandet holder automatisk op med at løbe ud, når der er cirka 250 ml. 5. Hvis man manuelt vil stoppe udløbet af varmt vand, skal man trykke på tasten igen. Bemærk Lad ikke det varme vand løbe ud i mere end 2 minutter ad gangen). Ændring af mængden Maskinen er fabriksindstillet til at lave cirka 250 ml. Hvis man ønsker at ændre mængden, gøres det på følgende måde: 1. Placer en beholder under udløbet. 2. Tryk på tasten indtil displayet viser beskeden Varmt Vand Programm. Mængde. 3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, skal man trykke på tasten igen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye mængde. Rengøring Rengøring af maskinen Følgende dele af maskinen skal renses jævnligt: - kaffegrumsbeholder (A17), - dråbeopsamlingsbakke (A15), - vandbeholder (A12), - dyse på kaffeudløbet (A19) og dyse til varmt vand (A10), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A8), - den indvendige del af maskinen, som man kun har adgang til via inspektionslugen (A18), - infusionsenheden (A11), - mælkebeholder (B) Til rengøring af maskinen må der ikke bruges opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit. Med de superautomatiske De Longhi kaffemaskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen. Den kalkfjerner De Longhi anbefaler indeholder naturlige bestanddele og er fuldstændig biologisk nedbrydelig. Ingen af maskinens dele må vaskes i opvaskemaskine, bortset fra mælkebeholderen (B). Brug ikke metalgenstande til at fjerne aflejringer eller kafferester med, da disse kan ridse overflader af metal eller plastic. Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når der på displayet står tøm kaffegrumsbeholder!, skal den tømmes og renses. Beskeden vil blive stående på displayet, indtil kaffegrumsbeholderen er blevet tømt, og det vil ikke være muligt at lave kaffe på maskinen, så længe den er fyldt. For at gøre maskinen ren gøres følgende (med maskinen tændt): åbn inspektionslugen på forsiden (fig. 28), tag dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 29), tøm den og rens den. Tøm og rens grundigt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle de rester, som kan have dannet sig på bunden. når man tager dråbeopsamlingsbakken ud skal man altid tømme kaffegrumsbeholderen, selvom den kun er fyldt lidt. Hvis den ikke tømmes, kan det ske, at kaffegrumsbeholderen, ved tilberedning af de efterfølgende kopper kaffe, fyldes mere end forudset, og maskinen stopper til. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes jævnligt, løber vandet ud over kanterne og trænger ind i maskinens indre eller på siderne. Dette kan ødelægge maskinen, overfladen som maskinen står på eller det omkringliggende område. Dråbeopsamlingsbakken har en flydeindikator (rød, som viser vandniveauet (fig. 30). Før denne indikator begynder at rage op over kopbakken, skal man tømme bakken og rense den. Sådan tages bakken ud: 1. Åbn inspektionslugen (fig. 28); 2. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 29); 175

12 3. Tøm dråbeopsamlingsbakken (A15) og kaffegrumsbeholderen (A17) og vask dem; 4. Sæt dråbeopsamlingsbakken i igen sammen med kaffegrumsbeholderen (A17); 5. Luk inspektionslugen. Rengøring af vandbeholderen 1. vandbeholderen (A12) med en fugtig klud med en smule mildt rengøringsmiddel. 2. Skyl vandbeholderen grundigt efter rengøringen, så alle rester af rengøringsmidler fjernes. Rengøring af kaffeudløbene 1. Rens udløbet jævnligt med en svamp eller en klud (fig. 31); rens herefter også dysen til varmt vand (fig. 27) 2. Kontrollér jævnligt, at hullerne i kaffeudløbet ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle tilstopninger af kaffe med en tandstikker (fig. 32). Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Kontrollér jævnligt (cirka én gang om måneden), at tragten til formalet kaffe ikke er stoppet til. Hvis det er nødvendigt, fjernes kafferester med en kniv. Infusionsenheden (A11) må ikke tages ud, når maskinen er tændt. Forsøg ikke at forcere infusionsenheden ud, da maskinen derved kan blive beskadiget. 1. Sørg for, at maskinen har foretaget slukningen korrekt (se Slukning ). 2. Åbn inspektionslugen (fig. 28). 3. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 29). 4. Tryk begge de røde frakoblingstaster ind samtidigt, og træk infusionsenheden udad (fig. 34). Rens infusionsenheden uden rengøringsmidler, da den indvendige del af stemplet er behandlet med et smøremiddel, som fjernes ved brug af rengøringsmidler. Dette ville kunne føre til, at infusionsenheden klistrer til og ikke kan bruges. 5. Dyp infusionsenheden i vand i fem minutter og skyl den herefter under vandhanen. 6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden i igen, ved at den sættes ind i holderen og på tappen forneden; tryk herefter på PUSH, til der høres et klik og den sidder fast. Fare for elektrisk stød! Før man foretager nogen form for rengøring, skal maskinen slukkes og kobles fra el-nettet. Sænk aldrig maskinen ned i vand. Indvendig rengøring af maskinen 1. Kontrollér jævnligt (cirka én gang om ugen), at maskinen ikke er snavset indvendigt. Hvis det er nødvendigt, fjernes kafferester med en kniv og en svamp. 2. Sug alle rester op med en støvsuger (fig. 33). Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden skal gøres ren cirka én gang om måneden.! Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal den (før den sættes i), rettes ind til den rette størrelse, ved at man trykker kraftigt på den for oven og for neden, som vist i figuren Når den er sat i, skal man sikre sig, at de to røde taster er udløst udad. 176

13 8. Sæt dråbeopsamlingsbakken i igen sammen med kaffegrumsbeholderen. 9. Luk inspektionslugen. man skal gøre i tilfælde af kontakt med hud eller øjne, overholdes. Rengøring af mælkebeholderen Rens mælkebeholderen jævnligt, som beskrevet herunder: 1. Drej mælkebeholderens låg med uret og tag det af. 2. Tag udløbsrøret og sugerøret af. 3. Tag markøren af ved at dreje den udad. 4. Vask grundigt alle dele i varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Alle delene må vaskes i opvaskemaskine, men kun i den øverste kurv. Vær særligt o p m æ r k s o m på, at der ikke er mælkerester i hullerne og på den lille rille på markørens tynde spids. 5. Kontrollér også, at sugerøret og udløbsrøret ikke er stoppet til af mælkerester. 6. Sæt markøren, udløbsrøret og sugerøret på igen. 7. Sæt mælkebeholderens låg på igen ved at dreje det mod uret, til det sidder fast. Afkalkning Maskinen skal afkalkes, når displayet viser beskeden (blinker) venligst afkalk!. Afkalkningmidlet indeholder syrer, som kan irritere hud og øjne. Det er yderst vigtigt, at producentens sikkerhedsanvisninger, som er angivet på beholderen med afkalkningsmiddel, og at anvisningerne om, hvad 177 Brug kun afkalkningsmidler fra De Longhi. Brug under ingen omstændigheder afkalkningsmidler med sulfaminsyre eller eddike. Hvis sådanne produkter anvendes, vil garantien ikke være gyldig. Desuden gælder garantien ikke, hvis afkalkningen ikke udføres korrekt. 1. Tænd maskinen. 2. Gå ind i programmenuen ved at trykke på tasten P. 3. Tryk flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på: DE SCALE NO ( AFKALKNING NEJ ). 4. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET der blinker på displayet), og på displayet vises DESCALE YES (AFKALKNING JA ): tryk på ok for at aktivere funktionen. 5. På displayet vises fyld afkalkningsmiddel på 6. Tøm vandtanken (A12), før du bekræfter. Hæld afkalkningsmiddel fortyndet med vand i vandbeholderen (overhold blandingsforholdene angivet på afkalkningsmidlet). Placer en tom beholder med plads til min. 1,5 l under udløbet til varmt vand. Fare for skoldninger Der løber varmt vand med syrer ud af udløbet til varmt vand. Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud. 7. Bekræft ved at trykke på ok. 8. På displayet vises beskeden maskinen bliver afkalket. Afkalkningsprogrammet går i gang og afkalkningsmidlet løber ud af vandudløbet. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie rensninger i intervaller, så der fjernes rester af kalk inde i kaffemaskinen. Efter ca. 30 minutter vises beskeden Renser FYLD VANDBEHOLDER! på displayet.

14 9. Apparatet er nu klar til at skylle med rent vand. Tag vandbeholderen ud og tøm den, skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand, og sæt den i igen: Displayet viser Renser...Tryk OK. 10. Tøm beholderen som blev brugt til opsamling af blandingen med kalkfjerner og sæt den igen under udløbet til varmt vand. 11. Tryk på tasten OK for at begynde skylningen. Det varme vand løber ud af udløbet og på displayet vises Renser. 12. Når vandbeholderen er helt tom, vil der på displayet stå Skylning Afsluttet Tryk OK. 13. Tryk på tasten OK, fyld vandbeholderen, og maskinen er klar til brug. Indstilling af vandets hårdhedsgrad Beskeden VENLIGST AFKALK vises, efter at maskinen er blevet brugt i en forindstillet periode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken til vandhårdhed 4. Hvis man ønsker det, kan man indstille maskinen til vandhårdhedsgraden på installationsstedet, og på denne måde ændre hyppigheden, hvormed beskeden vises. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag den medleverede strimmel til måling af vandets hårdhedsgrad ud af pakken TOTAL HARDNESS TEST. 2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i cirka ét sekund. 3. Tag stimlen ud og ryst den lidt. Efter cirka ét minut danner der sig 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter, og afhængigt af vandets hårdhed, svarer hver firkant til én grad. Grad 1 Grad 2 Grad 3 Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Tryk på tasten P for at gå ind i menuen. 2. Tryk flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på vandets hårdhed. 3. Bekræft ved at trykke på OK. 4. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET der blinker på displayet) mange gange, indtil tallet angiver, hvor mange røde firkanter der er på strimlen. 5. Tryk på tasten OK for at bekræfte valget. 6. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af programmeringen, eller tryk for at ændre andre parametre. Maskinen er nu omprogrammeret efter den nye indstilling af vandets hårdhed. Indstilling af sprog Hvis man ønsker at ændre sproget, gøres det på følgende måde: Tryk på tasten OK i mindst 5 sekunder, indtil maskinen viser installationsbeskeden på forskellige sprog. Når det ønskede sprog vises, trykkes på OK i 3 sekunder. Tekniske data Spænding: V~ 50/60 Hz maks. 10A Optaget effekt: 1350W Tryk: 15 bar Vandbeholderkapacitet: 1,8 liter Mål LxHxP: 282x374x441 mm Vægt: 11,4 Kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: Direktivet om lavspænding 2006/95/EF og efterfølgende ændringer; EMC-direktivet 2004/108/EF og efterfølgende ændringer; Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forordning (EF) 1935/2004. Grad 4 178

15 Bortskaffelse Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Apparater med dette symbol skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, og afleveres på et specialiseret statsgodkendt genbrugscenter. Ved at bortskaffe apparatet korrekt undgår man negative konsekvenser for miljø og helbred. For yderligere informationer om bortskaffelse af det kasserede apparat, skal man henvende sig den afdeling i kommunen, som er ansvarlig bortskaffelse af affald, eller til den forretning, hvor apparatet er blevet købt. 179

16 Beskeder vist på displayet BESKED BETYDNING HVAD SKAL MAN GØRE FYLD TANKEN Vandtanken er tom eller ikke sat korrekt i. Malet for fint juster kværnen og sæt vandudløbet i og tryk ok Malingsgraden er for fin, og kaffen løber for langsomt ud. Maskinen kan ikke lave kaffen, fordi der er luft i det hydrauliske kredsløb. TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN Kaffegrumsbeholderen er fuld, den er ikke sat i, eller der er gået mere end 3 dage fra sidste gang maskinen lavede kaffe (denne funktion sikrer, at hygiejnen i kaffemaskinen er korrekt). INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER Kaffegrumsbeholderen ikke sat i efter rengøringen. ADD PRE-GROUND COFFEE (TILFØJ FORMALET KAFFE) Med den valgte funktion er der ikke blevet hældt formalet kaffe ned i tragten Fyld vandtanken og/eller indsæt den korrekt, ved at trykke den til bunds, indtil det er muligt at høre lyden af tilkoblingen. Lad kaffen løbe ud igen og drej reguleringsgrebet ét hak med uret mod tallet 7, mens kaffekværnen kører. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe. Tryk på tasten OK og lad vandet løbe ud af udløbet, indtil det løber normalt ud. Tøm kaffegrumsbeholderen og rens den, sæt den herefter i. Vigtigt: når man tager dråbeopsamlingsbakken ud, skal man altid tømme kaffegrumsbeholderen, også selvom der kun er lidt i den. Hvis den ikke tømmes, kan det ske, at kaffegrumsbeholderen, når man laver de efterfølgende kopper kaffe, fyldes mere end forudset, og maskinen stopper til. Åbn inspektionlugen og sæt kaffegrumsbeholderen i. Hæld den formalede kaffe ned i tragten. Tragten (A8) er stoppet til. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe. FYLD KAFFEBØNNEBEHOLDEREN Der er ikke flere kaffebønner. Fyld kaffebønnebeholderen. VENLIGST AFKALK Angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Tragten (A8) er stoppet til. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som er beskrevet i kapitlet Afkalkning. CLOSE DOOR (LUK LUGEN) Inspektionslugen er åben. Luk inspektionslugen. INSERT WATER SPOUT (ISÆT VANDUDLØB) INSERT INFUSER assembly (SÆT INFUSIONSENHEDEN I) Vandudløbet er ikke sat i eller sidder forkert. Efter rengøringen er infusionsenheden ikke blevet sat i igen. Sæt vandudløbet helt ind. Sæt infusionsenheden i som beskrevet i afsnittet Rengøring af infusionsenheden. Reducering af kaffemængden Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag, eller reducer mængden af formalet kaffe og tilbered herefter igen kaffe 180

17 GENERAL ALARM (GENEREL ALARM) Maskinen er meget snavset indvendigt. Rengør maskinen grundigt som beskrevet i afsnittet pulizia dell interno della macchina. Indvendig rengøring af maskinen. Hvis maskinen efter rengøringen stadig viser beskeden, skal man rette henvendelse til et servicecenter. INDSÆT MÆLKEBEHOLDER Mælkebeholderen er ikke sat i. Sæt mælkebeholderen helt i. TRYK PÅ TASTEN CLEAN Der er lige blevet lavet mælk, og det er derfor nødvendigt at foretage rensing af de indvendige rør i mælkebeholderen. Tryk på tasten CLEAN og hold den nede i mindst 8 sekunder: på displayet vises beskeden Cleaning ( Rensning ) Løsning af problemer Herunder beskrives nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte Teknisk Service. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Infusionsenheden er blevet afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste kop kaffe. Før man laver kaffe, skal man foretage skylning som angivet i bemærkningerne i afsnittet Tilberedning af kaffe med kaffebønner. Kaffen er ikke særlig cremet. Kaffen er malet for groft. Drej reguleringsgrebet ét hak mod uret hen mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Fortsæt ét hak ad gangen, indtil kaffen er som ønsket. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe. Kaffen løber alt for langsomt ud, eller løber ud i form af dråber. Kaffeblandingen er ikke rigtig. Brug en kaffeblanding beregnet til espressomaskiner. Kaffen er malet for fint. Drej reguleringsgrebet for kværnen ét hak med uret mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Fortsæt ét hak ad gangen, indtil kaffen er som ønsket. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe. Kaffen løber for hurtigt ud. Kaffen er malet for groft. Drej reguleringsgrebet ét hak mod uret hen mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Pas på at reguleringshåndtaget ikke drejes for meget, da kaffen ellers kan løbe ud i dråbeform, når man beder maskinen om at lave to kopper kaffe. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe. Kaffen løber ikke ud af den ene eller begge udløbets dyser. Dyserne er tilstoppede. Rens dyserne med en tandstikker. Kaffetransportøren sidder fast inde i servicelågen. Rens kaffetransportøren grundigt, især omkring beslagene. 181

18 Der kommer ikke kaffe men vand ud af udløbet. Den malede kaffe er blokeret i tragten(a8). Mælken løber ikke ud af udløbsrøret (B5). opsugningsrøret er ikke blevet sat i eller sidder forkert. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe. Sæt sugerøret ind i gummiringen på mælkebeholderens låg (fig. 16). Mælken skummer kun lidt. Mælkeskummer markøren er indstillet forkert Der er store bobler i mælkeskummet, eller det sprøjter ud af udløbsrøret til mælk Låget på mælkebeholderen er snavset Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk. Mælkeskummer markøren er indstillet forkert. Låget på mælkebeholderen er snavset Reguler den efter anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikkevarer med mælk. Rens mælkebeholderens låg som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. Brug helst skummetmælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet stadig ikke er som ønsket, kan man prøve med mælk af et andet mærke. Reguler den efter anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikkevarer med mælk. Rens mælkebeholderens låg som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i kontakten. Hovedafbryderen er ikke tændt. Stil hovedafbryderen bag på maskinen i position I (fig. 1). 182

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. VASK. TØRRING. LUGT UDSUGNING. MULIGHED FOR AUTOMATISK UDSKYL NÅR MAN REJSER SIG FRA TOILET. Der

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere