VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade Esbjerg /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324"

Transkript

1 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer. Der blev gennemført en præsentationsrunde. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen for mødet blev godkendt Peter Ilsøe meddelte, at han under eventuelt ville orientere om organisationsændringer i Miljøministeriet. 3. Status for Nationalpark Vadehavet Thomas Holst lavede en kort gennemgang af processen hidtil. Status er, at der den 15. november 2007 blev sendt en fælles kommunal (de 4 vadehavskommuner) indstilling til Miljøministeren. Kopi af den kommunale indstilling blev udleveret til alle. Før folketingsvalget var der en forventning om at få svar på indstillingen primo december nu er det dog usikkert, hvornår man kan forvente at høre fra Miljøministeriet. Kristen Fromsejer kommenterede indlægget og den udsendte konsekvensvurdering ved at referere til det skriftlige indlæg fra landbruget, der var udsendt med den endelige dagsorden. Han understregede, at det var landbrugets holdning, at Pilotprojekt Vadehavet havde vist, at en samlet styregruppe kunne enes om en Model 1 løsning. Han spurgte endvidere, hvilke målsætninger kommunerne har for en eventuel Nationalpark. Thomas Holst svarede, at hvis Nationalpark Vadehavet bliver vedtaget, vil der blive udarbejdet en nationalparkbekendtgørelse og denne vil komme i offentlig høring i en periode på 16 uger. Der vil efterfølgende blive nedsat en nationalparkbestyrelse, der indenfor en toårig periode skal udarbejde en nationalparkplan. Denne plan er retningsgivende for udviklingen i nationalparken, men den er ikke juridisk bindende for lodsejere og myndigheder, som for eksempel kommuneplanerne er det. Nationalparkplanen vil dog skulle koordineres med kommuneplaner samt vand- og naturplaner. Lars Brinch var positiv overfor den kommunale indstilling og opfordrede til, at man så fremad han mente imidlertid at flere arealer bør inddrages. Alle vandløb der løber i Vadehavet bør med i den kommende nationalpark. Mange dyrearter er afhængige af at både Vadehavet og de tilgrænsende vandløb har en god økologisk tilstand. Begge biotoper er vigtige levesteder - endda for flere arter, som ikke har en gunstig bevaringsstatus. Landbruget forventer bedre tilskudsmuligheder til miljøvenlig drift i Nationalparken, og set i dette perspektiv er det ærgerligt, at der ikke er medtaget større arealer han frygtede, at det kunne blive negativt for de lodsejer, der er udenfor en kommende nationalpark, men som har restriktioner i form af Natura 2000 udpegninger. Svend Kristiansen udtalte, at indsendelsen af det fælles kommunale forslag var en historisk begivenhed. Det var positivt, at man havde medtaget marskområder han havde dog gerne set, at Ballummarsken også havde været med. Han takkede Byrådene for deres arbejde. 1

2 Søren Vinding udtrykte ligeledes tilfredshed med indstillingen han opfordrede dog byrådene i Vadehavskommunerne til fremover i højere grad at træffe fælles beslutninger i Vadehavssager frem for at lave individuelle beslutninger for hver kommune, som det var sket i spørgsmålet om afgrænsning. Jens Andresen svarede på spørgsmålet vedrørende kommunernes målsætning, at man i Tønder Kommune ikke specifikt lavede en plan for vadehavsområdet men at man i høj grad var bevidst om de særlige kvaliteter der eksisterede i området. Disse kvaliteter skal både beskyttes og udnyttes. Med hensyn til Nationalpark processen understregede han, at til trods for at der var forskel mellem styregruppens og den nationale følgegruppes indstilling så havde man i høj grad præget denne. Bjarne Kiholm udtalte at han stod uforstående over for kommunernes indstilling på dette tidspunkt processen. Han mente at problemet er fremtidig styring og ikke så meget størrelsen på parken. Thyge Nielsen fandt også at det var en historisk dag. Det har været en lang proces, hvor holdningerne har bølget frem og tilbage. Ikke alle har fået, hvad de ville have, men det kompromis, der nu foreligger, bør respekteres. Vadehavet er det mest oplagte område som ny nationalpark, og der er stor sandsynlighed for, at en Nationalpark vil give området et tiltrængt løft. Den videre proces er nu, at indstillingen skal igennem Folketinget, og han opfordrede alle til at udøve et politisk pres for at få området udpeget til Nationalpark. Kristen Fromsejer havde et specifikt spørgsmål vedrørende beskæftigelsestallene på side i Konsekvensvurderingen og spurgte, hvor man havde fået disse tal fra, idet han havde helt andre tal. I øvrigt mente han, at Konsekvensvurderingen ikke udgjorde et rimeligt beslutningsgrundlag, og at etableringen af en Nationalpark vil have negative konsekvenser for landbruget og ikke mindst følgeerhvervet. Thomas Holst svarede, at tallene var taget direkte fra rapportmaterialet fra Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet men understregede samtidig, at der var stor usikkerhed forbundet med de socioøkonomiske tal men at de trods alt gav en indikation af den fremtidige udvikling. Thyge Nielsen supplerede, at statistik altid kan bruges og misbruges. Vadehavsregionen er et område, hvor der allerede kommer mange turister, og opgaven er at formidle værdierne og herved skabe vækst. Søren Vinding understregede, at DN aldrig vil gå ind for at afvikle landbrug i området, idet landbrug i høj grad er en forudsætning for bevarelse af mange af områdets natur- og kulturværdier. Lars Brinch var enig i dette. Landbrugere med afgræssende dyr er en forudsætning for om marskens natur er egnet for de mange fugle, der yngler, raster og finder føde her. Restriktioner vil ikke komme fra Nationalparklovgivningen, men vil komme gennem Natura 2000 og paragraf 3, samt den nye vand og naturindsats. Han opfordrede til at fokusere på muligheder og begrænsninger for lodsejere, der har arealer i ådalene og/eller i marsken og sammenligne med 2 scenarier: 1. arealer kommer med og 2 arealer kommer ikke med i en kommende nationalpark. Varde Ådal er et godt eksempel på hvordan ekstensiv landbrugsdrift med kompensation og naturinteresser kan gå op i en højere enhed Truels Stauning påpegede, at afgrænsningen af Nationalparken skiller diget i to dele og at dette måske kan blive problematisk i fremtiden. 2

3 Jens Andresen svarede, at traditionen for en lokal forvaltning af digerne har klare fordele og der er ikke lagt op til at dette bliver ændret. Alle har interesse i kystbeskyttelse, og beskyttelsen vil have prioritet. Jens Andresen afsluttede med at sige, at alle har forskellige forventninger og formodninger til en Nationalpark Vadehavet. Han opfordrede til at gå konstruktivt ind i den fortsatte debat, efterhånden som den formodentlig bliver mere konkret og udmøntes i forlag til bekendtgørelse og nationalparkplan. 4. Møde i VadehavsForum (WSF) den november 2007 Thomas Holst gennemgik dagsordenen til VadehavsForum mødet i Tyskland den november. Karen Boel Madsen er repræsentant for RUV og deltager i mødet derudover deltager fra Danmark Jens Andresen (kommunalt niveau), Thomas Holst + Anja Hinrichsen (Kommunernes Vadehavssekretariat), Kristen Fromsejer (Landbrug) og John Frederiksen (Miljøcenter Ribe). På mødet vil de nationale rådgivende udvalg blive bedt om at rapportere fra deres arbejde. Det foreslås at man fra dansk side fremlægger følgende: Nationalpark Vadehavet Natura 2000 status Forsøgsfiskeri af stillehavsøsters Havmiljøøvelsen Hoveddagsordenspunkterne til mødet er en afklaring af WSF s fremtidige rolle. En ekstern evaluering resultaterne af denne blev fremlagt på sidste RUV møde foreslår blandt andet, at WSF skal have en selvstændig profil og fungere som et rådgivende udvalg for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. WSF bedømmes som værende i en mindre krise med behov for fokusering og konkrete mål. Til at understøtte dette foreslås det, at der oprettes et selvstændigt WSF sekretariat, der rent praktisk kan drage fordel af at sidde i samme bygning som CWSS i Wilhelmshaven. Det nyeste i udviklingen er, at man fra de nationale regeringers side har tilkendegivet, at man er villig til at finansiere et sådant sekretariat med 50% af omkostningerne. De resterende 50% skal findes blandt medlemmerne af WSF i den forbindelse har WSF Styregruppen drøftet, at det ikke bør belaste NGO erne, og restfinansieringen derfor bør komme fra de offentlige instanser, der deltager i WSF (for Danmark omfatter dette de fire Vadehavskommuner). Mødet vil udover en diskussion af ovenstående bestå af en stillingtagen til, hvordan man kan operationalisere WSF Rapporten Isen Brydes samt rapporter fra de nedsatte arbejdsgrupper. Kristen Fromsejer bekræftede, at WSF på nuværende tidspunkt syntes at være gået lidt i stå og kun få arbejdsgrupper mødes man savnede dog også tydelige signaler fra ministerier og kommuner hvad vil man med WSF og forslagene herfra, som de er præsenteret i Isen Brydes. Jens Andresen svarede, at man i kommunerne havde taget Isen Brydes til efterretning, og at det var rigtigt at WSF var gået i stå efter hans mening var der brug for en handleplan så visionerne i Isen Brydes kan fremmes. Thyge Nielsen tilføjede, at det ofte er vanskelligt at arbejde med noget, hvor man ikke har en myndighed det er hårdt arbejde men på lang sigt giver det gode resultater. Han opfordrede til at man i WSF stadig har fokus på kystsikkerhed og skibsfartsikkerhed. 3

4 Søren Vinding opfordrede til, at man sikrede, at det fremtidige WSF vil have en klar og gennemskuelig organisation. Endvidere mente han ikke Isen Brydes var afbalanceret med hensyn til bæredygtighed, idet man havde undladt naturdelen. Han var interesseret i dagsordenspunkt 8 vedrørende bæredygtighedsindikatorer udarbejdet af ICZM (Integreret Kystzoneforvaltning) arbejdsgruppen og COWI idet det kunne være en hjælp i den forestående revision af kommuneplaner og i de lokale aktionsgrupper (LAG). John Frederiksen informerede om at det Trilaterale Vadehavssamarbejde sorterer under Miljøcenter Ribe, og at en stillingtagen til evalueringen af samarbejdet var under udarbejdelse. Herunder vil man bl.a. se på organisationsstruktur og forholdet til WSF. Endvidere understregede han at WSF Rapporten naturligvis vil blive inddraget i en fremtidig revision af Vadehavsplanen. Han tilføjede at en Nationalpark, hvori marsken indgår, i øvrigt var et skoleeksempel på Integreret Kystzoneforvaltning. Mette Guldberg informerede om, at kulturarvsprojektet er afsluttet og opfordrede til, at man medtog resultaterne fra dette i WSF. Flemming Kondrup nævnte, at han var medlem af arbejdsgruppen vedrørende Kystbeskyttelse og Havspejlsstigninger (CPSL under det Trilaterale Vadehavssamarbejde), og at denne gruppe arbejder på anbefalinger, der skal videresendes til de relevante ministre. Thomas Holst nævnte i den forbindelse at det næstkommende RUV møde vil blive et temamøde og kystudvikling og beskyttelse blandt andet med informationer om Comcoast Projektet. Flere af deltagerne i mødet bad om at få kopier af Isen Brydes tilsendt. Sekretariatet vil foranledige dette, men da rapporten er trykt i Holland og oplaget er opbrugt kan der kun udsendes elektroniske kopier. De som måtte ønske, at få en trykt version, kan bede sekretariatet om at trykke et eksemplar og fremsende denne per post. 5. Vand og Naturplaner Thomas Holst redegjorde kort for et kommunalt samarbejde mellem 11 jydske kommuner i Region Syddanmark om et samlet indspil til Miljøcenter Ribe vedrørende Vand- og Naturplanlægning. Kommunerne har foreslået, at datagrundlaget for basisanalyserne forbedres og at metoder til risikovurdering og bedømmelser harmoniseres. Kommunerne peger endvidere på, at der er behov for, at de mål der fastsættes i vand- og naturplanerne er harmoniserede, gennemskuelige og opnåelige. De virkemidler, myndighederne får til deres rådighed for at operationalisere planerne, bør udvides i forhold til de eksisterende og bl.a. understøttes af fleksible og attraktive støtteordninger. Detaljerede input med specifik geografisk betydning behandles af hver enkelt kommune. Det fælles indspil behandles politisk i de kommende uger. Thomas Holst spurgte herefter, hvorvidt der blandt organisationerne var tiltag til at bidrage til disse idéfasen for vand- og naturplaner og om der i denne forbindelse var et samarbejde igang. Svend Kristiansen svarede at Friluftsrådet i regi af de Grønne Råd arbejder med disse planer. Lars Brinch fortalte, at lokale foreninger under Sportsfiskerforbundet sender forslag ind til hovedorganisationen, der herefter koordinerer forslagene. Hans Fischer Nielsen fortalte, at der vil komme et bidrag fra Danmarks Jægerforbund centralt. 4

5 6. Eventuelt Peter Ilsøe orienterede om at man per 1. juli 2007 havde omstruktureret Skov- & Naturstyrelsen, der nu er opdelt i to styrelser: Skov- og Naturstyrelsen, der varetager Vadehavsbekendtgørelsen, Jagt- og Vildtforvaltningsloven, arealdrift og Nationalparkerne samt By- og Landskabsstyrelsen, der varetager naturbeskyttelsesloven, Natura 2000, planloven, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og havmiljøet (herunder miljøøvelser til havs). Preben Friis-Hauge spurgte om der var nogen der havde informationer om Miljøklagenævnet, hvor man i øjeblikket oplevede en meget lang sagsbehandlingstid. Thyge Nielsen meddelte, at han var medlem af nævnet, og at der rigtig nok var store problemer. Nævnet har netop afsluttet behandlingen af klagesager fra Der er et behov for at få tilført ressourcer, hvis ekspeditionen af sager skal fremmes. Preben Friis-Hauge udtalte i relation til spørgsmålet (under dagsordenspunkt 3) om hvad kommunerne vil i fremtiden, at det skal understreges at man per 1. januar 2007 har overtaget mange opgaver og at man har været presset for at få styr på de nye kommuner. Man er dog godt i gang med Vandløbslaug, dialogmøder med landbrug etc. der er gang i processen. Næste møde er fredag den 29. februar REF: AHH 5

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere