Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (02) Kælder / fundering 6 (03) Facader / sokkel 7 (04) Vinduer 8 (05) Udvendige døre 9 (06) Trapper / Svalegange 10 (07) Porte og gennemgange 11 (08) Etageadskillelser 11 (09) WC/Bad 12 (10) Køkkener 12 (11) Varmeforsyning 13 (12) Afløb 14 (13) Kloak 15 (14) Vandinstallationer 15 (15) Gasinstallationer 16 (16) Ventilation 16 (17) El-installationer 17 (19) Private friarealer 18 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 22 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 1. udgave Fremstillet til E/F Brunevangsparken Printet på RICOH MP C2800 i DK 2011 Focus2 A/S 2/28

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommens bygningsdele og installationer, der er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Besigtigelse af ejendommen blev foretaget d Nærværende rapport er en opdatering af den oprindelige rapport. Besigtigelsen til for brug for udførelse af opdateringen er udført d Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen E/F Brunevangsparken, matr. nr. 2 GF, Ejerlav Islev By, Islev. Besigtigelse omhandler opgange, kælder, og flere lejligheder samt besigtigelse af tag og facader. Facader besigtiges fra svalegang og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Dertil skal lægges byggepladsomkostninger (ca.5 %), og uforudseelige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for registreret tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Bebyggelsen er en fritliggende ejendom. Bebyggelsen er iflg. BBR-ejermeddelelse opført i år Siden opførelsen er der udført løbende forbedringer / ændringer på ejendommen. Oplægning af ny tagbelægning. Installering af fjernvarmeforsynet varmecentral. Lettere renovering af svalegange. Af de nævnte tiltag i den oprindelige tilstandsvurdering er følgende udført: Eftergang af nedløb. Udvendig kældertrappe er pudsrepareret. Revne i betonelement er repareret. Membran på svalegange er eftergået. Sokkelpuds er udbedret. Svalegang er renoveret. Funktionskontrol af varmecentral Badeværelser og køkkener bliver løbende renoveret af de enkelte ejere. I bebyggelsen forefindes der 1 fælles trappeopgang hvortil der er adgang til de enkelte svalegange. Under bygningen er der fuld kælder. En del af kælderen bruges til varmecentral, pulterrum, fælleslokaler og fælles vaskerum. Der er endvidere etableret swimmingpool i kælderen. Bebyggelsen er udført med 3 normaletager. Bebyggelsen består ifølge BBR-ejermeddelelse af i alt 42 lejligheder indrettet som bolig. I alt anføres det samlede bygningsareal for hele bebyggelsen til m². Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: 42 lejligheder har køkken. 42 lejligheder har WC og bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. De besigtigede lejligheder fremstod i varierende stand. Focus2 A/S 3/28

4 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået ejendommen, kan det konstateres, at denne, med henblik på de primære bygningsdele må betegnes som værende i en fornuftig stand. Dog skal der foretages en renovering af enkelte bygningsdele for at opretholde den forholdsvis gode stand. Taget er blevet udskiftet i år Dette er udført med tagpap og selve arbejdet virker til at være udført i en god håndværksmæssig kvalitet. Tætninger til udluftningshætter skal dog holdes under opsyn, da flere af disse er begyndt at slippe. Sternbrædt, som er monteret mod have, slår sig og fremstår ikke med tætte samlinger. Dette bør udskiftes indenfor en kortere årrække. Der bør overvejes at rive toppen af skorstenen ned, såfremt den ikke bruges mere. Den fremstår med pudsafskalninger og revner. Kælderen fremstår umiddelbart tør og i god stand. Udvendig trappe til kælder er blevet pudsrepareret. Værnet mod kældertrappen udskiftes. Facaden mod parkeringsplads og have fremstår i god stand. Plader virker intakte. Gavle er udført af sandwich-elementer. Samlingerne mellem disse elementer er udført af elastisk fuge. Disse fuger fremstår hårde med revner hvilket er tegn på at deres funktion er ophørt. Disse fuger bør udskiftes. Fuger i toppen af trappetårnet bør eftergås, idet flere fuger er manglende. Vinduer er de oprindelige trævinduer med termoruder fra bebyggelsens opførelse. Der er enkelte steder foretaget udskiftning, hvilket de enkelte ejere selv har bekostet. Vinduerne og altandøre fremstår i meget ringe stand. Glaslister er defekte og vinduer ses med afskallet maling Flere vinduer er monteret med vinkler indvendigt for at hindre nedstyrtning. Dette bevirker at beboere ikke har mulighed for at åbne deres vinduer. Ruderne er de oprindelige, så hvis vinduet udskiftes vil nye vinduer med lavenergi-ruder reducere varmeforbruget. Ved en udskiftning af vinduerne kunne der evt. vælges en træ/alu løsning som er vedligeholdelsesfrie. Nye vinduer kan monteres med skjulte ventilationsspalter som integreres i rammen. Vedligeholdelsen af vinduerne/altandørene står de enkelte beboere selv for. Svalegangene fremstod i fornuftig stand. Der er foretaget en eftergang af membranen på oversiden af svalegangene, men på trods af dette, blev der konstateret enkelte svigt. Disse skal udbedres hurtigst muligt. Vinkeljernene under svalegange er blevet rustbehandlet. Der ses dog stadig hvidlige områder under svalegangene, hvilket kan være tegn på gennemsivning. Dette skal holdes under opsyn. Installationerne var i de besigtigede lejligheder ført delvist skjult. Stigstrenge til vand er fra opførelsen ført skjult i vægge, hvilket ikke gjorde det muligt at besigtige. Det blev dog oplyst er der ikke er problemer med vandtryk og/eller varmt vand. Faldstammer fremstår i meget varierende stand. Faldstammer i besigtigede lejligheder fremstår i fornuftig stand. Faldstammer i kælderen fremstår med kraftige rustudblomstringer på rørene. Afløb i badeværelser er utætte da betonen omkring er fugtskadet og armering angrebet af rust som følge deraf. Dette skal holdes under opsyn da faldstammer i kælder har en restlevetid på 0-10 år. Focus2 A/S 4/28

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Tagkonstruktionen er udført som fladt tag (built-up tag) med ensidet hældning. Tag er udskiftet i år Tagrender og nedløb er i plast. Registrering Tiltag 1. Selve tagpapbelægningen fremstår i god stand med tætte samlinger mellem baner og ved gavle. Tagpap har en forventet levetid på år. Fuger mod aftrækshætter i zink er flere steder begyndt at slippe. Dette er på nuværende tidspunkt ikke kritisk men bør holdes under opsyn da en eftergang vil være nødvendig indenfor 0-3 år. 2. Sternbrædt som er monteret mod have er udført i krydsfiner. Sternbrædt har slået sig, hvilket bevirker at samlinger ikke er tætte længere. Sternbrædt bør udskiftes når der opsættes stillads ved en evt. vinduesudskiftning 3. Der blev registret buler i tagpappen. Disse skal skæres op. Betonelement omkring tagbrønd i trappetårn virker opfugtet. Tagbrønd og samlinger skal efterses. 4. Skorsten ses med revner og pudsafskalninger. Denne situation vil kun forværres med tiden da der kan ske vandindtrængning og derved frostsprængninger. Det blev oplyst at skorstenen ikke benyttes længere. Det anbefales at fjerne toppen af skorstenen og oplægge en tæt afdækning. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Eftergang at tætninger mod aftrækshætter. kr ,- 2. Udskiftning af stern i forbindelse med øvrige arbejder hvor der er opstillet stillads kr ,- 3. Eftergang af tagbrønd og tagpap. kr ,- 4. Nedrivning af skorstenstop og eftergang af revner/puds. kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 5/28

6 (02) Kælder / fundering Fundamenter og kældervægge er støbt. Adgangen til kælderen sker via trappeopgang og kældernedgang i gavl. Registrering Tiltag Kælderen fremstår tør og generelt i god stand. Der blev ikke registreret noget bemærkelsesværdigt ved swimmingpool da denne virker tæt. 1. Værn omkring udvendig kældertrappe ses med rådskader. Dette anbefales udskiftet. Montering af nyt værn bør udføres med gevindstænger. 2. Kældertrappe er blevet eftergået af murer. Udvendige kældertrapper skal dog forventes at skulle repareres løbende. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Levering og montering af nyt værn: kr ,- 2. Eftergang af udvendig kældertrappe: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 6/28

7 ½ Sag: 1426 E/F Brunevangsparken Rev (03) Facader / sokkel Gavle er udført som bærende præfabrikerede sandwichelementer. Facader er opført som en let konstruktion med regnskærm udført af polystoneplader strøet med sten. Trappetårn er fuldmuret. Sokkel fremstår pudset. Registrering Tiltag 1. Fuger mellem sandwich-elementer er udført som elastiske fuger. Disse fremstår hårde og ses med revner. Dette indikerer at funktionen af disse fuger er ophørt. Elastiske fuger bør udskiftes. Elastiske fuger mellem sandwich element ved trapperum og skalmur skal eftergås hvert år. Ved en udskiftning bør elastiske fuger undersøges for PCB. 2. Udvendige fuger i murværk i trappetårn fremstår enkelte steder porøse. Dette er på nuværende tidspunkt kun registreret i toppen af væggene. Defekte fuger i murværk bør eftergås hvor disse udkradses og omfuges. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udskiftning af elastiske fuger mellem sandwich-elementer: kr ,- 2. Eftergang af udvendige fuger i murværk i trappetårn: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 7/28

8 (04) Vinduer Vinduer er de oprindelige trævinduer. Vinduer er fuget med elastisk fuge. 1. Vinduer fremstår med afskallet maling og en nedbrydning af træet er i gang. Elastisk fugemasse rundt om vinduer er hård og er revnet flere steder. Det blev registreret i 1 enkelt lejlighed at vinduesrammer var monteret med vinkler mellem karm og ramme for at hindre nedstyrtning. En nedstyrtning af vinduesrammer i denne størrelse kan være livsfarligt for personer som opholder sig i haverne tilknyttet lejlighederne i stueetage. En udskiftning vil optimere indeklimaet i boligerne, da nye vinduer er monteret med spalteventiler som vil sikre ventilation af boligen. Endvidere er nye vinduer monteret med lavenergiruder-ruder, som har en bedre U-værdi end de eksisterende ruder. Vi anbefaler at udskifte eksisterende vinduer til vedligeholdelsesfrie træ/alu vinduer snarest. Vedligeholdelsen af vinduer/altandøre er de enkelte beboere selv forpligtet til. Ved en udskiftning skal retningslinjer fra bestyrelsen følges. Der henvises til administrator Bente Naver s hjemmeside for yderligere information. Altandøre fremstår i samme stand som vinduer. Vi anbefaler at altandøre ligeledes udskiftes til vedligeholdelsesfrie træ/alu døre. Nedenstående prisoverslag er ikke overført til 10-årsplanen. 2. Vinduer i trappetårn fremstår med afskallet maling og rådskadet træ. Ved en udskiftning har bestyrelsen overvejet at fjerne ca. 4 skifter under eksisterende vinduer, således nye vinduer bliver ca. 25 cm højere. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udskiftning af samtlige vinduer/altandøre til træ/alu i 1 enkelt lejlighed: kr ,- 2. Udskiftning af vinduer i trappetårn inkl. murerarbejde kr ,- Focus2 A/S 8/28

9 Drift udgør årligt: kr ,- (05) Udvendige døre Døre er de oprindelige trædøre. 1. Indgangsdøre til lejligheder fremstår nedslidt. Det anbefales at udskifte døre om 3-5 år. Da indgangsdøre er udsat for mere slid end vinduer anbefales det at de udføres i træ, da reparation af maling og træ er mulig. 2. Det anbefales at udskifte døre i trappeopgang i forbindelse med udskiftning af øvrige døre. 3. Døre træ skal malerbehandles hvert 7. år. 4. Dør i fælles kælderlokale fremstår meget utæt. Denne bør udskiftes. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udskiftning af indgangsdøre til lejligheder kr ,- 2. Udskiftning af døre i trappeopgang kr ,- 3. Malerbehandling af alle døre kr ,- 4. Udskiftning af 1 enkelt dør i kælder: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 9/28

10 (06) Trapper / Svalegange Hovedtrapperne er udført af beton og belagt med terrazzo. Væggene i trappeopgangene er fuldmuret. Værn i trappeopgang er malet Svalegang er udført i beton Værn ved svalegang er træ monteret på galvaniserede stålrør. 1. Hovedtrappen fremstår lettere slidt men i god stand. Der blev registreret en afskalning under trin. Her kunne der registreres rusttæret armering. Området bør blotlægges og armering rustbehandles inden der udstøbes igen og terrazzo reetableres. 2. Svalegang er belagt med en membran. Membranen blevet eftergås indenfor nyere tid. Enkelte steder er membranen dog defekt. Membran bør eftergås inden den underliggende beton tager yderligere skade. Om 4-6 år anbefales det at der udlægges komplet ny membran og at betonen inden udlægning eftergås. Årsagen herfor skyldes som beskrevet i nedenstående pkt. 3. Betonelementer er placeret på vinkeljern, som er boltet på betondrager. Vinkeljern er blevet galvaniseret. Der ses hvidlige områder på underside af betonelementer og på vinkeljern, hvilket kan indikere at der stadig sker gennemsivning af vand fra oversiden af svalegangene. Vinkeljern og beton skal holdes under opsyn. Prisoverslag ekskl. moms 1. Reparation af afskalning ved hovedtrappe: kr ,- 2. Renovering af membran: kr ,- 3. Ingen udgift. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 10/28

11 (07) Porte og gennemgange Ikke aktuelt Prisoverslag ekskl. moms (08) Etageadskillelser Etageadskillelserne er udført af betondækelementer.. 1. Omkring gulvafløb i brusenicher er beton fugtskadet. Der blev registreret blotlagt armering som fremstår rusttæret. Armeringen i betondæk må ikke svækkes. Under pkt. 12 afløb er medregnet udskiftning af gulvafløb i de enkelte badeværelser. Når disse afløb udskiftes skal defekt beton afhugges og armering skal rustbehandles. Situationen skal holdes under opsyn. Prisoverslag ekskl. moms 1. Rustbehandling af armering i område omkring gulvafløb er medregnet under pkt. 12 afløb Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 11/28

12 (09) WC/Bad Ifølge BBR-ejermeddelelse har alle 42 lejligheder WC og bad. Badeværelser bliver renoveret af de enkelte ejere. I de besigtigede lejligheder var badeværelser hhv. oprindelige og renoveret. Der forventes ikke på sigt udgifter til badeværelser, da beboere selv står for udskiftning og renovering.. (10) Køkkener Ifølge BBR-ejermeddelelse har alle 42 lejligheder køkken. I de besigtigede lejligheder var køkkener hhv. oprindelige og renoveret. Der forventes ikke på sigt udgifter til køkkener, da beboere selv står for udskiftning og renovering. Focus2 A/S 12/28

13 (11) Varmeforsyning Ejendommen er opvarmet med en fjernvarmeforsynet varmecentral som er placeret i kælderen. Anlægget er etableret i Varmecentralen er opbygget med en opretstående veksler for centralvarmedelen og en opretstående varmtvandsbeholder på 1500 liter. Centralvarmeanlæg: Anlægget er opbygget, som et 2-strenget anlæg med fremløb og returløb i kælder. Rørinstallationen er opbygget i sorte stålrør. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer set ved besigtigelsen. Anlægget har en lang restlevetid +40 år. Der er i nærværende rapport ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre ressourcebesparende foranstaltninger. Det anbefales at foreningen indgår en serviceaftale med VVS-firma. Med en sådan aftale vil varmecentralens klimastat og termometre m.v. gennemgå en funktionskontrol for her igennem at sikre sig at, klimastat og ventiler er indstillet korrekt. Endvidere vil varmtvandsbeholderen blive renset. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udgift til funktionskontrol af varmecentral: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 13/28

14 (12) Afløb Faldstammer er udført i støbejern. Registrering Tiltag 1. Faldstammer har kraftige rustudblomstringer i strækninger i kælder, hvilket indikerer at en nedbrydning er i gang. De registrerede tilfælde skal holdes under opsyn indtil en komplet udskiftning skal ske. Ved udskiftning anbefaler vi at der anvendes støbejern, da de er mere lydreducerende end stål. Ved en udskiftning af faldstammer skal afløb i badeværelser udskiftes, da disse er utætte og forårsager skader på betondækket. Medregnet i prisoverslag er demontering af skabe i lejligheder og montering af nye. Besigtigede oprindelige faldstammer vurderes at have en resterende levetid på 0-10 år. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udskiftning af samtlige faldstammer inkl. afløb i badeværelser: kr ,- Drift udgør årligt efter en udskiftning: kr ,- Focus2 A/S 14/28

15 (13) Kloak Ejendommens kloak er ikke gennemgået. Kloakkens tilstand kan umiddelbart ikke vurderes.. 1. Der bør foretages en TV-inspektion ca. hvert 10. år. Herefter prissættes evt. registrerede skader af rådgiver. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- (14) Vandinstallationer Stigstrenge for koldt og varmt brugsvand er ført i galvaniseret stålrør. Fordelerrør i lejlighederne er ført i forskellige materialer.. Besigtigede vandrør fremstår umiddelbart i god stand. Der har ikke været muligt at se alle vandinstallationerne i de boliger, vi har været igennem. Når faldstammer udskiftes anbefaler vi at udskifte stigstrenge til brugsvand, da der skal ske indgreb de samme steder. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 15/28

16 (15) Gasinstallationer Ikke aktuelt (16) Ventilation I enkelte badeværelser er der monteret mekanisk udsugning. Det anbefales at beboerne udlufter deres lejligheder 2 gange 15 minutter (morgen og aften) hver dag. Det er vigtigt at den enkelte ejer friholder eventuelle aftrækskanaler for naturlig ventilation i køkken for at undgå fugt i lejligheden. Hvor der er tilsluttet mekanisk udsugning til aftrækskanaler er det vigtigt at samlingen er helt tæt. 1. Ved udskiftning af tag renses aftrækskanaler normalt. Hvis ikke det er foretaget må de forventes at have ringe effekt, især for de nederste etager, da de formodentlig med årene er tilstoppede. Det anbefales at rense oprindelige kanaler såfremt dette ikke er udført. Prisoverslag ekskl. moms 1. Rensning af aftrækskanaler: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/28

17 (17) El-installationer Ejendommens el-forsyning er en blanding af den gamle forsyning med stofledninger samt nyere kabling i forbindelse med løbende vedligeholdelse og opgradering af installationerne. El-installationerne fremstår delvist renoveret i boliger. Det blev oplyst at alle lejligheder har fået installeret lovpligtigt HFI-relæ Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 17/28

18 (19) Private friarealer Til ejendommen er der tilknyttet have og parkeringsplads. 1. Parkeringsplads er belagt med stabilgrus som fremstår hullet og ujævn. Det anbefales at udlægge asfalt på hele arealet. Medregnet i prisoverslag er renovering af hele området foran bygningen som omhandler opgravning af eksisterende asfalt og stabilgrus. Udlægning af bundsikring og stabilgrus. Asfalt bliver udlagt ad 2 omgange. Prisoverslag ekskl. moms 1. Asfaltering af parkeringsplads og område foran bygning: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/28

19 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads, skurforhold og stillads. 1. Der skal opsættes stillads på gavle når elastiske fuger skal udskiftes. Der skal ligeledes opsættes stillads ved trappetårn når fuger i murværk skal udskiftes. 2. I forbindelse med udførelse af større byggearbejder skal der afsættes et beløb til byggeplads hvilket omhandler skurvogne mv. Prisoverslag ekskl. moms 1. Stillads på gavle: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 19/28

20 5.0 Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Tagbelægningen / inddækninger skal besigtiges min. 1 gang årligt for utætheder. Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr ,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum, inkl. dokumentation til udførelse ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås visuelt for revner, afskalninger af puds og fugtskjolder/misfarvninger, inkl. dokumentation til udførelse. (04) Vinduer Nedenstående omhandler kun fælles vinduer Vinduer og bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Nedenstående omhandler kun fælles døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie , , ,- (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger er individuelt ,- (07) Porte og gennemgange Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie 0,- 08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol ,- (09) Wc/bad Individuelle forhold. Afløb skal renholdes løbende. Elastiske fuger bør udskiftes hvert 5. år. (10) Køkkener Individuelle forhold. (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås ,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør røres 1 gang årligt ,- (15) Gasinstallationer Løbende visuel kontrol. 0,- (16) Ventilation Rensning af kanaler hvert 5. år ,- (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt for at kontrollere funktion ,- (19) Private friarealer Gennemgang af arealer inkl. dokumentation til udførelse ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift Stiger mv. til brug ved rensning af tagrender ,- Sum, løbende vedligehold ,- Focus2 A/S 20/28

21 6.0 Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registreret tiltag. Nr Bygningsdel TAGVÆRK 1 Eftergang at tætninger mod aftrækshætter Udskiftning af stern Eftergang af tagbrønd og tagpap Nedrivning af skorstenstop FUNDAMENTER & KÆLDER 1 Levering og montering af nyt værn mod kældertrappe Eftergang af udvendig kældertrappe FACADER & SOKKEL 1 Udskiftning af elastiske fuger i gavle Eftergang af udv. fuger i murværk i trappetårn VINDUER 2 Udskiftning af vinduer i trappetårn inkl. murerarbejde UDVENDIGE DØRE 1 Udskiftning af indgangsdøre til lejligheder Udskiftning af døre i trappeopgang Malerbehandling af trædøre Udskiftning af 1 enkelt dør i kælder TRAPPER / SVALEGANGE 1 Reparation af afskalning ved hovedtrappe Renovering af membran og underliggende beton PORTE & GENNEMGANGE 08 ETAGEADSKILLELSER 09 WC & BAD 10 KØKKEN 11 VARMEANLÆG 1 Funktionskontrol af varmecentral AFLØB Udskiftning af samtlige faldstammer KLOAK 1 Udgift til TV-inspektion VANDINSTALLATIONER 15 GAS 16 VENTILATION 1 Udgift til rensning af kanaler EL & SVAGSTRØM 18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER 19 PRIVATE FRIAREALER 1 Asfaltering af parkeringsplads BYGGEPLADS/STILLADS 1 Stillads på gavle og trappetårn Byggeplads Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudsete udgifter, 10% Rådgiverhonorar, 15% Moms, 25% Sum byggearbejder Ovennævnte overslagspriser er behæftet med en usikkerhed +/- 15 % Focus2 A/S 21/28

22 7.0 BILLEDDOKUMENTATION Tætninger mellem taghætter og tagpap slipper Sternbrædt har utætte samlinger Betonelement virker opfugtet og tagbrønd skal efterses Buler i tagpap skal opskæres Kælder virker tør og i god stand Swimmingpool-område virker tæt og i god stand Focus2 A/S 22/28

23 Værn mod kældertrappe er defekt Udvendig trappe skal løbende eftergås Beton-element med udbedret revne Sokkelpuds skal holdes under opsyn Manglende fuger i det øverste murværk af trappeopgang Porøse fuger i det øverste murværk af trappeopgang Focus2 A/S 23/28

24 Vindue med afskallet maling og defekt fuge Bundglasliste på vindue er defekt Vinkler monteret indvendigt på vindue Vinduer i trappeopgang er rådskadet Indgangsdøre til lejligheder er slidt Indgangsdøre til lejligheder er slidt Focus2 A/S 24/28

25 Dør i fælleslokale er utæt Mindre afskalning i trappeopgang Reparation af membran på svalegang skal eftergås Hvidlige områder skal holdes under opsyn Skade i beton pga. utæt afløb i bruseniche Skade i beton pga. utæt afløb i bruseniche Focus2 A/S 25/28

26 Oprindeligt badeværelse Renoveret badeværelse Varmecentral fremstår i fornuftig stand Pumper er løbende blevet udskiftet Radiator med termostat Faldstamme i kælder med kraftig rusttæring Focus2 A/S 26/28

27 Faldstamme i kælder med synlig rust Faldstamme i kælder med synlig rust Utæt afløb fra bruseniche Stigstrenge i renoveret badeværelse uden isolering Mekanisk udsugning fra renoveret badeværelse Lovlig gruppetavle Focus2 A/S 27/28

28 Lovlig gruppetavle Have Parkeringsplads fremstår ujævn Focus2 A/S 28/28

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1337 - A/B Herluf Trolles Gade 16-16A 22. januar 2010, rev. 26. november 2013 Udført af: Rune Pedersen & Ann-Britt B. Landrock Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere